VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok Zpráva dozorčí rady společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 12 Výrok auditora k výroční zprávě 13 Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka 15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 49

3 Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Uplynulý rok byl pro společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále též Společnost ) dalším rokem vypořádávání se s důsledky ekonomické krize, která významně postihla i celé rafinérské odvětví. Pro Společnost byl rok 2010 již sedmým rokem tzv. Processingu, kdy Společnost účtuje dceřiným společnostem svých akcionářů - zpracovatelům tzv. poplatek za zpracování, přičemž veškerá tržní/cenová rizika jak za suroviny, tak za hotové produkty nesou akcionáři/zpracovatelé. Bez ohledu na způsob svého fungování se Společnost v uplynulém roce orientovala zejména na optimalizaci fixních a variabilních nákladů, minimalizaci investičního programu, trvale se pochopitelně věnuje i bezpečnosti provozu, disponibilitě/spolehlivosti zařízení, disponibilitě požadovaných produktů a rozvoji zaměstnanců. Do roku 2010 vstupovala Společnost s řadou cílů a úkolů od svých akcionářů, které vycházejí z přijaté strategie akcionáři: Strategií na rok 2010 je optimalizovat využití stávajících provozních aktiv, snížit náklady (fixní a variabilní) a investiční výdaje, vyhovět všem legislativním požadavkům včetně dodržování vysokých standardů v oblasti bezpečnosti práce, spolehlivosti provozu a aktivit s dopadem na oblast životního prostředí, a konečně vyhledávat příležitosti ke zvýšení marže a úspor energií skrze kapitálově nenáročné iniciativy s vysokou mírou návratnosti + pokračovat v programech na zmírnění dopadů krize ( ). Mezi nejdůležitější aktivity patřily: Pokračování realizace zásadních protikrizových opatření k redukci nákladů prostřednictvím snížení spotřeby, revizi smluvních vztahů a fixních nákladů, kdy bylo dosaženo nejnižší úrovně fixních nákladů od roku 1999 (zavedení účetního systému SAP), nejnižší úrovně investičních výdajů od založení společnosti a i snížení variabilních nákladů. Reorganizace ve Společnosti umožnila zakončit rok 2010 s 640 zaměstnanci Naplnění požadavků české legislativy pro biopaliva, kdy do volného daňového oběhu byly uváděny motorová paliva dle EN 590 a 228 s průměrným obsahem bioložek v motorové naftě 6,06 % obj. (požadavek legislativy 6,00 % obj.) a motorovém benzinu 4,20 % obj. (požadavek legislativy 4,10 % obj.); Úspěšná recertifikace dle ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18000, rozšířená o certifikaci laboratoří dle ČSN EN , zavedení metodologie API pro reportování mimořádných událostí Příprava periodické odstávky litvínovské rafinérie v roce 2011 byla zahájena v lednu Intenzivní komunikace s hlavními zainteresovanými osobami na přípravě a průběhu odstávky (mimo jiné: prověrka rozsahu a připravenosti, koordinace s UNIPETROL RPA apod.). Dokončení hlavních výběrových řízení. Úspěšné odzkoušení zpracování dalších druhů sirných rop v rafinérii Litvínov (Iranian Light a Sirri) VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

4 Plnění klíčových ukazatelů výkonnosti Plnění klíčových ukazatelů lze okomentovat následovně: Dle indexů studie Solomon 2008 se ve většině ukazatelů drží společnost ve 2. kvartile. Fixní náklady: oproti stanovenému cíli byl skutečně dosažený výsledek o více než 100 milionů Kč lepší (zavedení krizového řízení nákladů ). Uzavřené smlouvy na nákup energií částečně zmírnily dopady rostoucích cen. Projekt Řízení náhradních dílů byl nastartován, ovšem cíl snížit zásoby náhradních dílů na úroveň 1200 mil. Kč splněn nebyl (třebaže stoupající trend byl zastaven). V oblasti úrazovosti vyjádřené skrze ukazatel TRIR (počet registrovaných úrazů na 1 milion hodin odpracovaných zaměstnanci Společnosti a jejích přímých smluvních partnerů) došlo ke zhoršení výsledků společnosti oproti předcházejícím rokům. Přijatá náročná a ambiciózní úroveň (dle metodiky Společnosti) energetického indexu byla překročena. Ukazatele dostupnosti klíčových výrobních jednotek byly dosaženy s výjimkou jednotky NHC (viz Tab.1 a komentář v dalším textu). Tab. 1: Plnění klíčových ukazatelů výkonnosti v roce 2010 Cíl Cílová hodnota Vyhodnocení Neustálé zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality a ochrany majetku Plnit zákonné požadavky vztahující se ke kvalitě produktů TRIR < 1,8 Počet požárů < 2 Počet dopravních nehod < 10 Úniky s vlivem na ŽP nad 25 l < 10 Nesplněno. (3,0) Nesplněno. (6) Splněno. (8) Splněno. (3) motor. paliva s max. hm. obs. 10 ppm S prům. konc. 4,1 % obj. lihu benzín prům. konc. 6,0 % obj. FAME nafta Max. počet uznaných reklamací < 6 Splněno. Splněno. (4,20% vol) Splněno. ((6,06% vol) Splněno. (2) Nepřekročit fixní náklady Fixní náklady < mil. Kč Splněno. (1 624 mil. Kč) Dosáhnout a udržet provozní dokonalost a plnit požadavky zpracovatelů z pohledu objemů a kvality požadovaných produktů Zvýšit organizační efektivnost Energetický index (EII) < 92 Dostupnost jednotky NHC > 98% Dostupnost jednotky FCC > 98% Dostupnost jednotky VBU > 99% Dostupnost 3 jednotek GO HDS > 99% Počet zaměstnanců dle Business plánu (640) Splněno. (91,9) Nesplněno. (95,97%) Splněno. (99,6%) Splněno. (100%) Splněno. (99,9%) Splněno. (640) Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí Oblast HSSE je popsána detailně v samostatné zprávě. V roce 2010 evidovala Společnost celkem za celý rok 10 úrazů (z toho 7 úrazů zaměstnanců Společnosti a 3 úrazy kontraktorů), z toho 3 úrazy s následnou pracovní neschopností (avšak bez trvalých následků a s rychlou rekonvalescencí). VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

5 Tab. 2: Vývoj úrazovosti ve Společnosti v období Rok / úrazy ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor počet úrazů - celkem TRIR počet úrazů s absencí (LTI) 3/0 2/0 0/2 2/3 1/2 3/0 1/2 počet úrazů s lékařským ošetřením (MTC) počet úrazů s první pomocí (FAC) 1/0 2/0 3/0 2/0 1/1 1/0 1/1 3/5 5/0 6/0 6/3 1/1 1/2 5/0 Tab. 3: Počet mimořádných událostí typu požár, únik nad 200 l, úraz a dopravní nehoda v období Mimořádné události / rok požár únik nad 200 l únik nad 25 l s dopadem na ŽP V průběhu roku 2010 nebyla v rafinérii Litvínov zaznamenána žádná stížnost ve vztahu k životnímu prostředí, v rafinérii Kralupy jsme evidovali celkem 1 stížnost, přičemž jeden podnět vztahující se k oblasti životního prostředí byl diskutován ve spolupráci s městem Veltrusy. Více o bezpečnosti práce, vlivu na životní prostředí v obou regionech a dalším z oblasti HSSEQ naleznete ve Zprávě o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě v roce Výrobní a údržbářské činnosti Spolehlivost klíčových jednotek byla i v roce 2010 ukazatelem výkonnosti Společnost a při jejím vyhodnocení lze konstatovat: Rafinérie Kralupy (technická dostupnost 98,4%, neplánované výrobní ztráty 1,3%): Spolehlivost jednotky FCC stabilizována po provedení zarážky v roce 2009 Byla zajišťována vysoká spolehlivost, resp. disponibilita ostatních jednotek Rafinérie Litvínov (technická dostupnost 98,3%, neplánované výrobní ztráty 4,5%): Vysoké využití jednotky visbreakingu a jeho disponibilita téměř ve výši 100% při realizaci 2 provozních cyklů pro odstávky na odkoksování Využití hydrokrakovací kapacity bylo ovlivněno poruchou systému stripování kyselých vod v prosinci 2010 a dalšími okolnostmi nahromaděnými z provedené významné intenzifikace jednotky NHC na kapacitu 160 t/hod. Byla zajišťována vysoká spolehlivost, resp. disponibilita ostatních jednotek VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

6 Jako klíčové prvky při snaze o zvyšování spolehlivosti zařízení a procesů byly v roce 2010 i nadále využívány výstupy Risk Reliability Managementu, jako jeden z nástrojů optimalizace preventivní údržby, systém vyhledávání a eliminace nespolehlivých zařízení tzv. Bad Actors a studie Defect elimination. Značný podíl nad zvýšením kontroly a vyhodnocováním efektivity prováděné údržby pak přináší neustále se rozšiřující podíl plánů preventivní údržby generovaných přímo z modulu SAP PM, dále pak zapojení hlavních kontraktorů údržby do vykazování zpětné vazby o provedené práci přímo v SAP a tím rozšiřování znalostí o skutečném stavu zařízení. Původní finanční rozpočet pro údržbu byl stanoven ve výši 659 mil. (později byl upraven na 635 mil. Kč) a v roce 2010 náklady údržby skutečně činily 598 mil. Kč, což představuje pokles plánovaných nákladů o více než 9 %. V roce 2010 v oblasti tzv. Maintenance Indexu (dle studie Solomon) se Společnost dokázala udržet ve druhé kvartile (vydání 2008). V roce 2010 bylo v kralupské a litvínovské rafinérii zpracováno a kilotun ropy, tj. dohromady kilotun, což představuje druhý největší objem ropy od roku 2003, kdy Společnost přešla na zpracovatelský režim. Obr. 4: Zpracování ropy v období CRC crude processing Million Metric Tons Litvínov Kralupy year Plánování, výzkum a vývoj, a logistika V roce 2010 se cena ropy stabilizovala v rozmezí 68 až 94 USD za barel. Ceny hlavních rafinérských produktů, tj. benzínu a nafty prakticky kopírovaly vývoj cen ropy. Dále, plnění legislativních opatření na úseku biopaliv mělo negativní dopad na Společnost i Zpracovatele z pohledu celkového ekonomického dopadu vyvolaného vyššími cenami biosložek, nutnosti přizpůsobovat výrobní formule, logistických a kapacitních omezení, jimž Společnost musela čelit při oddělování motorových paliv odlišných kvalit. Z pohledu zpracovatelského módu rafinérie měla shora uvedená fakta na Společnost pouze sekundární dopad, neboť produkce byla se Zpracovateli koordinována prostřednictvím tak zvaných operativních plánů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

7 Plán zpracování ropy byl ve srovnání s měsíčními operativními plány splněn na -2% a ve srovnání s původním podnikatelským záměrem Společnosti na -8%. Celkem bylo v roce 2010 zpracováno kt ropy. Přeprava ropy pro Společnost, resp. pro Zpracovatele byla zajištěna prostřednictví společností MERO ČR, a.s., TRANSPETROL, a.s. a TAL GmbH. V roce 2010 byly dodávky stabilní a vztahy se společnostmi MERO ČR, a.s. a TRANSPETROL, a.s. se vyvíjely dobře. V roce 2010 byly skrze ropovod TAL/IKL dodány alternativní typy ropy ke zpracování v litvínovské rafinérii. Využití příslušných způsobů přepravy v r. 2010: Železnice 23 % Silniční terminály 39 % Produktovod 38 % Tab. 5: Logistika produktů v období KPI Přeprava produktovodem Plnění v % 99,6 93,7 100,6 99,5 100,1 100,7 100,7 Přeprava produktovodem: Plán 1,811 tis. tun Skutečnost 1,816 tis. tun Požadavky Zpracovatelů na nakládku a přepravu byly splněny. Přeprava poloproduktů a motorové nafty mezi rafineriemi, realizovaná produktovodem společnosti ČEPRO, a.s., zaznamenala meziročně návrat na úroveň předchozích let; oproti 220 kt přepraveným v roce 2009, v roce 2010 bylo přepraveno 171 kt. Třebaže Společnost neprovozuje své vlastní výzkumná pracoviště, spolupracuje s řadou výzkumných institucí, zejména s VŠCHT, VUANCH Ústí nad Labem, Technickou univerzitou v Liberci, KBC, UOP, atd. Hlavní směry výzkumu a vývoje se orientují na: - testování katalyzátorů - suroviny, testování finálních produktů a řízení jakosti - vývoj nových technologií - zvyšování energetické účinnosti Investiční činnosti Původní finanční plán investic ve výši 950 mil. Kč byl v průběhu roku 2010 několikrát revidován s cílem reagovat na hospodářskou krizi a očekávání akcionářů Společnosti minimalizací investičních nákladů. Skutečně proinvestovaná částka v roce 2010 po provedených úsporných opatřeních činila 307 mil. Kč (včetně 14 milionů z interních obchodních transakcí Společnosti). Co se týče dodržení termínů realizace investic, lze uvést, že pro rok 2010 bylo předpokládáno dokončení 53 projektů (buď ve fázi EPC anebo ve fázi tvorby BDEP). Dokončeno či předáno do užívání bylo 22 projektů, jež byly ve fázi EPC, 2 projekty byly dokončeny částečně a kompletně dokončeny budou v průběhu litvínovské zarážky v r Jeden projekt ve fázi EPC byl dokončen, po kolaudaci v r je ovšem požadováno provedení některých dalších úprav. Dalších 7 projektů, jež v r byly ve fázi EPC, bude dokončeno v r Pokud se VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

8 jedná o projekty ve fázi BDEP, 15 projektů bylo dokončeno v plném rozsahu (se zpracovanou a předanou BDEP dokumentací). Ve srovnání s plánem na rok 2010 může být obecný dopad charakterizován následovně (vyjádřeno v procentech původního investičního plánu o objemu 950 mil. Kč): Původní plán vs. skutečnost % Skutečné kapitálové výdaje 32.0 Úspory na nákladech 10.0 Odložené realizace 23.0 Nechváleno akcionáři 4.0 Nepředloženo Společností 31.0 Tab. 6: Klíčové projekty dokončené v roce 2010: Číslo KR KR KR KS LE KR KR Název projektu Filtrace slurry oleje (Poznámka: Projekt je dosud ve fázi kolaudace; po skončení zkušebního provozu v březnu 2011 bude požadováno provedení některých úprav) Upgrade DCS systémů Kralupy Obecná Přemístění produktovodního terminálu společnosti ČEPRO mimo areál Společnosti Modernizace systému elektronické požární signalizace na PI, PII Rekonstrukce kanalizační stoky na bl. 34 jednotka AVD JET A1 Změny vycházející z auditu společnosti Shell za rok 2008 Extra lehký topný olej bez MEŘO distribuce prostřednictvím silničního terminálu Kralupy Typ projektu Obecná investice Datum předání investice Malá investice Obecná investice Povinná investice Povinná investice Malá investice Celkové investiční výdaje ve výši 307 mil. Kč lze zhruba alokovat do následujících kategorií projektů: Tab. 7: Kategorie projektů dokončených v roce 2010: Bezpečnost 18% Životní prostředí 5% Legislativa 3% Zvyšování marže, včetně úspor v oblasti energií 14% Spolehlivost 33% Kvalita 16% Ostatní 11% VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

9 Tab. 8: Investiční výdaje v roce 2009 v členění podle investičního plánu a lokality (v Kč) Typ investičního výdaje Litvínov Kralupy Obě lokality Celkem Významné projekty Obecné investice Povinné investice Malé projekty Projekty vyžádané zpracovateli Celkem Finanční situace V roce 2010 dosáhla Společnost výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 404 milionů Kč (po zdanění ve výši 333 miliónů Kč), při obratu 9,729 miliard Kč. Celková aktiva Společnosti oproti předchozímu období poklesla o 638 milionů Kč na hodnotu milionů Kč. Zůstatková účetní hodnota dlouhodobého majetku klesla o milionů Kč na hodnotu milionů Kč; přírůstky dlouhodobého majetku činily 279 milionů Kč, a celková pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhla hodnoty milionů Kč. Oběžná aktiva se zvýšila o 429 milionů Kč na hodnotu milionů Kč, zejména z důvodu nárůstu hodnoty obchodních pohledávek a pohledávek od Zpracovatelů t titulu spotřební daně. Ostatní aktiva zůstala na úrovni 514 milionů CZK, tj. na úrovni předchozího roku. Pokles vlastního kapitálu o 467 milionů Kč (tj. z hodnoty milionů Kč na milionů Kč) je v souladu se ziskem běžného účetního období po zdanění ve výši 333 milionů Kč poníženým o výplatu dividend ze zisku za rok 2009, a nerozděleným ziskem ve výši 800 milionů Kč. Přehled základních ukazatelů hospodaření v porovnání s předchozím šestiletým obdobím uvádí následující tabulka. Tab. 9: Obrat, čistý zisk a investice v období v milionech Kč Obrat 8,915 9,293 9,256 9,353 10,409 9,068 9,729 Výsledek hospodaření po zdanění Fixní provozní náklady 2,066 1,761 1,706 2,271 1,717 1,962 1,917 Investiční výdaje* ,435 1,669 1, * hotovostní investiční vynakládané v jednotlivých letech. Tabulka č. 8 kromě údajů o investičních výdajích vykazovaných v této tabulce, navíc ukazuje dopady příslušných účetních transakcí, jež v roce 2010 ovlivnily výši fixních aktiv Společnosti, avšak neměly žádný dopad na peněžní toky v daném roce (překlasifikace provedené mezi kategoriemi provozní náklady a investiční výdaje, zmařené investice, atd.). Společnost nemá ani neprovozuje žádnou dceřinou společnost (v České republice ani v zahraničí). VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

10 Interní audit a hodnocení rizik Interní audit a hodnocení rizik patří k důležitým činnostem Společnosti. Byla udržována úzká vazba se zaměstnanci, vedením Společnosti, výborem vnitřního auditu, představenstvem, dozorčí radou, zpracovateli i akcionáři. Od roku 2008 jsou interní audity prováděny sekcí Podpory podnikání ve spolupráci s vyškolenými interními auditory. Plán interních auditů Společnosti pokrývá audit všech primárních a podpůrných procesů a stanovuje priority každý rok na základě pravidelných revizí hodnocení rizik. Interní audity jsou zaměřeny na kontrolu činností, zda jsou prováděny v souladu s nastavenými pravidly, přezkoumání plnění nápravných opatření z minulých auditů, přezkoumání registru rizik příslušné sekce včetně přezkoumání účinnosti stanovených kontrol a účinnosti nápravných opatření přijatých v minulosti. Kromě plánovaných interních a externích auditů v roce 2010 byly realizovány také mimořádné audity; byly provedeny na základě požadavku vedení Společnosti a komise pro interní audit. Tab. 10: Externí audity realizované v roce 2010 Datum Prověřovaná oblast Duben Květen Audit procesu Údržba Audit procesu Zpracování Říjen Audit procesu Činnost inspekčního orgánu typ B Prosinec Prosinec Audit procesu Akreditovaná laboratoř Audit of procesu Personální servis a vzdělávání Na základě plánu byly provedeny také audity kontraktorů zaměřené na oblast ochrany životního prostředí, řízení kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a na předkvalifikační audity. V roce 2010 byl dokončen projekt Business Continuity Management. Lidské zdroje a vzdělávání V průběhu 2010 byla situace v oblasti pracovních sil konsolidovaná, fluktuace se dlouhodobě držela na velmi nízké úrovni. Prioritou je udržení kvalitních a stabilních zaměstnanců. V rámci personální strategie a požadavků akcionářů (znásobených nezbytností přijímat protikrizová opatření) pokračovala optimalizace počtu a složení pracovních sil. I nadále byl bez podstatných změn aplikován systém propojení odměňování zaměstnanců s hodnocením výkonnosti. Nepeněžní výhody pro zaměstnance jsou nabízeny v rámci systému volitelných benefitů, který je pravidelně aktualizován. Tento systém nepeněžních výhod přispívá ke stabilizaci zaměstnanců, což je vyjádřeno trvale velmi nízkou mírou fluktuace. Nadstandardní zdravotní periodické prohlídky pomáhají udržovat nemocnost na velice nízké úrovni 1.0 %. Vzdělávání v roce 2010 probíhalo dle revidovaných vzdělávacích plánů při uplatnění restriktivních opatření v oblasti úsporu nákladů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

11 Ve Společnosti se v roce 2010 i nadále rozvíjel trend dobrovolnické práce v rámci charitativních činností a aktivit. Uskutečnil se v pořadí již čtvrtý Den dobročinnosti. Současně byly nastartovány další aktivity podporující zapojení zaměstnanců Společnosti do dalších forem dobročinných aktivit. Komunikace, vnější vztahy a sociální odpovědnost Komunikace s vnějšími zainteresovanými stranami, s veřejností, médii a místními samosprávami vychází z příručky vnějšího působení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. a provádí se v souladu se schválenými principy otevřené informační politiky z jednoho místa. Společnost v oblasti komunikace a vnějších vztahů vycházela z principů otevřené komunikace a rozvíjela systém transparentních vztahů s okolními komunitami i veřejností. Již na začátku roku 2010 byly uzavřeny dodatky s dlouhodobými smlouvami o spolupráci s městy Most, Litvínov, Meziboří, Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a obcí Chvatěruby, které zohlednily aktuální potřeby měst, obcí, školských, kulturních a sportovních organizací, včetně řady neziskových organizací a spolků. Společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., získala již počtvrté ocenění 2010 PETROL Award v kategorii Produkty a technika, a to za projekt Zvýšení energetické účinnosti kotle na vratné teplo v komplexu FCC, realizovaný v Kralupech nad Vltavou, a to pro jeho vysokou technickou úroveň, jakož i ekonomický a ekologický přínos. Více o komunikaci, vnějších vztazích v obou regionech a společenské odpovědnosti lze nalézt ve Zprávě o společenské odpovědnosti Společnost je členem SCHP, ČAPPO, OHK Most, Hospodářské a sociální rady Mostecka, ČNR WPC, Euroregionu Krušnohoří/Erzgbirege a některých dalších odborných asociací a sdružení. Změny ve složení akcionářů a změny v orgánech Společnosti V roce 2010 nedošlo ke změně ve složení akcionářů Společnosti. V roce 2010 došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě: Představenstvo Společnosti: UKONČENÍ ČLENSTVÍ NOVÝ ČLEN Jacek Smyczyński (4. listopad 2010) Jacek Smyczyński (5. listopad 2010) Jacek Smyczyński (16. prosinec 2010) Jacek Smyczyński (17. prosinec 2010) Pan Jacek Smyczyński byl v souladu s ustanovením 194, odst. 2, Obchodního zákoníku, a se zněním článku 19 stanov Společnosti s účinností od 5. listopadu 2010 kooptován jako náhradní člen představenstva. S účinností od 17. prosince 2010 byl pan Jacek Smyczyński opět kooptován jako náhradní člen představenstva, a to do další valné hromady. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

19 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Rafinérské zpracování ropy Rozvahový den: 31. prosince 2010 Datum sestavení účetní závěrky: 2. března 2011 ROZVAHA (v tisících Kč) Běžné Minulé účetní období účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Výrobky C. II. Krátkodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. III. Krátkodobý finanční majetek C. III. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

21 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 (v tisících Kč) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Snížení (-) / zvýšení (+) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná 0 0 Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

22 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tisících Kč) Základní kapitál Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta Výsledek hospodaření běžného období Fondy ze zisku Celkem Zůstatek k 1. lednu Rozdělení zisku Vyplacení dividend Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Rozdělení zisku Vyplacení dividend Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

23 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 (v tisících Kč) Stav v běžném období Stav v minulém období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv a opravné položky k nabytému majetku A Změna stavu opravných položek A Změna stavu rezerv A Zisk z prodeje stálých aktiv A Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A Úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu A * a úroky A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu zásob A Změna stavu obchodních pohledávek A Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv A Změna stavu obchodních závazků A Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a A peněžních ekvivalentů A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a úroky A. 1. Úroky přijaté A. 2. Úroky vyplacené A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Vyplacené dividendy C *** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čisté zvýšení peněžních prostředků a pěněžních ekvivalentů P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

24 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále jen Společnost ) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 28. dubna 1995 a sídlí v Litvínově, Záluží 2, České republice. Identifikační číslo Společnosti je Hlavním předmětem její činnosti je rafinérské zpracování ropy. Vlastnická struktura Společnosti k 31. prosinci 2010 a 2009 byla následující: UNIPETROL, a.s. 51,220 % Eni International B.V. 32,445 % Shell Overseas Investments B.V. 16,335 % Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny Unipetrol. Od 31. května 2005 je Unipetrol součástí konsolidačního celku skupiny PKN Orlen. Od 1. září 2007 je Společnost součástí konsolidačního celku skupiny Eni. Rozhodovací procesy v rámci Společnosti jsou dále specifikovány ve stanovách Společnosti. Na základě Smlouvy o zpracování uzavřené dne 23. ledna 2003 mezi Společností a spřízněnými společnostmi akcionářů (dále jen zpracovatelé ), byl od 1. srpna 2003 zahájen provoz v režimu přepracovací rafinérie. Většina obchodních aktivit je uskutečňována s těmito zpracovateli, kteří jsou hlavními zákazníky Společnosti. Zpracovateli byli k 31. prosinci 2010 i 2009 UNIPETROL RPA, s.r.o., Eni Česká republika, s.r.o. a Shell Czech Republic a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2008 Výroční zpráva 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2008 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2008 2 Zpráva dozorčí

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více