VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok Zpráva dozorčí rady společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 12 Výrok auditora k výroční zprávě 13 Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka 15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 49

3 Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Uplynulý rok byl pro společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále též Společnost ) dalším rokem vypořádávání se s důsledky ekonomické krize, která významně postihla i celé rafinérské odvětví. Pro Společnost byl rok 2010 již sedmým rokem tzv. Processingu, kdy Společnost účtuje dceřiným společnostem svých akcionářů - zpracovatelům tzv. poplatek za zpracování, přičemž veškerá tržní/cenová rizika jak za suroviny, tak za hotové produkty nesou akcionáři/zpracovatelé. Bez ohledu na způsob svého fungování se Společnost v uplynulém roce orientovala zejména na optimalizaci fixních a variabilních nákladů, minimalizaci investičního programu, trvale se pochopitelně věnuje i bezpečnosti provozu, disponibilitě/spolehlivosti zařízení, disponibilitě požadovaných produktů a rozvoji zaměstnanců. Do roku 2010 vstupovala Společnost s řadou cílů a úkolů od svých akcionářů, které vycházejí z přijaté strategie akcionáři: Strategií na rok 2010 je optimalizovat využití stávajících provozních aktiv, snížit náklady (fixní a variabilní) a investiční výdaje, vyhovět všem legislativním požadavkům včetně dodržování vysokých standardů v oblasti bezpečnosti práce, spolehlivosti provozu a aktivit s dopadem na oblast životního prostředí, a konečně vyhledávat příležitosti ke zvýšení marže a úspor energií skrze kapitálově nenáročné iniciativy s vysokou mírou návratnosti + pokračovat v programech na zmírnění dopadů krize ( ). Mezi nejdůležitější aktivity patřily: Pokračování realizace zásadních protikrizových opatření k redukci nákladů prostřednictvím snížení spotřeby, revizi smluvních vztahů a fixních nákladů, kdy bylo dosaženo nejnižší úrovně fixních nákladů od roku 1999 (zavedení účetního systému SAP), nejnižší úrovně investičních výdajů od založení společnosti a i snížení variabilních nákladů. Reorganizace ve Společnosti umožnila zakončit rok 2010 s 640 zaměstnanci Naplnění požadavků české legislativy pro biopaliva, kdy do volného daňového oběhu byly uváděny motorová paliva dle EN 590 a 228 s průměrným obsahem bioložek v motorové naftě 6,06 % obj. (požadavek legislativy 6,00 % obj.) a motorovém benzinu 4,20 % obj. (požadavek legislativy 4,10 % obj.); Úspěšná recertifikace dle ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18000, rozšířená o certifikaci laboratoří dle ČSN EN , zavedení metodologie API pro reportování mimořádných událostí Příprava periodické odstávky litvínovské rafinérie v roce 2011 byla zahájena v lednu Intenzivní komunikace s hlavními zainteresovanými osobami na přípravě a průběhu odstávky (mimo jiné: prověrka rozsahu a připravenosti, koordinace s UNIPETROL RPA apod.). Dokončení hlavních výběrových řízení. Úspěšné odzkoušení zpracování dalších druhů sirných rop v rafinérii Litvínov (Iranian Light a Sirri) VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

4 Plnění klíčových ukazatelů výkonnosti Plnění klíčových ukazatelů lze okomentovat následovně: Dle indexů studie Solomon 2008 se ve většině ukazatelů drží společnost ve 2. kvartile. Fixní náklady: oproti stanovenému cíli byl skutečně dosažený výsledek o více než 100 milionů Kč lepší (zavedení krizového řízení nákladů ). Uzavřené smlouvy na nákup energií částečně zmírnily dopady rostoucích cen. Projekt Řízení náhradních dílů byl nastartován, ovšem cíl snížit zásoby náhradních dílů na úroveň 1200 mil. Kč splněn nebyl (třebaže stoupající trend byl zastaven). V oblasti úrazovosti vyjádřené skrze ukazatel TRIR (počet registrovaných úrazů na 1 milion hodin odpracovaných zaměstnanci Společnosti a jejích přímých smluvních partnerů) došlo ke zhoršení výsledků společnosti oproti předcházejícím rokům. Přijatá náročná a ambiciózní úroveň (dle metodiky Společnosti) energetického indexu byla překročena. Ukazatele dostupnosti klíčových výrobních jednotek byly dosaženy s výjimkou jednotky NHC (viz Tab.1 a komentář v dalším textu). Tab. 1: Plnění klíčových ukazatelů výkonnosti v roce 2010 Cíl Cílová hodnota Vyhodnocení Neustálé zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality a ochrany majetku Plnit zákonné požadavky vztahující se ke kvalitě produktů TRIR < 1,8 Počet požárů < 2 Počet dopravních nehod < 10 Úniky s vlivem na ŽP nad 25 l < 10 Nesplněno. (3,0) Nesplněno. (6) Splněno. (8) Splněno. (3) motor. paliva s max. hm. obs. 10 ppm S prům. konc. 4,1 % obj. lihu benzín prům. konc. 6,0 % obj. FAME nafta Max. počet uznaných reklamací < 6 Splněno. Splněno. (4,20% vol) Splněno. ((6,06% vol) Splněno. (2) Nepřekročit fixní náklady Fixní náklady < mil. Kč Splněno. (1 624 mil. Kč) Dosáhnout a udržet provozní dokonalost a plnit požadavky zpracovatelů z pohledu objemů a kvality požadovaných produktů Zvýšit organizační efektivnost Energetický index (EII) < 92 Dostupnost jednotky NHC > 98% Dostupnost jednotky FCC > 98% Dostupnost jednotky VBU > 99% Dostupnost 3 jednotek GO HDS > 99% Počet zaměstnanců dle Business plánu (640) Splněno. (91,9) Nesplněno. (95,97%) Splněno. (99,6%) Splněno. (100%) Splněno. (99,9%) Splněno. (640) Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí Oblast HSSE je popsána detailně v samostatné zprávě. V roce 2010 evidovala Společnost celkem za celý rok 10 úrazů (z toho 7 úrazů zaměstnanců Společnosti a 3 úrazy kontraktorů), z toho 3 úrazy s následnou pracovní neschopností (avšak bez trvalých následků a s rychlou rekonvalescencí). VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

5 Tab. 2: Vývoj úrazovosti ve Společnosti v období Rok / úrazy ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor počet úrazů - celkem TRIR počet úrazů s absencí (LTI) 3/0 2/0 0/2 2/3 1/2 3/0 1/2 počet úrazů s lékařským ošetřením (MTC) počet úrazů s první pomocí (FAC) 1/0 2/0 3/0 2/0 1/1 1/0 1/1 3/5 5/0 6/0 6/3 1/1 1/2 5/0 Tab. 3: Počet mimořádných událostí typu požár, únik nad 200 l, úraz a dopravní nehoda v období Mimořádné události / rok požár únik nad 200 l únik nad 25 l s dopadem na ŽP V průběhu roku 2010 nebyla v rafinérii Litvínov zaznamenána žádná stížnost ve vztahu k životnímu prostředí, v rafinérii Kralupy jsme evidovali celkem 1 stížnost, přičemž jeden podnět vztahující se k oblasti životního prostředí byl diskutován ve spolupráci s městem Veltrusy. Více o bezpečnosti práce, vlivu na životní prostředí v obou regionech a dalším z oblasti HSSEQ naleznete ve Zprávě o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě v roce Výrobní a údržbářské činnosti Spolehlivost klíčových jednotek byla i v roce 2010 ukazatelem výkonnosti Společnost a při jejím vyhodnocení lze konstatovat: Rafinérie Kralupy (technická dostupnost 98,4%, neplánované výrobní ztráty 1,3%): Spolehlivost jednotky FCC stabilizována po provedení zarážky v roce 2009 Byla zajišťována vysoká spolehlivost, resp. disponibilita ostatních jednotek Rafinérie Litvínov (technická dostupnost 98,3%, neplánované výrobní ztráty 4,5%): Vysoké využití jednotky visbreakingu a jeho disponibilita téměř ve výši 100% při realizaci 2 provozních cyklů pro odstávky na odkoksování Využití hydrokrakovací kapacity bylo ovlivněno poruchou systému stripování kyselých vod v prosinci 2010 a dalšími okolnostmi nahromaděnými z provedené významné intenzifikace jednotky NHC na kapacitu 160 t/hod. Byla zajišťována vysoká spolehlivost, resp. disponibilita ostatních jednotek VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

6 Jako klíčové prvky při snaze o zvyšování spolehlivosti zařízení a procesů byly v roce 2010 i nadále využívány výstupy Risk Reliability Managementu, jako jeden z nástrojů optimalizace preventivní údržby, systém vyhledávání a eliminace nespolehlivých zařízení tzv. Bad Actors a studie Defect elimination. Značný podíl nad zvýšením kontroly a vyhodnocováním efektivity prováděné údržby pak přináší neustále se rozšiřující podíl plánů preventivní údržby generovaných přímo z modulu SAP PM, dále pak zapojení hlavních kontraktorů údržby do vykazování zpětné vazby o provedené práci přímo v SAP a tím rozšiřování znalostí o skutečném stavu zařízení. Původní finanční rozpočet pro údržbu byl stanoven ve výši 659 mil. (později byl upraven na 635 mil. Kč) a v roce 2010 náklady údržby skutečně činily 598 mil. Kč, což představuje pokles plánovaných nákladů o více než 9 %. V roce 2010 v oblasti tzv. Maintenance Indexu (dle studie Solomon) se Společnost dokázala udržet ve druhé kvartile (vydání 2008). V roce 2010 bylo v kralupské a litvínovské rafinérii zpracováno a kilotun ropy, tj. dohromady kilotun, což představuje druhý největší objem ropy od roku 2003, kdy Společnost přešla na zpracovatelský režim. Obr. 4: Zpracování ropy v období CRC crude processing Million Metric Tons Litvínov Kralupy year Plánování, výzkum a vývoj, a logistika V roce 2010 se cena ropy stabilizovala v rozmezí 68 až 94 USD za barel. Ceny hlavních rafinérských produktů, tj. benzínu a nafty prakticky kopírovaly vývoj cen ropy. Dále, plnění legislativních opatření na úseku biopaliv mělo negativní dopad na Společnost i Zpracovatele z pohledu celkového ekonomického dopadu vyvolaného vyššími cenami biosložek, nutnosti přizpůsobovat výrobní formule, logistických a kapacitních omezení, jimž Společnost musela čelit při oddělování motorových paliv odlišných kvalit. Z pohledu zpracovatelského módu rafinérie měla shora uvedená fakta na Společnost pouze sekundární dopad, neboť produkce byla se Zpracovateli koordinována prostřednictvím tak zvaných operativních plánů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

7 Plán zpracování ropy byl ve srovnání s měsíčními operativními plány splněn na -2% a ve srovnání s původním podnikatelským záměrem Společnosti na -8%. Celkem bylo v roce 2010 zpracováno kt ropy. Přeprava ropy pro Společnost, resp. pro Zpracovatele byla zajištěna prostřednictví společností MERO ČR, a.s., TRANSPETROL, a.s. a TAL GmbH. V roce 2010 byly dodávky stabilní a vztahy se společnostmi MERO ČR, a.s. a TRANSPETROL, a.s. se vyvíjely dobře. V roce 2010 byly skrze ropovod TAL/IKL dodány alternativní typy ropy ke zpracování v litvínovské rafinérii. Využití příslušných způsobů přepravy v r. 2010: Železnice 23 % Silniční terminály 39 % Produktovod 38 % Tab. 5: Logistika produktů v období KPI Přeprava produktovodem Plnění v % 99,6 93,7 100,6 99,5 100,1 100,7 100,7 Přeprava produktovodem: Plán 1,811 tis. tun Skutečnost 1,816 tis. tun Požadavky Zpracovatelů na nakládku a přepravu byly splněny. Přeprava poloproduktů a motorové nafty mezi rafineriemi, realizovaná produktovodem společnosti ČEPRO, a.s., zaznamenala meziročně návrat na úroveň předchozích let; oproti 220 kt přepraveným v roce 2009, v roce 2010 bylo přepraveno 171 kt. Třebaže Společnost neprovozuje své vlastní výzkumná pracoviště, spolupracuje s řadou výzkumných institucí, zejména s VŠCHT, VUANCH Ústí nad Labem, Technickou univerzitou v Liberci, KBC, UOP, atd. Hlavní směry výzkumu a vývoje se orientují na: - testování katalyzátorů - suroviny, testování finálních produktů a řízení jakosti - vývoj nových technologií - zvyšování energetické účinnosti Investiční činnosti Původní finanční plán investic ve výši 950 mil. Kč byl v průběhu roku 2010 několikrát revidován s cílem reagovat na hospodářskou krizi a očekávání akcionářů Společnosti minimalizací investičních nákladů. Skutečně proinvestovaná částka v roce 2010 po provedených úsporných opatřeních činila 307 mil. Kč (včetně 14 milionů z interních obchodních transakcí Společnosti). Co se týče dodržení termínů realizace investic, lze uvést, že pro rok 2010 bylo předpokládáno dokončení 53 projektů (buď ve fázi EPC anebo ve fázi tvorby BDEP). Dokončeno či předáno do užívání bylo 22 projektů, jež byly ve fázi EPC, 2 projekty byly dokončeny částečně a kompletně dokončeny budou v průběhu litvínovské zarážky v r Jeden projekt ve fázi EPC byl dokončen, po kolaudaci v r je ovšem požadováno provedení některých dalších úprav. Dalších 7 projektů, jež v r byly ve fázi EPC, bude dokončeno v r Pokud se VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

8 jedná o projekty ve fázi BDEP, 15 projektů bylo dokončeno v plném rozsahu (se zpracovanou a předanou BDEP dokumentací). Ve srovnání s plánem na rok 2010 může být obecný dopad charakterizován následovně (vyjádřeno v procentech původního investičního plánu o objemu 950 mil. Kč): Původní plán vs. skutečnost % Skutečné kapitálové výdaje 32.0 Úspory na nákladech 10.0 Odložené realizace 23.0 Nechváleno akcionáři 4.0 Nepředloženo Společností 31.0 Tab. 6: Klíčové projekty dokončené v roce 2010: Číslo KR KR KR KS LE KR KR Název projektu Filtrace slurry oleje (Poznámka: Projekt je dosud ve fázi kolaudace; po skončení zkušebního provozu v březnu 2011 bude požadováno provedení některých úprav) Upgrade DCS systémů Kralupy Obecná Přemístění produktovodního terminálu společnosti ČEPRO mimo areál Společnosti Modernizace systému elektronické požární signalizace na PI, PII Rekonstrukce kanalizační stoky na bl. 34 jednotka AVD JET A1 Změny vycházející z auditu společnosti Shell za rok 2008 Extra lehký topný olej bez MEŘO distribuce prostřednictvím silničního terminálu Kralupy Typ projektu Obecná investice Datum předání investice Malá investice Obecná investice Povinná investice Povinná investice Malá investice Celkové investiční výdaje ve výši 307 mil. Kč lze zhruba alokovat do následujících kategorií projektů: Tab. 7: Kategorie projektů dokončených v roce 2010: Bezpečnost 18% Životní prostředí 5% Legislativa 3% Zvyšování marže, včetně úspor v oblasti energií 14% Spolehlivost 33% Kvalita 16% Ostatní 11% VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

9 Tab. 8: Investiční výdaje v roce 2009 v členění podle investičního plánu a lokality (v Kč) Typ investičního výdaje Litvínov Kralupy Obě lokality Celkem Významné projekty Obecné investice Povinné investice Malé projekty Projekty vyžádané zpracovateli Celkem Finanční situace V roce 2010 dosáhla Společnost výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 404 milionů Kč (po zdanění ve výši 333 miliónů Kč), při obratu 9,729 miliard Kč. Celková aktiva Společnosti oproti předchozímu období poklesla o 638 milionů Kč na hodnotu milionů Kč. Zůstatková účetní hodnota dlouhodobého majetku klesla o milionů Kč na hodnotu milionů Kč; přírůstky dlouhodobého majetku činily 279 milionů Kč, a celková pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhla hodnoty milionů Kč. Oběžná aktiva se zvýšila o 429 milionů Kč na hodnotu milionů Kč, zejména z důvodu nárůstu hodnoty obchodních pohledávek a pohledávek od Zpracovatelů t titulu spotřební daně. Ostatní aktiva zůstala na úrovni 514 milionů CZK, tj. na úrovni předchozího roku. Pokles vlastního kapitálu o 467 milionů Kč (tj. z hodnoty milionů Kč na milionů Kč) je v souladu se ziskem běžného účetního období po zdanění ve výši 333 milionů Kč poníženým o výplatu dividend ze zisku za rok 2009, a nerozděleným ziskem ve výši 800 milionů Kč. Přehled základních ukazatelů hospodaření v porovnání s předchozím šestiletým obdobím uvádí následující tabulka. Tab. 9: Obrat, čistý zisk a investice v období v milionech Kč Obrat 8,915 9,293 9,256 9,353 10,409 9,068 9,729 Výsledek hospodaření po zdanění Fixní provozní náklady 2,066 1,761 1,706 2,271 1,717 1,962 1,917 Investiční výdaje* ,435 1,669 1, * hotovostní investiční vynakládané v jednotlivých letech. Tabulka č. 8 kromě údajů o investičních výdajích vykazovaných v této tabulce, navíc ukazuje dopady příslušných účetních transakcí, jež v roce 2010 ovlivnily výši fixních aktiv Společnosti, avšak neměly žádný dopad na peněžní toky v daném roce (překlasifikace provedené mezi kategoriemi provozní náklady a investiční výdaje, zmařené investice, atd.). Společnost nemá ani neprovozuje žádnou dceřinou společnost (v České republice ani v zahraničí). VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

10 Interní audit a hodnocení rizik Interní audit a hodnocení rizik patří k důležitým činnostem Společnosti. Byla udržována úzká vazba se zaměstnanci, vedením Společnosti, výborem vnitřního auditu, představenstvem, dozorčí radou, zpracovateli i akcionáři. Od roku 2008 jsou interní audity prováděny sekcí Podpory podnikání ve spolupráci s vyškolenými interními auditory. Plán interních auditů Společnosti pokrývá audit všech primárních a podpůrných procesů a stanovuje priority každý rok na základě pravidelných revizí hodnocení rizik. Interní audity jsou zaměřeny na kontrolu činností, zda jsou prováděny v souladu s nastavenými pravidly, přezkoumání plnění nápravných opatření z minulých auditů, přezkoumání registru rizik příslušné sekce včetně přezkoumání účinnosti stanovených kontrol a účinnosti nápravných opatření přijatých v minulosti. Kromě plánovaných interních a externích auditů v roce 2010 byly realizovány také mimořádné audity; byly provedeny na základě požadavku vedení Společnosti a komise pro interní audit. Tab. 10: Externí audity realizované v roce 2010 Datum Prověřovaná oblast Duben Květen Audit procesu Údržba Audit procesu Zpracování Říjen Audit procesu Činnost inspekčního orgánu typ B Prosinec Prosinec Audit procesu Akreditovaná laboratoř Audit of procesu Personální servis a vzdělávání Na základě plánu byly provedeny také audity kontraktorů zaměřené na oblast ochrany životního prostředí, řízení kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a na předkvalifikační audity. V roce 2010 byl dokončen projekt Business Continuity Management. Lidské zdroje a vzdělávání V průběhu 2010 byla situace v oblasti pracovních sil konsolidovaná, fluktuace se dlouhodobě držela na velmi nízké úrovni. Prioritou je udržení kvalitních a stabilních zaměstnanců. V rámci personální strategie a požadavků akcionářů (znásobených nezbytností přijímat protikrizová opatření) pokračovala optimalizace počtu a složení pracovních sil. I nadále byl bez podstatných změn aplikován systém propojení odměňování zaměstnanců s hodnocením výkonnosti. Nepeněžní výhody pro zaměstnance jsou nabízeny v rámci systému volitelných benefitů, který je pravidelně aktualizován. Tento systém nepeněžních výhod přispívá ke stabilizaci zaměstnanců, což je vyjádřeno trvale velmi nízkou mírou fluktuace. Nadstandardní zdravotní periodické prohlídky pomáhají udržovat nemocnost na velice nízké úrovni 1.0 %. Vzdělávání v roce 2010 probíhalo dle revidovaných vzdělávacích plánů při uplatnění restriktivních opatření v oblasti úsporu nákladů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

11 Ve Společnosti se v roce 2010 i nadále rozvíjel trend dobrovolnické práce v rámci charitativních činností a aktivit. Uskutečnil se v pořadí již čtvrtý Den dobročinnosti. Současně byly nastartovány další aktivity podporující zapojení zaměstnanců Společnosti do dalších forem dobročinných aktivit. Komunikace, vnější vztahy a sociální odpovědnost Komunikace s vnějšími zainteresovanými stranami, s veřejností, médii a místními samosprávami vychází z příručky vnějšího působení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. a provádí se v souladu se schválenými principy otevřené informační politiky z jednoho místa. Společnost v oblasti komunikace a vnějších vztahů vycházela z principů otevřené komunikace a rozvíjela systém transparentních vztahů s okolními komunitami i veřejností. Již na začátku roku 2010 byly uzavřeny dodatky s dlouhodobými smlouvami o spolupráci s městy Most, Litvínov, Meziboří, Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a obcí Chvatěruby, které zohlednily aktuální potřeby měst, obcí, školských, kulturních a sportovních organizací, včetně řady neziskových organizací a spolků. Společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., získala již počtvrté ocenění 2010 PETROL Award v kategorii Produkty a technika, a to za projekt Zvýšení energetické účinnosti kotle na vratné teplo v komplexu FCC, realizovaný v Kralupech nad Vltavou, a to pro jeho vysokou technickou úroveň, jakož i ekonomický a ekologický přínos. Více o komunikaci, vnějších vztazích v obou regionech a společenské odpovědnosti lze nalézt ve Zprávě o společenské odpovědnosti Společnost je členem SCHP, ČAPPO, OHK Most, Hospodářské a sociální rady Mostecka, ČNR WPC, Euroregionu Krušnohoří/Erzgbirege a některých dalších odborných asociací a sdružení. Změny ve složení akcionářů a změny v orgánech Společnosti V roce 2010 nedošlo ke změně ve složení akcionářů Společnosti. V roce 2010 došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě: Představenstvo Společnosti: UKONČENÍ ČLENSTVÍ NOVÝ ČLEN Jacek Smyczyński (4. listopad 2010) Jacek Smyczyński (5. listopad 2010) Jacek Smyczyński (16. prosinec 2010) Jacek Smyczyński (17. prosinec 2010) Pan Jacek Smyczyński byl v souladu s ustanovením 194, odst. 2, Obchodního zákoníku, a se zněním článku 19 stanov Společnosti s účinností od 5. listopadu 2010 kooptován jako náhradní člen představenstva. S účinností od 17. prosince 2010 byl pan Jacek Smyczyński opět kooptován jako náhradní člen představenstva, a to do další valné hromady. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

19 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Rafinérské zpracování ropy Rozvahový den: 31. prosince 2010 Datum sestavení účetní závěrky: 2. března 2011 ROZVAHA (v tisících Kč) Běžné Minulé účetní období účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Výrobky C. II. Krátkodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. III. Krátkodobý finanční majetek C. III. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

21 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 (v tisících Kč) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Snížení (-) / zvýšení (+) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná 0 0 Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

22 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tisících Kč) Základní kapitál Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta Výsledek hospodaření běžného období Fondy ze zisku Celkem Zůstatek k 1. lednu Rozdělení zisku Vyplacení dividend Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Rozdělení zisku Vyplacení dividend Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

23 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 (v tisících Kč) Stav v běžném období Stav v minulém období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv a opravné položky k nabytému majetku A Změna stavu opravných položek A Změna stavu rezerv A Zisk z prodeje stálých aktiv A Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A Úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu A * a úroky A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu zásob A Změna stavu obchodních pohledávek A Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv A Změna stavu obchodních závazků A Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a A peněžních ekvivalentů A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a úroky A. 1. Úroky přijaté A. 2. Úroky vyplacené A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Vyplacené dividendy C *** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čisté zvýšení peněžních prostředků a pěněžních ekvivalentů P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

24 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále jen Společnost ) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 28. dubna 1995 a sídlí v Litvínově, Záluží 2, České republice. Identifikační číslo Společnosti je Hlavním předmětem její činnosti je rafinérské zpracování ropy. Vlastnická struktura Společnosti k 31. prosinci 2010 a 2009 byla následující: UNIPETROL, a.s. 51,220 % Eni International B.V. 32,445 % Shell Overseas Investments B.V. 16,335 % Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny Unipetrol. Od 31. května 2005 je Unipetrol součástí konsolidačního celku skupiny PKN Orlen. Od 1. září 2007 je Společnost součástí konsolidačního celku skupiny Eni. Rozhodovací procesy v rámci Společnosti jsou dále specifikovány ve stanovách Společnosti. Na základě Smlouvy o zpracování uzavřené dne 23. ledna 2003 mezi Společností a spřízněnými společnostmi akcionářů (dále jen zpracovatelé ), byl od 1. srpna 2003 zahájen provoz v režimu přepracovací rafinérie. Většina obchodních aktivit je uskutečňována s těmito zpracovateli, kteří jsou hlavními zákazníky Společnosti. Zpracovateli byli k 31. prosinci 2010 i 2009 UNIPETROL RPA, s.r.o., Eni Česká republika, s.r.o. a Shell Czech Republic a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více