VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010"

Transkript

1 Výroční zpráva 2010

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok Zpráva dozorčí rady společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 12 Výrok auditora k výroční zprávě 13 Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka 15 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 49

3 Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Uplynulý rok byl pro společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále též Společnost ) dalším rokem vypořádávání se s důsledky ekonomické krize, která významně postihla i celé rafinérské odvětví. Pro Společnost byl rok 2010 již sedmým rokem tzv. Processingu, kdy Společnost účtuje dceřiným společnostem svých akcionářů - zpracovatelům tzv. poplatek za zpracování, přičemž veškerá tržní/cenová rizika jak za suroviny, tak za hotové produkty nesou akcionáři/zpracovatelé. Bez ohledu na způsob svého fungování se Společnost v uplynulém roce orientovala zejména na optimalizaci fixních a variabilních nákladů, minimalizaci investičního programu, trvale se pochopitelně věnuje i bezpečnosti provozu, disponibilitě/spolehlivosti zařízení, disponibilitě požadovaných produktů a rozvoji zaměstnanců. Do roku 2010 vstupovala Společnost s řadou cílů a úkolů od svých akcionářů, které vycházejí z přijaté strategie akcionáři: Strategií na rok 2010 je optimalizovat využití stávajících provozních aktiv, snížit náklady (fixní a variabilní) a investiční výdaje, vyhovět všem legislativním požadavkům včetně dodržování vysokých standardů v oblasti bezpečnosti práce, spolehlivosti provozu a aktivit s dopadem na oblast životního prostředí, a konečně vyhledávat příležitosti ke zvýšení marže a úspor energií skrze kapitálově nenáročné iniciativy s vysokou mírou návratnosti + pokračovat v programech na zmírnění dopadů krize ( ). Mezi nejdůležitější aktivity patřily: Pokračování realizace zásadních protikrizových opatření k redukci nákladů prostřednictvím snížení spotřeby, revizi smluvních vztahů a fixních nákladů, kdy bylo dosaženo nejnižší úrovně fixních nákladů od roku 1999 (zavedení účetního systému SAP), nejnižší úrovně investičních výdajů od založení společnosti a i snížení variabilních nákladů. Reorganizace ve Společnosti umožnila zakončit rok 2010 s 640 zaměstnanci Naplnění požadavků české legislativy pro biopaliva, kdy do volného daňového oběhu byly uváděny motorová paliva dle EN 590 a 228 s průměrným obsahem bioložek v motorové naftě 6,06 % obj. (požadavek legislativy 6,00 % obj.) a motorovém benzinu 4,20 % obj. (požadavek legislativy 4,10 % obj.); Úspěšná recertifikace dle ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS 18000, rozšířená o certifikaci laboratoří dle ČSN EN , zavedení metodologie API pro reportování mimořádných událostí Příprava periodické odstávky litvínovské rafinérie v roce 2011 byla zahájena v lednu Intenzivní komunikace s hlavními zainteresovanými osobami na přípravě a průběhu odstávky (mimo jiné: prověrka rozsahu a připravenosti, koordinace s UNIPETROL RPA apod.). Dokončení hlavních výběrových řízení. Úspěšné odzkoušení zpracování dalších druhů sirných rop v rafinérii Litvínov (Iranian Light a Sirri) VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

4 Plnění klíčových ukazatelů výkonnosti Plnění klíčových ukazatelů lze okomentovat následovně: Dle indexů studie Solomon 2008 se ve většině ukazatelů drží společnost ve 2. kvartile. Fixní náklady: oproti stanovenému cíli byl skutečně dosažený výsledek o více než 100 milionů Kč lepší (zavedení krizového řízení nákladů ). Uzavřené smlouvy na nákup energií částečně zmírnily dopady rostoucích cen. Projekt Řízení náhradních dílů byl nastartován, ovšem cíl snížit zásoby náhradních dílů na úroveň 1200 mil. Kč splněn nebyl (třebaže stoupající trend byl zastaven). V oblasti úrazovosti vyjádřené skrze ukazatel TRIR (počet registrovaných úrazů na 1 milion hodin odpracovaných zaměstnanci Společnosti a jejích přímých smluvních partnerů) došlo ke zhoršení výsledků společnosti oproti předcházejícím rokům. Přijatá náročná a ambiciózní úroveň (dle metodiky Společnosti) energetického indexu byla překročena. Ukazatele dostupnosti klíčových výrobních jednotek byly dosaženy s výjimkou jednotky NHC (viz Tab.1 a komentář v dalším textu). Tab. 1: Plnění klíčových ukazatelů výkonnosti v roce 2010 Cíl Cílová hodnota Vyhodnocení Neustálé zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, kvality a ochrany majetku Plnit zákonné požadavky vztahující se ke kvalitě produktů TRIR < 1,8 Počet požárů < 2 Počet dopravních nehod < 10 Úniky s vlivem na ŽP nad 25 l < 10 Nesplněno. (3,0) Nesplněno. (6) Splněno. (8) Splněno. (3) motor. paliva s max. hm. obs. 10 ppm S prům. konc. 4,1 % obj. lihu benzín prům. konc. 6,0 % obj. FAME nafta Max. počet uznaných reklamací < 6 Splněno. Splněno. (4,20% vol) Splněno. ((6,06% vol) Splněno. (2) Nepřekročit fixní náklady Fixní náklady < mil. Kč Splněno. (1 624 mil. Kč) Dosáhnout a udržet provozní dokonalost a plnit požadavky zpracovatelů z pohledu objemů a kvality požadovaných produktů Zvýšit organizační efektivnost Energetický index (EII) < 92 Dostupnost jednotky NHC > 98% Dostupnost jednotky FCC > 98% Dostupnost jednotky VBU > 99% Dostupnost 3 jednotek GO HDS > 99% Počet zaměstnanců dle Business plánu (640) Splněno. (91,9) Nesplněno. (95,97%) Splněno. (99,6%) Splněno. (100%) Splněno. (99,9%) Splněno. (640) Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí Oblast HSSE je popsána detailně v samostatné zprávě. V roce 2010 evidovala Společnost celkem za celý rok 10 úrazů (z toho 7 úrazů zaměstnanců Společnosti a 3 úrazy kontraktorů), z toho 3 úrazy s následnou pracovní neschopností (avšak bez trvalých následků a s rychlou rekonvalescencí). VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

5 Tab. 2: Vývoj úrazovosti ve Společnosti v období Rok / úrazy ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ ČeR/ kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor kontraktor počet úrazů - celkem TRIR počet úrazů s absencí (LTI) 3/0 2/0 0/2 2/3 1/2 3/0 1/2 počet úrazů s lékařským ošetřením (MTC) počet úrazů s první pomocí (FAC) 1/0 2/0 3/0 2/0 1/1 1/0 1/1 3/5 5/0 6/0 6/3 1/1 1/2 5/0 Tab. 3: Počet mimořádných událostí typu požár, únik nad 200 l, úraz a dopravní nehoda v období Mimořádné události / rok požár únik nad 200 l únik nad 25 l s dopadem na ŽP V průběhu roku 2010 nebyla v rafinérii Litvínov zaznamenána žádná stížnost ve vztahu k životnímu prostředí, v rafinérii Kralupy jsme evidovali celkem 1 stížnost, přičemž jeden podnět vztahující se k oblasti životního prostředí byl diskutován ve spolupráci s městem Veltrusy. Více o bezpečnosti práce, vlivu na životní prostředí v obou regionech a dalším z oblasti HSSEQ naleznete ve Zprávě o bezpečnosti a ochraně zdraví, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě v roce Výrobní a údržbářské činnosti Spolehlivost klíčových jednotek byla i v roce 2010 ukazatelem výkonnosti Společnost a při jejím vyhodnocení lze konstatovat: Rafinérie Kralupy (technická dostupnost 98,4%, neplánované výrobní ztráty 1,3%): Spolehlivost jednotky FCC stabilizována po provedení zarážky v roce 2009 Byla zajišťována vysoká spolehlivost, resp. disponibilita ostatních jednotek Rafinérie Litvínov (technická dostupnost 98,3%, neplánované výrobní ztráty 4,5%): Vysoké využití jednotky visbreakingu a jeho disponibilita téměř ve výši 100% při realizaci 2 provozních cyklů pro odstávky na odkoksování Využití hydrokrakovací kapacity bylo ovlivněno poruchou systému stripování kyselých vod v prosinci 2010 a dalšími okolnostmi nahromaděnými z provedené významné intenzifikace jednotky NHC na kapacitu 160 t/hod. Byla zajišťována vysoká spolehlivost, resp. disponibilita ostatních jednotek VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

6 Jako klíčové prvky při snaze o zvyšování spolehlivosti zařízení a procesů byly v roce 2010 i nadále využívány výstupy Risk Reliability Managementu, jako jeden z nástrojů optimalizace preventivní údržby, systém vyhledávání a eliminace nespolehlivých zařízení tzv. Bad Actors a studie Defect elimination. Značný podíl nad zvýšením kontroly a vyhodnocováním efektivity prováděné údržby pak přináší neustále se rozšiřující podíl plánů preventivní údržby generovaných přímo z modulu SAP PM, dále pak zapojení hlavních kontraktorů údržby do vykazování zpětné vazby o provedené práci přímo v SAP a tím rozšiřování znalostí o skutečném stavu zařízení. Původní finanční rozpočet pro údržbu byl stanoven ve výši 659 mil. (později byl upraven na 635 mil. Kč) a v roce 2010 náklady údržby skutečně činily 598 mil. Kč, což představuje pokles plánovaných nákladů o více než 9 %. V roce 2010 v oblasti tzv. Maintenance Indexu (dle studie Solomon) se Společnost dokázala udržet ve druhé kvartile (vydání 2008). V roce 2010 bylo v kralupské a litvínovské rafinérii zpracováno a kilotun ropy, tj. dohromady kilotun, což představuje druhý největší objem ropy od roku 2003, kdy Společnost přešla na zpracovatelský režim. Obr. 4: Zpracování ropy v období CRC crude processing Million Metric Tons Litvínov Kralupy year Plánování, výzkum a vývoj, a logistika V roce 2010 se cena ropy stabilizovala v rozmezí 68 až 94 USD za barel. Ceny hlavních rafinérských produktů, tj. benzínu a nafty prakticky kopírovaly vývoj cen ropy. Dále, plnění legislativních opatření na úseku biopaliv mělo negativní dopad na Společnost i Zpracovatele z pohledu celkového ekonomického dopadu vyvolaného vyššími cenami biosložek, nutnosti přizpůsobovat výrobní formule, logistických a kapacitních omezení, jimž Společnost musela čelit při oddělování motorových paliv odlišných kvalit. Z pohledu zpracovatelského módu rafinérie měla shora uvedená fakta na Společnost pouze sekundární dopad, neboť produkce byla se Zpracovateli koordinována prostřednictvím tak zvaných operativních plánů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

7 Plán zpracování ropy byl ve srovnání s měsíčními operativními plány splněn na -2% a ve srovnání s původním podnikatelským záměrem Společnosti na -8%. Celkem bylo v roce 2010 zpracováno kt ropy. Přeprava ropy pro Společnost, resp. pro Zpracovatele byla zajištěna prostřednictví společností MERO ČR, a.s., TRANSPETROL, a.s. a TAL GmbH. V roce 2010 byly dodávky stabilní a vztahy se společnostmi MERO ČR, a.s. a TRANSPETROL, a.s. se vyvíjely dobře. V roce 2010 byly skrze ropovod TAL/IKL dodány alternativní typy ropy ke zpracování v litvínovské rafinérii. Využití příslušných způsobů přepravy v r. 2010: Železnice 23 % Silniční terminály 39 % Produktovod 38 % Tab. 5: Logistika produktů v období KPI Přeprava produktovodem Plnění v % 99,6 93,7 100,6 99,5 100,1 100,7 100,7 Přeprava produktovodem: Plán 1,811 tis. tun Skutečnost 1,816 tis. tun Požadavky Zpracovatelů na nakládku a přepravu byly splněny. Přeprava poloproduktů a motorové nafty mezi rafineriemi, realizovaná produktovodem společnosti ČEPRO, a.s., zaznamenala meziročně návrat na úroveň předchozích let; oproti 220 kt přepraveným v roce 2009, v roce 2010 bylo přepraveno 171 kt. Třebaže Společnost neprovozuje své vlastní výzkumná pracoviště, spolupracuje s řadou výzkumných institucí, zejména s VŠCHT, VUANCH Ústí nad Labem, Technickou univerzitou v Liberci, KBC, UOP, atd. Hlavní směry výzkumu a vývoje se orientují na: - testování katalyzátorů - suroviny, testování finálních produktů a řízení jakosti - vývoj nových technologií - zvyšování energetické účinnosti Investiční činnosti Původní finanční plán investic ve výši 950 mil. Kč byl v průběhu roku 2010 několikrát revidován s cílem reagovat na hospodářskou krizi a očekávání akcionářů Společnosti minimalizací investičních nákladů. Skutečně proinvestovaná částka v roce 2010 po provedených úsporných opatřeních činila 307 mil. Kč (včetně 14 milionů z interních obchodních transakcí Společnosti). Co se týče dodržení termínů realizace investic, lze uvést, že pro rok 2010 bylo předpokládáno dokončení 53 projektů (buď ve fázi EPC anebo ve fázi tvorby BDEP). Dokončeno či předáno do užívání bylo 22 projektů, jež byly ve fázi EPC, 2 projekty byly dokončeny částečně a kompletně dokončeny budou v průběhu litvínovské zarážky v r Jeden projekt ve fázi EPC byl dokončen, po kolaudaci v r je ovšem požadováno provedení některých dalších úprav. Dalších 7 projektů, jež v r byly ve fázi EPC, bude dokončeno v r Pokud se VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

8 jedná o projekty ve fázi BDEP, 15 projektů bylo dokončeno v plném rozsahu (se zpracovanou a předanou BDEP dokumentací). Ve srovnání s plánem na rok 2010 může být obecný dopad charakterizován následovně (vyjádřeno v procentech původního investičního plánu o objemu 950 mil. Kč): Původní plán vs. skutečnost % Skutečné kapitálové výdaje 32.0 Úspory na nákladech 10.0 Odložené realizace 23.0 Nechváleno akcionáři 4.0 Nepředloženo Společností 31.0 Tab. 6: Klíčové projekty dokončené v roce 2010: Číslo KR KR KR KS LE KR KR Název projektu Filtrace slurry oleje (Poznámka: Projekt je dosud ve fázi kolaudace; po skončení zkušebního provozu v březnu 2011 bude požadováno provedení některých úprav) Upgrade DCS systémů Kralupy Obecná Přemístění produktovodního terminálu společnosti ČEPRO mimo areál Společnosti Modernizace systému elektronické požární signalizace na PI, PII Rekonstrukce kanalizační stoky na bl. 34 jednotka AVD JET A1 Změny vycházející z auditu společnosti Shell za rok 2008 Extra lehký topný olej bez MEŘO distribuce prostřednictvím silničního terminálu Kralupy Typ projektu Obecná investice Datum předání investice Malá investice Obecná investice Povinná investice Povinná investice Malá investice Celkové investiční výdaje ve výši 307 mil. Kč lze zhruba alokovat do následujících kategorií projektů: Tab. 7: Kategorie projektů dokončených v roce 2010: Bezpečnost 18% Životní prostředí 5% Legislativa 3% Zvyšování marže, včetně úspor v oblasti energií 14% Spolehlivost 33% Kvalita 16% Ostatní 11% VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

9 Tab. 8: Investiční výdaje v roce 2009 v členění podle investičního plánu a lokality (v Kč) Typ investičního výdaje Litvínov Kralupy Obě lokality Celkem Významné projekty Obecné investice Povinné investice Malé projekty Projekty vyžádané zpracovateli Celkem Finanční situace V roce 2010 dosáhla Společnost výsledku hospodaření před zdaněním ve výši 404 milionů Kč (po zdanění ve výši 333 miliónů Kč), při obratu 9,729 miliard Kč. Celková aktiva Společnosti oproti předchozímu období poklesla o 638 milionů Kč na hodnotu milionů Kč. Zůstatková účetní hodnota dlouhodobého majetku klesla o milionů Kč na hodnotu milionů Kč; přírůstky dlouhodobého majetku činily 279 milionů Kč, a celková pořizovací hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhla hodnoty milionů Kč. Oběžná aktiva se zvýšila o 429 milionů Kč na hodnotu milionů Kč, zejména z důvodu nárůstu hodnoty obchodních pohledávek a pohledávek od Zpracovatelů t titulu spotřební daně. Ostatní aktiva zůstala na úrovni 514 milionů CZK, tj. na úrovni předchozího roku. Pokles vlastního kapitálu o 467 milionů Kč (tj. z hodnoty milionů Kč na milionů Kč) je v souladu se ziskem běžného účetního období po zdanění ve výši 333 milionů Kč poníženým o výplatu dividend ze zisku za rok 2009, a nerozděleným ziskem ve výši 800 milionů Kč. Přehled základních ukazatelů hospodaření v porovnání s předchozím šestiletým obdobím uvádí následující tabulka. Tab. 9: Obrat, čistý zisk a investice v období v milionech Kč Obrat 8,915 9,293 9,256 9,353 10,409 9,068 9,729 Výsledek hospodaření po zdanění Fixní provozní náklady 2,066 1,761 1,706 2,271 1,717 1,962 1,917 Investiční výdaje* ,435 1,669 1, * hotovostní investiční vynakládané v jednotlivých letech. Tabulka č. 8 kromě údajů o investičních výdajích vykazovaných v této tabulce, navíc ukazuje dopady příslušných účetních transakcí, jež v roce 2010 ovlivnily výši fixních aktiv Společnosti, avšak neměly žádný dopad na peněžní toky v daném roce (překlasifikace provedené mezi kategoriemi provozní náklady a investiční výdaje, zmařené investice, atd.). Společnost nemá ani neprovozuje žádnou dceřinou společnost (v České republice ani v zahraničí). VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

10 Interní audit a hodnocení rizik Interní audit a hodnocení rizik patří k důležitým činnostem Společnosti. Byla udržována úzká vazba se zaměstnanci, vedením Společnosti, výborem vnitřního auditu, představenstvem, dozorčí radou, zpracovateli i akcionáři. Od roku 2008 jsou interní audity prováděny sekcí Podpory podnikání ve spolupráci s vyškolenými interními auditory. Plán interních auditů Společnosti pokrývá audit všech primárních a podpůrných procesů a stanovuje priority každý rok na základě pravidelných revizí hodnocení rizik. Interní audity jsou zaměřeny na kontrolu činností, zda jsou prováděny v souladu s nastavenými pravidly, přezkoumání plnění nápravných opatření z minulých auditů, přezkoumání registru rizik příslušné sekce včetně přezkoumání účinnosti stanovených kontrol a účinnosti nápravných opatření přijatých v minulosti. Kromě plánovaných interních a externích auditů v roce 2010 byly realizovány také mimořádné audity; byly provedeny na základě požadavku vedení Společnosti a komise pro interní audit. Tab. 10: Externí audity realizované v roce 2010 Datum Prověřovaná oblast Duben Květen Audit procesu Údržba Audit procesu Zpracování Říjen Audit procesu Činnost inspekčního orgánu typ B Prosinec Prosinec Audit procesu Akreditovaná laboratoř Audit of procesu Personální servis a vzdělávání Na základě plánu byly provedeny také audity kontraktorů zaměřené na oblast ochrany životního prostředí, řízení kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a na předkvalifikační audity. V roce 2010 byl dokončen projekt Business Continuity Management. Lidské zdroje a vzdělávání V průběhu 2010 byla situace v oblasti pracovních sil konsolidovaná, fluktuace se dlouhodobě držela na velmi nízké úrovni. Prioritou je udržení kvalitních a stabilních zaměstnanců. V rámci personální strategie a požadavků akcionářů (znásobených nezbytností přijímat protikrizová opatření) pokračovala optimalizace počtu a složení pracovních sil. I nadále byl bez podstatných změn aplikován systém propojení odměňování zaměstnanců s hodnocením výkonnosti. Nepeněžní výhody pro zaměstnance jsou nabízeny v rámci systému volitelných benefitů, který je pravidelně aktualizován. Tento systém nepeněžních výhod přispívá ke stabilizaci zaměstnanců, což je vyjádřeno trvale velmi nízkou mírou fluktuace. Nadstandardní zdravotní periodické prohlídky pomáhají udržovat nemocnost na velice nízké úrovni 1.0 %. Vzdělávání v roce 2010 probíhalo dle revidovaných vzdělávacích plánů při uplatnění restriktivních opatření v oblasti úsporu nákladů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

11 Ve Společnosti se v roce 2010 i nadále rozvíjel trend dobrovolnické práce v rámci charitativních činností a aktivit. Uskutečnil se v pořadí již čtvrtý Den dobročinnosti. Současně byly nastartovány další aktivity podporující zapojení zaměstnanců Společnosti do dalších forem dobročinných aktivit. Komunikace, vnější vztahy a sociální odpovědnost Komunikace s vnějšími zainteresovanými stranami, s veřejností, médii a místními samosprávami vychází z příručky vnějšího působení ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. a provádí se v souladu se schválenými principy otevřené informační politiky z jednoho místa. Společnost v oblasti komunikace a vnějších vztahů vycházela z principů otevřené komunikace a rozvíjela systém transparentních vztahů s okolními komunitami i veřejností. Již na začátku roku 2010 byly uzavřeny dodatky s dlouhodobými smlouvami o spolupráci s městy Most, Litvínov, Meziboří, Kralupy nad Vltavou, Veltrusy a obcí Chvatěruby, které zohlednily aktuální potřeby měst, obcí, školských, kulturních a sportovních organizací, včetně řady neziskových organizací a spolků. Společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., získala již počtvrté ocenění 2010 PETROL Award v kategorii Produkty a technika, a to za projekt Zvýšení energetické účinnosti kotle na vratné teplo v komplexu FCC, realizovaný v Kralupech nad Vltavou, a to pro jeho vysokou technickou úroveň, jakož i ekonomický a ekologický přínos. Více o komunikaci, vnějších vztazích v obou regionech a společenské odpovědnosti lze nalézt ve Zprávě o společenské odpovědnosti Společnost je členem SCHP, ČAPPO, OHK Most, Hospodářské a sociální rady Mostecka, ČNR WPC, Euroregionu Krušnohoří/Erzgbirege a některých dalších odborných asociací a sdružení. Změny ve složení akcionářů a změny v orgánech Společnosti V roce 2010 nedošlo ke změně ve složení akcionářů Společnosti. V roce 2010 došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě: Představenstvo Společnosti: UKONČENÍ ČLENSTVÍ NOVÝ ČLEN Jacek Smyczyński (4. listopad 2010) Jacek Smyczyński (5. listopad 2010) Jacek Smyczyński (16. prosinec 2010) Jacek Smyczyński (17. prosinec 2010) Pan Jacek Smyczyński byl v souladu s ustanovením 194, odst. 2, Obchodního zákoníku, a se zněním článku 19 stanov Společnosti s účinností od 5. listopadu 2010 kooptován jako náhradní člen představenstva. S účinností od 17. prosince 2010 byl pan Jacek Smyczyński opět kooptován jako náhradní člen představenstva, a to do další valné hromady. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

18 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

19 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Identifikační číslo: Právní forma: Akciová společnost Předmět podnikání: Rafinérské zpracování ropy Rozvahový den: 31. prosince 2010 Datum sestavení účetní závěrky: 2. března 2011 ROZVAHA (v tisících Kč) Běžné Minulé účetní období účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek Jiný dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Výrobky C. II. Krátkodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. III. Krátkodobý finanční majetek C. III. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. OSTATNÍ AKTIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

20 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

21 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 (v tisících Kč) Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Snížení (-) / zvýšení (+) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná 0 0 Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

22 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v tisících Kč) Základní kapitál Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta Výsledek hospodaření běžného období Fondy ze zisku Celkem Zůstatek k 1. lednu Rozdělení zisku Vyplacení dividend Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Rozdělení zisku Vyplacení dividend Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

23 Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 (v tisících Kč) Stav v běžném období Stav v minulém období Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv a opravné položky k nabytému majetku A Změna stavu opravných položek A Změna stavu rezerv A Zisk z prodeje stálých aktiv A Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A Úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu A * a úroky A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu zásob A Změna stavu obchodních pohledávek A Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv A Změna stavu obchodních závazků A Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a A peněžních ekvivalentů A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a úroky A. 1. Úroky přijaté A. 2. Úroky vyplacené A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Vyplacené dividendy C *** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čisté zvýšení peněžních prostředků a pěněžních ekvivalentů P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

24 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále jen Společnost ) je právnická osoba, akciová společnost, která vznikla dne 28. dubna 1995 a sídlí v Litvínově, Záluží 2, České republice. Identifikační číslo Společnosti je Hlavním předmětem její činnosti je rafinérské zpracování ropy. Vlastnická struktura Společnosti k 31. prosinci 2010 a 2009 byla následující: UNIPETROL, a.s. 51,220 % Eni International B.V. 32,445 % Shell Overseas Investments B.V. 16,335 % Společnost je součástí konsolidačního celku skupiny Unipetrol. Od 31. května 2005 je Unipetrol součástí konsolidačního celku skupiny PKN Orlen. Od 1. září 2007 je Společnost součástí konsolidačního celku skupiny Eni. Rozhodovací procesy v rámci Společnosti jsou dále specifikovány ve stanovách Společnosti. Na základě Smlouvy o zpracování uzavřené dne 23. ledna 2003 mezi Společností a spřízněnými společnostmi akcionářů (dále jen zpracovatelé ), byl od 1. srpna 2003 zahájen provoz v režimu přepracovací rafinérie. Většina obchodních aktivit je uskutečňována s těmito zpracovateli, kteří jsou hlavními zákazníky Společnosti. Zpracovateli byli k 31. prosinci 2010 i 2009 UNIPETROL RPA, s.r.o., Eni Česká republika, s.r.o. a Shell Czech Republic a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více