Humatex, a.s. ul. Důlní čp Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Humatex, a.s. ul. Důlní čp Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 1

3 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku akciové společnosti Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami strana Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní strana závěrky Finanční výkazy strana Příloha k účetní závěrce strana

4 3

5 4

6 5

7 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI HUMATEX 6

8 7

9 ZÁKLADNÍÍ ÚDAJJE O SPOLEČNOSTII Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199, Bílina akciová společnost Vznik společnosti: Identifikační číslo: Zapsáno v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1454 Telefonní spojení: (sekretariát společnosti) Faxové spojení: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: /0100 Předmět podnikání: - hornická činnost v rozsahu 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek a 2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, dle zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění - výroba chemických látek a chemických přípravků - velkoobchod - specializovaný maloobchod - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 8

10 ORGANIIZAČNÍÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTII PŘEDSTAVENSTVO Ředitel a.s. Útvar strojní údržby Útvar chemické Útvar odbytu Útvar ekonomicko-personální Mistr strojní Mistr Referent odbytu Finanční ředitel Provozní zámečník předák Skladové hospodářství Chemická Výroba Laboratoř expedice Personálně-mzdový pracovník Provozní zámečník Skladník předák Směna A Směna B Směna C Směna D Laborant expedient Provozní zámečník Skladník - řidič vys. vozíků Mlecí linka Mlecí linka Mlecí linka Mlecí linka Laborant expedient Provozní zámečník Provozní zámečník Skladník - řidič pracovního stroje Skladník - řidič pracovního stroje Dělník chemické Extrakční linka Dělník chemické Extrakční linka Dělník chemické Extrakční linka Dělník chemické Extrakční linka Provozní zámečník směna A Provozní zámečník směna B Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Provozní zámečník směna C Sušící linka Sušící linka Sušící linka Sušící linka Provozní zámečník směna D Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Soustružník Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Provozní elektrikář Pytlovací linka Pytlovací linka Pytlovací linka Pytlovací linka Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické 9

11 Charakteristika společnosti Akciová společnost Humatex byla založena jednorázově (tj. bez veřejné nabídky akcií) jako 100 % dceřiná společnost Severočeských dolů a.s. Chomutov vyčleněním hospodářského střediska Humitany z Dolů Bílina. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 16. prosince 2002 pod názvem SD Humatex, a.s. Podnikatelská činnost byla zahájena dne 1. ledna Dne Severočeské doly a.s. na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodaly akcie společnosti a novým 100 % vlastníkem se stala společnost CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (zapsáno v obchodním rejstříku dne ). Změna názvu společnosti Humatex, a.s. byla zapsána dne Charakteristika výsledků za rok 2014 Úspěšnými ekonomickými výsledky si společnost stejně jako v roce 2013 udržela svou stabilitu na trhu. Základem byly výsledky z prodeje výrobků. Investiční aktivity byly financovány výhradně z vlastních zdrojů. Dosažené zisky z podnikatelské činnosti umožnily výplatu dividend jedinému akcionáři společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši tis. Kč. Společnost plní veškeré zákonné povinnosti, z nichž mezi nejvýznamnější patří tvorba rezerv na sanace a rekultivace a daňové odvody. Akciová společnost Humatex, a.s. se nezúčastnila a ani neočekává účast v žádných soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, které by mohly mít významný vliv na finanční situaci společnosti. V roce 2014 společnost obdržela nové povolení k hornické činnosti na plynulé pokračování stávající těžby výhradního ložiska oxyhumolitu v dobývacím prostoru Václav s platností do dosažení hranic hornické činnosti dle POPD. Na konci roku 2014 dosáhla celková aktiva společnosti hodnoty tis. Kč. Meziroční pokles aktiv, celkem o tis. Kč, ovlivnil pokles krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a snížení pohledávek z obchodních vztahů o tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě tis. Kč. Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. Výsledek hospodaření roku 2013 byl v roce 2014 použit na výplatu dividend a k přídělu do ostatních fondů tvořených ze zisku. Vytvořený rezervní fond již po přídělech minulých let splňuje výši stanovenou obchodním zákoníkem. Rezerva na sanaci a rekultivaci se zvýšila na tis. Kč. Zvýšení dlouhodobých závazků o 110 tis. Kč ovlivnila zaúčtovaná odložená daň. Krátkodobé závazky se snížily oproti minulému období o tis. Kč vlivem snížení závazků z obchodních vztahů a závazků s ovládající a řídící osobou o tis. Kč, daňových závazků o tis. Kč, závazků ze sociálního a zdravotního zabezpečení o 150 tis. Kč a závazků vůči zaměstnancům o 429 tis. Kč. Humatex, a.s. nemá žádné bankovní úvěry, čímž potvrzuje svou finanční samostatnost a především stabilitu. V roce 2014 akciová společnost Humatex dosáhla provozního zisku tis. Kč, tj. oproti roku 2013 zvýšení o tis. Kč. Celkové provozní náklady činily tis. Kč a provozní výnosy tis. Kč. Zisk z finančních operací byl 631 tis. Kč. Čistý zisk dosáhl výše tis. Kč. 10

12 Vybrané ekonomické ukazatele Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 25,98 43,62 62,63 75,96 123,86 122,79 Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 20,45 32,47 40,51 39,55 62,25 53,13 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 18,44 28,84 35,63 34,17 52,77 46,15 EBIT marže % 26,34 34,89 39,74 39,56 50,92 49,15 Finanční dluh/vlastní kapitál % Finanční dluh/ebitda % Celková likvidita % 471,96 551,42 583,71 526,96 548,36 899,78 Poměr provozního cash flow k závazkům % 198,76 247,44 286,88 279,79 278,18 428,69 Obrat aktiv 1 0,88 0,97 1,01 1,09 1,18 1,16 Krytí stálých aktiv % 150,74 192,15 238,24 261,06 189,93 178,44 Akcie a akcionáři Jediným akcionářem společnosti je CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. se sídlem Praha l, Václavské nám. 1 čp Bylo vydáno 50 ks kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ,- Kč. Výrobní činnost Výrobní činnost společnosti byla zaměřena především na výrobu pevných solí huminových kyselin. Celkem bylo v roce 2014 vyrobeno 4 278,714 tun. Celková výroba po zohlednění odpadního oxyhumolitu má meziroční nárůst 0,86 %. Výroba v tunách Podíl z celkové Ořechové mořidlo 1 251, ,24% Dralig 1 517, ,48% Dralig , ,58% Humitan Fe 53,8000 1,26% Ostatní 0,00% Fortehum 18,6890 0,44% Celkem výroba 4 278,

13 Obchodní činnost Významným prvkem firemní kultury je zaměření na požadavky zákazníka. Při komunikaci se řídí informační otevřeností k obchodním partnerům. Ve vztahu k odběratelům je kladen velký důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek i vstřícný přístup vůči dalším zákaznickým požadavkům, což dokazuje platnou certifikací managementu jakosti normy ČSN EN ISO 9001:2009. V roce 2014 bylo vyexpedováno 4 221,1075 tun. Celkový odbyt zůstal na stejné výši jako v minulém roce po zohlednění prodeje odpadního oxyhumolitu Purelitu. Nejvýznamnější zákazníci společnosti HUMINTECH GmbH TIMAC AGRO TIMAC AGRO RENICHEM, S.L. Spolková republika Německo Francie, Belgie, Rakousko, Itálie Brazílie Španělsko Objem odbytu v tunách Podíl odbytu HUMINTECH GmbH 1 560, ,96% TIMAC AGRO 384,0000 9,10% RENICHEM, S.L , ,30% Ostatní odběratelé 829, ,64% Ostatní odběratelé - Purelit Celkem odbyt 4 221,1075 Jakost Společnost Humatex, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti a certifikace výrobků dle normy ČSN EN ISO 9001 : Certifikace výrobků Výrobky Ořechové mořidlo, Dralig, Fortehum L/K jsou certifikovány Institutem pro testování a certifikaci Zlín, a.s. Registrace výrobků Pro oblast zemědělství v ČR jsou registrovány dva výrobky tekutých solí huminových kyselin Fortehum L/K. Registrace a povolení prodeje do segmentu zemědělství je udělena Ústředním kontrolním a zkušební ústavem zemědělským v Praze. V roce 2008 byl zaregistrován výrobek Humitan Fe a v roce 2010 byly zaregistrovány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES v rámci REACH výrobky Ořechové mořidlo a Dralig. 12

14 Ochranné známky Výrobky akciové společnosti a jejich názvy jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. Sanace a rekultivace Jednou ze základních činností společnosti je i příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě oxyhumolitu. Hlavním cílem je obnovení krajiny s jejími základními funkcemi a splynutí s okolním rázem krajiny. Pro krytí budoucích potřeb finančních prostředků vytváří společnost zákonnou finanční rezervu. Aktivity v ochraně životního prostředí Společnost považuje za hlavní prioritu minimalizaci vzniku odpadů, a to především kategorie nebezpečných. U vzniklého odpadu společnost zajišťuje jeho zneškodňování prostřednictvím smluvního partnera s příslušným oprávněním. Výzkum a vývoj V uplynulém roce 2014 společnost neprováděla a ani se nepodílela na výzkumu či vývoji dalšího nového výrobku. Personální a sociální politika Cílem personální a sociální strategie je zabezpečení kvalifikovaných a vhodně motivovaných zaměstnanců, kteří jsou cenným zdrojem úspěchů společnosti. Z tohoto důvodu společnost věnuje značnou pozornost personální politice a komunikaci s odbory, zejména při vyjednávání Kolektivní smlouvy. Prostředky v oblasti sociální politiky byly vynaloženy především na závodní stravování, ochranné nápoje, penzijní připojištění a ochranné pracovní prostředky. Zdrojem pro financování sociálních nároků a potřeb zaměstnanců byl sociální fond, vytvořený přídělem prostředků v rámci rozdělení zisku. Prostředky byly čerpány zejména za účelem rekreačních, kulturních a sportovních akcí. Společnost splnila všechny závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy uzavřené pro rok V roce 2014 zaměstnávala společnost 46 zaměstnanců (přepočtený průměrný stav). Průměrná měsíční mzda dosáhla výše ,27 Kč na zaměstnance. Za dosažené výsledky v roce 2014 byla vyplacena dodatková odměna dle ustanovení Kolektivní smlouvy. Produktivita práce z přidané hodnoty v průměru na zaměstnance v přepočtu na měsíc je ve výši ,10 Kč s meziročním nárůstem 8,72 %. Výhled na rok 2015 V příštím roce se společnost zaměří na udržení pozitivních hospodářských výsledků a dosažené pozice společnosti na trhu produktů huminových kyselin. Celkový předpokládaný objem i odbytu bude vyvážený ve výši tun. Obchodní strategie společnosti bude 13

15 14

16 ZPRÁVA O VZTAZÍÍCH Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Účetní období: kalendářní rok 2014 Předkládá představenstvo: Ing. Pavel Daněk, předseda představenstva JUDr.Veronika Pavlátková Pauknerová, místopředseda představenstva p. Alena Vitáková, člen představenstva Tato zpráva o vztazích zpracovaná dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je připojena k výroční zprávě společnosti. V Bílině, dne

17 Obsah zprávy I. Základní údaje o účetní jednotce II. III. IV. II.1 II.2 II.3 II.4 III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 Struktura Ovládající osoba Ovládaná osoba Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou Ostatní osoby ovládané ovládající osobou Právní vztahy mezi osobami dle bodu II. zprávy Seznam obchodních smluv Jiné právní úkony Ostatní opatření Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou Vyčíslení majetkové újmy Transakce mezi osobami dle bodu II. zprávy Nákup Krátkodobé a dlouhodobé závazky Prodej Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky V. Ostatní transakce V.1 Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby 16

18 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE Obchodní firma: Humatex, a.s. Sídlo: Bílina, ul. Důlní čp. 199 Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: těžba a zpracování oxyhumolitu Datum vzniku společnosti: II. II.1 STRUKTURA Ovládající osoba CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. IČO Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846 II.2 Ovládaná osoba zpracovávající zprávu Humatex, a.s. IČO Bílina, ul. Důlní čp. 199 II.3 Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou Ovládající osoba CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. je jediným akcionářem vlastnícím 100 % akcií ovládané společnosti Humatex, a.s. II.4 Ostatní osoby ovládané ovládající osobou CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO Bratislava, Jašíkova 2 CARBOUNION AUSTRIA GmbH VAT ATU Vienna, Messenhausergasse 14 Suite 33 CARBOSPED, spol. s r.o. IČO Praha 1, Václavské nám. 846/1 Emeran 1860, s.r.o. IČO Most, Obránců míru 2893/19 CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. IČO Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1 CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. IČO Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 846/1 V roce 2014 měla společnost Humatex, a.s. obchodní spojení se společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. a dále se společností CARBOSPED, spol. s r.o.. 17

19 III. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI OSOBAMI DLE BODU II. ZPRÁVY III.1 Seznam obchodních smluv s ovládající osobou platných v roce 2014 Smlouva č. H 24/2009 Předmět: Práce spojené s realizací obchodních zakázek v tuzemsku i zahraničí, kurzové zajištění obchodů, práce spojené s provozem elektronické výměny dat Účinnost smlouvy: od Cena: smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí Způsob úhrady: bezhotovostně Cena: Způsob úhrady: Cena: Způsob úhrady: Cena: Způsob úhrady: Dodatek č. 1 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za období od do bezhotovostně Dodatek č. 2 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za období od do bezhotovostně Dodatek č. 3 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí za období od do a dále od ve výši ,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí bezhotovostně Smlouva č. H 1/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Cena: Dodatek č. 1 ke smlouvě beze změn Změna termínu splatnosti Smlouva č. H 4/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Smlouva č. H 6/2014 Předmět: Kupní smlouva o prodeji osobního automobilu Účinnost smlouvy: od do

20 Cena: Způsob úhrady: ,- Kč bez DPH bezhotovostně Smlouva č. H 11/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Smlouva č. H 15/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Smlouva č. H 20/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně III.2 Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu osob uvedených v bodu II. zprávy V roce 2014 nebyly učiněny žádné právní úkony, které by byly učiněny v zájmu a ve prospěch osob uvedených v bodu II. zprávy. III.3 Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodu II. zprávy, přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou V roce 2014 nebyla učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodu II. zprávy. III.4 Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou V roce 2014 nebyla poskytnuta ovládanou osobou jiná plnění. III.5 Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů Vzhledem k tomu, že vztahy mezi osobami uvedenými v bodu II. zprávy probíhaly na standardním obchodním základě za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku, nevznikla společnosti Humatex, a.s. z důvodu existence ovládajících vztahů žádná majetková újma. 19

21 IV. IV.1 TRANSAKCE MEZI OSOBAMI DLE BODU II. ZPRÁVY Nákup Osoba Popis obchodních transakcí Hodnotové vyjádření v tis. Kč CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Obstarání záležitostí v oblasti smluv, obchodních jednání (bez DPH) CARBOSPED, spol. s r.o. Spediční služby 894 (bez DPH) IV.2 Krátkodobé a dlouhodobé závazky Společnost eviduje k poslednímu dni účetního období závazek k osobě CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši 545 tis. Kč. IV.3 Prodej vlastních výrobků a služeb Společnost neuskutečňuje prodeje osobám dle bodu II. zprávy. IV.4 Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky Společnost nemá k poslednímu dni účetního období pohledávky za osobami dle bodu II. zprávy. V. OSTATNÍ TRANSAKCE V.1 Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby Statutární orgán společnosti Humatex, a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2014 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedena v této zprávě. 20

22 21

23 22

24 23

25 FINANČNÍ VÝKAZY Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o peněžních tocích k Přehled o změnách vlastního kapitálu k

26 Rozvaha v plném rozsahu ke dni v celých tisících Kč Ozn. AKTIVA Čís. řádku Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samost. movité věci a soubory movit. věcí C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby Materiál Výrobky C.II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 D.I. Časové rozlišení Náklady příštích období

27 26

28 27

29 28

30 29

31 PŘÍLOHA k účettníí závěrce za rok 2014 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 30

32 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Dále dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 1. Obecné údaje Popis účetní jednotky Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 2. Obecné účetní zásady 2.1 Způsob ocenění majetku Ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Ocenění cenných papírů a majetkových účastí Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 2.4 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 2.5 Opravné položky k majetku 2.6 Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení odpisů 2.7 Přepočet cizích měn na českou měnu 2.8 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 3.2 Významné události po datu účetní závěrky 3.3 Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem či věcným břemenem Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 3.4 Vlastní kapitál 31

33 3.4.1 Rozdělení hospodářského výsledku minulého období Základní kapitál 3.5 Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině Údaje o pohledávkách z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Jiné pohledávky 3.6 Závazky Závazky po lhůtě splatnosti Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Splatné závazky penzijního pojištění Údaje o závazcích k podnikům ve skupině Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.7 Rezervy 3.8 Výnosy 3.9 Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 3.10 Výdaje vynaložené na činnost auditorů 3.11 Údaje o přeměnách společnosti 3.12 Daňové nedoplatky 32

34 1. OBECNÉ ÚDAJE Popis účetní jednotky Název: Humatex, a.s. Sídlo: Bílina, ul. Důlní čp. 199 Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: hornická činnost tj. otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, úprava a zušlechťování nerostů, výroba chemických látek Datum vzniku: Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: Jméno, název podílníka CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 100 % Propojené osoby CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO Bratislava, Jašíkova 2 CARBOUNION Austria GmbH VAT ATU Vienna, Messenhausergasse 14 Suite 33 CARBOSPED, spol. s r.o. IČO Praha 1, Václavské nám. 846/1 Emeran 1860, s.r.o. IČO Most, Obránců míru 2893/19 CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. IČO Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1 CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. IČO Praha 1, Nové Město, Václavské Náměstí 846/1 V roce 2014 měla společnost Humatex, a.s. obchodní spojení se společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. a dále se společností CARBOSPED, spol. s r.o. 33

35 Organizační struktura společnosti a její zásadní změny v účetním období: Management řídí společnost v rámci svěřených pravomocí: - ředitel, - finanční ředitelka (dále jen FŘ). Ředitel společnosti řídí společnost jako celek a odpovídá za svou činnost dozorčí radě. FŘ řídí a zabezpečuje ekonomické a personální činnosti a odpovídá za svou činnost řediteli. Podřízenost jednotlivých odborných útvarů stanoví organizační schéma a.s. Členění na hospodářská střediska je dáno specifickými činnostmi, které jsou jednotlivými středisky zabezpečovány. Metodicky jsou podřízeny správě. Údržba je podřízena mistrovi strojnímu, těžba a výroba produktů mistrovi. V účetním období roku 2014 nebyly provedeny změny v organizační struktuře společnosti. Statutární a dozorčí orgán společnosti (jména a příjmení) ke konci účetního období: Statutární orgán představenstvo: Ing. Pavel Daněk předseda JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová místopředseda Alena Vitáková člen Dozorčí rada: Ing. Petr Paukner předseda Ing. Hana Šléglová místopředseda Ing. Jana Havelková člen 1.2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Akciová společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné obchodní společnosti ani družstvu. 1.3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců osob 46 z toho řídících osob 2 Výše osobních nákladů na zaměstnance tis. Kč z toho na řídící pracovníky tis. Kč Odměny statutárním a dozorčím orgánům tis. Kč

36 1.4 Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Akciová společnost za sledované období neposkytovala žádné půjčky, úvěry a záruky ani jiná podobná plnění. Pro současné zaměstnance byly poskytnuty tyto zaměstnanecké požitky: - krátkodobé ve formě mezd a platů, dovolené, nemocenské, penzijního pojištění, - nepeněžní formou lékařská péče a používání automobilu. 2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Údaje v této účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách (Kč), protože v této měně jsou vykázány transakce společnosti. Všechny hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč. Účetní závěrka představuje nekonsolidovanou individuální účetní závěrku akciové společnosti Humatex, a.s. sestavenou k Zpracování účetnictví probíhá v automatizovaném výpočetním systému Safír plus v návaznosti na konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Hlavní účetní zásady použité pro sestavení této účetní závěrky jsou uvedeny v dalších kapitolách přílohy k účetní závěrce. Způsoby ocenění majetku Ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Společnost nemá zásoby, které pořídila ve vlastní režii. Nakoupené zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách včetně vedlejších nákladů tj. dopravné, poštovné. Vydané zásoby jsou oceněny v cenách v nichž jsou evidovány na skladě. Zásoby výrobků se oceňují ve výši vlastních nákladů, tj. přímých nákladů včetně výrobní režie Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Nebyl oceňován, neboť společnost Humatex, a.s. v roce 2014 nepořizovala dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vlastní činností Ocenění cenných papírů a majetkových účastí Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila. 35

37 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v reálném čase, tj. u zásob převzatých bezplatně nebo přírůstků zjištěných inventarizací se stanoví na základě odborného odhadu jejich užitné hodnoty v porovnání s tržní cenou. U ocenění bezplatně nabytého nebo inventarizací zjištěného investičního majetku (s výjimkou investičního majetku oceněného vlastními náklady) je vyžadován pro stanovení ceny znalecký posudek. Tento postup byl uplatněn u nepeněžitého vkladu majetku při navýšení základního kapitálu v roce 2003, prodeje (vozidla rok 2006, 2008, přívěsný vozík 2009, vozidla rok 2012) a pořízení vozidel (rok 2008 a 2014). 2.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují následující náklady: - přepravné, - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy, - poštovné, - provize, - pojistné, - vlastní náklady na zpracování materiálu. 2.4 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Proti předcházejícímu období nedošlo ke změnám ve způsobu oceňování a v postupech účtování. 2.5 Opravné položky k majetku Účetní jednotka nevytvořila opravné položky. 2.6 Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení odpisů Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem pevnými odpisovými sazbami vypočtenými časovou metodou na základě pořizovací ceny a předpokládané životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost u pevných odpisových sazeb je stanovena takto: druh počet let (od do) Dlouhodobý nehmotný majetek 3-6 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení 3,5 14,5 Dopravní prostředky 3,5 14,5 Inventář 3,5 7,5 Jiný dlouhodobý majetek 7,5 36

38 Drobný hmotný majetek do ,- Kč se odepisuje jednorázově do nákladů společnosti na účet 501 Spotřeba materiálu a je evidován v podrozvahové evidenci. Drobný nehmotný majetek do ,- Kč je účtován při pořízení do nákladů společnosti na účet 518 Ostatní služby a je evidován v podrozvahové evidenci. 2.7 Přepočet cizích měn na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu byl používán denní směnný kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou dle interní směrnice pro vedení účetnictví. Údaje v cizích měnách byly přepočteny k datu účetní závěrky kursem České národní banky vyhlášeným k a zaúčtovány kursové rozdíly. 2.8 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků Účetní jednotka neevidovala žádný majetek a závazky, který se v souladu se zákonem oceňuje reálnou hodnotou. 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Mezi datem sestavení účetní závěrky a datem předání účetní závěrky mimo účetní jednotku nedošlo ke změně. 3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Aktiva Stálá aktiva V průběhu účetního období roku 2014 došlo realizací investičních záměrů k nárůstu majetku v pořizovacích cenách u hmotného dlouhodobého majetku o tis. Kč (pořízení majetku tis. Kč a vyřazení majetku 450 tis. Kč). Na pořízení nového informačního systému Helios Orange je na záloze evidováno 115 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek Finanční majetek ve výši tis. Kč představuje snížení disponibilních finančních prostředků k předcházejícímu účetnímu období o tis. Kč. Na jeho snížení měla vliv výplata dividend ze zisku roku 2013 ve výši tis. Kč. Část krátkodobého finančního majetku je tvořena termínovaným vkladem (vedeným v eurech) ve výši tis. Kč. Pohledávky Aktivní saldo pohledávek je tvořeno především neuhrazenými pohledávkami z obchodních vztahů ve výši tis. Kč se splatností v období roku 2015 vůči českým i zahraničním odběratelům a daňovou pohledávkou ve výši tis. Kč (daň z přidané hodnoty za měsíc listopad a prosinec 2014). Na jiných pohledávkách je evidována pohledávka ve výši 351 tis. Kč, která představuje nárok na odpočet DPH, který v souladu s daňovými předpisy platnými 37

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více