Humatex, a.s. ul. Důlní čp Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Humatex, a.s. ul. Důlní čp Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 1

3 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku akciové společnosti Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami strana Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní strana závěrky Finanční výkazy strana Příloha k účetní závěrce strana

4 3

5 4

6 5

7 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI HUMATEX 6

8 7

9 ZÁKLADNÍÍ ÚDAJJE O SPOLEČNOSTII Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199, Bílina akciová společnost Vznik společnosti: Identifikační číslo: Zapsáno v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1454 Telefonní spojení: (sekretariát společnosti) Faxové spojení: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: /0100 Předmět podnikání: - hornická činnost v rozsahu 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek a 2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, dle zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění - výroba chemických látek a chemických přípravků - velkoobchod - specializovaný maloobchod - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 8

10 ORGANIIZAČNÍÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTII PŘEDSTAVENSTVO Ředitel a.s. Útvar strojní údržby Útvar chemické Útvar odbytu Útvar ekonomicko-personální Mistr strojní Mistr Referent odbytu Finanční ředitel Provozní zámečník předák Skladové hospodářství Chemická Výroba Laboratoř expedice Personálně-mzdový pracovník Provozní zámečník Skladník předák Směna A Směna B Směna C Směna D Laborant expedient Provozní zámečník Skladník - řidič vys. vozíků Mlecí linka Mlecí linka Mlecí linka Mlecí linka Laborant expedient Provozní zámečník Provozní zámečník Skladník - řidič pracovního stroje Skladník - řidič pracovního stroje Dělník chemické Extrakční linka Dělník chemické Extrakční linka Dělník chemické Extrakční linka Dělník chemické Extrakční linka Provozní zámečník směna A Provozní zámečník směna B Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Provozní zámečník směna C Sušící linka Sušící linka Sušící linka Sušící linka Provozní zámečník směna D Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Soustružník Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Provozní elektrikář Pytlovací linka Pytlovací linka Pytlovací linka Pytlovací linka Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické Dělník chemické 9

11 Charakteristika společnosti Akciová společnost Humatex byla založena jednorázově (tj. bez veřejné nabídky akcií) jako 100 % dceřiná společnost Severočeských dolů a.s. Chomutov vyčleněním hospodářského střediska Humitany z Dolů Bílina. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 16. prosince 2002 pod názvem SD Humatex, a.s. Podnikatelská činnost byla zahájena dne 1. ledna Dne Severočeské doly a.s. na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů prodaly akcie společnosti a novým 100 % vlastníkem se stala společnost CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (zapsáno v obchodním rejstříku dne ). Změna názvu společnosti Humatex, a.s. byla zapsána dne Charakteristika výsledků za rok 2014 Úspěšnými ekonomickými výsledky si společnost stejně jako v roce 2013 udržela svou stabilitu na trhu. Základem byly výsledky z prodeje výrobků. Investiční aktivity byly financovány výhradně z vlastních zdrojů. Dosažené zisky z podnikatelské činnosti umožnily výplatu dividend jedinému akcionáři společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši tis. Kč. Společnost plní veškeré zákonné povinnosti, z nichž mezi nejvýznamnější patří tvorba rezerv na sanace a rekultivace a daňové odvody. Akciová společnost Humatex, a.s. se nezúčastnila a ani neočekává účast v žádných soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, které by mohly mít významný vliv na finanční situaci společnosti. V roce 2014 společnost obdržela nové povolení k hornické činnosti na plynulé pokračování stávající těžby výhradního ložiska oxyhumolitu v dobývacím prostoru Václav s platností do dosažení hranic hornické činnosti dle POPD. Na konci roku 2014 dosáhla celková aktiva společnosti hodnoty tis. Kč. Meziroční pokles aktiv, celkem o tis. Kč, ovlivnil pokles krátkodobého finančního majetku o tis. Kč a snížení pohledávek z obchodních vztahů o tis. Kč. V průběhu roku 2014 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě tis. Kč. Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními. Výsledek hospodaření roku 2013 byl v roce 2014 použit na výplatu dividend a k přídělu do ostatních fondů tvořených ze zisku. Vytvořený rezervní fond již po přídělech minulých let splňuje výši stanovenou obchodním zákoníkem. Rezerva na sanaci a rekultivaci se zvýšila na tis. Kč. Zvýšení dlouhodobých závazků o 110 tis. Kč ovlivnila zaúčtovaná odložená daň. Krátkodobé závazky se snížily oproti minulému období o tis. Kč vlivem snížení závazků z obchodních vztahů a závazků s ovládající a řídící osobou o tis. Kč, daňových závazků o tis. Kč, závazků ze sociálního a zdravotního zabezpečení o 150 tis. Kč a závazků vůči zaměstnancům o 429 tis. Kč. Humatex, a.s. nemá žádné bankovní úvěry, čímž potvrzuje svou finanční samostatnost a především stabilitu. V roce 2014 akciová společnost Humatex dosáhla provozního zisku tis. Kč, tj. oproti roku 2013 zvýšení o tis. Kč. Celkové provozní náklady činily tis. Kč a provozní výnosy tis. Kč. Zisk z finančních operací byl 631 tis. Kč. Čistý zisk dosáhl výše tis. Kč. 10

12 Vybrané ekonomické ukazatele Rentabilita investovaného kapitálu (ROIC) % 25,98 43,62 62,63 75,96 123,86 122,79 Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto) % 20,45 32,47 40,51 39,55 62,25 53,13 Rentabilita aktiv čistá (ROA netto) % 18,44 28,84 35,63 34,17 52,77 46,15 EBIT marže % 26,34 34,89 39,74 39,56 50,92 49,15 Finanční dluh/vlastní kapitál % Finanční dluh/ebitda % Celková likvidita % 471,96 551,42 583,71 526,96 548,36 899,78 Poměr provozního cash flow k závazkům % 198,76 247,44 286,88 279,79 278,18 428,69 Obrat aktiv 1 0,88 0,97 1,01 1,09 1,18 1,16 Krytí stálých aktiv % 150,74 192,15 238,24 261,06 189,93 178,44 Akcie a akcionáři Jediným akcionářem společnosti je CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. se sídlem Praha l, Václavské nám. 1 čp Bylo vydáno 50 ks kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ,- Kč. Výrobní činnost Výrobní činnost společnosti byla zaměřena především na výrobu pevných solí huminových kyselin. Celkem bylo v roce 2014 vyrobeno 4 278,714 tun. Celková výroba po zohlednění odpadního oxyhumolitu má meziroční nárůst 0,86 %. Výroba v tunách Podíl z celkové Ořechové mořidlo 1 251, ,24% Dralig 1 517, ,48% Dralig , ,58% Humitan Fe 53,8000 1,26% Ostatní 0,00% Fortehum 18,6890 0,44% Celkem výroba 4 278,

13 Obchodní činnost Významným prvkem firemní kultury je zaměření na požadavky zákazníka. Při komunikaci se řídí informační otevřeností k obchodním partnerům. Ve vztahu k odběratelům je kladen velký důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek i vstřícný přístup vůči dalším zákaznickým požadavkům, což dokazuje platnou certifikací managementu jakosti normy ČSN EN ISO 9001:2009. V roce 2014 bylo vyexpedováno 4 221,1075 tun. Celkový odbyt zůstal na stejné výši jako v minulém roce po zohlednění prodeje odpadního oxyhumolitu Purelitu. Nejvýznamnější zákazníci společnosti HUMINTECH GmbH TIMAC AGRO TIMAC AGRO RENICHEM, S.L. Spolková republika Německo Francie, Belgie, Rakousko, Itálie Brazílie Španělsko Objem odbytu v tunách Podíl odbytu HUMINTECH GmbH 1 560, ,96% TIMAC AGRO 384,0000 9,10% RENICHEM, S.L , ,30% Ostatní odběratelé 829, ,64% Ostatní odběratelé - Purelit Celkem odbyt 4 221,1075 Jakost Společnost Humatex, a.s. je držitelem certifikátu systému managementu jakosti a certifikace výrobků dle normy ČSN EN ISO 9001 : Certifikace výrobků Výrobky Ořechové mořidlo, Dralig, Fortehum L/K jsou certifikovány Institutem pro testování a certifikaci Zlín, a.s. Registrace výrobků Pro oblast zemědělství v ČR jsou registrovány dva výrobky tekutých solí huminových kyselin Fortehum L/K. Registrace a povolení prodeje do segmentu zemědělství je udělena Ústředním kontrolním a zkušební ústavem zemědělským v Praze. V roce 2008 byl zaregistrován výrobek Humitan Fe a v roce 2010 byly zaregistrovány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES v rámci REACH výrobky Ořechové mořidlo a Dralig. 12

14 Ochranné známky Výrobky akciové společnosti a jejich názvy jsou zapsány v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky. Sanace a rekultivace Jednou ze základních činností společnosti je i příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě oxyhumolitu. Hlavním cílem je obnovení krajiny s jejími základními funkcemi a splynutí s okolním rázem krajiny. Pro krytí budoucích potřeb finančních prostředků vytváří společnost zákonnou finanční rezervu. Aktivity v ochraně životního prostředí Společnost považuje za hlavní prioritu minimalizaci vzniku odpadů, a to především kategorie nebezpečných. U vzniklého odpadu společnost zajišťuje jeho zneškodňování prostřednictvím smluvního partnera s příslušným oprávněním. Výzkum a vývoj V uplynulém roce 2014 společnost neprováděla a ani se nepodílela na výzkumu či vývoji dalšího nového výrobku. Personální a sociální politika Cílem personální a sociální strategie je zabezpečení kvalifikovaných a vhodně motivovaných zaměstnanců, kteří jsou cenným zdrojem úspěchů společnosti. Z tohoto důvodu společnost věnuje značnou pozornost personální politice a komunikaci s odbory, zejména při vyjednávání Kolektivní smlouvy. Prostředky v oblasti sociální politiky byly vynaloženy především na závodní stravování, ochranné nápoje, penzijní připojištění a ochranné pracovní prostředky. Zdrojem pro financování sociálních nároků a potřeb zaměstnanců byl sociální fond, vytvořený přídělem prostředků v rámci rozdělení zisku. Prostředky byly čerpány zejména za účelem rekreačních, kulturních a sportovních akcí. Společnost splnila všechny závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy uzavřené pro rok V roce 2014 zaměstnávala společnost 46 zaměstnanců (přepočtený průměrný stav). Průměrná měsíční mzda dosáhla výše ,27 Kč na zaměstnance. Za dosažené výsledky v roce 2014 byla vyplacena dodatková odměna dle ustanovení Kolektivní smlouvy. Produktivita práce z přidané hodnoty v průměru na zaměstnance v přepočtu na měsíc je ve výši ,10 Kč s meziročním nárůstem 8,72 %. Výhled na rok 2015 V příštím roce se společnost zaměří na udržení pozitivních hospodářských výsledků a dosažené pozice společnosti na trhu produktů huminových kyselin. Celkový předpokládaný objem i odbytu bude vyvážený ve výši tun. Obchodní strategie společnosti bude 13

15 14

16 ZPRÁVA O VZTAZÍÍCH Údaje zprávy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Účetní období: kalendářní rok 2014 Předkládá představenstvo: Ing. Pavel Daněk, předseda představenstva JUDr.Veronika Pavlátková Pauknerová, místopředseda představenstva p. Alena Vitáková, člen představenstva Tato zpráva o vztazích zpracovaná dle 82 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je připojena k výroční zprávě společnosti. V Bílině, dne

17 Obsah zprávy I. Základní údaje o účetní jednotce II. III. IV. II.1 II.2 II.3 II.4 III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 Struktura Ovládající osoba Ovládaná osoba Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou Ostatní osoby ovládané ovládající osobou Právní vztahy mezi osobami dle bodu II. zprávy Seznam obchodních smluv Jiné právní úkony Ostatní opatření Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou Vyčíslení majetkové újmy Transakce mezi osobami dle bodu II. zprávy Nákup Krátkodobé a dlouhodobé závazky Prodej Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky V. Ostatní transakce V.1 Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby 16

18 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE Obchodní firma: Humatex, a.s. Sídlo: Bílina, ul. Důlní čp. 199 Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: těžba a zpracování oxyhumolitu Datum vzniku společnosti: II. II.1 STRUKTURA Ovládající osoba CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. IČO Praha 1, Václavské nám. 1 čp. 846 II.2 Ovládaná osoba zpracovávající zprávu Humatex, a.s. IČO Bílina, ul. Důlní čp. 199 II.3 Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou Ovládající osoba CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. je jediným akcionářem vlastnícím 100 % akcií ovládané společnosti Humatex, a.s. II.4 Ostatní osoby ovládané ovládající osobou CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO Bratislava, Jašíkova 2 CARBOUNION AUSTRIA GmbH VAT ATU Vienna, Messenhausergasse 14 Suite 33 CARBOSPED, spol. s r.o. IČO Praha 1, Václavské nám. 846/1 Emeran 1860, s.r.o. IČO Most, Obránců míru 2893/19 CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. IČO Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1 CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. IČO Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 846/1 V roce 2014 měla společnost Humatex, a.s. obchodní spojení se společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. a dále se společností CARBOSPED, spol. s r.o.. 17

19 III. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI OSOBAMI DLE BODU II. ZPRÁVY III.1 Seznam obchodních smluv s ovládající osobou platných v roce 2014 Smlouva č. H 24/2009 Předmět: Práce spojené s realizací obchodních zakázek v tuzemsku i zahraničí, kurzové zajištění obchodů, práce spojené s provozem elektronické výměny dat Účinnost smlouvy: od Cena: smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí Způsob úhrady: bezhotovostně Cena: Způsob úhrady: Cena: Způsob úhrady: Cena: Způsob úhrady: Dodatek č. 1 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za období od do bezhotovostně Dodatek č. 2 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za období od do bezhotovostně Dodatek č. 3 ke smlouvě smluvní cena je stanovena ve výši ,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí za období od do a dále od ve výši ,- Kč bez DPH za kalendářní čtvrtletí bezhotovostně Smlouva č. H 1/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Cena: Dodatek č. 1 ke smlouvě beze změn Změna termínu splatnosti Smlouva č. H 4/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Smlouva č. H 6/2014 Předmět: Kupní smlouva o prodeji osobního automobilu Účinnost smlouvy: od do

20 Cena: Způsob úhrady: ,- Kč bez DPH bezhotovostně Smlouva č. H 11/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Smlouva č. H 15/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně Smlouva č. H 20/2014 Předmět: Smlouva o půjčce směna eur zajištěným kurzem Účinnost smlouvy: od do Cena: eur Způsob úhrady: bezhotovostně III.2 Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu osob uvedených v bodu II. zprávy V roce 2014 nebyly učiněny žádné právní úkony, které by byly učiněny v zájmu a ve prospěch osob uvedených v bodu II. zprávy. III.3 Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodu II. zprávy, přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou V roce 2014 nebyla učiněna žádná opatření, která by byla v zájmu nebo na popud osob uvedených v bodu II. zprávy. III.4 Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou V roce 2014 nebyla poskytnuta ovládanou osobou jiná plnění. III.5 Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů Vzhledem k tomu, že vztahy mezi osobami uvedenými v bodu II. zprávy probíhaly na standardním obchodním základě za existence cen běžných v obvyklém obchodním styku, nevznikla společnosti Humatex, a.s. z důvodu existence ovládajících vztahů žádná majetková újma. 19

21 IV. IV.1 TRANSAKCE MEZI OSOBAMI DLE BODU II. ZPRÁVY Nákup Osoba Popis obchodních transakcí Hodnotové vyjádření v tis. Kč CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Obstarání záležitostí v oblasti smluv, obchodních jednání (bez DPH) CARBOSPED, spol. s r.o. Spediční služby 894 (bez DPH) IV.2 Krátkodobé a dlouhodobé závazky Společnost eviduje k poslednímu dni účetního období závazek k osobě CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. ve výši 545 tis. Kč. IV.3 Prodej vlastních výrobků a služeb Společnost neuskutečňuje prodeje osobám dle bodu II. zprávy. IV.4 Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky Společnost nemá k poslednímu dni účetního období pohledávky za osobami dle bodu II. zprávy. V. OSTATNÍ TRANSAKCE V.1 Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby Statutární orgán společnosti Humatex, a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2014 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedena v této zprávě. 20

22 21

23 22

24 23

25 FINANČNÍ VÝKAZY Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o peněžních tocích k Přehled o změnách vlastního kapitálu k

26 Rozvaha v plném rozsahu ke dni v celých tisících Kč Ozn. AKTIVA Čís. řádku Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samost. movité věci a soubory movit. věcí C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby Materiál Výrobky C.II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 D.I. Časové rozlišení Náklady příštích období

27 26

28 27

29 28

30 29

31 PŘÍLOHA k účettníí závěrce za rok 2014 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 30

32 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Dále dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších dokladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 1. Obecné údaje Popis účetní jednotky Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Poskytnutá peněžitá či jiná plnění 2. Obecné účetní zásady 2.1 Způsob ocenění majetku Ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Ocenění cenných papírů a majetkových účastí Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů 2.4 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 2.5 Opravné položky k majetku 2.6 Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení odpisů 2.7 Přepočet cizích měn na českou měnu 2.8 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Dlouhodobé bankovní úvěry Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 3.2 Významné události po datu účetní závěrky 3.3 Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem či věcným břemenem Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti 3.4 Vlastní kapitál 31

33 3.4.1 Rozdělení hospodářského výsledku minulého období Základní kapitál 3.5 Pohledávky Pohledávky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině Údaje o pohledávkách z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Jiné pohledávky 3.6 Závazky Závazky po lhůtě splatnosti Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Splatné závazky penzijního pojištění Údaje o závazcích k podnikům ve skupině Údaje o závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.7 Rezervy 3.8 Výnosy 3.9 Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 3.10 Výdaje vynaložené na činnost auditorů 3.11 Údaje o přeměnách společnosti 3.12 Daňové nedoplatky 32

34 1. OBECNÉ ÚDAJE Popis účetní jednotky Název: Humatex, a.s. Sídlo: Bílina, ul. Důlní čp. 199 Právní forma: akciová společnost IČO: Rozhodující předmět činnosti: hornická činnost tj. otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, úprava a zušlechťování nerostů, výroba chemických látek Datum vzniku: Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %: Jméno, název podílníka CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 100 % Propojené osoby CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO Bratislava, Jašíkova 2 CARBOUNION Austria GmbH VAT ATU Vienna, Messenhausergasse 14 Suite 33 CARBOSPED, spol. s r.o. IČO Praha 1, Václavské nám. 846/1 Emeran 1860, s.r.o. IČO Most, Obránců míru 2893/19 CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. IČO Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí 846/1 CARBOUNION INVEST, spol. s r.o. IČO Praha 1, Nové Město, Václavské Náměstí 846/1 V roce 2014 měla společnost Humatex, a.s. obchodní spojení se společností CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. a dále se společností CARBOSPED, spol. s r.o. 33

35 Organizační struktura společnosti a její zásadní změny v účetním období: Management řídí společnost v rámci svěřených pravomocí: - ředitel, - finanční ředitelka (dále jen FŘ). Ředitel společnosti řídí společnost jako celek a odpovídá za svou činnost dozorčí radě. FŘ řídí a zabezpečuje ekonomické a personální činnosti a odpovídá za svou činnost řediteli. Podřízenost jednotlivých odborných útvarů stanoví organizační schéma a.s. Členění na hospodářská střediska je dáno specifickými činnostmi, které jsou jednotlivými středisky zabezpečovány. Metodicky jsou podřízeny správě. Údržba je podřízena mistrovi strojnímu, těžba a výroba produktů mistrovi. V účetním období roku 2014 nebyly provedeny změny v organizační struktuře společnosti. Statutární a dozorčí orgán společnosti (jména a příjmení) ke konci účetního období: Statutární orgán představenstvo: Ing. Pavel Daněk předseda JUDr. Veronika Pavlátková Pauknerová místopředseda Alena Vitáková člen Dozorčí rada: Ing. Petr Paukner předseda Ing. Hana Šléglová místopředseda Ing. Jana Havelková člen 1.2 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Akciová společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné obchodní společnosti ani družstvu. 1.3 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Rok 2014 Průměrný počet zaměstnanců osob 46 z toho řídících osob 2 Výše osobních nákladů na zaměstnance tis. Kč z toho na řídící pracovníky tis. Kč Odměny statutárním a dozorčím orgánům tis. Kč

36 1.4 Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Akciová společnost za sledované období neposkytovala žádné půjčky, úvěry a záruky ani jiná podobná plnění. Pro současné zaměstnance byly poskytnuty tyto zaměstnanecké požitky: - krátkodobé ve formě mezd a platů, dovolené, nemocenské, penzijního pojištění, - nepeněžní formou lékařská péče a používání automobilu. 2. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Účetnictví společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele. Údaje v této účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách (Kč), protože v této měně jsou vykázány transakce společnosti. Všechny hodnoty v účetní závěrce jsou uváděny v tisících Kč. Účetní závěrka představuje nekonsolidovanou individuální účetní závěrku akciové společnosti Humatex, a.s. sestavenou k Zpracování účetnictví probíhá v automatizovaném výpočetním systému Safír plus v návaznosti na konsolidovanou účetní závěrku mateřské společnosti CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. Hlavní účetní zásady použité pro sestavení této účetní závěrky jsou uvedeny v dalších kapitolách přílohy k účetní závěrce. Způsoby ocenění majetku Ocenění zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii Společnost nemá zásoby, které pořídila ve vlastní režii. Nakoupené zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách včetně vedlejších nákladů tj. dopravné, poštovné. Vydané zásoby jsou oceněny v cenách v nichž jsou evidovány na skladě. Zásoby výrobků se oceňují ve výši vlastních nákladů, tj. přímých nákladů včetně výrobní režie Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Nebyl oceňován, neboť společnost Humatex, a.s. v roce 2014 nepořizovala dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vlastní činností Ocenění cenných papírů a majetkových účastí Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Nebyly oceňovány, neboť účetní jednotka tyto nevlastnila. 35

37 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v reálném čase, tj. u zásob převzatých bezplatně nebo přírůstků zjištěných inventarizací se stanoví na základě odborného odhadu jejich užitné hodnoty v porovnání s tržní cenou. U ocenění bezplatně nabytého nebo inventarizací zjištěného investičního majetku (s výjimkou investičního majetku oceněného vlastními náklady) je vyžadován pro stanovení ceny znalecký posudek. Tento postup byl uplatněn u nepeněžitého vkladu majetku při navýšení základního kapitálu v roce 2003, prodeje (vozidla rok 2006, 2008, přívěsný vozík 2009, vozidla rok 2012) a pořízení vozidel (rok 2008 a 2014). 2.3 Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují následující náklady: - přepravné, - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy, - poštovné, - provize, - pojistné, - vlastní náklady na zpracování materiálu. 2.4 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Proti předcházejícímu období nedošlo ke změnám ve způsobu oceňování a v postupech účtování. 2.5 Opravné položky k majetku Účetní jednotka nevytvořila opravné položky. 2.6 Odpisový plán a použité odpisové metody při stanovení odpisů Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem pevnými odpisovými sazbami vypočtenými časovou metodou na základě pořizovací ceny a předpokládané životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost u pevných odpisových sazeb je stanovena takto: druh počet let (od do) Dlouhodobý nehmotný majetek 3-6 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení 3,5 14,5 Dopravní prostředky 3,5 14,5 Inventář 3,5 7,5 Jiný dlouhodobý majetek 7,5 36

38 Drobný hmotný majetek do ,- Kč se odepisuje jednorázově do nákladů společnosti na účet 501 Spotřeba materiálu a je evidován v podrozvahové evidenci. Drobný nehmotný majetek do ,- Kč je účtován při pořízení do nákladů společnosti na účet 518 Ostatní služby a je evidován v podrozvahové evidenci. 2.7 Přepočet cizích měn na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu byl používán denní směnný kurs devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou dle interní směrnice pro vedení účetnictví. Údaje v cizích měnách byly přepočteny k datu účetní závěrky kursem České národní banky vyhlášeným k a zaúčtovány kursové rozdíly. 2.8 Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků Účetní jednotka neevidovala žádný majetek a závazky, který se v souladu se zákonem oceňuje reálnou hodnotou. 3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Mezi datem sestavení účetní závěrky a datem předání účetní závěrky mimo účetní jednotku nedošlo ke změně. 3.1 Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Aktiva Stálá aktiva V průběhu účetního období roku 2014 došlo realizací investičních záměrů k nárůstu majetku v pořizovacích cenách u hmotného dlouhodobého majetku o tis. Kč (pořízení majetku tis. Kč a vyřazení majetku 450 tis. Kč). Na pořízení nového informačního systému Helios Orange je na záloze evidováno 115 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek Finanční majetek ve výši tis. Kč představuje snížení disponibilních finančních prostředků k předcházejícímu účetnímu období o tis. Kč. Na jeho snížení měla vliv výplata dividend ze zisku roku 2013 ve výši tis. Kč. Část krátkodobého finančního majetku je tvořena termínovaným vkladem (vedeným v eurech) ve výši tis. Kč. Pohledávky Aktivní saldo pohledávek je tvořeno především neuhrazenými pohledávkami z obchodních vztahů ve výši tis. Kč se splatností v období roku 2015 vůči českým i zahraničním odběratelům a daňovou pohledávkou ve výši tis. Kč (daň z přidané hodnoty za měsíc listopad a prosinec 2014). Na jiných pohledávkách je evidována pohledávka ve výši 351 tis. Kč, která představuje nárok na odpočet DPH, který v souladu s daňovými předpisy platnými 37

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha k účetní závěrce za období od do

Příloha k účetní závěrce za období od do DKM Moravia a.s. Masarykovo nám. 142/10 664 64 Dolní Kounice IČ: 25544543 Příloha k účetní závěrce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Společnost DKM Moravia a. s. vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce Veřejné vysoké školy Akademie výtvarných umění k

Příloha k účetní závěrce Veřejné vysoké školy Akademie výtvarných umění k Veřejné vysoké školy Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání, a účtují

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864

AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924, Znojmo IČ , CZ Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 AGROPODNIK ZNOJMO, a.s., Dvořákova 21/2924,669 02 Znojmo IČ 46902180, CZ46902180 Zapsán v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 864 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Za účetní období od 1. 1. 2013 do 31.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více