P íloha k ú etní záv rce podle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P íloha k ú etní záv rce podle"

Transkript

1 P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl. ˇc. 5/ Sb. Fyzicka osoba podnikající dle zivnostenskeho ˇ zakona nezapsana v obchodním r Pronajem a sprava vlastních nebo pronajatych nemovitostí Rozvahový den: 3..3 Okamžik sestavení ú etní záv rky: 3..3 Datum vzniku ú etní jednotky (pop. zahájení innosti):.3. Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis): Ostrava 8..4 V dne Podpisový záznam ODSTAVEC 3 Prum. prepocteny ˇ ˇ pocet ˇ zamestnancu ˇ behem ˇ UO: Osobní naklady: Clenove ˇ rídících ˇ organu (pocet): ˇ Osobní naklady: Odmeny ˇ osobam, ktere jsou statutarním organem: Odmeny ˇ clenum ˇ statutarních a dozorcích ˇ organu: Vyse ˇ vzniklych nebo sjednanych penzijních zavazku byvalych clenu ˇ vyjmenovanych organu:

2 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 3 Článek Obecné údaje. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Název: Bytové družstvo Francouzská 95 Sídlo: 8 Ostrava-Poruba, Francouzská 95 Předmět činnosti: Zajišťování správy a provozu bytového fondu Datum vzniku:. 3. Podíl osob na základním kapitálu: Změny v OR: Členové statutárních a dozorčích orgánů: Předseda představenstva Radim Tobola Místopředseda představenstva Romana Bugajová Člen představenstva Rostislav Mikuš. PODÍLY NA ZK JINÝCH SPOLEČNOSTÍ Podíly na základním kapitálu u jiných obchodních společností: Určení jiných rozhodovacích práv u těchto podniků: Výše vlastního kapitálu u těchto podniků: Výše účetního hospodářského výsledku u těchto podniků: 3. ZAMĚSTNANCI Průměrný počet zaměstnanců v účetním období: z toho řídících: Výše osobních nákladů: z toho u řídících pracovníků: Odměny statutárních, dozorčích a řídících orgánů: 4 48 Kč Článek II Účetní metody a způsob oceňování. ZPÚSOBY OCENĚNÍ Zásob: Dlouhodobého majetku: Cenných papírů: Příchovků zvířat: cena pořizovací. REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA U MAJETKU Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně: 3. VEDLEJŠÍ POŘIZOVACÍ NÁKLADY Druhy vedlejších pořizovacích nákladů: 4. ZMĚNY Změny způsobů oceňování: Změny postupů odpisování: Změny způsobů účtování: 5. OPRAVNÉ POLOŽKY K MAJETKU Způsob stanovení opravných položek k majetku a zdroje informací: 6. ODPISOVÉ PLÁNY Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

3 Účetní odpisy se rovnají daňovým /rovnoměrné/. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: Článek III Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažený v příloze. DHM A DNM KROMĚ POHLEDÁVEK Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze předměty dlouhodobé spotřeby do : ks Rozpis hmotného majetku, který je zatížen - zástavním právem: Dům č.p. 95 na ul. Francouzská, katastrální území Poruba - věcným břemenem: - formy zajištění: viz Smlouva o úvěru č. 5//K-Raiffeisen Majetek v operativním pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu: Smlouvy o finančním pronájmu: Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví: Tržní cena majetku dle odborného odhadu u majetku odkoupeného po skončení finančního leasingu: Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynou- cích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí:. POHLEDÁVKY Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti: Souhrnná výše pohledávek v cizí měně /v Kč/ podle měn: Úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období k podnikům ve skupině: Jednotlivé pohledávky kryté zástavním právem nebo jištěné jiným způsobem: 3. VLASTNÍ KAPITÁL Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období Dary a dotace do kapitálu: Výplata dividend: Pohyby mezi fondy: předepsány členské podíly členům družstva ve výši ,- Kč Rozdělení zisku, způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: Neuhrazené ztráty a nerozdělený zisk minulých let zůstávají na účtu neuhrazených ztrát (zisku) a členská schůze bude rozhodovat o způsobu jejich úhrady. Základní kapitál družstva: - členské vklady v družstvu zapsané do OR 56 Kč - členské vklady v družstvu nezapsané do OR - počet členů družstva ke dni účetní závěrky 4. ZÁVAZKY Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: Souhrnná výše závazků v cizí měně /v Kč/ a rozpis podle jednotlivých měn: Úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období k podnikům ve skupině: Jednotlivé závazky kryté podle zástavního práva:

4 Bytové družstvo uzavřelo dne Smlouvu o úvěru č.5//k s Raiffeisen stavební spořitelnou. Úvěr byl poskytnut na koupi bytového domu č. 95 stojícího na pozemku parc. č., jeho výše činila Kč, konečný den splatnosti úvěru je stanoven na K rozvahovému dni zůstává nesplacená jistina ve výši ,5 Kč. 5. REZERVY ZÁKONNÉ A OSTATNÍ Tvorba rezervy zákonné: Čerpání rezervy zákonné: Tvorba rezervy ostatní: Čerpání rezervy ostatní: netvořena nečerpána 6. VÝNOSY Výnosy z běžné činnosti dle hlavních činností podniku v tuzemsku: Výnosy z běžné činnosti dle hlavních činností podniku v zahraničí: 399 Kč V Ostravě dne..4. Razítko a podpisy zástupců statut. orgánu

5 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní ve zjednodušeném rozsahu ke dni 3..3 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo ú etní jednotky I Francouzska 95 Ostrava 8 8 a TEXT I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže (I. - A.) 3 II. Výkony 4 B. Výkonová spot eba 5 + P idaná hodnota (I. - A. + II.-B.) 6 C. Osobní náklady D. Dan a poplatky 8 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy 3 H. Ostatní provozní náklady 4 V. P evod provozních výnos 5 I. P evod provozních náklad 6 b * Provozní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek (+). až V.) c b žném Skute nost v ú etním období minulém

6 IC: ˇ TEXT Skute nost v ú etním období a VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl 8 J. Prodané cenné papíry a podíly 9 VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku (sou et VII.. až VII.3.) VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku K. Náklady z finan ního majetku IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát 3 L. Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát 4 M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 5 X. Výnosové úroky 6 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finan ní výnosy 8 O. Ostatní finan ní náklady 9 XII. P evod finan ních výnos 3 P. P evod finan ních náklad 3 * Finan ní výsledek hospoda ení (zohledn ní položek VI. až P.) 3 Q. Da z p íjm za b žnou innost 33 ** Výsledek hospoda ení za b žnou innost (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) XIII. Mimo ádné výnosy 35 R. Mimo ádné náklady 36 S. Da z p íjm z mimo ádné innosti 3 * Mimo ádný výsledek hospoda ení (XIII. - R. - S.) 38 T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 39 *** **** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) (výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) b c b žném minulém Sestaveno dne:..4 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání ú etní jednotky: Podpisový záznam:

7 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 3..3 I Název a sídlo ú etní jednotky Francouzska 95 Ostrava 8 8 (v celych tisících Kc) ˇ AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c Brutto Korekce Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 3 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finan ní majetek 6 C. Ob žná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.) C. I. Zásoby 8 C. II. Dlouhodobé pohledávky 9 C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finan ní majetek D. I. asové rozlišení a PASIVA b c PASIVA CELKEM (A. + B. + C.I.) 3 A. Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A. V.) 4 A. I. Základní kapitál 5 A. II. Kapitálové fondy 6 A. III. Rezervní fond, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospoda ení minulých let 8 A. V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období /+ -/ 9 B. Cizí zdroje (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.) B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky 3 B. IV. Bankovní úv ry a výpomoci 4 C. I. asové rozlišení 5 Sestaveno dne:..4 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání ú etní jednotky: Podpisový záznam: Stav v b žném ú et. období Stav v minulém ú et. období

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více