ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT"

Transkript

1 ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT

2 Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 I. Stručná prezentace společnosti...6 II. Informace o investicích...6 III. Upisování, odkup a konverze cenných papírů...7 IV. Poplatky, výdaje a zdanění...8 V. Rizikové faktory...10 VI. Veřejně přístupné informace a dokumenty...10 ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY PODFONDŮ...11 ING (L) Flex - Czech Money Market...13 ING (L) Flex - European Loans...15 ING (L) Flex - Senior Loans...18 ING (L) Flex - Slovak Bond...21 ING INVESTMENT MANAGEMENT 2

3 Upozornění Upisování akcií Společnosti je platné pouze v případě, že proběhlo podle pokynů uvedených v platném prospektu společnosti, k němuž je přiložena poslední výroční zpráva, kterou má společnost k dispozici, a navíc poslední pololetní zpráva, pokud ji společnost zveřejnila po vydání poslední výroční zprávy. Žádná osoba není oprávněna vycházet z jiných podkladů či informací než z těch, jež jsou uvedeny v prospektu a v něm uvedených dokumentech, o nichž je známo, že jsou určeny k nahlédnutí veřejnosti. Tento prospekt společnosti podrobně popisuje obecná rámcová ustanovení, která se vztahují na všechny podfondy a která je třeba prostudovat v kombinaci s příslušnými informativními listy s popisem jednotlivých podfondů. Tyto informativní listy budou zařazeny do tohoto dokumentu vždy při založení nového podfondu a jsou nedílnou součástí prospektu. Žádáme potenciální investory, aby si před každým vkladem svých investičních prostředků tyto informativní listy s popisem podfondů pečlivě prostudovali. Prospekt společnosti bude pravidelně aktualizován, aby do něj byly začleněny všechny důležité změny. Investorům se doporučuje, aby u Společnosti potvrdili, že vlastní nejaktuálnější prospekt, který lze získat z internetových stránek Kromě toho společnost poskytne zdarma a na požádání všem akcionářům a potenciálním investorům nejnovější verzi tohoto prospektu. Společnost byla založena a sídlí v Lucemburku, kde obdržela povolení příslušného lucemburského úřadu. Toto povolení nemůže být interpretováno ani vykládáno jako schválení obsahu tohoto prospektu, kvality akcií či kvality investic, které společnost vlastní, ze strany kompetentního lucemburského úřadu. Podnikatelské aktivity společnosti podléhají zákonnému dozoru příslušného lucemburského úřadu. Kromě toho tato společnost nebyla zapsána podle zákona Spojených států amerických z roku 1940 o investičních společnostech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle analogických právních předpisů jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této společnosti nebyly zaregistrovány podle zákona Spojených států amerických z roku 1933 o cenných papírech ve znění pozdějších úprav a změn, ani podle jiného analogického právního předpisu jakékoliv jiné jurisdikce kromě výjimek, které jsou uvedeny v tomto dokumentu. Akcie této společnosti nesmí být nabízeny k prodeji, prodány, převedeny ani vydány do Spojených států amerických, na jejich území či jejich državy, ani jakémukoliv státnímu příslušníkovi Spojených států amerických (US Person) tak, jak je definován v rámci Právních nařízení S zákona Spojených států amerických z roku 1933 (což je definice, která může čas od času procházet změnami podle legislativy, právních předpisů, nařízení či interpretace pro administrativní účely) s výjimkou transakcí, při kterých nedochází k porušení zákonných předpisů o převoditelných cenných papírech v rámci platné legislativy Spojených států amerických. Investoři mohou být vyzváni k tomu, aby prokázali, že nejsou státním příslušníkem Spojených států amerických a že akcie neupisují jménem nebo za státního příslušníka Spojených států amerických. Doporučujeme investorům, aby se informovali ve věci platné legislativy, právních předpisů a nařízení (především pak ve věci právních předpisů a nařízení upravujících daňový režim a devizovou kontrolu), kterým podléhají v zemi svého původu, pobytu nebo stálého bydliště v souvislosti s investováním do společnosti a aby se poradili se svým finančním, právním a daňovým poradcem ve všech otázkách, které souvisejí s obsahem tohoto dokumentu. Společnost potvrzuje, že splňuje veškeré zákonné a právní předpisy platné v Lucemburském velkovévodství pro prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Správní rada nese zodpovědnost za informace uvedené v tomto dokumentu ke dni zveřejnění. Správní rada potvrzuje na základě rozumné a přiměřené znalosti tohoto dokumentu, že v něm obsažené informace jsou správným a věrným odrazem skutečnosti a že nebyla opomenuta žádná informace, která by změnila význam tohoto dokumentu, pokud by do něj byla zařazena. Hodnota akcií společnosti podléhá vlivům velkého množství faktorů. Všechny odhady výnosů i údaje o historické výnosnosti jsou uvedeny pro informaci a neposkytují žádné záruky budoucí výkonnosti. Proto správní rada upozoròuje na skutečnost, že za běžných podmínek a s ohledem na kolísání kurzů cenných papírů v portfoliu může být odkupní cena akcií vyšší nebo nižší než emisní (upisovací) cena. Oficiálním jazykem originálu tohoto prospektu je angličtina. Anglický originál může být přeložen do jiných jazyků. V případě rozdílů či nesrovnalostí mezi anglickou verzí tohoto dokumentu a ostatními přeloženými verzemi rozhoduje původní anglická verze, s výjimkou (přičemž tato výjimka je jediná), kdy právní předpisy jurisdikce země, kde jsou akcie nabízeny veřejnosti, stanoví jinak. Avšak i v takovémto případě bude tento dokument vykládán a interpretován podle lucemburského práva. Urovnání případných námitek či sporů vzniklých v souvislosti s investicemi vloženými do společnosti bude provedeno podle lucemburské legislativy. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI VEŘEJNOU POBÍDKU V PŘÍPADĚ ZEMÍ, JEJICHŽ JURISDIKCE POVAŽUJE TAKOVOUTO VEŘEJNOU NABÍDKU ČI POBÍDKU ZA NEZÁKONNOU. TENTO PROSPEKT NEPŘEDSTAVUJE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NABÍDKU ČI POBÍDKU VE VZTAHU K OSOBĚ, VůČI NÍŽ BY TENTO DOKUMENT MOHL BÝT POVAŽOVÁN ZA NEZÁKONNĚ UČINĚNÝ NÁVRH. ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

4 Slovníček Stanovy: Stanovy Společnosti v posledním znění po občasných aktualizacích. Referenční hodnota: Referenční hodnota je referenčním (srovnávacím) bodem, vůči němuž se měří výkonnost Podfondu, není-li stanoveno jinak. Podfond může mít různé Třídy akcií a příslušné srovnávací indexy (benchmarky) a tyto srovnávací indexy mohou být čas od času aktualizovány. Další informace k příslušným Třídám aktiv jsou k dispozici k nahlédnutí na stránkách Referenční hodnota může také být vodítkem pro tržní kapitalizaci cílových podkladových společností a tam, kde to platí, bude toto uvedeno v investiční politice Podfondu. Stupeň korelace s referenční hodnotou se může u jednotlivých Podfondů lišit, a to v závislosti na faktorech jako je rizikový profil, investiční cíl a investiční omezení Podfondu, a koncentrace složek v referenční hodnotě (srovnávacím indexu). Obchodní den: Každý všední den (od pondělí do pátku) kromě Nového roku (1. ledna), Velkého pátku, Velikonočního pondělí, 1. svátku vánočního (25. prosince) a 2. svátku vánočního (26. prosince). SEČ: Středoevropský čas. Společnost: ING (L) Flex včetně všech existujících a budoucích podfondů CSSF: Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komise pro dohled nad finančním trhem) je regulatorní a dohlížecí orgán Společnosti v Lucembursku. Depozitní banka: Aktiva Fondu jsou uložena nebo jsou pod kontrolou společnosti Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. Rozhodný termín: Rozhodný termín pro přijetí žádosti o úpis, odkup a konverzi: do SEČ v každý den ocenění, není-li uvedeno jinak v informativním listu příslušného podfondu. Distributor: Osoba nebo subjekt řádně jmenovaný z času na čas Správcovskou společností, aby distribuoval nebo zařídil distribuci Akcií. Dividendy: Částka k rozdělení části nebo celku čistého zisku, přiřaditelné(ho) k třídě akcií Podfondu. Rozdělení zisku lze provést v hotovosti nebo v akciích na základě rozhodnutí Představenstva (Správní rady). Institucionální investoři: Investor, podle článku 174 lucemburského Zákona z prosince 2010, který v současné době zahrnuje pojišťovny, penzijní fondy, úvěrové instituce a další profesionální investory ve finančním sektoru, kteří investují buď za sebe nebo jménem svých zákazníků, kteří jsou také investory ve smyslu této definice nebo ve volné správě, lucemburské a zahraniční projekty kolektivního investování a oprávněné holdingové společnosti. Správcovská (manažerská) společnost: Společnost jednající jako určená správcovská společnost Společnosti podle zákona, na níž byla delegována odpovědnost za správu investic, administrativu a marketing. Minimální částka úpisu: Minimální úroveň investic u úvodní nebo následné investice. Členský stát: Členský stát Evropské unie. Nástroje pen ě žního trhu: Nástroje běžně obchodované na peněžním trhu, které jsou likvidní a jejichž hodnotu lze přesně v kterýkoliv okamžik stanovit. Čistá účetní hodnota na akcii: Ve vztahu k jakýmkoliv Akciím nebo Třídě akcií je hodnota na akcii určena v souladu s příslušnými ustanoveními popsanými v Kapitole IX "Čistá účetní hodnota" v Části 3. Zprostředkovatelé: Jakákoliv osoba nebo subjekt, který registruje Akcie na své vlastní jméno, přičemž je drží ve prospěch oprávněného vlastníka. OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Hlavní výplatce: Každý hlavní výplatce jmenovaný Společností. Výplatní den upsání, odkupu a žádostí o konverze: Obvykle tři pracovní dny v Lucembursku po příslušném Dni ocenění, není-li uvedeno jinak v příslušném informativním listu podfondu. Toto období může být prodlouženo až na 5 pracovních dní, a to po schválení Správcovskou společností. Výkonnostní odm ě na: Poplatek vztahující se k výkonnosti splatný podfondem manažerovi dílčího portfolia. Referenční m ě na: Měna používaná pro měření výkonnosti podfondu a pro účetní účely. Správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody: Každý správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody jmenovaný Společností. Regulovaný trh: Trh definovaný v položce 14 Článku 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady číslo 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, a také jakýchkoliv jiných trzích ve Státě přicházejícím v úvahu, který je regulovaný, obchoduje se na něm pravidelně a je uznaný a otevřený veřejnosti. Akcie: Akcie každého podfondu budou nabízeny v registrované formě (na jméno), není-li uvedeno jinak v příslušném informativním listu fondu. Všechny akcie musejí být plně splaceny a zlomky budou vydávány až na 3 desetinná místa. Třída akcií: Jakákoliv Třída akcií podfondu, jehož aktiva budou investována společně s dalšími Třídami akcií, ale které mohou mít svoji vlastní poplatkovou strukturu, minimum pro úpis, dividendovou politiku, referenční měnu nebo jiné vlastnosti. Akcionář: Kterákoliv osoba nebo subjekt vlastnící akcie podfondu. Cena akcie: Čistá účetní hodnota na akcii. Podfond: Zastřešující fondy jsou samostatné právnické osoby zahrnující jeden nebo více podfondů. Každý podfond má svoji vlastní investiční politiku a sestává ze svého vlastního portfolia aktiv a závazků. Manažer dílčího portfolia: Společnost jmenovaná Sprácovskou společností do funkce manažera dílčího portfolia s cílem provádět každodenní správu části nebo všech aktiv Společnosti. Úřad dohledu: Komise "Commission de Surveillance du Secteur Financier" v Lucembursku nebo příslušný dohledový úřad v jurisdikcích, kde je Společnost registrována pro veřejnou nabídku. UCITS či též SICAV: Podnik kolektivního investování do převoditelných cenných papírů ve smyslu Směrnice 2009/65/ES Evropského parlamentu a Rady. Den ocen ě ní: Každý pracovní den, není-li uvedeno jinak v informativním listu příslušného fondu. ING INVESTMENT MANAGEMENT 4

5 ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

6 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI I. Stručná prezentace společnosti Místo, právní forma a datum založení Společnost byla založena v Luxemburgu, v Lucemburském velkovévodství, jako investiční společnost s variabilním kapitálem ( SICAV ) s několika podfondy, dne 22. listopadu Sídlo společnosti 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Obchodní rejstřík Č. B Úřad dohledu Komise pro dohled nad finančním sektorem (Commission de Surveillance du Secteur Financier, dále uváděná jako CSSF) Správní rada Předseda: - Pan André van den Heuvel Předseda Vrchní ředitel marketingu a odbytu ING Investment Management ( Skupina ) 65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Nizozemsko Ředitelé: - Pan David Suetens Vrchní ředitel pro řízení rizik ING Investment Management ( Skupina ) 65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Nizozemsko - Pan Dirk Buggenhout Hlavní provozní ředitel ING Investment Management ( Skupina ) 65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Nizozemsko - Paní Maaike van Meer Manažerka právního oddělení ING Investment Management ( Skupina ) 81/F, International Commerce Centre 1, Austin Road West Kowloon, Hong Kong Nezávislý auditor Ernst & Young S.A. 7, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2L, L-5365 Munsbach - Lucembursko Manažerská společnost ING Investment Management Luxembourg 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Manažeři dílčího portfolia - ING Investment Management Co., LLC 230 Park Avenue, New York, NY 10169, USA - ING Investment Management (C.R) a.s. Bozděchova 2/344, Praha Česká republika Depozitní banka Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Centrální správní společnost ING Investment Management Luxembourg S.A. 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg Správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Hlavní výplatce Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Promotor ING Investment Management (Europe) B.V. 65 Schenkkade, 2595 AS, Den Haag, Nizozemsko Upisování, odkup a konverze cenných papírů Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Finanční rok Od 1. dubna do 31. března následujícího roku Datum konání řádné valné hromady Druhý čtvrtek v červenci v 13:30 hodin SEČ Pokud tento den není pracovním dnem, valná hromada se bude konat v následující pracovní den. Pro další informace nebo v případě stížností se prosím obracejte na: ING Investment Management P.O. Box LL The Hague Nizozemsko (NL) Tel nebo II. Informace o investicích Obecné informace Výhradním předmětem společnosti je spravovat investice jménem akcionářů, aby tito akcionáři měli prospěch z výnosů generovaných na základě správy jejího portfolia. Společnost je povinna dodržovat investiční limity ve smyslu a znění části II zákona ze dne 17. prosince ING INVESTMENT MANAGEMENT 6

7 Společnost je samostatnou právnickou osobou. V rámci svých cílů je společnost oprávněna nabídnout na výběr mezi několika podfondy, které jsou řízeny a spravovány nezávisle na sobě. Specifická investiční politika jednotlivých podfondů je podrobně popsána v informativních listech k jednotlivým podfondům. S každým podfondem se ve vztahu k akcionářům nakládá jako s odděleným subjektem. V souladu s článekm 2093 Lucemburského občanského zákoníku pokrývají aktiva specifického podfondu pouze dluhy a závazky tohoto podfondu, i pokud existují ve vztahu ke třetím stranám. Na základě rozhodnutí správní rady může být pro každý podfond emitována jedna nebo několik tříd akcií. Cenová struktura, výše minimálního počátečního vkladu, deviza, v níž je vyjadřována čistá účetní hodnota, a kategorie způsobilých investorů se mohou lišit v závislosti na jednotlivých třídách akcií. Jednotlivé třídy akcií se mohou rovněž lišit v závislosti na jiných podkladech, které stanoví správní rada společnosti. Společnost uplatňuje Obrannou politiku skupiny ING Group a, kde je to právně možné a nezávisle vynutitelné, nebude investovat do společností přímo napojených na výrobu nebo prodej kontroverzních zbraní. Obranná politika skupiny ING Group je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách Specifika jednotlivých podfondů Investiční politika a cíle jednotlivých podfondů jsou popsány v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. III. Upisování, odkup a konverze cenných papírů Nákup, odkup a konverzi akcií provádí správce pověřený převody cenných papírů a organizace zajišující finanční služby. Náklady a poplatky spojené s upisováním, odkupem a konverzí akcií jsou uvedeny v listu s popisem podfondu. Akcie budou emitovány v registrované formě (akcie na jméno) a nebudou v listinné podobě. Akcie mohou být rovněž drženy a převáděny přes účty vedené v clearingových systémech. Fyzicky existující akcie na doručitele v listinné podobě k datu tohoto prospektu nebudou v případě ztráty nebo poškození nahrazovány, ale budou nahrazeny akciemi na jméno v nelistinné podobě. Fyzicky existující akcie na doručitele již nebudou vydávány a dematerializované akcie na doručitele v účetní podobě budou zrušeny a investoři držící takové akcie budou zapsáni do seznamu akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti se však může rozhodnout vydat emisi akcií na majitele na určitých trzích nebo distribučních kanálech. Cena upsání, odkupu nebo konverze může být navýšena o případné daně, poplatky a kolkovná, které mohou být požadovány z titulu upsání, odkupu nebo konverze cenných papírů investorem. Pokud v kterékoliv zemi, v níž jsou akcie nabízeny, místní zákony nebo praxe vyžaduje, aby žádosti o upsání, odkup a/nebo konverzi a příslušné toky prostředků prováděli místní výplatci, tito místní výplatci mohou investorům účtovat dodatečné transakční poplatky za každou jednotlivou žádost a také za dodatečné administrativní služby a doručení emisních certifikátů. V některých zemích, v nichž jsou akcie nabízeny, jsou povoleny programy spoření. Charakteristiky (minimální částky, doba trvání, apod.) a informace o nákladech programů spoření jsou k dispozici na požádání v sídle společnosti nebo v dokumentaci o právní nabídce, která je platná pro danou zemi, ve které jsou programy spoření nabízeny. V případě pozastavení výpočtu čisté účetní hodnoty a/nebo pozastavení žádostí o upsání, odkup a konverzi cenných papírů budou přijaté žádosti provedeny na základě první čisté účetní hodnoty, která bude moci být použita po uplynutí doby pozastavení. Společnost podnikne příslušná opatření k tomu, aby se vyhnula Pozdnímu obchodování, přičemž zajistí, aby požadavky na úpis, odkup a konverzi nebyly přijaty po časovém limitu stanoveném pro takové požadavky v tomto Prospektu. Společnost neautorizuje postupy spojené s tzv. Market Timingem, které je třeba chápat jako metodu arbitráže, s jejímž prostřednictvím investor systematicky provádí upisování, odkupy a konverze akcií stejného podfondu v rámci krátkého časového úseku, s využitím časových rozdílů a/nebo nedokonalostí nebo nedostatků v metodě stanovení NAV (čisté hodnoty aktiv). Společnost si vyhrazuje právo odmítnout žádosti o upsání, odkup a konverzi cenných papírů, které mají původ u investora, jehož společnost podezírá z používání takovýchto praktik, a přijmout v případě potřeby nutná opatření za účelem ochrany zájmu společnosti a ostatních investorů. Upisování cenných papírů Společnost přijímá žádosti o úpis v každý den ocenění podle pravidel konečného termínu (cut-off rules), která jsou uvedena ve slovníčku, není-li to popsáno jinak v informativních lisgtech podfondu. Akcie se emitují v den smluvního vyrovnání. V případě úpisů se emise akcií provádějí do 3 (tří) pracovních dní po přijetí požadavku na úpis. Toto období může být prodlouženo až na pět (5) pracovních dní, a to po schválení Správcovskou společností. Cena k úhradě může být navýšena o emisní poplatek ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, uvedený podrobněji v listech s popisy jednotlivých podfondů. V žádném případě však nepřesáhne limity uvedené v listech s popisy jednotlivých podfondů. Částka za upsání akcií je splatná v referenční měně příslušné třídy akcií. Částka úpisu bude - je-li toto relevantní pro podfond - splatná ve lhůtě stanovené pro jednotlivé podfondy uvedené v informativních listech podfondů. Správní rada společnosti bude oprávněna kdykoliv zastavit emisi akcií. Toto opatření bude moci omezit na určité země, určité podfondy a nebo určité třídy akcií. Společnost je oprávněna omezit nebo zakázat nákup akcií jakékoliv fyzické nebo právnické osobě. Odkup akcií Každý akcionář má právo požádat o odkup svých akcií. Žádost o odkoupení akcií nelze odvolat. Správní rada může však povolit stažení nezpracovaných žádostí o odkup. Společnost přijímá příkazy k odkupu cenných papírů každý pracovní den, pokud nebude v informativních listech podfondů stanoveno jinak. Příslušná částka za odkup akcií bude stanovena - je-li to relevantní pro tento podfond - na základě čisté účetní hodnoty uvedené v informativních listech podfondů. Cena k úhradě může být navýšena o poplatek za odkup ve prospěch příslušného podfondu a/nebo distributora, uvedený podrobněji v listech s popisy jednotlivých podfondů. Při uplatňování poplatků za odkup u dividendových akcií musejí akcionáři (kde je to třeba) dodat podílové listy současně se všemi kupony před lhůtou splatnosti. Obvyklé daně, poplatky a běžné režijní náklady půjdou k tíži akcionářů. Příslušná částka za odkup akcií je splatná v referenční (denominační) devize příslušné třídy akcií. Správní rada ani depozitní banka neponesou odpovědnost za jakékoliv platební prodlení, které vznikne v důsledku případné devizové kontroly či jiných okolností, které jsou nezávislé na jejich vůli a které by mohly omezit nebo znemožnit převod výnosu z odkupu akcií do zahraničí. Žádosti o odkupy, jakmile jsou přijaty, nemohou být staženy, kromě případů, kdy je pozastaven výpočet čistého obchodního jmění a v případě pozastavení odkupu, jak je to popsáno v kapitole "Pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv a/nebo emise, odkup a konverze akcií" během těchto pozastavení. Společnost je oprávněna přistoupit k nucenému odkupu všech akcií, pokud zjistí, že osoba, jež není oprávněná k držení akcií společnosti (např. státní příslušník Spojených států amerických), vlastní sama nebo spolu s jinými osobami akcie společnosti, nebo provést či nařídit nucený odkup části akcií, pokud zjistí, že jedna nebo několik osob vlastní část akcií společnosti takovým způsobem, že by společnost mohla podléhat jiným daòovým zákonům než lucemburským. Konverze Za předpokladu dodržení všech podmínek (včetně případné minimální sumy úpisu) u třídy akcií, do níž bude konverze prováděna, mohou akcionáři požádat o konverzi svých akcií do akcií jiné existující třídy akcií nebo jiného podfondu. Konverze budou prováděny na základě ceny původní třídy akcií, která má být konvertována na čistou hodnotu aktiv (vypočítanou ve stejný den) jiné třídy akcií. ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

8 Náklady na odkup a upsání akcií související s konverzí mohou být účtovány akcionáři, jak je popsáno v listu s popisem každého podfondu. V případě, že akcionáři podávají žádost o konverzi akcií, jsou povinni předložit v případě potřeby akcie na doručitele (fyzická osvědčení) se všemi neproplacenými kupony, pokud se jedná o dividendové akcie. Upsání a odkup akcií proti výplatě v naturáliích Společnost je oprávněna vyhovět žádosti akcionáře a souhlasit s emisí akcií společnosti proti nepeněžnímu vkladu přípustných aktiv, která splňují určité podmínky, za předpokladu, že budou dodrženy právní předpisy Lucemburského velkovévodství, především pak povinnost předložit ocenění těchto aktiv v podobě znaleckého posudku nezávislého auditora. Povinností správní rady bude stanovit pro každý konkrétní případ druh a typ přípustných aktiv, přičemž tyto tituly odpovídají cílům a požadavkům investiční politiky uplatňované v rámci příslušného podfondu. Náklady vzniklé z tohoto upsání akcií proti výplatě v naturáliích ponesou akcionáři, kteří o ně požádají tímto způsobem. Společnost bude oprávněna, pokud tak rozhodne správní rada, provést platby za odkoupení akcií proti výplatě v naturáliích formou přidělení investic pocházejících z aktiv souvisejících s danou třídou nebo s danými třídami akcií, a to do výše hodnoty vypočtené ke dni ocenění, k němuž byla odkupní cena vypočtena. Odkupy akcií jinou formou než za hotové podléhají povinnosti zpracování znaleckého posudku, který předloží nezávislý auditor společnosti. Odkoupení akcií proti výplatě v naturáliích je možné pouze za podmínky, (i) že bude zaručeno právo akcionářů na rovné zacházení, (ii) že dotyční akcionáři vyjádří svůj souhlas a že (iii) povaha nebo typ aktiv určených k převodu bude v takovémto případě stanovena na rovném, rozumném a přiměřeném základě, aby nedošlo k poškození zájmů ostatních akcionářů dané třídy nebo daných tříd. V takovémto případě půjdou náklady spojené s odkupem akcií proti výplatě v naturáliích k tíži aktiv souvisejících s příslušnou třídou nebo třídami akcií. Omezení odkupu a konverze V případě, že se bilance operací odkupů a konverzí akcií jednoho podfondu na akcie jiného podfondu rovná čisté výši odkupu, jejíž hodnota překročí prahovou hodnotu 10 % celkových čistých aktiv podfondu, jež je vypočtena ke dni ocenění před odkupy a konverzemi, všechny odkupy a/nebo konverze je možno poměrným dílem snížit až po prahovou hodnotu 10 %. Odkupy a/nebo konverze, které nejsou provedeny z důvodu poměrného snížení, budou mít prioritu při realizaci k dalšímu dni ocenění. Konverze akcií v rámci jednoho podfondu nebude podléhat tomuto omezení. IV. Poplatky, výdaje a zdanění A. POPLATKY SPLATNÉ NA STRANĚ SPOLEČNOSTI Bude platit následující struktura Fixního servisního poplatku: Jako odměnu za manažerské služby, které poskytuje, dostane manažerská společnost ING Investment Management Luxembourg S.A. obhospodařovatelský poplatek, jak je to uvedeno v informačním listu každého podfondu a ve smlouvě o správě kolektivního portfolia mezi Společností a Správcovskou společností. V případě investic do investičních společností a investičních fondů investujících do cenných papírů a v případě, kdy je obhospodařovatelský poplatek manažerské společnosti nebo manažera srážen přímo z aktiv těchto investičních společností a investičních fondů investujících do cenných papírů, budou tyto vyplacené částky odečteny od odměny příslušející manažerské společnosti nebo manažerovi dílčího portfolia. Vedle obhospodařovatelského poplatku a poplatku za výkon, pokud jsou použitelné, bude každému podfondu, není-li uvedeno jinak v informativním listu příslušného podfondu, účtován fixní servisní poplatek ("Fixed Service Fee") na pokrytí administrativních nákladů a nákladů na úschovu aktiv a jiné trvalé provozní a administrativní výdaje, jak je to uvedeno v příslušném infomativním listu podfondu. 1. Fixní servisní poplatek se u každého podfondu účtuje na úrovni tříd akcií. Fixní servisní poplatek nabíhá v okamžik každého výpočtu čisté hodnoty aktiv procentuálně tak, jak je uvedeno v příslušném informativním listu podfondu a vyplácí se měsíčně zpětně správcovské společnosti. Fixní servisní poplatek je fixní v tom smyslu, že správcovská společnost ponese náklady přesahující tento fixní servisní poplatek, účtované vůči třídě aktiv. Správcovská společnost naopak bude mít nárok podržet si celou částku servisního poplatku příslušné třídy akcií, která bude přesahovat skutečné náklady vznikající příslušné třídě aktiv. a. Fixní servisní poplatek bude pokrývat: i.. náklady a výdaje vztahující se ke službám poskytovaným Společnosti ze strany jiných poskytovatelů služeb než je správcovská společnost, na něž správcovská společnost případně delegovala funkce vztahující se k výpočtu denní čisté hodnoty aktiv podfondů, a jiné účetní a administrativní služby, funkce správce seznamu akcionářů a zástupce pro převody, náklady spojené s distribucí podfondů, a s registrací podfondů pro veřejnou nabídku v zahraničních jurisdikcích včetně poplatků splatných u dohledových orgánů v takových zemích; ii. výkazy poplatků a výdajů vztahující se k jiným zástupcům a poskytovatelům služeb přímo jmenovaných Společností včetně uschovatele, hlavního n ebo místního zástupce pro platby, zástupce pro kotaci a výdaje související s kotací na burze, auditora a právních poradců, poplatky členů představenstva a přiměřené hotovostní výdaje členů představenstva; Společnosti. iii. jiné poplatky včetně výdajů spojených se založením a nákladů vztahujících se k vytvoření nových podfondů, výdaje vznikající při emisi a odkupu akcií a platbě dividend (jsou-li), pojištění, popřípadě výdaje na ratingové hodnocení, zveřejňování cen akcií, náklady na tisk, vykazování a zveřejňování výdajů včetně nákladů na přípravu, tisk a distribuci prospektů, a jiných periodických zpráv nebo sdělení o registraci, a všechny jiné provozní výdaje, včetně poštovného, telefonů, dálnopisu a faxu. b. Fixní servisní poplatek nezahrnuje: i.. náklady a výdaje na nákup a prodej cenných papírů a finančních nástrojů v portfoliu; ii. makléřské poplatky; iii. transakční náklady nespojené s úschovou; iv. úrokové a bankovní poplatky a jiné výdaje vztahující se k transakcím; v. mimořádné výdaje (jak jsou definovány níže); a vi. platba lucemburské daně taxe d'abbonement". V případě, že Podfondy Společnosti investují do akcií emitovaných jedním nebo několika jinými Podfondy Společnosti nebo jedním nebo několika jinými Podfondy UCITS (SKIPCP) spravovanými Správcovskou společností, může být fixní servisní poplatek účtován vůči investujícímu Podfondu a také vůči cílovému Podfondu. 2. Správcovská společnost může být oprávněna získat Poplatek za výkonnost, který má být vyplácen z majetku příslušné Třídy akcií. Informativní list každého Podfondu ukazuje, které Třídy akcií mohou účtovat Poplatek za výkonnost, jaký je procentuálně Poplatek za výkonnost a příslušný Cíl překonání výkonnosti referenční hodnoty. Je-li Třída akcií denominována v jiné měně nebo aplikuje speciální zajišťovací techniky, může být příslušným způsobem upraven Cíl překonání výkonnosti referenční hodnoty. Poplatek za výkonnost u jednotlivé Třídy akcií bude připisován v každý Den ocenění ("t") a bude buď krystalizován a vyplácen ke konci každého finančního roku nebo pokud Akcie jsou odkupovány během finančního roku, bude Poplatek za výkonnost krystalizován, avšak nikoliv vyplacen, do konce každého finančního roku, pokud přesahuje příslušná Třída akcií Podfondu vyšší z Cílů překonání výkonnosti referenční hodnoty a relevantní značku HWM ("high ING INVESTMENT MANAGEMENT 8

9 water mark"). Akcie upsané během finančního roku nebudou přispívat k Poplatku za výkonnost, účtovanému v období předcházejícímu úpisu. Poplatek za výkonnost se vypočítává na základě zásady historicky nejvyšší HWM ("high water mark"), což znamená, že Poplatek za výkonnost se vypočítává, pokud Čisté obchodní jmění na akcii příslušné Třídy akcií je vyšší ve srovnání s Čistým obchodním jměním na akcii na konci předchozího finančního roku, v němž byl krystalizován Poplatek za výkonnost. V případě, že nebyl krystalizován žádný Poplatek za výkonnost, je značka HWM rovna úvodní ceně příslušné Třídy akcií nebo zůstane nezměněna, pokud byl Poplatek za výkonnost krystalizován v předchozích finančních letech. Za žádných okolností nebudou příslušné Třídy akcií připisovat negativní Poplatek za výkonnost pro kompenzaci snížení hodnoty nebo nižší výkonnosti oproti referenční hodnotě. Společnost neuplatňuje ekvalizaci na úrovni Akcionáře s ohledem na výpočet Poplatku za výkonnost. Správní rada může uzavřít Třídu akcií, která uplatňuje Poplatek za výkonnost u úpisů, přičemž odkupy budou povoleny i nadále. V tomto případě může být u nových úpisů dostupná nová Třída akcií se značkou HWM ("high water mark"), která se rovná úvodní ceně příslušné nové Třídy akcií. Výpočet poplatku za výkonnost: Výpočet poplatku za výkonnost je založena na následujícím vzorci: Poplatek za výkonnost = Akcie(t) x Sazba(t) x [Základní ČOJ(t) RR(t)] Definice: Akcie(t): "Akcie" se vztahují k počtu Akcií, které jsou vydány ke Dni ocenění (t) v příslušné třídě akcií. Sazba(t): "Sazba" je procento Poplatku za výkonnost, které se použije u Třídy akcií, jak je uvedeno v informativním listu fondu. Základní ČOJ(t): "Základní ČOJ" je ČOJ na akcii u relevantní Třídy akcií po odečtení všech poplatků a daní (kromě poplatků za výkonnost), ale před naběhnutím Poplatku za výkonnost a všemi aktivitami firmy jako je výplata dividend v Den ocenění (t). RR(t): "Referenční návratnost" u příslušné Třídy akcií v Den ocenění (t) je vyšší než značka HWM ("high water mark") nebo Cíl překonání výkonnosti referenční hodnoty. High Water Mark (HWM): Značka "High Water Mark" je nejvyšší ČOJ na akcii od spuštění příslušné Třídy akcií, při němž byl krystalizován Poplatek za výkonnost na konci předchozích finančních roků. Pokud není krystalizován žádný Poplatek za výkonnost, značka HWM je rovna úvodní ceně příslušné Třídy akcií nebo zůstane nezměněna, pokud byl Poplatek za výkonnost krystalizován v předchozích finančních letech. Značka HWM bude upravena tak, aby odrážela aktivity společnosti jako jsou výplaty dividend. Cíl překonání výkonnosti referenční hodnoty(t): Cíl překonání výkonnosti je referenční hodnotou nebo tzv. hurdle rate (minimální výnos pro účtování Poplatku za výkonnost) tak, jak jsou uvedeny v informativním listu Podfondu, v Den ocenění (t). Je-li Třída akcií denominována v jiné měně nebo aplikuje speciální zajišťovací techniky, může být příslušným způsobem upraven Cíl překonání výkonnosti referenční hodnoty. Cíl překonání výkonnosti je nově nastaven začátkem každého finančního roku na úroveň ČOJ na akcii příslušné Třídy akcií a bude upraven tak, aby odrážel takové aktivity společnosti, jako je výplata dividend. Příklad výpočtu: Sazba Výkonnostní odměny Příklad 1 Příklad 2 20% 20% Základní ČOJ 50 USD 40 USD HWM 40 USD 40 USD Cíl překonání výkonnosti RR (vyšší než HWM a Cíl překonání výkonnosti) 45 USD 45 USD 45 USD 45 USD Akcie v oběhu Poplatek za výkonnost celkem Poplatek za výkonnost na akcii 100 USD 0 USD 1 USD 0 USD Tyto poplatky budou placeny přímo z aktiv příslušných Podfondů. 3. Každý z podfondů ponese své vlastní mimořádné výdaje ("mimořádné výdaje") včetně, bez omezení na, výdajů na soudní spory a plnou částku jakékoliv daně mimo daň taxe d'abonnement, poplatku, odvodu nebo podobného poplatku uvaleného na podfondy nebo jejich aktiva, které nebudou považovány za běžné výdaje. Mimořádné výdaje se účtují na bázi hotovosti a platí se v době vzniku a fakturují se z čistých aktiv příslušného podfondu, k němuž jsou přiřaditelné. Mimořádné výdaje nepřiřaditelné k určitému podfondu budou alokovány ke všem podfondům, k nimž jsou přiřaditelné, spravedlivě v příslušném poměru k jejich čistým aktivům. Jiné poplatky 1. Podle zásad nejlepšího způsobu provedení mohou být makléřské poplatky u portfoliových transakcí Společnosti vypláceny Správcovskou společností a/nebo případně manažery dílčího portfolia jako úhrada za služby spojené s výzkumem, které jsou jim poskytnuty a také za služby poskytnuté ve vztahu k provádění objednávek. Sem patří využívání Dohod o sdílení provizí. Při využívání Dohod o sdílení provizí se Společnost s makléřem předem dohodne, že náklady spojené s investičním výzkumem jsou odděleny od nákladů spojených s prováděním příkazů. Společnost následně dovolí makléřovi nakupovat investiční výzkum od určitých stanovených specializovaných poskytovatelů výzkumu, kteří mají specifickou odbornost v oblasti investičního výzkumu. Oddělení nákladů spojených s investičním výzkumem od nákladů vztahujících se k provádění příkazů umožní Společnosti vybrat si makléře s nejlepší schopností provádění příkazů, přičemž toto spojí s výzkumem od nejlepších poskytovatelů investičního výzkumu. 2. V souladu s lucemburskými zákony mohou být prodejní provize a poplatky za vývoj portfolia placeny obchodním partnerům z poplatku za správu a investorům mohou být poskytnuty refundace. ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

10 B. POPLATKY A VÝDAJE PLACENÉ INVESTORY V případě potřeby a za specifických podmínek, které jsou uvedeny v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů, bude moci být po investorech požadováno, aby hradili náklady a poplatky spojené s emitováním cenných papírů, s proplácením výloh a s konverzí akcií. Tyto poplatky mohou být splatné podfondu a/nebo distributorovi, jakje uvedeno v informativním listu podfondu. C. ZDANĚNÍ 1. Zdanění společnosti v Lucembursku V Lucembursku se neplatí žádný poplatek nebo daň při emisi akcií Společnosti s cílem provést navýšení kapitálu, s výjimkou fixního poplatku, který se platí při inkorporaci Společnosti. Poplatek činí 1250 EUR v době inkorporace. Společnost v zásadě podléhá paušální dani, jejíž procentní roční sazba činí až 0,05 % z čistých aktiv ročně. Tato daň je však snížena na 0,01 % ročně splatných z výše čistých aktiv peněžních podfondů a z čistých aktiv podfondů a/nebo tříd akcií, které jsou vyhrazeny pro institucionální investory ve smyslu paragrafu 174 (II) zákona ze dne 17. prosince Toto zdanění se nevztahuje na část aktiv investovaných do jiných lucemburských investičních společností a investičních fondů. Za určitých podmínek některé podfondy a/nebo třídy akcií vyhrazené pro institucionální investory mohou být zcela osvobozeny od taxe d'abonnement, pokud tyto podfondy investují do nástrojů peněžního trhu a do vkladů u úvěrových ústavů. Avšak určité typy příjmů z dividend a úroků v portfoliu Společnosti mohou být předmětem daně vybírané srážkou v zemi původu s různými sazbami. 2. Zdanění investorů Doporučujeme investorům, aby se poradili s odborníky ve věci právních předpisů a nařízení (a aby se informovali především o právních předpisech a nařízeních upravujících daňový systém a devizovou kontrolu), které se vztahují na upisování, koupi, držení (zvláště v případě firemních událostí jako jsou mimo jiné fúze a likvidace Podfondů) a prodej akcií v zemi jejich původu, rezidence nebo pobytu. Podle současného systému zdanění nepodléhají korporátní akcionáři (s výjimkou právnických osob se sídlem v Lucembursku pro daňové účely nebo těch, které tam jsou trvale zřízeny) žádné dani nebo dani vybírané srážkou v Lucembursku z jejich příjmu, realizovaného nebo nerealizovaného kapitového zisku, převodu akcií nebo rozdělování výnosu v případě zrušení. V rámci stávajícího systému akcionář z řad fyzických osob, který je daňově příslušný do Lucemburska, nepodléhá srážkové dani odváděné z výnosů vyplacených společností. Avšak investoři se sídlem v zemi platí z rozdělování zisku prováděného Společností daně. Mohou mít povinnost platit daň v případě kapitálových zisků realizovaných prodejem, náhradou nebo odkupem akcií tam, kde období držby nepřesáhlo 6 měsíců a/nebo kde drží přes 10 % akcií vydaných Společností. Popis současného lucemburského daòového systému nikterak nevylučuje případné budoucí změny a doplòky. V. Rizikové faktory Potenciální investoři si musí být vědomi skutečnosti, že investice každého podfondu podléhají běžnému a výjimečnému kolísání trhu a jiným investičním rizikům, která se vztahují k investicím popsaným v informativních listech s popisem jednotlivých podfondů. Hodnota investic a výnosů generovaných těmito podfondy může klesat i stoupat a může se stát, že investoři nedostanou investici zpět ve výši původně vloženého vkladu. Zvláště pak investory upozoròujeme na skutečnost, že cílem podfondů je dlouhodobý růst kapitálu v závislosti na investičním prostředí, které ovlivòují takové faktory jako například směnné kurzy, investice vložené do emergenčních trhů, vývoj křivky úrokových sazeb, vývoj důvěryhodnosti a bonity emitentů, používání finančních derivátů, investování do podniků a do investičního sektoru, které mohou natolik ovlivòovat volatilitu, že může dojít ke značnému zvýšení celkového rizika a/nebo může mít za důsledek nárůst či pokles hodnoty investic. Podrobný popis rizik, která zmiòují jednotlivé informativní listy s popisem příslušných podfondů, najdete v úplném znění tohoto dokumentu. Rovněž je třeba zmínit, že správce majetku a portfolia je oprávněn za podmínky, že dodrží investiční limity a omezení, kterým podléhá, k tomu, aby se po přechodnou dobu choval spíše defenzivně, a měl ve svém portfoliu více likvidních (hotovostních) prostředků, pokud usoudí, že trhy nebo ekonomiky zemí, do nichž podfond investuje, vykazují příliš velkou volatilitu, všeobecně přetrvávající propad nebo další negativní podmínky. Za takovýchto okolností může dojít k tomu, že příslušný podfond nebude s to pokračovat v plnění svého investičního cíle, což může negativně poznamenat jeho výkonnost. VI. Veřejně přístupné informace a dokumenty 1. Informace Čistá účetní hodnota každé třídy akcií je veřejnosti k dispozici v sídle společnosti, v depozitní bance a v ostatních institucích, které jsou pověřeny poskytováním finančních služeb, a to počínaje prvním pracovním dnem, který následuje po výpočtu těchto čistých účetních hodnot. Kromě toho bude správní rada společnosti informovat veřejnost o čisté účetní hodnotě všemi prostředky, které uzná za vhodné, a to nejméně dvakrát za měsíc a tak často, jak bude tato hodnota vypočítávána, přičemž tyto informace budou zveřejňovány v zemích, kde jsou tyto akcie veřejně nabízeny. 2. Dokumenty Prospekt společnosti v úplném i zkráceném znění a výroční a pololetní zpráva a Stanovy Společnosti budou k vyzvednutí na požádání před upsáním nebo po upsání akcií společnosti a budou bezplatně k dispozici v kanceláři depozitní banky a ostatních institucí, které tím depozitní banka pověří, a dále pak v sídle Společnosti. ING INVESTMENT MANAGEMENT 10

11 ČÁST II: INFORMATIVNÍ LISTY PODFONDŮ Třídy akcií: Správní rada může rozhodnout o vytvoření různých Tříd aktiv v rámci každého Podfondu, přičemž tato aktiva budou investována obvykle podle specifické investiční politiky příslušného Podfondu, mohou ale mít kteroukoliv kombinaci z následujících vlastností: - Každý Podfond může obsahovat Třídy aktiv X, P, S, G a Z, které se mohou lišit v minimální částce úpisu, minimální částce držby, požadavcích způsobilosti, a v poplatcích a výdajích, které se k nim pojí, jak je uvedeno u každého Podfondu. - Každá Třída akcií, dle dostupnosti, může být nabízena v Referenční měně příslušného Podfondu, nebo může být denominována v jakékoliv měně, a tato denominace měny bude uvedena jako přípona k názvu Třídy akcií. - Každá Třída akcií může být buď zajištěná (viz definici "Zajištěné třídy akcií" ve "Slovníčku") nebo nezajištěná. Třídy akcií, které jsou zajištěné, budou označeny sufixem "(hedged)" - tj. zajištěná. - Každá Třída akcií, dle dostupnosti, může také mít různou dividendovou politiku tak, jak je to popsáno v hlavní části Prospektu. Dostupné mohou být Dividendové nebo Kapitalizační třídy akcií. U Dividendové třídy akcií může Správní rada rozhodnout, že bude dividendy vyplácet na měsíční, čtvrtletní, dvouroční nebo roční bázi. Dle pravidel jednotlivých tříd akcií mohou být dividendy vypláceny v hotovosti nebo v akciích. - Každá Třída akcií může být nabízena s poplatkem za výkonnost nebo bez něj, za předpokladu, že výše poplatku za výkonnost je zmíněna v informativním listu příslušného Podfondu. Úplný seznam dostupných existujících tříd akcií najdete na následujících webových stránkách společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A.: embourgrangefundnews/existingshareclasses/index.htm P X S I : Danske I : G : Běžná třída akcií určená pro soukromé investory. Běžná třída akcií určená pro soukromé investory, která se liší od třídy P obhospodařovatelským poplatkem, a je distribuována v některých zemích, kde tržní podmínky vyžadují strukturu s vyššími poplatky. Třída akcií určená pro firemní subjekty s minimální částkou úpisu ve výši EUR, podléhající roční paušální dani ve výši 0,05 % z čistých aktiv. Třída akcií vyhrazená pro institucionální investory, akcie jsou v zásadě emitované pouze na jméno. Třídy akcií I budou emitovány pouze pro upisovatele akcií, kteří vyplnili formulář pro upsání cenných papírů na základě závazků, povinného zastoupení a záruk, které budou povinni předložit z titulu svého statutu institucionálního investora tak, jak stanoví paragraf 174 (II) zákona z 17. prosince Schválení jakékoliv žádosti o upsání cenných papírů v rámci třídy akcií I bude odloženo tak dlouho, dokud požadované dokumenty a oprávnění nebudou řádně vyplněny a předloženy. Třída akcií vyhrazená pro institucionální zákazníky banky Danske Bank A/S a/nebo jejích poboček. Třída akcií vyhrazená pro individuální investory s minimální počáteční částkou úpisu a drženou částkou, jež je podrobněji popsána v listech s popisy jednotlivých podfondů. Danske G : Belhyperion I : Z Třídy zajišt ě ných akcií Třída akcií vyhrazená pro zákazníky banky Danske Bank A/S a/nebo jejích poboček. Třída akcií vyhrazená pro institucionální zákazníky společnosti Belhyperion a/nebo jejích poboček. Třída akcií vyhrazená pro institucionální investory, dle rozhodnutí správcovské společnosti, kteří podepsali zvláštní dohodu o správě ( Zvláštní dohoda ) se správcovskou společností, jdoucí nad rámec jejich dohody o úpisu ve vztahu k jejich investici do Fondu. U této třídy akcií se poplatek za správu neúčtuje dle třídy akcií. Místo toho bude uvalen a vybírán přímo od akcionáře specifický poplatek za správu ze strany správcovské společnosti, jak je to uvedeno ve Zvláštní dohodě. Tento specifický poplatek za správu se může mezi držiteli této třídy akcií různit. Metoda výpočtu a frekvence plateb u specifických poplatků bude stanovena zvlášť v každé Zvláštní dohodě a je proto přístupná pouze u specifických stran těchto dohod. Této třídě aktiv bude účtován servisní poplatek ("Servisní poplatek") na pokrytí nákladů se správou a úschovu aktiv a jiných pokračujících provozních a správních výdajů. Servisní poplatek pokrývá a vylučuje stejné položky, jako je uvedeno v tomto prospektu u Fixního servisního poplatku. A naopak, Správcovská společnost naopak bude mít nárok podržet si celou částku servisního poplatku příslušné třídy akcií, která bude přesahovat skutečné náklady vznikající příslušnému fondu. Investice do této Třídy akcií vyžaduje minimální investiční sumu EUR nebo její ekvivalent v jiné měně. Pokud investice poklesla pod minimální investiční sumu po provedení odkupu, převodu nebo žádosti o konverzi, Správcovská společnost může požadovat od příšlušného akcionáře, aby upsal dodatečné Akcie s cílem dosáhnout minimální částky investice. Pokud Akcionář nereaguje na takovouto žádost, Správcovská společnost bude mít právo odkoupit všechny akcie držené tímto Akcionářem. Tam, kde je Třída akcií popsána jako zajištěná ( Třída zajištěných akcií ), bude záměrem buď zajistit hodnotu čistých aktiv v Referenční měně Podfondu nebo zajistit měnovou expozici určitých (ale ne nutně všech) aktiv relevantního Podfondu buď do Referenční měny Třídy zajištěných akcií, nebo do alternativní měny. Třídy zajištěných akcií budou využívat finančních derivátů pro dosažení stanoveného cíle u specifické Třídy akcií a které bude možno rozlišit s odkazem na třídy akcií zajištěné měnově nebo případně se zajištěnou durací. Investoři v zajištěných Třídách akcií mohou mít expozici vůči dalším rizikům jako je riziko protistrany, kreditní riziko nebo tržní riziko ve srovnání s hlavní Třídou akcií příslušného Podfondu v závislosti na úrovni zajištění. Navíc změny v Čistém obchodním jmění zajištěné Třídy akcií nemusí korelovat s hlavní Třídou akcií příslušného Podfondu. Obecně je úmyslem provést takové zajištění skrze využití různých finančních derivátů, včetně (mimo jiné) vstupu do měnových forwardových kontraktů OTC (mimoburzovních) a dohod o devizových swapech. K technikám využívaným k zajištění Třídy akcií mohou patřit: i.. Zajišťovací transakce pro snížení dopadu fluktuací směnného kurzu mezi měnou, v níž je denominována Třída akcií a Referenční měnou příslušného Podfondu ("Zajištění základní měny"), ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

12 ii. zajišťovací transakce pro snížení efektu fluktuací směnného kurzu mezi expozicí vůči měně, která vyplývá z držby relevantního Podfondu a měny, v níž je denominována Třída akcií ("Zajištění portfolia na úrovni Třídy akcií"); iii. zajišťovací transakce pro snížení efektu fluktuací směnného kurzu mezi expozicí vůči měně, která vyplývá z držby relevantní Referenční hodnoty a měny, v níž je denominována Třída akcií ("Zajištění referenční hodnoty na úrovni Třídy akcií"); iv. zajišťovací transakce pro snížení efektu fluktuací směnného kurzu, založené na korelaci mezi měnami, vyplývající z držby příslušného Podfondu a měny, v níž je denominována Třída akcií ("Zástupné zajištění portfolia na úrovni Třídy akcií"); Veškeré náklady a výdaje vzniklé při provádění procesu zajištění ponesou na poměrné bázi všechny Třídy zajištěných akcií denominované ve stejné měně vydané v rámci stejného Podfondu. U zajištěných tříd akcií sekromě fixního servisního poplatku účtuje dodatečný poplatek ve výši 0,05 %. Investoři by si měli být vědomi toho, že každý proces zajišťování měn nemusí poskytovat dokonalé zajištění a může zahrnovat dodatečná rizika (jak je popsáno v Části III: Další informace, Kapitola II. Rizika spojená s investováním: podrobný popis). Neexistuje jistota nebo záruka, že zajištění bude účinně dosaženo. Po procesu zajištění mohou navíc mít investoři do třídy zajištěných akcií zbytkovou expozici vůči jiným měnám než je měna, vůči níž je jsou aktiva zajišťována. Investoři by mělí vzít do úvahy, že zajištění na úrovni Třídy akcií je odlišné od různých zajišťovacích strategií, které může na úrovni portfolia využívat Manažer dílčího portfolia. Titulek k diagramu Rizikový profil investora v každém informačním listu. Správcovská společnost používá metodologii pod názvem Risk Rating (EVAL ), která je založena na historickém pozorování výkyvů ve výnosech vyjádřených v eurech, zejména jejich volatility (statistická standardní odchylka) vzhledem k průměru. Je tam 7 různých tříd rizika (od 0, což je nejnižší riziko, po 6, což je nejvyšší riziko) podle skupin zvyšující se volatility. U podfondů bez pevně stanoveného časového horizontu a bez ochrany kapitálu je riziko vypočítáváno na základě kolísání měsíčních výnosů účetní hodnoty čistých aktiv za posledních 5 let nebo za kratší dobu v případě podfondu, který ještě 5 let nepodniká. U podfondů, které podnikají kratší dobu než jeden rok, se riziko vypočítá na základě kolísání měsíčních výnosů referenčního indexu za posledních 5 let. U podfondů na fixní období s kapitálovou ochranou se riziko vypočítává na základě odchylek v měsíčních výnosech, v případech, kde je k dispozici historie dvou a půl roku nebo delší, a dvouměsíčních výnosech, kde je dostupná minimálně 1letá historie. U nových podfondů a podfondů s historií kratší než jeden rok se při nepřítomnosti dostatku informací pro relevantní podfond riziko vypočítává na základě podobných produktů. Investiční horizont každého podfondu je definován jako trvání v čase (vyjádřeno v celém počtu let), během něhož by investice měla trvat (od 1 roku po více než 5 let) s cílem historicky omezit dosahování jakýchkoliv negativních výnosů. U podfondů denominovaných v jiné měně než je euro se riziko a investiční horizont vypočítávají také v měně investice. Minimální částka úpisu a držby Správní rada stanovila, není-li uvedeno jinak v příslušném informativním listu fondu, minimální částky úpisu a minimální částky držby u Tříd akcií tak, jak je to uvedeno níže. Třída akcií: Minimální částka úpisu Minimální držené množství I : EUR EUR G EUR EUR S : EUR EUR Z EUR EUR Správcovská společnost může občas zrušit nebo snížit jakékoliv příslušné minimální částky úpisu nebo držby. Pouze pokud v důsledku provedení příkazu k odkupu, převodu nebo konverzi akcií by částka držená investorem spadla pod požadované minimum, správce pověřený vedením rejstříku akcionářů bude mít právo od investora požadovat následná upsání, aby dosáhl požadované minimální držené částky. Pokud investor na tento požadavek nebude reagovat, správcovská společnost bude mít právo rozhodnout o provedení kompletního odkupu akcií, které investor vlastní. Za stejných okolností může Správcovská společnost přeměnit Akcie jedné Třídy akcií do jiné Třídy akcií v rámci stejného Podfondu s vyššími odměnami a poplatkovým zatížením. Úpis a omezení vlastnictví Společnost si vyhrazuje právo, když úpis protiřečí znění prospektu nebo by mohl poškozovat všechny akcionáře: - odmítnout celý nebo část úpisu akcií; a - odkoupit kdykoliv akcie držené osobami, jimž není dovoleno kupovat nebo vlastnit akcie Společnosti. Tato odmítnutí nebo odkupy budou odůvodněny. ING INVESTMENT MANAGEMENT 12

13 ING (L) Flex - Czech Money Market Úvod Tento podfond byl založen dne 20. října Investiční cíle a politika Cílem tohoto podfondu (dílčího fondu) je nabízet maximální možné zvýšení hodnoty v provázanosti ke krátkodobým úrokovým výnosům české koruny, a přitom udržovat stabilitu hodnoty aktiv investováním do portfolia cenných papírů a nástrojů s pevným výnosem s vysokou mírou likvidity a do likvidních aktiv. Cenné papíry a nástroje s pevným výnosem zahrnují mimo jiné krátkodobé pokladniční poukázky a dlužní úpisy, CD (depozitní certifikáty) a CP (commercial papers), pevně úročené dluhopisy, dluhopisy s variabilní sazbou, a střednědobých směnek, vše v kvalitě investičního stupně. Dílčí fond bude primárně investovat do likvidních aktiv a cenných papírů a nástrojů s pevným výnosem, které mají původní nebo zbytkovou dobu splatnosti menší než 12 měsíců a také do cenných papírů s variabilním výnosem, u nichž se úroková sazba reviduje nejméně jednou ročně Omezení investic Dílčí fond bude dodržovat následující limity a omezení pro investice a výpůjčky: - dílčí fond a všechny dílčí fondy (podfondy) společnosti typu SICAV kolektivně nemohou získávat v souhrnu více než 10 % cenných papírů stejného druhu vydaného jedním emitentem; Profil typického investora Hodnocení Eval Riziko Níz ké Vyso ké Minimáln í horizont EUR roky Měna fondu let Referenční měna Česká koruna (CZK) Manažerská společnost dílčího portfolia podfondu ING Investment Management (C.R) a.s. Typ fondu Fond peněžního trhu Jiné Podfond není začleněn do procesu kolísavého stanovování cen, který je blíže popsán v Části III, Kapitole IX. - dílčí fond (podfond) nesmí investovat více než 10 % svých čistých aktiv do titulů vydaných jedním emitentem; - omezení uvedená výše se nebudou vztahovat na tituly vydané nebo garantované suverénním státem, který je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), orgány místní samosprávy kteréhokoliv tohoto státu nebo veřejnými mezinárodními orgány; - dílčí fond si může vypůjčit maximálně do 25 % svých čistých aktiv; - dílčímu fondu je povoleno investovat 20 % nebo více jeho čistých aktiv do jiných cenných papírů než převoditelných a/nebo jiných likvidních aktiv dle ustanovení v článku 41 (1) lucemburského zákona ze dne 20. prosince 2002, jako jsou nekotovaná aktiva. Rizikový profil podfondu Tržní rizika související s finančními nástroji použitými pro dosažení investičních cílů jsou považována za střední. Na finanční nástroje mají vliv různé faktory, mezi něž patří mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám panujícím v jednotlivých zemích. Očekávaná úvěrová rizika investic do firemních emisí jsou vyšší než investice do vládních emisí v zemích Eurozóny. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako střední. Vlivy měn mohou navíc ovlivnit výkonnost podfondů (dílčích fondů). Investor nemá jakoukoliv záruku, že původní investici získá zpět. Rizika související s finančními deriváty jsou podrobně popsána v prospektu v úplném znění v Části III, Kapitola II: rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis. ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

14 Třídy akcií podfondu ING (L) Flex Czech Money Market Informace platné pro každou třídu akcií podnfondu Poplatky spojené s konverzí: Konverze v rámci stejného podfondu nebudou považovány za odkupy. Poplatky spojené s konverzí nebudou účtovány, pokud proběhnou maximálně tři za jeden kalendářní rok. V případě jakýchkoliv dalších transakcí bude účtován poplatek spojený s konverzí ve výši 1 % čisté účetní hodnoty akcií, které podléhají konverzi. Poplatek bude splatný zástupci pro konverzi. Kromě toho první konverze z podfondu s nižším vstupním poplatkem na podfond s vyšším vstupním poplatkem může podléhat povinnosti úhrady rozdílu. Tento rozdíl bude splatný zástupci pro konverzi. Výplata dividend Dividendy jsou zpravidla vypláceny v lednu a červenci Poplatek z úpis je splatný distributorovi (-ům) Maximálně 0,5 % u tříd akcií P a maximálně 5 % u tříd akcií X. Doplňkové informace Veškeré zisky, ztráty a výdaje spojené s transakcemi zajišťujícími měnové riziko, které jsou prováděny ve vztahu k zajištěné třídě akcií, budou alokovány pouze do zajištěné třídy akcií. Třída akcií: Měna Maximální roční poplatek za správu Fixní servisní poplatek Primární upisovací cena P - Kapitalizační CZK 0,55% 0,35 není k disp. P - Dividendová CZK 0,55% 0,35 není k disp. X - Kapitalizační CZK 0,45% 0,35 X - Dividendová CZK 0,45% 0,35 Bude to čistá hodnota aktiv na akcii Třídy P Kapitalizační (CZK) platná pro první úpis Bude to čistá hodnota aktiv na akcii Třídy P Dividendová (CZK) platná pro první úpis ING INVESTMENT MANAGEMENT 14

15 ING (L) Flex - European Loans Úvod Tento podfond bude otevřen na základě rozhodnutí správní rady. Investiční cíle a politika Cílem tohoto podfondu je poskytovat vysokou úroveň výnosu regulovaného rizikem. Investiční politikou tohoto podfondu je investování zejména do dluhopisů s pohyblivou a pevnou sazbou, vydaných evropskými společnostmi a jinými evropskými obchodními subjekty. Evropské společnosti zahrnují společnosti se sídlem v Evropě nebo společnosti, jejichž konečná mateřská společnost má sídlo v Evropě a mohou zahrnovat společnosti se sídlem v Evropě s mateřskou společností se sídlem mimo Evropu a neevropské vypůjčovatele s mateřskou společností se sídlem v Evropě nebo sesterské společnosti evropských společností. K nástrojům, do nichž podfond investuje, patří zajištěné a nezajištěné úvěry, zajištěné a nezajištěné krátkodobé dluhopisy s pohyblivou a pevnou sazbou, zajištěné a nezajištěné dluhopisy s pohyblivou sazbou a jiné dluhopisové nástroje s pohyblivou sazbou. Podfond může také investovat do určitých derivátů a jiných nástrojů, jako jsou CDS swapy, TRS swapy, repo a reverzní repo dohody, strukturované finanční závazky a cenné papíry propojené s úvěry, které mají jako podkladové referenční závazky právě výše uvedené dluhové závazky. Nástroje, do nichž podfond investuje, mají obvykle rating pod úrovní investičního stupně nebo, pokud nemají rating, budou mít ekvivalentní kvalitu dluhu. Většina nástrojů, které podfond nakupuje, nebude mít rating. Podfond může také nakupovat akcie (i) související s nákupem nebo vlastnictvím úvěru či jiného dluhového nástroje, (ii) ve spojení s restrukturalizací vypůjčovatele nebo jeho dluhu, nebo (iii) pokud portfolio již vlastní úvěr nebo jiný dluhový nástroj vypůjčovatele. Podfond může také investovat do krátkodobých dluhových závazků a závazků na peněžním trhu. Podfond může také kupovat účasti ve sdružených investičních nástrojích, spravovaných investičním manažerem, který investuje v podstatě všechna aktiva do výše uvedených nástrojů. Omezení investic Podfond (dílčí fond) bude dodržovat následující limity a omezení investic a výpůjček: 1. podfond bude investovat minimálně 90 % svého investičního portfolia do úvěrů (včetně krátkodobých dluhopisů s pohyblivou sazbou), které mají pohyblivé úrokové sazby a které jsou zajištěny prvním zástavním právem na aktiva vypůjčovatele. 2. podfond bude investovat nejméně 70 % svého investičního portfolia do úvěrů (včetně krátkodobých dluhopisů s pohyblivou sazbou) evropským společnostem. 3. podfond si nesmí vypůjčit více než částku, která je rovna 25 % jeho čistých aktiv. 4. Bez ohledu na výše uvedené může Fond, v souladu s limitem 50 % jeho čistých aktiv uložených do kteréhokoliv jednoho takovéhoto nástroje, investovat část svých aktiv do jednoho nebo více sdružených nástrojů, spravovaných investičním manažerem nebo jeho sesterskými společnostmi, za předpokladu, že v úhrnu nepřekročí podkladová aktiva takovýchto sdružených nástrojů a aktiv Fondu investiční omezení uvedená výše. 5. aby se předešlo pochybnostem, podfond nebude kupovat jakékoliv akcie, které ztělesňují hlasovací práva, která by mu umožňovala vykonávat významný vliv na řízení společnosti - emitenta. 6. podfond nemůže investovat více než 10 % svých čistých aktiv do závazků emitentů ve stejném odvětví či sektoru, avšak za předpokladu, že v kteroukoliv dobu s ohledem na ne více než tři odvětví či sektory, takové omezení bude 15 %. 7. podfond nemůže investovat do závazků kteréhokoliv jiného emitenta, pokud v okamžik následující bezprostředně po investici, více než 4 % čistých aktiv podfondu budou investována do závazků tohoto emitenta, avšak za předpokladu, že v kterýkoliv okamžik s ohledem na ne více než tři emitenty, bude takovéto omezení zvýšeno na 7 %. 8. podfond nemůže investovat více než 10 % svých čistých aktiv do akcií nebo podílů investičních společností (UCITS) nebo jiných investičních fondů. Pro účely měření dodržování investičních omezení znamená "investiční portfolio" veškerá aktiva vlastněná podfondem kromě hotovosti, ekvivalentů hotovosti, nerealizovaných zisků nebo ztrát z devizových zajišťovacích kontraktů, a pohledávek. Rizikový profil podfondu Tržní riziko spojené s výše uvedenými nástroji dluhu se považuje za střední. Na tyto nástroje mají vliv různé faktory, mezi něž patří mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám panujícím v jednotlivých zemích. Očekávané kreditní riziko podkladových investic u emisí s nižším než investičním stupněm je vyšší než u investic do emisí investičního stupně. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako vysoké. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá jakoukoliv záruku, že původní investici získá zpět. Rizika související s finančními deriváty jsou podrobně popsána v prospektu v Kapitole II: Rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis v Části III prospektu v úplném znění. Profil typického investora Hodnocení Eval Nízk Riziko é Vysok é Minimální horizont EUR roky Referenční měna Euro (EUR) Limit odkupů vztahující se k tomuto podfondu Pokud v rozhodný den (pro přijetí objednávek) obdržel Správce seznamu akcionářů žádosti o odkup, které za všechny třídy akcií podfondu dohromady představují celkem 5 % nebo méně čisté hodnosty aktiv podfondu v poslední Den ocenění před rozhodným dnem, budou tyto žádosti o odkup provedeny v úplném rozsahu. Pokud Správce seznamu akcionářů obdržel žádosti o odkup, které u všech tříd akcií podfondu dohromady představují více než 5 % čisté hodnoty aktiv podfondu v poslední Den ocenění před rozhodným dnem, budou takovéto žádosti o odkup provedeny poměrně do částky, která odpovídá 5 % čistých aktiv podfondu v tento Den ocenění. Příkazy k odkupu, které byly pokráceny v souladu s předchozí větou, budou provedeny od dalšího dne následujícího pro datu uvedeném na příkazu (až do částky, která se rovná 5 % čistých aktiv podfondu v poslední Den ocenění před rozhodným dnem pro provedení příkazu) před jakýmikoliv dalšími příkazy k odkupu, které byly obdrženy vzhledem k následujícímu Dni ocenění. Pokud neodkoupené částky s ohledem na tento den předcházející Dni ocenění představují méně než 5 % čistých aktiv podfondu v následující Den ocenění, rozdíl mezi těmito odkupy a 5 % čistých aktiv podfondu v následující Den ocenění bude k dispozici pro běžné (nové) žádosti o odkup. Pokud tyto požadavky na odkup přesahují tento rozdíl, budou kráceny poměrně stejným způsobem, jak je uvedeno výše. ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

16 Manažerská společnost dílčího portfolia podfondu ING Investment Management Co., LLC Jiné Podfond je začleněn do procesu kolísavého stanovování cen, který je blíže popsán v Části III, Kapitole IX. ING INVESTMENT MANAGEMENT 16

17 Třídy akcií podfondu ING (L) Flex European Loans Informace platné pro každou třídu akcií podnfondu Den ocenění Rozhodný termín pro žádosti o úpis, odkup a konverzi Každý pracovní den, kromě případu, kdy tento pracovní den je pracovním dnem, kdy trhy ve Spojených státech amerických jsou obvykle uzavřeny. Přijetí příkazů k upsání: každý bankovní pracovní den před hod. Provedení příkazů k upsání: vždy 1. a 16. den příslušného měsíce, pokud tento den je dnem ocenění. Pokud tento den není dnem ocenění, provedení příkazů probíhá následující den ocenění. Přijetí příkazů k odkupu a konverzi: nejpozději 35 kalendářních dnů v Lucembursku před příslušným Dnem ocenění před hod. Provedení příkazů k odkupu a konverzi: vždy 1. den každého měsíce, pokud tento den je Dnem ocenění. Pokud tento den není dnem ocenění, provedení příkazů probíhá následující den ocenění. Období primárního úpisu Na základě rozhodnutí Správní rady Primární upisovací cena 5000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) Poplatek z úpis je splatný distributorovi (-ům) Maximálně 2 % u tříd akcií I Poplatky spojené s konverzí: Konverze v rámci stejného podfondu nebudou považovány za odkupy. Poplatky spojené s konverzí nebudou účtovány, pokud proběhnou maximálně tři za jeden kalendářní rok. V případě jakýchkoliv dalších transakcí bude účtován poplatek spojený s konverzí ve výši 1 % čisté účetní hodnoty akcií, které podléhají konverzi. Poplatek bude splatný zástupci pro konverzi. Kromě toho první konverze z podfondu s nižším vstupním poplatkem na podfond s vyšším vstupním poplatkem může podléhat povinnosti úhrady rozdílu. Tento rozdíl bude splatný zástupci pro konverzi. Výplata dividend Dividendy jsou zpravidla splatné v červenci. Správní rada může rozhodnout o měsíční výplatě záloh na dividendy. Doplňkové informace Veškeré zisky, ztráty a výdaje spojené s transakcemi zajišťujícími měnové riziko, které jsou prováděny ve vztahu k zajištěné třídě akcií, budou alokovány pouze do zajištěné třídy akcií. Třída akcií: Měna Maximální roční poplatek za správu Fixní servisní poplatek I - Kapitalizační EUR 0,69% 0,15 I - Dividendová EUR 0,69% 0,15 I Kapitalizační zajištěná NOK 0,97% 0,15 I Kapitalizační zajištěná GBP 0,69% 0,15 I Dividendová zajištěná JPY 0,69% 0,15 ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

18 ING (L) Flex - Senior Loans Úvod Tento podfond byl založen dne 19. září Investiční cíle a politika Cílem tohoto podfondu je poskytovat vysokou úroveň výnosu regulovaného rizikem. Obchodní politikou podfondu je investovat do prioritních půjček ("Senior Loans") s vyššími výnosy a pohyblivou úrokovou sazbou a dalších prioritních dluhopisových nástrojů (společně se "Senior Loans" dále jako "Nástroje prioritního dluhu") emitovaných společnostmi z USA a ze zemí mimo USA a jinými podnikatelskými subjekty. Nástroje prioritního dluhu (Senior instruments), do nichž podfond investuje, zahrnují zajištěné a nezajištěné prioritní půjčky (Senior Loans), zajištěné a nezajištěné krátkodobé dluhopisy s pohyblivou sazbou, zajitěné a nezajištěné dluhopisy s pohyblivou sazbou a jiné dluhové nástroje s pohyblivou sazbou v prioritních charakterem, a také určité deriváty jako jsou CDS, TRS, repo a reverzní repo dohody, a dluhopisy s vazbou na úvěr, u nichž podkladovým referenčním závazkem je jeden z předcházejících závazků s prioritním charakterem a pohyblivou sazbou, a tranše hypotečních zástavních listů s prioritním charakterem a pohyblivou sazbou, jakož i jiné cenné papíry kryté aktivy, strukturované dluhopisy a jiné nástroje s pohyblivou sazbou. Nástroje prioritního dluhu (Senior instruments), do nichž fond investuje, mají obvykle rating pod úrovní investičního stupně nebo, pokud nemají rating, budou mít ekvivalentní kvalitu dluhu. Všechny prioritní nástroje, do nichž podfond investuje, budou mít pohyblivou úrokovou sazbu. Měnová expozice podfondu bude v zásadě zajištěna vůči euru. Omezení investic Podfond (dílčí fond) bude dodržovat následující limity a omezení investic a výpůjček: 1. podfond nemůže investovat do nezajištěných dluhopisů nižšího než investičního stupně, ať už jsou prioritní či podřízené nebo ne, v celkové sumě, která přesahuje 10 % celkových aktiv podfondu, počítáno v den investice. 2. podfond nemůže investovat do podřízených úvěrů, ať už jsou zajištěné nebo ne, v celkové sumě, která přesahuje 10 % celkových aktiv podfondu, počítáno v den investice. 3. podfond nemůže nakupovat akcie kromě (i) v souvislosti s nákupem nebo vlastnictvím úvěru nebo ve spojením s reorganizací dlužníka, nebo (ii) pokud již podfond vlastní Prioritní nástroj (Senior instrument) vydaný dlužníkem. 4. podfond nemůže investovat více než 25 % svých celkových aktiv do jakéhokoliv jednotlivého odvětví jako je kovozpracující průmysl, chemický, automobilový průmysl atd., jak je to definováno agenturou Moody s Investors Service. 5. podfond nemůže (i) provádět investice do kteréhokoliv jednotlivého emitenta, pokud v okamžik nebo ihned po okamžiku takovéhoto nákupu nebo akvizice, více než 10 % jeho celkových aktiv by bylo investováno do tohoto emitenta, nebo (ii) provádět investice do kteréhokoliv jednotlivého emitenta pokud, ihned po takovémto nákupu nebo akvizici, by podfond vlastnil více než 25 % nesplaceného dluhu takovéhoto emitenta. emitentů, kteří sami podléhají obecnému stavu světové ekonomiky a ekonomickým a politickým podmínkám panujícím v jednotlivých zemích. Očekávané kreditní riziko podkladových investic u emisí s nižším než investičním stupněm je vyšší než u investic do emisí investičního stupně. Riziko likvidnosti podfondu je nastaveno jako vysoké. Investice s konkrétním zaměřením jsou mnohem více koncentrované než investice do různých společností. Investor nemá jakoukoliv záruku, že původní investici získá zpět. Rizika související s finančními deriváty jsou podrobně popsána v prospektu v úplném znění v Části III, Kapitola II: rizika spojená s investičním prostředím: podrobný popis. Profil typického investora Hodnocení Eval Nízk Riziko é Vysok é Minimální horizont EUR let Referenční měna Euro (EUR) Limit odkupů vztahující se k tomuto podfondu Pokud v rozhodný den (pro přijetí objednávek) obdržel Správce seznamu akcionářů žádosti o odkup, které za všechny třídy akcií podfondu dohromady představují celkem 5 % nebo méně čisté hodnosty aktiv podfondu v poslední Den ocenění před rozhodným dnem, budou tyto žádosti o odkup provedeny v úplném rozsahu. Pokud Správce seznamu akcionářů obdržel žádosti o odkup, které u všech tříd akcií podfondu dohromady představují více než 5 % čisté hodnoty aktiv podfondu v poslední Den ocenění před rozhodným dnem, budou takovéto žádosti o odkup provedeny poměrně do částky, která odpovídá 5 % čistých aktiv podfondu v tento Den ocenění. Příkazy k odkupu, které byly pokráceny v souladu s předchozí větou, budou provedeny od dalšího dne následujícího pro datu uvedeném na příkazu (až do částky, která se rovná 5 % čistých aktiv podfondu v poslední Den ocenění před rozhodným dnem pro provedení příkazu) před jakýmikoliv dalšími příkazy k odkupu, které byly obdrženy vzhledem k následujícímu Dni ocenění. Pokud neodkoupené částky s ohledem na tento den předcházející Dni ocenění představují méně než 5 % čistých aktiv podfondu v následující Den ocenění, rozdíl mezi těmito odkupy a 5 % čistých aktiv podfondu v následující Den ocenění bude k dispozici pro běžné (nové) žádosti o odkup. Pokud tyto požadavky na odkup přesahují tento rozdíl, budou kráceny poměrně stejným způsobem, jak je uvedeno výše. Manažerská společnost dílčího portfolia podfondu ING Investment Management Co., LLC Jiné Podfond je začleněn do procesu kolísavého stanovování cen, který je blíže popsán v Části III, Kapitole IX. 6. podfond si nesmí vypůjčit více než částku, která je rovna 25 % jeho čistých aktiv. 7. podfond neinvestuje v souhrnu více než 5% svých čistých aktiv do podílů jiných investičních společností (UCITS) nebo investičních fondů. Rizikový profil podfondu Tržní riziko spojené s nástroji prioritního dluhu ("senior instruments") se považuje za střední. Na Prioritní nástroje mají vliv různé faktory, mezi něž patří mimo jiné vývoj finančních trhů a ekonomický vývoj ING INVESTMENT MANAGEMENT 18

19 Třídy akcií podfondu ING (L) Flex Senior Loans Informace platné pro každou třídu akcií podnfondu Den ocenění Každý pracovní den, kromě případu, kdy tento pracovní den je pracovním dnem, kdy trhy ve Spojených státech amerických jsou obvykle uzavřeny. Rozhodný termín pro žádosti o úpis, odkup a konverzi Poplatek z úpis je splatný distributorovi (-ům) Přijetí a provedení příkazů k upsání: každý pracovní den v Lucembursku před hod (pokud nejde o poslední pracovní den v měsíci, v kterémžto případě bude příkaz proveden v další následující Den ocenění). Přijetí příkazů k odkupu a konverzi: nejpozději 7 pracovních dnů před příslušným Dnem ocenění před hod. Provedení příkazů k odkupu a konverzi: vždy 1. a 16. den příslušného měsíce, pokud tento den je dnem ocenění. Pokud tento den není dnem ocenění, provedení příkazů probíhá následující den ocenění. Maximálně 2 % u tříd akcií I a G Výplata dividendy (vztahuje se pouze na dividendové akcie) Poplatky spojené s konverzí: Pokud je to použitelné, dividendy jsou zpravidla splatné v červenci. Správní rada může rozhodnout o měsíční výplatě záloh na dividendy. Konverze v rámci stejného podfondu nebudou považovány za odkupy. Poplatky spojené s konverzí nebudou účtovány, pokud proběhnou maximálně tři za jeden kalendářní rok. V případě jakýchkoliv dalších transakcí bude účtován poplatek spojený s konverzí ve výši 1 % čisté účetní hodnoty akcií, které podléhají konverzi. Poplatek bude splatný zástupci pro konverzi. Kromě toho první konverze z podfondu s nižším vstupním poplatkem na podfond s vyšším vstupním poplatkem může podléhat povinnosti úhrady rozdílu. Tento rozdíl bude splatný zástupci pro konverzi. Doplňkové informace Veškeré zisky, ztráty a výdaje spojené s transakcemi zajišťujícími měnové riziko, které jsou prováděny ve vztahu k zajištěné třídě akcií, budou alokovány pouze do zajištěné třídy akcií. Třída akcií: Měna Maximální roční poplatek za správu Fixní servisní poplatek Primární upisovací cena G - Kapitalizační EUR 1,22% 0,15 není k disp. G Kapitalizační Danske EUR 0,69% 0,15 není k disp. G Dividendová Danske EUR 0,69% 0,15 není k disp. G Kapitalizační zajištěná USD 1,22% 0,15 Ekvivalent částky 5,000 EUR v USD I - Kapitalizační EUR 0,69% 0,15 není k disp. I - Dividendová EUR 0,69% 0,15 není k disp. I Dividendová zajištěná USD 0,69% 0,15 Ekvivalent částky 5,000 EUR v USD I Dividendová zajištěná GBP 0,69% 0,15 Ekvivalent částky 5,000 EUR v GBP I Kapitalizační Danske EUR 0,69% 0,15 není k disp. I Dividendová Danske EUR 0,69% 0,15 není k disp. I Dividendová Belhyperion EUR 0,69% 0,15 I Kapitalizační zajištěná NOK 0,97% 0,15 Bude to ČOJ (NAV) na dividendovou akcii "Třídy I", použitelné na první úpis 5000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně) I Kapitalizační zajištěná USD 0,69% 0,15 Ekvivalent částky 5,000 EUR v USD ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

20 I Dividendová zajištěná JPY 0,69% 0,15 Ekvivalent částky 5000 EUR v JPY G Kapitalizační zajištěná CHF 1,22% 0,15 není k disp. G Kapitalizační zajištěná SGD 1,22% 0,15 není k disp. ING INVESTMENT MANAGEMENT 20

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Datum prospektu 7. dubna 2015 LU Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček... 4 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI....6 I. Stručná prezentace společnosti...6

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ CZ LUCEMBURSKO 31. ČERVENEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO 29. SRPEN 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG Srpen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: Základní

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Lucemburk Duben 2006 ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem PROSPEKT SPOLEČNOSTI ÚPLNÉ ZNĚNÍ Lucemburk Duben 2006 Tento prospekt se skládá ze tří částí (z nichž první dvě tvoří zjednodušený prospekt):

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

NN (L) Datum prospektu

NN (L) Datum prospektu NN (L) Datum prospektu říjen 2015 Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO LEDEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006

ING INTERNATIONAL ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Lucemburk listopad 2006 ING INTERNATIONAL Veřejná investiční společnost s proměnlivým kapitálem řízená v souladu s částí I zákona ze dne 20. prosince 2002 o podnicích kolektivního investování investování (Undertaking for Collective

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lucembursko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lucembursko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o zemi Lucembursko je dědičnou konstituční monarchií. Podle ústavy

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11.

PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. PARWORLD DYNALLOCATION podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento zjednodušený prospekt

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à capital variable (SICAV) Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem KOMPLETNÍ NABÍDKA Luxembourg červenec 2007 Tato nabídka je složena ze tří

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

ING (L) FLEX SKI se sídlem v Lucembursku 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. číslo B 41.873 (dále jako "Společnost")

ING (L) FLEX SKI se sídlem v Lucembursku 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. číslo B 41.873 (dále jako Společnost) ING (L) FLEX SKI se sídlem v Lucembursku 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. číslo B 41.873 (dále jako "Společnost") OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Tímto oznamujeme konání mimořádné valné hromady akcionářů

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více