The CEE Stock Exchange Group

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "The CEE Stock Exchange Group"

Transkript

1 The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13

2

3 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13 Zpráva auditora k výroční zprávě 30 Kontakt 32 1

4 Profil společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. (dále jen CCP), stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., je významnou součástí systému obchodování na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen PXE). CCP je od 18. května 2007 držitelem licence Energetického regulačního úřadu k obchodu s elektřinou. Počínaje rokem 2007 je tedy hlavní činností CCP plnění funkce centrální protistrany všech účastníků obchodování na PXE v průběhu zúčtování a fyzické dodávky elektrické energie. Přínosy centrální protistrany jsou: eliminace rizika účastníků obchodování, zajištění anonymity obchodování a zúčtování, standardizovaný a transparentní evropský model, přímá kontrola průběhu celého procesu ze strany PXE. 2

5 Smluvní vztahy CCP jako centrální protistrany s účastníky obchodování na PXE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE PXE Informace Denní registrace dodávek pro OTE Informace Operátor přenosu TSO Obchody, limity, pozice účastníků CCP Zúčtování odchylek Denní registrace dodávek pro SEPS a MAVIR Informace, datový tok Informace Informace, limity Centrální depozitář cenných papírů CDCP Mark-to-market vypořádání EUR Zúčtovací banka Vkládání objednávek Registrace OTC obchodů Zúčtování odchylek Vedení EUR účtu Účastník obchodování Zajištění zúčtování, vedení účtu Clearingová banka 3

6 Činnost Společnost CCP velmi úspěšně pokračovala ve své hlavní činnosti centrální protistrany, kterou započala během roku Svědčí o tom i výsledky a vývoj sledovaných ukazatelů. Informace o předpokládaném budoucím vývoji Společnost CCP i do budoucna plánuje pokračovat ve své hlavní činnosti centrální protistrany pro fyzické dodávky elektřiny v obchodech uzavřených na PXE. Informace o cílech a metodách řízení měnových rizik souvisejících s tokem finančních prostředků Vzhledem k tomu, že fyzické dodávky elektřiny jsou smluvně uzavírány v cizí měně EUR a účetnictví je vedeno v měně CZK, vzniklé kurzové rozdíly při zúčtování vzájemných dodávek/odběrů elektřiny způsobují významné finanční zisky/ztráty ovlivněné: posilováním/oslabováním kurzu CZK/EUR, objemem fyzických dodávek/odběrů v MWh, jednotkovou cenou realizované fyzické dodávky/odběru elektřiny na PXE. Společnost CCP používá měnové deriváty pro eliminaci vlivu kurzového pohybu mezi měnami EUR a CZK, způsobovaného časovým nesouladem úhrad pohledávek a závazků. 4

7 Výsledky hospodaření Výkaz o výsledku z podnikatelské činnosti Tržby z podnikatelské činnosti Náklady na provoz Zisk z provozní činnosti (+)/ztráta (-) Finanční zisk (+)/ztráta (-) Zisk (+)/ztráta (-) před zdaněním Odložená daň Čistý zisk (+)/ztráta (-) Výkaz změn vlastního kapitálu a finanční pozice Základní kapitál Vlastní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk

8 Zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s., dne Program: 1. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 3. Projednání zprávy o výsledcích hospodaření včetně zprávy auditora a návrhu na uhrazení ztráty Jednání dozorčí rady společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. zahájil a řídil člen dozorčí rady, pan Ing. Petr Koblic za účasti všech dalších členů dozorčí rady. Dalšími přítomnými členy byli pan Mgr. Radan Marek, LLM a pan Ing. Petr Horáček. 1. Dozorčí rada vypracovala tuto zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2012 a předloží ji Burze cenných papírů Praha, a.s. Dozorčí rada se sešla v roce 2012 jednou viz zápis z jednání DR ze dne Dozorčí rada společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. přezkoumala Zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2012, kde společnost Burza cenných papírů Praha, a.s. je uvedena jako osoba ovládající a společnost CENTRAL COUNTERPARTY a.s. jako osoba ovládaná. Propojenými osobami jsou dále společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Energy Clearing Counterparty, a.s. a Central Clearing Counterparty, a.s. Dozorčí rada neshledala žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že by společnost CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. během účetního období roku 2012 jednala ve vztahu s ovládající osobou nebo ostatními propojenými osobami v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo rozhodnutími jediného akcionáře a proto doporučuje Burze cenných papírů Praha, a.s., jako jedinému akcionáři společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s., tuto zprávu schválit. 3. Dozorčí rada projednala zprávu o výsledcích hospodaření za rok Dozorčí rada se také seznámila s postupem auditora a Auditorskou zprávou pro akcionáře společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. vypracovanou auditorskou firmou KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Dozorčí rada doporučuje Burze cenných papírů Praha, a.s. jako jedinému akcionáři tuto zprávu schválit. Dále doporučuje schválit řádnou účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku. Zisk za rok 2012 ve výši tis. Kč a nerozdělený zisk minulých let ve výši tis. Kč navrhuje dozorčí rada použít k: povinnému přídělu do rezervního fondu ve výši 225 tis. Kč; výplatě dividendy ve výši Kč na jednu akcii; tj. výši tis. Kč vyplatit na dividendách za rok

9 Celková výše nerozděleného zisku minulých let po výplatě dividend za rok 2012 bude činit 2 tis. Kč. Termín příštího zasedání dozorčí rady bude určen předsedou dozorčí rady podle potřeb. V Praze dne Ing. Petr Koblic předseda dozorčí rady Spisová značka: B vedená u rejstříkového soudu v Praze Název subjektu: CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. IČO: Sídlo: Praha 1, Rybná 682/14, PSČ

10 CCP Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2012 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2012 Představenstvo společnosti CENTRAL COUNTERPARTY, a.s. vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen ObZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, společností Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1773 (dále též ovládající osoba nebo BCPP ) a ovládanou osobou, společností CENTRAL COUNTERPARTY, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9145 (dále též ovládaná osoba nebo CCP ) za účetní období Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami jsou: - společnost Energy Clearing Counterparty, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jen EnCC ); - společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále též PXE ); - společnost Central Clearing Counterparty, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále též CCC ); - společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 14, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308 (dále též CDCP ). Výše obchodního podílu ovládající osoby v ovládané osobě a ve společnostech EnCC, CCC a CDCP činí 100 %. Výše obchodního podílu ovládající osoby, ovládané osoby a společnosti CDCP ve společnosti PXE činí 33,33 % pro každou společnost. Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavřeny mezi těmito osobami v účetním období roku 2012, jaké jiné právní úkony byly učiněny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatřeních, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemně a je součástí výroční zprávy podle zvláštního právního předpisu. 8

11 CCP Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2012 Uzavřené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2012 určeny následujícími smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta ovládající osobě následující plnění: Datum uzavření smlouvy Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (včetně DPH) 10. dubna 2008 Dohoda o spolupráci v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb uzavřenou s T- SOFT, spol. s.r.o., ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. června 2009 Podíl na nákladech vynaložených BCPP v souvislosti s vybudováním systému managementu bezpečnosti informací ISMS podle normy ČSN ISO/IEC a 10% podíl na společném vlastnictví softwaru EMOFF. - skutečné vynaložené náklady byly ve výši 0 tis. Kč - odpisy nehmotného majetku software EMOFF ve výši 8 tis. Kč 31. prosince 2008 Smlouva o podnájmu nebytových prostor, ve znění dodatků č. 1 a 2 Podnájem nebytových prostor, které BCPP pronajímá od společnosti Burzovní Palác Investment s.r.o., včetně služeb k nájmu a vyúčtování doplatku - celkové plnění je ve výši 121 tis. Kč 10. února 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru za účelem úhrady DPH dodavatelům elektrické energie na PXE do výše 300 mil. Kč, při solidaritě věřitelů CDCP, PXE a PSE. Roční PRIBOR (EURIBOR) + 0,75 % p.a., uhrazené úroky ve výši 86 tis.kč. Podíl BCPP: úvěrový rámec 240 mil. Kč Dále mezi oběma subjekty proběhlo přeúčtování nákladů na poradenské služby, pojištění statutárních orgánů a odpovědnosti z činnosti, konzultace a úpravy pro účetní software, školení a užití časového razítka, které zajišťovala BCPP. Přeúčtované náklady představovaly částku 12 tis. Kč. 9

12 CCP Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2012 Obchodní vztahy mezi PXE a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2012 určeny následujícími smlouvami a na základě starších smluv byla poskytnuta následující plnění: Datum uzavření smlouvy Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (včetně DPH) 1. září 2007 Smlouva o zabezpečení služeb centrální protistrany v souvislosti s uzavíráním obchodů na Energetické burze Praha, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. října 2008 Zabezpečení služeb centrální protistrany CCP náleží podíl na některých poplatcích vybraných PXE za registraci denních diagramů u TSO ve výši 50 % - celkové plnění je ve výši 533tis. Kč 10. února 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru za účelem úhrady DPH dodavatelům elektrické energie na PXE do výše 300 mil. Kč, při solidaritě věřitelů CDCP, PXE a PSE. Roční PRIBOR (EURIBOR) + 0,75 % p.a. uhrazené úroky ve výši 38 tis.kč.. Podíl PXE úvěrový rámec 30 mil. Kč Obchodní vztahy mezi CDCP a ovládanou osobou byly v účetním období roku 2012 určeny následující smlouvou: Datum uzavření smlouvy Název smlouvy Popis předmětu plnění Poskytnuté plnění (včetně DPH) 10. února 2009 Úvěrová smlouva Poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru za účelem úhrady DPH dodavatelům elektrické energie na PXE do výše 300 mil. Kč, při solidaritě věřitelů CDCP, PXE a PSE. Úvěr nebyl čerpán Podíl CDCP úvěrový rámec 30 mil. Kč Mezi ovládanou osobou a žádnou ze společností EnCC a CCC nebyla za účetní období roku 2012 uzavřena žádná smlouva. 10

13 CCP Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 2012 Právní úkony a ostatní opatření Dne 26. dubna 2012 schválila ovládající osoba formou rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady uskutečněné ve smyslu 190 odst. 1 ObZ účetní závěrku společnosti za rok 2011, návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2011, rozhodla o určení auditora a do dozorčí rady ovládané osoby opětovně zvolila Ing. Petra Horáčka. Účetní závěrka za rok 2011 byla v souladu se stanovami přezkoumána dozorčí radou. Členka představenstva CCP s pravomocí představenstva prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatření a úkonů nebo z jiných přijatých nebo poskytnutých plnění žádná újma. V Praze dne 28. března Ing. Helena Čacká členka představenstva 11

14 12

15 Finanční část 13

16 Rozvaha v plném rozsahu k 31. prosinci prosince prosince 2011 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C. Oběžná aktiva II. Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Stát daňové pohledávky Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období

17 PASIVA 31. prosince prosince 2011 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. Časové rozlišení

18 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění za období končící k 31. prosinci 2012 Období Období do 31. prosince 2012 do 31. prosince 2011 II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů Společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění D. Daně a poplatky 1 0 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8 8 IV. Ostatní provozní výnosy 0 5 H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 13 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost odložená *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

19 Přehled o změnách vlastního kapitálu za období končící 31. prosince 2012 Základní kapitál Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Vlastní kapitál celkem Stav k 31. prosinci Rozdělení výsledku hospodaření Úhrada ztráty minulých let Vyplacené dividendy Zápis snížení základního kapitálu Návrh na snížení základního kapitálu Odložená daň účtování v 1. roce Výsledek hospodaření za běžné období Stav k 31. prosinci Rozdělení výsledku hospodaření Úhrada ztráty minulých let Výplata dividend Výplata kapitálových fondů Zápis snížení základního kapitálu Návrh na snížení základního kapitálu Odložená daň účtování v 1. roce Výsledek hospodaření za běžné období Stav k 31. prosinci

20 Přehled o peněžních tocích za období končící k datu 31. prosince 2012 Období do Období do 31. prosince prosince 2011 P. Počáteční stav peněžních prostředků Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv 8 8 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. Přijaté úroky A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost/změna stavu odložené daně 0 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0-1 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 0-1 Peněžní toky z finančních činností C.1. Změna stavu závazků z financování C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti F. Čistá změna peněžních prostředků R. Konečný stav peněžních prostředků

21 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteristika společnosti Společnost Centrální depozitář, a.s., se sídlem v Praze 1, Rybná 14 byla založena zakladatelskou listinou ze dne 21. listopadu Jediným zakladatelem je Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále BCPP ), která je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Společnost Centrální depozitář, a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem pro Prahu 1 dne 3. března 2004 a je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Ke dni 20. června 2007 byla v obchodním rejstříku zapsána změna názvu společnosti Centrální depozitář, a.s., na CENTRAL COUNTER- PARTY, a.s. (dále Společnost ). Předmětem podnikání Společnosti je obchod s elektřinou a činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Majoritním akcionářem skupiny Burzy cenných papírů Praha, a.s., je vídeňská burza cenných papírů CEESEG AG. Složení představenstva k 31. prosinci 2012 bylo následující: Ing. Helena Čacká Funkce jediný člen představenstva s pravomocí představenstva Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2012 bylo následující: Ing. Petr Koblic Mgr. Radan Marek Ing. Petr Horáček Funkce člen člen člen V roce 2012 nedošlo k žádným změnám na pozicích statutárních zástupců Organizační struktura Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo. 2. ÚČETNÍ POSTUPY Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. Deriváty a cenné papíry (mimo podíly v ovládaných a řízených osobách nebo v účetních jednotkách pod podstatným vlivem) jsou vykázány v reálné hodnotě. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (tis. Kč), pokud není uvedeno jinak Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem představují podniky, v nichž Společnost vykonává podstatný vliv, ale nemá možnost tuto společnost ovládat nebo řídit (dále též přidružená společnost ). Podíly v přidružených společnostech jsou oceněny pořizovací cenou zohledňující případné snížení hodnoty. 19

22 2.2. Ostatní cenné papíry a podíly Společnost klasifikuje všechny dluhové cenné papíry jako cenné papíry držené do splatnosti. Dluhové cenné papíry, které Společnost zamýšlí a je schopna držet do splatnosti, jsou klasifikovány jako cenné papíry držené do splatnosti a zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud jejich splatnost nenastane během 12 měsíců od data účetní závěrky. Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu, včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků; u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce. Pro obchod s elektřinou, jehož finanční vypořádání probíhá v EUR, je pro přepočet stanoven denní kurz vyhlášený Českou národní bankou ve 14:30 hod. v příslušný den fyzické dodávky elektrické energie. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty Finanční deriváty Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových swapů a ostatních finančních derivátů, jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce Jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce Jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí ostatních finančních výnosů a nákladů Výnosy Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty Úrokové náklady Veškeré úrokové náklady jsou časově rozlišeny. 20

23 2.9. Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jeho daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: akcionář, který může přímo nebo nepřímo uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde má tento akcionář rozhodující vliv; členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv; dceřiné a přidružené společnosti. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v Poznámce Přehled o peněžních tocích Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetní závěrce v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale není o nich k rozvahovému dni účtováno Změna účetních metod a postupů Společnost v roce 2011 ani 2012 nezměnila žádné účetní metody a postupy Použité zkratky BCPP PXE CDCP Burza cenných papírů Praha, a.s. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3.1. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem Společnost vlastní 33% podíl v POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále PXE ), se sídlem Rybná 682/14, Praha 1. Základní kapitál PXE je ve výši tis. Kč, zisk za rok 2012 ve výši tis. Kč (zisk za rok 2011 ve výši tis. Kč). Dlouhodobý nehmotný majetek software Společnost vlastní 10% podíl na spoluvlastnictví softwaru EMOFF ve výši 23 tis. Kč a podíl na softwaru datových schránek majetek užívaný ve spoluvlastnictví ve výši 1 tis. Kč. Celková hodnota zařazeného majetku k 31. prosinci 2012 je 24 tis. Kč (2011: 24 tis. Kč), oprávky činí 23 tis. Kč (2011: 15 tis. Kč). Zůstatková hodnota je ve výši 1 tis. Kč (2011: 9 tis. Kč). 21

24 Dlouhodobý majetek lze rozčlenit takto: k 31. prosinci 2012 k 31. prosinci 2011 Dlouhodobý majetek Software 1 9 Podíl v jednotkách pod podstatným vlivem Najatý majetek Společnost má následující smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů: k 31. prosinci 2012 k 31. prosinci 2011 Do 1 roku rok 5 let Nad 5 let Celkem K 31. prosinci 2012 má Společnost uzavřenu smlouvu o pronájmu kancelářských prostor. Celková hodnota splátek nájmu zaplacených v roce 2012 činila 83 tis. Kč (2011: 78 tis. Kč) Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky lze rozčlenit takto: k 31. prosinci 2012 k 31. prosinci 2011 Dlouhodobé pohledávky Odložená daňová pohledávka V roce 2012 Společnost rozpustila odloženou daňovou pohledávku z titulu daňových ztrát předchozích období, jelikož nepředpokládá její uplatnění. K 31. prosinci 2012 činí tato nevykázaná pohledávka 270 tis. Kč Krátkodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky lze rozčlenit takto: k 31. prosinci 2012 k 31. prosinci 2011 Pohledávky z obchodního styku Stát daňové pohledávky Pohledávky za skupinou DPH Ostatní pohledávky Pohledávky z pevných termínových obchodů (měnový swap, měnový forward) Pohledávky za spřízněnými stranami (CDCP, a.s.) Disponibilní finanční zajištění v OTE Krátkodobé pohledávky celkem Všechny pohledávky z obchodního styku jsou ve splatnosti. Pohledávky nejsou zajištěny. V položce Stát daňové pohledávky je částka DPH z přijatých plnění, která budou zúčtována v DPH přiznání za leden Jedná se o doklady přijaté po 1. lednu

25 Společnost je od 1. ledna 2011 členem Skupiny DPH. Pohledávky za Skupinou jsou tvořeny nadměrným odpočtem DPH za měsíc listopad ve výši tis. Kč a prosinec ve výši tis. Kč (2011: za měsíc listopad tis. Kč a prosinec tis. Kč). Zastupujícím členem Skupiny je BCPP Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek lze rozčlenit takto: k 31. prosinci 2012 k 31. prosinci 2011 Pokladní hotovost a peníze na cestě 4 1 Účty v bankách z toho: běžný účet v CZK běžný účet v EUR 3 7 Peněžní prostředky celkem Časové rozlišení k 31. prosinci 2012 k 31. prosinci 2011 Náklady příštích období Pojištění Ostatní náklady Příjmy příštích období 8 4 Časové rozlišení celkem Vlastní kapitál Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku je ve výši tis. Kč a je rozdělen na ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč. Jediným akcionářem je Burza cenných papírů Praha, a.s. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Rezervní fond je ve výši 300 tis. Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti bylo rozhodnuto uhradit ztrátu roku 2011 ve výši 780 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let. Zůstatek zisku minulých let je po zaúčtování ztráty roku 2011 v úhrnné výši tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období roku 2012 je zisk tis. Kč Dlouhodobé závazky Společnost nemá žádné dlouhodobé závazky. 23

26 3.8. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky lze rozčlenit takto: Kategorie k 31. prosinci 2012 k 31. prosinci 2011 Závazky z obchodního styku Závazky ovládající a řídící osoba (BCPP) Závazky podstatný vliv (PXE) Závazky k zaměstnancům 6 6 Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 4 3 Daňové závazky 2 2 Dohadné účty pasivní Ostatní závazky Krátkodobé závazky celkem Závazky z obchodního styku jsou tvořeny zejména závazky vůči dodavatelům elektrické energie (v souvislosti s fyzickou dodávkou elektrické energie zobchodované na PXE). Společnost má dále uzavřenou Rámcovou úvěrovou smlouvu se společnostmi BCPP, CDCP a PXE. K 31. prosinci 2012 Společnost načerpala úvěr vůči BCPP ve výši tis. Kč včetně naběhlého příslušenství (2011: tis. Kč) a úvěr vůči PXE ve výši (2011: 0 tis. Kč) včetně naběhlého příslušenství. Všechny závazky jsou ve splatnosti Daň z příjmů V letech 2010 a 2011 realizovala Společnost ztrátu a z tohoto důvodu nebyly v průběhu roku 2012 hrazeny žádné zálohy na daň z příjmů. Společnost realizovala v roce 2012 účetní zisk vlivem přijaté dividendy od PXE. Vyloučením této dividendy pro účely výpočtu daně z příjmů realizovala společnost daňovou ztrátu ve výši 400 tis. Kč Bankovní úvěry Společnost má s Komerční bankou, a.s., uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování finančních služeb, jejíž součástí je úvěrový příslib s limitem ve výši tis. Kč. Ke konci roku 2012 a 2011 Společnost úvěr nečerpala Finanční deriváty Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty. Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj. Z důvodu nesplnění některých kritérií pro uplatnění zajišťovacího účetnictví jsou tyto deriváty podle českých účetních předpisů klasifikovány jako deriváty k obchodování. 24

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Obsah. Předmluva. O společnosti. Obchodní úspěch a plány. Ostatní informace str. 14 15. Zpráva o činnosti společnosti

Obsah. Předmluva. O společnosti. Obchodní úspěch a plány. Ostatní informace str. 14 15. Zpráva o činnosti společnosti Výroční zpráva 2014 2 GREENEX Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 GREENEX 3 Obsah Předmluva O společnosti Předmluva str. 3 Kdo jsme str. 4 Základní údaje o Greenexu str. 5 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více