Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2011 1"

Transkript

1 Výroční zpráva

2 Výroční zpráva

3 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje tis. Kč 663 Zisk před zdaněním tis. Kč 454 Zisk po zdanění tis. Kč 368 Průměrná mzda Kč/zam/měsíc Průměrný stav zaměstnanců počet 13 Výroční zpráva

4 Vážené dámy, vážení pánové, Rok 2012 pro společnost Jihoměstská parkovací a.s. představoval běžný pracovní rok. Změny ve statutárních orgánech byly minimální, v září bylo Městskou částí Praha 11 svěřeno do nájmu parkoviště Hráského, čímž došlo k navýšení celkového počtu provozovaných parkovacích míst na cca Společnost se věnovala po celý rok plnění úkolů plynoucích z mandátní smlouvy SM , která je zmiňována i ve výročních zprávách z předchozích let. Nosnými pracemi uplynulého roku byly zejména: Kroky směřující k realizaci ZPS na území MČ Praha 11 (spolupráce na informační kampani k zavedení ZPS Praha 11) Spolupráce s MČ Praha 11 na informační kampani k výstavbě parkovacích objektů Nešporova a Brandlova Bohužel, obě tyto informační kampaně nebyly příliš úspěšné, neboť nakonec došlo k úplnému pozastavení kroků vedoucích k zavedení ZPS a výstavbě parkovacích domů ze strany vedení Městské části Praha 11 pod tlakem názoru skupiny občanů. Nakolik je tento krok pozitivní z pohledu dopravy v klidu ukáže vývoj příštích let. Svěřením parkoviště na ulici Hráského jsme začali provozovat dalších 250 parkovacích míst. Toto parkoviště jsme převzali po společnosti, která zde hospodařila od roku Od té doby se zde nekonala žádná větší oprava či rekonstrukce, byla tedy investice do uvedení do alespoň částečných standardů, poměrně náročná. Předně byla vyměněna budka obsluhy za kontejnerovou kancelář se zázemím pro obsluhu parkoviště, včetně chemického WC, byl opraven plot okolo celého pozemku a zejména byl instalován přístupový systém. Závory se otevřou pouze pro klienty parkoviště, a to buď v předplatním, nebo i krátkodobém režimu parkování. Veškeré finanční transakce při krátkodobém stání jsou systémem evidovány a odpadá tak možnost tzv. černých tržeb. Nemalou práci dalo i celkové revitalizování zeleně, za tímto účelem byly pořízeny křovinořez a plotostřih. Opět, keře nebyly řezány léta a tráva sekána rovněž. Jen pro dokreslení situace, z parkoviště byly odvezeny 4 velkoobjemové kontejnery bioodpadu na skládku sesterské společnosti Jihoměstská majetková a.s.. Parkoviště Hráského bylo přidáno i do organigramu společnosti jako samostatné středisko. Výroční zpráva

5 Změny v organizační a vlastnické struktury.. Ke změnám ve složení statutárních orgánů v roce 2012 nedošlo. Odměny statutárním orgánům nebyly tyto v roce 2012 změněny. Předseda představenstva ,- / měsíc Místopředseda představenstva 8 000,- / měsíc Členové představenstva 5 000,- / měsíc Předseda dozorčí rady ,- / měsíc Členové dozorčí rady 2 500,- / měsíc Skutečnost, že tyto odměny se již účetně uplatňují jako daňový náklad sice hospodářskému výsledku společnosti za rok 2012 pomohla, nicméně je nutné zde poznamenat, že se za tyto odměny nově odvádí i sociální a zdravotní pojištění. Mimo výše uvedené činnosti se společnost Jihoměstská parkovací a.s. zabývala rutinním provozem garáží Opatovská a Vojtíškova. Garáže Opatovská jsou svým stavebně technickým stavem za zenitem, je tedy poměrně náročné udržet tento objekt v provozovatelném stavu z hlediska drobných oprav. Zejména časté zatékání do objektu způsobuje vysoké nároky na úklid zatečené vody a, což je nejméně příjemné, očistu zaparkovaných vozidel, na jejichž laku voda obohacená sloučeninami z betonové konstrukce objektu způsobuje mnohdy neodstranitelné skvrny. V Praze dne Jan Gabriel předseda představenstva Výroční zpráva

6 Název společnosti: Jihoměstská parkovací a.s. Sídlo společnosti: Praha 4, Háje, Ocelíkova 672, PSČ Právní forma: akciová společnost Vznik společnosti: 5. prosince 2007 Identifikační číslo: Zapsáno v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka Telefonní spojení: (sekretariát společnosti) Faxové spojení: Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Budějovická 912, Praha 4 číslo účtu: /0800 Předmět činnosti: - správa a údržba nemovitostí, - zprostředkování obchodu a služeb, - realitní činnost, - Technické činnosti v dopravě, - specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, - maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, - poskytování software a poradenství v oblasti hardware i software, - činnost technických poradců v oblasti dopravy - pronájem a půjčování věcí movitých, Statutární orgány: Představenstvo: předseda představenstva: Jan Gabriel, místopř. představenstva: Jan Navrátil člen představenstva: Ing. Libor Mašín člen představenstva: Ing. Rudolf Kyncl člen představenstva: Jan Meixner ml. Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Jaroslav Mráz člen dozorčí rady: Jan Bulíř člen dozorčí rady: Miroslav Matěja Výroční zpráva

7 Představenstvo Jihoměstská parkovací a.s.. Ředitel Jihoměstská parkovací a.s.. Ekonomika, účetní, PAM Provozní oddělení vedoucí Opatovská Provozní odděleníprovoz Vojtíškova Provozní oddělení provoz Hráského Úsek ředitele Sekretářka BOZ, PO Úklid Opatovská Ostraha Opatovská Úklid Vojtíškova Ostraha Vojtíškova Ostraha Hráského Výroční zpráva

8

9 Výroční zpráva

10 Charakteristika společnosti Jihoměstská parkovací a.s. byla založena a.s. 1. JIHOMĚSTSKÁ a.s., která byla 100 % vlastníkem společnosti. Společnost byla do obchodního rejstříku zapsána dne 5. Prosince Sídlo společnosti je v Praze 4, Hájích, Ocelíkova ulice č.p Kanceláře společnosti, a tím i adresa pro styk s veřejností, jsou na adrese Anny Drabíkové 534/3 v Praze 4, Hájích.. Změna vlastnické struktury, která měla zrovnoprávnit veškeré společnosti zřízené Městskou částí Praha 11 a zajistit tak jejich přímé ovládání, byla provedena formou smlouvy o úplatném převodu akcií z 1.JIHOMÉSTSKÉ a.s. na Městskou část Praha 11 dne 11.října Za Městskou část Praha 11 byl k podpisu této smlouvy zmocněn starosta usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 11 č.27/10/z/2011 ze dne 19.září Kupní cena akcií byla stanovena na základě odhadu odhadce Jitky Čočkové, jmenované Městským soudem v Praze, ve výši ,- Kč. Podnikatelská činnost je v převážné míře naplňována v oblasti technických činností v dopravě. K 31. prosinci 2012 zaměstnávala společnost 16 stálých zaměstnanců a dohodu o provedení práce. Pracovník na dohodu zajišťuje úklid garáží. Charakteristika výsledků za rok 2012 Společnost hospodařila v roce 2012 se ziskem ve výši ,-. Investice v roce 2012 směřovaly do nákupu DHM, zejména do vybavení nového parkoviště Hráského. Byla pořízena elektropřípojka ke stanovišti obsluhy, plot, stanoviště obsluhy a závorový systém Předmět činnosti Nejvýznamnějším druhem činnosti jsou dlouhodobé podnájmy parkovacích stání. Hospodářské výsledky dle jednotlivých činností Podnájmy parkovacích stání Tato činnost představuje majoritní zdroj tržeb společnosti. Za rok 2012 bylo na tržbách z podnájmů parkovacích stání v objektech Vojtíškova, Opatovská a Hráského získáno tis. Kč, což dokazuje mírný pokles obsazeností provozovaných garáží s cca 500tis tržby na Hráského od 09/2012. (viz. graf vývoje tržeb). Graf vývoje tržeb z pronájmu parkovacích míst Vojtíškova + Opatovská tržby rok Výroční zpráva

11 Služby pro Městskou část Praha 11 vyplývající z mandátní smlouvy Za služby pro Městskou část Praha 11 vyplývající z mandátní smlouvy tržila společnost v roce tis. Kč Služby ostatní V roce 2012 společnost Jihoměstská parkovací netržila žádné tržby mimo své hlavní činnosti Personální vývoj Personální vývoj společnosti narostl vlivem obsazení pozic na parkovišti Hráského na 16 zaměstnanců v pracovním poměru. Výhled na rok 2013 Podnikatelská strategie společnosti Jihoměstská parkovací a.s. do roku 2013 Strategie společnosti Jihoměstská parkovací a.s. (JMP) pro rok 2013 je jasná. Vlivem odložení zavedení ZPS na území Prahy 11 bude primárním cílem získání dalších parkovišť za účelem naplnění koncepce revitalizace těchto prostor. Akcie a akcionáři Jediným akcionářem společnosti je od 11. Října 2011 Městská část Praha 11 Jsou vydány 2 kmenové akcie v listinné podobě, na jméno, s číselným označením 1 2 o jmenovité hodnotě ,- Kč/akcii. Ostatní Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. Společnost během roku 2012 neměla aktivity v ochraně životního prostředí. Po konci rozvahového dne nenastaly žádné výjimečné skutečnosti. V Praze Jan Gabriel předseda představenstva Výroční zpráva

12 Jihoměstská parkovací a.s. Účet Popis Celkem Kancelářské potřeby , Čist. a hyg.potřeby 5 000, Spotřeba pohonných hmot , Spořeba materiálu,drobná údržba , Pracovni oblečení , Drobný hmotný majetek , programové vybavení ,33 501xxx , Spotřeba el.energie Opatovská , Spotřeba el.energie Vojtíškova , Spotřeba el. energie Drabíkové , Spotř. el. energie Hráského , Spotřeba-vodné, stočné 945,12 502xxx , Opravy a udržování , Opravy a udržování sl.vozidlo ,05 511xxx , Náklady na reprezentaci 5 930,00 513xxx 5 930, Telefony , Poštovné 3 346, Ostatni služby , Školení , Odvoz odpadu,čištění 7 387, Programové vybavení-sofware , Právní služby,daň-poradenství , Audit , Nájemné Vojtíškova , Nájemné Drabíkové , nájemné Opatovská , nájemné Hráského , Nedaňové náklady ,43 518xxx , Mzdové náklady , Mzdové náklady-dpp,dpč ,00 521xxx , Odměny členům statut.organům ,00 523xxx , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění ,00 524xxx ,00 Výroční zpráva

13 Ost. soc. naklady-stravenky , Zákonné pojištění zaměstnanci ,00 527xxx , Silniční daň 1 560,00 531xxx 1 560, Ostatni daně a poplatky ,09 538xxx , Pokuty a penale 860,00 545xxx 860, Pojistne , Pojištění odpovědnostiprac.úrazy , Pojistné-auta , Náhrada škody/spoluúčast/ , Ostatní prov.náklady 26,21 548xxx , odpis kamerového systému , Odpisy Subaru , Odpisy oplocení Hráského 1 470, Odpisy el. přípojka Hráského 1 334, Odpisy obytná buňka Hráského 310, Odpisy park. systém Hráského 5 000, Odpisy DHM stroje ,24 551xxx , Bank.poplatky ,50 568xxx ,50 xxxxxx NÁKLADY , Tržby za parkování-vojtíškova , Tržby za parkování -Opatovská , Trzby za parkování Hráského , Trzby z prodeje sluzeb -ostatní ,00 602xxx , Ostatní provozní výnosy ,80 648xxx , Úroky z BÚ -220,53 662xxx -220, Ostatní finanční výnosy -2,00 668xxx -2, Ostatní mimořádné výnosy ,00 688xxx ,00 xxxxxx VÝNOSY ,36 xxxxxx ZISK ,99 Výroční zpráva

14 Jihoměstská parkovací, a.s, Dozorčí rada VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY Dozorčí rada zajišťovala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo předkládalo pravidelné zprávy o činnosti společnosti, zejména v oblastech, obchodní, personálně mzdové a finančně ekonomické. Dozorčí rada průběžně kontrolovala chod společnosti, rozpis a plnění finančního plánu na rok 2012 a prováděla další kontroly se zaměřením na oblast organizační, obchodní a ekonomickou, zejména s důrazem na legislativní změny, které nastaly v průběhu roku Zvláštní pozornost byla věnována ověřování stavu účetnictví a kontrole dodržování cenové legislativy. Dozorčí rada dále předávala představenstvu společnosti svá stanoviska, názory a podněty. Namátkovou kontrolou v hospodaření společnosti neshledala dozorčí rada závady. Dozorčí rada projednala dle čl. 25 odst. 2b). a 6). stanov společnosti zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok Vzhledem k tomu, že zpráva dostatečným způsobem charakterizuje činnost a majetek společnosti Jihoměstská parkovací a.s., bere dozorčí rada zprávu bez výhrad na vědomí. V Praze dne Jaroslav Mráz předseda dozorčí rady Výroční zpráva

15 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle Obchodního zákoníku ( 66a odst. 9). Účetní : Předkládá představenstvo: Jan Gabriel předseda představenstva Jan Navrátil místopředseda představenstva Ing. Libor Mašín člen představenstva Ing.Rudolf Kincl člen představenstva Jan Meixner ml. člen představenstva Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle 66a odst. 9 Obchodního zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti. V Praze, dne Jan Gabriel předseda představenstva Výroční zpráva

16 I. Obecné údaje Ovládající osoba: Městská část Praha 11 IČ Ovládaná osoba zpracovávající zprávu: Jihoměstská parkovací a.s. IČ Vztah mezi ovládající a ovládanou osobou: Ovládající osoba Městská část Praha 11 je jediným akcionářem a vlastní 100 % ovládané akciové společnosti Jihoměstská parkovací. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou: Propojené osoby osoby ovládané stejnou ovládací osobou podle ustanovení 66a odst. 9 obchodního zákoníku Jihoměstská majektová a.s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: JIHOMĚSTSKÁ a.s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: Jihoměstská sociální a.s. se sídlem Praha 4, Háje, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka jediný akcionář Městská část Praha 11, IČO: KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. se sídlem Praha 4, Malenická 1784, PSČ IČO: zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 497 zakladatel Městská část Praha 11, IČO: Sportovní Jižní Město o.p.s. se sídlem Praha 4, Ocelíkova 672/1, PSČ IČO: zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze oddíl O, vložka 559 zakladatel Městská část Praha 11, IČO: Výroční zpráva

17 II. Obchodní smlouvy uzavřené s ovládající osobou Smlouva č. Předmět: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady: Smlouva č. Předmět: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady: NS /N Smlouva o nájmu nebyt. prostor od na dobu neurčitou dle ceníku v NS měsíčně, převodem NS /N Smlouva o nájmu nebyt. prostor od na dobu neurčitou dle ceníku v NS měsíčně, převodem Smlouva č. NS 9345/KN/H Předmět: Smlouva o nájmu nemovitosti Účinnost smlouvy: od do Cena: dle ceníku v NS Způsob úhrady: převodem Smlouva č. NS 9345/N Předmět: Smlouva o nájmu nemovitosti Účinnost smlouvy: od na dobu neurčitou Cena: dle ceníku v NS Způsob úhrady: měsíčně, převodem Smlouva č. SM Předmět: Smlouva mandátní Účinnost smlouvy: od na dobu 10 let Cena: dle smluvních podmínek Způsob úhrady: měsíčně, převodem Výroční zpráva

18 III. Obchodní smlouvy uzavřené mezi osobami ovládanými navzájem Smlouva č. Předmět: Účinnost smlouvy: Cena: Způsob úhrady: bez čísla Smlouva o nájmu nebytových prostor od na dobu neurčitou dohodou měsíčně, převodem IV. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob Žádné právní úkony v zájmu propojených osob nebyly v účetním 2012 konány. V. Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na hospodaření ovládané osoby v uvedeném účetním. VI. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním obchodním základě, nevznikla společnosti Jihoměstská parkovací, a.s. z důvodu existence ovládajících vztahů, žádná majetková újma. VIII. Prohlášení statutárního orgánu ovládané osoby Statutární orgán společnosti Jihoměstská parkovací, a.s. prohlašuje, že kromě v této zprávě uvedených smluvních vztahů k ovládající osobě neuzavřela ovládaná osoba v roce 2012 jiné smlouvy s ovládající osobou nebo osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládající osoby jiné právní úkony, než jsou uvedené v této zprávě a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu ovládající osoby jiná opatření, než jsou uvedená v této zprávě. V Praze dne Jan Gabriel předseda představenstva Výroční zpráva

19 Jihoměstská parkovací, a.s. Dozorčí rada VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Dozorčí rada společnosti Jihoměstská parkovací, a.s., Ocelíkova 672, Praha 4 Háje, v souladu s 66, písm. a), odst. 9 Obchodního zákoníku přezkoumala zprávu za o vztazích mezi propojenými osobami, kterou předložilo představenstvo společnosti. Dozorčí rada nemá ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami připomínek a dle 66, písm. a), odst. 10 Obchodního zákoníku a v souladu s čl.25 odst. 7) stanov společnosti podává informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě společnosti. V Praze dne Jaroslav Mráz předseda dozorčí rady Výroční zpráva

20 Rozvaha v plném rozsahu v celých tisících Kč formou přílohy Vytvořeno dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. formou přílohy Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v celých tisících Kč formou přílohy Vytvořeno dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 20

21 Uspořádání a označení vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí závěrku současně daňového přiznání dle účetní s doručením za daň z příjmů R O Z V A H A v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Jihoměstská parkovací a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Praha 4 Rok Měsíc IČO Ocelíkova 672 1x příslušnému finančnímu úřadu označ. a AKTIVA b AKTIVA CELKEM (ř ) = ř. 67 řád. c Brutto 1 účetní Korekce 2 Netto 3 úč. Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. B. I. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jenotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládanjící a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

22 označ. a C. Oběžná aktiva AKTIVA b (ř ) řád. c Brutto 1 účetní Korekce 2 Netto 3 úč. Netto C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích Komplexní náklady příštích Příjmy příštích

23 Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. 5 Stav v minulém účet. 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) A. II. 1. A. III. A. III. 1. A. IV. A. IV. 1. A. V. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti Rozdíly z přeměn společnosti Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 až 81) Zákonný rezervní fond / Nedělitený fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let (ř ) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) [ř ( ) = ř B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

24 Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. 5 Stav v minulém účet. 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky za sociálního zabezpečení zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1. Výdaje příštích Výnosy příštích Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Jan Gabriel Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn: Technické služby v dopravě 24

25 Uspořádání a označení dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Jihoměstská parkovací a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště (v celých tisících Kč) Praha 4 Rok Měsíc IČO Ocelíkova x příslušnému finančnímu úřadu Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř.01-02) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů * I. Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)]

26 Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním sledovaném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. VII. 1. (ř Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 36) Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření [ř (+/-41) (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1. -splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1. -splatná odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Jan Gabriel Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn: Technické služby v dopravě 26

27 Rozdíl účtových tříd 5 a 6 v Kč Zaokrouhlovací diference mezi aktivy a pasivy 2-1 započteno do ř. 45 peníze (diference < 5 tis. Kč) 2-1 (není-li započteno, nutno rozdíl dohledat!!!) Zaokrouhlovací diference mezi HV v pasivech a VZZ -1 0 započteno do ř. B.1.- (diference < 5 tis. Kč) -1 0 (není-li započteno, nutno rozdíl dohledat!!!) Vypočítaný vlastní kapitál ze změn: 2515 Základní kapitál v pořádku Pokladna je v pořádku Banka je v pořádku Spotřeba materiálu je v pořádku Závazky v pořádku Pohledávky v pořádku Pracujete se správnými firmami Jednostranné účtování je v pořádku 0,00 27

28 Příloha k účetní závěrce společnosti k Příloha je zpracovaná v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb. o účetnictví podnikatelů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky ( účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti ) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma: Jihoměstská parkovací a. s. Sídlo: Ocelíkova 672, Praha 4 Právní forma: Akciová společnost Rozhodující předmět Technické služby v dopravě podnikání: Datum vzniku: IČ: DIČ: CZ Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 % Osoba (fyzická, právnická) Bydliště, sídlo účetní účetní Podíl v Kč tj. % Podíl v Kč tj. % 3. Změny a dodatky provedené v účetním v obchodním rejstříku Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) 4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním (Popis organizační struktury nebo organizační schéma společnosti s uvedením nebo vyznačením změn.) 5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni (u akciových společností předseda, místopředseda a členové představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným jednatel) 28

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více