Vedle mzdy, platu nebo odměny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedle mzdy, platu nebo odměny"

Transkript

1 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců v roce 2015 Ing. Jiří Vychopeň Vedle mzdy, platu nebo odměny za práci, případně dalších nároků, vyplývajících z platných právních předpisů, mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům i různá další plnění pro zlepšení jejich pracovních a sociálních podmínek. Tato plnění se obvykle označují jako zaměstnanecké výhody nebo také zaměstnanecké benefity. K nejčastějším a z daňového hlediska nejefektivnějším zaměstnaneckým benefitům patří poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, příspěvků na penzijní pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnanců. Osvobození u zaměstnavatele Z ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Daňové judikáty Přiznání úroků za dobu zadržování finančních prostředků správcem daně ke stažení v PDF formátu na Zákaznickém portálu ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) vyplývá, že pokud poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, příspěvků na penzijní pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnanců vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele (viz 305 zákoníku práce), pracovní nebo jiné smlouvy, jsou tyto příspěvky u zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem), a to bez omezení jejich výše. Toto se vztahuje nejenom na příspěvky poskytované zaměstnancům v pracovním poměru, ale také na příspěvky poskytované zaměstnancům, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody Vážení čtenáři, novelou zákona o daních z příjmů k došlo ke zpřísnění podmínek pro daňovou účinnost příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění. Za daňově neuznatelný je považován příspěvek zaměstnavatele, který neslouží ke krytí pojistného rizika. Podrobnosti v prvním článku. Od roku 2014 nemají obchodní korporace zákonnou povinnost tvořit rezervní fond ze zisku, pokud si tak samy nestanoví. Příspěvek Zkušenosti z kontrol pojednává o situaci, kdy účetní jednotka rezervní fond nevytvoří a jaké důsledky toto pochybení přináší. Nezapomeňte si stáhnout na Zákaznickém portále 24 (zakaznik.dashofer.cz) novou přílohu daňové judikáty! S přáním příjemných jarních dnů Lucie Čížkovská odborná redaktorka obsah 1... Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem 4... Zkušenosti z kontrol Netvoření (zákonného) rezervního fondu ze zisku dotazy 4... Účtování dobropisu Zaměstnanci a cestovné 5... Daň z nabytí nemovitých věcí daňová uznatelnost Úrok z pozdě uhrazené zálohy na daň DPH do daňových nákladů Danění úročené zápůjčky 6... Účtování dividend Odpočet DPH u bezúplatně poskytnutého zboží v hodnotě nad 500 CZK Tvorba opravné položky a insolvence Zveřejnění bankovních účtů 7... Převedení automobilu do osobního užívání Evidence souboru majetku Přerušení odpisů Obnova chmelnic DPH a stálá provozovna na Slovensku 8... Občerstvení při pracovní cestě 1 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

2 o provedení práce a dalším osobám, které se podle ustanovení 6 odst. 2 ZDP pro účely daně z příjmů rovněž označují jako zaměstnanci (např. členové družstev a společníci společností s ručením omezeným, kterým jsou vypláceny příjmy za práci, jednatelé společností s ručením omezeným a další členové orgánů právnických osob, kterým jsou vypláceny odměny za výkon funkce), pokud je poskytování příspěvku v souladu s ustanovením 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP. Osvobození u zaměstnance Uvedené příspěvky zaměstnavatele představují u zaměstnance příjem ze závislé činnosti, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob, avšak podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše Kč ročně jako: 1. příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu nebo u penzijní společnosti a příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, Penzijní připojištění se státním příspěvkem je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle 27 odst. 5 uvedeného zákona může za své zaměstnance, kteří jsou účastníky penzijního připojištění podle tohoto zákona, s jejich souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek na penzijní připojištění nebo jeho část též zaměstnavatel. Přitom platí, že na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek. Skutečnost, že za účastníka penzijního připojištění bude příspěvek nebo jeho část platit zaměstnavatel, je účastník povinen předem písemně oznámit penzijnímu fondu. Od , kdy bylo nově zavedeno doplňkové penzijní spoření, došlo k vyčlenění úspor účastníků dosavadního penzijního připojištění se státním příspěvkem z penzijního fondu do Transformovaného fondu, který od uvedeného data spravuje penzijní společnost. Spoření i výplata dávek se i nadále řídí původními podmínkami penzijního připojištění se státním příspěvkem a zejména platným penzijním plánem. Doplňkové penzijní spoření je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. I v tomto případě může za své zaměstnance, kteří jsou účastníky doplňkového penzijního spoření, s jejich souhlasem platit penzijní společnosti příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo jeho část zaměstnavatel. Skutečnost, že za účastníka bude příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo jeho část platit zaměstnavatel, je účastník povinen předem písemně oznámit penzijní společnosti. Rovněž v tomto případě platí, že k příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek. 2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, přičemž musí být splněny tyto podmínky: byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let a právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec a v případě jeho smrti jiná osoba, kromě zaměstnavatele, Institucí penzijního pojištění se podle 6 odst. 16 ZDP rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je a) provozován na principu fondového hospodaření, b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě (Evropský hospodářský prostor v současné době tvoří 28 členských států Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko). 3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění, na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, přičemž musí být splněny tyto podmínky: ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, a právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné. Provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti včetně výkonu dohledu v pojišťovnictví je upraveno zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (tzv. soukromé pojištění ) jsou upraveny zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely ustanovení 6 odst. 9 písm. p) bodu 3. ZDP se soukromým životním pojištěním rozumí pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití určitého věku a důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v těchto případech: při vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, stane li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, v případě smrti. Novela 2015 Od musí pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance podle nového znění 6 odst. 9 písm. p) bodu 3. ZDP kromě splnění výše uvedených podmínek ještě současně platit, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Znamená to, že od uvedeného data byla vyjmuta ze systému daňových úlev ta část příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance, která neslouží ke krytí pojistného rizika a je zaměstnancem (pojistníkem) vybírána během existence pojistné smlouvy. Na tuto část příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance se od uvedeného data vztahuje standardní režim zdanění příjmů ze závislé činnosti. Od dále platí podle nového znění 6 odst. 9 písm. p) bodu 3. ZDP, že DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

3 dojde li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození podle tohoto ustanovení zaniká a ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem ze závislé činnosti podle 6 ZDP ty částky příspěvků na pojistné, které u něj byly v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů osvobozeny, Toto ustanovení se ale neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele. zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl. Pokud bude zaměstnavatel po obdržení tohoto oznámení nadále pokračovat v poskytování příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnance, budou tyto další poskytované příspěvky u zaměstnance již zahrnovány do zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, ze kterých se vychází při výpočtu zálohy na daň z příjmů, a budou zahrnovány i do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Limitní částka Kč pro osvobození příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem od daně z příjmů podle ustanovení 6 odst. 9 písm. p) ZDP se sleduje u téhož zaměstnavatele vždy souhrnně za všechny v tomto ustanovení uvedené druhy příspěvků zaměstnavatele. Příklad 1: Ve zdaňovacím období roku 2015 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci na základě ujednání v pracovní smlouvě příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem v celkové částce a příspěvek na soukromé životní pojištění v částce Kč. Na straně zaměstnavatele budou poskytnuté příspěvky v obou případech daňově uznatelným výdajem (nákladem) podle 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Na straně zaměstnance budou oba příspěvky osvobozeny od daně z příjmů podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP, neboť stanovený limit Kč pro toto daňové osvobození nebyl překročen. Pokud příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění, převýší v souhrnu v kalendářním roce u zaměstnance částku Kč, pak v tom kalendářním měsíci, ve kterém dochází k překročení tohoto limitu, bude nadlimitní výše příspěvku u zaměstnance součástí jeho zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, ze kterých se vychází při výpočtu zálohy na daň z příjmů. Příspěvek, který není osvobozen od daně z příjmů a podléhá u zaměstnance zdanění, bude rovněž zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Příklad 2: V roce 2015 poskytne s.r.o. v souladu se smlouvou o výkonu funkce uzavřené s jednatelem příspěvek na doplňkové penzijní spoření jednatele v celkové výši Kč a příspěvek na soukromé životní pojištění jednatele ve výši Kč. U s.r.o., která je v tomto případě zaměstnavatelem ve smyslu 6 odst. 2 ZDP, budou oba příspěvky daňově uznatelným nákladem podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP v plné výši, tj Kč. U jednatele, který je v tomto případě zaměstnancem ve smyslu 6 odst. 2 ZDP, bude od daně z příjmů fyzických osob osvobozena jenom částka do výše limitu stanoveného v 6 odst. 9 písm. p) ZDP, tj Kč, zatímco částka poskytnutých příspěvků převyšující tento limit, tj Kč, bude u jednatele zdanitelným příjmem ze závislé činnosti, který bude rovněž podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Pokud příspěvky na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění poskytuje zaměstnanci v průběhu kalendářního roku více zaměstnavatelů, sleduje se limit Kč příspěvků osvobozených od daně z příjmů podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP u každého zaměstnavatele samostatně. To se týká zejména případů, kdy zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změní zaměstnání a každý ze zaměstnavatelů mu v tomto kalendářním roce přispívá na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění. Příklad 3: V roce 2015 bude mít zaměstnanec postupně dva zaměstnavatele. První zaměstnavatel, u kterého bude zaměstnanec v pracovním poměru v měsících lednu září 2015, bude přispívat podle svého vnitřního předpisu na doplňkové penzijní spoření zaměstnance měsíčně částkou ve výši Kč, takže za období leden září 2015 dosáhne celková výše tohoto příspěvku Kč (9 x 3 000). Druhý zaměstnavatel, u kterého bude zaměstnanec v pracovním poměru v měsících říjnu prosinci 2015, bude přispívat podle ujednání v pracovní smlouvě uzavřené se zaměstnancem na doplňkové penzijní spoření zaměstnance měsíčně částkou ve výši Kč, takže za období říjen prosinec 2014 dosáhne celková výše tohoto příspěvku Kč (3 x 2 000). V obou případech nepřesáhne celková výše příspěvku na doplňkové penzijní spoření zaměstnance poskytnutého zaměstnavatelem v roce 2015 stanovený limit pro osvobození od daně podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP, tudíž příspěvek poskytnutý prvním zaměstnavatelem v celkové výši Kč a stejně tak i příspěvek poskytnutý druhým zaměstnavatelem v celkové výši Kč, budou u zaměstnance v plné výši osvobozeny od daně. U obou zaměstnavatelů bude podmínka daňové uznatelnosti příspěvku podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP splněna, tudíž poskytnuté příspěvky na doplňkové penzijní spoření zaměstnance budou u obou zaměstnavatelů daňově uznatelnými výdaji (náklady) v plné výši. Příspěvky poskytované zaměstnavatelem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen uvádět na mzdových listech, a to za každý kalendářní měsíc. To vyplývá z ustanovení 38j odst. 2 písm. f) ZDP. 3 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

4 Zkušenosti z kontrol Netvoření (zákonného) rezervního fondu ze zisku Ing. Petr Píša, CAE Chybný postup: Stále existují případy, kdy účetní jednotky před netvořily zákonný rezervní fond. Přestože obchodní korporace již od nemají zákonnou povinnost jeho tvorby ze zisku a dosavadní výši zákonného rezervního fondu mohou vyčerpat, je nutné nyní respektovat ujednání společenských smluv, zakladatelských smluv (či listin) nebo stanov, kde tato povinnost může i nadále platit. Neúčtování o rezervním fondu je typické u externě vedeného účetnictví účetní jednotky, přestože příslušné dokumenty (návrhy rozdělení zisku) pro zaúčtování jsou veřejně dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku, kde jsou povinně zveřejňovány (pokud nebyly předány přímo účetní jednotkou externí účetní). Důvody nesprávnosti: Účetní jednotky jsou povinny účtovat o všech skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (účetní případy), aby bylo jejich účetnictví úplné. Dále musí být účetními jednotkami dodrženo obsahové vymezení položek v účetní závěrce (tj. i položek vlastního kapitálu v rozvaze) a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené vyhláškou provádějící zákon o účetnictví. Účetnictví musí být vedeno tak, aby obsah položek účetní závěrky odpovídal skutečnému stavu (tzn. věrný obraz předmětu účetnictví). Informace v účetní závěrce musí být mimo jiné spolehlivé (tj. i úplné). Jestliže není účtováno o rezervním fondu, resp. není vytvořen, a to v rozporu se společenskou smlouvou obchodní korporace, její zakladatelskou smlouvou (či listinou) nebo stanovami, znamená to, že část výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení může být rozdělena mezi společníky (či akcionáře), ačkoliv rozdělena být nesmí a je určena pro jiné účely (zejména krytí budoucích ztrát). Výše takto navýšeného zisku k možnému rozdělení pak způsobuje nesprávný úsudek či rozhodnutí uživatele účetní závěrky. Bohužel zákon o účetnictví nepředepisuje povinnost inventarizace vlastního kapitálu, což by tuto popisovanou nesprávnost muselo odhalit již při samotných uzávěrkových pracích. Důsledky a sankce: Jestliže účetní jednotka nevytvoří rezervní fond, jehož tvorba plyne ze společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy (či listiny) nebo stanov, neúčtovala o všech skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, čímž není její účetnictví úplné a správné. Navíc je porušen věrný obraz položek vlastního kapitálu a informace o výši výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení a rezervním fondu v účetní závěrce není spolehlivá. To znamená spáchání správního deliktu, za který může být účetní jednotce uložena pokuta finančním úřadem až do výše 3 % brutto hodnoty aktiv. Právní úprava: 3 odst. 1, 4 odst. 8, 6 odst. 1, 7 odst. 1 a 2, 8 odst. 1 až 3, 19 odst. 6, 29 odst. 1 a 37a odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3 písm. b) ZoÚ 15 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ČÚS č. 018 (bod ) y Účtování dobropisu Nakoupili jsme materiál na sklad, při odebrání do výroby jsme zjistili, že má vadu. S dodavatelem jsme se domluvili, že si vadu opravíme sami a on nám v této výši pošle dobropis ke své původní faktuře. Materiál je stále na skladě; bude se dobropis účtovat do nákladů, nebo na sklad? Pokud je materiál stále na skladě, měli byste se řídit ustanovením 49 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kde je uvedeno, že náklady na úpravu skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob. To znamená, že náklady, které vynaložíte na úpravu (opravu) materiálu, budete aktivovat (účtování 112/621 viz bod ČÚS č. 015) a následný dobropis od dodavatele se stane rovněž součástí pořizovací ceny. Tak bude dosaženo stavu, kdy do doby použití materiálu k tvorbě konkrétních výkonů nebude ovlivněn hospodářský výsledek. Zaměstnanci a cestovné Ing. Miroslav Brabec Několik zaměstnanců společnosti, kteří mají v pracovní smlouvě výkon práce na provozovně v Plzni, by mělo po delší dobu (6 měsíců až rok) pracovat v sídle společnosti v Českých Budějovicích. Zaměstnavatel by za tuto dopravu z provozovny do sídla společnosti chtěl proplácet cestovné v podobě zákonných náhrad za používání soukromého vozidla. Otázkou je, zda zde není nějaké omezení a možnost napadnutí, že se jedná o dopravu do zaměstnání a zda je možné toto definovat (s ohledem na místo výkonu práce) jako vyslání na služební cestu a zda není překážkou dlouhá doba. Počet pracovních cest ani doba jejich trvání není zákoníkem práce omezena. Je pouze otázkou, zda v uvedeném případě jde o pracovní cesty podle 42, resp. 156 odst. 2 ZP, anebo o přeložení zaměstnance do jiného místa výkonu práce podle 43 ZP. Nicméně i při přeložení podle 43 ZP, zaměstnanci podle 152 písm. d) a dalších ustanovení ZP, cestovní náhrady při splnění příslušných podmínek přísluší. Ing. Karel Janoušek DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

5 Daň z nabytí nemovitých věcí daňová uznatelnost Koupili jsme pozemek a ve smlouvě je dohodnuto, že Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Podali jsme daňové přiznání a daň zaplatili. Je pro nás tato daň daňově uznatelným nákladem podle 24 odst. 2 písm. ch) ZDP? Nebo se o tuto daň zvýší hodnota pozemku (náklad související s jeho pořízením)? Podle 24 odst. 2 písm. ch) ZDP daňovým výdajem je mimo jiné daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byla zaplacena, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního vlastníka. Poplatník, fyzická osoba, který vede daňovou evidenci, uplatní daň z nabytí nemovitých věcí do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů při jejím zaplacení v souladu s 24 odst. 2 písm. ch) ZDP. Podnikatel vedoucí účetnictví musí postupovat v souladu s účetními předpisy. Pokud vytvoří dohadnou položku na daň z nabytí nemovitých věcí (případně dohadnou položku na zálohu na tuto daň), bude částka ve výši vytvořené dohadné položky součástí pořizovací ceny pozemku. Ing. Eva Sedláková Úrok z pozdě uhrazené zálohy na daň Zapomněl jsem zaplatit v termínu zálohu na daň z příjmů právnických osob, po upozornění z FÚ jsem tak neprodleně učinil, ovšem byl mi sdělen úrok ze zálohy, který jsem také okamžitě uhradil. Zajímalo by mne, zda je úrok daňově uznatelný. Bohužel, v daném případě se jedná o sankční úroky, nikoliv o sankce ze závazkových vztahů. Z tohoto důvodu se jedná o daňově neuznatelný náklad podle 25 odst. 1 písm. f) ZDP. DPH do daňových nákladů Ing. Jiří Nigrin Má plátce DPH (fyzická osoba) možnost se rozhodnout, zda částku DPH z přijatých zdanitelných plnění uplatní na vstupu v rámci DPH (odpočet DPH), nebo částku daně zahrne do ceny majetku/nákladů v rámci daně z příjmů (použije částku DPH ke snížení daně z příjmů)? Ano, jistě, takovou možnost plátce má. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je jeho právem, a nikoli povinností. Samozřejmě v řadě případů není původně uplatněný nárok definitivní. Může se tedy stát, že DPH je původně uplatněna jen částečně nebo vůbec; je li rozdíl zaúčtován na vrub daňových výdajů, bude pozdější korekce (zvýšení) nároku na odpočet pro plátce naopak představovat zdanitelný příjem. Analogicky bude plátce postupovat při zahrnutí neuplatněné DPH do vstupní ceny majetku (dojde k jejímu snížení). Danění úročené zápůjčky Ing. Martin Špád Společníci si vezmou od s.r.o. úročenou zápůjčku, úrok bude účtován vždy k za celý rok. a) Společník si vezme první zápůjčku, kterou splatí a např. za několik měsíců si vezme druhou. b) Společník si vezme zápůjčku, která bude na několik let. Kdy je nutno uvádět do daňového přiznání, jak a podle čeho posoudit, zda uvést na řádek 50? Výše úroku je cca 40 tis. Kč, výše zdanitelných plnění cca 40 mil. Kč, jiná osvobozená plnění zatím nejsou. Jde spíše o to, že se může opakovat více let. z pohledu daně z příjmů: Úrok přijatý za poskytnutí zápůjčky je výnosem podléhajícím u společnosti dani z příjmů právnických osob. Pro účtování úroků u právnické osoby platí především ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., tj. že Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí; přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. To znamená, že společnost do zdanitelných výnosů zahrne částku odpovídající sjednanému úroku připadajícího na zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání. Skutečnost, zda je v daném období zaplacena nižší částka, než bylo sjednáno, nebo je úrok předplacen předem, není pro daňové posouzení rozhodující. Např. v případě, kdy je v jednom roce předplacen úrok na 4 roky, bude do výnosů zaúčtována pouze poměrná část časově souvisejících úroků. Zbývající část předplacených úroků bude do výnosů rozpouštěna postupně v dalších třech letech. V tomto případě bude pro časové rozlišení pravděpodobně využit účet 384 Výnosy příštích období. z pohledu DPH: Jaroslava Pfeilerová Úrok se uvádí jako odměna za finanční činnost do ř. 50 vždy, otázkou je spíše to, zda jej lze uvést i do ř. 51 a vyloučit jej tak z výpočtu koeficientu podle 76 ZDPH. To lze pouze v případě, kdy se jedná o příležitostnou činnost firmy. 5 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

6 Judikatura Evropského soudního dvora C 306/94 (Regie dauphinoise), C 235/00 (CSC), C 77/01 (EDM) stanoví, že příležitostné finanční činnosti jsou takové, které představují jen omezené užití majetku nebo služeb, které jsou předmětem daně. Vámi zmíněné situace dle mého názoru lze v návaznosti na zmíněnou judikaturu posoudit jako příležitostnou činnost firmy. Účtování dividend Ing. Ivana Langerová Jakým způsobem se účtují u společnosti s ručením omezeným se sídlem v ČR dividendy, které byly vyplaceny z USA a zdaněny 15% daní? Jakým způsobem se pak tyto dividendy v ČR daní a jak se uvedou v přiznání k dani z příjmů? Přijaté dividendy lze zaúčtovat následujícím způsobem: MD 221/DAL 665 (případně 666). Vzhledem k tomu, že mezi ČR a USA je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění č. 32/1994 Sb., bude při zdaňování postupováno přednostně podle této smlouvy. V článku 10 Dividendy předmětné smlouvy je stanoveno, že ve státě zdroje (v USA) budou dividendy zdaněny sazbou daně 5 % při vlastnictví 10% podílu s hlasovacím právem na společnosti vyplácející dividendy. V ostatních případech činí daň 15 %. V USA měly být dividendové příjmy českého rezidenta zdaněny v souladu s tímto ujednáním v mezinárodní smlouvě. V článku 24 smlouvy je pro zamezení dvojího zdanění sjednána metoda zápočtu prostého. V ČR tuzemská společnost (daňový rezident) podá daňové přiznání, do kterého zahrne své celosvětové příjmy (tedy i dividendy z USA) za následujících podmínek: Do hospodářského výsledku (řádek 10 daňového přiznání) je potřebné uvést dividendový příjem v hrubé výši. Za pomocí tabulky I Zápočet daně zaplacené v zahraničí daňový subjekt vypočte částku, kterou lze z daně zaplacené v zahraničí započítat na daňovou povinnost v ČR. Vypočtená částka bude přepsána na řádek 320 daňového přiznání a odečtena od daně v ČR. Při zápočtu v zahraničí zaplacené daně je důležité neopomenout to, že v ČR lze započítat pouze daň sraženou v zahraničí v souladu s uzavřenou smlouvou Bezplatně pro Vás: Potřebujete nahlédnout do právního předpisu ke konkrétnímu datu účinnosti? Navštivte Zákaznický portál 24! o zamezení dvojího zdanění. V případě USA je to již zmíněná sazba daně 5 % při vlastnictví 10% podílu s hlasovacím právem na společnosti vyplácející dividendy nebo 15% v ostatních případech. To znamená, že pokud česká společnost neprokáže, že je rezidentem smluvního státu a v zahraničí bude z jejího příjmu sražena vyšší sazba, než stanoví smlouva, nebude daň sraženou nad rámec smlouvy možné započítat na daňovou povinnost v ČR. Daň zaplacenou v USA je nutné pro účely zápočtu v ČR prokázat potvrzením vystaveným zahraničním správcem daně. Jaroslava Pfeilerová Odpočet DPH u bezúplatně poskytnutého zboží v hodnotě nad 500 CZK Naše společnost poskytuje svým zákazníkům zboží v podobě bezúplatného plnění (dárku). V souladu s ustanovením 13 odst. 8 písm. c) ZDPH společnost uplatňuje daň na výstupu pouze u poskytnutí zboží v hodnotě nad 500 CZK. Dle 72 odst. 4 ZDPH plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci ve smyslu zákona o dani z příjmů. Dle ustanovení 25 odst. 1 písm. t) ZDP reprezentací je také poskytnutí dárku v hodnotě nad 500 CZK. To znamená, že u zboží, které poskytujeme zákazníkům v hodnotě nad 500 CZK, společnost nemá nárok na odpočet DPH při nákupu a taky současně musí odvést DPH na výstupu? Podle 72 odst. 4 ZDPH nemá plátce nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci ve smyslu zákona o dani z příjmu, s výjimkou plnění podle 13 odst. 8 písm. c). Z uvedeného tedy vyplývá, že nárok na odpočet máte. Ing. Eva Krekulová Tvorba opravné položky a insolvence Firma má pohledávky, které přihlásila do insolvence v roce Doposud se insolvenční správce nevyjádřil, zda pohledávky přijal, či nikoliv. Firma podává daňové přiznání k dani z příjmů k Když nám insolvenční správce sdělí do podání daňového přiznání, že pohledávky přijal, je možno na ně udělat v roce % opravné položky? A co v případě, že oznámení o přijetí pohledávek nám bude oznámeno až po podání daňového přiznání? Rozhodující pro uplatnění opravné položky k pohledávce je její včasné přihlášení u soudu od zahájení insolvenčního řízení, a to: do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku (2 měsíce), do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení (30 dnů). Předpokládám, že Vy ve svém dotazu máte na mysli nutnost zrušení opravné položky v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona o rezervách. Podle jeho znění je nutné opravnou položku zrušit mj. i tehdy, kdy pohledávku účinně popřel insolvenční správce a insolvenční zákon mu právo popřít pohledávku přiznává. Možnost popření pohledávky je dána insolvenčnímu správci prostřednictvím 192 insolvenčního zákona. I když to v 8 zákona o rezervách není výslovně stanoveno, mělo by platit, že opravná položka se zruší v tom zdaňovacím období, kdy nabyde popření pohledávky na účinnosti. Zveřejnění bankovních účtů Ing. Miroslav Brabec Naší společnosti poskytují služby drobní podnikatelé plátci DPH, kteří v mnoha případech nemají v registru plátců DPH zveřejněný žádný bankovní účet. Jedná se o plnění v jednotlivém případu řádově do Kč na daňovém dokladu. 1) Musí mít každý registrovaný plátce DPH zveřejněn aspoň jeden účet? 2) Mohu se stát jako odběratel ručitelem za příp. neodvedenou daň, i když nedosahuje limitu podle 109 odst. 2 písm. c) při takto provedené platbě (dodavatel není nespolehlivým plátcem, nejde o PHM apod.) jen z titulu, že jsem mohl vědět, že daň nebude odvedena z důvodu, že platím na jiný než zveřejněný účet? DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

7 Podle 96 zákona o DPH jsou povinným registračním údajem čísla všech bankovních účtů, které jsou poskytovány pro ekonomickou činnost. Pokud tedy má osoba povinná k dani bankovní účet, měla by jej uvést k přihlášce v registraci. Určení účtu ke zveřejnění je však nepovinné, jde o oprávnění, nikoliv povinnost. Osoba by tedy měla bankovní účet v přihlášce k registraci uvést, nemusí jej však určit ke zveřejnění. Z pouhé skutečnosti, že plátce nemá zveřejněný účet, se nedá dovozovat, že by měl dodavatel úmysl DPH neodvést. K ručení podle 109 odst. 1 zákona o DPH je potřeba naplnit tzv. znalostní test ohledně neuhrazení daně či zasažení transakce podvodem (zejména věděl nebo vědět měl a mohl, že nedojde k úhradě daně). V úvahu může přicházet dále 109 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, kdy ručení vzniká v případě, že odběratel bez ekonomického opodstatnění přijal zdanitelné plnění za cenu zjevně odchylnou od ceny obvyklé. Ing. Jana Kolářová Převedení automobilu do osobního užívání DPH Jsem podnikatel vedoucí daňovou evidenci a chci převést osobní automobil pořízený v roce 2012 do osobního užívání. Automobil je v obchodním majetku, je již odepsaný. Jelikož jsem omezil podnikání, budu vozidlo využívat pro podnikání jen v případě potřeby. Jaký je prosím postup v oblasti DPH? Trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, se dle ustanovení 13 odst. 5 a odst. 4 písm. a) ZDPH považuje za dodání zboží za úplatu. Pokud se tedy jedná o automobil, u kterého byl nárok na odpočet daně uplatněn, pak při jeho vyřazení z obchodního majetku bude přiznána daň, kdy základem daně dle 36 odst. 6 písm. a) ZDPH bude cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Např. cena, za kterou by bylo možno obdobný ojetý automobil (značka, rok výroby, stav, ) pořídit v autobazaru či na inzerát. Ing. Dana Langerová Evidence souboru majetku Potřebuji poradit, jak zaevidovat v daňové evidenci nákup vybavení pensionu. Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci koupila pension s jeho kompletním vybavením. Cena za pension byla stanovena samostatně na základě kupní smlouvy o nemovitosti. Vnitřní vybavení pensionu bylo koupeno na základě kupní smlouvy o prodeji movitých věcí. Součástí této smlouvy je předávací protokol o movitých věcech. Protokol je rozepsán dle jednotlivých místností. U každé je soupis věcí od nábytku, televizorů až po lžičky nebo cukřenky. V protokole jsou uváděny pouze kusy bez vyčíslení ceny. Cena za kompletní vybavení byla stanovena jednou částkou na základě dohody obou stran. Lze kompletní vybavení zařadit jako soubor majetku a ten pak odepisovat? Nebo je nutné stanovit si ceny za jednotlivé položky a ty pak zařadit do evidence? Účetní předpisy umožňují ocenění samostatných movitých věcí jednou částkou za předpokladu, že se jedná o soubor movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, který slouží jednotnému účelu. Součástí souboru nemohou být nemovité věci nebo nehmotný majetek. Uvedené podmínky splňujete, takže vybavení můžete jako soubor zařadit. Přerušení odpisů Ing. Lenka Vilhanová Je možné na rok přerušit odpisy auta kvůli ztrátě a další rok pokračovat v odpisování tam, kde jsme skončili, anebo rok přerušení odepíši, ale neuplatním v přiznání? V dotazu není uvedeno, zda vedete daňovou evidenci nebo účetnictví. Pokud by bylo vedeno účetnictví, je nutné v účetních odpisech pokračovat podle vnitřního předpisu vztahujícího se ke hmotnému majetku. Daňově potom je možné odpisy přerušit, což se vypořádá v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období. Nadále je potom nutné na kartě hmotného majetku uvádět účetní a daňové odpisy, které budou každý rok odlišné a vždy tento rozdíl vypořádat v daňovém přiznání. Pokud je vedena daňová evidence, není nutné daňové odpisy uplatnit, je to právo podnikatele. Na kartě hmotného majetku je potom rok, který nejsou odpisy uplatněny, s nulou a další rok se pokračuje, jakoby k přerušení nedošlo. Takže o odpisy podnikatel nepřijde, jen se prodlouží doba odpisování Obnova chmelnic Ing. Daniela Lampová Jak je to s obnovou chmelnic ve vazbě na daň z příjmů? Stávající chmelnice je v dlouhodobém majetku bez nosných konstrukcí a je odepisována ve 3. odpisové skupině. Chmelnice se každý rok, či delší časové období, částečně obnovuje (odumřelé rostliny ). Jedná se o náklad běžného roku (obdoba oprav a udržování), nebo o technické zhodnocení? O technické zhodnocení se v tomto případě nejedná. Je to provozní náklad, obdoba údržby. Ing. Lenka Vilhanová DPH a stálá provozovna na Slovensku České s.r.o., plátce DPH, poskytující softwarové služby (má vyvinutý software, který dále upravuje dle individuálních požadavků zákazníků), si pronajme kancelář na Slovensku. Mezi zákazníky jsou také slovenští zákazníci, plátci i neplátci DPH na Slovensku. Prosím o radu, kdy vzniká provozovna, jak to bude s povinností registrace DPH na Slovensku, a v případě vzniku provozovny s daní z příjmů právnických osob v ČR a na Slovensku; zda vznikne povinnost se registrovat k této dani i na Slovensku a podávat tam přiznání k dani z příjmů právnických osob. Především je zapotřebí rozlišit pojmy stálá provozovna pro účely daně z příjmů a provozovna pro daň z přidané hodnoty. Každý má totiž vlastní definici. Stálá provozovna pro účely daně z příjmů vznikne tehdy, jsou li splněny podmínky pro její vznik, které jsou dány bilaterální smlouvou o zamezení dvojího zdanění č. 100/2003 Sb.m.s. Podle čl. 5 Stálá provozovna se za stálou provozovnu považuje trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku, a to obzvláště, jde li o místo vedení části podniku, pobočku či kancelář. Stálá provozovna však nevznikne, je li zařízení využíváno výhradně za účelem 7 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

8 uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího podniku, ani v případě, kdy se toto trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti udržuje pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik anebo za účelem vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter. (Ze znění příslušných ustanovení jsem vyseparoval ta, která by tazateli měla stačit pro určení, zda stálá provozovna vznikne či nikoli; jinak doporučuji nahlédnout do celého znění čl. 5 smlouvy.) Jestliže tedy v pronajaté kanceláři budou probíhat jednání s klienty, podepisovány příslušné smlouvy apod., stálá provozovna vznikne. Důsledkem bude povinnost registrace k dani z příjmů právnických osob a každoroční podávání daňového přiznání na Slovensku. Zároveň český zřizovatel musí zajistit vedení samostatného slovenského účetního okruhu a jeho včlenění do účetnictví (a tím i do základu daně) české společnosti. Musíme si uvědomit, že právně se jedná o jedinou entitu, zatímco daňově a účetně jde o dva subjekty. Pokud nejsou naplněny podmínky vzniku stálé provozovny a stálá provozovna nevznikne, nemá česká společnost povinnosti ohledně daně z příjmů na Slovensku. Situace v dani z přidané hodnoty je odlišná potud, že definice provozovny je dána evropskou směrnicí, která byla inkorporována do národních úprav. Úprava ve slovenském zákoně je prakticky totožná s tou českou. Podle 4 odst. 5 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, se provozovnou rozumí stálé místo podnikání, které má personální a (současně) materiální vybavení potřebné pro výkon tohoto podnikání. Jsou li tyto podmínky splněny, tedy vznikla li stálá provozovna, vzniká povinnost se registrovat k dani při překročení obratu EUR v jakémkoli 12měsíčním období anebo je možné se registrovat i při nižším obratu dobrovolně. Jestliže stálá provozovna nevznikla, je povinnost se registrovat u Daňového úradu Bratislava před započetím vykonávání činnosti, která je předmětem daně, s výjimkou plnění uvedených v 5 odst. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. Softwarové služby mezi těmito výjimkami uvedeny nejsou, a proto lze předpokládat, že při neexistenci stálé provozovny by českému subjektu vznikla registrační povinnost z uvedeného titulu. Občerstvení při pracovní cestě Ing. Martin Špád Chtěli bychom se Vás zeptat na problematiku občerstvení a aktivit na workshopu/teambuldingu a zahraničních školení, které organizujeme. Workshopy a teambuldingy jsou cca 2 denní akce, kdy je zaměstnanec v režimu pracovní cesty. Dopolední a odpolední program bývá pracovní s prezentacemi. Navečer bývají společné aktivity,např. bowling. Na některých seminářích byla informace, že tyto aktivity (společná nařízená aktivita) mohou být daňově uznatelné, jelikož je jejich smyslem prohlubování interpersonálních vazeb zaměstnanců. Máte na to stejný názor? Jak je to s občerstvením? Na těchto akcích hradíme zaměstnancům veškeré občerstvení (snídaně, obědy mohou být i vícechodové, večeře). Na některém z absolvovaných seminářů bylo zmíněno, že by se mělo uznávat jen drobné občerstvení v podobě baget, kávy apod. Jakého jste názoru? Měli bychom uznávat celé občerstvení, nebo jen do hodnoty stravného na pracovní cestě (dle zákoníku práce)? Případně máme klíčovat občerstvení dle programů (pracovní/zábavní)? Naše společnost organizuje školení v zahraničí pro partnery a naši zaměstnanci se také účastní. Zaměstnanci si do vyúčtování dávají krácené stravné, které je uznatelné. Je třeba, abychom také klíčovali stravné, které jako firma na akci hradíme? Faktury za občerstvení jsou za celou akci (kde se stravují partneři, zaměstnanci, agentura). Měli bychom nějakým poměrem uznávat zaměstnance, nebo jen do výše stravného dle zákoníku práce, nebo vůbec? Pokud budete schopni správci daně např. v rámci daňové kontroly prokázat, že činnost Vašich zaměstnanců na teambuldingu souvisí s výkonem jejich práce sjednané v pracovní smlouvě, bude se jednat o pracovní cestu a zaměstnancům budou náležet cestovní náhrady stanovené zákoníkem práce. S výkonem práce zaměstnanců bude souviset např. školení (prohlubování kvalifikace), porady, společné řešení pracovních problémů apod. Zaměstnanci na pracovní cestě náleží jízdní výdaje, stravné, ubytovací výdaje a také náhrada ostatních souvisejících výdajů. Při zajištění bezplatného stravování nebude zaměstnanci dodaněna hodnota jídla jedná se o nepeněžní plnění, které je osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti (bez ohledu na hodnotu konzumovaného jídla). Poskytnuté stravné podle zákoníku práce je však ve vazbě na zajištění bezplatného stravování nutné snížit. Cestovní í náhrady poskytnuté při pracovní cestě (i nadlimitní) jsou pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře daňově účinným nákladem [ 24 odst. 2 písm. zh) ZDP]. Pro zaměstnance jsou poskytnuté cestovní náhrady plněním, které není předmětem daně ze závislé činnosti pouze do limitu stanoveného zákoníkem práce pro zaměstnance v nepodnikatelské sféře [ 6 odst. 7 písm. a) ZDP]. Nadlimitní náhrady podléhají odvodům daně ze závislé činnosti i zákonného pojistného. Stravování zaměstnanců na teambuldingu, který posoudíme jako vzdělávání, poradu apod., můžete daňově uplatnit. Stravování ostatních osob, např. zaměstnanců jiných firem, nelze daňově uplatnit, pouze v případech jejich přefakturace. Jaroslava Pfeilerová Daňový a účetní TIP aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. / Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6 / IČ: / tel.: , fax: / e mail: / Vedoucí redaktor: Ing. Marek Běhal, odborná redaktorka: Ing. Lucie Čížkovská / Sazba: FČ/ Tisk: POLY+, s. r. o. / Vychází 2 měsíčně. / Cena: Pololetní předplatné 1880 Kč + DPH, balné a poštovné / Předplatné na další období není třeba objednávat, je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců. Předplatné je možné zrušit písemně, nejpozději 6 týdnů před uplynutím ročního předplatného, jinak se prodlužuje o další rok. / Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou ve výhradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chráněna autorským zákonem. / Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad. Žádná část díla nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jiným způsobem) bez předchozího písem ného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s použitím elektronických off line nebo on line systémů ukládána do paměti, zpracovávána či šířena. / Informace obsažené v tomto díle byly zpracovány na základě nejlepších poznatků v okamžiku zveřejnění, kvůli neuceleným výsledkům ve výzkumu a jurisdikci však není možno zaručit absolutní bezchybnost. / Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. / Redakce zajistí zodpovězení případných dotazů předplatitelů zaslaných pouze přes formulář na Vybrané odpovědi budou uveřejněny v některém z čísel tohoto newsletteru. / Vydávání tohoto periodika povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury, č. j. 3974/95, dne Redakční uzávěrka čísla 9/2015 byla dne 14. dubna ISSN DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015

Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová Změny v soukromém životním pojištění od roku 2015 Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK

SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK SMĚRNICE PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK Účetní jednotka: Město Bochov Označení: SMĚRNICE Číslo: 2/2013 Zpracoval: Miroslav Egert Kontroloval: Miroslav Egert Platnost: dnem schválení Závaznost:

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 11. 12. 2013 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu

- - - - - - - - 0 1 0 1 2 0 0 5 do 3 1 1 2 2 0 0 5. b) obec c) PSČ. P r a h a 4 1 1 1 4 2 0 0. d) stát/kód státu e) číslo telefonu Finančnímu úřadu v, ve, pro pro Prahu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) řádné opravné dodatečné Důvody pro

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více