Vedle mzdy, platu nebo odměny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vedle mzdy, platu nebo odměny"

Transkript

1 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců v roce 2015 Ing. Jiří Vychopeň Vedle mzdy, platu nebo odměny za práci, případně dalších nároků, vyplývajících z platných právních předpisů, mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům i různá další plnění pro zlepšení jejich pracovních a sociálních podmínek. Tato plnění se obvykle označují jako zaměstnanecké výhody nebo také zaměstnanecké benefity. K nejčastějším a z daňového hlediska nejefektivnějším zaměstnaneckým benefitům patří poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, příspěvků na penzijní pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnanců. Osvobození u zaměstnavatele Z ustanovení 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Daňové judikáty Přiznání úroků za dobu zadržování finančních prostředků správcem daně ke stažení v PDF formátu na Zákaznickém portálu ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) vyplývá, že pokud poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, příspěvků na penzijní pojištění a příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnanců vyplývá z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele (viz 305 zákoníku práce), pracovní nebo jiné smlouvy, jsou tyto příspěvky u zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (nákladem), a to bez omezení jejich výše. Toto se vztahuje nejenom na příspěvky poskytované zaměstnancům v pracovním poměru, ale také na příspěvky poskytované zaměstnancům, kteří pracují na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody Vážení čtenáři, novelou zákona o daních z příjmů k došlo ke zpřísnění podmínek pro daňovou účinnost příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění. Za daňově neuznatelný je považován příspěvek zaměstnavatele, který neslouží ke krytí pojistného rizika. Podrobnosti v prvním článku. Od roku 2014 nemají obchodní korporace zákonnou povinnost tvořit rezervní fond ze zisku, pokud si tak samy nestanoví. Příspěvek Zkušenosti z kontrol pojednává o situaci, kdy účetní jednotka rezervní fond nevytvoří a jaké důsledky toto pochybení přináší. Nezapomeňte si stáhnout na Zákaznickém portále 24 (zakaznik.dashofer.cz) novou přílohu daňové judikáty! S přáním příjemných jarních dnů Lucie Čížkovská odborná redaktorka obsah 1... Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem 4... Zkušenosti z kontrol Netvoření (zákonného) rezervního fondu ze zisku dotazy 4... Účtování dobropisu Zaměstnanci a cestovné 5... Daň z nabytí nemovitých věcí daňová uznatelnost Úrok z pozdě uhrazené zálohy na daň DPH do daňových nákladů Danění úročené zápůjčky 6... Účtování dividend Odpočet DPH u bezúplatně poskytnutého zboží v hodnotě nad 500 CZK Tvorba opravné položky a insolvence Zveřejnění bankovních účtů 7... Převedení automobilu do osobního užívání Evidence souboru majetku Přerušení odpisů Obnova chmelnic DPH a stálá provozovna na Slovensku 8... Občerstvení při pracovní cestě 1 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

2 o provedení práce a dalším osobám, které se podle ustanovení 6 odst. 2 ZDP pro účely daně z příjmů rovněž označují jako zaměstnanci (např. členové družstev a společníci společností s ručením omezeným, kterým jsou vypláceny příjmy za práci, jednatelé společností s ručením omezeným a další členové orgánů právnických osob, kterým jsou vypláceny odměny za výkon funkce), pokud je poskytování příspěvku v souladu s ustanovením 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP. Osvobození u zaměstnance Uvedené příspěvky zaměstnavatele představují u zaměstnance příjem ze závislé činnosti, který je předmětem daně z příjmů fyzických osob, avšak podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše Kč ročně jako: 1. příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu nebo u penzijní společnosti a příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti, Penzijní připojištění se státním příspěvkem je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, ve znění pozdějších předpisů. Podle 27 odst. 5 uvedeného zákona může za své zaměstnance, kteří jsou účastníky penzijního připojištění podle tohoto zákona, s jejich souhlasem platit penzijnímu fondu příspěvek na penzijní připojištění nebo jeho část též zaměstnavatel. Přitom platí, že na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se neposkytuje státní příspěvek. Skutečnost, že za účastníka penzijního připojištění bude příspěvek nebo jeho část platit zaměstnavatel, je účastník povinen předem písemně oznámit penzijnímu fondu. Od , kdy bylo nově zavedeno doplňkové penzijní spoření, došlo k vyčlenění úspor účastníků dosavadního penzijního připojištění se státním příspěvkem z penzijního fondu do Transformovaného fondu, který od uvedeného data spravuje penzijní společnost. Spoření i výplata dávek se i nadále řídí původními podmínkami penzijního připojištění se státním příspěvkem a zejména platným penzijním plánem. Doplňkové penzijní spoření je upraveno zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. I v tomto případě může za své zaměstnance, kteří jsou účastníky doplňkového penzijního spoření, s jejich souhlasem platit penzijní společnosti příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo jeho část zaměstnavatel. Skutečnost, že za účastníka bude příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo jeho část platit zaměstnavatel, je účastník povinen předem písemně oznámit penzijní společnosti. Rovněž v tomto případě platí, že k příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek. 2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a institucí penzijního pojištění nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na penzijním pojištění, přičemž musí být splněny tyto podmínky: byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let a právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec a v případě jeho smrti jiná osoba, kromě zaměstnavatele, Institucí penzijního pojištění se podle 6 odst. 16 ZDP rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je a) provozován na principu fondového hospodaření, b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě (Evropský hospodářský prostor v současné době tvoří 28 členských států Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko). 3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho soukromé životní pojištění, na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie, nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, přičemž musí být splněny tyto podmínky: ve smlouvě je sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojištěný věku 60 let, a právo na plnění z pojistných smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je li pojistnou událostí smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné. Provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti včetně výkonu dohledu v pojišťovnictví je upraveno zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (tzv. soukromé pojištění ) jsou upraveny zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely ustanovení 6 odst. 9 písm. p) bodu 3. ZDP se soukromým životním pojištěním rozumí pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití určitého věku a důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v těchto případech: při vzniku nároku na starobní důchod, nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, stane li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, v případě smrti. Novela 2015 Od musí pro daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance podle nového znění 6 odst. 9 písm. p) bodu 3. ZDP kromě splnění výše uvedených podmínek ještě současně platit, že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Znamená to, že od uvedeného data byla vyjmuta ze systému daňových úlev ta část příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance, která neslouží ke krytí pojistného rizika a je zaměstnancem (pojistníkem) vybírána během existence pojistné smlouvy. Na tuto část příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnance se od uvedeného data vztahuje standardní režim zdanění příjmů ze závislé činnosti. Od dále platí podle nového znění 6 odst. 9 písm. p) bodu 3. ZDP, že DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

3 dojde li před skončením doby 60 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne 60 let k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy, osvobození podle tohoto ustanovení zaniká a ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, jsou u zaměstnance zdanitelným příjmem ze závislé činnosti podle 6 ZDP ty částky příspěvků na pojistné, které u něj byly v roce výplaty nebo předčasného ukončení smlouvy a v uplynulých 10 letech od daně z příjmů osvobozeny, Toto ustanovení se ale neuplatní v případě plnění, kdy došlo ke vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo v případě, stane li se pojištěný invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění nebo v případě smrti a s výjimkou pojistných smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bude přímo převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele. zaměstnanec je povinen oznámit svému zaměstnavateli nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, že nárok na daňové osvobození příspěvků hrazených zaměstnavatelem za jeho soukromé životní pojištění zanikl. Pokud bude zaměstnavatel po obdržení tohoto oznámení nadále pokračovat v poskytování příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnance, budou tyto další poskytované příspěvky u zaměstnance již zahrnovány do zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, ze kterých se vychází při výpočtu zálohy na daň z příjmů, a budou zahrnovány i do vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Limitní částka Kč pro osvobození příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem od daně z příjmů podle ustanovení 6 odst. 9 písm. p) ZDP se sleduje u téhož zaměstnavatele vždy souhrnně za všechny v tomto ustanovení uvedené druhy příspěvků zaměstnavatele. Příklad 1: Ve zdaňovacím období roku 2015 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci na základě ujednání v pracovní smlouvě příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem v celkové částce a příspěvek na soukromé životní pojištění v částce Kč. Na straně zaměstnavatele budou poskytnuté příspěvky v obou případech daňově uznatelným výdajem (nákladem) podle 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP. Na straně zaměstnance budou oba příspěvky osvobozeny od daně z příjmů podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP, neboť stanovený limit Kč pro toto daňové osvobození nebyl překročen. Pokud příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění, převýší v souhrnu v kalendářním roce u zaměstnance částku Kč, pak v tom kalendářním měsíci, ve kterém dochází k překročení tohoto limitu, bude nadlimitní výše příspěvku u zaměstnance součástí jeho zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, ze kterých se vychází při výpočtu zálohy na daň z příjmů. Příspěvek, který není osvobozen od daně z příjmů a podléhá u zaměstnance zdanění, bude rovněž zahrnut do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění. Příklad 2: V roce 2015 poskytne s.r.o. v souladu se smlouvou o výkonu funkce uzavřené s jednatelem příspěvek na doplňkové penzijní spoření jednatele v celkové výši Kč a příspěvek na soukromé životní pojištění jednatele ve výši Kč. U s.r.o., která je v tomto případě zaměstnavatelem ve smyslu 6 odst. 2 ZDP, budou oba příspěvky daňově uznatelným nákladem podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP v plné výši, tj Kč. U jednatele, který je v tomto případě zaměstnancem ve smyslu 6 odst. 2 ZDP, bude od daně z příjmů fyzických osob osvobozena jenom částka do výše limitu stanoveného v 6 odst. 9 písm. p) ZDP, tj Kč, zatímco částka poskytnutých příspěvků převyšující tento limit, tj Kč, bude u jednatele zdanitelným příjmem ze závislé činnosti, který bude rovněž podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Pokud příspěvky na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění poskytuje zaměstnanci v průběhu kalendářního roku více zaměstnavatelů, sleduje se limit Kč příspěvků osvobozených od daně z příjmů podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP u každého zaměstnavatele samostatně. To se týká zejména případů, kdy zaměstnanec v průběhu kalendářního roku změní zaměstnání a každý ze zaměstnavatelů mu v tomto kalendářním roce přispívá na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na soukromé životní pojištění. Příklad 3: V roce 2015 bude mít zaměstnanec postupně dva zaměstnavatele. První zaměstnavatel, u kterého bude zaměstnanec v pracovním poměru v měsících lednu září 2015, bude přispívat podle svého vnitřního předpisu na doplňkové penzijní spoření zaměstnance měsíčně částkou ve výši Kč, takže za období leden září 2015 dosáhne celková výše tohoto příspěvku Kč (9 x 3 000). Druhý zaměstnavatel, u kterého bude zaměstnanec v pracovním poměru v měsících říjnu prosinci 2015, bude přispívat podle ujednání v pracovní smlouvě uzavřené se zaměstnancem na doplňkové penzijní spoření zaměstnance měsíčně částkou ve výši Kč, takže za období říjen prosinec 2014 dosáhne celková výše tohoto příspěvku Kč (3 x 2 000). V obou případech nepřesáhne celková výše příspěvku na doplňkové penzijní spoření zaměstnance poskytnutého zaměstnavatelem v roce 2015 stanovený limit pro osvobození od daně podle 6 odst. 9 písm. p) ZDP, tudíž příspěvek poskytnutý prvním zaměstnavatelem v celkové výši Kč a stejně tak i příspěvek poskytnutý druhým zaměstnavatelem v celkové výši Kč, budou u zaměstnance v plné výši osvobozeny od daně. U obou zaměstnavatelů bude podmínka daňové uznatelnosti příspěvku podle 24 odst. 2 písm. j) bodu 5. ZDP splněna, tudíž poskytnuté příspěvky na doplňkové penzijní spoření zaměstnance budou u obou zaměstnavatelů daňově uznatelnými výdaji (náklady) v plné výši. Příspěvky poskytované zaměstnavatelem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen uvádět na mzdových listech, a to za každý kalendářní měsíc. To vyplývá z ustanovení 38j odst. 2 písm. f) ZDP. 3 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

4 Zkušenosti z kontrol Netvoření (zákonného) rezervního fondu ze zisku Ing. Petr Píša, CAE Chybný postup: Stále existují případy, kdy účetní jednotky před netvořily zákonný rezervní fond. Přestože obchodní korporace již od nemají zákonnou povinnost jeho tvorby ze zisku a dosavadní výši zákonného rezervního fondu mohou vyčerpat, je nutné nyní respektovat ujednání společenských smluv, zakladatelských smluv (či listin) nebo stanov, kde tato povinnost může i nadále platit. Neúčtování o rezervním fondu je typické u externě vedeného účetnictví účetní jednotky, přestože příslušné dokumenty (návrhy rozdělení zisku) pro zaúčtování jsou veřejně dostupné ve sbírce listin obchodního rejstříku, kde jsou povinně zveřejňovány (pokud nebyly předány přímo účetní jednotkou externí účetní). Důvody nesprávnosti: Účetní jednotky jsou povinny účtovat o všech skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (účetní případy), aby bylo jejich účetnictví úplné. Dále musí být účetními jednotkami dodrženo obsahové vymezení položek v účetní závěrce (tj. i položek vlastního kapitálu v rozvaze) a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené vyhláškou provádějící zákon o účetnictví. Účetnictví musí být vedeno tak, aby obsah položek účetní závěrky odpovídal skutečnému stavu (tzn. věrný obraz předmětu účetnictví). Informace v účetní závěrce musí být mimo jiné spolehlivé (tj. i úplné). Jestliže není účtováno o rezervním fondu, resp. není vytvořen, a to v rozporu se společenskou smlouvou obchodní korporace, její zakladatelskou smlouvou (či listinou) nebo stanovami, znamená to, že část výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení může být rozdělena mezi společníky (či akcionáře), ačkoliv rozdělena být nesmí a je určena pro jiné účely (zejména krytí budoucích ztrát). Výše takto navýšeného zisku k možnému rozdělení pak způsobuje nesprávný úsudek či rozhodnutí uživatele účetní závěrky. Bohužel zákon o účetnictví nepředepisuje povinnost inventarizace vlastního kapitálu, což by tuto popisovanou nesprávnost muselo odhalit již při samotných uzávěrkových pracích. Důsledky a sankce: Jestliže účetní jednotka nevytvoří rezervní fond, jehož tvorba plyne ze společenské smlouvy, zakladatelské smlouvy (či listiny) nebo stanov, neúčtovala o všech skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, čímž není její účetnictví úplné a správné. Navíc je porušen věrný obraz položek vlastního kapitálu a informace o výši výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení a rezervním fondu v účetní závěrce není spolehlivá. To znamená spáchání správního deliktu, za který může být účetní jednotce uložena pokuta finančním úřadem až do výše 3 % brutto hodnoty aktiv. Právní úprava: 3 odst. 1, 4 odst. 8, 6 odst. 1, 7 odst. 1 a 2, 8 odst. 1 až 3, 19 odst. 6, 29 odst. 1 a 37a odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3 písm. b) ZoÚ 15 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ČÚS č. 018 (bod ) y Účtování dobropisu Nakoupili jsme materiál na sklad, při odebrání do výroby jsme zjistili, že má vadu. S dodavatelem jsme se domluvili, že si vadu opravíme sami a on nám v této výši pošle dobropis ke své původní faktuře. Materiál je stále na skladě; bude se dobropis účtovat do nákladů, nebo na sklad? Pokud je materiál stále na skladě, měli byste se řídit ustanovením 49 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kde je uvedeno, že náklady na úpravu skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob. To znamená, že náklady, které vynaložíte na úpravu (opravu) materiálu, budete aktivovat (účtování 112/621 viz bod ČÚS č. 015) a následný dobropis od dodavatele se stane rovněž součástí pořizovací ceny. Tak bude dosaženo stavu, kdy do doby použití materiálu k tvorbě konkrétních výkonů nebude ovlivněn hospodářský výsledek. Zaměstnanci a cestovné Ing. Miroslav Brabec Několik zaměstnanců společnosti, kteří mají v pracovní smlouvě výkon práce na provozovně v Plzni, by mělo po delší dobu (6 měsíců až rok) pracovat v sídle společnosti v Českých Budějovicích. Zaměstnavatel by za tuto dopravu z provozovny do sídla společnosti chtěl proplácet cestovné v podobě zákonných náhrad za používání soukromého vozidla. Otázkou je, zda zde není nějaké omezení a možnost napadnutí, že se jedná o dopravu do zaměstnání a zda je možné toto definovat (s ohledem na místo výkonu práce) jako vyslání na služební cestu a zda není překážkou dlouhá doba. Počet pracovních cest ani doba jejich trvání není zákoníkem práce omezena. Je pouze otázkou, zda v uvedeném případě jde o pracovní cesty podle 42, resp. 156 odst. 2 ZP, anebo o přeložení zaměstnance do jiného místa výkonu práce podle 43 ZP. Nicméně i při přeložení podle 43 ZP, zaměstnanci podle 152 písm. d) a dalších ustanovení ZP, cestovní náhrady při splnění příslušných podmínek přísluší. Ing. Karel Janoušek DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

5 Daň z nabytí nemovitých věcí daňová uznatelnost Koupili jsme pozemek a ve smlouvě je dohodnuto, že Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel. Podali jsme daňové přiznání a daň zaplatili. Je pro nás tato daň daňově uznatelným nákladem podle 24 odst. 2 písm. ch) ZDP? Nebo se o tuto daň zvýší hodnota pozemku (náklad související s jeho pořízením)? Podle 24 odst. 2 písm. ch) ZDP daňovým výdajem je mimo jiné daň z nabytí nemovitých věcí, pokud byla zaplacena, a to i v případě zaplacení ručitelem za původního vlastníka. Poplatník, fyzická osoba, který vede daňovou evidenci, uplatní daň z nabytí nemovitých věcí do výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů při jejím zaplacení v souladu s 24 odst. 2 písm. ch) ZDP. Podnikatel vedoucí účetnictví musí postupovat v souladu s účetními předpisy. Pokud vytvoří dohadnou položku na daň z nabytí nemovitých věcí (případně dohadnou položku na zálohu na tuto daň), bude částka ve výši vytvořené dohadné položky součástí pořizovací ceny pozemku. Ing. Eva Sedláková Úrok z pozdě uhrazené zálohy na daň Zapomněl jsem zaplatit v termínu zálohu na daň z příjmů právnických osob, po upozornění z FÚ jsem tak neprodleně učinil, ovšem byl mi sdělen úrok ze zálohy, který jsem také okamžitě uhradil. Zajímalo by mne, zda je úrok daňově uznatelný. Bohužel, v daném případě se jedná o sankční úroky, nikoliv o sankce ze závazkových vztahů. Z tohoto důvodu se jedná o daňově neuznatelný náklad podle 25 odst. 1 písm. f) ZDP. DPH do daňových nákladů Ing. Jiří Nigrin Má plátce DPH (fyzická osoba) možnost se rozhodnout, zda částku DPH z přijatých zdanitelných plnění uplatní na vstupu v rámci DPH (odpočet DPH), nebo částku daně zahrne do ceny majetku/nákladů v rámci daně z příjmů (použije částku DPH ke snížení daně z příjmů)? Ano, jistě, takovou možnost plátce má. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je jeho právem, a nikoli povinností. Samozřejmě v řadě případů není původně uplatněný nárok definitivní. Může se tedy stát, že DPH je původně uplatněna jen částečně nebo vůbec; je li rozdíl zaúčtován na vrub daňových výdajů, bude pozdější korekce (zvýšení) nároku na odpočet pro plátce naopak představovat zdanitelný příjem. Analogicky bude plátce postupovat při zahrnutí neuplatněné DPH do vstupní ceny majetku (dojde k jejímu snížení). Danění úročené zápůjčky Ing. Martin Špád Společníci si vezmou od s.r.o. úročenou zápůjčku, úrok bude účtován vždy k za celý rok. a) Společník si vezme první zápůjčku, kterou splatí a např. za několik měsíců si vezme druhou. b) Společník si vezme zápůjčku, která bude na několik let. Kdy je nutno uvádět do daňového přiznání, jak a podle čeho posoudit, zda uvést na řádek 50? Výše úroku je cca 40 tis. Kč, výše zdanitelných plnění cca 40 mil. Kč, jiná osvobozená plnění zatím nejsou. Jde spíše o to, že se může opakovat více let. z pohledu daně z příjmů: Úrok přijatý za poskytnutí zápůjčky je výnosem podléhajícím u společnosti dani z příjmů právnických osob. Pro účtování úroků u právnické osoby platí především ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., tj. že Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí; přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. To znamená, že společnost do zdanitelných výnosů zahrne částku odpovídající sjednanému úroku připadajícího na zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání. Skutečnost, zda je v daném období zaplacena nižší částka, než bylo sjednáno, nebo je úrok předplacen předem, není pro daňové posouzení rozhodující. Např. v případě, kdy je v jednom roce předplacen úrok na 4 roky, bude do výnosů zaúčtována pouze poměrná část časově souvisejících úroků. Zbývající část předplacených úroků bude do výnosů rozpouštěna postupně v dalších třech letech. V tomto případě bude pro časové rozlišení pravděpodobně využit účet 384 Výnosy příštích období. z pohledu DPH: Jaroslava Pfeilerová Úrok se uvádí jako odměna za finanční činnost do ř. 50 vždy, otázkou je spíše to, zda jej lze uvést i do ř. 51 a vyloučit jej tak z výpočtu koeficientu podle 76 ZDPH. To lze pouze v případě, kdy se jedná o příležitostnou činnost firmy. 5 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

6 Judikatura Evropského soudního dvora C 306/94 (Regie dauphinoise), C 235/00 (CSC), C 77/01 (EDM) stanoví, že příležitostné finanční činnosti jsou takové, které představují jen omezené užití majetku nebo služeb, které jsou předmětem daně. Vámi zmíněné situace dle mého názoru lze v návaznosti na zmíněnou judikaturu posoudit jako příležitostnou činnost firmy. Účtování dividend Ing. Ivana Langerová Jakým způsobem se účtují u společnosti s ručením omezeným se sídlem v ČR dividendy, které byly vyplaceny z USA a zdaněny 15% daní? Jakým způsobem se pak tyto dividendy v ČR daní a jak se uvedou v přiznání k dani z příjmů? Přijaté dividendy lze zaúčtovat následujícím způsobem: MD 221/DAL 665 (případně 666). Vzhledem k tomu, že mezi ČR a USA je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění č. 32/1994 Sb., bude při zdaňování postupováno přednostně podle této smlouvy. V článku 10 Dividendy předmětné smlouvy je stanoveno, že ve státě zdroje (v USA) budou dividendy zdaněny sazbou daně 5 % při vlastnictví 10% podílu s hlasovacím právem na společnosti vyplácející dividendy. V ostatních případech činí daň 15 %. V USA měly být dividendové příjmy českého rezidenta zdaněny v souladu s tímto ujednáním v mezinárodní smlouvě. V článku 24 smlouvy je pro zamezení dvojího zdanění sjednána metoda zápočtu prostého. V ČR tuzemská společnost (daňový rezident) podá daňové přiznání, do kterého zahrne své celosvětové příjmy (tedy i dividendy z USA) za následujících podmínek: Do hospodářského výsledku (řádek 10 daňového přiznání) je potřebné uvést dividendový příjem v hrubé výši. Za pomocí tabulky I Zápočet daně zaplacené v zahraničí daňový subjekt vypočte částku, kterou lze z daně zaplacené v zahraničí započítat na daňovou povinnost v ČR. Vypočtená částka bude přepsána na řádek 320 daňového přiznání a odečtena od daně v ČR. Při zápočtu v zahraničí zaplacené daně je důležité neopomenout to, že v ČR lze započítat pouze daň sraženou v zahraničí v souladu s uzavřenou smlouvou Bezplatně pro Vás: Potřebujete nahlédnout do právního předpisu ke konkrétnímu datu účinnosti? Navštivte Zákaznický portál 24! o zamezení dvojího zdanění. V případě USA je to již zmíněná sazba daně 5 % při vlastnictví 10% podílu s hlasovacím právem na společnosti vyplácející dividendy nebo 15% v ostatních případech. To znamená, že pokud česká společnost neprokáže, že je rezidentem smluvního státu a v zahraničí bude z jejího příjmu sražena vyšší sazba, než stanoví smlouva, nebude daň sraženou nad rámec smlouvy možné započítat na daňovou povinnost v ČR. Daň zaplacenou v USA je nutné pro účely zápočtu v ČR prokázat potvrzením vystaveným zahraničním správcem daně. Jaroslava Pfeilerová Odpočet DPH u bezúplatně poskytnutého zboží v hodnotě nad 500 CZK Naše společnost poskytuje svým zákazníkům zboží v podobě bezúplatného plnění (dárku). V souladu s ustanovením 13 odst. 8 písm. c) ZDPH společnost uplatňuje daň na výstupu pouze u poskytnutí zboží v hodnotě nad 500 CZK. Dle 72 odst. 4 ZDPH plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci ve smyslu zákona o dani z příjmů. Dle ustanovení 25 odst. 1 písm. t) ZDP reprezentací je také poskytnutí dárku v hodnotě nad 500 CZK. To znamená, že u zboží, které poskytujeme zákazníkům v hodnotě nad 500 CZK, společnost nemá nárok na odpočet DPH při nákupu a taky současně musí odvést DPH na výstupu? Podle 72 odst. 4 ZDPH nemá plátce nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci ve smyslu zákona o dani z příjmu, s výjimkou plnění podle 13 odst. 8 písm. c). Z uvedeného tedy vyplývá, že nárok na odpočet máte. Ing. Eva Krekulová Tvorba opravné položky a insolvence Firma má pohledávky, které přihlásila do insolvence v roce Doposud se insolvenční správce nevyjádřil, zda pohledávky přijal, či nikoliv. Firma podává daňové přiznání k dani z příjmů k Když nám insolvenční správce sdělí do podání daňového přiznání, že pohledávky přijal, je možno na ně udělat v roce % opravné položky? A co v případě, že oznámení o přijetí pohledávek nám bude oznámeno až po podání daňového přiznání? Rozhodující pro uplatnění opravné položky k pohledávce je její včasné přihlášení u soudu od zahájení insolvenčního řízení, a to: do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku (2 měsíce), do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení (30 dnů). Předpokládám, že Vy ve svém dotazu máte na mysli nutnost zrušení opravné položky v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona o rezervách. Podle jeho znění je nutné opravnou položku zrušit mj. i tehdy, kdy pohledávku účinně popřel insolvenční správce a insolvenční zákon mu právo popřít pohledávku přiznává. Možnost popření pohledávky je dána insolvenčnímu správci prostřednictvím 192 insolvenčního zákona. I když to v 8 zákona o rezervách není výslovně stanoveno, mělo by platit, že opravná položka se zruší v tom zdaňovacím období, kdy nabyde popření pohledávky na účinnosti. Zveřejnění bankovních účtů Ing. Miroslav Brabec Naší společnosti poskytují služby drobní podnikatelé plátci DPH, kteří v mnoha případech nemají v registru plátců DPH zveřejněný žádný bankovní účet. Jedná se o plnění v jednotlivém případu řádově do Kč na daňovém dokladu. 1) Musí mít každý registrovaný plátce DPH zveřejněn aspoň jeden účet? 2) Mohu se stát jako odběratel ručitelem za příp. neodvedenou daň, i když nedosahuje limitu podle 109 odst. 2 písm. c) při takto provedené platbě (dodavatel není nespolehlivým plátcem, nejde o PHM apod.) jen z titulu, že jsem mohl vědět, že daň nebude odvedena z důvodu, že platím na jiný než zveřejněný účet? DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

7 Podle 96 zákona o DPH jsou povinným registračním údajem čísla všech bankovních účtů, které jsou poskytovány pro ekonomickou činnost. Pokud tedy má osoba povinná k dani bankovní účet, měla by jej uvést k přihlášce v registraci. Určení účtu ke zveřejnění je však nepovinné, jde o oprávnění, nikoliv povinnost. Osoba by tedy měla bankovní účet v přihlášce k registraci uvést, nemusí jej však určit ke zveřejnění. Z pouhé skutečnosti, že plátce nemá zveřejněný účet, se nedá dovozovat, že by měl dodavatel úmysl DPH neodvést. K ručení podle 109 odst. 1 zákona o DPH je potřeba naplnit tzv. znalostní test ohledně neuhrazení daně či zasažení transakce podvodem (zejména věděl nebo vědět měl a mohl, že nedojde k úhradě daně). V úvahu může přicházet dále 109 odst. 2 písm. a) zákona o DPH, kdy ručení vzniká v případě, že odběratel bez ekonomického opodstatnění přijal zdanitelné plnění za cenu zjevně odchylnou od ceny obvyklé. Ing. Jana Kolářová Převedení automobilu do osobního užívání DPH Jsem podnikatel vedoucí daňovou evidenci a chci převést osobní automobil pořízený v roce 2012 do osobního užívání. Automobil je v obchodním majetku, je již odepsaný. Jelikož jsem omezil podnikání, budu vozidlo využívat pro podnikání jen v případě potřeby. Jaký je prosím postup v oblasti DPH? Trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně, se dle ustanovení 13 odst. 5 a odst. 4 písm. a) ZDPH považuje za dodání zboží za úplatu. Pokud se tedy jedná o automobil, u kterého byl nárok na odpočet daně uplatněn, pak při jeho vyřazení z obchodního majetku bude přiznána daň, kdy základem daně dle 36 odst. 6 písm. a) ZDPH bude cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Např. cena, za kterou by bylo možno obdobný ojetý automobil (značka, rok výroby, stav, ) pořídit v autobazaru či na inzerát. Ing. Dana Langerová Evidence souboru majetku Potřebuji poradit, jak zaevidovat v daňové evidenci nákup vybavení pensionu. Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci koupila pension s jeho kompletním vybavením. Cena za pension byla stanovena samostatně na základě kupní smlouvy o nemovitosti. Vnitřní vybavení pensionu bylo koupeno na základě kupní smlouvy o prodeji movitých věcí. Součástí této smlouvy je předávací protokol o movitých věcech. Protokol je rozepsán dle jednotlivých místností. U každé je soupis věcí od nábytku, televizorů až po lžičky nebo cukřenky. V protokole jsou uváděny pouze kusy bez vyčíslení ceny. Cena za kompletní vybavení byla stanovena jednou částkou na základě dohody obou stran. Lze kompletní vybavení zařadit jako soubor majetku a ten pak odepisovat? Nebo je nutné stanovit si ceny za jednotlivé položky a ty pak zařadit do evidence? Účetní předpisy umožňují ocenění samostatných movitých věcí jednou částkou za předpokladu, že se jedná o soubor movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, který slouží jednotnému účelu. Součástí souboru nemohou být nemovité věci nebo nehmotný majetek. Uvedené podmínky splňujete, takže vybavení můžete jako soubor zařadit. Přerušení odpisů Ing. Lenka Vilhanová Je možné na rok přerušit odpisy auta kvůli ztrátě a další rok pokračovat v odpisování tam, kde jsme skončili, anebo rok přerušení odepíši, ale neuplatním v přiznání? V dotazu není uvedeno, zda vedete daňovou evidenci nebo účetnictví. Pokud by bylo vedeno účetnictví, je nutné v účetních odpisech pokračovat podle vnitřního předpisu vztahujícího se ke hmotnému majetku. Daňově potom je možné odpisy přerušit, což se vypořádá v daňovém přiznání za příslušné zdaňovací období. Nadále je potom nutné na kartě hmotného majetku uvádět účetní a daňové odpisy, které budou každý rok odlišné a vždy tento rozdíl vypořádat v daňovém přiznání. Pokud je vedena daňová evidence, není nutné daňové odpisy uplatnit, je to právo podnikatele. Na kartě hmotného majetku je potom rok, který nejsou odpisy uplatněny, s nulou a další rok se pokračuje, jakoby k přerušení nedošlo. Takže o odpisy podnikatel nepřijde, jen se prodlouží doba odpisování Obnova chmelnic Ing. Daniela Lampová Jak je to s obnovou chmelnic ve vazbě na daň z příjmů? Stávající chmelnice je v dlouhodobém majetku bez nosných konstrukcí a je odepisována ve 3. odpisové skupině. Chmelnice se každý rok, či delší časové období, částečně obnovuje (odumřelé rostliny ). Jedná se o náklad běžného roku (obdoba oprav a udržování), nebo o technické zhodnocení? O technické zhodnocení se v tomto případě nejedná. Je to provozní náklad, obdoba údržby. Ing. Lenka Vilhanová DPH a stálá provozovna na Slovensku České s.r.o., plátce DPH, poskytující softwarové služby (má vyvinutý software, který dále upravuje dle individuálních požadavků zákazníků), si pronajme kancelář na Slovensku. Mezi zákazníky jsou také slovenští zákazníci, plátci i neplátci DPH na Slovensku. Prosím o radu, kdy vzniká provozovna, jak to bude s povinností registrace DPH na Slovensku, a v případě vzniku provozovny s daní z příjmů právnických osob v ČR a na Slovensku; zda vznikne povinnost se registrovat k této dani i na Slovensku a podávat tam přiznání k dani z příjmů právnických osob. Především je zapotřebí rozlišit pojmy stálá provozovna pro účely daně z příjmů a provozovna pro daň z přidané hodnoty. Každý má totiž vlastní definici. Stálá provozovna pro účely daně z příjmů vznikne tehdy, jsou li splněny podmínky pro její vznik, které jsou dány bilaterální smlouvou o zamezení dvojího zdanění č. 100/2003 Sb.m.s. Podle čl. 5 Stálá provozovna se za stálou provozovnu považuje trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána činnost podniku, a to obzvláště, jde li o místo vedení části podniku, pobočku či kancelář. Stálá provozovna však nevznikne, je li zařízení využíváno výhradně za účelem 7 DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna 2015

8 uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího podniku, ani v případě, kdy se toto trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti udržuje pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik anebo za účelem vykonávání jakékoliv jiné činnosti, která má pro podnik přípravný nebo pomocný charakter. (Ze znění příslušných ustanovení jsem vyseparoval ta, která by tazateli měla stačit pro určení, zda stálá provozovna vznikne či nikoli; jinak doporučuji nahlédnout do celého znění čl. 5 smlouvy.) Jestliže tedy v pronajaté kanceláři budou probíhat jednání s klienty, podepisovány příslušné smlouvy apod., stálá provozovna vznikne. Důsledkem bude povinnost registrace k dani z příjmů právnických osob a každoroční podávání daňového přiznání na Slovensku. Zároveň český zřizovatel musí zajistit vedení samostatného slovenského účetního okruhu a jeho včlenění do účetnictví (a tím i do základu daně) české společnosti. Musíme si uvědomit, že právně se jedná o jedinou entitu, zatímco daňově a účetně jde o dva subjekty. Pokud nejsou naplněny podmínky vzniku stálé provozovny a stálá provozovna nevznikne, nemá česká společnost povinnosti ohledně daně z příjmů na Slovensku. Situace v dani z přidané hodnoty je odlišná potud, že definice provozovny je dána evropskou směrnicí, která byla inkorporována do národních úprav. Úprava ve slovenském zákoně je prakticky totožná s tou českou. Podle 4 odst. 5 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, se provozovnou rozumí stálé místo podnikání, které má personální a (současně) materiální vybavení potřebné pro výkon tohoto podnikání. Jsou li tyto podmínky splněny, tedy vznikla li stálá provozovna, vzniká povinnost se registrovat k dani při překročení obratu EUR v jakémkoli 12měsíčním období anebo je možné se registrovat i při nižším obratu dobrovolně. Jestliže stálá provozovna nevznikla, je povinnost se registrovat u Daňového úradu Bratislava před započetím vykonávání činnosti, která je předmětem daně, s výjimkou plnění uvedených v 5 odst. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. Softwarové služby mezi těmito výjimkami uvedeny nejsou, a proto lze předpokládat, že při neexistenci stálé provozovny by českému subjektu vznikla registrační povinnost z uvedeného titulu. Občerstvení při pracovní cestě Ing. Martin Špád Chtěli bychom se Vás zeptat na problematiku občerstvení a aktivit na workshopu/teambuldingu a zahraničních školení, které organizujeme. Workshopy a teambuldingy jsou cca 2 denní akce, kdy je zaměstnanec v režimu pracovní cesty. Dopolední a odpolední program bývá pracovní s prezentacemi. Navečer bývají společné aktivity,např. bowling. Na některých seminářích byla informace, že tyto aktivity (společná nařízená aktivita) mohou být daňově uznatelné, jelikož je jejich smyslem prohlubování interpersonálních vazeb zaměstnanců. Máte na to stejný názor? Jak je to s občerstvením? Na těchto akcích hradíme zaměstnancům veškeré občerstvení (snídaně, obědy mohou být i vícechodové, večeře). Na některém z absolvovaných seminářů bylo zmíněno, že by se mělo uznávat jen drobné občerstvení v podobě baget, kávy apod. Jakého jste názoru? Měli bychom uznávat celé občerstvení, nebo jen do hodnoty stravného na pracovní cestě (dle zákoníku práce)? Případně máme klíčovat občerstvení dle programů (pracovní/zábavní)? Naše společnost organizuje školení v zahraničí pro partnery a naši zaměstnanci se také účastní. Zaměstnanci si do vyúčtování dávají krácené stravné, které je uznatelné. Je třeba, abychom také klíčovali stravné, které jako firma na akci hradíme? Faktury za občerstvení jsou za celou akci (kde se stravují partneři, zaměstnanci, agentura). Měli bychom nějakým poměrem uznávat zaměstnance, nebo jen do výše stravného dle zákoníku práce, nebo vůbec? Pokud budete schopni správci daně např. v rámci daňové kontroly prokázat, že činnost Vašich zaměstnanců na teambuldingu souvisí s výkonem jejich práce sjednané v pracovní smlouvě, bude se jednat o pracovní cestu a zaměstnancům budou náležet cestovní náhrady stanovené zákoníkem práce. S výkonem práce zaměstnanců bude souviset např. školení (prohlubování kvalifikace), porady, společné řešení pracovních problémů apod. Zaměstnanci na pracovní cestě náleží jízdní výdaje, stravné, ubytovací výdaje a také náhrada ostatních souvisejících výdajů. Při zajištění bezplatného stravování nebude zaměstnanci dodaněna hodnota jídla jedná se o nepeněžní plnění, které je osvobozeno od daně z příjmů ze závislé činnosti (bez ohledu na hodnotu konzumovaného jídla). Poskytnuté stravné podle zákoníku práce je však ve vazbě na zajištění bezplatného stravování nutné snížit. Cestovní í náhrady poskytnuté při pracovní cestě (i nadlimitní) jsou pro zaměstnavatele v podnikatelské sféře daňově účinným nákladem [ 24 odst. 2 písm. zh) ZDP]. Pro zaměstnance jsou poskytnuté cestovní náhrady plněním, které není předmětem daně ze závislé činnosti pouze do limitu stanoveného zákoníkem práce pro zaměstnance v nepodnikatelské sféře [ 6 odst. 7 písm. a) ZDP]. Nadlimitní náhrady podléhají odvodům daně ze závislé činnosti i zákonného pojistného. Stravování zaměstnanců na teambuldingu, který posoudíme jako vzdělávání, poradu apod., můžete daňově uplatnit. Stravování ostatních osob, např. zaměstnanců jiných firem, nelze daňově uplatnit, pouze v případech jejich přefakturace. Jaroslava Pfeilerová Daňový a účetní TIP aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. / Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6 / IČ: / tel.: , fax: / e mail: / Vedoucí redaktor: Ing. Marek Běhal, odborná redaktorka: Ing. Lucie Čížkovská / Sazba: FČ/ Tisk: POLY+, s. r. o. / Vychází 2 měsíčně. / Cena: Pololetní předplatné 1880 Kč + DPH, balné a poštovné / Předplatné na další období není třeba objednávat, je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců. Předplatné je možné zrušit písemně, nejpozději 6 týdnů před uplynutím ročního předplatného, jinak se prodlužuje o další rok. / Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou ve výhradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chráněna autorským zákonem. / Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad. Žádná část díla nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jiným způsobem) bez předchozího písem ného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s použitím elektronických off line nebo on line systémů ukládána do paměti, zpracovávána či šířena. / Informace obsažené v tomto díle byly zpracovány na základě nejlepších poznatků v okamžiku zveřejnění, kvůli neuceleným výsledkům ve výzkumu a jurisdikci však není možno zaručit absolutní bezchybnost. / Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. / Redakce zajistí zodpovězení případných dotazů předplatitelů zaslaných pouze přes formulář na Vybrané odpovědi budou uveřejněny v některém z čísel tohoto newsletteru. / Vydávání tohoto periodika povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury, č. j. 3974/95, dne Redakční uzávěrka čísla 9/2015 byla dne 14. dubna ISSN DU TIP 9/2015 vyšlo 24. dubna

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Novely daňových a dalších důležitých zákonů od roku 2014 3 Daň z příjmů 3 Připomenutí novinek z roku 2013 3 Novinky účinné k 1.1.2014 týkající se výlučně fyzických

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více