Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ELTODO, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva ELTODO, a.s.

2 ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku Finanční část výroční zprávy ELTODO, a.s....9 Rozvaha v plném rozsahu ke dni aktiva...10 Rozvaha v plném rozsahu ke dni pasiva...12 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni Příloha k výkazům účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu...17 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny společností ELTODO za účetní období roku Konsolidovaná rozvaha skupiny ELTODO za rok Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát skupiny ELTODO za rok Příloha ke konsolidované účetní závěrce skupiny ELTODO...31 Adresa a kontakt společnosti ELTODO, a.s....61

4 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Základní informace o společnosti Název a sídlo společnosti ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Představenstvo Předseda: Místopředseda: Člen: Dozorčí rada Předseda: Člen: Člen: Ing. Libor Hájek Ing. Jiří Řehák Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. František Peringer Zdeňka Molnárová Ing. Jaroslav Laňka Základní kapitál ,- Kč Rozhodující předmět činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb SKUPINA ELTODO

5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 5 Zpráva o činnosti společnosti Společnost ELTODO, a.s. byla založena v roce 2007 s cílem koordinovat činnosti společností skupiny ELTODO a zprostředkovávat vazby mezi akcionářskou strukturou a společnostmi uvnitř skupiny EL- TODO. Společnost ELTODO, a.s. nemá pevnou organizační strukturu a její výkonné orgány jsou omezeny na představenstvo a dozorčí radu. Úlohou společnosti ELTODO, a.s. v rámci skupiny ELTODO je stanovovat strategické cíle skupiny ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a moderovat diskuzi mezi jednotlivými subjekty skupiny ELTODO pro dosažení těchto cílů. Společnost ELTODO, a.s. se v roce 2010 soustředila na rozvoj aktivit skupiny ELTODO v těchto základních segmentech trhu: l silniční a železniční infrastruktura l energetické zdroje a rozvodné sítě l veřejné osvětlení l telekomunikace Hlavní aktivitou společnosti ELTODO, a.s. v roce 2010 byla koordinace aktivit jednotlivých společností ve skupině ELTODO a zajišťování interakce mezi jednotlivými společnostmi skupiny ELTODO a akcionáři. Klíčová pozornost byla věnována společnostem ELTODO EG, a.s., VEGACOM, a.s., ELTODO dopravní systémy s.r.o. a ELTODO CITELUM s.r.o. Ve společnosti ELTODO EG, a.s. byl v roce 2010 ze strany společnosti ELTODO, a.s. kladen velký důraz na rozvoj a posilování pozice v oblasti dopravní infrastruktury a energetiky. V oblasti dopravní infrastruktury společnost dokončila úspěšně práce na dodávkách technologického a dopravního vybavení na Silničním okruhu kolem Prahy (SOKP), který byl úspěšně uveden do zkušebního provozu 20. září Společnost zahájila činnost na záruční údržbě SOKP s cílem získat dlouhodobý kontrakt v této oblasti. Součástí dokončovacích prací byla i složitá jednání spojená s financováním stavby. Společnost dále zahájila práce na stavbě I/35 Bílý Kostel Hrádek a dále pak získala významný kontrakt na obnovu řídicího systému Strahovského automobilového tunelu. Pro společnost byly rovněž významné pokračující aktivity v oblasti energetického průmyslu, a to zejména pokračující zakázky na elektrárně Tušimice, spolupráce s Pražskou energetikou a.s., Pražskou teplárenskou a.s. a Dopravním podnikem hlavního města Prahy a.s. Na konci roku 2010 proběhla ve společnosti ELTODO EG a.s. významná reorganizace spojená s optimalizací počtu zejména režijních pracovníků s cílem snížit náklady a zefektivnit některé činnosti. Ve společnosti VEGACOM, a.s. pokračovala i v roce 2010 restrukturalizace spojená zejména s úsporou nákladů, zvýšením výnosů a dosažením lepšího hospodářského výsledku. Lze konstatovat, že v roce 2010 došlo ve společnosti VEGACOM a.s. k celkové stabilizaci, dokladem tohoto faktu jsou kladné hospodářské výsledky. V oblasti zakázkové náplně byla pro společnost VEGACOM a.s. klíčová zakázka na SOKP na stavbě číslo 515 a dále pak rozšiřování projektů outsourcingu údržby pevné sítě Telefonica O2 a výstavba 3G sítě pro T-Mobile. SKUPINA ELTODO

6 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. pokračovala v plnění zakázky Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze. Společnost dále v Praze dokončila významnou zakázku na dodávku strategických detektorů pro TSK v rámci Operačního programu doprava. Společnost rovněž úspěšně realizovala dodávku dopravní řídící ústředny pro město Plzeň. Strategické zakázky v Brně a v Hradci Králové, o jejichž realizaci společnost ELTODO dopravní systémy s.r.o. usilovala, nebyly v roce 2010 rozhodnuty. Společnost se rovněž podílela na významných projektech skupiny ELTODO na SOKP v oblasti řídicích systémů tunelů a dálnic. V dubnu roku 2010 dokončila společnost ELTODO EG, a.s. akvizici 51% podílu firmy Siemens v ELTODO dopravní systémy, s.r.o. a stala se tak jejím 100% vlastníkem. Ve společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. byla zahájena implementace vnitřních procesů skupiny ELTODO spojená zejména s přechodem na jednotný systém řízení kvality. Společnost ELTODO Citelum s.r.o. se i nadále významně podílela na projektech přenesené správy veřejného osvětlení. Společnost získala v roce 2010 významnou zakázku na přenesenou správu veřejného osvětlení v Českém Těšíně. Významné bylo rovněž hledání vnitřních i vnějších rezerv v projektech přenesené správy, které by do budoucna měly vést k další optimalizaci projektů v oblasti veřejného osvětlení. Z hlediska fungování jednotlivých společností v rámci skupiny ELTODO prováděla ELTODO, a.s. kontroly hospodaření jednotlivých společností skupiny a zprostředkovávala akcionářům přehledné informace o fungování jednotlivých společností v rámci skupiny ELTODO. SKUPINA ELTODO

7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 7 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku 2010 SKUPINA ELTODO

8 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. SKUPINA ELTODO

9 Výroční zpráva ELTODO, a.s. Finanční část

10 10 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni roku 2010 jednotky: Kč Označení AKTIVA Řád. Běžné účetní období netto Min. účetní období netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 B. I. 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 B. I. 3 Software 007 B. I. 4 Ocenitelná práva 008 B. I. 5 Goodwill 009 B. I. 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B. I. 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B. I. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky 014 B. II. 2 Stavby 015 B. II. 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 B. II. 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 B. II. 5 Základní stádo a tažná zvířata 018 B. II. 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek B. II. 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 B. II. 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 B. II. 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách B. III. 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 B. III. 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 B. III. 4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 B. III. 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek B. III. 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 B. III. 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 11 Označení AKTIVA Řád. Běžné úč. období netto Min. úč. období netto C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby 032 C. I. 1 Materiál 033 C. I. 2 Nedokončená výroba a polotovary 034 C. I. 3 Výrobky 035 C. I. 4 Zvířata 036 C. I. 5 Zboží 037 C. I. 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 C. II. 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 C. II. 3 Pohledávky - podstatný vliv 042 C. II. 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 C. II. 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 C. II. 6 Dohadné účty aktivní 045 C. II. 7 Jiné pohledávky 046 C. II. 8 Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 C. III. 2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba C. III. 3 Pohledávky - podstatný vliv 051 C. III. 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 C. III. 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 C. III. 6 Stát - daňové pohledávky C. III. 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8 Dohadné účty aktivní 056 C. III. 9 Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze C. IV. 2 Účty v bankách C. IV. 3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 C. IV. 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období 064 D. I. 2 Komplexní náklady příštích období 065 D. I. 3 Příjmy příštích období

12 12 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Označení PASIVA Řád. Běžné úč. období Min. úč. období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál A. I. 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 A. I. 3 Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy A. II. 1 Emisní ážio 074 A. II. 2 Ostatní kapitálové fondy 075 A. II. 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 A. II. 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. II. 5 Rozdíly z přeměn společností 078 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. III. 2 Statutární a ostatní fondy 081 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let A. IV. 2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 B. I. 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 B. I. 3 Rezerva na daň z příjmů 090 B. I. 4 Ostatní rezervy 091 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 B. II. 2 Závazky - ovládající a řídící osoba B. II. 3 Závazky - podstatný vliv 095 B. II. 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096 B. II. 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 B. II. 6 Vydané dluhopisy 098 B. II. 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 B. II. 8 Dohadné účty pasívní 100 B. II. 9 Jiné závazky 101 B. II. 10 Odložený daňový závazek 102

13 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 13 Označení PASIVA Řád. Běžné úč. období Min. úč. období B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 B. III. 2 Závazky - ovládající a řídící osoba 105 B. III. 3 Závazky - podstatný vliv 106 B. III. 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 B. III. 5 Závazky k zaměstnancům 108 B. III. 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 B. III. 7 Stát - daňové závazky a dotace 110 B. III. 8 Krátkodobé přijaté zálohy 111 B. III. 9 Vydané dluhopisy 112 B. III. 10 Dohadné účty pasivní 113 B. III. 11 Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 B. IV. 2 Krátkodobé bankovní úvěry 117 B. IV. 3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období C. I. 2 Výnosy příštích období 121

14 14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni roku 2010 jednotky: Kč Ozn. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Řád. I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 Skutečnost v účetním období sledovaném + Obchodní marže 03 0 II. Výkony 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 II. 3. Aktivace 07 minulém B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady 12 0 C. 1. Mzdové náklady 13 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 C. 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2. Prodaný materiál 24 G. 2 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. 3 Ostatní provozní výnosy H. 4 Ostatní provozní náklady V. 5 Převod provozních výnosů 28 I. 6 Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. 7 Prodané cenné papíry a podíly 32

15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 15 Ozn. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Řád. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílu v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 S splatná 56 S odložená 57 * 3 Mimořádný výsledek hospodaření T. 4 Převod podílu na hospodaření společníkům (+/-) 59 *** 5 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** 6 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

16

17 Výroční zpráva ELTODO, a.s. Finanční část Příloha k výkazům účetní závěrky pro podnikatele v plném rozsahu Uvedené údaje se vztahují k účetnímu období roku 2010

18 18 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. I. Obecné údaje ELTODO, a.s. Účetní jednotka Obchodní firma: ELTODO, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ IČ: Datum vzniku: Zapsaná: v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Rozvahový den: Účetní období: od do Rozhodující předmět činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb. Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, což představuje ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě s tím, že každá akcie je ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Vlastní kapitál: Emisní kurs akcií byl zakladateli splacen nepeněžitými vklady v podobě kmenových akcií emitenta EL- TODO EG, a.s. Společnost vznikla dne se základním kapitálem ,- Kč a s vlastním kapitálem ve výši ,- Kč. Výkup akcií od drobných akcionářů: Dne se společnost ELTODO, a.s. stala jediným akcionářem společnosti ELTODO EG, a.s. a začala bývalým minoritním akcionářům vyplácet protiplnění za jejich akcie. Ke dni bylo vyplaceno protiplnění v celkové hodnotě ,72 Kč. O výplatu protiplnění v celkové hodnotě ,34 Kč nepožádali ke dni bývalí akcionáři vlastnící celkem 602 ks neplatných akcií (řádek Rozvahy č. 114). Výplata protiplnění bude probíhat po dobu čtyř let, tzn. do Osoby, které se podílejí na základním kapitálu účetní jednotky k více než 20 %: Ing. Libor Hájek, Fadějevova 1178/4, Praha 4 37,82 % podíl Molnárová Zdeňka, Fadějevova 1178/4, Praha 4 20,34 % podíl prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., Na Havránce 24, Praha 4 20,33 % podíl

19 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 19 Popis organizační struktury: Představenstvo: předseda představenstva Ing. Hájek Libor místopředseda představenstva Ing. Řehák Jiří člen představenstva Ing. Přibyl Ondřej, Ph.D. Dozorčí rada: předseda Peringer František člen Molnárová Zdeňka člen Ing. Laňka Jaroslav Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: Společnost nemá zaměstnance. Osobní náklady Společnost nemá a nevykazuje osobní náklady. Členům orgánů společnosti nebyly vypláceny žádné odměny ani poskytována peněžní a nepeněžní plnění. II. Základní východiska pro sestavení účetní závěrky Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Zahraniční čtenář by si měl ověřit, zda požadavky českého zákona o účetnictví jsou podobné nebo zda se liší od těch, na které je zvyklý. Účetní závěrka byla vypracována na principu historických cen. III. Způsoby oceňování a odpisování Způsoby oceňování a odpisování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2010, jsou následující: III.1. Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je účtován v pořizovacích cenách. Společnost odepisuje hmotný investiční majetek rovnoměrně na základě ročních odpisových sazeb, které jsou stanoveny tak, aby bylo zohledněno opotřebení odpovídající běžným podmínkám používání. Odpisy jsou účtovány do nákladů měsíčně od měsíce následujícího po měsíci pořízení. III.2. Dlouhodobý finanční majetek (Finanční investice) Cenné papíry a účasti jsou oceněny při nabytí pořizovací cenou. III.3. Zásoby Společnost nevykazuje zásoby. III.4. Pohledávky Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě, postoupené pohledávky v pořizovací ceně.

20 20 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. III.5. Přijaté úvěry Společnost nevykazuje přijaté úvěry. III.6. Podmíněná aktiva a podmíněné závazky Podmíněná aktiva: Vznik a právní nárok na aktivum vyplývá z minulých událostí a jeho nabytí závisí na jedné nebo více nejistých událostech, které společnost nemůže zcela ovlivnit (např. výsledek rozhodnutí soudu). Tato aktiva nejsou vykázána v rozvaze společnosti. Podmíněné závazky: Pravděpodobný závazek v důsledku činnosti společnosti, jehož existence bude potvrzena tím, zda v budoucnu dojde k jedné nebo více nejistým událostem (např. výsledek rozhodnutí soudu). Pokud není pravděpodobné, že společnost bude nucena k úhradě tohoto závazku čerpat zdroje, nebo nelze stanovit výši závazku, není tento závazek v účetnictví společnosti vykázán. Pokud lze odhadnout výši závazku a jeho úhrada je dostatečně pravděpodobná, jsou v účetnictví společnosti na tento závazek tvořeny rezervy. Tyto závazky nejsou vykázány v rozvaze společnosti. III.7. Účtování nákladů a výnosů Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově a věcně souvisejí. III.8. Finanční leasing Společnost nemá majetek pořízený touto formou. III.9. Devizové operace Společnost používá pro přepočet majetků, závazků a pohledávek v cizí měně na Kč pevné kurzy v okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku, pohledávky. Realizované zisky a ztráty se účtují do výnosů či nákladů běžného účetního období, nerealizované kurzové zisky a ztráty se v průběhu účetního období neúčtují. K datu sestavení účetní závěrky se majetek, závazky a pohledávky v cizí měně přepočítávají na české koruny kurzem platným k vyhlášeným ČNB a jako realizované se účtují do nákladů či výnosů kurzové rozdíly vzniklé na finančních účtech. Nerealizované kurzové zisky a ztráty zejména z přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách k datu se vykazují výsledkově. Kurzový rozdíl z přepočtu cenných papírů a podílů v cizích měnách se účtuje jako oceňovací rozdíl z přecenění. III.10. Účtování derivátů a opcí V roce 2010 nebyly deriváty ani opce využívány. III.11. Odložená daň Společnost neúčtuje o odložené dani, protože ve společnosti nevznikají žádné rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv.

21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 21 IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty IV.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Společnost v roce 2008 koupila majetek v pořizovací ceně Kč. Jedná se o umělecká díla, tzn. dlouhodobý hmotný majetek bez odpisování. Jiný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek společnost nevlastní. IV.2. Finanční majetek dlouhodobý Dlouhodobý finanční majetek v celkové výši ,86 Kč tvoří: V tis. Kč 100% podíl v ELTODO EG, a.s vykoupené a nově emitované akcie Informace o výplatě protiplnění vytěsněným minoritním akcionářům jsou uvedeny v I. části této přílohy. V tis. Kč pohledávky z obchodních vztahů 0 0 poskytnuté zálohy 14 0 ostatní pohledávky stát 0 8 jiné pohledávky Společnost neeviduje pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dnů. Společnost ELTODO, a.s. poskytla dlouhodobou půjčku ve výši Kč společnosti ELTODO Investment, s.r.o. (po přeměně Vegacom a.s.). Smlouvou o postoupení pohledávky z byla půjčka v plné výši postoupena na společnost ELTODO EG, a.s. s termínem úhrady do Dne byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o postoupení pohledávky, který posunul splatnost do Ke dni bylo splaceno 7 mil. Kč a v roce 2010 byla doplacena zbývající část ve výši 3 mil. Kč, tzn. ke dni je ze strany ELTODO EG, a.s. splaceno v plné výši. Stejně tak od ELTODO EG, a.s. jsou ke dni v plné výši uhrazeny pohledávky za dividendy 2009 ve výši 30 mil. Kč. V průběhu roku 2010 poskytla společnost ELTODO, a.s. úvěr společnosti Pandrenea, s.r.o., jehož nesplacený zůstatek k činí ,74 Kč. IV.4. Vlastní kapitál Vlastní kapitál při založení společnosti je podrobně popsán v I.části této přílohy a k datu je popsán v následující tabulce. Základní kapitál a informace o akciích je popsán v kapitole č. I Obecné údaje. Řádná valná hromada společnosti ELTODO, a.s. dne rozhodla, že HV po zdanění za rok 2009 ve výši ,- Kč bude rozdělen takto: příděl do rezervního fondu ,- Kč dividendy celkem ,- Kč nerozdělený zisk ,- Kč

22 22 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Položka vlastního kapitálu (v tis. Kč) Počáteční stav Přírůstky Úbytky Převody Konečný stav 1. Základní kapitál Rezervní fondy Nerozdělený zisk Neuhrazení ztráta Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Podíl na zisku, odměny Vlastní kapitál IV.5. Závazky V tis. Kč závazky z obchodních vztahů 0 0 závazky stát (DPPO) 0 0 závazek půjčka od ELTODO EG, a.s Statutární orgán společnosti avaloval biankosměnku, vystavenou dceřinou společností ELTODO EG, a.s. dne , jako zajišťovací instrument k úvěru/úvěrové lince ve výši Kč u UniCredit Bank Czech Rep. a.s. Dále společnost ELTODO, a.s. podepsala dvě ručitelská prohlášení za závazky společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. vůči bance HSBC Bank plc, plynoucí z poskytnutého úvěru ve výši ,- Kč ze dne a ve výši ,- Kč ze dne , které bylo nahrazeno ručitelským prohlášením ze dne za úvěr ve stejné výši, tj ,- Kč. Statutární orgán společnosti avaloval pět směnek výstavce FK Příbram, a.s., zajišťujících úhradu jistiny a pět biankosměnek na úhradu úroků a případných smluvních pokut, všechny ze dne Závazky vůči bývalým akcionářům k činí nevyplacené protiplnění pro bývalé minoritní akcionáře celkem ,34 Kč. IV.6. Rezervy Společnost ve sledovaném období netvořila rezervy. IV.7. Úvěry a finanční výpomoci K společnost nemá žádný úvěr. Společnost ELTODO, a.s. eviduje přijatou půjčku od společnosti ELTODO EG, a.s., která je ke dni evidována v celkové výši ,70 Kč viz tabulka závazky. Splatnost půjčky je do IV.8. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění Společnost nemá takový hmotný majetek.

23 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 23 IV.9. Vybrané položky tržeb a nákladů z provozní činnosti TRŽBY (v tis.kč) zprostředkování obchodu a služeb, ostatní provozní výnosy postoupení pohledávky kurzové zisky výnosové úroky dividendy 2009 z ELTODO EG, a.s NÁKLADY (v tis.kč) spotřeba materiálu 0 0 služby postoupení pohledávky) ostatní provozní náklady 10 0 daně a poplatky 0 46 nákladové úroky Kurzové ztráty bankovní poplatky 15 5 IV.10. Dotace Společnost v roce 2010 nepřijala žádné dotace. IV.11. Finanční leasing Společnost nemá majetek pořízený touto formou. IV.12. Daň z příjmů splatná daň ve výši 0.- Kč 1. záloha ,- Kč zaplacena záloha ,- Kč zaplacena odložená společnost nevykazuje žádné přechodné rozdíly, ze kterých by vznikala povinnost účtovat o odložené dani. IV.13. Soudní spory Ve sledovaném období společnost nevedla žádné soudní spory. IV.14. Budoucí závazky a potenciální spory K datu účetní závěrky společnost nemá informace o budoucích závazcích či potencionálních sporech, které by nebyly již vykázány v účetnictví. IV.15. Vztahy se spřízněnými osobami Vztahy se spřízněnými osobami jsou popsány v samostatné zprávě o vztazích. Všechny smlouvy byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.

24 24 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. IV.16. Události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. Další informace, nepopsané v této příloze, jsou součástí konsolidované účetní závěrky skupiny společností ELTODO za účetní období roku 2010.

25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 25 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 zpracovaná představenstvem ELTODO, a.s. v souladu s 66a obchodního zákoníku Ovládaná osoba: ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14, Praha 4 IČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládající osoby: Ing. Libor Hájek, Praha 4, Fadějevova 1178/4 Zdeňka Molnárová, Praha 4, Fadějevova 1178/4 1. Smlouvy uzavřené mezi ELTODO, a.s. a ovládajícími osobami v roce 2010: Ing. Libor Hájek: Žádná smlouva mezi Ing. Liborem Hájkem a ELTODO, a.s. uzavřena nebyla. Zdeňka Molnárová: Žádná nová smlouva mezi Zdeňkou Molnárovou a ELTODO, a.s. uzavřena nebyla. Představenstvo konstatuje, že společnosti nevyplynula žádná újma. 2. Jiné právní úkony učiněné v zájmu ovládajících osob v roce 2010: Jiné právní úkony v zájmu ovládajících osob nebyly učiněny. 3. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna ovládajícími osobami: Statutární orgán společnosti ELTODO, a.s. avaloval bianco směnku, vystavenou dceřinou společností ELTODO EG, a.s.dne , jako zajišťovací instrument k úvěru/úvěrové lince ve výši ,- Kč u UniCredit Bank Czech Rep. a.s. V roce 2010 nedošlo k žádné změně. Dále statutární orgán společnosti ELTODO, a.s. podepsal dvě ručitelská prohlášení za závazky společnosti ELTODO dopravní systémy s.r.o. vůči bance HSBC Bank plc, plynoucí z poskytnutého úvěru ve výši ,- Kč ze dne a ve výši ,- kč ze dne , které bylo nahrazeno ručitelským prohlášením ze dne za úvěr ve stejné výši, tj ,- Kč Závazky vůči bývalým akcionářům ke dni činí nevyplacené protiplnění pro bývalé minoritní akcionáře celkem ,34 Kč. Výplata protiplnění bude ukončena ke dni Prohlášení představenstva ovládané osoby: Představenstvo společnosti ELTODO, a.s. prohlašuje, že ovládaná osoba neuzavřela v roce 2010 žádné smlouvy s ovládajícími osobami. Dále prohlašuje, že ovládaná osoba neučinila ve prospěch ovládajících osob žádné právní úkony, a že nepřijala a neuskutečnila v zájmu propojených osob žádná jiná, než uvedená opatření. Představenstvo ELTODO, a.s. prohlašuje, že ovládané osobě nevznikla z titulu ovládání majetková újma. V Praze dne Za představenstvo ELTODO, a.s.: Ing. Jiří Řehák, místopředseda

26 26 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. Zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny společností ELTODO za účetní období roku 2010

27 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 27

28 28 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s.

29 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A E L T O D O, a. s. 29 Konsolidovaná rozvaha skupiny ELTODO za rok 2010 jednotky: Kč Položka AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.IV. Kladný konsolidační rozdíl B.V. Cenné papíry v ekvivalenci C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva - Přechodné účty aktiv PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez menšin. podílů (+-) A.V.1. Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období (+-) A.V.2. Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (+-) A.VII. Konsolidační rezervní fond B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasíva-přechodné účty pasív D. Menšinový vlastní kapitál D.I. Menšinový základní kapitál D.II. Menšinové kapitálové fondy D.III. Menšinové ziskové fondy včetně hospodářských výsledků minulých let D.IV. Menšinový hospodářský výsledek běžného účetního období

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více