Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezitimní ÚZ KD SERVIS a.s."

Transkript

1 Mezitimn ÚZ KD SERVIS a.s. Za obdob KD SERVIS a.s., Železničřů 885, Kladno Kročehlavy IČ , společnost zapsna v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddl B, vložka 9856

2 KD SERVIS a.s. Železničřů 885, Kladno Kročehlavy IČ: , DIČ: CZ Společnost zapsna v OR u Městského soudu v Praze, B/9856 Přloha k mezitimn účetn zvěrce společnosti KD SERVIS a.s. k Údaje přlohy vychzej z účetnch zznamů účetn jednotky (účetn doklady, účetn knihy a ostatn účetn zznamy) a z dalšch podkladů, které m účetn jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykzny v celých tiscch Kč, pokud nen uvedeno jinak. Obsah přlohy 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetn jednotky 1.2. Osoby podlejc se na zkladnm kapitlu účetn jednotky vce než 20% 1.3. Změny a dodatky provedené v účetnm obdob v obchodnm rejstřku 1.4. Organizačn struktura účetn jednotky a jej zsadn změny v uplynulém účetnm obdob 1.5. Členové statutrnch a dozorčch orgnů k rozvahovému dni 1.6. Majetkov či smluvn spoluúčast účetn jednotky v jiných společnostech 1.7. Zaměstnanci společnosti, osobn nklady 1.8. Poskytnut peněžit či jin plněn 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn a odepisovn 2.1. Způsob oceněn majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Oceněn a účtovn nakupovaných zsob Oceněn zsob vytvořených vlastn činnost Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastn činnost Oceněn cenných paprů a majetkových účast 2.2. Způsob stanoven reprodukčn pořizovac ceny 2.3. Vedlejš pořizovac nklady zahrnované do oceněn zsob 2.4. Změny oceňovn, odpisovn a postupů účtovn 2.5. Informace o odchylkch od metod podle 7 odst. 5 zkona o účetnictv 2.6. Opravné položky k majetku 2.7. Odpisovn, způsob stanoven odpisových plnů, odpisové metody 2.8. Přepočet cizch měn na českou měnu 2.9. Stanoven relné hodnoty majetku zvazků 3. Doplňujc informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrty 3.1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace účetn jednotky Doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn obdob Dlouhodobé bankovn úvěry Rozpis odloženého daňového zvazku, pohledvky ve sledovaném obdob Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely Manka a přebytky u zsob 3.2. Významné udlosti po datu účetn zvěrky 3.3. Hlavn skupiny samostatných movitých věc a souborů movitých věc s ohledem na charakter a předmět činnosti Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek pořzen formou finančnho pronjmu Nejdůležitějš přrůstky a úbytky dlouhodobého majetku

3 Souhrnn výše majetku neuveden v rozvaze Rozpis hmotného majetku zatženého zstavnm prvem Přehled majetku s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm Dlouhodobé majetkové cenné papry a majetkové účasti 3.4. Vlastn kapitl Zvýšen nebo snžen vlastnho kapitlu Rozdělen zisku (úhrada ztrty) předchozho minulého obdob Nvrh na rozdělen zisku (úhradu ztrty) běžného účetnho obdob Zkladn kapitl 3.5. Pohledvky a zvazky po splatnosti Pohledvky po lhůtě splatnosti Zvazky po lhůtě splatnosti Údaje o pohledvkch a zvazcch k podnikům ve skupině Údaje o pohledvkch a zvazcch z titulu uplatněn zstavnho a zajišťovacho prva Zvazky nesledované v účetnictv a neuvedené v rozvaze Splatné neuhrazené zvazky z titulu odvodu socilnho a zdravotnho pojištěn Dalš významné potenciln ztrty, na které nebyla v účetnictv tvořena rezerva Daň z přidané hodnoty, zlohy 3.6. Rezervy 3.7. Výnosy z běžné činnosti 3.8. Výdaje vynaložené v průběhu účetnho obdob na výzkum a vývoj 3.9. Informace o dalšch přmých a nepřmých transakcch Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 2 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

4 1. Obecné údaje 1.1. Popis účetn jednotky Obchodn firma : KD SERVIS a.s. Prvn forma : akciov společnost Sdlo : Kladno - Kročehlavy, Železničřů 885, PSČ Stt : Česk republika Datum zpisu : 31. března 2005 IČ : DIČ : CZ Zpis v OR : oddl B, vložka 9856 veden u rejstřkového soudu v Praze - silničn motorov doprava nkladn provozovan vozidly nebo jzdnmi soupravami o největš povolené hmotnosti přesahujc 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvřat nebo věc - silničn motorov doprava nkladn provozovan vozidly nebo jzdnmi soupravami o největš povolené hmotnosti nepřesahujc 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvřat nebo věc - výroba, obchod a služby neuvedené v přlohch 1 až 3 živnostenského zkona - opravy silničnch vozidel - poskytovn služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při prci - činnost účetnch poradců, veden účetnictv, veden daňové evidence - klempřstv a oprava karoseri 1.2. Osoby podlejc se na zkladnm kapitlu účetn jednotky vce než 20% Jediný akcionř : REGA Přerov a.s., Přerov I - Město, Dr. Skalka 1459/7, PSČ Identifikačn čslo: Akcie : 30 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1, ,- Kč 1.3. Změny a dodatky v obchodnm rejstřku Na zkladě rozhodnut jediného akcionře ze dne došlo ke změnm vobsazen členů statutrnch orgnů a to k odvoln člena představenstva Pavla Klabka a nové jmenovn Ing. Pavla Macha. Dle odvoln člena dozorč rady Ing. Rudolfa Štěpančka a nové jmenovn Pavla Klabka. Ke dni byla podna psemn rezignace Ing. Vladimra Sldečka na funkci předsedy dozorč rady, nsledně byla to této funkce jmenovna Kateřina Řihoškov. Podrobnějš údaje jsou uvedeny v bodě 1.5. Notřským zpisem NZ 335/2013 ze dne došlo ke změně stanov společnosti: - čl. 4 předmět podnikn uveden v soulad se živnostenským zkonem - čl. 6 zkladn kapitl představuje nově 30 ks kmenových akci na jméno ve jmenovité hodnotě 1, ,- Kč - čl. 10 svolvn valné hromady společnosti 1.4. Organizačn struktura účetn jednotky a jej zsadn změny v uplynulém účetnm obdob Společnost vedla ke dni mezitimn účetn zvěrky tato samostatně hospodařc střediska rozdělen podle zajišťované činnosti takto: stř. 171 (údržba + opravy vozidel), stř. 172 (pneuservis TEZAS), stř. 173 (kartčov umývrna + WAP), stř. 175 (sklad ND + čerpac stanice), stř. 190 (sprvn režie), stř. 192 (BOZP + PO + DI), stř. 194 (provozn režie) a stř. 510 (nkladn doprava provozovna Vyškov). Organizačn schéma společnosti platné k je samostatnou přlohou této účetn zvěrky. Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 3 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

5 1.5. Členové statutrnch a dozorčch orgnů k rozvahovému dni Představenstvo: předseda : Ing. Vladimr Hrský, nar , bytem Libušn, Smečensk 568 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv v představenstvu : 2. června 2011 mstopředseda : Ing. Lenka Machov, nar , bytem Přerov I - Město, Seifertova 2976/23 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv v představenstvu : 2. června 2011 člen : Ing. Pavel Mach, nar , bytem Valašské Meziřč, Pod Oborou 351/20 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv v představenstvu : 2. května 2013 Za společnost jedn a vůči třetm osobm ji zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Dozorč rada: předseda : Kateřina Řihoškov, nar , bytem Troubky, Dědina 821/43a den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv v dozorč radě : 12. července 2013 člen : Pavel Klabk, nar , bytem Kladno, Finsk 2251 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv v dozorč radě : 2. května 2013 člen : Pavel Petr, nar , bytem Kladno, Kročehlavy, Na Růžovém poli 2559 den vzniku funkce : 31. března 2005 den vzniku členstv v dozorč radě : 2. června Majetkov či smluvn spoluúčast jiných účetnch jednotek ve společnosti Společnost vlastnila 100 % akci společnosti Tileti Consulting a.s. Rozhodnutm jediného akcionře byl podn projekt fúze společnost KD SERVIS a.s. (nstupnick společnost) a Tileti Consulting a.s. (zanikajc společnost) s rozhodným dnem k Výsledek zpisu u rejstřkového soudu byl takový, že projekt byl u Městského soudu v Praze zapsn dne V důsledku tohoto zpisu vznik u společnosti KD SERVIS a.s. dvouleté účetn obdob, tj. od do Společnost touto fúz dle nem ždnou majetkovou účast v jiných účetnch jednotkch Zaměstnanci společnosti, osobn nklady Položka Zaměstnanci celkem Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Z toho řdicch pracovnků Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Průměrný počet zaměstnanců Mzdové nklady Odměny členům statutrnch orgnů společnosti Nklady na sociln zabezpečen Sociln nklady Osobn nklady celkem Jedn se o tyto řdc pracovnky: ing. Vladimr Hrský (ředitel společnosti), ing. Miroslav Jebavý (technický zstupce ředitele), ing. Pavel Mach (ekonomický zstupce ředitele), p. Pavel Klabk (vedouc oddělen personalistiky), p. Pavel Petr (vedouc IT), p. Miroslav Bumba (vedouc dlen), p. František Broza (vedouc MTZ), p. Vtězslav Zbořil (vedouc nkladn dopravy provozovny Vyškov). Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 4 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

6 1.8. Poskytnut peněžit či jin plněn Stvajcmu členu statutrnho orgnu společnosti je z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva ing. Vladimr Hrský přidělen služebn automobil v souladu s platnými prvnmi předpisy. Bývalým členům orgnu nejsou poskytnuta ždn peněžit či jin plněn. 2. Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn a odepisovn Společnost KD SERVIS a.s. vložila do Sbrky listin dne projekt fúze sloučenm se společnost Tileti Consulting a.s., jejž byla 100 % akcionřem. Projekt fúze společnost KD SERVIS a.s. (nstupnick společnost) a Tileti Consulting a.s. (zanikajc společnost) s rozhodným dnem k byl k Městskému soudu v Praze podn Výsledkem zpisu u rejstřkového soudu je rozhodnut soudu o zpisu k Důsledkem toho vznik u společnosti KD SERVIS a.s. dvouleté účetn obdob, tj. od do Účetn výkazy společnosti (Rozvaha + VZZ) jsou zpracovny formou mezitimn účetn zvěrky za obdob od do ve výkazech označeno jako běžné účetn obdob. Jako minulé účetn obdob jsou konečné stavy společnosti KD SERVIS a.s. k Tyto konečné stavy k byly zpisem fúze změněny dle schvlené zahajovac rozvahy nstupnické společnosti k Proto je nutné při porovnn běžných a minulých obdob mt tento nesoulad na paměti. Několik skutečnost, které nastaly v průběhu roku 2013 před podnm projektu fúze k zpisu: a) V nvaznosti na řešen prodeje a nkupu akci společnosti Tileti Consulting a.s. (Formidat Holding Ltd., vlastn akcie) vznikl v zvěru roku 2012 prvn problém, jež měl být řešen před soudem. V průběhu prvnho pololet 2013 jednalo prvn zastoupen zúčastněných společnost KD SERVIS a.s. a Tileti Consulting a.s. (Rakovský & Partners) s Formidat Holding Ltd. (Holsek & Partners) o možných řešench ve sporu o vlastnické podly ve společnosti Tileti Consulting a.s. b) V červenci 2013 došlo k mimosoudnmu finančnmu vyrovnn, jehož výsledkem byla jasn majetkov struktura akcionřů společnosti Tileti Consulting a.s. 100% podl KD SERVIS a.s. na Tileti Consulting a.s. Tato mimosoudn dohoda znamenala pro společnost nkladovou položku ve výši 5 mil. Kč (zúčtovno ve VZZ ř. 45 ostatn finančn nklady). c) Vyřešenm tohoto sporu mohla společnost pokračovat ve zpracovn nvrhu fúze společnosti KD SERVIS a.s. a Tileti Consulting a.s. s rozhodným dnem d) Při zpracovn zahajovac rozvahy společnosti s rozhodným dnem byly vyrušeny veškeré obchodn vztahy vzniklé mezi společnost KD SERVIS a.s. a Tileti Consulting a.s. v roce Způsob tvorby zahajovac rozvahy nstupnické společnosti KD SERVIS a.s. byl popsn komentřem k zahajovac rozvaze. U obou společnost byly použity auditované účetn zvěrky k a sestaven vlastn zahajovac rozvahy proběhlo tmto způsobem: a) Údaje nstupnické společnosti KDS jsou ke dni účetn zvěrky neměnné. b) Údaje vlastnho kapitlu zanikajc společnosti TC (zkladn kapitl tis. Kč, vlastn akcie tis. Kč, výsledek hospodařen běžného účetnho obdob tis. Kč) přechz do vlastnho kapitlu KDS do položky výsledek hospodařen minulých let a to tak, že o čstku tis. Kč bude snžena ztrta minulých let. c) Hodnota finančn investice společnosti KDS ve společnosti TC vykzan v konečné účetn zvěrce sestavené k v hodnotě tis. Kč (ř. 24 rozvahy) byla v zahajovac rozvaze vyloučena oproti položce Výsledek hospodařen minulých let - Neuhrazen ztrta. d) Hodnota zvazků společnosti KDS ke společnosti TC vykzan v konečné účetn zvěrce sestavené k v hodnotě tis. Kč (ř. 104 rozvahy) byla v zahajovac rozvaze vyloučena oproti hodnotě pohledvek společnosti TC za společnost KDS. e) Pro účely zahajovac rozvahy nstupnické společnosti KDS byly složky jejho vlastnho kapitlu sloučeny s hodnotou vlastnho kapitlu zanikajc společnosti TC. Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 5 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

7 f) Vybrané hodnoty zahajovac rozvahy nstupnické společnosti KDS k : Popis položky Označen Čstka (tis. Kč) Aktiva celkem Dlouhodobý majetek B Oběžn aktiva C Časové rozlišen přechodn účty D Pasiva celkem Vlastn kapitl celkem A Zkladn kapitl A.I Ostatn kapitlové fondy A.II Rezervn fondy A.III Výsledek hospodařen minulých let nerozdělený A.IV zisk Výsledek hospodařen minulých let neuhrazen A.IV ztrta Výsledek hospodařen běžného účetnho obdob A.V 0 Zvazky - ciz zdroje B Časové rozlišen - přechodné účty C.I. 454 g) V průběhu roku 2013 došlo ke snžen neuhrazené ztrty minulých let tak, jak je popsno v bodě 3.4. Vlastn kapitl této přlohy. Významné položky nkladů a výnosů společnosti Tileti Consulting a.s. k : výnosy celkem čin tis. Kč, z toho: - pronjem movitých věc tis. Kč - přefakturace, refundace tis. Kč - nhrady škodnch udlost 205 tis. Kč - odpis oceňovacho rozdlu tis. Kč - prodej čsti podniku (HM) 178 tis. Kč nklady celkem čin tis. Kč, z toho: - njmy, leasing, poradenské služby tis. Kč - mzdové nklady, zdravotn a sociln pojištěn tis. Kč - silničn daň, pojištěn, úroky z prodlen tis. Kč - odpisy dopravn prostředky, stroje a zařzen 565 tis. Kč - tvorba ostatnch rezerv tis. Kč - tvorba opravných položek na pohledvky 430 tis. Kč - zúčtovn nkladů z komisionřské smlouvy tis. Kč - mimořdné nklady z prodeje čsti podniku (HM) tis. Kč HV celkem čin zisk tis. Kč Použvané účetn metody, obecné účetn zsady a způsoby oceňovn v předkldané účetn zvěrce jsou v souladu se zkonem č. 563/1991 Sb., o účetnictv a na zkladě vyhlšky č. 500/2002 Sb. Společnost vytvořila soubor vnitřnch směrnic pro postup při zpracovn prvotnch účetnch dokladů, které jsou zvazné pro všechny zaměstnance společnosti. Vnitropodnikové účetnictv se aplikuje na zkladě těchto směrnic, kterými je vymezena vnitropodnikov účetn osnova, tj. všechny analytické účty užvané v účetnictv společnosti a jejich nplň a směrnice akciové společnosti pro oběh a přezkoušen, archivaci a skartaci účetnch dokladů. Společnost pro zpracovn dat využv počtačový informačn modulrn systém PRYTANIS. PRYTANIS je komplexn informačn systém pro řzen dopravy, spedice, logistiky, obchodu a opravrenstv vytvořený programtory společnosti UNIS Computers Brno, spol. s r.o. Provozovna nkladn dopravy Vyškov ke dni přešla na IS PRYTANIS. Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 6 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

8 2.1. Způsob oceněn majetku Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Do dlouhodobého majetku zařazujeme majetek s pořizovac cenou vyšš než 40 tis. Kč a dobou použvn delš než jeden rok. Majetek s pořizovac cenou nižš než 40 tis. Kč (tento nen považovn za dlouhodobý majetek, ale je považovn za zsoby) do této skupiny nezařazujeme, ale přes skladové zsoby účtujeme přmo do spotřeby. Oceněn a účtovn nakupovaných zsob Provděno způsobem A. - jedn se tedy o způsob oceňovn vženým aritmetickým průměrem z pořizovacch cen. Po každé dodvce (novém přjmu na sklad) počtač vypočte novou průměrnou cenu materilu nebo zbož na skladě, v této ceně jsou potom zachycovny úbytky materilu nebo zbož ze skladu. Oceňovn nakupovaných zsob cenou pořzen a nklady spojené s pořzenm, tj. v pořizovacch cench. Oceněn zsob vytvořených vlastn činnost Oceňovn zsob vytvořených ve vlastn režii vlastnmi nklady, tj. cena materilu a cena prce (mzda). Oceněn dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastn činnost Účetn jednotka nem dlouhodobý majetek vytvořený vlastn činnosti. Oceněn cenných paprů a majetkových účast Účetn jednotka nevlastn cenné papry a nem ždnou majetkovou účast Způsob stanoven reprodukčn pořizovac ceny Ve sledovaném účetnm obdob účetn jednotka neoceňovala pomoc reprodukčn pořizovac ceny Vedlejš pořizovac nklady zahrnované do oceněn zsob Vedlejš pořizovac nklady (dopravné), cena materilu (k ceně materilu se připočtou vlastn nklady na vozidlo (Ford Transit) spotřeba PHM, olejů, pneumatik, spotřebovaného materilu a nkladů na opravy včetně mzdy řidičů) za celé sledované obdob. Účtuje se na konci roku Změny oceňovn, odpisovn a postupů účtovn oproti předchzejcmu účetnmu obdob, důvody změny, vyčslen peněžnch čstek Ve sledovaném účetnm obdob nedošlo v účetn jednotce k ždným globlnm změnm Informace o odchylkch od metod podle 7 odst. 5 zkona o účetnictv s uvedenm jejich vlivu na majetek, zvazky, finančn situaci a výsledek hospodařen Ve sledovaném účetnm obdob nedochz k odchylkm Opravné položky k majetku Byly vytvořeny opravné položky k nsledujcmu majetku: Druh majetku Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtovn Zůstatek k Opravné položky k: Běžné obdob Minulé obdob Běžné obdob Minulé obdob Běžné obdob Minulé obdob Běžné obdob Minulé obdob oceňovacmu rozdlu - dlouhodobého majetku zsobm finančnmu majetku pohledvkm zkonné pohledvkm ostatn Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 7 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

9 Druh opravné položky Způsob stanoven Zdroj informac k určen výše OP zkonné dle zkona zůstatky účtů pohledvek účetn opravné položky k pohledvkm se vytvřej u veškerých pohl. po době splatnosti delšch než 180 dn a k pohledvkm u nichž je dle individulnho posouzen ohrožena jejich splatnost zůstatky účtů pohledvek Společnost vytvořila dle účetnch směrnic zkonné opravné položky na pohledvky ve výši 390 tis. Kč, zroveň zúčtovala úhrady ve výši 566 tis. Kč. Společnost dle vytvořila opravné položky na pohledvky nad rmec zkona ve výši tis. Kč, zroveň zúčtovala úhrady ve výši tis. Kč (jednalo se o pohledvky z titulu prodeje pohonných hmot a provozu nkladn dopravy) Odpisovn, způsob stanoven odpisových plnů, odpisové metody Odpisový pln účetnch odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetn jednotka v intern směrnici Odpisový pln jako podklad k vyčslen oprvek odpisovaného majetku v průběhu jeho použvn. V tomto plnu si sama určila postupy odpisovn. Na zkladě odpisového plnu se odpisuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nepřmo prostřednictvm účetnch odpisů. V přpadě DHM nkladnch vozidel odepisuje společnost 8 let, strojn vybaven, výdejn stojany pohonných hmot 6 let, nadzemn ndrže a vybaven pneuservisu 15 let. Nemovitosti odepisuje společnost 50 let. Údaje o zvoleném způsobu odpisovn, ročn sazba odpisů a čstka odpisů za zdaňovac obdob mus být uvedena u každého jednotlivého odpisovaného dlouhodobého majetku v souboru dlouhodobého majetku vedeného v informačnm systému. Účetn odpisy se počtaj z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictv a to do jej výše. Odpisovn majetku je zahjeno v měsci jeho zařazen. Účetn jednotka může odpisovat majetek, ke kterému m vlastnické prvo nebo prvo hospodařen. Účetn odpisy se účtuj na MD 551, DAL účtové skupiny 08 a 07. Odpisy se zaokrouhluj na celé Kč nahoru. Účetn a daňové odpisy se nerovnaj. Veškerý dlouhodobý majetek se řd odpisovým plnem výše uvedeným tzn., že společnost nezměnila odpisový pln a pokračuje v původnm odepisovn. Při rozdělen společnosti ČSAD KLADNO a.s. byl vyčslen oceňovac rozdl k nabytému majetku ve výši tis. Kč, který se odepisuje 180 měsců (tj. 15 let a 404 tis. Kč ročně zúčtovaný do výnosů společnosti). Společnost ve svém účetnictv dle vede odpis oceňovacho rozdlu odštěpného zvodu VYDOS Truck z doby jeho zskn (březen 2010), který se odepisuje taktéž 180 měsců (tj. 15 let a tis. Kč ročně zúčtovaný do nkladů společnosti). Procesem vyčleněn OZ VYDOS Truck ke dni došlo též k vytvořen opravné položky k tomuto oceňovacmu rozdlu (poměr zůstatkových cen movitého majetku), tj tis. Kč. Ke dni účetn zvěrky eviduje společnost dvě položky zúčtovn oceňovacch rozdlů v zůstatkových cench, a to ve výnosové položce ve výši tis. Kč a nkladové položce ve výši tis. Kč (vysvětlen údajů ř. 22 Rozvahy společnosti, kde rozdl zůstatků čin uvděných -248 tis. Kč). Pro provozovnu nkladn dopravy Vyškov plat stejný způsob odepisovn jako v minulém obdob, tj. odepisovn nového DHM nkladn auta, nvěsy, přvěsy (DS2) na 8 roků. V přpadě odkoupeného majetku dopravn prostředky - se k délce doby účetnho odepisovn přistupovalo individulně na zkladě stř (1. registrace vozidla) a jeho opotřeben. U staršch vozidel, s kratš dobou účetnho odepisovn bylo zvoleno zrychlené daňové odpisovn Přepočet cizch měn na českou měnu Majetek a zvazky vyjdřené v ciz měně jsou na českou měnu přepočtvny v průběhu účetnho obdob ke dni uskutečněn účetnho přpadu měsčnm kursem, tj. kursem platným k prvnmu dni daného měsce. Pro provozovnu nkladn dopravy Vyškov majetek, zvazky a pohledvky vyjdřené v ciz měně jsou na českou měnu přepočtvny v průběhu účetnho obdob ke dni uskutečněn účetnho přpadu dennm kursem ČNB. Daňové doklady v ciz měně pro nrokovn DPH se přepočtvaj kurzem pltce daně. Pohyb finančnch prostředků je evidovn v českých korunch a zroveň i v ciz měně. K organizaci, poskytovn zloh, schvalovn dokladů, podpisových vzorů, úřednch hodin, provděn inventur a inventarizac plat směrnice pro veden pokladny v české a zahraničn měně. Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 8 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

10 Zlohy jsou vyúčtovny systémem vrcen zlohy v plné výši, vyúčtovn kursovnho rozdlu a nsledně proúčtovn nkladových položek. K oceňovn se použv měsčnch kurzů ČNB. Pro provozovnu nkladn dopravy Vyškov jsou zlohy na zahraničn pracovn cestu (řidiči kamionů) v ciz měně zúčtovny do nkladů dennm kurzem výdeje zlohy, úspora je zúčtovna dennm kurzem ČNB dnem uskutečněn účetnho přpadu. K bilančnmu dni byl proveden přepočet majetku a zvazků v ciz měně kurzem ČNB ke a kurzové rozdly byly zaúčtovny výsledkově Stanoven relné hodnoty majetku zvazků Ve sledovaném účetnm obdob nepoužvala účetn jednotka oceněn relnou hodnotou. 3. Doplňujc údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrt 3.1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace společnosti Doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn obdob Ve sledovaném účetnm obdob nebyly společnosti vyměřeny doměrky splatné daně ze zisku za minul účetn obdob. Rozpis odloženého daňového zvazku, pohledvky ve sledovaném obdob přechodné rozdly k z titulu daňov zůstatkov cena účetn zůstatkov cena přechodný rozdl odložen daň/pohledvka (-/+) dlouhodobého majetku opravných položek k vybraným pohledvkm opravn položka k dlouhodobému hmotnému majetku přeceněn majetku rezerva na odstupné a nevybranou dovolenou odložen daň pohledvka celkem Účetn jednotka vykazuje ke konci rozvahového dne účetnho obdob roku 2013 hodnotu odložené daňové pohledvky ve výši tis. Kč. Daňový subjekt se rozhodl o této pohledvce odložené daně do mezitimn účetn zvěrky neúčtovat. Rozpis dlouhodobých bankovnch úvěrů k Ve sledovaném účetnm obdob nem společnost ždné dlouhodobé bankovn úvěry. Rozpis krtkodobých bankovnch úvěrů k V průběhu roku společnost využvala v rmci financovn společnost skupiny REGA bankovnch produktů od společnosti Raiffeisenbank a.s. v Praze s limitem ve výši 12 mil. Kč. Společnost eviduje k datu účetn zvěrky na účtu krtkodobých bankovnch úvěrů čstku 10 mil. Kč jako úvěru revolvingového (úvěr kontokorentn ve výši 2 mil. Kč nečerpn). Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely Společnost v účetnm obdob nečerpala ždné dotace. Manka a přebytky zsob ve sledovaném obdob Druh zsob Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Manka Přebytky Manka Přebytky Zbož Penze v pokladně Tato tabulka byla vyplněna na zkladě inventarizačnch zpisů. Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 9 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

11 Doplňujc informace Nadle trv smlouva o poskytnut bankovn zruky s KB a.s. na zajištěn plynouc z plněn povinnosti plateb ke společnosti Shell Czech Republic a.s. (jedn se o čerpn pohonných hmot a systémy elektronického mýtného v rmci EU). Tato bankovn zruka je vystavena na čstku 2 mil. Kč s platnost trvn do s podmněným termnovaným vkladem ve výši 1 mil. Kč. V únoru 2013 společnost tuto smlouvu vypověděla a přešla na přmý obchodn vztah se společnost Shell Czech Republic a.s. s poskytnutou zlohou ve výši 1 mil. Kč, avšak bez poplatků za poskytnut bankovn zruky. V uplynulém účetnm obdob došlo ke změnm rozvahových účtů v důsledku oceněn vkldaného majetku do společnosti Tileti Consulting a.s. ke dni Jednalo se o vklad vyvděné čsti OZ VYDOS Truck na straně aktiv ve výši 47 mil. 038 tis. Kč a na straně pasiv 6 mil. 309 tis. Kč dle znaleckého posudku zpracovaného společnost A&CE Group s.r.o. a oceněného na čstku 2 mil. 285 tis. Kč (znalecký posudek vychzel z účetnch dokladů k ). K došlo k proveden samotného vkladu majetku do společnosti Tileti Consulting a.s. v rozsahu, který ovlivnil stavy syntetických účtů společnosti KD SERVIS a.s. takto: - aktiva movité věci tis. Kč, PH materil -888 tis. Kč, pohledvky z obchodnch vztahů tis. Kč, krtkodobé poskytnuté zlohy -135 tis. Kč, dohadné účty aktivn -41 tis. Kč, jiné krtkodobé pohledvky -535 tis. Kč, účty v bankch tis. Kč, nklady přštch obdob tis. Kč - pasiva zvýšen zvazku do Tileti Consulting a.s tis. Kč, výsledek hospodařen za sledované obdob tis. Kč, jiné dlouhodobé zvazky -925 tis. Kč, zvazky z obchodnch vztahů tis. Kč, zvazky k zaměstnancům -819 tis. Kč, jiné krtkodobé zvazky -55 tis. Kč. Z uvedené transakce vkladu majetku do společnosti Tileti Consulting a.s. vznikla společnosti ztrta ve výši 36 mil. 049 tis. Kč. Tato ztrta vznikla jako rozdl zúčtovn vlastnho výnosu z prodeje 65% podlu akci ve výši 2 mil. 768 tis. Kč (prodej akci byl schvlen rozhodnutm jediného akcionře ze dne s nvaznost na hodnoty uvděné ve znaleckém posudku zpracovaného společnost A&CE Group s.r.o.) a účetn hodnoty prodvaného 65% podlu cenných paprů v nkladové položce ve výši 38 mil. 817 tis. Kč. Tento negativn výsledek zúčtovn účetnch operac vychz ze struktury majetku společnosti Tileti Consulting a.s., jež v pořizovacch cench čin 41 mil. 858 tis. Kč a skld se: - původn zkladn kapitl ve výši 2 mil. Kč v účetn hodnotě 2 mil. 080 tis. Kč zskaný vklad do zkladnho kapitlu ve výši 2 mil. 258 tis. Kč v účetn hodnotě 39 mil. 509 tis. Kč provedený k vedlejš pořizovac nklady ve výši 269 tis. Kč Protože však společnost Tileti Consulting a.s. nebyla plně připravena pro zahjen obchodnch činnost v oblasti nkladn dopravy (chybějc koncesn listina, odborn a finančn způsobilost dopravce a dalš technické vybaven vozidel, atd.), došlo uzavřen smluv se společnost KD SERVIS a.s. takto: - uzavřen smlouvy o njmu dopravnch prostředků zpět do společnosti KD SERVIS a.s. na obdob od uzavřen dohody o dočasném přidělen zaměstnance na obdob od uzavřen komisionřské smlouvy na obdob od uzavřen mandtn smlouvy od na dobu neurčitou - uzavřen njemn smlouvy od na dobu neurčitou 3.2. Významné udlosti po datu mezitimn účetn zvěrky Po datu mezitimn účetn zvěrky nedošlo k jiným, než nže uvedeným významným udlostem ovlivňujcch majetek společnosti. Probh proces ukončen činnosti provozovn nkladn dopravy střediska 510 ve Vyškově ke dni K tomuto datu jsou zajišťovny veškeré nležitosti spojené s personlně ekonomickou agendou (ukončovn pracovnch poměrů, výplaty odstupného, řešen pohledvek) a také s technickou agendou (parkovn a prodej vozidel, depozita RZ, řešen karetnch systémů od vozidel čerpn PH, platby silničnch poplatků, atd.). Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 10 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

12 3.3. Hlavn skupiny samostatných movitých věc a souborů movitých věc s ohledem na charakter a předmět činnosti Skupina majetku Pořizovac cena Oprvky Zůstatkov cena Běžné obdob Minulé obdob Běžné obdob Minulé obdob Běžné obdob Minulé obdob Přrůstky PC Běžné obdob Úbytky PC Běžné obdob Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věc Stroje, přstroje, zařzen Dopravn prostředky Inventř Ostatn DHM Nedokončený DHM Oceňovac rozdl k nabytému majetku Celkem Dlouhodobý nehmotný majetek k běžné účetn obdob minulé účetn obdob pořizovac cena oprvky pořizovac cena Oprvky Software Drobný nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronjmu Pro provozovnu nkladn dopravy Vyškov společnost eviduje zůstatek spltek v přepočtu pro rok 2014 ve výši 980 tis. Kč, pro rok 2015 ve výši 300 tis. Kč a pro rok 2016 ve výši 45 tis. Kč. Nejdůležitějš přrůstky dlouhodobého majetku zařazený majetek pořizovac cena zařazený majetek pořizovac cena Licence Prytanis 50 Nejdůležitějš úbytky dlouhodobého majetku vyřazený majetek pořizovac cena vyřazený majetek pořizovac cena Osobn automobil VW Passat 950 Ford Transit 403 Ford Transit 1 Tahač nvěsu MAN 31 Nkladn automobil MAN 441 Nvěs valnkový KOGEL 1 Tahač nvěsu MAN 1 Tahač nvěsu MAN 25 Tahač nvěsu MAN 630 Nvěs valnkový KOGEL 253 Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 11 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

13 Souhrnn výše majetku neuveden v rozvaze (např. dlouhodobý majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02 a vedený pouze v operativn evidenci). Nzev majetku Pořizovac cena Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Drobný majetek do 40 tis. Kč Celkem Jedn se o drobný majetek, který je při pořzen účtovn přmo do nkladů a vedený v operativn evidenci. V běžném účetnm obdob byl pořzen tento majetek ve výši 37 tis. Kč. V operativn evidenci je účetn stav k tis. Kč. Rozpis hmotného majetku zatženého zstavnm prvem Nemovitý majetek zstava vyplýv z podmnek Rmcové smlouvy na poskytovn úvěrů a ostatnch bankovnch produktů č. MH 001/2001 ze dne uzavřené s Raiffeisenbank a.s., dle dle Smlouvy č. 2011_32 ze dne (zřzen zstavnho prva), Smlouvy č. 2011_28 ze dne (Úvěrov smlouva) a Smlouva o zřzen věcného břemene se společnost RWE GasNet, s.r.o. ze dne nzev majetku 3912/2: budova č.p /4: budova bez č.p. 3912/5: budova č.p /7,12: budova bez č.p. 3913/2-6: budovy bez č.p. 3913/8-9: budovy bez č.p. 4126: parcela 3912/1-5: parcely 3912/7,8: parcely 3913/2-6, 12: parcely 3928/2,3 parcely 3813/94 parcela sledované obdob forma zatžen zstavn prvo smluvn 3912/1 parcela věcné břemeno doba po dobu trvn smlouvy o financovn uzavřené s RB a.s. po dobu trvn smlouvy s RWE nzev majetku 3912/2: budova č.p /4: budova bez č.p. 3912/5: budova č.p /7,12: budova bez č.p. 3913/2-6: budovy bez č.p. 3913/8-9: budovy bez č.p. 4126: parcela 3912/1-5: parcely 3912/7,8: parcely 3913/2-6, 12: parcely 3928/2,3 parcely 3813/94 parcela minulé obdob forma zatžen zstavn prvo smluvn 3912/1 parcela věcné břemeno Doba po dobu trvn smlouvy o financovn uzavřené s RB a.s. po dobu trvn smlouvy s RWE Přehled majetku s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm Společnost nem majetek s výrazně rozdlným tržnm a účetnm oceněnm. Dlouhodobé majetkové cenné papry za majetkové účasti Společnost nem k datu mezitimn účetn zvěrky majetkovou spoluúčast (projekt fúze se společnost Tileti Consulting a.s. k rozhodnému dni ). Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 12 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

14 3.4. Vlastn kapitl Zvýšen nebo snžen vlastnho kapitlu Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Zkladn kapitl Zkonný rezervn fond Statutrn a ostatn fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazen ztrta minulých let Výsledek hospodařen běžného obdob Vlastn kapitl celkem Rozdělen zisku (úhrada ztrty) předchozho minulého obdob Položka Čstka Výsledek hospodařen (+ zisk, - ztrta) Tvorba (+) nebo čerpn (-) rezervnho fondu 0 Tvorba (+) nebo čerpn (-) statutrnch a ostatnch fondů Tvorba (+) nebo čerpn (-) nerozděleného zisku minulých let Úhrada (+) nebo zvýšen (-) neuhrazené ztrty minulých let 0 Výplata dividend 0 Výše uveden tabulka ukazuje způsob úhrady ztrty vytvořené v minulém účetnm obdob (rok 2012) tak, jak bylo schvleno RJA dne : - vytvořen ztrta ve výši 54 mil. 871 tis. Kč - dle stanov společnosti (čl. 38) se m kúhradě ztrty přednostně využt nerozděleného zisku minulých let, tj. ve výši 9 mil. 203 tis. Kč - dalš snžen ztrty o čstku 27 mil. 338 tis. Kč (využit kapitlových fondů ve výši 12 mil. 338 tis. Kč + použit kapitalizace zvazku do společnosti REGA Přerov a.s. ve výši 15 mil. Kč) Nvrh na rozdělen zisku (úhradu ztrty) běžného účetnho obdob Společnost nebude rozhodovat o úhradě vytvořené ztrty, protože účetn obdob je od do Zkladn kapitl Zkladn kapitl čin tis. Kč (30 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1, ,- Kč) Pohledvky a zvazky po splatnosti Pohledvky po lhůtě splatnosti Počet dnů po splatnosti Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn a vce V těchto pohledvkch z obchodnho styku se z velké čsti održ neuhrazené pohledvky z minulých let a to zejména z prodeje PHM a provozu nkladn dopravy. Ostatn pohledvky jsou pohledvkami za bývalými zaměstnanci společnosti plynouc z titulu nhrad škod. Mezi největš dlužnky patř H-GROUP CARS (497 tis. Kč), KOUBEKTRANS (320 tis. Kč), Miloš Kamarýt Autodoprava (553 tis. Kč), Poštolka s.r.o. (547 tis. Kč), Autodoprava Pavel Mareš (377 tis. Kč), SK Kladno, občanské sdružen (803 tis. Kč), ALARRM 1 s.r.o. (326 tis. Kč) a Lukš Křen (233 tis. Kč). Významnou položku v těchto pohledvkch tvoř společnost SOUTH PORT s.r.o. (1 084 tis. Kč). Na všechny pohledvky jsou uplatňovny přslušné prvn kroky (soudn řzen JUDr. Švec, exekučn řzen JUDr. Usnul). Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 13 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

15 Zvazky po lhůtě splatnosti Počet dnů po splatnosti Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn a vce Údaje o pohledvkch a zvazcch k podnikům ve skupině Pohledvky k podnikům ve skupině Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Dlužnk Čstka Splatnost Dlužnk Čstka Splatnost ČSAD MHD Kladno a.s /2014 ČSAD MHD Kladno a.s /2013 Gala a.s. 1 1/2014 Společnost ke dni účetn zvěrky eviduje výraznou krtkodobou pohledvku z obchodnho styku za společnost ČSAD MHD Kladno a.s. ve výši tis. Kč, avšak ve splatnosti. Tento stav se s pravidelnost objevuje v rmci provděných měsčnch zvěrek a napovd o významných obchodnch vztazch mezi těmito společnostmi. Zvazky k podnikům ve skupině Běžné účetn obdob Minulé účetn obdob Věřitel Čstka Splatnost Věřitel Čstka Splatnost REGA Přerov a.s spltkový kal.+ 1/2014 REGA Přerov a.s spltkový kal.+ 1/2013 ČSAD MHD Kladno a.s. 8 1/2014 ČSAD MHD Kladno a.s. 9 1/2013 Tileti Consulting a.s Společnost ke dni účetn zvěrky eviduje zvazek ke společnosti REGA Přerov a.s. ve výši tis. Kč. Z toho čin zvazek tis. Kč plynouc z uzavřené dohody o narovnn. Zbývajc čst zvazku ke společnosti REGA Přerov a.s. čin 294 tis. Kč (jedn se o zvazky z běžného obchodnho styku). Údaje o pohledvkch a zvazcch z titulu uplatněn zstavnho a zajišťovacho prva Společnost nem pohledvky a zvazky z titulu uplatněn zstavnho a zjišťovacho prva. Zvazky nesledované v účetnictv a neuvedené v rozvaze Společnost nem ždné nesledované a neuvedené zvazky. Splatné neuhrazené zvazky z titulu odvodu socilnho a zdravotnho pojištěn k Společnost nem po splatnosti ždné neuhrazené zvazky z titulu odvodu socilnho a zdravotnho pojištěn k uvedenému datu. Zvazek plynouc z měsce prosince 2013 byl řdně odveden v lednu Dalš významné potenciln ztrty, na které nebyla v účetnictv tvořena rezerva V době sestavovn účetn zvěrky nebyly společnosti znmy ždné potenciln ztrty, na které by měly být tvořeny rezervy. Daň z přidané hodnoty, zlohy Společnost je řdným pltcem DPH s pravidelným měsčnm vyúčtovnm. Společnost použv běžných účetnch standardů (viz. platné účetn směrnice). Společnost v průběhu celého účetnho obdob použvala titulu zlohy. Tyto zlohy čin k datu účetn zvěrky tj : - přijaté zlohy: zklad daně 13 tis. Kč + DPH 2 tis. Kč Provozovna nkladn dopravy Vyškov neeviduje přijaté zlohy. Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 14 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

16 - poskytnuté zlohy: zklad daně 343 tis. Kč + DPH 72 tis. Kč Provozovna nkladn dopravy Vyškov eviduje tzv. KAUCE na jednotky OBU a karty VIACARD ve výši cca 351 tis. Kč. Smlouva se společnost Shell Czech Republic a.s. s poskytnutou zlohou ve výši 1 mil. Kč (jedn se o čerpn pohonných hmot a systémy elektronického mýtného v rmci EU) Rezervy Druh rezervy Zůstatek k 1.1. Minulé účetn obdob Tvorba Čerpn Zůstatek k Běžné účetn obdob Zůstatek Tvorba Čerpn k Zkonné rezervy Ostatn rezervy Rezerva na daň z přjmů Celkem Společnost ke dni účetn zvěrky neeviduje ždnou zkonnou rezervu. Byly vytvořeny pouze účetn rezervy na nevybranou dovolenou minulých let ve výši 779 tis. Kč a na výplatu odstupného zaměstnancům provozovny Vyškov ve výši 1 mil. Kč. Informace o celkových nkladech na odměny statutrnmu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetn obdob: Druh služeb Nklady na povinný audit účetn zvěrky nejsou - povinný audit účetn zvěrky významnou položkou nkladů účetn jednotky. Tyto nklady jsou nižš než 0,1 % celkových nkladů. - jiné ověřovac služby Nebyly poskytnuty - daňové poradenstv Nebyly poskytnuty - jiné neauditorské služby Nebyly poskytnuty 3.7. Výnosy z běžné činnosti Výnosy Běžné účetni obdob Minulé účetn obdob Celkem Tuzemsko Zahranič Celkem Tuzemsko Zahranič Tržby za vlastn výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zbož Čerpn rezerv Ostatn výnosy Celkem Z celkových výnosů společnosti ve výši tis. Kč čin výnosy společnosti KD SERVIS a.s tis. Kč (84,2%), zbývajc čst výnosů ve výši tis. Kč (15,8%) přsluš provozovně nkladn dopravy Vyškov Výdaje vynaložené v průběhu účetnho obdob na výzkum a vývoj Společnost v průběhu účetnho obdob neměla výdaje na výzkum a vývoj. Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 15 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

17 3.9. Informace o dalšch přmých a nepřmých transakcch Mezi účetn jednotkou a jejmi většinovými akcionři Veškeré transakce mezi společnost a jediným akcionřem, tj. REGA Přerov a.s. jsou ve zprvě o propojených osobch tyto transakce přmo popsny. Vyplýv z nich, že společnosti z těchto transakc nevznikla ždn újma a uzavřené obchodn vztahy maj formy obvyklosti. Mezi účetn jednotkou a členy sprvnch, řdcch a dozorčch orgnů Jedinými transakcemi mezi společnost a členy orgnů společnosti jsou z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva Ing. Vladimr Hrský a předsedy dozorč rady Ing. Vladimr Sldeček (ukončen k ) použvn služebnch automobilů v souladu s platnými prvnmi předpisy. Sestavil: Simona Kubkov Podpis statutrnho zstupce: Ing. Vladimr Hrský, předseda představenstva Přloha k mezitimn účetn zvěrce Strana 16 (celkem 16) KD SERVIS a.s.

18 KD SERVIS a.s. Železničřů 885, Kladno Kročehlavy Reg. OR u Městského soudu v Praze, B/9856, IČ Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami V souladu s ustanovenm 66a, odst. 9 obchodnho zkonku předkld představenstvo společnosti KD SERVIS a.s., Železničřů 885, Kladno Kročehlavy, Reg. OR u Městského soudu v Praze, B/9856, IČ zprvu o vztazch mezi REGA Přerov a.s. jako ovldajc osobou a KD SERVIS a.s. jako ovldanou osobou a o vztazch mezi ovldanou osobou a ostatnmi osobami ovldanými touto ovldajc osobou (dle jen "propojené osoby"), kter se týk účetnho obdob k Seznam smluv, které byly uzavřeny k , nebo které maj trvalou platnost z předchzejcch let mezi propojenými osobami: pořad uzavřen s předmět smlouvy datum uzavřen 1. REGA Přerov a.s. 2. REGA Přerov a.s. 3. REGA Přerov a.s. 4. REGA Přerov a.s. x Raiffeisenbank a.s. 5. REGA Přerov a.s. 6. REGA Přerov a.s. 7. REGA Přerov a.s. Dohoda o uzavrn leasingových smluv a úplatě za zajištěn zvýhodněných podmnek leasingu Dodatek č. 1 k dohodě Dodatek č. 2 k dohodě Dodatek č. 3 k dohodě Smlouva o přeúčtovn pojistného z uzavřených smluv s komerčnmi pojišťovnami Dohoda o úplatě za zajištěn zvýhodněných podmnek o hovorném poskytovaného mobilnm opertorem Smlouva RÁMCOVÁ MH 001/2001 s Raiffeisenbank,a.s. Úvěrov smlouva č. 2011_28 Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Smlouva o zřzen zstavnho prva k pohledvkm č. 2011_30 Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Smlouva o zajišťovacm převodu vlastnického prva č. 2011_31 Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Smlouva o zřzen zstavnho prva k nemovitostem č. 2011_32 Smlouva o rozúčtovn nkladů souvisejcch se zajištěnm úvěrového rmce za zruky k rmcové smlouvě na poskytovn úvěrů a ostatnch bankovnch produktů MH 001/2001 Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Dodatek č. 5 Dodatek č. 6 Dodatek č. 7 Skupinov pojistn smlouva pro pojištěn majetku a hospodřských rizik uzavřen s pojistitelem Kooperativa pojišťovna a.s. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Smlouva o njmu a pronjmu nebytových prostor Dodatek č. 1 Dodatek č REGA Přerov a.s. Smlouva o postoupen pohledvky ČSAD MHD Kladno a.s. 10. ČSAD MHD Kladno a.s. 11. ČSAD MHD Kladno a.s. Mandtn smlouva č. M1 (účetnictv, poradenstv) Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Mandtn smlouva č. M2 (sprva pokladen) Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Dodatek č. 5 Mandtn smlouva č. M3 (veden personln a mzdové agendy) Dodatek č. 1 Dodatek č Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami Strana 1 (celkem 4) KD SERVIS a.s.

19 12. ČSAD MHD Kladno a.s. Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Mandtn smlouva č. M5 (pojistné udlosti, nehody, BOZP, DI) Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č ČSAD MHD Kladno a.s. Njemn smlouva č. N1 (njem předprodeje) ČSAD MHD Kladno a.s. Njemn smlouva č. N2 (njem nebyt. prostor a movitých věc) ČSAD MHD Kladno a.s. 16. ČSAD MHD Kladno a.s. 17. ČSAD MHD Kladno a.s. 18. ČSAD MHD Kladno a.s. 19. ČSAD MHD Kladno a.s. 20. ČSAD MHD Kladno a.s. Njemn smlouva č. N3 (parkovn vozidel, ostraha) Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Smlouva o službě č. S1 (servis, běžné opravy, zručn opravy, ) Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Dodatek č. 5 Dodatek č. 6 Smlouva o službě č. S2 (myt vozidel na kartčové umývrně) Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Dodatek č. 4 Smlouva o službě č. S3 (prodej ND, sklad MTZ) Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Dodatek č. 3 Smlouva o službě č. S4 (prodej PHM) Dodatek č. 1 Smlouva o službě č. S5 (ostraha odstavených vozidel) Dodatek č ČSAD MHD Kladno a.s. Njemn smlouva č. N5 (pronjem vozidla Škoda Fabia) REGA Přerov a.s. Dohoda o narovnn (19, ) Tileti Consulting a.s. Smlouva o postoupen pohledvky Tileti Consulting a.s. Smlouva o úplatném převodu cenných paprů add add add Ovldajc osoba uzavřela rmcovou smlouvu s leasingovou společnost o finančn kooperaci s výhodnými úrokovými sazbami. Tato smlouva řeš úplatu ovldajc osobě za zajištěn takto výhodných podmnek. Dodatky řeš tutéž kooperaci s dalšmi leasingovými společnostmi. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Ovldajc osoba jako pojistnk sjednala pojistné smlouvy majetku ovldaných společnost (zkonné a havarijn pojištěn vozidel, pojištěn movitého a nemovitého majetku, odpovědnostn pojištěn, pojištěn přeprav, apod.). Protože se jedn o pojištěn majetku celé skupiny REGA, bylo dosaženo výhodnějšch sazeb jednotlivých pojištěn. Předmětem těchto dohod jsou zvazky odběratele k poskytnut úplaty poskytovateli s ohledem na výhody, které byly ve prospěch odběratele při použvn mobilnho opertora zajištěny poskytovatelem na zkladě Rmcových smluv se společnostmi Eurotel spol. s r.o. Praha a T-Mobile. add Smlouva umožňuje čerpat členům skupiny od Raiffeisenbank a.s. úvěry a využvat dalš bankovn produkty. Za poskytnut zajištěn úvěrové smlouvy nlež ovldajc osobě stanoven smluvn úplata. add Předmětem smlouvy je komplexn autopojištěn souboru vozidel a majetku. add Předmětem této smlouvy je njem nebytového prostoru (kancelře, spojovac chodby a jiné kancelřské pomocné prostory) v Přerově, v ul. Dr. Skalka čp kancelř předsedy dozorč rady Ing. Sldečka. add add Smlouva o postoupen pohledvky, kter vznikla na podkladě faktur, dohody o narovnn a smlouvy o postoupených pohledvkch od spol. SLOVREGA v celkové čstce 11, ,09 Kč. Předmětem smluv je dodvka ekonomických služeb zajišťovan společnost KD SERVIS a.s. Jedn se zejména o veden účetnictv, finančn a daňové poradenstv, softwarové vybaven, organizaci pokladen, dle personln a mzdové účetnictv. Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami Strana 2 (celkem 4) KD SERVIS a.s.

20 add Předmětem smlouvy je zajišťovn všech činnost spojených s vedenm evidence vozidel (TP + DI), pojištěn vozidel, nehody a BOZP. add Předmětem smlouvy je pronjem kancelř v předprodejch. add Předmětem této smlouvy je pronjem kancelř a přilehlých prostor vč. vybaven nbytkem a počtačovou technikou, zajištěn parkovn vozidel v arelu společnosti vč. nepřetržité ostrahy. add Předmětem této smlouvy je zajištěn servisnch služeb, běžných oprav, zručnch oprav a měřen emis. Cena této služby vychz z autorizovaného cenku skupiny IRISBUS IVECO. add Předmětem této smlouvy je myt vozidel na kartčové umývrně. add Předmětem této smlouvy je prodej nhradnch dlů ze skladových zsob. add Předmětem této smlouvy je zajištěn prodeje PHM v čerpac stanici v arelu společnosti. add Předmětem smlouvy je ostraha odstavených vozidel v arelu společnosti. Add Předmětem smlouvy je pronjem vozidla Škoda Fabia RZ 3S add Tato dohoda o narovnn vznikla na zkladě Smluv o postoupen pohledvek (BODOS Czechia a.s., KRODOS SERVIS a.s., FISPOL a.s., TEZAS servis a.s., TEZAS a.s. a Truck Service Zln a.s.) v souhrnné čstce 19, ,80 Kč. Spltky jsou hrazeny na zkladě spltkové kalendře. add Smlouva o postoupen pohledvky mezi Tileti Consulting a.s. (postupitel) a KD SERVIS a.s. (postupnk) pohledvka na zaplacen kupn ceny za převod akci ve výši 8, ,- Kč. add Smlouva o úplatném převodu cenných paprů mezi Tileti Consulting a.s. (prodvajc) a KD SERVIS a.s. (kupujc) v celkové čstce ,- Kč. 2. Seznam jiných prvnch úkonů, učiněných v poslednch účetnch obdobch v zjmu propojených osob: Pořad čslo smlouvy uzavřen s předmět úkonu datum uzavřen T-Mobile Czech Republic a.s. Rmcov smlouva o telekomunikačnch službch a prodeji zařzen poskytovaného mobilnm opertorem T-Mobile Czech Republic a.s. Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Rmcov smlouva (nové zněn) add. 1. U všech výše uvedených úkonů bylo vzhledem k velikosti a výkonnosti celé skupiny propojených osob dosaženo výhodnějšch sazeb jednotlivých plněn. 3. Popis všech ostatnch opatřen, kter byla v zjmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna ovldanou osobou ve sledovaném obdob nebo s trvalou platnost. Ve sledovaném účetnm obdob nebyla v zjmu nebo na popud propojených osob přijata ždn opatřen. Zprva představenstva o vztazch mezi propojenými osobami Strana 3 (celkem 4) KD SERVIS a.s.

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více