ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011"

Transkript

1 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni Údaje o organizaci identifikační číslo název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p. Cihelna 1600 obec Bystřice pod Hostýnem PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon pevná linka telefon mobilní Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje strana 1/ 5

2 I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy , , ,21 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery , ,48 Příjmy celkem , , ,69 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí , , Příjmy z pronájmu majetku , , Příjmy z úroků (část) 1 000, ,00 829, Výnosy z finančního majetku 1 000, ,00 829,69 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt , , , Přijaté neinvestiční dary , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy , , ,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) , , , Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku , Ostatní kapitálové příjmy ,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů ,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) ,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) , , , Neinv.přij.transf.ze státních fondů , , Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu , , Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně , ,74 41 Neinvestiční přijaté transfery , , Inv.přij.transf.ze státních fondů , , Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu , , Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně , ,74 42 Investiční přijaté transfery , ,74 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) , ,48 Příjmy celkem (třídy ) , , ,69 strana 2/ 5

3 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost ) Běžné výdaje , , ,40 Kapitálové výdaje , ,00 Výdaje celkem , , ,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu , , Služby peněžních ústavů , , , Nákup ostatních služeb , , , Nákup služeb , , ,40 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům , ,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp , ,00 5 Běžné výdaje (třída 5) , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , ,00 61 Investiční nákupy a související výdaje , ,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) , ,00 Výdaje celkem (třída 5+6) , , ,40 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) , ,00 648,29 strana 3/ 5

4 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , ,00-648,29- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , ,00-648,29- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k Obrat Konečný stav k Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ,04 648, ,33 648,29- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů ,04 648, ,33 648,29- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem , ,69 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí , ,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00- x , Nákup ostatních služeb x ,00- x , , , , , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu ,00 x ,50 x Budovy, haly a stavby x ,00- x 0, Stroje, přístroje a zařízení x ,00- x , , , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů ,00 x ,74 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek x ,00- x ,00 strana 4/ 5

5 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Nákup ostatních služeb x 7 500,00- x 7 469, , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,00 x ,24 x Budovy, haly a stavby x ,00- x 0, Stroje, přístroje a zařízení x ,00- x , , , , ,24 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Výpočet ukazatelů podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 0,00 % Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 4,35 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce strana 5/ 5

6 Příloha č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Název územního samosprávného celku: Svazek obcí pro hospodaření s odpady -Bystřice pod Hostýnem Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Lubomír Gabriel, auditor Místo přezkoumání: Bystřice pod Hostýnem Přezkoumání proběhlo ve dnech: , Přezkoumávaný rok: 2011 Provedli jsme přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem, se sídlem Cihelna 1600, Bystřice pod Hostýnem za rok 2011 na základě údajů o ročním hospodaření dobrovolného svazku obcí. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán dobrovolného svazku obcí. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví dobrovolného svazku obcí a nakládání a hospodaření 1

7 s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. Výpočet ukazatelů podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: a) Podíl pohledávek na rozpočtu svazku obcí 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu svazku obcí 4,35 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svazku obcí 0,00 % Výpočet ukazatelů je přílohou této zprávy. V Bystřici pod Hostýnem, dne Jméno a sídlo auditora: KM Audit, s.r.o. se sídlem Kollárova 528/1, Kroměříž, okres: Kroměříž oprávnění KA ČR č Auditor odpovědný za předložení zprávy: Ing. Lubomír Gabriel č auditor 2

8 Výpočet ukazatelů podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Algoritmus pro výpočet ukazatelů podle ustanovení 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu A x 100 % = 0 x 100 = 0,00 % B ,69 Kč Pohledávky : 0,00 Kč A. Vymezení pohledávek Část A/IV (NETTO) Dlouhodobé pohledávky, vztahující se pouze k následujícímu rozpočtovému roku pokud výše splátek k inkasu v následujícím roce je stanovena smlouvou resp. splátkovým kalendářem. Část B /II (NETTO) Krátkodobé pohledávky Položky č. 1. č. u. 311 Odběratele, 2. č. u. 312 Směnky k inkasu, 3. č. u. 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry, 4. č. u. 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy, 5. č. u. 315 Jiné pohledávky z hlavni činnosti, 6. č. u. 316 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 7. č. u. 317 Krátkodobé pohledávky z poskytnutých úvěrů, 10. č. u. 335 Pohledávky za zaměstnanci, 11. č. u. 336 Zúčtováni s institucemi sociálního zabezpečeni a zdravotního pojištěni, 13. č. u. 342 Jiné přímé daně, 14. č. u. 343 Daň z přidané hodnoty, 15. č. u. 345 Jiné daně a poplatky, 19. č. u. 361 Krátkodobé pohledávky z ručeni, 20. č. u. 363 Pevné terminované operace a opce, 21. č. u. 365 Pohledávky z finančního zajištěni, 22. č. u. 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů, 23. č. u. 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 24. č. u. 373 Poskytnuté zálohy na dotace, 28. č. u. 377 Ostatní krátkodobé pohledávky. B. Vymezení rozpočtových příjmů Příjmy celkem po konsolidaci + zisk po zdanění z hospodářské činnosti 3

9 II. Podíl závazků na rozpočtu C x 100 % = ,- x 100 = 4,35 % B ,69 Kč Krátkodobé závazky : 0 Kč Dlouhodobé závazky: ,52 Kč, dlouhodobá záloha dle smlouvy o nájmu z toho : ,00 Kč výše splátky v následujícím roce B. Vymezení závazků Část D/III. Dlouhodobé závazky pouze do výše splátek stanovených ve splátkovém kalendáři, resp. smlouvě v následujícím roce. Část D/IV. Krátkodobé závazky položky č. 1. č. u. 281 Krátkodobé úvěry, 2. č. u. 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy nebo směnky, 3. č. u. 283 Vydané krátkodobé dluhopisy, 4. č. u. 289 Jiné krátkodobé půjčky, 5. č. u. 321 Dodavatele, 6. č. u. 322 Směnky k úhradě, 8. č. u. 324 Krátkodobé přijaté zálohy, 9. č. u. 325 Závazky z dělené správy a kauci, 10. č. u. 326 Přijaté návratné finanční vypomoci krátkodobé, 14. č. u. 331 Zaměstnanci, 16. č. u. 336 Zúčtovaní s institucemi SZ a ZP, 18. č. u. 342 Jiné přímé daně, 19. č. u. 343 Daň z přidané hodnoty, 20. č. u. 345 Jiné daně a poplatky, 24. č. u. 362 Krátkodobé závazky z ručeni, 25. č. u. 363 Pevné terminované operace a opce, 27. č. u. 366 Závazky z finančního zajištěni, 28. č. u. 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů, 29. č. u. 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí, 30. č. u. 374 Přijaté zálohy na dotace, 34. č. u. 378 Ostatní krátkodobé závazky. 4

10 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 % = 0 x 100 = 0,00 % E ,69 Kč Zastavený majetek : 0,00 Kč D. Vymezení zastaveného majetku Zastaveny movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně operativní evidence, doloženy výpisem z LV a úvěrovými smlouvami E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Část A. Stálá aktiva NETTO (sloupec 3) Vypracoval: Ing. Lubomír Gabriel 5

11 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2011 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2011 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2011

12 7 Ʊ ø µª º ÌÔÚÔÓÚÓÔÔ ª ß l 33 ÓÍÓÓÈÁÎÁ flúõúflú µ øºµø l fiß Æª ÚÆÚ±Ú ª ø ÔÍ fiß Æª ±º ÿ± ߪ l Ô ÈÍËÍÔ fl à fl ø æ fiæ ± Ô ±Æªµª Ó ª ± Ì ª ± Ï fl à fl flú ı fiú ı Ú ı ÚÚ Ô flú ± ªº? µß ø ø#?µ øº3 µø? Ó ËÍ ÓÎ ÔÎ ÍÁÁ È ÌÓÍ ÍÈ ÍÌÌ fiú ± ±º±æ# øª ªµ fiúú ı fiúú ı fiúú Ì fiú Ú Ï ÏÈ ÁÓÁ Ó ÔÍÔ ÔÎ ÍÁÁ Ó ÔÔÈ ÌÓ ÓÌ ÏÏ ÌÓ ÁÎÍ ÏÏ fiú Ú ÔÚ Î ÓÚ ª± 7 # ªºµß # µ ø # ±ª Í ÌÚ Õ± øæª È ÏÚ ª ª? Æ? ø Ë ÎÚ Ÿ±±º Á ÍÚ # º ± ±º±æ# ª± # øª ªµ Ô Ó ÔÍÔ Ó ÔÔÈ ÏÏ ÏÏ ÈÚ ÔÔ ËÚ ±µß 7? ±ß ø º ± ±º±æ# ª± # øª ªµ ÔÓ fiú Ú ± ±º±æ# ± # øª ªµ ÏÏ ÈÁÎ ÔÌ ÎËÓ ÌÔ ÓÔÌ ÌÔ ÁÌÁ fiú Ú ÔÚ ± ªµß ÔÏ È ÁÈÔ È ÁÈÔ È ÁÍÔ ÓÚ Õ ø æß ÔÎ ÓÎ ÈËÌ Í ËÁÍ ÔË ËËÈ ÔÁ ÈÏË ÌÚ Õø± ø 7 ± 7 ÔÍ ÔÔ ÏÔ Í ÍËÍ Ï ÌÎÎ Ï ÔÏ ÏÚ ÔÈ ÔË ÍÚ # º ± ±º±æ# ± # øª ªµ ÔÁ ÈÚ Ó Á ËÚ ±µß 7? ±ß ø º ± ±º±æ# ± # øª ªµ ÓÔ ÁÚ ÓÓ fiúú Ú øç fiúúèú ÓÌ ÁÈÌ ÁÈÌ ÁÈÌ fiúúôú ±º3 ß Û ±?ºø? ±±æø ÓÏ ÓÚ ÓÎ ÌÚ ø 3 º ± ±º±æ7 ª7 ø3æß ø ±º3 ß ÓÍ ÁÈÌ ÁÈÌ ÁÈÌ ÏÚ ±º ø # ÓÈ ÓË ÍÚ ÓÁ ÈÚ Ì

13 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ fl à fl ø æ fiæ ± Ô ±Æªµª Ó ª ± Ì ª ± Ï ÚÚ ı ÚÚ ı ÚÚ ı Ú Ú ÌÔ ÌË ËÎ ÌË ËÎ ÌÏ ÍÍÓ Ú Ú?±æß ÚÔÚ øç ÚÚÍÚ ÌÓ ÓÈ ÓÈ ÎÌ Ú Ú ÔÚ ø ªÆ? ÌÌ ÌÏ ÌÚ #Ʊæµß ÌÎ ÌÍ ÎÚ æ±ç3 ÌÈ ÓÈ ÓÈ ÎÌ ÍÚ ±µß 7? ±ß ø?±æß ÌË Ú Ú ± ±º±æ7 ± ªº? µß ÚÚ ÔÚ øç ÚÚËÚ ÌÁ Ï ÓÚ ± ªº? µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø ÏÔ ÌÚ ± ªº? µß Û ±º ø # ÏÓ ÏÚ ºÆ Ǫ3 ÏÌ ÎÚ ± ±º±æ7 ±µß 7? ±ß ÏÏ ÏÎ ÈÚ 7 ± ªº? µß ÏÍ ÏÈ ÚÚ Æ? µ±º±æ7 ± ªº? µß ÚÚÔÚ øç ÚÚÁÚ ÏË ÚÚ ÔÚ ÏÁ Ó ÌÍÓ Ô ÌÎÈ Ó ÌÍÓ Ô ÌÎÈ Ô ÏÍÔ Ô ÏÓÓ ÓÚ ± ªº? µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø Î ÌÚ ± ªº? µß Û ±º ø # ÎÔ ÏÚ ºÆ Ǫ3 ÎÓ ÎÌ ÎÏ ÈÚ Æ? µ±º±æ7 ±µß 7? ±ß ÎÎ Ô Î Ô Î ÌÁ ÎÍ ÁÚ 7 ± ªº? µß ÎÈ ÎË ÌÎ ÍÁÍ ÌÎ ÍÁÍ ÌÌ ÔÏË Ú ÚÔÚ ª3 ª ÎÁ ÓÔ ÓÔ ÔÔ Í ÌÎ ÍÈÎ ÌÎ ÍÈÎ ÌÌ ÏÈ ÌÚ Æ? µ±º±æ7 ª7 ø3æß ø ±º3 ß ÍÔ ÍÓ ÚÚÔÚ ı ÚÚÌÚ ÍÌ ÔÔ ÔÔ ÔÎ ÍÏ ÔÔ ÔÔ ÔÎ ÍÎ ÍÍ

14 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ flõ fl ø æ Î Í flõ fl flú ı fiú ı ÚÚ ÍÈ flú ø 3 µø? flúú ı flúú ı flúú ı flú Ú ı flú Ú ÍË flú Ú?µ øº3 µø? flúúôú ıflúúóú ıflúúìú ÍÁ flú ÚÔÚ?µ øº3 µø? È flú Ú ÓÚ ø 3 øµª ø ø 3 ±æ±º3 ±º3 ß Û ÈÔ ÌÚ flú ÚÔÚ 3?DZ ÈÏ flú Ú ÓÚ ø 3 µø? ± 7 ±ºß ÈÎ ÌÚ ÏÚ flú ÚÔÚ flú Ú flú Ú ÔÚ flú Ú flúúôú ı flúúóú ÓÚ Õ ø?æ3 ø ± ø 3 ±ºß ËÔ ÓÚ ª Æø ª? Æ? ø # ª ËÏ fiú 3 ºÆ±ª fiúú ı fiúú ı fiúú ı fiú Ú ËÍ fiú Ú fiú Ú ÔÚ ÓÚ ÌÚ ÏÚ ø 3 ƪ ªÆ ß ÁÔ fiú Ú ± ±º±æ7? ø µß øç fiúúôú ÁÓ fiú Ú ÔÚ ÓÚ? ø µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø ÁÏ ÌÚ? ø µß Û ±º ø # ÁÎ ÏÚ ÎÚ ÍÚ ßºø7 º ±ß ÁË ÈÚ ËÚ ÁÚ 7? ø µß ÔÔ ÔÚ ÈÓ ÈÌ ÈÍ ÈÈ ÈË ÈÁ Ë ËÓ ËÌ ËÎ ËË ËÁ Á ÁÌ ÁÈ ÁÁ Ô ÔÓ È ÌÓÍ ÏÈ ÁÓÌ ÓÌ ÏÁ ÓÌ ÏÁ ÈÍ ÈÎ Ô Ó ÌÎ Ó ÌÎ ÓÔ ÎÌÓ ÓÔ ÎÌÓ ÁÍÔ ÓÓ ÌÁÍ ÓÔ ÓË ÓÔ ÓË ÍÈ ÍÌÌ ÏÍ ÁÌË ÓÌ ÏÁ ÓÌ ÏÁ ÈÍ ÈÎ Ô Ó ÌÎ Ó ÌÎ ÔÈ ÍÎÈ ÔÈ ÍÎÈ Ì ËÎÔ Ó ÍÁÎ ÔÁ ÈÎÁ ÔÁ ÈÎÁ

15 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ flõ fl ø æ Î Í fiú Ú Æ? µ±º±æ7? ø µß fiú Ú ÔÚ ÔÏ ÓÚ? ø µß Û ±?ºø? ªæ± ±?ºø33 ±±æø ÔÎ ÌÚ? ø µß Û ±º ø # ÔÍ ÏÚ ÎÚ ÔË ÍÚ ÔÁ ÈÚ ÔÔ ËÚ ÔÔÔ ÁÚ ßºø7 º ±ß ÔÔÓ ÔÚ ÔÔÌ ÔÔÚ 7? ø µß ÔÔÏ fiú Ú ÔÔÎ fiú Ú ÔÚ ÔÔÍ ÓÚ ÔÔÈ ÌÚ ÔÔË Ú Ú ÚÚÔ ı ÚÚÓÚ ÔÔÁ Ú Ú ÔÚ ÔÓ ÓÚ ÔÓÔ Ô ÔÔÍ ÏÏË ÛÓ ÔÓÏ ÔÁË Ô ÌÏÈ È È ÁÌÍ ÌËÍ ÔÁ ÛÌÓ ÍÔ ÏÔÓ Õª ø ª± ºªÊ ÓÌÚÌÚÓÔÓ Õ± ª± Æ ª3 ±ª ªß l øµ øºø3 l l ±ºøºß ±º± #? øê ÆÚºªªµ øªµ l

16 7 Ʊ ø µª º ÌÔÚÔÓÚÓÔÔ ª ß l 33 flúõúflú µ øºµø l fiß Æª ÚÆÚ±Ú ÓÍÓÓÈÁÎÁ ª ø ÔÍ fiß Æª ±º ÿ± ߪ l Ô ÈÍËÍÔ Ã»Ã ø æ Ú ÃÆÇæß ø Ʊºª æ±ç3 Ô flú?µ øºß ßø ±Çª7 ø Ʊºø7 æ±ç3 Ó ı 決3 øæçª Ú Û flú Ì Ú #µ±ß ÚÔÚ øç ÚÌÚ Ï ÚÔÚ Î ÓÚ Í ÌÚ flµ øª È fiú fiú ÔÚ Á ÓÚ Õ Çæß Ô ı Ú Ú ÔÚ º± 7?µ øºß ÔÌ ÓÚ ÔÏ ÌÚ ÔÎ ÏÚ Õ±? 3?µ øºß ÔÍ Ú ÔÈ Ú ºß º ± ±º±æ7± ª± 7± ø ± 7± øª µ ÔË Ú ÚÔÚ ÃÆÇæß Æ±ºªª º ± ±º±æ7± øª µ Ó ÓÚ ÃÆÇæß Æ±ºªª ø ªÆ? ÓÔ Ú Ú ÔÚ ÓÌ ÓÚ Æ±ºø# ø ªÆ? ÓÏ ŸÚ ÓÎ Ú ø 3 Ʊ ± 3 #±ß ÓÍ ÿú ø 3 Ʊ ± 3?µ øºß ÓÈ Ú ÓË Ú ÓÁ ˆ Ì Ô Í ÎÎ Î ÔÓ ÁÓÁ ÔÓ ÁÓÁ Ì ÎÁÍ Ô ËË Ô ÈÔÍ Á ÌÌË Ï ÈÔÈ Ì ÌÈÌ Ô ÔÌË ÓÍ ÔÎÈ Ô ÎÌ Ô ÎÓÔ ÌÓÍ ÔÌÔ Ô ÍË 7 Ó Í ÎÌ È ÔÓ ÈÓË ÔÓ ÈÓË Ó ËÌÎ Ô ÎÎÈ Ô ÓÈË Á Á Ï ÌÓÌ Ì ËÎ Ô ÏÈ ÔÁÔ ÔÈÌ Ô ÌÏË ÛÌÈÓ ÈÎ ÔÔÔ Ï ÌÁÓ

17 Ê ÓÍÓÓÈÁÎÁ ûà ø æ Ô 7 Ó Ú ÌÔ Ú Æ±ºø7 ª7 ø3æß ø ±º3 ß ÌÓ Ú ÓÍ ÚÔÚ ±º ø # ª ÌÏ ÌÎ ÌÍ Ú ÌÈ Ú ÌË»Ú ÌÁ Ú Ï Ú ÏÔ»Ú #±± 7 &Ʊµß ÏÓ Ú?µ øº± 7 &Ʊµß ÏÌ»Ú ÏÏ Ú ÏÎ»Ú ÏÍ Ú ÏÈ ˆ œú œú ÔÚ Û ø? Î ÓÚ Û ±º ±Çª? ÎÔ ˆˆ ÎÓ»Ú ÎÌ ŒÚ ÎÏ ÕÚ ÕÚ ÔÚ Û ø? ÎÍ ÓÚ Û ±º ±Çª? ÎÈ ˆ ÃÚ ÎÁ ˆˆˆ Í ÓÍ ÏÓ ÌÏÎ ÛÓÈÈ ÌÈ ÌÈ ÁÍÔ ÁÍÔ ÈË ÓÁÏ ÛÓÔÍ ÌÓ ÌÓ Ì ËÈÏ Ì ËÈÏ ˆˆˆˆ ÍÔ Ô ÌÌÔ Ï ÔÈÍ Õª ø ª± ºªÊ ÓÎÚÌÚÓÔÓ Õ± ª± Æ ª3 ±ª ªß l øµ øºø3 l l ±ºøºß ±º± #? øê ÆÚºªªµ øªµ l

18 .A.S.A. skládka Bystřice s.r.o. Cihelna Bystřice pod Hostýnem Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k datu

19 I. Obecné údaje Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené údaje v tis. Kč. 1. Popis účetní jednotky Obchodní firma:.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. Sídlo: Cihelna 1600 Právní forma: společnost s ručením omezeným Rozhodující předmět podnikání: nakládání s odpady Datum vzniku: IČ: DIČ: CZ Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - podnikání v oblasti nakládání s odpady - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - silniční motorová doprava nákladní - pronájem movitých věcí - poradenství v oblasti ekologických projektů 2. Osoby s podílem 20 a více procent na základním kapitálu Jméno, název Svazek obcí pro hospodaření s odpady Cihelna Bystřice pod Hostýnem 99,92% 99,92% Nebyly. 3. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku: 4. Organizační struktura podniku a její zásadní změny během účetního období: V areálu společnosti v Bystřici pod Hostýnem se nachází skládka odpadu a soustřeďuje se zde veškerá činnost společnosti. V organizační struktuře žádné významné změny nenastaly. 5. Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období: Jméno a příjmení Mgr. Zdeněk Pánek funkce jednatel - 2 -

20 Nejsou. 6. Název a sídlo obchodních společností (družstev), v nichž máme větší než 20% podíl 7. Stav pracovníků a řídících pracovníků včetně mzdových nákladů Průměrný počet zaměstnanců : z toho řídících 1 1 Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů spol. 0 0 Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem 8. Výše půjček, úvěrů, s uvedením úrokové sazby, poskytnutých záruk ostatních plnění, Jak v penězích, tak v naturální formě společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů: /za ostatní plnění se považuje zejména bezplatné předání vozidla, jiných movitých a nemovitých věcí, využívání služeb a platby důchodového připojištění/ Nebylo poskytnuto. II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování a odpisování 1. Obecné účetní zásady: Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č.500/2002 Sb. Ministerstva financí a Českými účetními standarty pro podnikatele. Účetní metody byly používány konzistentně po celé účetní období tak, aby účetní závěrka podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podniku. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami s výjimkou majetkových účastí, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách

21 2. Způsoby oceňování druhy aktiv materiál nedokončená výroba polotovary vlastní výroby výrobky zvířata zboží DHM vytvořený vlastní činností DNM vytvořený vlastní činností cenné papíry majetkové účasti příchovky a přírůstky zvířat ocenění není není nejsou nejsou nejsou pořizovací cena není není pořizovací cena nejsou nejsou 3. Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob Dopravné zásob. 4. Reprodukční pořizovací cena Nebyla uplatněna. 5. Změny oceňování, odpisování a postupu účtování Nebyly. 6. Opravné položky k majetku Způsob stanovení opravných položek Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně snížené o příslušné opravné položky pochybným pohledávkám. OP jsou stanoveny na základě analýzy pohledávek z hlediska ekonomické situace dlužníka, stavu soudního řízení apod. 7. Odpisování Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici. Pořizovací cena dlouhodobého majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku rovnoměrnou, případně zrychlenou metodou. 8. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: O cizí měně nebylo účtováno 9. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou Nebyla použita

22 III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisku nebo ztráty nejsou 2. Vysvětlení každé významné položky z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty Splatné závazky vůči státním institucím: Pojistné na SZ 87 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč Zdravotní pojištění 37 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč Daňové nedoplatky 131 tis Kč, po splatnosti 0 tis Kč ( DPH 92 tis Kč, DZC 26 tis Kč, DS 12 tis Kč) Dlouhodobý majetek Majetek 2011 Přírůstky a úbytky majetku ve sledovaném období 1/ Nehmotný majetek nejsou 2/ Stroje, ostatní - Lisovací kontejner 259 tis Kč - Nákladní automobil Man 348 tis Kč - Kontejnery na odpad 277 tis Kč - Vyřazení movitých věcí -14 tis Kč Vstupní cena majetku byla snížena o přijaté dotace Na nedokončených investicích zůstává k 31/12/2011 není 3. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly být v této příloze uvedeny Není 4. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu 5. Přehled pronájmu majetku Uskutečněný Přijatý Položka majetku Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Kontejnery Plyn.zařízení Nákladní automobil Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Veškerý majetek je evidován v účetnictví. Není 7. Majetek zatížený zástavním právem - 5 -

23 8. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním Účetní jednotka nemá majetek, který by měl výrazně rozdílné tržní a účetní ocenění. 9. Cenné papíry a majetkové účasti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská Kroměříž akcie na jméno, počet 2100, nominální hodnota 2100, Finanční výnos 2011 : 27 tis Kč 10. Pohledávky po lhůtě splatnosti Do 60 dnů Do 180 dnů 1 Do 360 dnů Nad 360 dnů Pohledávky k podnikům ve skupině Nejsou. 12. Pohledávky kryté podle zástavního práva Nejsou. 13. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období Druh vlastního kapitálu Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 Výsledek hospodaření běžného období Vlastní kapitál CELKEM Rozdělení zisku (úhrada ztráty) za minulé účetní období a návrh na rozdělení v běžném účetním období Položka Výsledek hospodaření (+ zisk,- ztráta) Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu Tvorba (+) nebo čerpání (-) statutárních fondů Tvorba (+) nebo čerpání (-) nerozděleného zisku minulých let

24 Tvorba (+) nebo čerpání (-) 0 0 neuhrazené ztráty minulých let Úhrada (+) nebo zvýšení(-) 0 0 neuhrazené ztráty minulých let Výplata dividend Základní kapitál A.S.A. International Environmental Services GmbH, vklad Kč Svazek obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem, vklad Kč Splaceno 100 % 15. Závazky po lhůtě splatnosti Do 60 dnů Do 180 dnů 0 0 Do 360 dnů 0 0 Nad 360 dnů Závazky k podnikům ve skupině Nejsou. 17. Závazky kryté podle zástavního práva Nejsou 18. Úvěry, finanční výpomoci Nejsou 19. Závazky neuvedené v rozvaze Nejsou. 20. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva Nejsou známy významné potencionální ztráty, u kterých by bylo nutné tvořit rezervu. 21.Pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší něž pět let: Nejsou. 22. Přehled o zákonných a ostatních rezervách: druh rezervy poč.stav tvorba čerpání konečný stav rezerva na rekultivaci

25 23. Výnosy z běžné činnosti Druh Minulé účetní období Běžné účetní období činnosti celkem tuzemsko zahraničí celkem tuzemsko Zahraničí Likvidace odpadů Celkem Výdaje na výzkum a vývoj Nebyly. 25. Závěr Ke dni schválení účetní nejsou známy žádné potencionální ztráty. Veškerý majetek společnosti je využívaný k dosažení, zajištění a udržení příjmů. Veškerý majetek společnosti je pojištěn. Sestaveno dne Statutární zástupce: Mgr. Zdeněk Pánek Osoba odpovědná za vedení účetnictví: Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky:

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 07.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71205501 název

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 71246851 název Svazek obcí Doubravice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Pod horou Tučapy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70827052 název DSO Pod horou Tučapy ulice, č.p. obec Tučapy PSČ, pošta 391 26 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Neurazy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, č.p. čp. 61 obec Neurazy PSČ, pošta 33501 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí regionu Ruda ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69601488 název Svazek obcí regionu Ruda ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ubislavice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 26.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00272264 název Obec Ubislavice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 70926140 název Mikroregion

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Slezský vodohospodářský svazek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71224530 název Slezský vodohospodářský svazek ulice, č.p. Družstevní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Novoborska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 68955057 název Svazek obcí Novoborska ulice, č.p. nám. Míru 1 obec Nový Bor PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Slatina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 25.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00264377 název Obec Slatina ulice, č.p. čp.50 obec Slatina PSČ, pošta 410 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Halenkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283932 název OÚ Halenkovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Veselí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274569 název Obec Veselí ulice, č.p. Veselí 68 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Plyn Kojetice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 68689438 název DSO Plyn Kojetice ulice, č.p. Kojetice 131 obec Kojetice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Myslibořice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00289949 název Obec Myslibořice ulice, č.p. Myslibořice 14 obec Myslibořice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 20.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí aglomerace KSZ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75112086 název Svazek obcí aglomerace KSZ ulice, č.p. č.p. 95 obec Zlámanec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Svojkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373931 název Obec Svojkovice ulice, č.p. obec Svojkovice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OBEC VELINY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274542 název OBEC VELINY ulice, č.p. VELINY ČP. 60 obec VELINY PSČ, pošta 534 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, č.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Licence: DFZO XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Obec Bečice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00512524 název Obec Bečice ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dalešice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 43256201 název Obec Dalešice ulice, č.p. Dalešice 67 obec Dalešice PSČ, pošta 46802 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Svojek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 276171 název Obec Svojek ulice, č.p. Svojek č.p. 1 obec Svojek PSČ, pošta 50791 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DI55 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: D023 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69744009

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Tatobity ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 276197 název Obec Tatobity ulice, č.p. č.p. 85 obec Tatobity PSČ, pošta 512 53 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Přepychy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 10.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00274127 název Obec Přepychy ulice, č.p. Přepychy 45 obec Přepychy PSČ, pošta Vápno Kontaktní

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DI8A XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 10042015) DSO Lazce 95 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 18232493 název DSO Lazce 95 MO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Liboš ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00635758 název Obec Liboš ulice, č.p. Liboš 82 obec Liboš PSČ, pošta 78313 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Holenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00275727 název Obec Holenice ulice, č.p. čp. 71 obec Holenice PSČ, pošta 506 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Obec Oldřichovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00568678 název Obec Oldřichovice ulice, č.p. Oldřichovice 86 obec Oldřichovice PSČ,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ulice, č.p. obec PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nadějkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00249891 název Obec Nadějkov ulice, č.p. Náměstí Prokopa Chocholouška 6 obec Nadějkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Neratov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580686 název Obec Neratov ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí pro plynofikaci obcí Černíče, Strachoňovic a Radkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 71160582 název Svazek obcí pro plynofikaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI

ZPRAVA O VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI ,, ZPRAVA O VYSLEDKU v r, v, PREZKOUMANI HOSPODARENI Podle zákona Č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Rančířov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00839574 název Obec Rančířov ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 OBEC NIVNICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00291170 název OBEC NIVNICE ulice, č.p. Sídliště 1000 obec Nivnice PSČ, pošta 687 51 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí mikroregionu Uhlířskojanovicko a středního Posázaví ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Brniště ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 4.4.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260401 název Obec Brniště ulice, č.p. Brniště 102 obec Brniště PSČ, pošta 47129 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Ždírec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Obec Ždírec ulice, č.p. Obecní úřad 7 obec Ždírec PSČ, pošta 47201 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK NÁVRH Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 - NÁVRH (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Jílové u Držkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00525529 název Obec Jílové u Držkova ulice, č.p. Jílové 100 obec Jílové u Držkova

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Oú ždírec 4060 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00673463 název Oú ždírec 4060 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Šárovcova Lhota ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 15.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578614 název Obec Šárovcova Lhota ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chlístovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 17.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 236110 název Obec Chlístovice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Vrbice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, č.p. čp. 25 obec Vrbice PSČ, pošta 507 03 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Příkrý 5046 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00276022 název OÚ Příkrý 5046 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podralsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 22.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70809721 název Mikroregion Podralsko ulice, č.p. Svatovítské náměstí 105 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kovač ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578401 název Obec Kovač ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00544493 název Obecni urad Podkopna Lhota 05 53 ju RO ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlavečník ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273554 název Obec Hlavečník ulice, č.p. obec Hlavečník PSČ, pošta 533 15 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Bukovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00637726 název Obec Bukovice ulice,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Polní Voděrady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 09.01.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473740 název Obec Polní Voděrady ulice, č.p. Polní Voděrady 93 obec Kolín 2 PSČ,

Více