SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004"

Transkript

1 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

2 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila životy a osudy mnoha lidí, kteří byli, jsou a budou s hornickou činností svázáni. Vztah k hornické práci, šachtě i spolupracovníkům dokládají četné historické dokumenty, fotografie, písně i dochovaná profesní mluva, která se generačně předává. Zachoval se tak hornický slang, který v sobě ukrývá soubor slov, významů a termínů užívaných skupinou lidí spjatých s důlní profesí. Přibližuje lidi navzájem a je pojítkem společných zájmů těch, kteří zasvětili svůj život dolům.

3 Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2004 dosáhly na českém trhu podílu 44,9 %. Největším odběratelem je

4 elektrárenská společnost ČEZ. Majoritním akcionářem je Fond národního majetku České republiky. Severočeské doly a.s. jsou stabilně hospodařící a úspěšnou firmou, významnou pro rozvoj oboru i regionu, s tradiční firemní kulturou, pro kterou je charakteristická otevřenost a solidnost vůči obchodním partnerům, veřejnosti, zaměstnancům a akcionářům.

5 BERAN Pracovní část bucharu nebo beranidla s velkou hmotností. Využívá se při kování, dusání nebo zatloukání.

6 04 05 Přehled nejdůležitějších ukazatelů Ukazatel Měrná jednotka Podíl na trhu % 44,9 45,2 43,8 44,4 44,0 Hrubá těžba uhlí tis. tun Odbytová těžba uhlí tis. tun Tržby z provozní činnosti mil. Kč Provozní náklady mil. Kč Přidaná hodnota mil. Kč Provozní zisk mil. Kč Finanční zisk mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Stálá aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Cizí zdroje mil. Kč Zákonné rezervy mil. Kč Investiční výstavba mil. Kč Výdaje na ekologii mil. Kč 572,7 565,6 505,2 432,4 492,7 Odepsanost dlouhodobého hmotného majetku % 61,8 59,8 57,7 55,8 59,1 Průměrný počet zaměstnanců osoby Průměrný výdělek Kč Cena akcie na BCPP k Kč 1 480,0 935,0 433,9 286,6 244,1 P/E 9,76 6,50 4,05 2,32 2,62 Dividenda na akcii Kč ,

7 HARMONIKA Ochranný měch u stroje. Používá se například k ochraně teleskopických svodek při nakládce uhlí nebo šroubů zvedacího a napínacího zařízení.

8 06 07 Obsah Přehled hlavních událostí roku Rozhovor s předsedou představenstva 11 Vrcholové orgány společnosti 13 Správa a řízení společnosti 16 Profil společnosti 19 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 21 Podnikatelské prostředí 21 Obchod a marketing 23 Výroba 26 Investice 28 Finanční činnost 30 Kapitálové účasti 31 Personální a sociální politika 32 Sociální odpovědnost 34 Životní prostředí 36 Sanace a rekultivace 37 Výzkum a vývoj 38 Informační systém 38 Komentář k výsledkům hospodaření 41 Akcie a akcionáři společnosti 45 Strategie a výhled pro rok Zpráva dozorčí rady 52 Finanční část 53 Výrok auditora k nekonsolidované účetní závěrce 53 Nekonsolidovaná účetní závěrka 54 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 73 Konsolidovaná účetní závěrka 74 Koncernová zpráva 88 Zpráva o konsolidaci celku 90 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 91 Události po datu účetní závěrky 93 Peněžní a naturální příjmy 94 Očekávané události roku Organizační schéma 96 Slovníček pojmů 97 Finanční kalendář akcionáře 97 Adresy kontaktních míst 98 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 99

9 Přehled hlavních událostí roku 2004 leden únor 10 let existence společnosti přechod na novou organizační strukturu firma SAP ČR, s.r.o., vyhlášena vítězem veřejné soutěže na dodávku nového informačního systému audit účetní závěrky za rok 2003 s výrokem bez výhrad březen schválení podnikatelského záměru pro rok 2004 zastavení procesu privatizace státního podílu ve společnosti řádné valné hromady ve všech dceřiných společnostech uzavřena smlouva o dodávce integrovaného informačního systému specializovaného pro odvětví těžařského průmyslu duben květen červen červenec podpis dlouhodobé kupní smlouvy s Teplárnou Ústí nad Labem, a.s., na dodávky uhlí do roku 2020 prodej majetkového podílu v Teplárně Ústí nad Labem, a.s. zahájena implementace informačního systému SAP zahájení montáže rypadla SchRs 1320 na DNT nasazení záložního velkostroje KU 800/K 65 pro dlouhodobou poruchu převodové skříně kolesa KU 800/K 98 řádná valná hromada společnosti, která mimo jiné schválila výplatu dividendy ve výši 234,75 Kč na akcii a změny v orgánech společnosti zahájení činnosti oddělení controllingu ukončení výstavby pomocné čerpací stanice na Dolech Nástup Tušimice pro případ zvýšených srážek

10 08 09 na Dolech Nástup Tušimice odstavení velkostroje K 2000/K 101 do generální opravy srpen odtěžení těžní jámy bývalého hlubinného dolu Ludmila září převedení odtahu 2. skrývkového řezu dálkové pásové dopravy K 99 přes severní křídlo lomu do vnitřní výsypky na Dolech Bílina pokračování výstavby přeložky trati Březno u Chomutova Chomutov a obnovení ražby tunelu směrem od obce Droužkovice říjen listopad ukončení výstavby 1. etapy zvýšení kapacity čističky důlních vod Březno a uvedení do zkušebního provozu na Dolech Nástup Tušimice podpis kupní smlouvy se Severočeskou energetikou na dodávku elektrické energie v roce 2005 ukončení rekonstrukce špičky kolesového výložníku velkostroje KU 300/K 91 na Dolech Bílina prosinec podpis kupní smlouvy s ČEZ na odbyt uhlí v roce 2005 podpis kolektivní smlouvy pro rok 2005 zahájení jednání s ČEZ o programu obnovy stávajících a výstavby nových elektráren v následujících letech ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje byla dokončena studie Úloha hnědouhelného hornictví ve struktuře energetických zdrojů ČR jako podkladový materiál pro rozhodování o územním plánu a energetické koncepci kraje schválení důlních plánovacích map pro rok 2005 ukončení činnosti a opuštění objektů v areálu Málkov na Dolech Nástup Tušimice dokončena hlavní etapa zavádění nového informačního systému

11

12 10 11 Rozhovor s předsedou představenstva Které události podle Vás významně ovlivnily činnost Severočeských dolů v roce 2004? Důlní pracoviště s vyspělou těžební technikou přinášejí během roku celou škálu nových situací. Musíme řešit menší či větší a složitější poruchy strojního zařízení, příroda nás mnohdy prověří při řešení báňských anomálií apod. Naštěstí se nám vyhnuly události, které by zásadně ovlivnily ekonomiku společnosti. Jak je vedení spokojeno s dosaženými výsledky společnosti a co Vás osobně na nich nejvíce potěšilo? Hospodářský výsledek je vizitkou společnosti. Přicházejí-li takovéto výsledky již deset let, právem je naše společnost středem pozornosti. Já jsem spokojen především proto, že kvalitního ekonomického výsledku bylo dosaženo bez rekordních těžeb uhlí. Jak vnímáte postavení Severočeských dolů v kontextu loňského vstupu České republiky do EU? Severočeské doly jsou dlouhodobě zapojeny prostřednictvím zahraniční sekce Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu do různých profesních iniciativ v Evropě. Dlouhodobá spolupráce především v oblasti legislativy a životního prostředí se vyplácí. Co se mnohdy zdálo nedostižné, je dnes i u nás běžnou rutinou. Co znamenají Severočeské doly pro region a jakou roli má region ve Vaší firemní strategii? Spolupráce s regionem začala již při založení společnosti v roce Je součástí podnikatelských plánů a je stejně důležitá jako např. výrobní činnost. V konkrétním vyjádření to je styk s městy a obcemi na okraji těžby nebo společenskými institucemi Chomutovska a Teplicka. Cílem je především finanční pomoc a pozitivní ovlivňování společenského života. Jsou podle vás Severočeské doly společensky odpovědnou firmou? V čem se to především projevuje? Už sama skutečnost, že Severočeské doly jsou na počátku ekonomického řetězce, je řadí do kategorie společensky odpovědných firem. Povrchové dobývání není myslitelné bez prvotní, mnohdy značně rozsáhlé destrukce krajiny. Po několik desetiletí je tato činnost prováděna ve prospěch celé společnosti. Následně je celý proces uzavřen a my vracíme přírodě její tvář. Naše úsilí o obnovu krajiny považujeme za věc veřejnou. Čeho chce vedení Severočeských dolů dosáhnout v průběhu roku 2005? Jaké má ekonomické a obchodní cíle? V letošním roce očekáváme projednání územního plánu kraje, popřípadě jeho energetické politiky. Závěry těchto jednání budou ovlivňovat těžební strategii společnosti v příštích desetiletích. Obchodní a ekonomické cíle jsou navázány na program obnovy, resp. retrofitu energetických zdrojů našeho největšího odběratele, ČEZ, a.s. V letošním roce bude také dokončena montáž nového těžebního velkostroje, který bude nasazen v lokalitě Libouš sever. Severočeské doly patří k největším zaměstnavatelům regionu. Jak hodnotíte přínos zaměstnanců a co od nich očekáváte v roce 2005? Úspěchy firmy jsou závislé na odborném potenciálu zaměstnanců, firemní kultuře a zdravém patriotismu. Takový několikatisícový tým mají Severočeské doly a.s. včetně dceřiných společností k dispozici. A tak očekávám kvalitní profesionální výkon od každého z nich. Ing. Vratislav Vajnar předseda představenstva a generální ředitel

13 HRUŠKA Spojka nekonečného lana, které se využívá při nakládce uhelných produktů do železničních vozů, nebo součást převodové skříně. V báňském názvosloví se tento výraz také používá pro specifický způsob otvírky povrchového dolu.

14 12 13 Vrcholové orgány společnosti Představenstvo Předseda představenstva Ing. Vratislav Vajnar (*1944) Generální ředitel společnosti, člen dozorčí rady Coal Energy, a.s., člen představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., člen představenstva SHD KOMES a.s., člen představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, člen Komise pro surovinovou politiku státu při MPO ČR, člen Správní rady Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě absolvent Fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské v Ostravě, 36 let praxe v hornictví, od roku 1969 zaměstnán na Dolech Nástup Tušimice v různých technických funkcích Místopředsedové představenstva Ing. Erich Grünbaum (*1929) Prokurista a finanční ředitel společnosti, předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., místopředseda SHD KOMES a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysoké školy báňské v Ostravě, 51 let praxe v hornictví Ing. Aleš Cincibus (*1956) Vedoucí poradců ministra průmyslu a obchodu, společník R.G.I., spol. s r.o., společník B.R.G., spol. s r.o., společník A.R.G., spol. s r.o., společník R.I.G.I., spol. s r.o. absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 25 let praxe Členové představenstva Ing. Daniel Beneš (*1970) Výkonný ředitel pro nákup ČEZ, a.s., předseda dozorčí rady ČEZ Logistika, s.r.o., člen dozorčí rady ŠKODA PRAHA a.s. absolvent Fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě, 12 let praxe Ing. Jan Demjanovič (*1953) Obchodní ředitel společnosti, místopředseda představenstva Coal Energy, a.s., místopředseda dozorčí rady SD Kolejová doprava, a.s., člen dozorčí rady ČEZ, a.s. absolvent Fakulty strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, 25 let praxe v hornictví Ing. Karel Goldemund (*1968) Poradce ministra financí, člen představenstva Municipální finanční společnosti a.s., člen statutárního orgánu Nadace Duhová energie, člen dozorčí rady První česko-ruské banky, s.r.o., člen statutárního orgánu Státní fond rozvoje bydlení absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně, 15 let praxe Pavel Kuta (*1968) Místopředseda výkonného výboru FNM ČR, člen dozorčí rady UNIPETROL, a.s., člen dozorčí rady ČESKÝ TELECOM, a.s., místopředseda dozorčí rady MERO ČR, a.s. absolvent The Master s College (USA), London Business School (Velká Británie), 13 let praxe

15 Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Ing. Robert Sýkora (*1964) Externí specialista MPO ČR, předseda představenstva OXO GROUP a.s., předseda dozorčí rady Alfa Plastik, a.s., společník KAPSTOP s.r.o., člen sekce poradního sboru Českého báňského úřadu pro obor povrchové dobývání uhlí absolvent Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a The Open University Business School, 16 let praxe Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník (*1956) Člen dozorčí rady volený zaměstnanci, vedoucí odboru plánování a controllingu Severočeských dolů, předseda dozorčí rady SD Vrtné a trhací práce, a.s., člen dozorčí rady PRODECO, a.s., člen představenstva SHD KOMES a.s. absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 26 let praxe v hornictví Členové dozorčí rady Mgr. Martin Engel (*1971) Právník FNM ČR, předseda dozorčí rady THERMAL-F, a.s. absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 6 let praxe JUDr. Ivan Hink (*1950) Šéf právní sekce FNM ČR, člen výkonného výboru FNM ČR, člen dozorčí rady Východočeské energetiky, a.s., člen dozorčí rady MERO ČR, a.s. absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 19 let praxe Josef Hutař (*1947) Člen dozorčí rady volený zaměstnanci, předseda základní organizace odborových svazů Doly Nástup Tušimice absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Chomutově, 39 let praxe v hornictví Ing. Jan Kobes (*1946) Externí specialista FNM ČR absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 37 let praxe Alexandr Novák (*1956) Senátor, společník OMC s.r.o. absolvent Střední odborné energetické školy, 27 let praxe Šimon Vohár (*1954) Člen dozorčí rady volený zaměstnanci, předseda Sdružení odborových organizací Doly Bílina a dceřiných organizací absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické, 24 let praxe v hornictví Ing. Jaroslav Volšický (*1947) Ředitel sekce výroba ČEZ, a.s., člen dozorčí rady LOMY MOŘINA spol. s r.o., člen dozorčí rady KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 36 let praxe

16 14 15 Vedení společnosti Ing. Vratislav Vajnar (*1944) Generální ředitel údaje o členství v orgánech jiných společností, vzdělání a praxi viz předseda představenstva Ing. Erich Grünbaum (*1929) Finanční ředitel údaje o členství v orgánech jiných společností, vzdělání a praxi viz místopředseda představenstva Ing. Jan Demjanovič (*1953) Obchodní ředitel údaje o členství v orgánech jiných společností, vzdělání a praxi viz člen představenstva Ing. Miroslav Eis (*1957) Technický ředitel, místopředseda Okresní hospodářské komory v Chomutově, předseda dozorčí rady SD Kolejová doprava, a.s., předseda dozorčí rady Skládka Tušimice, a.s., člen vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské v Ostravě, 22 let praxe v hornictví Ing. Josef Molek (*1956) Personální ředitel, předseda dozorčí rady SD Autodoprava, a.s., člen Správní rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 25 let praxe v hornictví Ing. Antonín Vincenc (*1950) Ředitel Dolů Bílina, předseda dozorčí rady SD 1.strojírenská, a.s., předseda dozorčí rady SD Humatex, a.s., místopředseda dozorčí rady SD Autodoprava, a.s. absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, 32 let praxe v dopravě a hornictví Ing. Jiří Neruda (*1957) Ředitel Dolů Nástup Tušimice, místopředseda dozorčí rady SD 1.strojírenská, a.s. absolvent Fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské v Ostravě, 23 let praxe v hornictví Změny v orgánech společnosti V listopadu 2003 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jan Škurek. Na valné hromadě dne byli odvoláni Ing. Josef Sedlák a Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Novými členy představenstva zvolila valná hromada Ing. Daniela Beneše, Ing. Karla Goldemunda a Pavla Kutu. V červnu 2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Miroslav Šifner. Na valné hromadě dne byl odvolán Ing. Michael Šenberger. Novými členy dozorčí rady zvolila valná hromada JUDr. Ivana Hinka a Ing. Roberta Sýkoru.

17 Správa a řízení společnosti Principy řízení Severočeských dolů a.s. (dále společnost) jsou definovány dokumentem Stanovy společnosti, který vymezuje práva a povinnosti jejích orgánů a plně respektuje veškeré zákonné požadavky při správě akciové společnosti. Ačkoliv se společnost nepřihlásila k dobrovolnému Kodexu řádné správy a řízení společnosti založenému na principech OECD, doporučenému Komisí pro cenné papíry, jsou zásady řádné správy a řízení společnosti vyplývající z tohoto Kodexu dodržovány, případně rozvíjeny. Valná hromada Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kterou tvoří akcionáři. Rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních a provozních záležitostech. Její působnost a pravomoci určují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za účetní období. První valná hromada v daném roce se musí konat ve lhůtě do šesti měsíců od skončení předcházejícího účetního období. Ostatní valné hromady svolávané představenstvem, dozorčí radou nebo kvalifikovanou minoritou jsou mimořádnými valnými hromadami. Představenstvo Sedmičlenné představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech, jež nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, podle platných právních předpisů a Stanov společnosti. Představenstvo zajišťuje obchodní vedení společnosti. Členové jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté funkční období. V představenstvu vystupují tři zástupci vrcholového managementu společnosti, zástupce majoritního akcionáře Fondu národního majetku České republiky, zástupce energetické společnosti ČEZ, která je významným akcionářem společnosti, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce Ministerstva financí. Všichni členové představenstva mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Dozorčí rada Dozorčí rada má devět členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na plnění podnikatelského plánu společnosti. O výsledcích kontrolní činnosti informuje valnou hromadu. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady vymezují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jedna třetina členů je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. V dozorčí radě jsou tři zástupci majoritního akcionáře Fondu národního majetku České republiky, zástupce energetické společnosti ČEZ, senátor, resp. bývalý starosta města Chomutova, externí specialista Ministerstva průmyslu a obchodu a tři zástupci zaměstnanců. Jeden z nich je jejím místopředsedou. Všichni členové dozorčí rady mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Dozorčí rada se schází alespoň třikrát ročně. Výkonné vedení společnosti Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Tato funkce je vykonávána společně s funkcí předsedy představenstva. Generální ředitel je jmenován a odvoláván představenstvem. Generální ředitel odpovídá za obchodní vedení společnosti, za realizaci rozhodnutí představenstva a valné hromady, případně dozorčí rady. Generální ředitel má zřízenu Radu generálního ředitele, která je jeho porad-

18 16 17 ním orgánem a skládá se z členů vrcholového managementu společnosti a z ředitele Kanceláře generálního ředitele. Postavení rady a její úkoly jsou upraveny v jejím Statutu. Členy vrcholového vedení rovněž jmenuje a odvolává představenstvo na návrh generálního ředitele. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď předseda představenstva samostatně, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva. Jménem společnosti může jednat i prokurista, zmocněný ke všem právním úkonům s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí. Právní úkony za společnost vykonávají rovněž zaměstnanci společnosti na základě zmocnění v rámci vnitřních směrnic společnosti a podpisového řádu. Vztahy společnosti s akcionáři Společnost dbá všech ustanovení obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů, zejména poskytuje bez odkladu všechny příslušné informace o společnosti a svolává své valné hromady. Společnost také zajišťuje rovné zacházení se všemi akcionáři. Práva akcionářů S vlastnictvím akcií společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Základní práva akcionářů, způsob jejich výkonu a převoditelnost vyplývají z obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a ze Stanov společnosti. V případě práv, která nejsou uplatněna, se postupuje dle Stanov v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných v České republice. Práva spojená s akciemi vykonává osoba uvedená v zákonem stanovené evidenci ve Středisku cenných papírů, pokud zákon nestanoví jinak. 1. S vlastnictvím akcie je spojen 1 hlas připadající na jmenovitou hodnotu akcie Kč. Jestliže je akcie ve spoluvlastnictví více osob, pak jsou spoluvlastníci povinni dohodnout se na tom, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, případně určit společného zmocněnce. 2. Akcionář má právo za podmínek uvedených v 178 obchodního zákoníku na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. a) Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. b) Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Lhůta pro splatnost dividendy se vztahuje jak na vlastníky akcií na majitele, tak akcií na jméno. O dni výplaty dividendy, místě a způsobu výplaty a rozhodném dnu pro výplatu dividendy rozhodne valná hromada na návrh představenstva společnosti. c) Právo na výplatu dividendy se promlčuje po 4 letech od rozhodného dne pro její výplatu. d) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. 3. Akcionář po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují pouze plnění stanovená zákonem. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 4. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. a) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Stejné právo požadovat a dostat vysvětlení má akcionář ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. b) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie se pořizují na náklady akcionáře. c) Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou nebo Stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo jestliže nebyla řádně svolaná, ode

19 dne, kdy se mohl dovědět o jejím konání, nejdéle však do jednoho roku, pak toto právo zaniká. Jestliže důvodem žaloby je to, že tvrzené usnesení valná hromada nepřijala, nebo to, že obsah tvrzeného usnesení neodpovídá usnesení, které valná hromada přijala, lze podat žalobu do tří měsíců ode dne, kdy se žalobce o tvrzeném usnesení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání valné hromady. Prohlášení o neplatnosti rozhodnutí valné hromady se nelze domáhat jen v zákonem stanovených případech. 5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžními vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to jen v důležitém zájmu společnosti. 6. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu (dále kvalifikovaná minorita ), mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny zákonem. Informační otevřenost a transparentnost Společnost dlouhodobě usiluje o zlepšování informační otevřenosti ve vztahu k současným i potenciálním investorům a k dalším zainteresovaným subjektům. Mimo jiné se řídí vyhláškami Komise pro cenné papíry o zveřejňování všech podstatných informací. Dále důsledně dbá o to, aby byly splněny veškeré informační požadavky vyplývající z předpisů Burzy cenných papírů Praha, RM-Systému a Střediska cenných papírů. Umožňuje tak všem akcionářům a potenciálním investorům bez rozdílu přístup k informacím o finanční situaci, výkonnosti, vlastnictví a správě společnosti nutných pro investiční rozhodování. Věrohodnost a transparentnost zveřejňovaných ekonomických údajů zajišťuje tím, že účetní závěrky společnosti podléhají nezávislému auditu společnosti Ernst & Young ČR, s.r.o. Nezávislý auditor, kterého schvaluje dozorčí rada, rovněž ověřuje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a správnost údajů ve výroční zprávě. Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám Společnost průběžně plní všechny své zákonné povinnosti k zainteresovaným stranám včetně zaměstnanců, věřitelů, odběratelů a dodavatelů. Kromě toho má společnost na zřeteli své širší povinnosti vůči místní komunitě a životnímu prostředí.

20 18 19 Profil společnosti Severočeské doly a.s., IČ , jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou státních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina, se sídlem v Chomutově. Společnost byla založena dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 495. Majoritními akcionáři jsou s 55,4% podílem Fond národního majetku České republiky a energetická společnost ČEZ, a.s., která vlastní 37,2 % akcií. Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Přestože se obě lokality od sebe liší přírodními i historicky danými odlišnostmi, již v počátcích 10leté existence se společnosti podařila jejich úspěšná integrace. Důkazem toho je vedoucí pozice na trhu s hnědým uhlím, kde tržní podíl v roce 2004 dosáhl 44,9 %. Další vývoj na trhu s palivy ovlivní Státní energetická koncepce jako základní dokument vyjadřující cíle v energetice. Liberalizace energetických trhů v EU byla zahájena a na základě příslušných opatření se bude postupně rozšiřovat i do České republiky. Tyto faktory, které ovlivňují spotřebu energií v České republice a mají dopad na poptávku po uhlí, určí další směr podnikatelské činnosti Severočeských dolů. Společnost je připravena být i v následujících desetiletích stabilní oporou české i evropské energetiky. Ve vztahu k odběratelům je kladen velký důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek a na vstřícnost vůči dalším zákaznickým požadavkům. Majoritním odběratelem je ČEZ, a.s. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá vedoucí pozici na trhu. Významnými konkurenty nadále zůstávají Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, a Sokolovská uhelná, a.s. Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Prostředky z rezerv zhodnocuje prostřednictvím finančních instrumentů v souladu s přiměřeně konzervativní rizikovou politikou. Firma věnuje značnou pozornost personální politice a komunikaci s odbory, zejména při vyjednávání kolektivní smlouvy. Také se snaží chránit zdraví a bezpečnost jak svých zaměstnanců, tak obyvatel ve všech obcích dotčených vlivem těžby. Společnost zaměstnává asi osob, další tisíce lidí nacházejí pracovní uplatnění u dceřiných a dodavatelských společností. Svou ekonomickou a sociální silou působí Severočeské doly jako stabilizující prvek v regionu a pomáhají řešit řadu problémů zdejších měst a obcí. Při komunikaci se řídí principem informační otevřenosti, a to nejen vůči svým zaměstnancům a akcionářům, ale i ke svým obchodním partnerům a veřejnosti. Hlavní cíle společnosti jsou zejména: dlouhodobé a stabilní zvyšování hodnoty kapitálu vloženého akcionáři, upevnění tržní pozice, zachování finanční stability, dosažení přiměřených výnosů z volných peněžních prostředků, zvýšení výnosnosti aktiv, upevnění sociálního smíru ve společnosti, plnění požadavků na ochranu životního prostředí, provádění sanací a rekultivací území dotčeného těžbou, upevnění dobrých vztahů s městy a obcemi.

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO TŘETÍ ZEMĚ

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO TŘETÍ ZEMĚ SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO TŘETÍ ZEMĚ ZA ROK 2016 1 1. Společnost a důvod zpracování konsolidované zprávy o platbách ČEZ, a. s. (dále

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Odvětvová studie č. 20 Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Horní zákon Zpracoval tým specialistů Energie stavební

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky

Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Druh učebního mateirálu: Textový materiál a pracovní list pro žáky Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:vy_32_inovace_18_eko_18 Autor: Bc. Jitka

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více