SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004"

Transkript

1 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

2 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila životy a osudy mnoha lidí, kteří byli, jsou a budou s hornickou činností svázáni. Vztah k hornické práci, šachtě i spolupracovníkům dokládají četné historické dokumenty, fotografie, písně i dochovaná profesní mluva, která se generačně předává. Zachoval se tak hornický slang, který v sobě ukrývá soubor slov, významů a termínů užívaných skupinou lidí spjatých s důlní profesí. Přibližuje lidi navzájem a je pojítkem společných zájmů těch, kteří zasvětili svůj život dolům.

3 Severočeské doly a.s. jsou největší hnědouhelnou těžební společností v České republice. Vznikly 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zabývají se těžbou, úpravou a odbytem hnědého uhlí a doprovodných surovin. V roce 2004 dosáhly na českém trhu podílu 44,9 %. Největším odběratelem je

4 elektrárenská společnost ČEZ. Majoritním akcionářem je Fond národního majetku České republiky. Severočeské doly a.s. jsou stabilně hospodařící a úspěšnou firmou, významnou pro rozvoj oboru i regionu, s tradiční firemní kulturou, pro kterou je charakteristická otevřenost a solidnost vůči obchodním partnerům, veřejnosti, zaměstnancům a akcionářům.

5 BERAN Pracovní část bucharu nebo beranidla s velkou hmotností. Využívá se při kování, dusání nebo zatloukání.

6 04 05 Přehled nejdůležitějších ukazatelů Ukazatel Měrná jednotka Podíl na trhu % 44,9 45,2 43,8 44,4 44,0 Hrubá těžba uhlí tis. tun Odbytová těžba uhlí tis. tun Tržby z provozní činnosti mil. Kč Provozní náklady mil. Kč Přidaná hodnota mil. Kč Provozní zisk mil. Kč Finanční zisk mil. Kč Čistý zisk mil. Kč Stálá aktiva mil. Kč Vlastní kapitál mil. Kč Cizí zdroje mil. Kč Zákonné rezervy mil. Kč Investiční výstavba mil. Kč Výdaje na ekologii mil. Kč 572,7 565,6 505,2 432,4 492,7 Odepsanost dlouhodobého hmotného majetku % 61,8 59,8 57,7 55,8 59,1 Průměrný počet zaměstnanců osoby Průměrný výdělek Kč Cena akcie na BCPP k Kč 1 480,0 935,0 433,9 286,6 244,1 P/E 9,76 6,50 4,05 2,32 2,62 Dividenda na akcii Kč ,

7 HARMONIKA Ochranný měch u stroje. Používá se například k ochraně teleskopických svodek při nakládce uhlí nebo šroubů zvedacího a napínacího zařízení.

8 06 07 Obsah Přehled hlavních událostí roku Rozhovor s předsedou představenstva 11 Vrcholové orgány společnosti 13 Správa a řízení společnosti 16 Profil společnosti 19 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 21 Podnikatelské prostředí 21 Obchod a marketing 23 Výroba 26 Investice 28 Finanční činnost 30 Kapitálové účasti 31 Personální a sociální politika 32 Sociální odpovědnost 34 Životní prostředí 36 Sanace a rekultivace 37 Výzkum a vývoj 38 Informační systém 38 Komentář k výsledkům hospodaření 41 Akcie a akcionáři společnosti 45 Strategie a výhled pro rok Zpráva dozorčí rady 52 Finanční část 53 Výrok auditora k nekonsolidované účetní závěrce 53 Nekonsolidovaná účetní závěrka 54 Výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 73 Konsolidovaná účetní závěrka 74 Koncernová zpráva 88 Zpráva o konsolidaci celku 90 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 91 Události po datu účetní závěrky 93 Peněžní a naturální příjmy 94 Očekávané události roku Organizační schéma 96 Slovníček pojmů 97 Finanční kalendář akcionáře 97 Adresy kontaktních míst 98 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 99

9 Přehled hlavních událostí roku 2004 leden únor 10 let existence společnosti přechod na novou organizační strukturu firma SAP ČR, s.r.o., vyhlášena vítězem veřejné soutěže na dodávku nového informačního systému audit účetní závěrky za rok 2003 s výrokem bez výhrad březen schválení podnikatelského záměru pro rok 2004 zastavení procesu privatizace státního podílu ve společnosti řádné valné hromady ve všech dceřiných společnostech uzavřena smlouva o dodávce integrovaného informačního systému specializovaného pro odvětví těžařského průmyslu duben květen červen červenec podpis dlouhodobé kupní smlouvy s Teplárnou Ústí nad Labem, a.s., na dodávky uhlí do roku 2020 prodej majetkového podílu v Teplárně Ústí nad Labem, a.s. zahájena implementace informačního systému SAP zahájení montáže rypadla SchRs 1320 na DNT nasazení záložního velkostroje KU 800/K 65 pro dlouhodobou poruchu převodové skříně kolesa KU 800/K 98 řádná valná hromada společnosti, která mimo jiné schválila výplatu dividendy ve výši 234,75 Kč na akcii a změny v orgánech společnosti zahájení činnosti oddělení controllingu ukončení výstavby pomocné čerpací stanice na Dolech Nástup Tušimice pro případ zvýšených srážek

10 08 09 na Dolech Nástup Tušimice odstavení velkostroje K 2000/K 101 do generální opravy srpen odtěžení těžní jámy bývalého hlubinného dolu Ludmila září převedení odtahu 2. skrývkového řezu dálkové pásové dopravy K 99 přes severní křídlo lomu do vnitřní výsypky na Dolech Bílina pokračování výstavby přeložky trati Březno u Chomutova Chomutov a obnovení ražby tunelu směrem od obce Droužkovice říjen listopad ukončení výstavby 1. etapy zvýšení kapacity čističky důlních vod Březno a uvedení do zkušebního provozu na Dolech Nástup Tušimice podpis kupní smlouvy se Severočeskou energetikou na dodávku elektrické energie v roce 2005 ukončení rekonstrukce špičky kolesového výložníku velkostroje KU 300/K 91 na Dolech Bílina prosinec podpis kupní smlouvy s ČEZ na odbyt uhlí v roce 2005 podpis kolektivní smlouvy pro rok 2005 zahájení jednání s ČEZ o programu obnovy stávajících a výstavby nových elektráren v následujících letech ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje byla dokončena studie Úloha hnědouhelného hornictví ve struktuře energetických zdrojů ČR jako podkladový materiál pro rozhodování o územním plánu a energetické koncepci kraje schválení důlních plánovacích map pro rok 2005 ukončení činnosti a opuštění objektů v areálu Málkov na Dolech Nástup Tušimice dokončena hlavní etapa zavádění nového informačního systému

11

12 10 11 Rozhovor s předsedou představenstva Které události podle Vás významně ovlivnily činnost Severočeských dolů v roce 2004? Důlní pracoviště s vyspělou těžební technikou přinášejí během roku celou škálu nových situací. Musíme řešit menší či větší a složitější poruchy strojního zařízení, příroda nás mnohdy prověří při řešení báňských anomálií apod. Naštěstí se nám vyhnuly události, které by zásadně ovlivnily ekonomiku společnosti. Jak je vedení spokojeno s dosaženými výsledky společnosti a co Vás osobně na nich nejvíce potěšilo? Hospodářský výsledek je vizitkou společnosti. Přicházejí-li takovéto výsledky již deset let, právem je naše společnost středem pozornosti. Já jsem spokojen především proto, že kvalitního ekonomického výsledku bylo dosaženo bez rekordních těžeb uhlí. Jak vnímáte postavení Severočeských dolů v kontextu loňského vstupu České republiky do EU? Severočeské doly jsou dlouhodobě zapojeny prostřednictvím zahraniční sekce Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu do různých profesních iniciativ v Evropě. Dlouhodobá spolupráce především v oblasti legislativy a životního prostředí se vyplácí. Co se mnohdy zdálo nedostižné, je dnes i u nás běžnou rutinou. Co znamenají Severočeské doly pro region a jakou roli má region ve Vaší firemní strategii? Spolupráce s regionem začala již při založení společnosti v roce Je součástí podnikatelských plánů a je stejně důležitá jako např. výrobní činnost. V konkrétním vyjádření to je styk s městy a obcemi na okraji těžby nebo společenskými institucemi Chomutovska a Teplicka. Cílem je především finanční pomoc a pozitivní ovlivňování společenského života. Jsou podle vás Severočeské doly společensky odpovědnou firmou? V čem se to především projevuje? Už sama skutečnost, že Severočeské doly jsou na počátku ekonomického řetězce, je řadí do kategorie společensky odpovědných firem. Povrchové dobývání není myslitelné bez prvotní, mnohdy značně rozsáhlé destrukce krajiny. Po několik desetiletí je tato činnost prováděna ve prospěch celé společnosti. Následně je celý proces uzavřen a my vracíme přírodě její tvář. Naše úsilí o obnovu krajiny považujeme za věc veřejnou. Čeho chce vedení Severočeských dolů dosáhnout v průběhu roku 2005? Jaké má ekonomické a obchodní cíle? V letošním roce očekáváme projednání územního plánu kraje, popřípadě jeho energetické politiky. Závěry těchto jednání budou ovlivňovat těžební strategii společnosti v příštích desetiletích. Obchodní a ekonomické cíle jsou navázány na program obnovy, resp. retrofitu energetických zdrojů našeho největšího odběratele, ČEZ, a.s. V letošním roce bude také dokončena montáž nového těžebního velkostroje, který bude nasazen v lokalitě Libouš sever. Severočeské doly patří k největším zaměstnavatelům regionu. Jak hodnotíte přínos zaměstnanců a co od nich očekáváte v roce 2005? Úspěchy firmy jsou závislé na odborném potenciálu zaměstnanců, firemní kultuře a zdravém patriotismu. Takový několikatisícový tým mají Severočeské doly a.s. včetně dceřiných společností k dispozici. A tak očekávám kvalitní profesionální výkon od každého z nich. Ing. Vratislav Vajnar předseda představenstva a generální ředitel

13 HRUŠKA Spojka nekonečného lana, které se využívá při nakládce uhelných produktů do železničních vozů, nebo součást převodové skříně. V báňském názvosloví se tento výraz také používá pro specifický způsob otvírky povrchového dolu.

14 12 13 Vrcholové orgány společnosti Představenstvo Předseda představenstva Ing. Vratislav Vajnar (*1944) Generální ředitel společnosti, člen dozorčí rady Coal Energy, a.s., člen představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., člen představenstva SHD KOMES a.s., člen představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu, člen Komise pro surovinovou politiku státu při MPO ČR, člen Správní rady Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě absolvent Fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské v Ostravě, 36 let praxe v hornictví, od roku 1969 zaměstnán na Dolech Nástup Tušimice v různých technických funkcích Místopředsedové představenstva Ing. Erich Grünbaum (*1929) Prokurista a finanční ředitel společnosti, předseda představenstva Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., místopředseda SHD KOMES a.s. absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysoké školy báňské v Ostravě, 51 let praxe v hornictví Ing. Aleš Cincibus (*1956) Vedoucí poradců ministra průmyslu a obchodu, společník R.G.I., spol. s r.o., společník B.R.G., spol. s r.o., společník A.R.G., spol. s r.o., společník R.I.G.I., spol. s r.o. absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 25 let praxe Členové představenstva Ing. Daniel Beneš (*1970) Výkonný ředitel pro nákup ČEZ, a.s., předseda dozorčí rady ČEZ Logistika, s.r.o., člen dozorčí rady ŠKODA PRAHA a.s. absolvent Fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě, 12 let praxe Ing. Jan Demjanovič (*1953) Obchodní ředitel společnosti, místopředseda představenstva Coal Energy, a.s., místopředseda dozorčí rady SD Kolejová doprava, a.s., člen dozorčí rady ČEZ, a.s. absolvent Fakulty strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, 25 let praxe v hornictví Ing. Karel Goldemund (*1968) Poradce ministra financí, člen představenstva Municipální finanční společnosti a.s., člen statutárního orgánu Nadace Duhová energie, člen dozorčí rady První česko-ruské banky, s.r.o., člen statutárního orgánu Státní fond rozvoje bydlení absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně, 15 let praxe Pavel Kuta (*1968) Místopředseda výkonného výboru FNM ČR, člen dozorčí rady UNIPETROL, a.s., člen dozorčí rady ČESKÝ TELECOM, a.s., místopředseda dozorčí rady MERO ČR, a.s. absolvent The Master s College (USA), London Business School (Velká Británie), 13 let praxe

15 Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Ing. Robert Sýkora (*1964) Externí specialista MPO ČR, předseda představenstva OXO GROUP a.s., předseda dozorčí rady Alfa Plastik, a.s., společník KAPSTOP s.r.o., člen sekce poradního sboru Českého báňského úřadu pro obor povrchové dobývání uhlí absolvent Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a The Open University Business School, 16 let praxe Místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Zahradník (*1956) Člen dozorčí rady volený zaměstnanci, vedoucí odboru plánování a controllingu Severočeských dolů, předseda dozorčí rady SD Vrtné a trhací práce, a.s., člen dozorčí rady PRODECO, a.s., člen představenstva SHD KOMES a.s. absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 26 let praxe v hornictví Členové dozorčí rady Mgr. Martin Engel (*1971) Právník FNM ČR, předseda dozorčí rady THERMAL-F, a.s. absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 6 let praxe JUDr. Ivan Hink (*1950) Šéf právní sekce FNM ČR, člen výkonného výboru FNM ČR, člen dozorčí rady Východočeské energetiky, a.s., člen dozorčí rady MERO ČR, a.s. absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 19 let praxe Josef Hutař (*1947) Člen dozorčí rady volený zaměstnanci, předseda základní organizace odborových svazů Doly Nástup Tušimice absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické v Chomutově, 39 let praxe v hornictví Ing. Jan Kobes (*1946) Externí specialista FNM ČR absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 37 let praxe Alexandr Novák (*1956) Senátor, společník OMC s.r.o. absolvent Střední odborné energetické školy, 27 let praxe Šimon Vohár (*1954) Člen dozorčí rady volený zaměstnanci, předseda Sdružení odborových organizací Doly Bílina a dceřiných organizací absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické, 24 let praxe v hornictví Ing. Jaroslav Volšický (*1947) Ředitel sekce výroba ČEZ, a.s., člen dozorčí rady LOMY MOŘINA spol. s r.o., člen dozorčí rady KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o. absolvent Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, 36 let praxe

16 14 15 Vedení společnosti Ing. Vratislav Vajnar (*1944) Generální ředitel údaje o členství v orgánech jiných společností, vzdělání a praxi viz předseda představenstva Ing. Erich Grünbaum (*1929) Finanční ředitel údaje o členství v orgánech jiných společností, vzdělání a praxi viz místopředseda představenstva Ing. Jan Demjanovič (*1953) Obchodní ředitel údaje o členství v orgánech jiných společností, vzdělání a praxi viz člen představenstva Ing. Miroslav Eis (*1957) Technický ředitel, místopředseda Okresní hospodářské komory v Chomutově, předseda dozorčí rady SD Kolejová doprava, a.s., předseda dozorčí rady Skládka Tušimice, a.s., člen vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské v Ostravě, 22 let praxe v hornictví Ing. Josef Molek (*1956) Personální ředitel, předseda dozorčí rady SD Autodoprava, a.s., člen Správní rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 25 let praxe v hornictví Ing. Antonín Vincenc (*1950) Ředitel Dolů Bílina, předseda dozorčí rady SD 1.strojírenská, a.s., předseda dozorčí rady SD Humatex, a.s., místopředseda dozorčí rady SD Autodoprava, a.s. absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, 32 let praxe v dopravě a hornictví Ing. Jiří Neruda (*1957) Ředitel Dolů Nástup Tušimice, místopředseda dozorčí rady SD 1.strojírenská, a.s. absolvent Fakulty strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské v Ostravě, 23 let praxe v hornictví Změny v orgánech společnosti V listopadu 2003 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Jan Škurek. Na valné hromadě dne byli odvoláni Ing. Josef Sedlák a Ing. Jaroslav Šulc, CSc. Novými členy představenstva zvolila valná hromada Ing. Daniela Beneše, Ing. Karla Goldemunda a Pavla Kutu. V červnu 2004 odstoupil z funkce člena dozorčí rady Miroslav Šifner. Na valné hromadě dne byl odvolán Ing. Michael Šenberger. Novými členy dozorčí rady zvolila valná hromada JUDr. Ivana Hinka a Ing. Roberta Sýkoru.

17 Správa a řízení společnosti Principy řízení Severočeských dolů a.s. (dále společnost) jsou definovány dokumentem Stanovy společnosti, který vymezuje práva a povinnosti jejích orgánů a plně respektuje veškeré zákonné požadavky při správě akciové společnosti. Ačkoliv se společnost nepřihlásila k dobrovolnému Kodexu řádné správy a řízení společnosti založenému na principech OECD, doporučenému Komisí pro cenné papíry, jsou zásady řádné správy a řízení společnosti vyplývající z tohoto Kodexu dodržovány, případně rozvíjeny. Valná hromada Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, kterou tvoří akcionáři. Rozhoduje o zásadních hospodářských, organizačních a provozních záležitostech. Její působnost a pravomoci určují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jednou za účetní období. První valná hromada v daném roce se musí konat ve lhůtě do šesti měsíců od skončení předcházejícího účetního období. Ostatní valné hromady svolávané představenstvem, dozorčí radou nebo kvalifikovanou minoritou jsou mimořádnými valnými hromadami. Představenstvo Sedmičlenné představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech, jež nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, podle platných právních předpisů a Stanov společnosti. Představenstvo zajišťuje obchodní vedení společnosti. Členové jsou voleni valnou hromadou na čtyřleté funkční období. V představenstvu vystupují tři zástupci vrcholového managementu společnosti, zástupce majoritního akcionáře Fondu národního majetku České republiky, zástupce energetické společnosti ČEZ, která je významným akcionářem společnosti, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce Ministerstva financí. Všichni členové představenstva mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Představenstvo se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Dozorčí rada Dozorčí rada má devět členů a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na plnění podnikatelského plánu společnosti. O výsledcích kontrolní činnosti informuje valnou hromadu. Složení, působnost a pravomoci dozorčí rady vymezují obchodní zákoník a Stanovy společnosti. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jedna třetina členů je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. V dozorčí radě jsou tři zástupci majoritního akcionáře Fondu národního majetku České republiky, zástupce energetické společnosti ČEZ, senátor, resp. bývalý starosta města Chomutova, externí specialista Ministerstva průmyslu a obchodu a tři zástupci zaměstnanců. Jeden z nich je jejím místopředsedou. Všichni členové dozorčí rady mají odpovídající osobnostní předpoklady, vzdělání, odbornou praxi a zkušenosti pro výkon této funkce. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Dozorčí rada se schází alespoň třikrát ročně. Výkonné vedení společnosti Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Tato funkce je vykonávána společně s funkcí předsedy představenstva. Generální ředitel je jmenován a odvoláván představenstvem. Generální ředitel odpovídá za obchodní vedení společnosti, za realizaci rozhodnutí představenstva a valné hromady, případně dozorčí rady. Generální ředitel má zřízenu Radu generálního ředitele, která je jeho porad-

18 16 17 ním orgánem a skládá se z členů vrcholového managementu společnosti a z ředitele Kanceláře generálního ředitele. Postavení rady a její úkoly jsou upraveny v jejím Statutu. Členy vrcholového vedení rovněž jmenuje a odvolává představenstvo na návrh generálního ředitele. Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď předseda představenstva samostatně, nebo jeden z místopředsedů společně s jedním členem představenstva. Jménem společnosti může jednat i prokurista, zmocněný ke všem právním úkonům s výjimkou zcizování a zatěžování nemovitostí. Právní úkony za společnost vykonávají rovněž zaměstnanci společnosti na základě zmocnění v rámci vnitřních směrnic společnosti a podpisového řádu. Vztahy společnosti s akcionáři Společnost dbá všech ustanovení obchodního zákoníku ohledně ochrany práv akcionářů, zejména poskytuje bez odkladu všechny příslušné informace o společnosti a svolává své valné hromady. Společnost také zajišťuje rovné zacházení se všemi akcionáři. Práva akcionářů S vlastnictvím akcií společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva. Základní práva akcionářů, způsob jejich výkonu a převoditelnost vyplývají z obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a ze Stanov společnosti. V případě práv, která nejsou uplatněna, se postupuje dle Stanov v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných v České republice. Práva spojená s akciemi vykonává osoba uvedená v zákonem stanovené evidenci ve Středisku cenných papírů, pokud zákon nestanoví jinak. 1. S vlastnictvím akcie je spojen 1 hlas připadající na jmenovitou hodnotu akcie Kč. Jestliže je akcie ve spoluvlastnictví více osob, pak jsou spoluvlastníci povinni dohodnout se na tom, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, případně určit společného zmocněnce. 2. Akcionář má právo za podmínek uvedených v 178 obchodního zákoníku na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. a) Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. b) Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Lhůta pro splatnost dividendy se vztahuje jak na vlastníky akcií na majitele, tak akcií na jméno. O dni výplaty dividendy, místě a způsobu výplaty a rozhodném dnu pro výplatu dividendy rozhodne valná hromada na návrh představenstva společnosti. c) Právo na výplatu dividendy se promlčuje po 4 letech od rozhodného dne pro její výplatu. d) Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. 3. Akcionář po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují pouze plnění stanovená zákonem. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 4. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. a) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Stejné právo požadovat a dostat vysvětlení má akcionář ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. b) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie se pořizují na náklady akcionáře. c) Akcionář může požádat soud, aby prohlásil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou listinou nebo Stanovami společnosti. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo jestliže nebyla řádně svolaná, ode

19 dne, kdy se mohl dovědět o jejím konání, nejdéle však do jednoho roku, pak toto právo zaniká. Jestliže důvodem žaloby je to, že tvrzené usnesení valná hromada nepřijala, nebo to, že obsah tvrzeného usnesení neodpovídá usnesení, které valná hromada přijala, lze podat žalobu do tří měsíců ode dne, kdy se žalobce o tvrzeném usnesení dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání valné hromady. Prohlášení o neplatnosti rozhodnutí valné hromady se nelze domáhat jen v zákonem stanovených případech. 5. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžními vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady, a to jen v důležitém zájmu společnosti. 6. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu (dále kvalifikovaná minorita ), mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Způsob svolání této valné hromady a úhrada jejích nákladů jsou upraveny zákonem. Informační otevřenost a transparentnost Společnost dlouhodobě usiluje o zlepšování informační otevřenosti ve vztahu k současným i potenciálním investorům a k dalším zainteresovaným subjektům. Mimo jiné se řídí vyhláškami Komise pro cenné papíry o zveřejňování všech podstatných informací. Dále důsledně dbá o to, aby byly splněny veškeré informační požadavky vyplývající z předpisů Burzy cenných papírů Praha, RM-Systému a Střediska cenných papírů. Umožňuje tak všem akcionářům a potenciálním investorům bez rozdílu přístup k informacím o finanční situaci, výkonnosti, vlastnictví a správě společnosti nutných pro investiční rozhodování. Věrohodnost a transparentnost zveřejňovaných ekonomických údajů zajišťuje tím, že účetní závěrky společnosti podléhají nezávislému auditu společnosti Ernst & Young ČR, s.r.o. Nezávislý auditor, kterého schvaluje dozorčí rada, rovněž ověřuje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a správnost údajů ve výroční zprávě. Politika společnosti vůči zainteresovaným stranám Společnost průběžně plní všechny své zákonné povinnosti k zainteresovaným stranám včetně zaměstnanců, věřitelů, odběratelů a dodavatelů. Kromě toho má společnost na zřeteli své širší povinnosti vůči místní komunitě a životnímu prostředí.

20 18 19 Profil společnosti Severočeské doly a.s., IČ , jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou státních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina, se sídlem v Chomutově. Společnost byla založena dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. Údaje o společnosti se zapisují do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 495. Majoritními akcionáři jsou s 55,4% podílem Fond národního majetku České republiky a energetická společnost ČEZ, a.s., která vlastní 37,2 % akcií. Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Přestože se obě lokality od sebe liší přírodními i historicky danými odlišnostmi, již v počátcích 10leté existence se společnosti podařila jejich úspěšná integrace. Důkazem toho je vedoucí pozice na trhu s hnědým uhlím, kde tržní podíl v roce 2004 dosáhl 44,9 %. Další vývoj na trhu s palivy ovlivní Státní energetická koncepce jako základní dokument vyjadřující cíle v energetice. Liberalizace energetických trhů v EU byla zahájena a na základě příslušných opatření se bude postupně rozšiřovat i do České republiky. Tyto faktory, které ovlivňují spotřebu energií v České republice a mají dopad na poptávku po uhlí, určí další směr podnikatelské činnosti Severočeských dolů. Společnost je připravena být i v následujících desetiletích stabilní oporou české i evropské energetiky. Ve vztahu k odběratelům je kladen velký důraz na kvalitu a spolehlivost dodávek a na vstřícnost vůči dalším zákaznickým požadavkům. Majoritním odběratelem je ČEZ, a.s. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá vedoucí pozici na trhu. Významnými konkurenty nadále zůstávají Mostecká uhelná společnost, a.s., právní nástupce, a Sokolovská uhelná, a.s. Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti. Za tímto účelem společnost vytváří finanční rezervy na sanace a rekultivace a rezervy na vypořádání důlních škod. Prostředky z rezerv zhodnocuje prostřednictvím finančních instrumentů v souladu s přiměřeně konzervativní rizikovou politikou. Firma věnuje značnou pozornost personální politice a komunikaci s odbory, zejména při vyjednávání kolektivní smlouvy. Také se snaží chránit zdraví a bezpečnost jak svých zaměstnanců, tak obyvatel ve všech obcích dotčených vlivem těžby. Společnost zaměstnává asi osob, další tisíce lidí nacházejí pracovní uplatnění u dceřiných a dodavatelských společností. Svou ekonomickou a sociální silou působí Severočeské doly jako stabilizující prvek v regionu a pomáhají řešit řadu problémů zdejších měst a obcí. Při komunikaci se řídí principem informační otevřenosti, a to nejen vůči svým zaměstnancům a akcionářům, ale i ke svým obchodním partnerům a veřejnosti. Hlavní cíle společnosti jsou zejména: dlouhodobé a stabilní zvyšování hodnoty kapitálu vloženého akcionáři, upevnění tržní pozice, zachování finanční stability, dosažení přiměřených výnosů z volných peněžních prostředků, zvýšení výnosnosti aktiv, upevnění sociálního smíru ve společnosti, plnění požadavků na ochranu životního prostředí, provádění sanací a rekultivací území dotčeného těžbou, upevnění dobrých vztahů s městy a obcemi.

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené

dědictví záměna pekařka svatební cesta 20 minut dívka v parku dospívání osudové setkání překvapení jediný kontakt konečně doma ve znamení zelené záměna jediný kontakt 20 minut konečně doma Skupina ČEZ Výroční zpráva 2014 ve znamení zelené dospívání svatební cesta překvapení dívka v parku osudové setkání pekařka dědictví SEZONA 2014 22 let už seriál

Více

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ

SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 SKUPINA ČEZ Představení Skupiny ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více