společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ

2 2

3 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU 6 C/ ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH 6 D/ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 E/ ÚDAJE O ČINNOSTI 7 F/ EKONOMIKA - ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH 9 G/ PŘÍLOHY Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Příloha k roční účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 22 3

4 ÚVOD Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti ENERGOFOREST s.r.o. za rok Dříve než tak učiním, rád bych se v myšlenkách vrátil do nedávné minulosti a zhodnotil její krátké účinkování v podnikatelském prostředí orientovaném především na les a lesní hospodářství včetně navazujících oborů a podělil se s Vámi o své pocity z jejích dosavadních úspěchů. V roce 2011 společnost v tichosti oslavila své páté výročí založení, kdy za tuto krátkou dobu vyrostla do stadia, v lesnické terminologii řečeno zajištěné kultury, se všemi úskalími, které jsou spojené s růstem a které se dařilo s většími či menšími úspěchy překonat. Troufám si říci, že v současné době má společnost dobré základy a pevné kořeny pro další stabilní rozvoj svých stále se rozšiřujících aktivit majících vztah k lesu a jeho dosažitelným produktům a jejich následné zpracování. Za tento stav je třeba především poděkovat obětavému a poměrně mladému kolektivu zaměstnanců, kdy mnohým se angažmá v této společnosti stalo posláním. Mohu konstatovat, že jméno společnosti je již pevně, a to v dobrém, vryto v podvědomí obdobných subjektů podnikajících v tomto nelehkém a specifickém oboru lidské činnosti a smluvních a obchodních partnerů, kterým tímto děkuji za dosavadní spolupráci. Tohoto úspěchu si cením zvláště proto, kdy růst a rozvoj společnosti probíhal v podmínkách turbulentních a mnohdy zcela nepřehledných poměrů v lesním hospodářství ČR, které byly ovlivněny subjektivně politickými poměry rané kapitalistické společnosti tržních principů, objektivně kalamitami a jejich dozvuky se všemi negativními dopady a celosvětovou ekonomickou krizí. V roce 2011 dosáhla společnost ekonomických parametrů vyžadující z hlediska účetních standardů povinný audit nezávislým auditorem. Tento výsledek nás zavazuje i přes očekávanou složitou situaci roku 2012, udržet stabilitu ve výsledku hospodaření s dosažením finanční rovnováhy. Základní údaje o podnikání v roce 2011 jsou uvedeny v této výroční zprávě. Ing. Zdeněk Cába jednatel společnosti 4

5 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název společnosti: Sídlo: Identifikační číslo: DIČ: Datum založení: Den vzniku: ENERGOFOREST s.r.o. Linecká 59, Český Krumlov - Plešivec CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným Rejstříkový soud: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka Předmět činnosti: výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Auditor ověřující účetní závěrku za poslední účetní : Plan Control s.r.o., IČ , Horská 73, Český Krumlov, ing. Otto Kadlec, číslo oprávnění: 1286 Systém řízení jakosti: Společnost je certifikována společností SGS v systém managementu organizace ISO 9001:2008 a v systému spotřebitelského řetězce C-o-C dle PEFC a FSC 5

6 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU KAP Výše základního kapitálu: ,- Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. C/ ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ČÍCH ORGÁNECH Jednatelem společnosti ččnosti je od Ing. Zdeněk Zdeněě Cába, společnost č nemá zřízenou řízenou ř dozorč dozorčí č radu. Jednateli společnosti ččnosti nebyly poskytnuty úvě úvěry ě ani půjčky ů č a stejněě tak společnost čnost č jednateli neposkytla žádná ručení ani jiná zajištění. D/ ORGANIZAČNÍ ČNÍ STRUKTURA Společnost čnost ENERGOFOREST s.r.o. je součásti části skupiny Energoforest Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. Její uspořádání řádání a struktura majetkových podílů je uvedena v následujícím grafickém přehledu. př Struktura koncernu: Energoforest Holding AG 100 % z.k. ENERGOFOREST s.r.o. 66,6% z.k. provozovna rovozovna: Pila Mříč Mř č OOO ЭНЕРГОФОРЕСТ РУ 6 Výroční ční zpráva ENERGOFOREST s.r.o.

7 Údaje o ovládající osobě: Energoforest Holding AG Nüschelerstrasse 31, Zürich Švýcarská konfederace Reg.č.: CH Základní kapitál: ,- CHF zcela splacen Podíl na ovládané společnosti : 100 % Údaje o dceřinné společnosti: OOO ЭНЕРГОФОРЕСТ РУ Неопалимовский пер. д Москва Россия Základní kapitál: ,- RUB zcela splacen ENERGOFOREST s.r.o. B.S. Sachnovski 66,6 % podíl na společnosti 34,4 % podíl na společnosti E/ ÚDAJE O ČINNOSTI Společnost ENERGOFOREST s.r.o. podnikala ve sledovaném v činnostech, které odpovídají předmětu podnikání vymezenému v živnostenských oprávněních. Všechny tyto činnosti jsou též řádně zapsány do obchodního rejstříku. Podnikatelské aktivity společnosti byly ve sledovaném orientovány na obchod se surovým dřívím a biomasou, výrobu a prodej řeziva vyráběném ve vlastní pilařské provozovně a na lesnické služby realizované především u drobných vlastníkům lesů. Společnost zabezpečila v roku 2011 splnění všech hlavních úkolů, vyplývající z dlouhodobých cílů a navazující strategie : 1- Stabilizace a rozvoj dodavatelsko - odběratelských vztahů s cílem navýšení objemu obchodu, rozšíření obchodních sortimentů a cílových odběratelů. 2- Zavedení a plné využití uceleného softwaru účetní agendy, zpřesnění, standardizace a zrychlení toku informací ve společnosti. 3- Plné využití kapacity provozovny pily Mříč s cílem dosažení kladného hospodářského výsledku. 4- Stávající obchodní činnost byla rozšířena o prodej štípaného dříví a prodej pohonných hmot. Společnost zvládla veškeré zakázky s velmi dobrým hodnocením od smluvních partnerů. Struktura vývoje jednotlivých oblastí činnosti za poslední tři roky, tj. od roku 2009 je uvedena v tabulce č.1. Podíly objemů jednotlivých činností ve sledovaném vychází z celkových ročních obratů v příslušných letech. Tabulka č.1 : Přehled hlavních činností oblast činnosti obchod 93,41% 89,05% 86,89% pilařská výroba 0,00% 4,11% 12,10% služby 6,51% 6,69% 0,98% poradenství 0,08% 0,16% 0,03% 7

8 Z hlediska geografického členění nevykazují jednotlivé činnosti podstatné odlišnosti. V běžném účetním nebyla zahájena žádná soudní, správní ani rozhodčí řízení mající významný vliv na finanční situaci společnosti (tj. taková řízení, jejichž předmětem je hodnota přesahující 5% obchodního majetku společnosti). V posledních třech účetních ch nedošlo k přerušení v podnikání společnosti. Společnost není závislá na patentech, průmyslových a obchodních smlouvách, nebo nových procesech, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost nebo ziskovost. V průběhu roku 2011 byly zahájeny a v dalších letech dále budou realizovány investice do nového elektronického aukčního systému iforest na nákup a prodej komodit na bázi dřeva, jehož využití není vázáno na licenční smlouvy. Investiční aktivity v roce 2011 vyplývaly z potřeby zefektivnění pilařské výroby v provozovně Mříč a nákupu lesních pozemků, které tvořily 10% z celkových realizovaných investic. Jejich struktura, objem a zdroje, z kterých byly investice pořízeny je uveden v tabulce č.2. Tabulka č.2 : Hlavní investice v roce 2011 druh investice tis. Kč zdroj manipulační technika vlastní stroje a zařízení 46 vlastní stavební úpravy pila 587 vlastní čerpací stanice PHM 693 vlastní nemovitosti - pozemky vlastní nemovitosti - stavby 171 vlastní C e l k e m Stav veškerého majetku je řádně veden v účetní a operativní evidenci. Jeho stav je dle vnitřních směrnic společnosti řádně inventován, kdy majetek je dle funkčního zařazení zaměstnanců přidělen jednotlivým osobám s přímou zodpovědností za jeho stav a běžné opotřebení. V průběhu roku 2011 nedošlo k žádným úmyslným škodám na majetku, krádežím ani jinému případu znehodnocení majetku nad běžné opotřebení. Celkový počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru k byl 25, z toho 11 zaměstnanců je kategorie D, zbývající počet, tj. 14 zaměstnanců je kategorie THP. Většina zaměstnanců je v pracovním poměru na dobu neurčitou. Celkový nárůst průměrného počtu zaměstnanců ve sledovaném od roku 2009, viz. tabulka č.3, je dán především akvizicí do nákupu pilařského provozu v polovině roku 2010 a nárůstem objemu obchodní činnosti. Tabulka č.3: Údaje o počtu zaměstnanců průměrný počet zaměstnanců 5,81 15,12 24,89 Vzhledem k provázanosti jednotlivých činností společnost neeviduje zaměstnance podle jednotlivých druhů činností. 8

9 F/ EKONOMIKA - ÚDAJE O MAJETKU, ZÁVAZCÍCH, FINANČNÍ SITUACI, ZISKU A ZTRÁTÁCH, Celková struktura aktiv a pasiv za od roku 2009 je znázorněna v tabulkách č. 4 a 5. Za uvedené došlo vždy meziročně téměř k zdvojnásobení celkových aktiv, resp. pasiv. Ekonomika společnosti je postavena na střediskovém způsobu hospodaření s jasně definovanými cíly, výsledky a zodpovědností. Významným prvkem rozvoje společnosti je motivační systém zaměstnanců a to ve všech kategoriích. Tabulka č. 4: Aktiva celkem v tis. Kč Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení Tabulka č.5: Pasiva celkem v tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Fondy ze zisku A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení Vlastní kapitál společnosti dosáhl k stavu mil.kč, kdy jeho struktura a v účetním roku 2011 jsou uvedeny v tabulce č.6. změny 9

10 Tabulka č.6: Změny vlastního kapitálu za poslední účetní v tis. Kč rok 2011 stav zvýšení snížení stav k (+) (-) k základní jmění ostatní kapitálové fondy zákonný rezervní fond ostatní fondy nerozdělený zisk minulých let výplata dividend HV ve schvalovacím řízení HV běžné účetního C e l k e m Struktura nákladů za sledované od roku 2009 je uvedena v tabulce č.7. Celkové provozní náklady v roce 2011 jsou zásadně ovlivněny náklady vynaloženými na prodané zboží, tj. především surové dříví, kdy objem výkupu se meziročně zvýšil o 2% a průměrná cena v průběhu roku 2011 významně vzrostla. Tabulka č.7: Náklady celkem v tis. Kč NÁKLADY CELKEM Náklady PROVOZNÍ činnosti náklady vynaložené na prodané zboží spotřeba materiálu a energie služby osobní náklady daně a poplatky odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu změna stavu rezerv a opravných položek v provoz. oblasti ostatní provozní náklady Náklady FINANČNÍ činnosti nákladové úroky ostatní finanční náklady (vč. kurzových ztrát) Náklady MIMOŘÁDNÉ daň z příjmů Obdobně jako struktura nákladů je v tabulce č.8 uveden přehled dosažených výnosů a jejich struktura za srovnatelné let

11 Tabulka č. 8: Výnosy celkem v tis. Kč VÝNOSY CELKEM Výnosy z PROVOZNÍ činnosti tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků a služeb změna stavu zásob vlastní činnosti aktivace tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ostatní provozní výnosy Výnosy z FINANČNÍ činnosti výnosové úroky ostatní finanční výnosy (vč. kurzový zisků) Tabulka č.9: Zisk po zdanění z běžné činnosti v tis. Kč zisk po zdanění

12 G/ PŘÍLOHY 12

13 Příloha č.1 Rozvaha v plném rozsahu k v tis. Kč brutto 2011 korekce Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek netto 2010 netto B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1 Zřizovací výdaje.2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.3 Software Ocenitelná práva.5 Goodwill.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek.7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek.8 Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů.5 Základní stádo a tažná zvířata.6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 70.8 Poskytnuté zálohy na dlouh.hmotný majetek.9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podst.vlivem.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly.4 Půjčky a úvěry ovl. a říz os. a úč jedn pod podst vlivem.5 Jiný dlouhodobý finanční majetek.6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary.3 Výrobky Zvířata.5 Zboží.6 Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů.2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami.3 Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem.4 Pohl za společníky, členy družstva a za účastníky sdr..5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní.7 Jiné pohledávky.8 Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami.3 Pohledávky za účetními jedn. pod podstatným vlivem.4 Pohledávky za spol., členy druž a za účastníky sdr..5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.6 Stát daňové pohledávky Ostatní pohledávky Dohadné účty aktivní 3.9 Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly.4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení D.I.1 Náklady příštích (leasing) Komplexní náklady příštích.3 Příjmy příštích 2009 netto

14 Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy -138 A.II.1 Emisní ážio.2 Ostatní kapitálové fondy.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách.5 Rozdíly z přeměn společností A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1 Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 398 B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky 0.3 Rezerva na daň z příjmů 0.4 Ostatní rezervy 0 B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1 Závazky z obchodních vztahů.2 Závazky - ovládající řídící osoba Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám.3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem.4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy.10 Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé.2 Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení 5 C.I.1 Výdaje příštích 5.2 Výnosy příštích 14

15 Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k v tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 50 B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady Mzdové náklady (4) Odměny členům orgánů společnosti a družstva.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v provoz. oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku.1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účet. jednotkách pod podstatným vlivem.2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů.3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého fin majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy (vč. kurz. zisků) O. Ostatní finanční náklady (vč. kurz. ztrát) XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 8 S.1. - splatná odložená * Mimořádný výsledek hospodaření -8 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům *** Výsledek hospodaření za účetní *** Výsledek hospodaření před zdaněním

16 Příloha č.3 Příloha k roční účetní závěrce 2011 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou MF ČR č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy, účetní zápisy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. A. OBECNÉ ÚDAJE 1. Popis účetní jednotky Název: ENERGOFOREST s.r.o. Sídlo: Český Krumlov, Linecká 59 IČ: Právní forma: společnost s ručením omezeným Rozhodující předmět činnosti: nákup a prodej dříví, pilařská výroba Datum vzniku společnosti: Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Energoforest Holding AG Bydliště, sídlo 8001 Zürich, Nüschelerstrasse 31, Švýcarská konfederace Sledované účetní Minulé účetní podíl tj. % podíl tj. % Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Popis organizační struktury: Rozhodnutí společníka Jednatel přímé řízení společnosti Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: Funkce Příjmení Jméno jednatel společnosti Ing. Cába Zdeněk Ve sledovaném nedošlo k žádným změnám. 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Není Smluvní dohody mezi společníky zakládající rozhodovací právo: Nejsou 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč Zaměstnanci celkem Z toho řídících pracovníků Sledované účetní Předchozí účetní Sledované účetní Předchozí účetní Průměrný počet zaměstnanců 24,89 15, Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti VZP, OSSZ, penzijní, očkování + školné Osobní náklady celkem

17 B. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby Účtování zásob prováděno způsobem A evidence zásob. Ocenění zásob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: - vlastními náklady oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořizování - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné - clo - provize - jiné 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností HDM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - výrobní režie - správní režie NHDM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady - výrobní režie - správní režie 2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Nejsou 3. Opravné položky k majetku v tis. Kč Opravné položky k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k dlouhodobému majetku zásobám finančnímu majetku pohledávkám - zákonné pohledávkám - ostatní Odpisování a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku je totožný s daňovými odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku je totožný s daňovými odpisy podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku Drobný hmotný majetek do ,- Kč je účtován přímo do spotřeby na účet 501. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do ,- Kč se účtuje přímo do nákladů na účet

18 5. Přepočet cizích měn na českou měnu Aktuální kurs ČNB C. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní : Nebyly 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry Nebyly 1.3. Rozpis přijatých dotací na provozní účely Nebyly 2. Významné události po datu účetní závěrky Nejsou 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném dlouhodobém majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého majetku v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Přírůstky Úbytky Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory m. věcí Jiné DHM Nedokončený DHM Nehmotný dlouhodobý majetek v tis. Kč Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Přírůstky Úbytky Software Jiný nehmotný dlouhodobý majetek Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Není 3.4. Dlouhodobý finanční majetek vč. majetkové účasti Není 18

19 4. Vlastní kapitál 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v tis. Kč Struktura vlastního kapitálu Běžné Předchozí Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let - - Hospodářský výsledek běžného úč Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Základní kapitál činí ,- Kč 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Počet dnů Sledované Předchozí z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní do do do a více Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Počet dnů Sledované Minulé z obchodního styku ostatní z obchodního styku ostatní do do a více Společnost nemá žádné pohledávky a závazky se splatností 5 let a více. Současně nemá žádné splatné závazky z hlediska sociálního a zdravotního pojištění. 19

20 Příloha č.4 Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky 20

21 21

22 Příloha č.5 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Z P R Á V A o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 9, zák. č. 513/1991 Sb. za účetní roku 2011 ovládanou společností ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov, Linecká 59, PSČ identifikační číslo: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka (dále jen ovládaná osoba ) 1. Ovládající osobou se pro účely Zprávy o vztazích rozumí společnost Energoforest Holding AG, se sídlem Zürich, Nüschelerstrasse 31, Švýcarská konfederace. 2. Ovládající osoba je držitelem 100% obchodního podílu ovládané osoby. 3. Na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne , byla ovládanou osobou poskytnuta půjčka ve výši ,- EUR s úrokem 4,5% p.a. se splatností do Půjčka ze dne byla k datu splacena ve výši ,- EUR vč. úroků. 5. Ovládané osobě nevznikla z uzavřené smlouvy žádná újma. V Českém Krumlově dne Ing. Zdeněk Cába jednatel společnosti 22

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více