Nabídkový katalog odborných publikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídkový katalog odborných publikací"

Transkript

1 AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním zabezpečení, novelizace zákona o DPH (nový způsob stanovení základu daně, změny v registračních povinnostech aj.)... Reagujeme také na zavedení systému datových schránek, rozsáhlou novelu zákona o důchodovém pojištění, o sociálních službách, nový trestní zákon a novelizovaný trestní řád aj. Nabídkový katalog odborných publikací ekonomika účetnictví daně práce mzdy pojištění I právo ostatní I časopisy

2 obsah OBSAH OBSAH EKONOMIKA I ÚČETNICTVÍ Prodejna ANAG 1 7 Národní dům na Vinohradech (1. patro), nám. Míru 9, PRAHA 2 tel.: , fax: , otevírací doba Po Pá 08:00 až 16:00 hod. DANĚ 8 12 PRÁCE I MZDY I POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ ČASOPISY 29 Uzávěrka katalogu dne 30. listopadu 2009.

3 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ ABECEDA ÚČETNICTVÍ pro podnikatele 2010 připravujeme (2335) Kolektiv autorů 8. vydání Publikace je podrobným návodem pro začínající účetní a dobrým rádcem pro ty zkušenější. Již svým názvem symbolizuje, že se jedná o důležité a prospěšné informace od A do Z, které postupně uvádějí čtenáře do problematiky (podvojného) účetnictví. Je rozdělena do 11 kapitol, které obsahují vymezení základních pojmů a prvků v účetnictví, tj. dlouhodobý a finanční majetek, zásoby, cenné papíry, zúčtovací vztahy, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví a mezinárodní účetní standardy, a to s ohledem na aktuální změny v právních předpisech pro rok Součástí jsou příklady nejčastěji řešených případů řazené vždy za příslušnou kapitolou. ANAG 3/2010, kroužková vazba, cca 470 str. cca 520 Kč ABECEDA ÚČETNICTVÍ pro některé vybrané účetní jednotky organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace 2010 připravujeme (2323) J. Svobodová 5. vydání Obsah publikace je v návaznosti na ustanovení 1 odst. 3 zákona o účetnictví směřován k některým vybraným účetním jednotkám, tzn. k organizačním složkám státu, státním fondům podle rozpočtových pravidel, územním samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí, Regionálním radám regionů soudržnosti a příspěvkovým organizacím. Předmětem této publikace je vedení účetnictví uvedených účetních jednotek včetně výkladu právních předpisů v oblasti účetnictví vztahujícím se k nim. Výklad je též zaměřen zejména na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účetnictví, rozsah vedení účetnictví, účetnictví v plném a ve zjednodušeném rozsahu, jednotlivé části účetní závěrky, účetní metody a jejich použití, dále na účetní souvztažnosti zaměřené na jednotlivé typy účetních jednotek atd. Součástí jsou konkrétní příklady postupů účtování. Postupy účtování jsou stanoveny v návaznosti na právní předpisy v oblasti účetnictví, zejména na ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jejíž účinnost nastává dnem ANAG 5/2010, kroužková vazba, cca 500 str. cca 500 Kč CASH-FLOW V ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (2328) P. Ryneš 3. vydání Samostatnou součástí účetní závěrky povinně auditovaných společností může být také přehled o peněžních tocích (cash-flow). Publikace nabízí teoretický výklad k problematice peněžních toků a jejich vazbu na podvojné účetnictví a poskytuje i praktický návod na sestavení přehledu a jeho interpretaci. Součástí je příklad a praktické využití přehledu pro řízení a hodnocení firem. Je určena zejména účetním specialistům, včetně auditorů a finančních analytiků a platí i pro rok ANAG 1/2009, brožovaná, 192 str. 309 Kč CESTOVNÍ NÁHRADY ve 180 příkladech 2010 připravujeme (2336) K. Janoušek 3. vydání V publikaci jsou uvedeny praktické příklady s podrobnými výpočty jednotlivých druhů náhrad cestovních výdajů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, včetně výkladu jednotlivých oblastí cestovních náhrad a činností zaměstnavatele před a po pracovní cestě zaměstnance. Uvedeny jsou také způsoby vypořádání cestovních náhrad se zaměstnanci při poskytnutí zálohy před pracovní cestou i při jejím neposkytnutí, včetně použití kurzů pro přepočet měn při vyúčtování zahraničních pracovních cest. Obsahem je rovněž účtování o těchto náhradách a odůvodněny jsou i rozdíly při používání kurzů při vyúčtování a účtování o cestovních náhradách. Aktualizované příklady i odpovědi na nejčastější dotazy pro rok 2010 se týkají nejen podstaty poskytování cestovních náhrad zaměstnancům v podnikatelské i nepodnikatelské sféře, ale i řady různých specifických případů, jako jsou např. postupy při poskytnutí dovolené před, po anebo v průběhu pracovní cesty, poskytování náhrad při výkonu práce v bydlišti zaměstnance atp. Publikace obsahuje nejen řešení podle platných právních předpisů, ale i doporučení postupu v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí. Uvedeny jsou také různé možnosti poskytování záloh na pracovní cesty při 1

4 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ krátkodobých i dlouhodobých pracovních cestách a postup jejich vyúčtování. Uvádí i příklady řešení souvisejících oblastí, např. problematiky vzniku práce přesčas na pracovní cestě, způsobů zajištění stravy zaměstnanci na pracovní cestě a co z toho vyplývá z hlediska daní z příjmů pro zaměstnavatele a pro zaměstnance, možnosti poskytování příspěvků na závodní stravování v den, kdy byl zaměstnanec na pracovní cestě apod. Je určena všeobecným účetním, mzdovým účetním a dalším ekonomickým pracovníkům, auditorům i daňovým poradcům podnikatelských subjektů, příspěvkových organizací i ostatních typů zaměstnavatelů. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 270 str. cca 230 Kč CIZÍ MĚNY A KURSOVÉ ROZDÍLY v podvojném účetnictví výklad a řešené příklady (2301) P. Beránek 5. vydání Publikace se zabývá problematikou účetních případů, ve kterých se vyskytují cizí měny, a to od nejběžnějších případů (zaúčtování zahraničních faktur a vedení pokladny v cizí měně) až po případy méně časté a složitější (problematika cenných papírů či nákupu a prodeje pohledávek v cizích měnách). Na více než 100 příkladech jsou ukázány nejen správné možnosti zaúčtování, ale tam, kde je to možné, jsou rozebrány i různé varianty účtování. Všechny příklady jsou podrobně okomentovány. Zvláštní kapitola je věnována případům, ve kterých se s cizí měnou setkáváme nejčastěji cestovním náhradám na zahraničních pracovních cestách. Rozebrána je nejen problematika správného zaúčtování, ale i správného stanovení výše a měny cestovních náhrad. Oproti minulému vydání jsou výrazně rozšířeny příklady týkající se pracovních cest do více zemí, do zemí s exotickou cizí měnou, používání platebních karet a další případy, které činí v praxi problémy. Publikace se věnuje i správnému použití cizích měn při výpočtu daní přepočty pro účely DPH, daně z příjmů účetní jednotky, daně z mezd zaměstnanců a přepočty cizích měn v daňové evidenci. Veškerá teorie je vždy doplněna citací příslušných zákonů, o které se opírá. Součástí textu je rozbor důsledků při nejběžnějších chybách v oblasti účtování cizích měn. Je určena především pro účetní pracovníky, kteří se zabývají účtováním v cizích měnách a daňovými důsledky jednotlivých operací v účetnictví podnikatelských subjektů, poukazuje však i na rozdíly u neziskového sektoru a je aktualizována na legislativní stav k Platí i pro rok ANAG 7/2009, brožovaná, 272 str. 299 Kč INVENTARIZACE 2010 praktický průvodce (včetně CD) připravujeme (2337) J. Svobodová 6. vydání Metodická pomůcka pro provádění inventarizací majetku a závazků, včetně zaúčtování inventarizačních rozdílů v účetních jednotkách, a to v souladu s platnými právními předpisy pro rok 2010, se zaměřuje na výklad právních předpisů týkajích se inventarizací, na jednotlivé fáze inventarizací, které jsou rozděleny do logicky po sobě jdoucích činností, například příprava a organizační zajištění inventarizace, inventurní soupisy, sumáře, zápisy a ostatní písemnosti, vyhodnocení a případná nápravná opatření vyplývající z inventarizací, zúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů. Součástí je CD, které obsahuje nezávazné vzory tiskopisů v praxi potřebných pro provedení řádné inventarizace, všechny v editovatelné formě. ANAG 5/2010, brožovaná, cca 280 str. + CD cca 410 Kč JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 2010 připravujeme (2338) M. Krbečková, J. Plesníková 2. vydání V roce 2008 jsme Vám nabídli publikaci Jednoduché účetnictví po úpravách k , která je určena pro organizace, jako jsou občanská sdružení (včetně odborových organizací), jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a honební společenstva a mohou při zákonem stanovených podmínkách i nadále účtovat v jednoduchém účetnictví. Dnes vám nabízíme její aktualizované a rozšířené vydání. Jedná se kromě vlastního jednoduchého účetnictví zejména o daňové souvislosti a množství aktualizovaných praktických příkladů a vzorů. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 160 str. cca 200 Kč LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 2010 Kolektiv autorů připravujeme (2339) 4. vydání Publikace je společným dílem likvidátora, právníka, auditora a daňového poradce. Autoři zpracovali problematiku likvidací na základě vlastních zkušeností z praxe s použitím mnoha příkladů. Jedná se o jedinečnou publikaci na našem trhu, která podává komplexní pohled na problematiku likvidace společnosti, nově i včetně insolvenčního zákona. Texty jsou doplněny a rozšířeny nejen o vzo- 2

5 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ ry praktických smluv a používaných formulářů, ale hlavně o cenné zkušenosti z praxe. Nově je rozšířena o problematiku insolvenčního řízení a exekucí. ANAG 3/2010, brožovaná, cca 200 str. cca 280 Kč NEZISKOVÉ ORGANIZACE vznik, účetnictví, daně (2306) R. Růžičková 10. vydání Publikace podává ucelený pohled na problematiku institucí v neziskové sféře, a to především z pohledu účetnictví, daní, vlastnických vztahů k majetku a způsobu jeho nabytí, včetně návodu na řešení některých dosud nevyjasněných okruhů činností tak, jak vyplynuly z praxe autorky. Publikace je určena pro pracovníky územních samosprávných celků, příspěvkových a nevýdělečných organizací a jsou v ní zapracovány změny platné pro rok Platí i pro rok ANAG 6/2009, brožovaná, 248 str. 229 Kč PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ a účetní závěrka 2010 připravujeme (2340) P. Ryneš 10. vydání Publikace předkládá ucelený pohled na podvojné účetnictví pro podnikatele v roce 2010 včetně souvislostí a vazeb mezi zákonem o účetnictví, vyhláškou, Českými účetními standardy a v návaznosti na zákon o daních z příjmů a obchodní právo. Nabízí popis a řešení všech problémových oblastí, se kterými se podnikatelské subjekty mohou v praxi setkat, informuje o aktuálních změnách pro rok 2010, slouží současně jako kniha souvztažností a poskytuje návod k sestavení a prezentaci účetní závěrky za účetní období roku ANAG 2/2010, brožovaná, cca 990 str. cca 460 Kč POHLEDÁVKY A JEJICH ŘEŠENÍ v podnikové praxi (2319) J. Pilátová, J. Richter 1. vydání Publikace obsahuje tři pohledy na řešení pohledávek v podnikové praxi: 1. specialista pro řešení podnikových pohledávek nabízí praktická řešení od průzkumu potenciálního obchodního partnera, přes způsoby ověřování jeho bonity až po využívání veřejných informačních databází pro vytvoření co nejpřesnějšího obrazu potenciálního odběratele a vyhotovení jeho odběratelského profilu; 2. právník s bohatými zkušenostmi seznamuje čtenáře s možnostmi, které při řešení pohledávek dává stávající právní úprava, dále se způsoby jištění obchodních transakcí, vzory příslušných smluv k právnímu zajištění realizovaných obchodů a další možnosti, jako např. spolupráce s exekutory či inkasními společnostmi; 3. účetní a daňový specialista ukazuje čtenáři na praktických příkladech, jak pohledávky správně účtovat, jak a za jakých podmínek je odpisovat, jak zaúčtovat postoupené pohledávky, kdy pohledávka může být zcela odepsána atp. Platí i pro rok ANAG 5/2009, brožovaná, 112 str. 229 Kč POKLADNA její organizace a vedení 2010 připravujeme (2341) J. Pilátová, T. Pilát 7. vydání Cílem publikace je nejen podat návod, jak správně postupovat při evidenci příjmů a výdajů v hotovosti, ale i návod na praktickou evidenci v návaznosti na účetní, daňové a jiné platné zákony. Autoři upozorňují na chyby, které se v praxi vyskytují a naleznete zde také ukázku vnitřního předpisu, který upravuje organizaci a vedení pokladny, a bližší informace ke zrušení povinnosti registračních pokladen. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 120 str. cca 220 Kč PRŮVODCE NOVELOU DPH k novinka (2522) J. Ledvinková 1. vydání Publikace provádí čtenáře krok za krokem všemi novelovanými ustanoveními zákona o DPH. Ke každému novému ustanovení je uveden srozumitelný komentář a komplikované případy jsou uvedeny názorně na příkladech a grafech. Součástí výkladu je porovnání nového právního stavu zákona o DPH se stavem před Oblast DPH je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována, proto celá řada ustanovení jednoznačně vychází nebo by měla vycházet z úpravy platné pro členské státy EU. V současné době je základním předpisem pro oblast DPH směrnice Rady 2006/112/ES ze dne Změny zákona o DPH s účinností od byly vyvolány přijetím řady dalších evropských směrnic pro oblast DPH. Novela zákona o DPH zásadním způsobem mění stanovení místa plnění u služeb, zavádí stanovení základu daně ve zvláštních případech na úrovni ceny 3

6 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ obvyklé, změny ve způsobu vracení daně a další technické úpravy. Cílem této odborné publikace je poskytnout názorným způsobem informace o dopadu novely zákona o DPH do praxe, především do intrakomunitárních transakcí v oblasti služeb. ANAG 1/2010, brožovaná, cca 200 str. cca 230 Kč ROZPOČTOVÁ SKLADBA v roce 2010 a praktické příklady (2334) J. Kinšt, J. Paroubek 3. vydání Publikace Rozpočtová skladba na rok 2010 včetně praktických příkladů od zavedených autorů přináší aktuální znění rozpočtové skladby pro stát, kraje a obce a jimi zřizované organizační složky po promítnutí novely vyhlášky pro rok 2010, tradičně včetně návodu k použití položek a paragrafů v konkrétních případech a rozsáhlé sbírky příkladů. ANAG 10/2009, brožovaná, 256 str. 369 Kč SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2010 připravuje se (3870) J. Jindrák Publikace je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním software pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.). Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Vedeni snahou napomoci snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání těchto informací jsme jako každý rok připravili nové a upravené vydání pro rok ANAG/Závěrka 1/2010, brožovaná, cca 320 str. cca 310 Kč SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe (2321) P. Běhounek 9. vydání Publikace uvádí praktická řešení situací, které se mohou vyskytnout v každé s.r.o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, půjčky poskytované společníky, majetkové vypořádání společníků, převod či dědění obchodního podílu. Jednotlivé okruhy problémů vycházejí z výkladu soukromého práva a jsou dořešeny do účetních a daňových důsledků, zejména s důrazem na minimalizaci daňové zátěže. Oproti předchozímu vydání reaguje především na novelizaci zákona o daních z příjmů od a na nový systém nemocenského pojištění platný od , který přinesl zásadní změny v odvodech pojistného z odměn společníků a jednatelů. Protože od jsou značné rozdíly ve zpojistnění, a tím i ve zdanění odměn společníků a jednatelů oproti zdanění mezd z pracovního vztahu, nabývá i z daňových důvodů na významu judikatura týkající se souběhu výkonu funkce jednatele a pracovního poměru. Obsahem je i judikatura z dalších oblastí, jako je vztah obchodního podílu ke společnému jmění manželů či otázka fakturace společníků. Platí i pro rok ANAG 6/2009, brožovaná, 360 str. 389 Kč ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOPADY TRANSAKCÍ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI (3880) J. Skálová, P. Čouková 2. vydání Publikace je určena všem odborníkům zabývajícím se účetnictvím kapitálových společností. Cílem tohoto druhého aktualizovaného vydání je podat praktický výklad k některým ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Nejprve Vás provede založením společnosti a splácením peněžitých a nepeněžitých vkladů. Dále jsou řešeny možnosti snižování či zvyšování základního kapitálu, výplata dividend a podílů na zisku, výplata vypořádacího podílu atd. Druhé vydání je rozšířeno o kapitolu věnující se transakcím s podnikem (prodej, vklad a nájem podniku) a je doplněno o novinky, jakými jsou např. finanční asistence či možnost neoceňovat nepeněžité vklady znalcem. Druhá část knihy je věnována účetním souvislostem přeměn obchodních společností, které jsou od upraveny zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Jsou řešeny postupné kroky od přípravy na přeměnu (sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení), sestavení konečných účetních závěrek a zahajovcí rozvahy, až k praktickému postupu společnosti po zápisu přeměny do obchodního rejstříku. Samostatná kapitola je věnována změně právní formy a přeshraničním fúzím. V závěru je pro inspiraci zařazena i pasáž věnující se Mezinárodním účetním standardům, tedy IFRS 3 Podnikové kombinace. Veškeré příklady jsou řešeny z pohledu obou stran, tedy kapitálové společnosti i společníka. V publikaci se navíc 4

7 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ prolíná nejen pohled právní s pohledem účetním, ale názorné příklady jsou navíc doplněny také daňovými souvislostmi. WOLTERS KLUWER 11/2009, vázaná, 436 str. 455 Kč ÚČETNICTVÍ AKVIZICÍ, FÚZÍ A JINÝCH VLASTNICKÝCH TRANSAKCÍ (3878) H. Vomáčková 4. vydání Akvizice, fúze a další vlastnické transakce jako převody obchodních podílů, převody akcií s cílem získání pozice ovládající osoby, vypořádání společníků vypořádacími podíly, vklady a prodeje podniků, ale i transakce spojené se vznikem i zánikem obchodních společností (tzv. přeměny obchodních společností) jsou ekonomicky i mocensky velmi významné. Úměrně jejich významu je důležité zobrazení těchto vlastnických transakcí v účetnictví. Publikace podrobně objasňuje účetní řešení akvizicí, fúzí a dalších vlastnických transakcí podle platné účetní regulace v České republice, ale i podle přístupů obsažených v harmonizačních normách, zejména Mezinárodních účetních standardech. Zvýšenou pozornost věnuje procesům spojování podniků podnikovým kombinacím podle IFRS 3, podrobněji se zabývá kapitálovými akvizicemi a jejich zobrazením v účetních závěrkách podle IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka i podle platných českých předpisů. V rámci přeměn obchodních společností se zabývá i přeshraničními fúzemi a je doplněna řadou příkladů. POLYGON 4/2009, vázaná, 560 str. 747 Kč ÚČETNICTVÍ PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK od A do Z včetně příkladů souvztažností (2329) M. Neplechová 5. vydání Publikace je určena nejen účetním, které se zabývají vedením účetnictví bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, ale i všem ostatním zájemcům o tuto problematiku. Autorka klade důraz na povinnosti účetních jednotek z hlediska účetních předpisů, v příkladech souvztažností účtů předkládá čtenářům doporučené a doplněné postupy účtování; v části věnované účetnictví společenství vlastníků upozorňuje na stále diskutované zvláštnosti této právnické osoby ve vztahu k účetním předpisům pro oblast nevýdělečných organizací a doporučuje postupy účtování těchto účetních případů. Zvláštní kapitola je věnována doporučeným postupům při pronájmu bytů ve vlastnictví fyzických osob. Aktualizované vydání pro rok 2009 je doplněno o postupy účtování při převodu jednotek do vlastnictví. Přílohová část obsahuje aktualizované účetní předpisy k , které se týkají těchto právnických osob. Platí i pro rok ANAG 4/2009, brožovaná, 352 str. 339 Kč ÚČETNICTVÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU (2286) M. Neplechová 2. vydání Publikace je určena podnikatelským subjektům, účetním jednotkám ve smyslu zákona o účetnictví. Problematika účetního zobrazení zemědělské činnosti má vzhledem k převážně biologickému charakteru výroby určitá nezpochybnitelná specifika. První část je věnována jak obecným zásadám obsaženým v právních předpisech, tak zároveň přihlíží ke změnám a doplněním účetních předpisů. Ve druhé části, uspořádané podle jednotlivých účtových tříd směrné účtové osnovy, jsou vedle obecné tematiky vztahující se na zemědělský podnik uvedeny i příklady doporučených řešení zemědělské problematiky (např. problematika dlouhodobého majetku základního stáda a zásob), je zmíněna problematika účetní závěrky a jsou uvedeny příklady vnitropodnikových směrnic. Do publikace je vložena aktualizace k a platí i pro rok ANAG 4/2007, brožovaná, 176 str. 239 Kč ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY postupy účtování pro podnikatele 2010 J. Svatošová, J. Trávníčková připravujeme (2342) 5. vydání Publikace obsahuje úplné znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění Českých účetních standardů pro podnikatele a úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V knize jsou uvedeny také účetní zásady pro vedení účetnictví podnikatelů, návrh účtového rozvrhu pro podnikatele a účetní výkazy v plném i ve zjednodušeném rozsahu. ANAG 1/2010, brožovaná, cca 300 str. cca 300 Kč 5

8 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY postupy účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) (2315) J. Svobodová a kolektiv 5. vydání Publikace obsahuje úplné znění vyhlášky č. 504/2002 Sb., včetně obsáhlého komentáře ke změnám a úpravám provedeným k týkajících se mimo jiné i změn vyplývajících z ustanovení zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony. Dále obsahuje nezávazné vzory účtových rozvrhů, rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty, úplné znění Českých účetních standardů č. 401 až č. 414, příklady účtování a úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Příklady jsou zaměřeny na postupy účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, např. při uzavírání a otevírání účetních knih, při účtování rezerv, opravných položek, kurzových rozdílů, rozdílů zjištěných při inventarizaci, při účtování operací s cennými papíry, při účtování dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého finančního majetku, zásob, nákladů, výnosů apod. Platí i pro rok ANAG 2/2009, brožovaná, 320 str. 299 Kč ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY postupy účtování pro některé vybrané účetní jednotky (organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace) 2010 připravujeme (2343) J. Svobodová a kolektiv 7. vydání Publikace obsahuje úplné znění vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, která s účinností od ruší a nahrazuje vyhlášku č. 505/2002 Sb. Dále obsahuje komentář k ustanovením zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony, která jsou platná od , a komentáře k jednotlivým ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb. včetně komentářů k účetním metodám. Součástí publikace je i převodový můstek s komentářem, České účetní standardy a vybrané postupy účtování, příklady účtování a úplné znění zákona o účetnictví. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 390 str. cca 420 Kč ÚSPĚŠNÁ NEZISKOVÁ ORGANIZACE (3876) O. Medlíková, M. Šedivý Na trhu ojedinělá praktická příručka, ve které se dozvíte, co je třeba mít, udělat a zajistit pro efektivní a správné fungování neziskové organizace. Je určena pracovníkům neziskových organizací (již existujícím i těm právě začínajícím), studentům a pedagogům vysokých škol, dárcům, sponzorům a zaměstnancům veřejné správy spolupracujícím s neziskovými organizacemi. Autoři jsou zkušení odborníci v oblasti řízení neziskových organizací a v knize se zabývají podstatou neziskového podnikání, strategiemi, možnostmi a omezeními neziskovek, základy finančního řízení neziskových organizací, zajišťováním finančních zdrojů tzv. fundraisingem, marketingem, public relations a řízením a vedením zaměstnanců a dobrovolníků. Lidem mimo neziskovou sféru publikace ukáže možnosti, jak se zapojit do činnosti neziskových organizací, co jim může neziskový sektor nabídnout a v čem tkví budoucnost neziskového sektoru. Kniha je srozumitelným, poučeným a zajímavým pohledem na svět podnikání v neziskovce, která na našem současném knižním trhu nemá konkurenci. GRADA 8/2009, brožovaná, 160 str. 229 Kč VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2010 (včetně CD) připravujeme (2345) H. Kovalíková 8. vydání Osmé aktualizované vydání je zpracováno na základě změn některých daňových zákonů. Každá účetní jednotka by měla provést změny ve vnitřních předpisech platných pro rok Opět budou změny v publikaci promítnuty tak, že budou vyznačeny tučně. Každá směrnice je doplněna krátkým jasným výkladem. Směrnice jsou doplněny návrhem (vzorem) různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směrnicím vztahují, a jsou k nim uvedeny 6

9 EKONOMIKA ÚČETNICTVÍ základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací. Součástí je CD s programem pro práci s interními směrnicemi. Program obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, které jsou připraveny k dalšímu použití (editaci a tvorbě vlastních směrnic), např. Systém zpracování účetnictví, Oběh účetních dokladů, Podpisové záznamy, Používání firemních motorových vozidel atd. Stejně jako v předchozích letech bude tato publikace rozšířena o další směrnice a formuláře. ANAG 3/2010, brožovaná, cca 270 str. + CD cca 490 Kč VNITŘNÍ SMĚRNICE pro některé vybrané účetní jednotky organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace 2010 (včetně CD) J. Svobodová připravujeme (2317) 3. vydání Publikace je praktickou pomůckou a návodem pro některé vybrané účetní jednotky při konstrukci vnitřních směrnic, které jsou tvořeny v první řadě ze zákonných předpisů, v druhé řadě z vnitřních potřeb příslušné účetní jednotky. Mimo jiné i v návaznosti na ustanovení zákona o účetnictví a ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, je nutné prověřit platnost stávajících směrnic, respektive provést revizi a připadnou úpravu nebo vnitřní směrnice vypracovat zcela nově. Obsahem této publikace jsou nezávazné vzory vnitřních směrnic. Účelem je učinit dostupnými dosavadní zkušenosti s vnitřními předpisy a přiblížit je široké veřejnosti, vyložit zásady a pravidla tvorby vnitřních předpisů a sdělit možnosti a směry zdokonalování práce v této oblasti. Součástí je CD se vzory vnitřních směrnic, které jsou v editovatelné formě. ANAG III. čtvrt./2010, brožovaná, cca 340 str. + CD cca 400 Kč Nejrychlejší zásilkové knihkupectví odborné literatury, výběr z více než titulů, expedice zásilek 2 týdně. VZTAHY MEZI ZŘIZOVATELEM A PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ ÚSC novinka (2739) K. Maderová Voltnerová, P. Tégl 1. vydání Publikace je věnována novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinné od Obsahuje podrobný komentář ke všem ustanovením týkajícím se příspěvkových organizací, jejich zřizování, slučování, rušení, jejich zřizovacím listinám, a zejména vlastnictví majetku a vymezení práv pro nakládání s tzv. svěřeným majetkem, přijímání darů a dědictví a jiným právním úkonům, které vyžadují předchozí písemný souhlas zřizovatele. Pozornost je věnována také tvorbě a použití fondů. Komentář je doplněn praktickými příklady a příklady účtování a zejména výkladem teoreticko-právních pojmů, kterým je pro správnou aplikaci zákona třeba správně porozumět. Je určena zástupcům zřizovatelů územních samosprávných celků, tj. zaměstnancům obecních úřadů, městských úřadů, magistrátů a krajských úřadů, kteří se podílejí na zajištění vztahů s jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a dále ředitelům, ekonomům, hospodářům a účetním příspěvkových organizací, a je pro svou názornost a zařazené praktické příklady vhodná i pro studenty středních a vysokých škol, kteří se v rámci studia setkají s problematikou příspěvkových organizací. ANAG 10/2009, brožovaná, 152 str. 219 Kč ZÁKON O ÚČETNICTVÍ s komentářem k připravujeme (2278) H. Kovalíková 3. vydání Tato publikace zahrnuje úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, platného od Autorka uvádí k paragrafům výklad z pohledu každodenní praxe pro potřeby účetních pracovníků, který je doplněn konkrétními příklady a dále i některými tiskopisy a formuláři, které jsou pro zpracování účetnictví nezbytné. Současně jsou zde uvedeny i odkazy na příslušné České účetní standardy pro podnikatele. Vzhledem k tomu, že z mnoha paragrafů vyplývá i povinnost tvorby vnitropodnikových směrnic, tak je zde uveden i odkaz na příslušné vnitropodnikové směrnice, které by měla mít každá účetní jednotka vytvořené. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 120 str. cca 230 Kč 7

10 DANĚ VZORŮ KORESPONDENCE S FINANČNÍMI ÚŘADY (včetně CD) (2488) M. Lošťák, P. Prudký 6. vydání Publikace reaguje na poslední novelizace daňových předpisů po uplatnění daňové reformy. Srozumitelnou formou seznamuje čtenáře zejména se zákonem o správě daní a poplatků a v návaznosti na jeho jednotlivá ustanovení nabízí i mnoho vzorů žádostí, oznámení a podání k uplatnění oprávněných nároků, ale i ke splnění všech povinností vůči finančním úřadům, a to jak z vůle poplatníka, tak i po výzvě správce daně. Součástí je CD s programem pro tvorbu a aktualizaci dokumentů při písemné korespondenci s finančními úřady. Publikace i CD obsahují 101 vzorů a dokumentů seřazených do logických okruhů, jako jsou žádosti, žádosti o závazná posouzení, opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky, oznámení, sdělení, uplatnění nároků, plné moci apod. Platí i pro rok ANAG 4/2008, brožovaná, 240 str. + CD 389 Kč DANĚ 2010 a předpisy související s přehledy změn připravujeme (2515) S účinností od dochází k celé řadě důležitých změn daňové legislativy. Většinou se jedná o změny přijaté až v závěru letošního roku např. zvýšení daňového zvýhodnění na dítě pro účely daně z příjmů fyzických osob počínaje obdobím roku 2010, úsporná opatření přijatá v souvislosti se státním rozpočtem roku 2010 zákonem č. 362/2009 Sb. (např. rozsáhlé změny zákona o dani z nemovitostí, ale i důležité změny v daních z příjmů a DPH) a především o rozsáhlé změny v zákoně o DPH od schvalované v závěru roku ANAG 1/2010, brožovaná, cca str. cca 470 Kč DANĚ Z PŘÍJMŮ s komentářem k (2497) P. Pelech, V. Pelc 10. vydání Obsáhlá publikace vyčerpávajícím způsobem seznamuje čtenáře se zákony o daních z příjmů a o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve zněních účinných pro rok Na základě zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů již od zdaňovacího období roku 2008 došlo k řadě změn, zejména v zákoně o daních z příjmů, a některé přijaté zásadní změny se týkají poprvé zdaňovacího období S účinností nového zákona o nemocenském pojištění počínaje rokem 2009 vstupuje v účinnost i související ustanovení v zákoně o daních z příjmů. Podstatně aktualizované vydání je pomůckou pro daňové a ekonomické poradce, účetní a podnikatele. Obsahuje podrobný komentář k jednotlivým ustanovením obou zákonů, dále vyhlášky, judikáty Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a soudů krajských, pokyny a písemná stanoviska MF ČR. Zahrnuje zkušenosti z daňové praxe autorů i finančních úřadů, umožňuje čtenáři plnohodnotnou orientaci v zákonech a je základem pro zvládnutí daňového systému. Platí i pro rok ANAG 9/2009, vázaná, 968 str. 749 Kč DAŇOVÁ EVIDENCE 2010 komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ připravujeme (2509) J. Pilátová a kolektiv 6. vydání Publikace řeší komplexně problematiku vedení daňové evidence pro OSVČ včetně DPH, daně silniční, daně z nemovitostí a sociálního a zdravotního pojištění. Obsahuje návod jak evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence i jak sestavit nové daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Řeší i problematiku přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví jak z účetního, tak z daňového hlediska. Aktuálně reaguje na novinky v oblasti DPH, daně z nemovitostí a na další změny, které se týkají daňové evidence pro rok ANAG 1/2010, brožovaná, cca 300 str. cca 300 Kč DAŇOVÉ ZÁKONY k v úplném znění s přehledy změn připravujeme (2512) S účinností od dochází k celé řadě důležitých změn daňové legislativy. Většinou se jedná o změny přijaté až v závěru letošního roku např. zvýšení daňového zvýhodnění na dítě pro účely daně z příjmů fyzických osob počínaje obdobím roku 2010, úsporná opatření přijatá v souvislosti se státním rozpočtem roku 2010 zákonem č. 362/2009 Sb. (např. rozsáhlé změny zákona o dani z nemovitostí, ale i důležité změny v daních z příjmů a DPH), a především o rozsáhlé změny v zákoně o DPH od schvalované v závěru roku ANAG 1/2010, brožovaná A4, cca 200 str. cca 90 Kč 8

11 DANĚ DAŇOVÝ ŘÁD 2011 novinka (2449) J. Kobík, A. Kohoutková 1. vydání Dnem nabude účinnosti nový daňový řád, který nahradí dosavadní zákon o správě daní a poplatků. Na jeho znění se mimo pracovníků Ministerstva financí zásadním způsobem podílela Expertní komise zřízená k tomuto účelu, jejímiž členy byli i autoři této publikace JUDr. Kohoutková jako advokátka a bývalá vedoucí legislativní pracovnice Ministerstva financí v oblasti správy daní a JUDr. Kobík jako vedoucí sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců. Oba autoři vycházejí ze svých bohatých zkušeností s aplikací zákona o správě daní a poplatků a ze zkušeností získaných při tvorbě původního i nového daňového procesu. Mimo komentáře jednotlivých ustanovení daňového řádu bude publikace obsahovat pro větší názornost u jednotlivých procesních institutů i srovnání komentované právní úpravy s právní úpravou dosavadní a citáty z té judikatury k zákonu o správě daní a poplatků, kterou lze podle názoru autorů použít i v podmínkách daňového řádu, nebo která vedla k novému pojetí zákonných ustanovení daňového řádu. Znalost daňového řádu, který je jediným procesním předpisem pro správu daní, je nezbytná pro výkon povolání pracovníků územních finančních orgánů, daňových poradců, advokátů a hlavně pro všechny poplatníky a plátce daní. Daňový řád se týká i mnoha dalších pracovníků veřejné správy, kteří zajišťují placení peněžitých plnění vzniklých z rozhodnutí ve veřejné správě, která jsou příjmem veřejných rozpočtů, a všech občanů a právnických osob, které jsou k takovému plnění povinny. ANAG 5/2010, vázaná, cca 700 str. cca 690 Kč DAŇ SILNIČNÍ s komentářem 2010 připravujeme (2508) K. Janoušek 3. vydání Autor komentuje zákon o dani silniční a zabývá se změnami, které přinesla jeho poslední novela i nové přístupy k řešení složitějších ustanovení zákona po rozsudku NSS. Zvláštní pozornost je věnována předmětu této daně, osobám, které jsou poplatníky daně, stanovení výše daně, možnostem snížení roční sazby daně, placení záloh na daň i daně a také všem druhům úlev na dani. Součástí jsou rovněž praktické příklady včetně vyplnění daňového přiznání. Publikace je vhodná jak pro podnikatelské subjekty včetně podnikatelů-fyzických osob, pro příspěvkové organizace a další organizace tzv. neziskové sféry, tak i pro správce daně a daňové poradce. ANAG 7/2010, brožovaná, cca 130 str. cca 200 Kč DPH s komentářem 2010 připravujeme (2521) V. Benda, L. Pitner 5. vydání Aktualizované vydání obsahuje zákon o DPH, ve znění platném od s komentářem, v němž jsou komentovány jednotlivé paragrafy zákona a je v něm reagováno zejména na změny zákona o DPH v roce V komentáři jsou zohledněny praktické zkušenosti s uplatňováním DPH na názorných příkladech, které jsou aktualizovány. Reagováno je i na aktuální výklady zákona o DPH přijaté na Koordinačních výborech Komory daňových poradců, Ministerstva financí a na vazby některých ustanovení zákona na příslušná ustanovení předpisů Evropského společenství a judikáty Evropského soudního dvora. Součástí publikace jsou také vybraná aktuální sdělení a informace k problematice uplatňování DPH zveřejněné Ministerstvem financí na jeho internetových stránkách. ANAG 4/2010, vázaná, cca 490 str. cca 490 Kč DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2010 připravujeme (2513) Z. Kuneš 2. vydání Publikace se komplexně zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitostí po Ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsou v publikaci uvedena pouze ta ustanovení, která se týkají nemovitostí a služeb vztahujících se k nemovitosti. Tato ustanovení jsou doplněna komentářem a u každého ustanovení je názorně na příkladech uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty ve všech případech, které mohou z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty nastat. Jedná se například o stanovení místa plnění při převodu nemovitosti, stanovení místa plnění u služby vztahující se k nemovitosti, stanovení základu daně a výpočet daně, stanovení správné sazby daně u oprav, rekonstrukce a modernizace bytové výstavby a při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení. Na příkladech je uvedeno, co lze za příslušenství staveb považovat a jaká sazba daně se u příslušenství staveb uplatňuje. Je zde také řešena problematika dodání elektřiny, tepla, plynu, chladu a vody, jejich přefakturace a jejich vyúčtování v průběhu kalendářního roku. Samostatně je zde řešena problematika vyúčtování dodání tohoto zboží na přelomu let 2009 a 2010, kdy došlo ke změnám sazeb daně, a dále vyúčtování plnění v roce 2010, u kterého byla přijata záloha v roce V samostatných kapitolách jsou dále řešeny problémy vztahující se k nájmu nemovitostí, jejich převodu, nároku na odpočet daně u nemovitostí 9

12 DANĚ a k úpravě odpočtu daně. Součástí publikace je také Informace Ministerstva financí k uplatňování DPH u výstavby po ANAG 2/2010, brožovaná, cca 170 str. cca 250 Kč DPH u neziskových subjektů k (3879) V. Benda 3. vydání V publikaci jsou vysvětleny podmínky pro uplatňování DPH u právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, podle právní úpravy vyplývající ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k Publikace je určena jak pro veřejnoprávní subjekty (organizační složky státu, kraje, obce a příspěvkové organizace zřízené státem, krajem či obcí), tak i pro soukromoprávní neziskové subjekty, jako jsou nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a občanská sdružení a další právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Jsou zde vysvětleny podmínky, za nichž jsou tyto neziskové subjekty osobami povinnými k dani, a podmínky pro jejich registraci za plátce DPH. V návaznosti na to jsou vysvětleny základní principy daně z přidané hodnoty, které se týkají vymezení předmětu daně, uplatňování daně na výstupu a osvobození od daně podle příslušných ustanovení zákona o DPH ve vztahu k neziskovým subjektům. Ve vztahu k nim je z hlediska uplatňování DPH a stanovení daňové povinnosti klíčové zkracování nároku na odpočet daně, které musí provádět všechny neziskové subjekty, pokud se stanou plátci daně. Postup uplatňování daně, včetně odpočtu daně a jeho zkracování, který platí pro neziskové subjekty podle aktuální právní úpravy, je v publikaci vysvětlen s využitím příkladů. POLYGON 10/2009, vázaná, 168 str. 227 Kč DPH v příkladech (2507) J. Ledvinková 6. vydání Publikace vychází z praxe a srozumitelně pomocí komentářů, příkladů, grafů a tabulek seznamuje čtenáře s problematikou DPH. Reaguje na novelu č. 87/2009 Sb. zákona o DPH, která s účinností od přinesla zásadní změnu, tj. zrušení zákazu odpočtu daně při pořízení osobních automobilů, dále se věnuje změnám v ustanovení 13, 36 odst. 6 a 62, které souvisí s výše uvedeným zrušením odpočtu daně, změnám v přílohách č. 1 a č. 2 a v neposlední řadě i doplnění nových paragrafů týkajících se osvobození od daně při dovozu zboží. Součástí je i několik problematických příkladů, které mohou po novele nastat v praxi. Platí i pro rok 2010 a bude vložena aktualizace k novele s účinností k ANAG 5/2009, brožovaná, 432 str. 329 Kč HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK v praxi 2010 připravujeme (2514) M. Lošťák, P. Prudký 12. vydání Dochází k přepracování a doplnění publikace podle definitivního znění právních předpisů k Oproti předchozímu vydání je doplněna o kapitoly zabývající se změnami přijatými zákonodárci v důsledku hospodářské krize a pomoci k jejímu překonávání, tj. především možností zrychlení odpisů hmotného majetku a zrychlení leasingu. Část obsahuje aktuální znění příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů, týkajících se řešené problematiky. Výkladové části jsou doplněny desítkami konkrétních praktických příkladů odpisování hmotného i nehmotného majetku při různých situacích, ke kterým dochází u daňových subjektů. Jednotlivé tematicky zaměřené pasáže se věnují otázkám souvisejícím se vstupní cenou, zásadami a postupy odpisování majetku, pořizováním hmotného majetku, jeho užíváním v podnikatelské činnosti, dále důsledkům jeho technického zhodnocení, změnám odpisové skupiny až po řešení problematiky vyřazování a likvidace hmotného majetku. O oblibě této publikace svědčí skutečnost, že se jedná již o 12. aktualizované vydání v řadě. ANAG 3/2010, brožovaná, cca 280 str. cca 300 Kč JAK VYPLNIT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 připravujeme (2517) M. Lošťák, P. Prudký 17. vydání Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2009 bude opět nový a bude označen jako vzor 16, přestože změny v zákoně o daních z příjmů nebyly tak výrazné jako ty, které platily od Publikace svého uživatele podrobně seznámí s novinkami a se všemi informacemi potřebnými pro správné vyplnění tiskopisu přiznání i jeho příloh. Komentář zákona o daních z příjmů i jednotlivých částí tiskopisu přiznání doprovázejí konkrétní ucelené příklady nejběžněji se vyskytujících kombinací příjmů jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Aktualizované vydání pomůže a poradí i poplatníkům, kteří hodlají podat svoje přiznání 10

13 DANĚ za rok 2009 elektronickou formou. Dále obsahuje nejrůznější rady a doporučení pro daňové poplatníky, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, seznam řemeslných činností s vyšším výdajovým paušálem, kódy států v případě příjmů ze zahraničí apod. ANAG 12/2009, brožovaná, cca 290 str. cca 310 Kč MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ (2491) Z. Rylová, odborná recenze P. Kyselák 3. vydání Publikace seznamuje odbornou veřejnost s problematikou zdaňování příjmů plynoucích zahraničním subjektům ze zdrojů v České republice, se zdaňováním příjmů plynoucích českým rezidentům ze zdrojů v zahraničí a pomáhá orientovat se v právních předpisech a mezinárodních smlouvách, které oblast daně z příjmů upravují. Na příkladech srozumitelně vysvětluje, jak v daných případech postupovat, a objasňuje, jaké jsou povinnosti daňových subjektů, které se vztahují ke zdaňování s mezinárodním prvkem, a jaká jsou jejich práva v daňovém řízení. Uvádí do problematiky převodních cen u nadnárodních společností a poskytuje základní informace o metodách stanovení převodních cen. Třetí vydání je aktualizováno o legislativní změny, ke kterým došlo od minulého vydání, zejména o změny přijaté v rámci reformy veřejných financí, a je rozšířeno a doplněno o problematiku zdaňování zahraničních příjmů, které plynou tuzemským rezidentům, např. způsob stanovení základu daně ze zahraničních příjmů, aplikace metod vyloučení dvojího zdanění. Platí i pro rok 2010 a případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace. ANAG 2/2009, brožovaná, 424 str. 379 Kč ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2009 připravujeme (2518) P. Pelech 14. vydání Příručka podává podrobný výklad a přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. Popisuje roční zúčtování vycházející ze zdanění odvozeného z tzv. superhrubých mezd. Uvádí praktické použití jednotlivých odpočtů a provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správcům daní. Kromě výkladové části a příkladů obsahuje řadu zodpovězených dotazů, které byly vzneseny na našich odborných seminářích, dále přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani včetně daňového zvýhodnění na děti, vybraná ustanovení zákona o daních z příjmů, ve znění platném pro provedení ročního zúčtování za rok 2009 s přihlédnutím k úpravám přijatým již pro rok 2009 v rámci tzv. krizových balíčků. Součástí jsou také tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro roční období ANAG 12/2009, brožovaná, cca 250 str. cca 250 Kč SPRÁVA DANÍ A POPLATKŮ s komentářem (2499) J. Kobík 7. vydání Publikace přináší úplné znění zákona o správě daní a poplatků s podrobným komentářem k jeho jednotlivým ustanovením. Autor ve svém komentáři vychází jak ze svých zkušeností vedoucího pracovníka správce daně, tak i z mnohaleté zkušenosti daňového poradce specializujícího se na problematiku procesních sporů mezi daňovými subjekty a správci daně. Komentář autor doplňuje judikaturou i svými poznámkami, v nichž upozorňuje na nejasnosti při výkladu jednotlivých ustanovení a na rizika z nich vyplývající, na nejčastější chyby daňových subjektů a na to, jak se jich vyvarovat. Do textu jsou zapracovány nejpoužívanější vzory podání správcům daně a text je doplněn o judikaturu Nejvyššího správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR v oblasti správy daní. Autor na zásadní právní názory těchto soudů reaguje v komentáři k jednotlivým zákonným ustanovením. Kniha také obsahuje výklad novelizovaných ustanovení zákona, včetně výkladu nového sankčního systému. Platí i pro rok ANAG 4/2009, vázaná, 880 str. 629 Kč TABULKY DANĚ Z PŘÍJMŮ fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2010 připravujeme (2520) Praktická pomůcka obsahuje vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění po reformě veřejných financí a s úpravami pro rok 2010, vztahující se k základu daně, daňové sazbě, ročním nezdanitelným částkám, slevám na dani a k daňovému zvýhodnění na dítě; dále obsahuje tabulky pro výpočet měsíčních daňových záloh, tabulky pro výpočet srážkové daně a stanovení hrubé odměny u dohody o provedení práce z čistého příjmu (tzv. brutace ) a tabulky pro výpočet celoroční daňové povinnosti (roční tabulky). ANAG 12/2009, sešit A5, cca 100 str. cca 120 Kč 11

14 DANĚ ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH s komentářem 2010 připravujeme (2519) I. Šulc 3. vydání Publikace přináší úplné znění zákona o spotřebních daních s uceleným komentářem a zahrnuje i aplikace zákona, a to včetně nastíněných praktických příkladů. Podstatná část se zaměřuje na principy uplatňování správy daně a řeší i novou zákonnou úpravu spotřebních daní platnou zejména od Jde především o uvedení změn, které nastaly v posledním období roku 2009, zejména s implementací směrnice Rady 2008/118 Evropských společenství ze dne , o obecné úpravě spotřebních daní, kterou byla v plném rozsahu nahrazena původní směrnice 92/12 EHS. Je důležitou pomůckou pro daňové poradce, finanční úřady, celní (správní) orgány a podnikatele, kterých se tato problematika týká, a je doplněna o předpisy, které s touto oblastí souvisejí. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 370 str. cca 370 Kč ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2010 připravujeme (2525) P. Pelech 18. vydání Publikace reaguje na novely zákona o daních z příjmů přijaté v průběhu roku 2009 pro zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2010, tj. zejména na úpravy v rámci tzv. protikrizových zákonů se zvláštním zřetelem ke změnám oproti roku Příručka podává podrobný výklad ve vzájemných souvislostech a přispívá k lepší orientaci při provádění daňového zákona v praxi. Obsahuje také upravené daňové tiskopisy, výklad ke zdaňování některých plnění z FKSP a sociálních fondů, zdaňování zahraničních zaměstnanců a zamezení dvojího zdanění příjmů z pohledu zaměstnance. Součástí jsou příklady výpočtu měsíčních daňových záloh v roce 2010, aktualizované dotazy a odpovědi z praxe, dále úplné znění zákona o daních z příjmů, předpisy související v aktuálním znění pro rok 2010 a tabulky daně z příjmů pro výpočet měsíčních záloh a pro výpočet roční daně ve zkráceném vydání. ANAG 1/2010, brožovaná, cca 460 str. cca 310 Kč ZDAŇOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, zejména příspěvkových organizací, krajů, obcí, občanských sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a obecně prospěšných společností s příklady z praxe (2502) S. Komrsková, H. Stuchlíková 7. vydání Autorky nabízejí čtenářům co možná nejkompletnější informace v účetní a daňové problematice neziskových subjektů. Publikace obsahuje postup a příklady pro stanovení správné daňové povinnosti neziskových subjektů v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších daňových zákonů, jako je daň z přidané hodnoty a i daň silniční v souvislosti s možnými slevami na dani. Dále obsahuje popis aplikace zákonných ustanovení výše uvedených zákonů, jejich vzájemné vazby a dopady z pohledu nejběžnějších daní, stejně jako práva daňových subjektů při kontrole finančním úřadem a možnosti dalšího postupu při případném doměření daně finančním úřadem. Na četná přání byl zařazen nástin transformace příspěvkových organizací jak po stránce účetní, tak po stránce základních daňových dopadů. Publikaci lze použít pro širokou škálu neziskových subjektů. Platí i pro rok ANAG 2/2009, brožovaná, 312 str. 319 Kč Úplný sortiment publikací nakladatelství ANAG naleznete také ve většině knihkupectví po celé ČR, jejich pravidelné zásobování zajišťují naši vyškolení obchodní zástupci. 12

15 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ ABECEDA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (2703) A. Janáková 4. vydání Praktická příručka obsahuje téměř 300 abecedně řazených témat a aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ke každému heslu je uveden přehledný věcný výklad, odkaz na související hesla a odkaz na předpisy, kterými je problematika regulována. Je postavena na nové právní úpravě pracovněprávní oblasti, zejména na zákoníku práce a zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro rychlé vyhledávání obsahuje abecední rejstřík hesel a tematický rejstřík; je doplněna kompletním přehledem předpisů uvedených v publikaci, výňatky nejdůležitějších předpisů a praktickými přílohami. Součástí je i výběr užitečných webových adres. Je určena všem, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Platí i pro rok ANAG 5/2008, kroužková vazba, 384 str. 379 Kč ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ 2010 připravujeme (2750) Kolektiv autorů Jubilejní 20. vydání Tento bestseller je určen pracovníkům, kteří se zabývají především mzdovou a personální agendou. Publikace je zaměřena na pracovněprávní problematiku, zpracování mezd, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadům práce a jejich vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, vyplňování ELDP, náhrady škody a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a problematiku inspekce práce. V tomto vydání dochází ke změnám téměř ve všech kapitolách, zahrnuje všechny změny platné k , změny v oblasti daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění a rozsáhlé změny v oblasti důchodového pojištění. ANAG 1/2010, kroužková vazba, cca 540 str. cca 570 Kč ABECEDA PERSONALISTY (2732) Kolektiv autorů 3. vydání Publikace je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se mimo svůj hlavní obor zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám, účetním, své v ní naleznou i majitelé malých firem, kteří plní i funkci hlavního manažera. Je průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců, jejich permanentní vzdělávání). Zasahuje do nezbytně souvisejících oblastí, jako je pracovní právo (uzavření pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, bezpečnost práce, zabývá se vztahy k úřadům práce, OSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům. Věnuje se rovněž zaměstnaneckým výhodám (benefitům) jako nezbytné součásti péče o člověka. Závěrečná kapitola se zabývá nepodnikatelskou sférou odlišnostmi v personální práci územních samosprávných celků a škol. Třetí vydání reaguje na nejpodstatnější změny vyvolané novelami zákonů, které se do personální práce od roku 2009 promítly. Některé kapitoly byly upraveny a doplněny o témata, která vyplynula z ankety čtenářů předchozích vydání. Do publikace je vložena aktualizace k a platí i pro rok Další případné legislativní změny budou opět ošetřeny vkládanou aktualizací. ANAG 2/2009, kroužková vazba, 384 str. 439 Kč APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe (2705) J. Valenta 4. vydání Kniha přináší souhrnný popis pravidel odměňování ve školství, a to ze všech hledisek: pracovněprávních, odborně pedagogických i organizačních. Toto již čtvrté vydání odráží především změny, ke kterým došlo v oblasti odměňování v souvislosti s novelami zákoníku práce a jeho prováděcích předpisů přijatých v průběhu roku Výklad jednotlivých předpisů je prováděn výhradně z pohledu potřeb školské praxe. Je zaměřena na veřejné školy, ale některé části jistě mohou být inspirující i pro školy soukromé a církevní, např. při tvorbě vnitřních předpisů nebo kolektivních smluv. V případě katalogu prací obsahuje výběr těch částí, které lze použít ve školství. Vloženy jsou rovněž vzory základních dokumentů, které vydává ředitel školy a školského zařízení v oblasti odměňování zaměstnanců. Tradiční součástí jsou řešené příklady z praxe, které zahrnují nejčastější otázky k této oblasti. Platí i pro rok ANAG 7/2009, brožovaná, 352 str. 329 Kč 13

16 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (2625) B. Šubrt a kolektiv 2. vydání Publikace věcně pokrývá celou problematiku BOZP obsahuje výklad platných právních předpisů z oblasti BOZP (mj. zahrnuje problematiku uznávání odborných kvalifikací v rámci EU, rizik a jejich prevence, povinností zaměstnavatele a zaměstnance v BOZP, kategorizace prací, dále problematiku OOPP, ochranných nápojů, bezpečnostních značek, řešení BOZP v kolektivních smlouvách a další). Samostatný výklad je také věnován problematice stavebnictví, elektro a inspekce práce. Základem jsou příslušné části zákoníku práce a s ním souvisejících zákonů a na ně navazující prováděcí předpisy a srovnání s normami EU. Je svým rozsahem nejucelenějším výkladem problematiky BOZP na českém knižním trhu. Platí i pro rok Do knihy je vložena aktualizace k ANAG 5/2007, brožovaná, 840 str. 439 Kč BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008 novinka (2741) Z. Šenk 1. vydání Kniha nabízí přehledně zpracované informace, jak může organizace efektivně řídit svůj systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní osnovou knihy jsou jednotlivé prvky normy ČSN OHSAS 18001:2008 (dále jen norma OHSAS). Zpracováním odborného výkladu k prvkům normy OHSAS pomocí názorných příkladů a současně zdůraznění vazby na požadavky právních předpisů, tzn. na zákony, nařízení vlády a na vyhlášky, dává organizacím efektivní návod na zlepšení systému řízení BOZP. Dává čtenářům ucelený přehled o novém přístupu k BOZP pomocí systémové normy OHSAS. Ocení ji všichni ti, kteří chtějí zásadním způsobem zlepšit a zefektivnit svůj systém řízení BOZP. Přístup autora má základní znaky novosti, protože pomocí nového přístupu (norma OHSAS) a na základě praktických příkladů i vzorových dokumentů usnadňuje pochopení a aplikaci důležitých zásad BOZP v každodenní praxi organizace. Celé dílo je zaměřeno na preventivní přístup k BOZP a proto je zdůrazněna zásadní role vrcholového vedení organizace, ostatních vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, bezpečnostních techniků a zástupců zaměstnanců. Zodpovědné organizace si uvědomují strategickou povahu BOZP v jejich podnikání a především pro ně je tato publikace určena. Cílem je pomoci organizacím dosáhnout svých strategických cílů v oblasti BOZP, tzn. předcházet zraněním a poškození zdraví svých zaměstnanců. Hlavním cílem autora bylo vnést do přístupu k BOZP systém, řád a komplexnost. Autor je špičkovým expertem, poradcem, lektorem a certifikačním auditorem v oblasti BOZP. Je jedním ze zakladatelů nového směru v oblasti BOZP systémového přístupu k BOZP. Je aktivním konzultantem a poradcem BOZP, především v oblasti implementace systému řízení BOZP podle normy OHSAS. Je aktivním lektorem v řadě kurzů zaměřených na oblast BOZP se stovkami spokojených absolventů. Je spoluautorem knihy Abeceda personalisty, část BOZP a autorem řady odborných článků, ve kterých novátorským způsobem přistupuje k řízení BOZP. Je důsledný v osvojování nových poznatků v oblasti BOZP a pomáhá prosazovat v rámci svých aktivit zásady správné praxe v oblasti BOZP. ANAG 10/2009, brožovaná B5, 280 str. 389 Kč CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE s komentářem a příklady k připravujeme (2744) E. Hofmannová 4. vydání Výklady uvedené v publikaci se zaměřují především na paragrafy z části sedmé zákoníku práce vztahující se k oblasti poskytování cestovních náhrad. Současně zahrnují i obecná ustanovení zákoníku práce, která mají přímý vztah k poskytování cestovních náhrad. Publikované příklady jsou zaměřeny mj. i na promlčecí lhůty pro uplatnění práva zaměstnance na cestovní náhrady s odkazem na občanský zákoník (např. právní úkony, neplatnost atd.). Současně jsou uvedeny možnosti pro poskytování cestovních náhrad také v jiných právních vztazích, pokud bylo jejich poskytování sjednáno s odkazem na zákoník práce, nebo v případě, že tak stanoví zvláštní předpis. V publikaci jsou zpracovány mj. i další příklady se sledovanou problematikou v oblasti školství. Řešeny jsou postupy zaměstnavatelů při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách na území České republiky i v zahraničí. Obsahuje nové prováděcí předpisy platné pro rok Součástí je také úplné znění části sedmé zákoníku práce a jeho navazující paragrafy. Aktualizované příklady pro rok 2010 by měly pomoci k bezproblémovému užívání právní normy všem, kteří mají tuto oblast zvládnout bezkonfliktně a vyhnout se tím nezákonným postupům. ANAG 1/2010, brožovaná, cca 180 str. cca 220 Kč 14

17 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI a dávky sociální péče pro zdravotně postižené osoby (2708) N. Břeská, L. Vránová 2. vydání Druhé aktualizované vydání obsahuje vedle výkladu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, všechny potřebné právní předpisy a jsou v něm zapracovány změny obsažené v novelizacích přijatých po schválení zákona č. 111/2006 Sb. Jedná se zejména o změny, které zpřesňují, ale také zpřísňují poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, obsažené v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů. Autorky ve výkladu reagují rovněž na změny souvisejících právních předpisů a upravily také komentář k některým ustanovením v návaznosti na první poznatky z praxe. Do knihy je vložena aktualizace k a je aktuální i pro rok ANAG 6/2008, brožovaná, 416 str. 349 Kč DOTAZY A ODPOVĚDI z praxe zákoníku práce 2010 připravujeme (2745) P. Hloušková, J. Jakubka, L. Tomandlová 4. vydání Aktualizované a přepracované vydání souboru dotazů a odpovědí, ve kterém se promítají soudobé aktuální problémy ochrany zaměstnanců a flexibility zaměstnávání. Smyslem je informovat čtenáře o nezbytnosti vyváženého principu, který by umožňoval rozvoj smluvních vztahů při garanci základních jistot v postavení zaměstnanců. S ohledem na stav legislativy lze předpokládat, že informace budou platné až do poloviny roku Dotazy jsou uspořádány podle hlavních tradičních tematických okruhů pracovního práva následovně: 1. Obecné otázky; 2. Vznik, změna a skončení pracovního poměru; 3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; 4. Pracovní doba; 5. Dovolená; 6. Překážky v práci; 7. Mzda a plat; 8. Průměrný výdělek, srážky ze mzdy; 9. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu; 10. Odpovědnost zaměstnance za škodu; 11. Kolektivní vyjednávání. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 320 str. cca 310 Kč DOVOLENÁ a její aplikace v praxi s praktickými příklady 2010 připravujeme (2746) J. Jakubka, E. Špundová 2. vydání Právní úprava dovolené je v zákoníku práce upravena značně složitě a málo přehledně, ať již jde o určení vzniku práva na dovolenou za kalendářní rok či za odpracované dny, její délku a krácení, určení čerpání i proplacení náhrady mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou. Z hlediska směrnice EU je problematický i zánik práva na dovolenou, pokud není vyčerpána nejpozději v roce následujícím po vzniku práva na dovolenou. Publikace obsahuje citace jednotlivých paragrafů právních předpisů, které se této problematiky dotýkají, výklady jejich aplikace v praxi a konkrétní příklady, zpravidla formou dotazů a odpovědí. Nově se autoři zaměřili více i na skutečnost, že zákoník práce umožňuje v některých případech i více výkladů a je tudíž na zaměstnavateli (vedoucím zaměstnanci), který postup a řešení zvolí, protože náš právní systém nezná institut obecně závazného výkladu. Měla by přispět ke snadnější orientaci v této problematice a stát se pomocníkem při řešení problémů a situací, které se v souvislosti s dovolenou v praxi vyskytují. Lze předpokládat, že publikace bude platná minimálně do poloviny roku 2011, protože k žádným legislativním změnám zřejmě dříve nedojde. ANAG 3/2010, brožovaná, cca 170 str. cca 230 Kč DŮCHODOVÉ PŘEDPISY (po zásadní novele) s komentářem 2010 připravujeme (2709) J. Přib, V. Voříšek 6. vydání Šesté vydání přináší úplné znění zákona o důchodovém pojištění podle právního stavu ke dni po zásadní novele a obsahuje podrobný komentář jednotlivých ustanovení, který je doplněn řadou praktických příkladů, výběrem soudní judikatury, včetně nálezů Ústavního soudu, a odkazy na související ustanovení a předpisy. Zaměřuje se na změny (nové podmínky nároků na důchody, nové podmínky pobírání důchodů při výdělečné činnosti, invalidní důchod pro tři stupně invalidity apod.), které přinesla první etapa důchodové reformy provedená zákonem č. 306/2008 Sb. a které jsou účinné od roku Obsahuje též přehled jednotlivých novel s uvedením jejich účinnosti a texty přechodných ustanovení, včetně komentáře k aktuálním přechodným ustano- 15

18 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ vením. Součástí jsou i úplná znění souvisejících předpisů nebo jejich výňatky týkající se důchodového pojištění. ANAG 1/2010, vázaná, cca 480 str. cca 490 Kč FKSP A SOCIÁLNÍ FOND 2010 výklad, otázky a odpovědi novinka (2756) M. Krbečková, J. Plesníková 1. vydání Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů. Jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), popřípadě Sociálního fondu v organizacích, na které se nevztahuje vyhláška o FKSP. Jelikož se v této oblasti vyskytuje poměrně hodně otázek, a to jak v oblasti tvorby a plnění z FKSP, tak sociálních fondů a navíc mnohdy dochází i k záměně těchto fondů, je vhodné se v této problematice zorientovat. Kniha je doplněna o odpovědi na nejčastější dotazy čtenářů a o úplné aktuální znění vyhlášky č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích. ANAG 4/2010, brožovaná, cca 200 str. cca 220 Kč FKSP VE ŠKOLSTVÍ (otázky a odpovědi) (3875) A. Libnarová Fond kulturních a sociálních potřeb je určen zaměstnancům v pracovním poměru k příspěvkové organizaci, a to všem zaměstnancům bez ohledu na to, o jakou pracovní smlouvu, na základě které v organizaci pracují, se jedná. Není určen osobám, které v organizaci vykonávají práce na základě dohod mimo pracovní poměr. Fond je určen i bývalým zaměstnancům-důchodcům. V případech, kde to vyhláška umožňuje, lze poskytnout příspěvek i rodinným příslušníkům zaměstnance, a to na rekreační pobyty, zájezdy a vstupenky na kulturní a sportovní akce. Fond je tvořen z rozpočtových prostředků a na neoprávněné používání i těchto prostředků se vztahují ustanovení o porušení rozpočtové kázně. Organizace se snaží hospodařit s těmito prostředky v rámci právních předpisů. Přesto se vyskytují některé problémy, které vznikají v konkrétních situacích při používání prostředků fondu v jednotlivých organizacích a vyskytuje se řada dotazů, jak správně v jednotlivých případech postupovat. Při přípravě této publikace byla oslovena většina škol a školských zařízení s cílem získat co nejširší spektrum konkrétních dotazů k problematice FKSP. Domníváme se, že uvedené odpovědi na vybrané dotazy z jednotlivých organizací pomohou při řešení obdobných problémů i v jiných školských organizacích, kterým je publikace určena. PARIS 11/2008, brožovaná, 100 str. 175 Kč INSPEKCE PRÁCE a jiné kontroly u zaměstnavatelů (2678) B. Šubrt, L. Baron, P. Bukovjan, I. Grossmann, A. Havlík, A. Chládková, J. Jakubka, A. Kalvoda, N. Randlová 1. vydání Publikace je určena pro vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a referenty BOZP všech zaměstnavatelů, inspektoráty práce a úřady práce. Podává komplexní výklad k dané problematice, kam spadá působnost inspekce práce a její organizační struktura, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů, předpisů BOZP, skutkové podstaty přestupků a správních deliktů v oblasti pracovního práva včetně BOZP a zbytková působnost úřadů práce v kontrole dodržování zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zpřísnění postihu firem za přestupky a správní delikty. Platí i pro rok ANAG 4/2009, brožovaná, 272 str. 289 Kč KATALOG PRACÍ 2010 připravujeme (2698) F. Alinče, I. Tomší 3. vydání Dnem nabývá účinnosti nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a které nahrazuje nařízení vlády č. 137/2009 Sb. Toto nařízení, které platí od poloviny letošního roku, je kromě zvýšeného zařazení prací všeobecných sester a porodních asistentek zcela shodné s původním nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nový katalog prací zohledňuje změny ve veřejných službách a správě, které nastaly za dlouhou dobu, po kterou nebylo možno katalog upravovat (od počátku platnosti nového zákoníku práce), například v sociálních službách, v elektronizaci veřejné správy, ve stavebním řádu, v dopravněsprávních agendách, ve správě kulturních zařízení, u zdravotnických povolání, ve vydávání průkazů, ve správě justice apod. Doplňují se věci dříve chybějící (datové schránky, kontaktní místa) včetně zcela nových povolání (interní auditor, manažer kvality), 16

19 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ nahrazují se nevyhovující znění a činí se kroky ke zvýšení přehlednosti předpisu (nové uspořádání části 2.10 Státní správa a samosprávy) a právní určitosti při zařazování zaměstnanců do platových tříd. Vlastní znění katalogu se doplňuje o komentáře a odkazy na navazující právní předpisy, uvádí se příklady zařazení do platových tříd a dále předpisy upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. ANAG 2/2010, vázaná, cca 520 str. cca 430 Kč NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2010 připravujeme (2747) J. Kodrová, Z. Schmied 2. vydání Aktualizovaná praktická příručka je určena mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Navazuje na publikaci z roku 2009, je však podstatně přepracována v souvislosti s legislativními změnami, k nimž dosud došlo. Stručnou, přehlednou a srozumitelnou formou využívá mnoha příkladů z praxe a zkušeností získaných z aplikace pracovněprávních předpisů a předpisů o nemocenském pojištění v roce Podrobně informuje čtenáře o právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti poskytování náhrady mzdy nebo platu v prvním období trvání dočasné pracovní neschopnosti a nemocenského v období navazujícím. ANAG 2/2010, brožovaná, cca 150 str. cca 190 Kč OBSLUHA MZDY A PLATU průměrný výdělek, splatnost, výplata a srážky ze mzdy 2010 připravujeme (2685) B. Šubrt 2. vydání Příručka je určena zejména pro mzdové účetní, ale i pro advokáty, soudce, soudní exekutory, soudní úředníky, úřady práce, správy sociálního zabezpečení a další. Obsahuje komplexní výklad dané problematiky, zabývá se zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku a srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Výklad je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy. Jde o ojedinělou publikaci na českém trhu. Vzhledem k tomu, že k dochází ke změně redukčních hranic průměrného výdělku k výpočtu náhrady mzdy v prvních 2 týdnech pracovní neschopnosti a ke změně výpočtu srážek ze mzdy, je vydání publikace odloženo na rok ANAG 4/2010, brožovaná, cca 300 str. cca 250 Kč ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 2010 připravujeme (2692) M. Mikyska 4. vydání Nové rozšířené a aktualizované vydání přináší odpovědi na otázky a problémy, které navodil nový zákoník práce, jeho tzv. technická novela, jakož i nález Ústavního soudu ČR k zákoníku práce. Aktualizovaná publikace reaguje i na změny v nemocenském a důchodovém pojištění od roku 2009, které se promítají do agendy odškodňování. Současně shrnuje i výklad ke všem dílčím nárokům na odškodnění pro praxi zaměstnavatelů (zejména mzdových účetní a bezpečnostních techniků), pojišťoven i soudů. V rozsahu souvisejícím s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání je probrána i medicínská problematika (ve spolupráci s renomovaným soudním znalcem pro obor pracovní úrazy a nemoci z povolání doc. MUDr. Evženem Hrnčířem, CSc.), otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daňové otázky apod. Svoje zkušenosti s podáváním znaleckých posudků k výpočtům náhrad za ztrátu na výdělku a náhrad nákladů na výživu pozůstalých sděluje i jiný uznávaný soudní znalec, JUDr. Bedřich Klimeš. Obsahuje i vzory žalob a návody pro poškozené zaměstnance, jak nejlépe uplatňovat a chránit své nároky na odškodnění. Je využitelná i pro praxi odborových orgánů při poskytování právní pomoci členům odborů. Součástí jsou i praktické výpočty. ANAG 12/2009, brožovaná, cca 480 str. cca 310 Kč PLATOVÉ PŘEDPISY pro zaměstnance obcí a jejich příspěvkových organizací 2010 připravujeme (2748) I. Tomší, L. Trylč 3. vydání Publikace obsahuje výběr nejdůležitějších ustanovení platových předpisů pro oblast veřejných služeb a správy ve znění platném od Výklad jednotlivých ustanovení části šesté zákoníku práce, jimiž jsou upraveny platové poměry zaměstnanců územních samosprávných celků, spolu s komentářem 17

20 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vytvářejí praktickou příručku využitelnou nejen při odměňování zaměstnanců obcí, ale i ostatních zaměstnanců v oblasti veřejných služeb a správy. Součástí je i úplné znění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zvláštní pozornost je věnována aplikaci nového katalogu prací. Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, nabývá účinnosti dnem a přináší řadu podstatných změn proti stávající právní úpravě. Tyto změny souvisejí se změnami prováděnými ve veřejných službách a správě v širších souvislostech, například s elektronizací veřejné správy, novými pracemi prováděnými v dopravně správních agendách, v oblasti občanských a cestovních dokladů, živnostenského podnikání, čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, ve zdůraznění projektového řízení, ve zvýšené odpovědnosti zaměstnavatelů v zaměstnanecké agendě a v dalších oblastech. Změny souvisejí i se zvyšováním kvalifikační náročnosti prací. Nejvýrazněji se tento faktor projevil v oblasti stavebního řádu a územního plánu a v oblasti zdravotnických povolání. Mění se i zařazení všech správních a samosprávných činností do platových tříd, resp. došlo k jejich rozdělení do samostatných povolání pro jednotlivé specifické oblasti státní správy a samosprávy s vlastním číselným označením. Výběr příkladů prací z katalogu představuje ty části aktuálního katalogu prací, které jsou speciálně zaměřeny na potřeby obcí, jejich organizačních složek a jimi zřizovaných příspěvkových organizací. Cílem je poskytnout uvedeným zaměstnavatelům účelně uspořádané příklady prací podle jednotlivých oborů činností obcí, podle jejich působnosti, typu zařízení (školské, sociální, zdravotnické, kulturní, technické, provozní), a to podle nejběžnějších organizačních a kvalifikačních struktur a dalších podmínek. ANAG 3/2010, brožovaná, cca 410 str. cca 420 Kč POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ s komentářem a příklady 2010 připravujeme (2751) M. Ženíšková 2. vydání Dne nabyl účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění. Na tento zákon navazovaly i změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení. V průběhu roku 2009 bylo schváleno několik zákonů, které se dotýkají odvodu pojistného na sociální pojištění, mimo jiné i zákon, kterým byly zavedeny slevy na pojistném, a zákon zavádějící úsporná opatření od V příručce je uveden okruh poplatníků pojistného, principy pojištění osob migrujících mezi ČR a státy EU, ale i jinými státy, povinnosti zaměstnavatelů a OSVČ. Kniha obsahuje jednotlivá ustanovení zákona, včetně komentáře, ve kterém jsou zahrnuty výše uvedené změny. Výklad je doplněn praktickými příklady. Publikace je zpracována podle právního stavu k ANAG 1/2010, brožovaná, cca 140 str. cca 180 Kč POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE v oblasti zdravotní péče o zaměstnance 2010 D. Kuklová, B. Šubrt připravujeme (2634) 3. vydání Publikace obsahuje výklad právních předpisů, které se vztahují k pracovnělékařské službě (závodní preventivní péči), jak ji má nově upravovat připravovaný zákon o specifických zdravotních službách, a ke zdravotním aspektům práce vůbec, a to jak z pohledu lékaře, tak i z pohledu právníka. Upozorňuje na všechny pracovněprávní a zdravotněprávní souvislosti. Jde o jediný titul s tímto obsahem na českém knižním trhu. Zabývá se možnými způsoby zajištění péče, včetně smluv zaměstnavatelů se zdravotnickými zařízeními, systémem lékařských preventivních prohlídek, jejich právními důsledky a financováním. ANAG 6/2010, brožovaná, cca 370 str. cca 310 Kč PRACOVNÍ DOBA podle zákoníku práce (2694) A. Kottnauer, R. Gogová, V. Sládek 1. vydání Praktická komentovaná příručka vychází z úpravy zákoníku práce a zohledňuje rovněž jeho novelu. Je zaměřena zejména na délku pracovní doby (stanovená týdenní pracovní doba), začátek a konec pracovní doby, rozvržení pracovní doby (rovnoměrné a nerovnoměrné), pružnou pracovní dobu, konto pracovní doby jako nový institut právní úpravy, přestávku v práci na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávku, odpočinek mezi dvěma směnami a v týdnu, pracovní dobu a svátky, pracovní pohotovost, práci přesčas, noční práci, mzdové a platové aspekty pracovní doby, úpravu pracovní doby v předpisech Evropské unie a právní úpravu pracovní doby v dopravě podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 18

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Katalog odborných publikací nakladatelství ANAG. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy

Katalog odborných publikací nakladatelství ANAG. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy Katalog odborných publikací nakladatelství ANAG účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy obsah OBSAH OBSAH ÚČETNICTVÍ Prodejna ANAG 1 11 Národní dům na Vinohradech

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Nabídkový katalog odborných publikací nakladatelství ANAG

Nabídkový katalog odborných publikací nakladatelství ANAG Aktuální informace pro rok 2011: změny připravované v rámci stabilizace státního rozpočtu rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, důležité změny v oblasti DPH, dále změny související s tzv. zákonem s

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ nakladatelství ANAG pro rok 2014/2015

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ nakladatelství ANAG pro rok 2014/2015 ÚČETNICTVÍ ABECEDA NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2015 2394 H. Stuchlíková, S. Komrsková ANAG 4/2015, krouž. vazba, cca 300 str. cca 520 Kč ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2015 2390 ANAG 3/2015, krouž. vazba,

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2012: velká novela zákoníku práce (pracovní

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG BŘEZEN

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG BŘEZEN AKTUÁLNÍ NABÍDKA PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ ANAG BŘEZEN 2015 ÚČETNICTVÍ ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2015 2390 ANAG 3/2015, krouž. vazba, 416 str. 639 Kč ABECEDA ÚČETNICTVÍ 2323 PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ KATALOG ODBORNÝCH AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2013: ÚČETNICTVÍ / DANĚ / PRÁCE / MZDY / POJIŠTĚNÍ /

PUBLIKACÍ NAKLADATELSTVÍ KATALOG ODBORNÝCH AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2013: ÚČETNICTVÍ / DANĚ / PRÁCE / MZDY / POJIŠTĚNÍ / AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2013: tzv. daňový balíček, tzv. solidární zvýšení daně, zrušení slevy na dani pro důchodce, penzijní reforma, změna při provádění srážek z dávek nemocenského pojištění, zrušení maximálního

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Právní úprava Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb. pro účetní jednotky, u kterých

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Tematický okruh Daně

Tematický okruh Daně Tematický okruh Daně 1. Příjmy ze závislé činnosti, jejich druh, výpočet záloh a roční zúčtování. Stanovení dílčího základu daně ze závislé činnosti, použití srážkové daně. 2. Příjmy z podnikání a jiné

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v

4.2 100% odpočet výdajů (nákladů) vynaložených za zdaňovací období při realizaci projektů výzkumu a vývoje 63 4.3 Odečet z titulu vypořádání v OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY 9 ÚVOD 11 1. REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ (vybrané změny) 12 1.1 Reforma veřejných financí 12 1.2 Daňový řád 16 2. ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ 24 2.1 Předmět daně 24 2.1.1 Příjmy, které nejsou

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00JU Čj: MSK 77273/2009 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/28894/2008/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Mojmír Románek,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 11. 12. 2013 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

HORÁCIUS, s. r. o. Blatenská 2179/ Praha 4 Nabídka právnické literatury nakladatelství ANAG Nabídka na rok 2016 L I S T O P A D

HORÁCIUS, s. r. o. Blatenská 2179/ Praha 4 Nabídka právnické literatury nakladatelství ANAG Nabídka na rok 2016 L I S T O P A D HORÁCIUS, s. r. o. Blatenská 2179/3 148 00 Praha 4 Nabídka právnické literatury nakladatelství ANAG Nabídka na rok 2016 L I S T O P A D Podrobnější informace o titulech na www.horacius.com Objednávky non-stop

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více