Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 , ;,-.-=.<.1~,>> s~»' 2f==&%5; _. Dary od prévnickych osob - 1. strana a) penéiité dary Obchodnf firma nebo nézev prévnické osoby (dérce) ldentifikaéni éislo dérce (bylo-li pfid élen 0) jinak misto registrace V,» W..h Sfdio dérce 3 Y5 " "e" daru v Kn": Zetor, a.s. VYCI-{ODO0E Citfin ~ Finanéni trhy, a.s. FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o. EAA - OIL, s.r.o. BRANO GROUP, a.s. EGT Express CZ s.r.o. SE\/ARON s.r.o STUDENT AGENCY, S.r.O. Safetica Technologies s.r.o. MIKROP EEBIN a.s. AGROSTROJ Pelhfimov, a.s. ELKO, velkoobchod népojfi s.r.o. KAME - VM, s.r.o. EVERHT hydrauiika s.r.o. Jifivrba SENAGRO a.s. NEPRO stavebni a.s. HORSE FARM s.r.o. REDAM, spol. s r.o. S & K Label spol. s r.o. SVITAP J. H. J. spol. s r. 0. SPEA Olomouc, s.r.o. Vladimir Lich HANAKOV, spol. s r.0 Broiek Agro s.r.o. KAJGR - prodej pneu, a.s. REKU CONTROL s.r.o. WACAR ivanéice, spol.s.r.0. _ Trnkova 2781/111 Nerudova 823/37 Radiické 751/1138 Jasenické 296 U Trati 3328/38b Opavska 1000 Dolni novosadské 336/90 :Palackéh0 tf 'da 163a némésti Svobody 86/17 Bofivojova 878/35 éebin 416 U nédraif 1967 Podnikatelské 1180/20 TFeb 'ESké 1678/60 Zébéhlické 1230/31 Lufinf 874/52 Senoiaty Utoéiété 632 Bravantice 68 Mlfinské S23 Ho t'éikova 117 Kijevské 8 némésti Nérodnich Hrdinfi 2 Na Hfebenkéch 815 f Pod Kosifem 3127/74 Mitrov 32 Javorové 1512 Méjové 432/13 Krumi0v <é 143_Q[ O0 S O O O Brno 1 Hradec Krélové - Praiské Pfedmésti Praha 5 -Jinonice vsetfn Praha 10 Hradec nad Moravici Olomouc - Nemiiany Brno ~ Mediénky Brno Praha 3 Cebfn Peihfimov Plzefi Velké Mezifféf Praha 10 TFeb 'E - Podklééteff Senoiaty K é terec nad Ohfi Bravantice Smriice Praha 6 Svitavy Oiomouc Praha S Prostéjov Uhlffské Janovice Dobfié Praha 6 tvanéice ,00 ass 000, , , , , , , , , , ,00 so 000, , ,00 so 000, ,00 so 000, , ,00 S0 000, , ,00 S0 000, , , , , ,00 >- L 2 Datum: 28. bfezna 2014 \/ypracovaiz Ing. Petra Prochézkové Kontrolo -ah?/ 7l\ndrej Babi fizz4///i 2

13 - '-4\7~ =1f~ n-.\s:(!r)4q,\*. - _ ~...~-..2».w._...~.. 0-<_1\\»~,;,~v-_q><:mw\~:_ AF:M; W4m :_p_,\\\ Q,J Qg Dary od prévnickych osob - 2. strana a) penéiité dary, Id entifikaéni Eislo dérce Obchodnffirma nebo nézev prévnické osoby (dérce) (bylo-ii pfidélen o ) jma " k Srdlo ' darce ' W59d pe"éiitéh V mfsto registrace am V Kc NEST, spol. s r.o. mg. Rostislav Horfiiéka u< /-\u*rorv1or~n", s.r.o. PROVEM a.s. Havlfékilv Brod ;Ale Lachout Zemédé ské druistvo Pluhfiv 2d'ér 1&5 SANACE spoi. 5 r.o. Odbytové druistvo Pacov, druistvo JASANKA s.r.o.. ifi Kubének Zemédélské spolefinost Zemédéiské druistvo "Kalich" D~K zemédélské a.s. Pr0Medica, spol. s r.o. Envinet a.s. HOPA PLZEN s.r.o. NORUNEX s.r.o. AGROSPOL UTECHOVICE spol. s.r.o. Jan Stanfk Pavel Tram pota Zdenék Vituj Jan Bene KOMO mark s.r.o. ZOD 11. kvéten, a.s. S~servis bke, s.r.o. Odbytové druistvo Brdy, druistvo Zdenék Helich Véclav Koéi Radek Li ka Znojemské K Vodojemu 4324/ KOZu any Kojetfn Javorové Pluhfiv 2d'ér Dlouhé 560/ Myslikova Chabrovice Husova Kosova Hora Masarykova Koilany, Dfevec E. Vaienty 3969/ Modfinové Doudlevecké Tuiikova 779/ Utéchovice Akétové ale} Svobody 1265/ Chrastiny Stanovice Sabinova 154/ kvétna Neuiilova Rosovice Oseéek Hradsko 3 - Méeno Ném. Mfiu O Jihiava 7 Kroméfii Koiuéany-Téiaiy Haviiékfiv Brod Chotoviny Pluhfiv 2d'ér lapanice Pacov Sobéslav Véetaty Kosova Hora Kamenice nad Lipou Kralovice Prostéjov TFebié Plzefi Brno - Vevefi Pacov Neratovice Plzefi -Severn? Pfedmésti Pfsek Nové Cerekev Ostrava ~ Svinov Milin Brno DobF:' Pfiov -Pfedradi M eno Bfezové A /" \..._.a-=...,._4~,= *_ Datum: 28. bfezna 2014 Vypracoval: ing. Petra Prochézkové yrmfiz lng. Andrej Babié //22/z 2 _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 --~--~---'-~-~»<-=====.-..._ ,..;. 1-.2~_...»_...,...,.~~~.1zv-0%Ii1N /0 5,..._-am1-=_-.--;-~;.'-1aw ' 1.?->.~ \.-,>.-2-2.»,.-.~=.-.-..~.~.-s:~:<».~ - \.\=1;;_g<,. D-ary od p1'évni1c1-q;'rc i1~ osob» 3. strana vv a) penezité dary Obchodm firma nebo nézev prévnické osoby (dérce) Zemédé- sk\} podnik Kvasicko, a.s. Libor Pékn? Zemédélstvi Btatné, a.s. \REAAS s.r.o. 1 PROBITAS spol. 5 r.o. 1J0sefChalupn\'/, S A 1, spolek ambulantnich lékaffi Magnet Realit s.r.o. AUTOSKLO aru "rfk, s.r.o. Jan Groh Darina Kricnarové ;Vina?stvi (Term? Vaitice s.r.o. jlng. Jan éra! ilifi Brotének Slavomir Obleser Zdenék Mrézek LT-PLAST, spol. s r.o. Jan Bursik Patrik Zoula CWTC s.r.o. Ing. Vladimir Kulil, Ph.D. STENO v.0.s. Drfibei fierven? Hrédek s.r.o. AT Com pius a.s. IWW asap, s.r.o 3 Marek P eni<":ka Robert Kuéera Lukéé Kozubik Lukéé Daniel ;Lib0r losz r Datum: 28. bfezna 2014 \ ldentifikaéni Eislo dérce (bylo-ii pfidéieno) jinak misto registrace /-l1 ;Trévnik é.p. 123 Hnézdenské 767/2a Cechova 32 Céstkova 689/74 aféfské Domky 500 VV kov 111 Bratff Capkfi 773 Kotové 176 Jéchymovské 528 Vrchlického 1230/2 Lhota pod Hofiékami 32 ;StFe ecké 61 7 Mafatkova 916/6 Nové 271 Okruini 390 Stra k0v 293 jubotenice 152 *Na Popluif 160 Bélotin 230 Tovérni 500 Okruini535 Hfirka 1060 Nezva!ova 2637 U Habrovky 247/11 Kosteia ny 161 Chloumecké 1710/35 Pod Kufidlem 396 tfida Edvarda Beneée 1558/16 Zémek 63 vctbu z<é_ J; 359/sz Sidlo dérce O VVIII Kromerlz Praha 8 Blatné Plzefi Teplé Louny Upice Karlovy Vaw Karlovy Vary Hradec Krélové Lhota pod Hofiékami Valtice Praha 4 - Kamvk védomice Bohu ovice nad Ohfi Straékov Litoméfice Krabéice Bélotin Strakonice II Vikfiovice Kralupy nad Vltavou Zatec Praha 4 Kroméffi Mélnik Strakonice Hradec Krélové Javornik Praha -!<o ife Vypracovalz lng. Petra Prochézkové Kontzple 1 -g. ndrej Babi 0 W e penéiitého daru v KE s 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00; 1 500, , , , , , , , , , , , , ,00

15 i _; ,.._» »:-1» _-3».-==:w-=z\\»v/»2* xx - 7 " 1' :-'»-- -'5-=1 \ -, '.-;: <_ =:-..- Sary od pré-vn ci< 'c-111 osob - 1. s1ra--navua) nepenezlté dary Obchodnifirma nebo nzizev pr:-ivnické osoby (darce) COMMIA s.r.o. lng. Pavei Elias Trsk Horék a.s. Drink revolution company a.s. Kofola a.s. Petr Havlffiek ANKABA, spol. s r.o. Galaktické agentura s.r.o. EGT Express CZ s.r.o. HS geo, s.r.o. Dallmayr Vending & Office, k.s. Svétlu ka s.r.o. Podébradské blata, a.s. Hortim-international, spol. s r.o. SEPARA spot. s r.o. lng. Jaroslav Vad'ura QANTO CZ s.r.o. Ph Dr. Alibeta Viékové Kofoia a.s. DOOS, spol. s r.o. STA\/EBNI FIRMA PLUS s.r.o. Pivni a vinné lézné Stodofini s.r.o. Jaroslav Cerny PROPAGO, spol. s r. 0. Kvéta Hodonin, s.r.o. Zuzana Adamcové SILS, s.r.o. Id entn 'f' kacm " "' cislo dérce (byio~ii pfidéleno) jinak misto registrace Politickych vézfifi 912/10 Libufiina 987 Dréidanské 83A Kartouzské 20/7 Za drahou 165/1 Vitéjeves 214 Hfebeéské 404/2595 Vinohradské 343/6 Dolni novosadska 336/90 Absolonova 2a Politiclqich vézfifil 1597 Staré némésti 24/25 Kouty SO Kéfrova 242 Jaselska 25 Po e ovice 677 Bubenské 8a/943 Sémova 3 Za drahou 165/1 Litvinovické 7 Mé anské 109 Pobiaiova 819/14 Husovické 891/8 Komenského 798/7 Nérodni tfida 99 Brandlova 256/16 Brandlova Sidlo dérce Prafia 1 Roudnice nad Labem Ustf nad Labem Praha 5 - Smichov Krnov - Pod BezruEov\)m vrchem Vitéjeves Kladno Praha 2 - Vinohrady Olomouc - Nemilany Brno Praha 1 Brno Podébrady Brno Brno Uherské Hradiété Praha 7 - Ho e ovice Bl'l'\0 Krnov - Pod Bezruéowm vrchem Ceské Budéjovice Hodonin Ostrava - Moravské Ostrava Brno Hodonin Hodonin Hodonin Hodonin p - Datum: 28. bfezna 2014 Vypracoval: ing. Petra Prochézkové K0ntroIo ej Babié 1.. \,.

16 M.=.=w,-.: ';'?,t ~$z<?\': L % =f/~"z *,=-P?,\.-, _» _ r I H...\-_. Ziary" od p-rév- 0-so-- b» - 4. strana vv a) penezité dary Obchodni firma nebo nézev prévnické osoby (dérce) Vladisiav Kfiourek Milo Cetkovskxj Bc. Josef Melén Josef Volf ldentifikaéni Eislo dérce (bylo-ii pfidéleno) iinak misto registrace Hradecké 215 Odrava 22 Maékov 87 Miskolezy iv Vyse Sidio dérce penéiitého dam v KE O2 388 D1 552 O4 Opoéno 500,007 Cheb soo,o0; Blatné 500,00j Chvaikovice 50,00; L { /X-b gatum; Z3_ bfezna 2014 vypracovalz mg. Petra Prochézkové Kontro Andre] Bab /'

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2012

Obory Vzdělání a řemeslo 2012 Obory Vzdělání a řemeslo 2012 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2013 206 Dubský Karel Jindřichův Hradec 301 Holá Hedvika - Rožnov 506 MATHEO s.r.o. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2013

Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Obory Vzdělání a řemeslo 2013 Vzdělání a řemeslo 2013 01.00 Vzdělávací zařízení Střední škola rybářská a vodohospodářská J. Krčína 01.01 Základní školy StřeStřední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav,

Více

Semináře, kurzy a jiné druhy podpory pořádané Sekcí vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB od ledna 2003 do prosince 2011

Semináře, kurzy a jiné druhy podpory pořádané Sekcí vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB od ledna 2003 do prosince 2011 Semináře, kurzy a jiné druhy podpory pořádané Sekcí vzdělávání ve školství Občanského sdružení od ledna 2003 do prosince 2011 ZŠ Vojnovičova, Ústí n. Labem 14.12.2011 Konzultace ZŠ Starý Jičín 14.12.2011

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 16453/ENV/11/ Ing. Lehejček/ l. 2434 29. 4. 2011 Věc: Posuzování

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Oranžový minivolejbal

Oranžový minivolejbal Žlutý minivolejbal 1 Lanškroun A Brno 2 MSK Beskydy B Brno 3 Slovácká Slavia Uherské Hradiště Brno 4 Svitavy A Brno 5 Svitavy B Brno 6 ŠSK Ostrava C Brno 7 TJ Polička A Brno 8 TJ Polička B Brno 9 TJ Polička

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun.

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun. Praha Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město nám. W. Churchilla 2 Praha 3 - Žižkov tel: 234 463 343 dle telefonického objednáni Středočeský Beroun Wágnerovo náměstí 1541 (6.

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ Servisy ZELENÁ LINKA: 800 123 133 CENTRÁLNÍ SERVIS PRAHA ST EDO ESKÝ ÚSTECKÝ KARLOVARSKÝ PLZE SKÝ JIHO ESKÝ PARDUBICKÝ KRÁLOVÉHRADECKÝ LIBERECKÝ VYSO INA JIHOMORAVSKÝ OLOMOUCKÝ ZLÍNSKÝ MORAVSKOSLEZSKÝ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst Alena Zieglerová Hradec Králové, 24.10.2014 Agentura = Odbor pro soc. začleňování Sekce

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011

Výsledky turnaje. PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 PŘÍPRAVKY - DÍVKY 2000-1. kolo Český Krumlov 20.3.2011 1.Hadáčková Bára (Sokol České Budějovice), 9:1 (106:49) 25 b. (1) Haviarová Erika (SKB Český Krumlov) 6:0 (2:0/11:1 11:3); (2) Stehlíková Kateřina

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více