Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 , ;,-.-=.<.1~,>> s~»' 2f==&%5; _. Dary od prévnickych osob - 1. strana a) penéiité dary Obchodnf firma nebo nézev prévnické osoby (dérce) ldentifikaéni éislo dérce (bylo-li pfid élen 0) jinak misto registrace V,» W..h Sfdio dérce 3 Y5 " "e" daru v Kn": Zetor, a.s. VYCI-{ODO0E Citfin ~ Finanéni trhy, a.s. FASTAV DEVELOPMENT - AOC, s.r.o. EAA - OIL, s.r.o. BRANO GROUP, a.s. EGT Express CZ s.r.o. SE\/ARON s.r.o STUDENT AGENCY, S.r.O. Safetica Technologies s.r.o. MIKROP EEBIN a.s. AGROSTROJ Pelhfimov, a.s. ELKO, velkoobchod népojfi s.r.o. KAME - VM, s.r.o. EVERHT hydrauiika s.r.o. Jifivrba SENAGRO a.s. NEPRO stavebni a.s. HORSE FARM s.r.o. REDAM, spol. s r.o. S & K Label spol. s r.o. SVITAP J. H. J. spol. s r. 0. SPEA Olomouc, s.r.o. Vladimir Lich HANAKOV, spol. s r.0 Broiek Agro s.r.o. KAJGR - prodej pneu, a.s. REKU CONTROL s.r.o. WACAR ivanéice, spol.s.r.0. _ Trnkova 2781/111 Nerudova 823/37 Radiické 751/1138 Jasenické 296 U Trati 3328/38b Opavska 1000 Dolni novosadské 336/90 :Palackéh0 tf 'da 163a némésti Svobody 86/17 Bofivojova 878/35 éebin 416 U nédraif 1967 Podnikatelské 1180/20 TFeb 'ESké 1678/60 Zébéhlické 1230/31 Lufinf 874/52 Senoiaty Utoéiété 632 Bravantice 68 Mlfinské S23 Ho t'éikova 117 Kijevské 8 némésti Nérodnich Hrdinfi 2 Na Hfebenkéch 815 f Pod Kosifem 3127/74 Mitrov 32 Javorové 1512 Méjové 432/13 Krumi0v <é 143_Q[ O0 S O O O Brno 1 Hradec Krélové - Praiské Pfedmésti Praha 5 -Jinonice vsetfn Praha 10 Hradec nad Moravici Olomouc - Nemiiany Brno ~ Mediénky Brno Praha 3 Cebfn Peihfimov Plzefi Velké Mezifféf Praha 10 TFeb 'E - Podklééteff Senoiaty K é terec nad Ohfi Bravantice Smriice Praha 6 Svitavy Oiomouc Praha S Prostéjov Uhlffské Janovice Dobfié Praha 6 tvanéice ,00 ass 000, , , , , , , , , , ,00 so 000, , ,00 so 000, ,00 so 000, , ,00 S0 000, , ,00 S0 000, , , , , ,00 >- L 2 Datum: 28. bfezna 2014 \/ypracovaiz Ing. Petra Prochézkové Kontrolo -ah?/ 7l\ndrej Babi fizz4///i 2

13 - '-4\7~ =1f~ n-.\s:(!r)4q,\*. - _ ~...~-..2».w._...~.. 0-<_1\\»~,;,~v-_q><:mw\~:_ AF:M; W4m :_p_,\\\ Q,J Qg Dary od prévnickych osob - 2. strana a) penéiité dary, Id entifikaéni Eislo dérce Obchodnffirma nebo nézev prévnické osoby (dérce) (bylo-ii pfidélen o ) jma " k Srdlo ' darce ' W59d pe"éiitéh V mfsto registrace am V Kc NEST, spol. s r.o. mg. Rostislav Horfiiéka u< /-\u*rorv1or~n", s.r.o. PROVEM a.s. Havlfékilv Brod ;Ale Lachout Zemédé ské druistvo Pluhfiv 2d'ér 1&5 SANACE spoi. 5 r.o. Odbytové druistvo Pacov, druistvo JASANKA s.r.o.. ifi Kubének Zemédélské spolefinost Zemédéiské druistvo "Kalich" D~K zemédélské a.s. Pr0Medica, spol. s r.o. Envinet a.s. HOPA PLZEN s.r.o. NORUNEX s.r.o. AGROSPOL UTECHOVICE spol. s.r.o. Jan Stanfk Pavel Tram pota Zdenék Vituj Jan Bene KOMO mark s.r.o. ZOD 11. kvéten, a.s. S~servis bke, s.r.o. Odbytové druistvo Brdy, druistvo Zdenék Helich Véclav Koéi Radek Li ka Znojemské K Vodojemu 4324/ KOZu any Kojetfn Javorové Pluhfiv 2d'ér Dlouhé 560/ Myslikova Chabrovice Husova Kosova Hora Masarykova Koilany, Dfevec E. Vaienty 3969/ Modfinové Doudlevecké Tuiikova 779/ Utéchovice Akétové ale} Svobody 1265/ Chrastiny Stanovice Sabinova 154/ kvétna Neuiilova Rosovice Oseéek Hradsko 3 - Méeno Ném. Mfiu O Jihiava 7 Kroméfii Koiuéany-Téiaiy Haviiékfiv Brod Chotoviny Pluhfiv 2d'ér lapanice Pacov Sobéslav Véetaty Kosova Hora Kamenice nad Lipou Kralovice Prostéjov TFebié Plzefi Brno - Vevefi Pacov Neratovice Plzefi -Severn? Pfedmésti Pfsek Nové Cerekev Ostrava ~ Svinov Milin Brno DobF:' Pfiov -Pfedradi M eno Bfezové A /" \..._.a-=...,._4~,= *_ Datum: 28. bfezna 2014 Vypracoval: ing. Petra Prochézkové yrmfiz lng. Andrej Babié //22/z 2 _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

14 --~--~---'-~-~»<-=====.-..._ ,..;. 1-.2~_...»_...,...,.~~~.1zv-0%Ii1N /0 5,..._-am1-=_-.--;-~;.'-1aw ' 1.?->.~ \.-,>.-2-2.»,.-.~=.-.-..~.~.-s:~:<».~ - \.\=1;;_g<,. D-ary od p1'évni1c1-q;'rc i1~ osob» 3. strana vv a) penezité dary Obchodm firma nebo nézev prévnické osoby (dérce) Zemédé- sk\} podnik Kvasicko, a.s. Libor Pékn? Zemédélstvi Btatné, a.s. \REAAS s.r.o. 1 PROBITAS spol. 5 r.o. 1J0sefChalupn\'/, S A 1, spolek ambulantnich lékaffi Magnet Realit s.r.o. AUTOSKLO aru "rfk, s.r.o. Jan Groh Darina Kricnarové ;Vina?stvi (Term? Vaitice s.r.o. jlng. Jan éra! ilifi Brotének Slavomir Obleser Zdenék Mrézek LT-PLAST, spol. s r.o. Jan Bursik Patrik Zoula CWTC s.r.o. Ing. Vladimir Kulil, Ph.D. STENO v.0.s. Drfibei fierven? Hrédek s.r.o. AT Com pius a.s. IWW asap, s.r.o 3 Marek P eni<":ka Robert Kuéera Lukéé Kozubik Lukéé Daniel ;Lib0r losz r Datum: 28. bfezna 2014 \ ldentifikaéni Eislo dérce (bylo-ii pfidéieno) jinak misto registrace /-l1 ;Trévnik é.p. 123 Hnézdenské 767/2a Cechova 32 Céstkova 689/74 aféfské Domky 500 VV kov 111 Bratff Capkfi 773 Kotové 176 Jéchymovské 528 Vrchlického 1230/2 Lhota pod Hofiékami 32 ;StFe ecké 61 7 Mafatkova 916/6 Nové 271 Okruini 390 Stra k0v 293 jubotenice 152 *Na Popluif 160 Bélotin 230 Tovérni 500 Okruini535 Hfirka 1060 Nezva!ova 2637 U Habrovky 247/11 Kosteia ny 161 Chloumecké 1710/35 Pod Kufidlem 396 tfida Edvarda Beneée 1558/16 Zémek 63 vctbu z<é_ J; 359/sz Sidlo dérce O VVIII Kromerlz Praha 8 Blatné Plzefi Teplé Louny Upice Karlovy Vaw Karlovy Vary Hradec Krélové Lhota pod Hofiékami Valtice Praha 4 - Kamvk védomice Bohu ovice nad Ohfi Straékov Litoméfice Krabéice Bélotin Strakonice II Vikfiovice Kralupy nad Vltavou Zatec Praha 4 Kroméffi Mélnik Strakonice Hradec Krélové Javornik Praha -!<o ife Vypracovalz lng. Petra Prochézkové Kontzple 1 -g. ndrej Babi 0 W e penéiitého daru v KE s 000, , , , , , , , , , , , , , , ,00; 1 500, , , , , , , , , , , , , ,00

15 i _; ,.._» »:-1» _-3».-==:w-=z\\»v/»2* xx - 7 " 1' :-'»-- -'5-=1 \ -, '.-;: <_ =:-..- Sary od pré-vn ci< 'c-111 osob - 1. s1ra--navua) nepenezlté dary Obchodnifirma nebo nzizev pr:-ivnické osoby (darce) COMMIA s.r.o. lng. Pavei Elias Trsk Horék a.s. Drink revolution company a.s. Kofola a.s. Petr Havlffiek ANKABA, spol. s r.o. Galaktické agentura s.r.o. EGT Express CZ s.r.o. HS geo, s.r.o. Dallmayr Vending & Office, k.s. Svétlu ka s.r.o. Podébradské blata, a.s. Hortim-international, spol. s r.o. SEPARA spot. s r.o. lng. Jaroslav Vad'ura QANTO CZ s.r.o. Ph Dr. Alibeta Viékové Kofoia a.s. DOOS, spol. s r.o. STA\/EBNI FIRMA PLUS s.r.o. Pivni a vinné lézné Stodofini s.r.o. Jaroslav Cerny PROPAGO, spol. s r. 0. Kvéta Hodonin, s.r.o. Zuzana Adamcové SILS, s.r.o. Id entn 'f' kacm " "' cislo dérce (byio~ii pfidéleno) jinak misto registrace Politickych vézfifi 912/10 Libufiina 987 Dréidanské 83A Kartouzské 20/7 Za drahou 165/1 Vitéjeves 214 Hfebeéské 404/2595 Vinohradské 343/6 Dolni novosadska 336/90 Absolonova 2a Politiclqich vézfifil 1597 Staré némésti 24/25 Kouty SO Kéfrova 242 Jaselska 25 Po e ovice 677 Bubenské 8a/943 Sémova 3 Za drahou 165/1 Litvinovické 7 Mé anské 109 Pobiaiova 819/14 Husovické 891/8 Komenského 798/7 Nérodni tfida 99 Brandlova 256/16 Brandlova Sidlo dérce Prafia 1 Roudnice nad Labem Ustf nad Labem Praha 5 - Smichov Krnov - Pod BezruEov\)m vrchem Vitéjeves Kladno Praha 2 - Vinohrady Olomouc - Nemilany Brno Praha 1 Brno Podébrady Brno Brno Uherské Hradiété Praha 7 - Ho e ovice Bl'l'\0 Krnov - Pod Bezruéowm vrchem Ceské Budéjovice Hodonin Ostrava - Moravské Ostrava Brno Hodonin Hodonin Hodonin Hodonin p - Datum: 28. bfezna 2014 Vypracoval: ing. Petra Prochézkové K0ntroIo ej Babié 1.. \,.

16 M.=.=w,-.: ';'?,t ~$z<?\': L % =f/~"z *,=-P?,\.-, _» _ r I H...\-_. Ziary" od p-rév- 0-so-- b» - 4. strana vv a) penezité dary Obchodni firma nebo nézev prévnické osoby (dérce) Vladisiav Kfiourek Milo Cetkovskxj Bc. Josef Melén Josef Volf ldentifikaéni Eislo dérce (bylo-ii pfidéleno) iinak misto registrace Hradecké 215 Odrava 22 Maékov 87 Miskolezy iv Vyse Sidio dérce penéiitého dam v KE O2 388 D1 552 O4 Opoéno 500,007 Cheb soo,o0; Blatné 500,00j Chvaikovice 50,00; L { /X-b gatum; Z3_ bfezna 2014 vypracovalz mg. Petra Prochézkové Kontro Andre] Bab /'

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Benešov Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824 Beroun Gymnázium

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané licence ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1

Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané licence ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1 Seznam držitelů licencí, udělených pro pod nikání v energetických odvětvích, vydané ke dni 2 8.1 1.2 0 1 1 Seznam držitelů licencí, udělených pro podnikání v výroba elektřiny", vydané ke dni 28.11.2011

Více

Seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia

Seznam Autorizovaných Pracovišť Cebia Na klientském kuponu, který jste obdrželi spolu s tímto seznamem je zvýrazněna jedna ze služeb,,. Vyberte si prosím pracoviště, které má tuto službu vyznačenu ve sloupci a dohodněte si s ním termín přistavení

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa prioritni osa oblast podpory ID název žadatele 1 1.1 1612488 Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí 1 1.1 1288601 TEPVOS, spol. s r.o. 4 4.2 40304 DIAMO, státní podnik 1 1.1 541408 Svazek

Více

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP

Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP P íloha. 8: Adresá kontaktních míst a osob Seznam pracovník Finan ních ú ad ur ených pro kontakt s živnostenskými ú ady v projektu ZAP F hlavního m sta Prahy Finan ní ú ad Kontaktní osoba Tel. íslo e-mailová

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav

Gymnázium Sady 28. října 1 Břeclav VOŠ a SOŠ Rožmitálská 340 Březnice Gymnázium a SpgŠ Masarykova 248 Čáslav Hlavní 106 Aš SOŠ Černoleská 1997 Benešov Integrovaná střední škola technická Černoleská 1997 Benešov Husova 470 Benešov Střední zdravotnická škola Máchova 400 Benešov Střední zemědělská škola a VOŠ Mendelova

Více

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00

Odběratel Ulice Místo PSČ. 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002081 TRAFIKA Bratří Venclíků 1139/3 Praha 9-Černý Most 198 00 6000002094 TABÁK-Petřiny Na Petřinách /MHD Větrník/ Praha 6-Břevnov 162 00 6000002161 TABÁK Opatovská /Bohúňova-kruh.objezd/ Praha 4-Chodov

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 IČO Název školy Body k expiraci 55450 Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí 150 66711 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 432 82554 Střední

Více

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NE PERCENTILOVÉ Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín Královéhradecký 85 1 1,2% 84 (0) 0,0% 1 69,3 - Obchodní akademie a JŠ Hlavní třída 31 Šumperk Olomoucký 41 3 7,3% 38 (0) 0,0% 2 68,0

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2004/2005 Název školy ulice Sídlo Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2004/2005 Název školy ulice Sídlo Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední Gymnázium Hlavní 106 Aš VOŠ a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Střední zdravotnická škola Máchova 400 Benešov Střední odborná škola Černoleská 1997 Benešov Gymnázium Husova 470 Benešov Gymnázium

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým

Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Příloha 2 Adresář subjektů poskytující péči a podporu psychicky nemocným a jejich blízkým Psychiatrická oddělení nemocnic, Psychiatrické kliniky název adresa kontaktní osoba Ústřední vojenská nemocnice

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600005305 EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782 Hlavní město Praha 4 leté obory vzdělání 600001873 Gymnázium a Hudební

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam.

stav k 11. 3. 2014 Sídlo pracoviště Technologický park Cihlářská 4132, 434 03 Chomutov tel.:602 127 157 e-mail: paveladamec50@seznam. Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle 87a odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET

MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET MANUÁL PRO ŘIDIČE DRIVER S SET Obsah Content Vítejte v Business Lease! Welcome to Business Lease! Pohotovostní manuál Emergency Manual Servis, údržba a opravy Service, maintenance and repairs Pneumatiky

Více

Název zařízení Zřizovatel Místo PSČ Ulice Telefon E-mail Zřizovatel MPSV Hlavní město Praha

Název zařízení Zřizovatel Místo PSČ Ulice Telefon E-mail Zřizovatel MPSV Hlavní město Praha Zřizovatel MPSV ÚSP pro mládež mentál. postiž. MPSV Neveklov 257 56 Tloskov 317 740 111 dusp.tloskov@iol.cz ÚSP pro mládež tělesně postiž. MPSV Zbůch 330 22 V Sídlišti 347 377 830 611 info@uspzbuch.cz

Více

Prominutí odvodů a penále právnickým osobám za období 4. 9. 2006-9. 1. 2007 (v Kč)

Prominutí odvodů a penále právnickým osobám za období 4. 9. 2006-9. 1. 2007 (v Kč) Prominutí odvodů a penále právnickým osobám za období 4. 9. 2006-9. 1. 2007 (v Kč) Poř. číslo Název subjektu Odvod Penále Žádáno Prominuto Žádáno Prominuto Datum prominutí Rozhodoval* 1 Obec Domoraz 101

Více

Seznam Země živitelka 2014

Seznam Země živitelka 2014 Seznam Země živitelka 2014 A.G.M.C. international, s.r.o. Srbská 2741/53 612 00 Brno tel. 602810890 jiri.havelka@klikni.cz škvarkové tyčinky 215 Agentura podnikatelů ČR s.r.o. Blatnice pod Svatým Antonínkem

Více

43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 43776752 Základní škola slaný, Rabasova 821, okres Kladno 44225997 ZŠ Chlumec 44553226 ZŠ Mírová

43380123 Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 43776752 Základní škola slaný, Rabasova 821, okres Kladno 44225997 ZŠ Chlumec 44553226 ZŠ Mírová IČO název školy 00082627 Střední škola, obchodu, řemesel, služeb a Základní škola v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 00401081 Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T.G. Masaryka 106 00473944 Integrovaná střední

Více