VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok

2 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU 8 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY.9 ZPRÁVA AUDOTORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výroční zpráva rok

3 ÚVODNÍ SLOVO Dámy a pánové, vážení akcionáři, jménem představenstva společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice si Vám dovoluji předložit souhrnnou zprávu informující o rozvoji naší společnosti v uplynulém roce. Závěrem roku 2013 padla významná rozhodnutí, které vedly k provedení změn tykajících se organizace a vlastnictví majitele z pohledu nového zákona a přizpůsobeni se, k řadě pravidel v rámci veškerých národních a evropských dotací. V rámci těchto změn došlo ke změně vlastníka ke dni a jediným akcionářem je Agro ZPMA s.r.o., IČ Společnost v roce 2014 řídil předseda představenstva. Po několika ne moc vydařených létech hospodaření, byl pro nás rok 2014 zlomovým rokem, kdy se nám podařilo zrealizovat námi vytýčené plány a tak docílit v řadě komodit dobrých výsledků. V minulém roce co se týče živočišné výroby došlo k navýšení realizační ceny za mléko a vejce a to významným způsobem i v rostlinné výrobě bylo dosaženo velmi dobrých výsledků co se týče hektarových výnosů tak i zpeněžení. Stavy hospodářských zvířat byly stabilizovány, ale i v roce 2015 počítáme z mírným navýšením stavů skotu. V chovu nosnic během roku 2014 nešlo k žádným větším změnám. Věřím, že všechny tyto i jiné skutečnosti umožní další rozvoj společnosti a její růst bude úspěšně pokračovat. Konstatuji, že se nám v průběhu roku zcela nepodařilo realizovat všechna naše dřívější předsevzetí a to zejména: neupevnili jsme pozici firmy jako jednoho z největších dodavatelů řepky ozimé ve spolupráci v firmou NAVOS a.s. na druhou stranu se nám docela podařilo zkvalitnit péči o zákazníky a náš aktivní přístup k nim v rámci roku bylo uzavřeno mnoho nových obchodních smluv týkajících se především služeb a prodeje vajec byly provedeny a realizovány investice, které jsme si předsevzali Díky usilovné práci všech zaměstnanců a jejich loajalitě vůči firmě konstatuji, že se nám podařilo navýšit objem prodeje, který činil v roce tis. Kč. což je o 528 tis. Kč více než v roce minulém. Za účetní období byl dosažen zisk ve výši tis. Kč, což znamená oproti roku 2013 výrazné zlepšení. V roce 2015 bude rozvoj našich podnikatelských aktivit nadále pokračovat. Naší neustálou snahou je nabídnout obchodním partnerům kvalitní produkty a maximálně podpořit naše zákazníky. Věřím, že se nám v roce 2015 podaří dosáhnout lepší produktivity práce a naplnit naše záměry zformulované v plánu na tento rok. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům a členům orgánů společnosti za práci a tvůrčí přístup, který v loňském roce pomohl spoluvytvářet úspěch firmy. Bc. Čeněk Lach předseda představenstva Výroční zpráva rok

4 PROFIL SPOLEčNOSTI obchodní firma: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice právní forma: akciová společnost datum vzniku: ledna 1994 sídlo: Zámecká 1, čp. 83, Město Albrechtice IČ: základní kapitál: ,- Kč Společnost zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je zaměřena především na rostlinnou a živočišnou výrobu. Od založení společnosti se nám více či méně daří dosahovat nárůstu objemu prodeje, v právě uzavřeném roce došlo k výraznému nárůstu tržeb za obiloviny, taktéž realizační cena vajec i mléka zaznamenala větší vzestup oproti letům minulým. Akciová společnost stále patří mezi uznávané zemědělské podniky v regionu. Závěrem roku 2013 došlo k významné skutečnosti, vznikla nová společnost Agro ZPMA s.r.o., která byla založena v důsledku rozdělení společnosti OLZ, a.s. se sídlem Olomouc Svatý Kopeček, Sadové nám. 3/3, PSČ , IČ , jejím rozštěpení se vznikem nových obchodních společností. Valná hromada společnosti OLZ, a.s., IČ , konaná dne rozhodla o rozdělení společnosti rozštěpením se vznikem 3 nových nástupnických společností, a to společnosti Středomoravská kapitálová a.s., se sídlem Olomouc Svatý Kopeček, nám. Sadové 3/3,PSČ (nástupnická společnost I); společnosti Agro SP s.r.o., se sídlem Potštát, Půtová č.p. 222, PSČ (nástupnická společnost II) a společnosti Agro ZPMA s.r.o., se sídle Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ (nástupnická společnost III), přičemž společnost OLZ, a.s. v důsledku rozdělení rozštěpením zaniká. VRCHOLOVÉ ORGÁNY Představenstvo Bc. Čeněk Lach předseda Ing. Kateřina Pacáková člen Ing. Stanislav Lach st. - člen Dozorčí rada Ing. Marie Hanousková - předseda Drahoslava Houfková - člen František Trnavský - člen Management Tvoří představenstvo společnosti. Koncem měsíce prosince 2013 byla svolána mimořádná valná hromada OLZ, kde došlo mimo jiné i ke změně ve statutárních orgánech společnosti. Místo, místopředsedy představenstva Ing. Zdeňka Petra byla nově zvolena Ing. Pacáková Kateřina jako člen. Také došlo ke změně i v dozorčí radě předsedkyni se stala Ing. Hanousková Marie místo Ing. Pacákové Kateřiny a nově navržena členka je Houfková Drahoslava za Ing. Petrovou Soňu. Výroční zpráva rok

5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Představenstvo společnosti se na všech svých zasedáních zabývalo hospodařením společnosti, podrobně hodnotilo výsledky činnosti a ukládalo úkoly managementu. Přijatá opatření byla průběžně vyhodnocována a možno konstatovat, že většina úkolů stanovených pro rok 2014 byla splněna. Charakteristika činnosti a postavení na domácím a zahraničním trhu: -hlavní výrobní činnosti společnosti je prvotní zemědělská výroba, především rostlinná výroba - zabývající se výrobou obilovin, zejména pro naplnění krmného fondu a výroba zelené hmoty včetně zpracování na seno a senáž. V menší míře jsou pěstovány pícniny určené především k výrobě krmiv (siláže) a olejniny ve formě řepky, která je určena výhradně na prodej. V rámci živočišné výroby se zabýváme chovem nosnic zaměřených na snášku, která v minulém roce činila kusů, vyrobené vejce jsou prodávány v přilehlých obcích, městech a v okolí. Nemalou mírou máme zastoupený chov hovězího skotu, zaměřený na výrobu mléka, a chov masných plemen v rámci využití spasení nedostupných pozemků v rámci katastru. Stručná charakteristika jednotlivých úseků: Rostlinná výroba plocha v ha výnos t/ha Produkce v t Plodina Pšenice 287,55 319,05 295,43 6,18 5,91 3, , ,2 1094,7 Ječmen ozimý 108,67 97,51 98,09 5,92 3,67 3,90 643,33 357,87 382,6 Ječmen jarní 30,33 39,50 77,50 5,02 4,28 3,41 152,26 168,6 264,3 Řepka 91,51 96,87 97,05 4,10 3,48 3,76 375,19 337,7 365,3 Louky a pastviny 1021, , ,17 2,31 2,02 2, ,6 2212,4 2235,1 2. Živočišná výroba Průměrný stav mléko l/dojnici přírůstky kg/ks/den Produkce kg, ks vajec Krávy Telata ,80 0,80 0, jalovice ,60 0,60 0, Žír ,70 0,55 0, Nosnice Přehled tržeb (v tis. Kč) tržby za výrobky RV tržby za mléko tržby za vejce tržby za maso tržby za ostatní výrobky a služby dotace provozní Komentář: Výroční zpráva rok

6 Chov drůbeže již řadu let patří mezi významný, a to především výroba vajec s následným prodejem, pak výroba obilovin hlavně pšenice ozimé a řepky ozimé. V posledních třech letech je tato výroba na dobré úrovní co se týče hektarového výnosu tak i zpeněžení. Jiné komodity, které pěstujeme mezi, které patří, ječmen ozimý a jarní, lupina a kukuřice netvoří tak významnou část. V loňském roce jsme chovali v průměru 890 kusů skotu, přibližně polovina jsou zvířata zaměřena na masné plemeno a druhá polovina jsou zvířata mléčných plemen. V nemalé míře toto zastoupení skotu napomáhá při spásaní méně či vůbec nedostupných ploch. Pro plynulý a celkem rychlý průběh veškeré sklizně je zapotřebí neustále obnovovat mechanizační park tak, abychom byli schopni zabezpečit kvalitní krmivovou základnu pro zimní a přechodné období a především splnit podmínky pro vyplácení dotací z Evropské unie. Lidské zdroje Průměrný přepočtený stav v roce 2014 činil 35 zaměstnanců a v roce 2013 činil 40 zaměstnanců. Po mnoha letech se nám podařilo vzhledem k vzrůstajícímu průměrnému věku zaměstnanců omladit personální obsazení v dělnické profesi. Již řadu let stabilizován tým THP a v současné době je na dobré úrovni. V loňském roce nebyla využívána nová pracovní místa formou dotací. Investice V loňském roce bylo ještě zakoupeno jedno osobní vozidlo značky ford mondeo. Byl pořízen nový mléčný automat za účelem rozšíření prodeje čerstvého mléka, který byl umístěn v prodejně vajec v městě Bruntále. Vzhledem, ke vzdálenostem našich podnikových prodejen a nevyhovujícímu stávajícímu nákladnímu vozidlu, byl pořízen menší mrazírenský vůz určený pro rozvoz mléka a vajec. Pro nevyhovující a zastaralý stav zemědělské techniky, hlavně traktorů, jsme ve třetím čtvrtletí pořídili nový traktor NEW HOLLAND. V rámci obnovení vozového a strojního parku bylo dále pořízeno rozmetadlo typu MEGA. Pro nevyhovující stav nádrže na naftu byla zakoupená nová nádrž. Během roku byly provedeny menší opravy tykající se stájí, které byly financovány z vlastních zdrojů. Nákupem menších či větších investic výrazně ovlivňujeme chod výroby, zejména produktivitu práce, což má dopad na hospodářský výsledek společnosti a zrychlování návratnosti investic. Výzkum a vývoj Společnost neprovádí sama výzkum a vývoj. Spolupracuje však s zúčastňuje se odborných seminářů. pracovníky poradenských organizací a Ekologie a ochrana životního prostředí Společnost dodržuje principy ochrany životního prostředí jak v oblasti výživy a ochrany rostlin, tak i v oblasti ochrany krajiny. Záměry činnosti pro rok 2015 Udržet a navýšit objem obratu a vytvořit zisk. V živočišné výrobě je to zejména rekonstrukce střech na středisku Hynčice, pak nákup větší nádrže na mléko, upravit výběh u stáje experiment Valštejn a celková rekonstrukce stáje na Opavici. Významné události od ledna 2014 do data vydání výroční zprávy Zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 2014 do Mimořádná valná hromada společnosti OLZ, a.s. konaná dne rozhodla o rozdělení společnosti OLZ, a.s. rozštěpením se vznikem tří nástupnických společností. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne Výroční zpráva rok

7 Jediným akcionářem společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je nástupnická společnost č. III společnost Agro ZPMA, s.r.o. ZÁKLADNÍ UKAZATELE Ukazatel jednotka Základní ukazatele Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Osobní náklady tis. Kč Provozní výsledek hospodaření tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Zákonný rezervní fond tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Provozní ukazatele Průměrný počet zaměstnanců počet os Tržby na pracovníka (roční tržby/počet pracovníků) tis. Kč/os Přidaná hodnota na pracovníka (přidaná hodnota/počet pracovníků) tis. Kč/os Provozní hospodářský výsledek na pracovníka (PHV/počet pracovníků) tis. Kč/os Osobní náklady na pracovníka / měsíc ((osobní náklady/počet pracovníků)/12) tis. Kč/os. 33,88 29,66 Analytické ukazatele Ukazatele rentability Sazba daně z příjmů právnických osob % ROA - Rentabilita celkových vlož. prostředků (čistý zisk/celková aktiva) % 6,78 3,57 ROA-EBT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň/celková aktiva) % 7,19 3,49 ROA-EBIT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň+úroky/celková aktiva) % 7,68 3,30 Ukazatele aktivity Relativní vázanost stálých aktiv (stálá aktiva/roční tržby) % Obrátka pohledávek k tržbám (krátkodobé pohledávky/(roční tržby/360)) den Obrátka závazků k nákladům (krátkodobé závazky/(roční náklady/360)) den Obrátka zásob k tržbám (zásoby/(roční tržby/360)) Den Ukazatele zadluženosti Zadluženost 1 gearing (dlouhodobé úvěry/vlastní kapitál) % 5,56 2,64 Zadluženost 2 gearing (dlouhodobé úvěry/(vlastní kapitál+dlouhodobé úvěry)) % 5,26 2,56 Zadluženost 3 (cizí zdroje/celková aktiva) % 28,46 38,26 Ukazatele likvidity Běžná likvidita (oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 162,9 126,8 Pohotová likvidita ((oběžná aktiva-zásoby)/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 50,8 55,5 Okamžitá likvidita (finanční majetek/krátkodobé závazky) % 16,16 5,25 Výroční zpráva rok

8 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo společnosti projednalo účetní závěrku za rok 2014 a seznámilo se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok Výrok auditora je bez výhrad. Společnost dosáhla za rok 2014 zisk po zdanění ,66 Kč Představenstvo společnosti navrhuje : ,47 Kč použít na úhradu ztráty minulých let ,19 Kč převést na nerozdělený zisk minulých let V Olomouci dne Bc. Lach Čeněk Předseda představenstva Výroční zpráva rok

9 ZPRÁVA DOZORčÍ RADY Zpráva dozorčí rady o činnosti, včetně přezkoumání roční účetní závěrky, seznámení s auditem, informace dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku akciové společnosti za rok V roce 2014 v období od řádné valné hromady pracovala dozorčí rady ve složení: Předseda : Ing. Marie Hanousková Členové : Houfková Drahoslava Trnavský František Dozorčí rada se scházela a své povinnosti plnila v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, v průběhu roku se zaměřovala na kontrolní činnost hospodaření subjektu, naplňování podnikatelského záměru a vedení evidence v souladu se zákonem. Podrobně se dále zabývala rozborem hospodářských výsledků, nákladových položek, pohledávek a závazků, stavem majetku, toku peněz (cash-flow) a dalších stěžejních činností společnosti. Dále dozorčí rada projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada z povinností vyplývajících ze zákona a ze stanov společnosti provedla přezkoumání roční účetní závěrky a zprávy auditora. Ověření roční účetní závěrky za hospodářské období od 2014 do bylo provedeno firmou HZ Olomouc, spol. s.r.o., osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 63 se sídlem v Olomouci, Husitská 157/4, odpovědný auditor ing. Petr Vanský, osvědčení o zápisu do seznamu auditoru č.124. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standarty a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů české republiky. Závěrečný výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k 3 prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Na základě výsledků hospodaření za rok 2014 uvedených v auditované účetní závěrce vydává dozorčí rada následující stanovisko : - dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2014 včetně zprávy auditora a doporučuje tuto schválit. - dozorčí rada v souladu s ustanovením 66a, odst. 10 O.Z. přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami sestavenou představenstvem společnosti a konstatuje, že v ní neshledala nedostatky. - dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 a doporučuje akcionářům společnosti tento návrh schválit. V Olomouci Ing. Marie Hanousková předseda dozorčí rady Výroční zpráva rok

10 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 7. května 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící , přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící a přehledu o peněžních tocích za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k 3 prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 3 prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva rok

11 Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Olomouci dne 7. května 2015 Auditor: HZ Olomouc, spol. s r.o. Ing. Petr Vanský Husitská 157/4 Auditorské oprávnění č Olomouc Auditorské oprávnění č. 63 Výroční zpráva rok

12 Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni Zemědělský podnik, a.s. (v celých tisících Kč) Město Albrechtice Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště IČ Zámecká 1, č.p Město Albrechtice označ. a AKTIVA b řád. c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč.období Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. B. I. B. II. B. II. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 (ř. 05 až 12) Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 012 majetek Dlouhodobý hmotný (ř. 14 až 22) 013 majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 2. (ř. 24 až 30) Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Výroční zpráva rok

13 Běžné účetní období Minulé úč.období označ. a AKTIVA b řád. c Brutto 1 Korekce 2 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) Netto 3 Netto 4 C. II. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 C. VI. C. IV. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Výroční zpráva rok

14 Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 A. II. Emisní ážio 074 A. III. A. III. 2. Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. A. V. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období ř ( ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 B. II. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní 099 Výroční zpráva rok

15 9. Jiné závazky 100 B. III. B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) C. I. Výdaje příštích období Výnosy příštích období HZ Olomouc, spol. s. r. o. Osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 63 Husitská 157/ Olomouc Sestaveno dne: Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Kateřina Pacáková Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Sestavil (jméno a podpis) právnická osoba Zemědělská výroba Houfková Drahoslava Výroční zpráva rok

16 Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce č. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 500/2002 Sb. v plném rozsahu za období od Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Zámecká 1, čp Město Albrechtice Označení a TEXT b Číslo řádku c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř ) II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. Spotřeba materiálu a energie C. C Služby Přidaná hodnota (ř ) Osobní náklady (ř. 13 až 16) Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nálkadů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 Výroční zpráva rok

17 Označení a [ř (-28)-(-29)] TEXT b Číslo řádku c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlohodobého finančního majetku (ř ) 33 VII. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 34 účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření * [ř (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 2. -splatná 50 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 2. -splatná 56 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) (ř ) Sestaveno dne: Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Kateřina Pacáková Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Sestavil (jméno a podpis) Výroční zpráva rok

18 Ovládaná osoba ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Oddíl I. Struktura vztahů Společnost: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Sídlo: Město Albrechtice, Zámecká 1, č.p.83, okres Bruntál, PSČ IČ: Zastoupená: Bc. Čeňkem Lachem, předsedou představenstva Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ostravě, oddíl B, vložka 688 (dále jen ovládaná osoba) Ovládající osoba Společnost: Agro ZPMA s.r.o. Sídlo: Město Albrechtice, Zámecká 1, č.p.83, okres Bruntál, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka Jménem společnosti jedná a společnost zastupuje každý jednatel samostatně. Struktura vztahů ovládající osoby Společníci : Ing. Stanislav Lach, podíl 45% Ing. Kateřina Pacáková, podíl 45% Ing. Marie Hanousková, podíl 10% Oddíl II. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za účetní období od ledna 2014 do 3 prosince Oddíl III. Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby Taková jednání nebyla v rozhodném období na popud nebo v zájmu ovládajících osob učiněna. Oddíl IV. Přehled vzájemných smluv V rozhodném období byla uzavřena tato smlouva mezi ovládající osobou a osobou ovládanou. Název smlouvy : smlouva o půjčce Smluvní strany : Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, Agro ZPMA s.r.o Předmět smlouvy : půjčka ve výši Kč Doba plnění : červen 2014 až leden 2015 Závazky plynoucí ze smlouvy: úhrada půjčky Stav plnění ke konci účetního období: bylo uhrazeno Kč Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma. Výroční zpráva rok

19 2. Název smlouvy : rozhodnutí valné hromady ze dne (jediného akcionáře) Smluvní strany : Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, Agro ZPMA s.r.o Předmět smlouvy : výplata dividendy ve výši Kč Doba plnění : leden 2015 Závazky plynoucí ze smlouvy: výplata dividendy Stav plnění ke konci účetního období: nebylo uhrazeno Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma. Oddíl V. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě V rozhodném období nebyla mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami provedena žádná jednání a uzavřeny smlouvy, které by způsobily ovládané osobě újmu. Všechna jednání učiněná ovládající osobou a uzavřené smlouvy nejsou pro ovládající osobu jednostranně nevýhodné a nevyplývají z nich pro ovládanou osobu žádná rizika. Oddíl VI. Závěr Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě přiložena jako její nedílná součást. V Olomouci dne Předseda představenstva: Bc. Lach Čeněk Člen představenstva: Ing. Pacáková Kateřina. Člen představenstva: Ing. Lach Stanislav Výroční zpráva rok

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 Obchodní firma: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Sídlo: Zámecká 1, čp. 83, PSČ: Město Albrechtice Právní forma: akciová společnost IČ: Výroční zpráva rok

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více