VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok

2 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU 8 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY.9 ZPRÁVA AUDOTORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Výroční zpráva rok

3 ÚVODNÍ SLOVO Dámy a pánové, vážení akcionáři, jménem představenstva společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice si Vám dovoluji předložit souhrnnou zprávu informující o rozvoji naší společnosti v uplynulém roce. Závěrem roku 2013 padla významná rozhodnutí, které vedly k provedení změn tykajících se organizace a vlastnictví majitele z pohledu nového zákona a přizpůsobeni se, k řadě pravidel v rámci veškerých národních a evropských dotací. V rámci těchto změn došlo ke změně vlastníka ke dni a jediným akcionářem je Agro ZPMA s.r.o., IČ Společnost v roce 2014 řídil předseda představenstva. Po několika ne moc vydařených létech hospodaření, byl pro nás rok 2014 zlomovým rokem, kdy se nám podařilo zrealizovat námi vytýčené plány a tak docílit v řadě komodit dobrých výsledků. V minulém roce co se týče živočišné výroby došlo k navýšení realizační ceny za mléko a vejce a to významným způsobem i v rostlinné výrobě bylo dosaženo velmi dobrých výsledků co se týče hektarových výnosů tak i zpeněžení. Stavy hospodářských zvířat byly stabilizovány, ale i v roce 2015 počítáme z mírným navýšením stavů skotu. V chovu nosnic během roku 2014 nešlo k žádným větším změnám. Věřím, že všechny tyto i jiné skutečnosti umožní další rozvoj společnosti a její růst bude úspěšně pokračovat. Konstatuji, že se nám v průběhu roku zcela nepodařilo realizovat všechna naše dřívější předsevzetí a to zejména: neupevnili jsme pozici firmy jako jednoho z největších dodavatelů řepky ozimé ve spolupráci v firmou NAVOS a.s. na druhou stranu se nám docela podařilo zkvalitnit péči o zákazníky a náš aktivní přístup k nim v rámci roku bylo uzavřeno mnoho nových obchodních smluv týkajících se především služeb a prodeje vajec byly provedeny a realizovány investice, které jsme si předsevzali Díky usilovné práci všech zaměstnanců a jejich loajalitě vůči firmě konstatuji, že se nám podařilo navýšit objem prodeje, který činil v roce tis. Kč. což je o 528 tis. Kč více než v roce minulém. Za účetní období byl dosažen zisk ve výši tis. Kč, což znamená oproti roku 2013 výrazné zlepšení. V roce 2015 bude rozvoj našich podnikatelských aktivit nadále pokračovat. Naší neustálou snahou je nabídnout obchodním partnerům kvalitní produkty a maximálně podpořit naše zákazníky. Věřím, že se nám v roce 2015 podaří dosáhnout lepší produktivity práce a naplnit naše záměry zformulované v plánu na tento rok. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům a členům orgánů společnosti za práci a tvůrčí přístup, který v loňském roce pomohl spoluvytvářet úspěch firmy. Bc. Čeněk Lach předseda představenstva Výroční zpráva rok

4 PROFIL SPOLEčNOSTI obchodní firma: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice právní forma: akciová společnost datum vzniku: ledna 1994 sídlo: Zámecká 1, čp. 83, Město Albrechtice IČ: základní kapitál: ,- Kč Společnost zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je zaměřena především na rostlinnou a živočišnou výrobu. Od založení společnosti se nám více či méně daří dosahovat nárůstu objemu prodeje, v právě uzavřeném roce došlo k výraznému nárůstu tržeb za obiloviny, taktéž realizační cena vajec i mléka zaznamenala větší vzestup oproti letům minulým. Akciová společnost stále patří mezi uznávané zemědělské podniky v regionu. Závěrem roku 2013 došlo k významné skutečnosti, vznikla nová společnost Agro ZPMA s.r.o., která byla založena v důsledku rozdělení společnosti OLZ, a.s. se sídlem Olomouc Svatý Kopeček, Sadové nám. 3/3, PSČ , IČ , jejím rozštěpení se vznikem nových obchodních společností. Valná hromada společnosti OLZ, a.s., IČ , konaná dne rozhodla o rozdělení společnosti rozštěpením se vznikem 3 nových nástupnických společností, a to společnosti Středomoravská kapitálová a.s., se sídlem Olomouc Svatý Kopeček, nám. Sadové 3/3,PSČ (nástupnická společnost I); společnosti Agro SP s.r.o., se sídlem Potštát, Půtová č.p. 222, PSČ (nástupnická společnost II) a společnosti Agro ZPMA s.r.o., se sídle Město Albrechtice, Zámecká 83/1, PSČ (nástupnická společnost III), přičemž společnost OLZ, a.s. v důsledku rozdělení rozštěpením zaniká. VRCHOLOVÉ ORGÁNY Představenstvo Bc. Čeněk Lach předseda Ing. Kateřina Pacáková člen Ing. Stanislav Lach st. - člen Dozorčí rada Ing. Marie Hanousková - předseda Drahoslava Houfková - člen František Trnavský - člen Management Tvoří představenstvo společnosti. Koncem měsíce prosince 2013 byla svolána mimořádná valná hromada OLZ, kde došlo mimo jiné i ke změně ve statutárních orgánech společnosti. Místo, místopředsedy představenstva Ing. Zdeňka Petra byla nově zvolena Ing. Pacáková Kateřina jako člen. Také došlo ke změně i v dozorčí radě předsedkyni se stala Ing. Hanousková Marie místo Ing. Pacákové Kateřiny a nově navržena členka je Houfková Drahoslava za Ing. Petrovou Soňu. Výroční zpráva rok

5 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Představenstvo společnosti se na všech svých zasedáních zabývalo hospodařením společnosti, podrobně hodnotilo výsledky činnosti a ukládalo úkoly managementu. Přijatá opatření byla průběžně vyhodnocována a možno konstatovat, že většina úkolů stanovených pro rok 2014 byla splněna. Charakteristika činnosti a postavení na domácím a zahraničním trhu: -hlavní výrobní činnosti společnosti je prvotní zemědělská výroba, především rostlinná výroba - zabývající se výrobou obilovin, zejména pro naplnění krmného fondu a výroba zelené hmoty včetně zpracování na seno a senáž. V menší míře jsou pěstovány pícniny určené především k výrobě krmiv (siláže) a olejniny ve formě řepky, která je určena výhradně na prodej. V rámci živočišné výroby se zabýváme chovem nosnic zaměřených na snášku, která v minulém roce činila kusů, vyrobené vejce jsou prodávány v přilehlých obcích, městech a v okolí. Nemalou mírou máme zastoupený chov hovězího skotu, zaměřený na výrobu mléka, a chov masných plemen v rámci využití spasení nedostupných pozemků v rámci katastru. Stručná charakteristika jednotlivých úseků: Rostlinná výroba plocha v ha výnos t/ha Produkce v t Plodina Pšenice 287,55 319,05 295,43 6,18 5,91 3, , ,2 1094,7 Ječmen ozimý 108,67 97,51 98,09 5,92 3,67 3,90 643,33 357,87 382,6 Ječmen jarní 30,33 39,50 77,50 5,02 4,28 3,41 152,26 168,6 264,3 Řepka 91,51 96,87 97,05 4,10 3,48 3,76 375,19 337,7 365,3 Louky a pastviny 1021, , ,17 2,31 2,02 2, ,6 2212,4 2235,1 2. Živočišná výroba Průměrný stav mléko l/dojnici přírůstky kg/ks/den Produkce kg, ks vajec Krávy Telata ,80 0,80 0, jalovice ,60 0,60 0, Žír ,70 0,55 0, Nosnice Přehled tržeb (v tis. Kč) tržby za výrobky RV tržby za mléko tržby za vejce tržby za maso tržby za ostatní výrobky a služby dotace provozní Komentář: Výroční zpráva rok

6 Chov drůbeže již řadu let patří mezi významný, a to především výroba vajec s následným prodejem, pak výroba obilovin hlavně pšenice ozimé a řepky ozimé. V posledních třech letech je tato výroba na dobré úrovní co se týče hektarového výnosu tak i zpeněžení. Jiné komodity, které pěstujeme mezi, které patří, ječmen ozimý a jarní, lupina a kukuřice netvoří tak významnou část. V loňském roce jsme chovali v průměru 890 kusů skotu, přibližně polovina jsou zvířata zaměřena na masné plemeno a druhá polovina jsou zvířata mléčných plemen. V nemalé míře toto zastoupení skotu napomáhá při spásaní méně či vůbec nedostupných ploch. Pro plynulý a celkem rychlý průběh veškeré sklizně je zapotřebí neustále obnovovat mechanizační park tak, abychom byli schopni zabezpečit kvalitní krmivovou základnu pro zimní a přechodné období a především splnit podmínky pro vyplácení dotací z Evropské unie. Lidské zdroje Průměrný přepočtený stav v roce 2014 činil 35 zaměstnanců a v roce 2013 činil 40 zaměstnanců. Po mnoha letech se nám podařilo vzhledem k vzrůstajícímu průměrnému věku zaměstnanců omladit personální obsazení v dělnické profesi. Již řadu let stabilizován tým THP a v současné době je na dobré úrovni. V loňském roce nebyla využívána nová pracovní místa formou dotací. Investice V loňském roce bylo ještě zakoupeno jedno osobní vozidlo značky ford mondeo. Byl pořízen nový mléčný automat za účelem rozšíření prodeje čerstvého mléka, který byl umístěn v prodejně vajec v městě Bruntále. Vzhledem, ke vzdálenostem našich podnikových prodejen a nevyhovujícímu stávajícímu nákladnímu vozidlu, byl pořízen menší mrazírenský vůz určený pro rozvoz mléka a vajec. Pro nevyhovující a zastaralý stav zemědělské techniky, hlavně traktorů, jsme ve třetím čtvrtletí pořídili nový traktor NEW HOLLAND. V rámci obnovení vozového a strojního parku bylo dále pořízeno rozmetadlo typu MEGA. Pro nevyhovující stav nádrže na naftu byla zakoupená nová nádrž. Během roku byly provedeny menší opravy tykající se stájí, které byly financovány z vlastních zdrojů. Nákupem menších či větších investic výrazně ovlivňujeme chod výroby, zejména produktivitu práce, což má dopad na hospodářský výsledek společnosti a zrychlování návratnosti investic. Výzkum a vývoj Společnost neprovádí sama výzkum a vývoj. Spolupracuje však s zúčastňuje se odborných seminářů. pracovníky poradenských organizací a Ekologie a ochrana životního prostředí Společnost dodržuje principy ochrany životního prostředí jak v oblasti výživy a ochrany rostlin, tak i v oblasti ochrany krajiny. Záměry činnosti pro rok 2015 Udržet a navýšit objem obratu a vytvořit zisk. V živočišné výrobě je to zejména rekonstrukce střech na středisku Hynčice, pak nákup větší nádrže na mléko, upravit výběh u stáje experiment Valštejn a celková rekonstrukce stáje na Opavici. Významné události od ledna 2014 do data vydání výroční zprávy Zpráva je zpracována za poslední účetní období tj. za období od 2014 do Mimořádná valná hromada společnosti OLZ, a.s. konaná dne rozhodla o rozdělení společnosti OLZ, a.s. rozštěpením se vznikem tří nástupnických společností. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne Výroční zpráva rok

7 Jediným akcionářem společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je nástupnická společnost č. III společnost Agro ZPMA, s.r.o. ZÁKLADNÍ UKAZATELE Ukazatel jednotka Základní ukazatele Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Osobní náklady tis. Kč Provozní výsledek hospodaření tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Oběžná aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Zákonný rezervní fond tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Provozní ukazatele Průměrný počet zaměstnanců počet os Tržby na pracovníka (roční tržby/počet pracovníků) tis. Kč/os Přidaná hodnota na pracovníka (přidaná hodnota/počet pracovníků) tis. Kč/os Provozní hospodářský výsledek na pracovníka (PHV/počet pracovníků) tis. Kč/os Osobní náklady na pracovníka / měsíc ((osobní náklady/počet pracovníků)/12) tis. Kč/os. 33,88 29,66 Analytické ukazatele Ukazatele rentability Sazba daně z příjmů právnických osob % ROA - Rentabilita celkových vlož. prostředků (čistý zisk/celková aktiva) % 6,78 3,57 ROA-EBT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň/celková aktiva) % 7,19 3,49 ROA-EBIT - Rentabilita celkových vložených prostředků (čistý zisk+daň+úroky/celková aktiva) % 7,68 3,30 Ukazatele aktivity Relativní vázanost stálých aktiv (stálá aktiva/roční tržby) % Obrátka pohledávek k tržbám (krátkodobé pohledávky/(roční tržby/360)) den Obrátka závazků k nákladům (krátkodobé závazky/(roční náklady/360)) den Obrátka zásob k tržbám (zásoby/(roční tržby/360)) Den Ukazatele zadluženosti Zadluženost 1 gearing (dlouhodobé úvěry/vlastní kapitál) % 5,56 2,64 Zadluženost 2 gearing (dlouhodobé úvěry/(vlastní kapitál+dlouhodobé úvěry)) % 5,26 2,56 Zadluženost 3 (cizí zdroje/celková aktiva) % 28,46 38,26 Ukazatele likvidity Běžná likvidita (oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 162,9 126,8 Pohotová likvidita ((oběžná aktiva-zásoby)/(krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry)) % 50,8 55,5 Okamžitá likvidita (finanční majetek/krátkodobé závazky) % 16,16 5,25 Výroční zpráva rok

8 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU Představenstvo společnosti projednalo účetní závěrku za rok 2014 a seznámilo se zprávou auditora o ověření účetní závěrky za rok Výrok auditora je bez výhrad. Společnost dosáhla za rok 2014 zisk po zdanění ,66 Kč Představenstvo společnosti navrhuje : ,47 Kč použít na úhradu ztráty minulých let ,19 Kč převést na nerozdělený zisk minulých let V Olomouci dne Bc. Lach Čeněk Předseda představenstva Výroční zpráva rok

9 ZPRÁVA DOZORčÍ RADY Zpráva dozorčí rady o činnosti, včetně přezkoumání roční účetní závěrky, seznámení s auditem, informace dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, stanovisko dozorčí rady k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku akciové společnosti za rok V roce 2014 v období od řádné valné hromady pracovala dozorčí rady ve složení: Předseda : Ing. Marie Hanousková Členové : Houfková Drahoslava Trnavský František Dozorčí rada se scházela a své povinnosti plnila v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti, v průběhu roku se zaměřovala na kontrolní činnost hospodaření subjektu, naplňování podnikatelského záměru a vedení evidence v souladu se zákonem. Podrobně se dále zabývala rozborem hospodářských výsledků, nákladových položek, pohledávek a závazků, stavem majetku, toku peněz (cash-flow) a dalších stěžejních činností společnosti. Dále dozorčí rada projednala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Dozorčí rada z povinností vyplývajících ze zákona a ze stanov společnosti provedla přezkoumání roční účetní závěrky a zprávy auditora. Ověření roční účetní závěrky za hospodářské období od 2014 do bylo provedeno firmou HZ Olomouc, spol. s.r.o., osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 63 se sídlem v Olomouci, Husitská 157/4, odpovědný auditor ing. Petr Vanský, osvědčení o zápisu do seznamu auditoru č.124. Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a mezinárodními auditorskými standarty a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů české republiky. Závěrečný výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k 3 prosinci 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Na základě výsledků hospodaření za rok 2014 uvedených v auditované účetní závěrce vydává dozorčí rada následující stanovisko : - dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku za rok 2014 včetně zprávy auditora a doporučuje tuto schválit. - dozorčí rada v souladu s ustanovením 66a, odst. 10 O.Z. přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami sestavenou představenstvem společnosti a konstatuje, že v ní neshledala nedostatky. - dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 a doporučuje akcionářům společnosti tento návrh schválit. V Olomouci Ing. Marie Hanousková předseda dozorčí rady Výroční zpráva rok

10 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva o účetní závěrce Na základě provedeného auditu jsme dne 7. května 2015 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící , přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící a přehledu o peněžních tocích za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli obvyklými postupy v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k 3 prosinci 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 3 prosince 2014 v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva rok

11 Zpráva o výroční zprávě Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Olomouci dne 7. května 2015 Auditor: HZ Olomouc, spol. s r.o. Ing. Petr Vanský Husitská 157/4 Auditorské oprávnění č Olomouc Auditorské oprávnění č. 63 Výroční zpráva rok

12 Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ke dni Zemědělský podnik, a.s. (v celých tisících Kč) Město Albrechtice Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště IČ Zámecká 1, č.p Město Albrechtice označ. a AKTIVA b řád. c Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč.období Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. B. I. B. II. B. II. Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 (ř. 05 až 12) Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 012 majetek Dlouhodobý hmotný (ř. 14 až 22) 013 majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 2. (ř. 24 až 30) Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Výroční zpráva rok

13 Běžné účetní období Minulé úč.období označ. a AKTIVA b řád. c Brutto 1 Korekce 2 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) Netto 3 Netto 4 C. II. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 C. VI. C. IV. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Výroční zpráva rok

14 Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 A. II. Emisní ážio 074 A. III. A. III. 2. Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. A. V. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období ř ( ) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 B. II. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní 099 Výroční zpráva rok

15 9. Jiné závazky 100 B. III. B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) C. I. Výdaje příštích období Výnosy příštích období HZ Olomouc, spol. s. r. o. Osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností č. 63 Husitská 157/ Olomouc Sestaveno dne: Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Kateřina Pacáková Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Sestavil (jméno a podpis) právnická osoba Zemědělská výroba Houfková Drahoslava Výroční zpráva rok

16 Minimální závazný výčet informací uvedený ve vyhlášce č. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 500/2002 Sb. v plném rozsahu za období od Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Zámecká 1, čp Město Albrechtice Označení a TEXT b Číslo řádku c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř ) II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. Spotřeba materiálu a energie C. C Služby Přidaná hodnota (ř ) Osobní náklady (ř. 13 až 16) Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nálkadů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 Výroční zpráva rok

17 Označení a [ř (-28)-(-29)] TEXT b Číslo řádku c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlohodobého finančního majetku (ř ) 33 VII. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 34 účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 Finanční výsledek hospodaření * [ř (-46)-(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 2. -splatná 50 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 2. -splatná 56 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) (ř ) Sestaveno dne: Jméno a podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Kateřina Pacáková Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Sestavil (jméno a podpis) Výroční zpráva rok

18 Ovládaná osoba ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Oddíl I. Struktura vztahů Společnost: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Sídlo: Město Albrechtice, Zámecká 1, č.p.83, okres Bruntál, PSČ IČ: Zastoupená: Bc. Čeňkem Lachem, předsedou představenstva Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ostravě, oddíl B, vložka 688 (dále jen ovládaná osoba) Ovládající osoba Společnost: Agro ZPMA s.r.o. Sídlo: Město Albrechtice, Zámecká 1, č.p.83, okres Bruntál, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným KS v Ostravě, oddíl C, vložka Jménem společnosti jedná a společnost zastupuje každý jednatel samostatně. Struktura vztahů ovládající osoby Společníci : Ing. Stanislav Lach, podíl 45% Ing. Kateřina Pacáková, podíl 45% Ing. Marie Hanousková, podíl 10% Oddíl II. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za účetní období od ledna 2014 do 3 prosince Oddíl III. Přehled jednání přesahujících 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby Taková jednání nebyla v rozhodném období na popud nebo v zájmu ovládajících osob učiněna. Oddíl IV. Přehled vzájemných smluv V rozhodném období byla uzavřena tato smlouva mezi ovládající osobou a osobou ovládanou. Název smlouvy : smlouva o půjčce Smluvní strany : Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, Agro ZPMA s.r.o Předmět smlouvy : půjčka ve výši Kč Doba plnění : červen 2014 až leden 2015 Závazky plynoucí ze smlouvy: úhrada půjčky Stav plnění ke konci účetního období: bylo uhrazeno Kč Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma. Výroční zpráva rok

19 2. Název smlouvy : rozhodnutí valné hromady ze dne (jediného akcionáře) Smluvní strany : Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice, Agro ZPMA s.r.o Předmět smlouvy : výplata dividendy ve výši Kč Doba plnění : leden 2015 Závazky plynoucí ze smlouvy: výplata dividendy Stav plnění ke konci účetního období: nebylo uhrazeno Ovládané osobě nevznikla z této smlouvy újma. Oddíl V. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě V rozhodném období nebyla mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami provedena žádná jednání a uzavřeny smlouvy, které by způsobily ovládané osobě újmu. Všechna jednání učiněná ovládající osobou a uzavřené smlouvy nejsou pro ovládající osobu jednostranně nevýhodné a nevyplývají z nich pro ovládanou osobu žádná rizika. Oddíl VI. Závěr Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby společnosti. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva k výroční zprávě přiložena jako její nedílná součást. V Olomouci dne Předseda představenstva: Bc. Lach Čeněk Člen představenstva: Ing. Pacáková Kateřina. Člen představenstva: Ing. Lach Stanislav Výroční zpráva rok

20 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 Obchodní firma: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Sídlo: Zámecká 1, čp. 83, PSČ: Město Albrechtice Právní forma: akciová společnost IČ: Výroční zpráva rok

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2015 Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Agro ZPMA s.r.o. Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice Společnost s ručením omezeným IČ: 025 27 804 Příloha roční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (v celých tisících Kč) Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA (v celých tisících Kč) 31.12.21 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky AGRO Záblatí a.s. IČ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 02/10/2007 07:28 DIČ: POD: 534 OBD: 200612 Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky podle vyhlášky č. 500/2002 Sb v plném rozsahu k 31/12/2006 BD Tylova

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 216 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 Obchodní firma: Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Sídlo: Zámecká 1, čp. 83, PSČ: 793 95 Město Albrechtice Právní forma: akciová společnost IČ: 47 67 47 17 Zemědělský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice 2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...5-7 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více