2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s."

Transkript

1 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2 ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI >

3 Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových fondů: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Největší otevřený podílový fond v ČR. Investuje převážně do nástrojů peněžního trhu a střednědobých dluhopisů. Fond zahájil činnost dne 1. července Ke dni došlo ke sloučení s otevřeným podílovým fondem Merkur, který sloučením zanikl. K témuž dni se stali podílníci slučovaného fondu Merkur podílníky přejímajícího fondu Sporoinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů a nástrojů peněžního trhu se zaměřením na tuzemsko a středoevropský region. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřeným podílovým fondem Rentinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje především do státních dluhopisů vydaných v měnách nových členských zemí Evropské Unie. Činnost fond zahájil dne 29. října Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Fond investuje převážně do dluhopisů zahraničních firem (korporací) středoevropského a východoevropského regionu. Fond zahájil činnost 1. dubna Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond výnosového typu, listinný, na doručitele. Dluhopisový fond investující především do dluhopisů českých emitentů, podíl zahraničních cenných papírů na aktivech však není omezen. Fond zahájil činnost dne 14. prosince Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond zaměřený na východoevropský region, zejména na akciové trhy nových členských zemí Evropské unie. Do portfolia jsou nakupovány i podílové listy otevřených podílových fondů a cenné papíry zahraničních subjektů s akciovým investičním zaměřením. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřenými podílovými fondy Čechoinvest a Moravoinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond se zaměřením na trhy západoevropského regionu a nejvýznamnějších evropských společností. Snížení investorského rizika je zajištěno rozložením investic do akcií emitentů z báze indexu DJ STOXX 50. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů růstového typu, zaknihovaný. Aktiva fondu jsou tvořena podílovými listy zahraničních fondů investujících do akcií v mezinárodním měřítku. Tato strategie umožňuje dostatečné, globální rozložení investic. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů akciových fondů a podílových listů akciových otevřených podílových fondů může činit maximálně 65% z hodnoty majetku. Fond Sporomix 5 zahájil činnost dne 28. srpna Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Váha akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií nepřekročí 40 % aktiv podílového fondu. Fond Sporomix 3 zahájil činnost dne 1. května Investiční společnost České spořitelny, a. s, Fond řízených výnosů otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Jedná se o smíšený fond s převahou instrumentů peněžního trhu, doplňkově investuje do akcií. Podíl hodnoty akcií a cenných papírů investujících do akcií nesmí překročit 25 % z hodnoty majetku. Fond řízených výnosů zahájil činnost dne 14.června Investiční společnost České spořitelny, a.s., Výnosový otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Smíšený fond s převahou dluhopisů. Váha akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií nepřekročí 25 % aktiv podílového fondu. Fond vznikl ke dni 1. prosince 1999 přeměnou investičního fondu.

4 Vybrané finanční ukazatele ISČS Aktiva celkem (tis. Kč) Základní kapitál (jmění) (tis. Kč) Vlastní kapitál (jmění) (tis. Kč) Zisk před zdaněním (tis. Kč) Čistý zisk (tis. Kč) Počet pracovníků osob Vývoj hodnoty aktiv (v tis. Kč) Vývoj čistého zisku (v tis. Kč)

5 2004 Výroční zpráva Obsah Klíčové údaje, obhospodařované fondy < Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 04 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku 06 Představenstvo a dozorčí rada společnosti 08 Portfolio manažeři ISČS 09 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS za rok Zpráva dozorčí rady ISČS 25 Zpráva o vztazích 26 Finanční část, Nekonsolidované finanční výsledky 33 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 34 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond 54 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond 70 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený podílový fond 86 Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond 100 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond 114 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

6

7 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond 129 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond 143 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů 158 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond 172 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond 187 Investiční společnost České spořitelny, a. s, Fond řízených výnosů otevřený podílový fond 203 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond 219 Adresář hlavních prodejních míst produktů ISČS 235 Použité zkratky ČS Česká spořitelna, a. s. ISČS Investiční společnost České spořitelny, a. s. UNIS Unie investičních společností ČR OPF otevřený podílový fond FF fond z fondů PL podílový list CRA Fond Scoring hodnocení OPF dle různých kriterií AÚV alikvotní úrokový výnos INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

8 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, v uplynulém roce 2004 se naší společnosti podařilo naplnit záměry ke zkvalitnění nabídky našich produktů, dodržování přijatých zásad při jejich řízení a také rozhodnutí v nákladové oblasti společnosti. Kolektivní investování do otevřených podílových fondů je u nás stále mladé odvětví podnikání, které si získává klienty. Jejich spokojenost, zlepšování služeb při investování, kvalitní poradenství a dostatečná nabídka našich fondů jsou atributy, kterými naplňujeme naše poslání. Významným faktorem pro naše podnikání je široká síť poboček České spořitelny s dostatečným odborným zázemím prodejců. Investiční společnost České spořitelny obhospodařuje dvanáct otevřených podílových fondů. Z hlediska investičního zaměření jsou koncipovány tak, aby uspokojily široké spektrum zájemců, kteří očekávají zhodnocení svých finančních prostředků a jsou ochotni přijmout riziko, které oblast kolektivního investování přináší. Naše nabídka rovněž vhodným způsobem doplňuje produktovou skladbu finanční skupiny České spořitelny. Obliba našich fondů roste každým rokem. V roce 2004 se podařilo v mnoha ohledech překonat i rekordní rok 2003, když prodeje podílových listů námi obhospodařovaných fondů překročily 22 miliard a čisté prodeje dosáhly 8,4 miliardy korun. Nárůst majetku ve fondech ISČS rovněž překonal předcházející rok a představuje meziročně 10,7 miliard Kč. V procentuálním vyjádření došlo k navýšení vlastního kapitálu o více než 22%, přitom nárůst majetku celého tuzemského trhu s otevřenými podílovými fondy dosáhl zhruba 12%. Celkové investice podílníků do otevřených podílových fondů přesáhly koncem roku 169 mld. Kč, značnou dynamiku růstu zaznamenaly především zahraniční fondy, do kterých čeští investoři vložili již 60 mld. Kč. ISČS obhospodařovala koncem roku majetek klientů v hodnotě téměř 59 miliard Kč a upevnila si tak svoji vedoucí pozici nejsilnější investiční společnosti s tržním podílem téměř 35 procent. Držíme rovněž významné podíly v jednotlivých segmentech trhu a obhospodařujeme objemově největší fondy v kategoriích peněžního trhu, v dluhopisových a také v akciových fondech. V loňském roce se dařilo investicím do akciových titulů, zejména ve středoevropském regionu. Sem pokračoval přesun aktiv, které přilákaly lepšící se výsledky firem, politická stabilita, relativně silný růst HDP, posilování měn a vstup těchto států do Evropské unie. Zvýšený zájem klientů o akciové fondy ISČS zajistil jejich meziroční nárůst majetku o 86 %. Domácí ale i středoevropské dluhopisy po ztrátách v první polovině roku nabraly ve druhé polovině opačnou cestu a připsaly si značné zisky. Další masivní vlnu růstu majetku zaznamenal fond peněžního trhu Sporoinvest. ISČS rozšířila v loňském roce svoji nabídku produktů a uvedla na trh nový otevřený podílový fond ČS korporátní dluhopisový, který investuje do firemních dluhopisů převážně ze zemí střední a východní Evropy. Dále pro klienty připravila možnost nakupovat podílové fondy prostřednictvím čtyř druhů investičních profilů sestavených z nabízených fondů finanční skupiny České spořitelny s variantami výběru podle kolísání hodnoty investice, čemuž odpovídají i jejich názvy Opatrný, Konzervativní, Vyvážený a Dynamický. Tento způsob investování získal velmi rychle značnou popularitu. Úspěšný průběh obchodování se promítl i do hospodářských výsledků naší společnosti. Ekonomické ukazatele ISČS dosáhly výrazně lepších než plánovaných hodnot. Na tomto výsledku se v rozhodující míře podílely úspory v oblasti administrativních nákladů a vyšší výnosy z finančních investic společnosti. Hodnota celkového zisku po zdanění činila 85 mil. Kč. Po celé hodnocené období byla finanční situace společnosti velmi dobrá. Připojení k Evropské unii vyvolalo také změny legislativních norem. V průběhu hodnoceného období jsme připravovali změny statutů podílových fondů, které byly upraveny v souladu s novým zákonem o kolektivním investování. Nová znění statutů nabyla účinnosti dne 2. května Tímto dnem se všechny stávající podílové fondy ISČS mění na standardní podílové fondy, které splňují požadavky práva Evropských společenství. ISČS tak splnila jako jedna z prvních investičních společností v ČR významný úkol, který přinesly legislativní změny v oboru investování. V Praze dne 17. května 2005 RNDr. Petr Zapletal předseda představenstva a generální ředitel 04 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 05

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku Investiční společnost České spořitelny, a. s. si v roce 2004 upevnila svoji vedoucí pozici na tuzemském trhu s otevřenými podílovými fondy. Rostoucí důvěra našich klientů je získávána naplňováním základního poslání naší společnosti v poskytování kvalitních služeb v oblasti kolektivního investování, zejména při správě majetku vloženého do podílových fondů a při neustálém zdokonalování nabídky poradenských a technologických služeb prostřednictvím poboček České spořitelny. Obchodování, majetek a pozice ISČS na trhu V roce 2004 se ISČS podařilo v oblasti obchodů překonat předcházející rekordní rok Prodeje podílových listů s námi obhospodařovanými podílovými fondy překročily 22,6 mld. Kč, zpětné odkupy v roce 2004 dosáhly 14,1 mld. Kč. Výsledkem jsou čisté prodeje v úrovni vyšší než 8,4 miliardy korun. Nárůst majetku ve spravovaných fondech rovněž překonal výsledky roku 2003 a představuje meziročně 10,7 mld. Kč. V procentuálním vyjádření se jedná o zvýšení vlastního kapitálu o více než 22 %. Finanční majetek klientů v obhospodařovaných fondech dosáhl ke konci roku 2004 hodnoty téměř 59 miliard korun (58,98 mld Kč). Pokračující vysoké objemy prodejů s podílovými listy našich fondů a jejich růst majetku zajišťují ISČS na tuzemském trhu s podílovými fondy přední pozice. Koncem roku 2004 vykázala Unie investičních společností ČR (UNIS) celkovou hodnotu majetku, které byly vloženy do otevřených podílových fondů sdružených v této organizaci 109,1 miliardy Kč. Podíl ISČS zde k tomuto datu dosáhl 54%. Z celkového majetku tuzemských i zahraničních otevřených podílových fondů, obchodovaného na našem trhu, dosáhl náš podíl téměř 35 %. V hodnoceném období navýšila ISČS na českém trhu podíl v segmentu fondů peněžního trhu na 47 %, na trhu akciových fondů máme již 17 %. K meziročnímu poklesu o necelé dvě procenta došlo v segmentu dluhopisových fondů, kde byl koncem roku náš podíl 37 %. Významné postavení držíme i v oblasti jednotlivých fondů, kde naši manažeři řídí objemově největší fondy v tuzemsku. V oblasti peněžního trhu je to Sporoinvest, jehož vlastní kapitál dosáhl koncem roku 41 miliard Kč, přičemž roční nárůst zde činil 12 miliard. V kategorii dluhopisových fondů je to Sporobond s více než 11 miliardami Kč a ve fondech akciových je to Sporotrend s téměř 2 miliardami majetku. Obchodní politika společnosti Loňský rok by úspěšný zejména pro akciové trhy a to v globálním měřítku. Ojedinělý růst v desítkách procent dosáhly zejména středoevropské akcie, kde se projevil mj. očekávaný konvergenční efekt přibližování ekonomik zemí přijatých do EU. To vše se příznivě promítlo do zvýšeného zájmu klientů o akciové fondy ISČS, kde hodnota majetku v nich meziročně vzrostla o 86%. Podařilo se tedy i v roce 2004 plnit záměry obchodní politiky ISČS, zvyšovat podíl majetku ve fondech určených pro investování s delším časovým horizontem. Méně úspěšný byl uplynulý rok pro dluhopisové fondy. Důvodem byl tlak na ceny dluhopisů prakticky v celém středoevropském regionu na počátku roku. To vedlo k nižšímu zájmu o dluhopisové fondy přesto, že jejich výnosy za loňský rok byly velmi atraktivní. V roce 2004 se klienti naopak vrátili do fondu peněžního trhu Sporoinvest a přispěli zde k významné dynamice růstu majetku, která meziročně zaznamenala 41%. ISČS uvedla na trh pro klienty v roce 2004 další alternativu investování ve formě nového otevřeného podílového fondu s názvem ISČS ČS korporátní dluhopisový fond. Investuje do dluhopisů firem (korporací) převážně ze zemí střední a východní Evropy. Po schválení statutu fondu Komisí pro cenné papíry byl zahájen prodej jeho podílových listů 1. dubna ISČS pro klienty v minulém roce připravila rovněž možnost nakupovat podílové fondy prostřednictvím investičních profilů. Jedná se o čtyři druhy portfolií sestavených z nabízených fondů finanční skupiny České spořitelny s variantami výběru podle kolísání hodnoty investice, čemuž odpovídají i jejich názvy Opatrný, Konzervativní, Vyvážený a Dynamický. K obhospodařovala ISČS majetek dvanácti otevřených podílových fondů. ISČS ani Česká spořitelna nevlastní majetek fondů ten patří podílníkům v podílových fondech. Účetnictví společnosti je od účetnictví podílových fondů přísně oddělené. Výsledky hospodaření a legislativa V roce 2004 ekonomické ukazatele Investiční společnosti České spořitelny, a. s. dosáhly výrazně lepších než plánovaných hodnot. Na tomto výsledku se v rozhodující míře podílely úspory v oblasti administrativních nákladů a vyšší výnosy z finančních investic společnosti. Zisk z hlavní činnosti dosáhl 55 mil. Kč, což je výrazný nárůst proti roku 2003 a představuje více než 2,5 násobek plánované hodnoty. Hodnota celkového zisku po zdanění činí 85,4 mil. Kč. Po celé hodnocené období byla finanční situace společnosti velmi dobrá. Průměrný počet zaměstnanců ISČS, včetně vedoucích pracovníků a členů představenstva, dosáhl 31 osob. Vstup České republiky do Evropské unie vyvolal nové potřeby úprav legislativních norem, jejichž prostřednictvím dochází k prosazení evropských principů ovlivňujících řízení podílových fondů a distribuci jejich podílových listů. ISČS v průběhu hodnoceného období připravovala, v souladu s postupně přijímanými legislativními normami mj. změny statutů podílových fondů. Statuty byly upraveny a dány do souladu s novým zákonem č.189/2004 Sb., o kolektivním investování a s vyhláškou č. 457/2004 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování a s jejich přeměnou na standardní fondy, splňující podmínky práva Evropské unie. Nová znění statutů nabudou účinnosti dne 2. května Tímto dnem se 06 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

11 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA všechny stávající podílové fondy ISČS mění na standardní podílové fondy, tzn. že podle ustanovení 2 odst. 1 písm. d) zákona o kolektivním investování se jedná o fondy, které splňují požadavky práva Evropských společenství. ISČS tak splnila jako jedna z prvních investičních společností v ČR významný úkol, který přinesly legislativní změny v oboru investování. ISČS je významný člen finanční skupiny ČS Posláním ISČS v rámci finanční skupiny České spořitelny je vytvářet spolu s ostatními dceřinými společnostmi konkurenceschopné portfolio finančních produktů. Znamená to nabízet takové spektrum podílových fondů a investičních služeb, které odpovídá finančním potřebám klientů ČS. ISČS v tomto smyslu spolupracuje s ERSTE-SPARINVEST dceřinou společností rakouské ERSTE-BANK který pomáhá při volbě strategie a při zavádění některých nových produktů na náš trh. V rámci finanční skupiny ČS jsou postupně přijímána opatření k rozšíření synergií se zdroji České spořitelny s cílem nalézt další možnosti zlepšení služeb pro klienty. Využití synergií by mělo zároveň přispět k pozitivní tvorbě zisku společnosti, mj. úsporou nákladů. Změna sídla společnosti a změny v orgánech společnosti Investiční společnost České spořitelny, a. s. změnila v minulém roce, v souladu s přijatou strategií, sídlo. Dne vydal Městský soud v Praze usnesení, kterým se zapisuje do obchodního rejstříku změna sídla takto: Praha 1, Staré město, Na Perštýně 342/1, PSČ Z představenstva společnosti odstoupil dnem , v souvislosti s ukončením pracovního poměru v ISČS, jeho člen Mgr. Martin Burda. Z dozorčí rady společnosti odstoupil její předseda Mag. Wolfgang Traindl. Do funkce předsedy dozorčí rady byl zvolen Ing. Martin Škopek. Ke změně došlo dnem 10. prosince Zlepšování technologie a kvality služeb ISČS nabízí prostřednictvím sítě poboček České spořitelny široký rozsah služeb s podílovými listy na našem trhu. O nabízených službách a možnostech se mohou naši klienti informovat právě v pobočkách ČS, jejichž distribuční síť je jednou z největších u nás. Velice oblíbenou je telefonní nebo Internetová varianta služby Servis 24, jejímž prostřednictvím lze dostat průběžné informace a mj. nakupovat podílové listy fondů ISČS. Dalšími službami umožňující variantní a pohodlná řešení jsou např. Pravidelné nakupování a pravidelné odkupování podílových listů, Volné investování, Výměna podílových listů a další. ISČS prostřednictvím nabízených služeb umožňuje podílníkům, kteří nedisponují potřebnými informačními zdroji a kvalifikovaným know- -how, investovat třeba i menší finanční částky a využít tak možností, které jednotlivé segmenty kapitálového trhu nabízejí. ISČS se snaží podílníkům přinášet co největší zisky a to při minimálním riziku ve vztahu k deklarované investiční strategii fondů. Vysoká úroveň služeb a kvalitní poradenství mj. přispívají k silnému postavení fondů ISČS na tuzemském trhu. ISČS v posledním období věnuje prvořadou pozornost přípravě a podpoře poradců tak, aby jimi poskytované poradenství bylo vysoce kvalifikované, aktuální a pro klienty srozumitelné. Stejná pozornost je věnována i zlepšování technologie prodeje a rozvoji služeb. Členství v profesních organizacích a vztah k veřejnosti ISČS je jedním ze zakládajících členů Unie investičních společností České republiky (UNIS). Posláním UNIS je podporovat rozvoj kolektivního investování, prosazovat dodržování standardů poctivého obchodního styku a dobrých mravů a spolupůsobit při tvorbě standardních podmínek trhu, při minimalizaci rizik spojených s neúplnou informovaností klientů. ISČS se aktivně podílí na činnosti této organizace jak svojí účastí v orgánech UNIS, tak i další odbornou i materiální angažovaností. Prostřednictvím UNIS působí rovněž na přípravě návrhů opatření, která mají za cíl zlepšit fungování kapitálového trhu, podpořit alokaci zdrojů do investičních instrumentů a zvyšovat ekonomickou vzdělanost investorů. ISČS trvale zajišťuje průběžnou informační otevřenost o všech důležitých skutečnostech, které jsou nezbytné pro rozhodování o investici. Nepřetržitě lze získat informace prostřednictvím Klientského centra České spořitelny, pro které ISČS uvedené informace připravuje. V roce 2004 byla realizována inovace internetových stránek ISČS. Zásadním způsobem došlo k jejich zlepšení jak v jejich vizuálním pojetí, tak zejména v rozšíření informačního obsahu spojeného s využitím interaktivních služeb. Týdně jsou aktualizovány informace o vývoji trhu v materiálu Fondy a trhy. Měsíčně ISČS připravuje leták Investiční nabídka, který je aktuálním a vyhledávaným pomocníkem jak prodejců, tak investorů. Informace dlouhodobějšího charakteru jsou obsaženy ve Zpravodaji ISČS, nebo v nabídkových letácích. Všechny tyto informační materiály lze obdržet v pobočkách ČS, v ISČS, nebo na stránkách Internetu. V roce 2004 získala ISČS v kategorii Investiční společnost 2. místo v hlasování veřejnosti o nejlepší finanční instituci Zlatý měšec ISČS byla za rok 2004 vyhodnocena Českou spořitelnou jako Nejlepší dceřiná společnost v kvalitě vnitřních služeb. V Praze dne Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

12 Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. Dozorčí rada Investiční společnosti České spořitelny, a. s. RNDr. Petr Zapletal, MBA (1963) > předseda představenstva a generální ředitel > Absolvent matematicko fyzikální fakulty UK, doktorát z fyziky (1988) > US Business School v Praze, titul MBA ekonomika, finance (1993) > Licence pro kapitálový trh Securities and Financial Derivatives Representative (SFA), Londýn (1994) > Odborná praxe 15 let. Ph.D. Guntard Gutmann (1967) > člen představenstva a náměstek generálního ředitele > Absolvent University Salzburg, Fakulta právních věd (1997) > doktorandské studium na Univerzitě Karlově v Praze (1996). > Odborná praxe 8 let. Mgr. Martin Burda (1971) > člen představenstva a náměstek generálního ředitele > Absolvent matematicko fyzikální fakulty UK (1995) > Odborná praxe 8 let > Den ukončení funkce člena představenstva: 31. prosince 2004 Ing. Martin Škopek (1967) > předseda dozorčí rady > Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze a The Jack T. Conn Graduate School of Community Banking, Oklahoma City University (1995). > Odborná praxe 14 let. > Den vzniku funkce člena dozorčí rady: 10. prosince 2004 Günther Mandl (1959) > člen dozorčí rady > Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Spořitelní kvalifikace > I. a II. stupně (1981, 1984). > Odborná praxe 22 let. Mag. Heinz Bednar (1962) > člen dozorčí rady > Absolvent Univerzity ve Vídni, fakulta sociálních a hospodářských věd (1989). > Odborná praxe 15 let. Mag. Wolfgang Traindl (1958) > předseda dozorčí rady > Absolvent Hospodářské univerzity ve Vídni, obchodní vědy (1982). > Odborná praxe 21 let. > Den ukončení funkce člena dozorčí rady: 10. prosince INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA

13 Portfolio manažeři ISČS Ing. Štěpán Mikolášek, CFA (1977) > Ředitel úseku dluhopisových fondů a portfolio manager > Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance (2000); Chartered Financial Analyst, CFA Institute, Carlottesville, USA (2004) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 5 let z toho odborná praxe portfolio manažera Bondivest (2001) Trendbond ( ) Výnosový OPF ( ) Mgr., Ing. Jiří Lengál (1971) > Portfolio manager > Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor Biochemie (1995); Absolvent Vysoké školy ekonomické, obor Finance (1998); Equity Markets and Analysis, Advanced Fixed Income Analysis, Derivatives Moneco, Brno ( ); CFA, level 2, CFA Institute, Charlottesville, USA (2004) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 5 let z toho odborná praxe portfolio manažera Sporotrend ( ) Mgr. Tomáš Ondřej, CFA (1973) > Ředitel úseku řízení akciových fondů a portfolio manager > Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor (matematika geografie); specializace matematická analýza (1996); Makléřská licence, Ministerstvo Financí (1997); Chartered Financial Analyst Course zisk titulu CFA, CFA Institute, Charlottessville, VA, USA(2004) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 7 let z toho odborná praxe portfolio manažera Sporomix 3 ( ); původní název 2.Spořitelní privatizační investiční fond Eurotrend ( ) Sporomix 5 ( ); původní název Všeobecný otevřený podílový fond Globaltrend ( ) Ing. Martin Šmíd (1973) > Portfolio manager > Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor Finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995); Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko správní, obor Národní hospodářství (inženýrské studium) (1998); Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, Česká finanční akademie (ČFA) a Moneco, Brno (2001); Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999); Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001); Deriváty, Citibank, Praha (2000); Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 7 let z toho odborná praxe portfolio manažera ISČS Merkur OPF ( ) ISČS Sporoinvest OPF ( ) ISČS ČS korporátní dluhopisový OPF (2004) Ing. Jaromír Zdražil (1972) > Portfolio manager > Absolvent Vysoké školy ČZU, obor kvalita (1996); makléřská licence, Ministerstvo financí (1996); Macroeconomy and market, Česká finanční akademie (ČFA), Brno; Foreign securities, ČFA, Brno; Treasury game, Citibank (1999); Derivatives, Citibank (2001); Fixed income market and analysis, ČFA, Brno (2001); Advance fixed income analysis, ČFA, Brno (2001); Credit risk and Credit derivatives, ČFA, Brno (2002); Asset Securitisation, ČFA, Brno (2002) > Odborná praxe v oblasti kolektivního investování 7 let Fond řízených výnosů ( ); původní název Český OPF Sporobond ( ) Bondinvest ( ) Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09

14

15 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS za rok 2004 Obsah Otevřené podílové fondy: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond 13 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond 14 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený podílový fond 15 Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond 16 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond 17 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond 18 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond 19 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů 20 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond 21 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond 22 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond 23 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond 24 Všechny uvedené otevřené podílové fondy jsou účetní jednotky bez právní subjektivity, zřízené Investiční společností České spořitelny, a. s., v souladu se zákonem č. 248/92 Sb. Depozitářem fondů je na základě uzavřené smlouvy Česká spořitelna, a. s. Auditorem ISČS i všech jí obhospodařovaných fondů je Deloitte s. r. o. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 11

16

17 Sporoinvest CRA Fond Scoring!!!!! Charakteristika Největší fond peněžního trhu (OPF) v České republice, který je určen pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Investiční strategie Do portfolia Sporoinvestu jsou nakupovány především nástroje peněžního trhu a střednědobé dluhopisy, přičemž je dávána přednost dluhovým cenným papírům vydaným emitenty s kreditním ratingem od agentury Standard & Poor s nebo Moody s na investičním stupni. Do majetku jsou pořizovány i podílové listy otevřených podílových fondů a cenné papíry zahraničních subjektů kolektivního investování. Průměrná doba do splatnosti je aktivně řízena s ohledem na očekávání budoucího vývoje úrokových sazeb. Průměrná modifikovaná durace portfolia podílového fondu nepřekročí jeden rok. Komentář manažera fondu V prvním čtvrtletí roku panovala na domácím peněžním trhu stabilita. Ve druhém čtvrtletí byla vystřídána růstem sazeb po náhlé změně sentimentu investorů. Obavy z vyššího růstu ekonomiky, nárůstu inflačních tlaků a možného zvyšování repo sazby se projevily vyšším růstem kratších úrokových sazeb. Česká národní banka přistoupila ke dvěma zvýšením úrokových sazeb o 0,25 % (v červnu a srpnu). Na začátku posledního čtvrtletí roku došlo k obratu sentimentu na trhu Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2004 a očekávání zvyšování úrokových sazeb začalo postupně slábnout. To se odrazilo v poklesu tržních výnosů po celé délce výnosové křivky, od nejkratších sazeb až po dlouhé sazby. Pokles domácích výnosů byl podporován i podobným poklesem na evropských trzích. Trh korporátních dluhopisů zaznamenal s výjimkou prvního čtvrtletí dobré výsledky, obligace firem všech sektorů rostly po zbytek roku. Ve srovnání s loňským rokem došlo k utažení kreditních prémií v mnohem menší míře než v roce předcházejícím. Průměrná modifikovaná durace byla po první tři čtvrtletí udržována na nízké hodnotě z důvodu očekávání růstu úrokových sazeb. Vyšší využití nástrojů peněžního trhu s velmi nízkou durací se ve druhém a třetím čtvrtletí, kdy došlo k výraznému růstu úrokových výnosů na trhu, odrazilo pozitivně ve výkonnosti fondu. Na začátku posledního čtvrtletí roku byla durace fondu lehce zvýšena, a to hlavně investicemi na likvidnější eurové výnosové křivce, při zajištění měnového rizika. Fond tak participoval na poklesu výnosů v posledních měsících roku. Část portfolia fondu tvořená korporátními dluhopisy doznala v průběhu roku změny hlavně ve snížení rizikovosti emitentů. V portfoliu fondu byly posíleny zejména pozice v dluhopisech defenzivnějších emitentů. Fond se i nadále vyznačuje vysokou diversifikací portfolia. Majetek Sporoinvestu vzrostl v roce 2004 o rekordních 12 miliard korun, fond je největším otevřeným podílovým fondem na tuzemském trhu. Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks Kč ks Kč ks Kč , , ,00 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu K Vlastní kapitál na PL (Kč) Vlastní kapitál (tis. Kč) Zisk nebo ztráta po zdanění (tis. Kč) Výkonnost (%) p.a , ,75* , , , , , , , , , , , , , , , ,60 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporoinvest v roce 2004 (Kč) Struktura aktiv 1,735 1,730 1,725 1,720 1,715 1,710 1,705 1,700 1,695 1,690 1,685 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Zahraniční hotovost 1,13 % Domácí podílové listy 1,6 % Domácí dluhopisy 18,69 % Domácí hotovost 14,34 % Domácí pokladniční poukázky 11,58 % Ostatní 0,26 % Zahraniční podílové listy 7,97 % Zahraniční dluhopisy 44,43 % Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech nebo prospektech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování upozorňujeme, že současná výkonnost fondů nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s., 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 13

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více