Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s Liberec, duben 2007

2 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště České Mládeže 594/33 Liberec Označení a AKTIVA Číslo řádku b c AKTIVA CELKEM (ř ) = ř Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé úč. období Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill (+/-) Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby 015 Samostatné movité věci a soubory movitých 3. věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 8. majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

3 Označení AKTIVA Číslo řádku a b c C. Oběžná aktiva (ř ) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1. Materiál 033 Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé úč. období Netto Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. VI. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

4 Označení a PASIVA b Číslo řádku c PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu (+/-) 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 až 80) 078 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) 081 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) A. V. (ř ) = ř. 61 výkazu zisku a ztráty v plném 084 rozsahu B. Cizí zdroje (ř ) 085 B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv 094 Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům 4. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě 098 Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

5

6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec, a.s. ke dni (v celých tisících Kč) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště IČ České Mládeže 594/ Liberec Označení a TEXT b Číslo řádku c běžném 1 Skutečnost v účetním období minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotř eba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady I. V. * Převod provozních výnosů 28 Převod provozních nákladů 29 Provozní výsledek hospodaření [ř (+/-25) (-28) - (-29)]

7

8

9 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za rok 2006 (v úplném rozsahu) I. OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Obchodní jméno : ČSAD Liberec, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem Sídlo : Liberec 6, České mládeže 594/33 IČO : DIČ Právní forma : CZ : Akciová společnost Datum vzniku : 1. ledna 1999 Předmět činnosti Podle zápisu v obchodním rejstříku k : - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - zasilatelství - opravy silničních vozidel - opravy karoserií - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - provozování autobusových nádraží, včetně odstavných ploch, předprodeje jízdenek a místenek v autobusové dopravě - opravy ostatních dopravních prostředků - zastupování v celním řízení Na základě novely živnostenského zákona a změně stanov společnosti v souvislosti s novelou obchodního zákoníku, byl předmět činnosti uveden do souladu se zněním novel těchto zákonů (viz Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a. s. za rok 2005 textová část -, strana 3).

10 - Příloha k účetní závěrce za rok Statutární orgán Představenstvo: Předseda představenstva a generální ředitel společnosti : ing. Petr Wasserbauer,...r.č.: /102, Soukenická 841/23, Liberec 6 Místopředseda představenstva: Jindřich Wurm,... r.č.: /003, Bezručova 1144, Frýdlant v Čechách Člen představenstva : Naděžda Jozífková,... r.č.: /1562, Kašparova 710, Liberec 25 Člen představenstva : Martin Půta,... r.č.: /2569, Donín 197, Hrádek nad Nisou Člen představenstva : Josef Müller,... r.č.: /005, Husova 132/III, Český Dub Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady : Ing. Petr Pávek,... r.č.: /1668, Jindřichovice pod Smrkem 4E Člen : Petra Hlinková,... r.č.: /2448, Golovinova 1345, Kadaň den vzniku členství v dozorčí radě: 20. června 2003 Člen : Vlastimil Fráz,... r.č.: /093, Václavská 415/7, Liberec 6 Základní kapitál společnosti tisíc Kč 2

11 - Příloha k účetní závěrce za rok Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky Obchodní jméno osoby % vkladu na základním kapitálu účetní jednotky Fond národního majetku ČR LIAD s. r. o Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Představenstvo: beze změn Dozorčí rada: Člen : Vlastimil Fráz,... r.č.: /093, Václavská 415/7, Liberec 6 den vzniku členství v dozorčí radě: Mimořádná valná hromada společnosti dne 24. listopadu 2006 projednala a schválila přeměnu podoby akcií ze zaknihované na listinnou a změnu formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno. Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období Základnou pro podnikatelské řízení ve vertikálním směru je divizní organizace. V současné době, tj. k jsou vytvořeny dle organizačního schématu tyto samostatné divize : nákladní doprava, spedice osobní doprava pravidelná nepravidelná autobusová doprava MHD opravárenství divize zasilatelství, logistiky divize zásobování, prodeje, obchodní zabezpečení služeb. V rámci divize může být struktura několika hospodářských účetních středisek. Geograficky má akciová společnost sídlo v Liberci-Rochlicích Doubí, ul. České mládeže 594/33, Liberec 6 a provozovny osobní dopravy na autobusovém nádraží a v Šumavské ulici. Mimo sídelní město jsou rozmístěny provozovny v Hrádku nad Nisou a v Českém Dubu, rovněž ve Frýdlantu v Čechách. 3

12 - Příloha k účetní závěrce za rok (2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu Obchodní společnost % podílu na Vlastní Účetní základním Název kapitál HV kapitálu (3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů Ukazatel Celkem z toho: řídící pracovníci Průměrný počet zaměstnanců: r r r Mzdové náklady (tis. Kč): r r r Odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů r r r Mzdové údaje vychází z evidence PAM. 4

13 - Příloha k účetní závěrce za rok (4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou) Poskytnuto komu: Akcionáři Společníci Družstevníci Členové statutárních orgánů Členové dozorčích orgánů Řídící pracovníci C e l k e m Celkem bylo poskytnuto: Půjčky Úvěry Poskytnuté záruky Ostatní plnění C e l k e m II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ (1) Účetnictví účetní jednotky Přechod na vykazování podle ČÚS 1) Legislativní rámec: Jako společnost, jejíž akcie byly obchodovány na RM-SYSTÉM Praha, jsme byli povinni použít pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy (IAS) upravené právem ES, toto ukládá zákon o účetnictví 19, odst. 9. Tyto standardy byly poprvé uplatněny pro kalendářní rok Mezinárodními účetními standardy se v této souvislosti rozumí kromě IAS také nově zaváděné Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví (IFRS), které by měly postupně nahrazovat IAS. Společnost rovněž zajistila pro daňové účely hospodářský výsledek bez vlivu Mezinárodních účetních standardů ( 23, odst. 2 zákona č. 586/1992 o daních 5

14 - Příloha k účetní závěrce za rok z příjmů), tj. hospodářský výsledek odpovídající použití českých účetních předpisů (tj. zejména vyhlášky č. 500/2002 a ČÚS). Dne 24. listopadu 2006 se konala mimořádná valná hromada společnosti, která projednala a schválila: 2) přeměnu podoby akcií: z podoby zaknihované na podobu listinnou 3) změnu formy akcií: z akcií na majitele na akcie na jméno 4) změnu stanov společnosti spočívající ve změně specifikace akcií společnosti v souladu s přeměnou podoby akcií společnosti a změnou formy akcií společnosti a změně způsobu oznamování. Dne 22. ledna 2007 nabylo právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí n. L. - pobočka v Liberci o zápisu změn do obchodního rejstříku. Dne 23. února 2007 RM-SYSTÉM, a.s., jako organizátor regulovaného trhu s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen ZPKT ) rozhodl ve správním řízení podle 49 odst. 1 ZPKT a 10, 46 a 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: Na základě ustanovení 48 odst. 2 písm. a) ZPKT a s přiměřeným použitím čl. 2 odst. 2 Pravidel obchodování na regulovaném oficiálním trhu RM-S část 3.1 se vylučují z obchodování na oficiálním trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a.s., cenné papíry společnosti ČSAD Liberec, a. s. se sídlem Liberec 6, PSČ: 46006, České mládeže 594/33, identifikační číslo: , akcie v zaknihované podobě, ve formě na majitele (doručitele), ISIN: CZ , o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, s počtem kusů a o celkovém objemu ,- Kč, a to ode dne (poslední obchodní den ). Tímto byla zrušena informační povinnost včetně výkaznictví vůči oficiálnímu trhu s cennými papíry a ČNB, odbor emise cenných papírů. Z uvedeného vyplývá pro společnost přechod výkaznictví z IAS/IFNS na České účetní standardy (ČÚS). Tato skutečnost byla avizována v průběhu roku 2006, proto se účetní jednotka přizpůsobila vyjádření náměstkyně ministra financí ze dne 25. května 2006: Proces přijetí cenných papírů k obchodování, resp. jejich vyřazení, je procesem, který trvá po delší časové období. Účetní jednotce je tak již v určitém časovém předstihu známo, že v průběhu roku dojde s největší pravděpodobností k vyřazení jejich cenných papírů z obchodování, a tuto skutečnost může při vedení účetnictví zohlednit. Společnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele. 6

15 - Příloha k účetní závěrce za rok Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku hospodaření bere účetní jednotka za základ: - Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení. - Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky. 2) Implementace ČÚS: Společnost sestavila účetní závěrku v souladu s Českými účetními standardy za pomoci přechodových transformací k Tyto jsou součástí přílohy k účetní závěrce společnosti 2006, kde byly zachyceny na převodovém můstku rozdíly mezi IFRS a ČÚS. Tento způsob přináší optimální řešení v dané situaci s minimálními náklady pro účetní jednotku. (2.1) Způsob ocenění a) Zásoby Pořizovacími cenami - zásoby nakoupené. Dle odborného odhadu jejich užitné hodnoty - pořízené bezplatně, - nalezené (inventarizační přebytky), - odpad, - zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby v rámci jednoho syntetického účtu Pořizovací cena se v analytické evidenci sleduje rozděleně na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění se odchylka od skutečné ceny pořízení, náklady s pořízením související rozpouští způsobem závazně stanoveným účetní jednotkou. Výdej zásob ze skladu se oceňuje v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě (metoda FIFO). - Zboží na skladě a v prodejnách je oceněno v pořizovacích cenách. - Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje též užitná hodnota zásob (viz 26 odst. 1 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví), která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtovávají se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, analyzují se 7

16 - Příloha k účetní závěrce za rok a pokud není snížení hodnoty definitivní, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu Manka a škody. - Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem. b) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Pořizovací cenou - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený. Reprodukční pořizovací cenou - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (př. inventarizační přebytek), - dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, - dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing), - vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Vlastními náklady (neužívá se) - dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena není nižší než vlastní náklady, - dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností. c) Cenné papíry a majetkové účasti Oceňují se pořizovací cenou (včetně emisního ážia). d) Příchovky a přírůstky zvířat (neužívá se) Oceňují se dle bodu (2.1), písm. a). Definice některých pojmů: Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Reprodukční pořizovací cena = cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností = přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti 8

17 - Příloha k účetní závěrce za rok vztahuje. Finanční náklady související s použitím cizích zdrojů (např. úroky), mohou být zahrnuty do vlastních nákladů pouze tehdy, spadají-li do období jejich vytváření. Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Vlastní náklady u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku = veškeré přímé náklady a dále nepřímé náklady (výrobní režie) bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností, popř. nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku je dlouhodobé povahy (přesahuje období jednoho roku). (2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění odborným posudkem. (2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: - přeprava - provize - clo - pojistné - skonto - aktivace přepravného v případě vlastní dopravy - vlastní náklady na zpracování materiálu, montáž - úroky z úvěru (2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) Od byla změněna doba odepisování u nově pořízených dopravních prostředků (nákladní vozidla, autobusy), tyto se odepisují 8 let rovnoměrným způsobem. Důvodem je reálný odhad životnosti vozidel, zmíněné položky majetku již odepisované budou odepsány do konce jejich prodloužené životnosti. Tato změna se dotkla i některých položek před koncem jejich předchozí doby odepisování, která byla u autobusů 4 roky a u vozidel pro nákladní dopravu 6 let. 9

18 - Příloha k účetní závěrce za rok (2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmů Název majetku Účetní hodnota Výše opr. položky Zásoby Dlouhodobý majetek Pohledávky Krátkodobý fin. maj C e l k e m Způsob stanovení opravných položek: V současné době dle zákona č. 563/1992 Sb. v platném znění, vyhlásky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Soudní jednání, obchodní věstník a ustanovení Zákona o rezervách. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmů (ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů) Druh pohledávky Účetní hodnota pohledávek Výše opravné položky Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohledávky po : 6 měs. až do 20 % měs. " 33 % Podán návrh na zahájení řízení: 18 měs. až do 50 % měs. " 66 % měs. " 80 % měs. " 100 % C e l k e m

19 - Příloha k účetní závěrce za rok (2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Dlouhodobý majetek odpisovaný je účetně odpisován rovnoměrně podle následující tabulky: Odpisová skupina Doba odpisování Roční odpisová v letech sazba v % 1* 4 25,00 2* 6 16, , , ,40 - Drobný hmotný majetek do ,- Kč se odepisuje jednorázově při jeho pořízení, majetek od ,- Kč se odepisuje rovnoměrně po měsících 2 roky. - * Nově pořízené dopravní prostředky se odepisují 8 let (nákladní automobily + autobusy) od r změna odhadu. (2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurz: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu pevný kurz - (stanovený účetní jednotkou k 1.dni měsíce a používaný po jí vymezené období jednoho měsíce. Kurz je vyhlášen ČNB). Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: - den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu z banky, - den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, denní k. - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, denní kurs - den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení,denní k. - den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech. 11

20 - Příloha k účetní závěrce za rok Přepočet ke dni sestavení účetní závěrky: Používá se výhradně: Denní kurz - (platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka) = Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. Kurzové rozdíly se účtují na vrub účtu finančních nákladů nebo ve prospěch účtu finančních výnosů. (2.8) Ocenění majetku reálnou hodnotou Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka toto ocenění. III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát Rozvaha Aktiva: - v roce 2004 velké investice do obnovy autobusové dopravy nárůst aktiv; změna účetního odhadu nově pořízené dopravní prostředky se odepisují 8 let - snížení oprávek - v roce 2005 další nárůst majetku, pohledávek - v roce 2006 majetek ve stejné výši (i po prodeji čerpací stanice), zásoby konstantní, nárůst pohledávek do lhůty splatnosti i po lhůtě na tisíc Kč resp tisíc Kč Pasiva: - v roce 2004 nárůst cizích zdrojů - krátkodobých závazků a nový střednědobý úvěr na nákup dopr. prostředků - v roce 2005 bankovní úvěry konstantní, nárůst závazků - v roce 2006 menší nárůst závazků a zejména dlouhodobých úvěrů vlivem dodatečné výstavby logistického centra na tisíc Kč Výkaz zisku a ztrát V této části je potřebné uvést celkovou situaci v poskytnutých dotacích v Kč. 12

21 - Příloha k účetní závěrce za rok provozní dotace z prostředků státního rozpočtu MDS - provozní dotace z prostředků 32, , , OÚ měst a obcí regionu - investiční dotace z prostředků měst a obcí regionu investiční dotace MDS 6, , , Pokles dotací je dán vyřazením linky do Prahy ze závazku veřejné služby. Odložená daň Rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku pro účetní a daňové účely Stav k Odložená daňová pohledávka Odložený daňový závazek 54, , Neuplatněná investiční úleva Neuplatněná daňová ztráta Celkem 54, , Zůstatek , Tituly pro odloženou daň musely být přepočítány podle nové sazby k dani z příjmů PO 24 %. Došlo k výraznému navýšení odloženého daňového závazku vlivem změny doby účetního odepisování nově pořízených autobusů a nákladních vozidel, zároveň ale byla tvořena daňová pohledávka z titulu neuplatněné investiční úlevy, jelikož společnost očekává tvorbu zisku v následujících letech. (2) Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku Úřadem pro hospodářskou soutěž bylo zahájené správní řízení dne ve věci neumožnění vjezdu společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o. na autobusové nádraží v Liberci. Přes odvolání byla uhrazena pokuta ve výši 13

22 - Příloha k účetní závěrce za rok , ,- Kč, která byla, ve splátkách zaplacena. Výše pokuty byla potvrzena Krajským soudem v Brně dne _ (3) Další významné informace (3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 022) Pořizovací cena k Oprávky k Skupina majetku (úč. 022) (úč. 082) (úč. 022) Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář C e l k e m b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika je obsažena v tabulce v bodě (3.1) písm. d). c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu (eviduje se na podrozvahových účtech) Ukazatel Součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu (hodnota leasingové smlouvy) 2. Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu ke dni účetní závěrky Rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního pronájmu (bod 1 mínus bod 2) podle faktické doby splatnosti: 14

23 - Příloha k účetní závěrce za rok d) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek : Přírůstky Úbytky Majetek Stav Aktiv Stav Vyřaz. (účet) k Nákup Prodej k ostat ostat Celk Celk Celk Celk V tabulce nezachycen stav účtu Poskytnuté zálohy na DHM 15

24 - Vacek, Dart : tis. Kč - Příloha k účetní závěrce za rok Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Majetek k k k (účet) Celk Celk Celk Celk V tabulce nezachycen stav účtu Poskytnuté zálohy na DHM - Vacek, Dart: tis. Kč 16

25 - Příloha k účetní závěrce za rok Dlouhodobý finanční majetek : Finanční Stav Přírůstky Úbytky Stav majetek k k (účet) 2006 Nákup Ostatní Prodej Ostatní Celk Poznámka: Údaje ze sloupců "Ostatní" je nutné pod tabulkou specifikovat. e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na účtu 018 nebo 028): Název majetku DHIM C e l k e m f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem Název hmotného majetku Forma zajištění Budova sklad Doubí Budova správy v Doubí zástavní smlouva zástavní smlouva 17

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více