MASARYKOVA UNIVERZITA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce: Eva Požárová

2 Bibliografický záznam POŽÁROVÁ,Eva.Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ: diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné výchovy, l., 25 l. příl. Vedoucí diplomové práce Hana Stadlerová. Anotace Diplomová práce Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ pojednává o důležité úloze motivace ve školní problematice. Nahlíží na její zákonitosti a rozpracovává jednotlivé druhy motivace pro činnosti v hodinách výtvarné výchovy.hovoří se v ní o tom, jak vhodně zvolená motivace vyvolává a udržuje zájem dětí o učení. Zaměřuje se na motivaci u dětí na základní škole,ale zároveň i na motivovanost učitelů,kteří výtvarnou výchovu vyučují. Nabízí pro zamyšlení učitelům poznatky z praxe a podrobněji se zaměřuje na roli motivace na Základní škole Měřín,kde diplomantka pracuje jako učitelka. Annotation The dissertation The role of motivation in art classes at primary school deals with an important role of motivation in school problems. The work deals with the laws of motivation and develops individual parts of motivation designed for activities in art classes as well. The main thesis is that properly chosen motivation can keep children s interest in learning. It concentrates on children s motivation as well as teacher s. It also provides practical knowledge of the writer of this dissertation, who teaches at the primary school in Měřín Klíčová slova Motivace,motiv,základní škola,lidská činnost, výtvarná výchova,žák,učitel,estetika,učení,výuka,hodnocení,obrázek Keywords motivation,motif,primary school,human aktivity,teachnigs,evaluation,art,pupil,teacher,aesthetics,teaching /classes,picture

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen prameny uvedené v seznamu literatury. Brně dne Eva Požárová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PaedDr..Haně Stadlerové za pomoc, kterou mi ochotně poskytla při zpracování mé diplomové práci, dále Mgr. Haně Stockingerové a své rodině za podporu a pomoc.

5 Obsah Úvod..6 Teoretická část 1.Vymezení základních pojmů Lidská činnost Motiv Potřeba Učení Co je to učení Průběh učení Motivace Druhy motivace Motivace k učení Druhy motivace ve VV Metody rozvíjení motivace 25 Analýza 2. Analýza ZŠ Měřín Motivace a ŠRVP ZŠ Měřín Motivace a výuka VV na ZŠ Měřín Zázemí pro VV jako předpoklad k motivaci Materiální vybavení usnadňující průběh motivace Prezentace výtvarných prací na ZŠ Měřín Ukázka projektů na ZŠ Měřín Motivace VV na výuku v jiných předmětech ZŠ Vliv osobnosti učitele na kvalitu motivace ve VV Odborná kvalifikace učitele VV Hodnocení výtvarných prací Motivace učitele pro přípravu na výuku VV Hodnocení a reflexe učitele i žáka..56 Praktická část 3. Motivace dětí ve VV na ZŠ Měřín 3.1. Motivovanost dětí ve 2. ročníku v hodině VV Ukázka motivace ve VV 2.ročník Motivovanost dětí ve 4. ročníku v hodině VV Ukázka motivace ve VV 4. ročník Motivovanost dětí v 7. ročníku ZŠ v hodině VV Ukázka motivace ve VV 7. ročník Motivovanost dětí v 8. ročníku ZŠ v hodině VV Ukázka motivace ve VV 8. ročník Komparace motivace dětí ve VV na ZŠ Dotazník a jeho vyhodnocení Závěr Seznam použité literatury Přílohy.77

6 6 Úvod David Gergen: Mají-li se dát lidé do pohybu, musíte dát hlas jejich nejhlubším touhám, inspirovat je, aby uvěřili, že dokáží slézat hory, o kterých panuje názor, že jsou příliš vysoké. Motivace nás provází po celý život. Setkáváme se s ní v mnoha podobách. Jinou podobu má v dětství, při vstupu do zaměstnání a také v důchodovém věku. Jednoduše řečeno, každé chování či jednání člověka je jinak motivováno. Motivace může mít několik podob, ale vždy nás vede k určité činnosti, abychom uspokojili potřebu, splnili si tajné přání, životní cíl nebo zvládli důležitý úkol či zkoušku.vždycky jsem si přála pracovat s dětmi a k tomu, abych mohla učit na základní škole potřebuji vysokoškolské vzdělání. Pro mě je motivací touha pracovat jako učitelka a ta mě vede k potřebě získat vysokoškolské vzdělání. Přes všechny problémy, se kterými jsem se během svého studia potýkala, motivace je silná a věřím, že mě povede k vytyčenému cíli a budu moci učit i nadále. Pracuji jako učitelka na základní škole 5.rok. Učím na prvním stupni a zároveň výtvarnou výchovu na II. stupni a to v 7.a 8. ročníku. Uvědomuji si, že motivace sehrává důležitou roli ve výtvarném projevu dítěte, a proto se v diplomové práci zabývám motivací právě ve výtvarné výchově. Termín motivace je obecným označením podmínek, které determinují lidskou aktivitu, což znamená, že motivací rozumíme určitý jev, který vysvětluje příčiny lidského chování. V širším slova smyslu, jsme si zvykli označovat motivaci jako soubor pochodů, které ovlivňují aktuální chování člověka. Často si kladu ve své učitelské praxi otázku :,,Jsou moje hodiny VV pro děti atraktivní? Proč dané téma děti nezaujalo? Jak přistupovat k dětem ve VV? Kde hledat vhodná témata pro náměty do VV? V dnešní hektické době, plné cizích jazyků a internetu, kdy se na základních školách často klade důraz na jiné předměty, vidím důležitost výtvarné výchovy. Děti se zde mohou realizovat, rozvíjet kreativitu a fantazii, relaxovat. Mnohdy je však výtvarná výchova nudí, je pro mnohé z nich nezáživná. Všechno důvěrně znám z praxe a snažím se situaci nějakým vhodným způsobem alespoň částečně změnit. Využívám různé druhy motivací, které přizpůsobuji potřebám jedince nebo celého kolektivu. V mnoha publikacích, časopisech bylo napsáno, že kresba je nejpřirozenější stejně jako řeč činností dítěte. V útlém věku, kdy dítě dokáže tužku držet v ruce, čmárá,

7 7 kreslí, vyjadřuje se. Kresba je pro něj přirozenou potřebou. S postupem věku se kresba rozvíjí, nabírá jiných rozměrů a dimenzí, ale stále zůstává vyjádřením individuality jedince, později dospělého jedince. Stává se pro děti nejen pouhou hrou. Výhodou pro nás učitele VV tedy je fakt, že bychom nemuseli k výtvarnému projevu nutit. Avšak nás děti často nutí hledat a nalézat různé druhy motivace tak, aby výtvarná výchova byla pro ně neustále atraktivní a zajímavá a abychom mohli jejich výtvarný projev dále rozvíjet. První studie o dětských obrázcích vznikly asi před 80.lety a jsou spojeny se jménem G.H.Lugueta. Od té doby zájem roste a kresba je využívána v mnoha oblastech /psychologie, pedagogika, medicína apod./ Kvalita kresby se odráží nejen na úrovni intelektu, ale i na emoční rovnováze. Obzvláště v dnešní době by měla být ve výtvarné výchově upřednostňována kreativita a schopnost dětí vyjádřit se podle vlastních představ. Vizuální kultura děti oslovuje již od chvíle, kdy začínají vnímat okolní svět. Setkávají se s ní na ulicích, při cestě do školy nebo když doprovázejí rodiče do obchodů, restaurací, sledují televizi či prohlížejí různé časopisy. Je proto vhodné motivovat děti tak, aby si našly cestu k umění a rozeznávaly kvalitní autorskou tvorbu a nepodléhaly všem vlivům vizuálního světa. Vhodnou motivací bych mohla osobním příkladem dětem předat nejen mnoho znalostí, dovedností a nových poznatků, ale také ovlivnit jejich smysl pro estetiku a krásu. Zároveň se mi při hodinách VV naskýtá jedinečná příležitost přimět děti k rozvíjení jejich talentu, nadání či vloh, ostatním dětem vhodnou motivací zvyšovat sebevědomí, dodat jim větší potřebu seberealizace, touhu prosadit se. Není nic úžasnějšího, než když na začátku roku dostanete třídu dětí, které necítí potřebu malovat, kreslit a výtvarná činnost je nezajímá. Na konci roku zjistíte, že Vaše motivace dokázala vše změnit a všichni žáci se s chutí výtvarně projevují a hledají společná témata a činnosti. Vnímáte zájem a snahu, kreativitu a vynalézavost a za každým obrázkem poznáte konkrétního jedince, jeho vlastní výtvarný projev, část jeho osobnosti. Naznačené okolnosti mě vedly k napsání této práce. Ne vždy se mi podaří u všech dětí se mi podaří vzbudit opravdový zájem o výtvarnou výchovu. Moje práce bude proto sledovat možnosti rozvoje motivovanosti dětí ve výtvarné výchově s ohledem na věk a individualitu dítěte. Motivační struktura každého jedince je dosti složitá. Zahrnuje soubor motivačních sil vzájemně se ovlivňujících a souvisejících s dalšími aspekty vývoje člověka, s jeho zráním, učením, výchovou i sociálním začleněním. Zjistit motivační síly svého konkrétního chování,

8 8 dorozumět motivaci druhých, znamená lépe poznat sám sebe i ostatní. Poznávání motivů lidského chování určitě ztěžuje i to, že stejné chování několika lidí /dětí/ je zpravidla motivováno odlišnou kombinací motivů. Některé pohnutky si člověk uvědomuje, jiné jen částečně nebo vůbec ne. Motivace jako celek je nejen z psychologického hlediska skutečně obtížná k objasňování a poznávání, ale i pro působení na jednotlivé motivační síly a jejich rozvíjení. Diplomová práce zpracovává některé poznatky z mého působení jako pedagoga výtvarné výchovy. Mohla by motivovat jiné pedagogy, kteří jsou skeptičtí k nově sestavené VV v povinném vzdělávání na základních školách. Ze své praxe na ZŠ jsem poznala, že výtvarná výchova hledá svoje místo mezi ostatními předměty na ZŠ a motivovanost učitelů výtvarné výchovy je velmi často malá. I to mě vedlo ke zpracování diplomové práce na toto téma. Ztrácí se motivovanost učitelů I. stupně a učitelů vyučující výchovy na II.stupni /tělesnou, výtvarnou, pracovní, hudební/. Práce je rozdělena na několik částí. První teoretická část vychází z obecných poznatků a studia odborné literatury. Pozornost je věnována hlavně základnímu vysvětlení některých pojmů a měla by shrnovat teoretické poznatky o motivaci ve výtvarné výchově v souvislosti s dítětem na základní škole. Druhá část obsahuje vlastní zkušenosti z učitelské praxe na základní škole v Měříně. Analyzuje tvorbu motivace v podmínkách naší školy. Třetí praktická část obsahuje návrhy na zkvalitnění motivace určené pro děti I. a II. stupně vzhledem k jejich věku a popisuje volbu některých druhů motivace pro učitele základní škole. Rozpracovává v jednoduché tabulce krátký dotazník určený dětem 2.,4.,7.,a 8. ročníku a reflektuje moje názory na výuku výtvarné výchovy na naší škole v souvislosti s vedením motivačních činností v hodině..

9 . 9 Teoretická část

10 10 1. Vymezení základních pojmů Každé dítě je jedinečné, nezaměnitelné a má své potřeby a zájmy. Různě přistupuje k podnětům z okolí, jinak reaguje ve stresových situacích, jinak se chová k druhým Každého žáka, studenta či dospívajícího ovlivňují jiné motivy a odlišnou motivací nenasměruje k určité činnosti nebo k aktivitě. V mezilidských vztazích, při interakci s mladými lidmi i s dospělými si všímáme toho, že každý se chová poněkud odlišně. K určité činnosti přistupuje s větším či menším zájmem, radost a uspokojení mu poskytuje působení nestejných podnětů. Každé chování či jednání člověka je motivováno. Než začnu ve své diplomové práci hovořit o termínech motiv a motivace, chtěla bych zmínit pojmem lidská činnost.(vondrová,p.:výtvarné techniky pro děti.praha,portál 2001,s.9-13) 1.1. Lidská činnost Tímto termínem označujeme každou navenek projevenou aktivitu člověka. Každá činnost je procesem zaměřeným na dosažení něčeho nebo na dosažení změny stavu něčeho. Patří ke každému člověku a jeho existenci. Podle činnosti člověka lze poznat jeho osobnost.(phdr.koukola,b.csc.:základy psychologie a úvod do psychologie osobnosti,opava 1996,s.38) Zmiňuji tento termín v souvislosti s tím, že hovoříme o motivaci dětí ve výtvarné výchově. Na základní škole se setkáváme zejména s činností dítěte v hodinách, o přestávce i po vyučování v různých kroužcích nebo v družině. Snažíme se jako učitelé o to, aby dítě vyvíjelo aktivní činnost, tzn. aby se aktivně podílelo na průběhu vyučovací hodiny, reagovalo na učitelovu motivaci, která by v něm měla vzbudit zájem a aktivní účast. Při hodinách výtvarné výchovy míníme aktivní účastí jeho vlastní výtvarný projev, manuální činnost v podobě výkresu, plastiky, keramického výrobku apod. Kvalita vyvíjené činnosti závisí na naší vhodné, zajímavé a pro děti atraktivní motivaci. 1.2 Motiv Malý princ: Tady je moje tajemství. Je jednoduché. Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné

11 11 Z psychologie činnosti vyplývá, že motiv je uvědomovaný zdroj nebo činitel aktivace. Motivy jsou vnitřní hybné síly jednání a chování člověka, to, co je bezprostředně příčinou a zároveň pohnutkou činnosti nebo jednání. Každý člověk má v sobě trvalou tendenci k tomu, aby v něm určité motivy vyvolávaly a udržovaly aktivaci. Toto nazýváme motivační dispozice, která je u každého člověka individuální. Motivem je tedy vše, co podnítí člověka k tělesné nebo psychické aktivitě a udržuje ho v ní, udává směr, který je podmíněný cílem činnosti. Motiv je tedy dynamizující činitel, který vede k pohotovosti začít nebo udržet chování směřující k určitému cíli. Motivy mohou vycházet z nitra člověka, tehdy je nazýváme impulzy /např. rozhodnutí nesledovat dále televizní pořad, uspokojit potřebu hladu./ Jestliže motivy vycházejí z okolního prostřední člověka, nazýváme je incentivy /nebo podněty, stimuly/. Incentiv tedy vnější podnět /objekt, událost z lat. =podnícení, výzva/ využíváme ve školní praxi při motivaci dětí ve vyučování. Rozlišujeme pozitivní a negativní vnější podněty. Pozitivní vnější podnět potřebu nejen vzbuzují, ale dokáží ji také uspokojit, a proto působí přitažlivě /výtvarné dílo, pohádka, poslech hudební nahrávky/. Negativní vnější podněty /např.obtížný problém, hrozba, vidina neúspěchu/ nedokáží potřebu uspokojit, vyvolávají chování, které se jim vyhýbá. Motivy se vytvářejí ve vzájemné interakci potřeb a vnějších podnětů. To znamená, že touha po uspokojování potřeb ovlivňuje vztah k vnějším podnětům a zacházení s nimi a naopak. Pozitivní a negativní vnější podněty mohou podněcovat nebo tlumit motivovanou činnost. Lidské motivy jsou uspořádány hierarchicky od nejnižších až po nejvyšší. (Hrabal,V.ml.,Man,F.,Pavelková.I.:Psychologické otázky motivace ve škole,praha,spn 1984,s.25-50) Základní aktivační činitele dělíme na: A: Vnitřní /autogenní/ - zakódované v jedinci samém. Nedokážeme je ovlivnit, motivace na ně podle mého názoru nepůsobí, nebo jen velice málo /např. velmi pomalé osobní tempo, různé druhy dysgrafie/. B: Vnější /heterogenní/ - např. ukládané úkoly, požadavky okolí. Jako učitelé je uplatňujeme dost často a mnohdy bychom si měli uvědomit, jestli je volíme přiměřeně a vhodně tak, aby měly v konečném výsledku ten správný význam.

12 12 C: Biologické biologické potřeby, pudy, vrozené dispozice, emoce. Děti si je často do školy přinášejí z rodiny, z působení rodičů i sourozenců.vrozené dispozice jsou geneticky zakódované a těžko naší motivací také ovlivnitelné. D: Společenské - sociální potřeby, společenské úkoly E: Osobní zájmy, sklony, cit, aspirace, atribute, včetně životních plánů, ideálů, návyky Formují se v průběhu života člověka a škola má zde jedinečné zastoupení a může dobrou motivací vyvolat v dětech aspirace a pohnutky např. v chování ke kamarádům, vztah k umění a určitou míru vkusu a vnímání estetična apod. (PhDr.Koukola,B.CSc.:Základy psychologie a úvod do psychologie osobnosti,opava 1996) Vyšší motivy /např. aspirace/ se objevují až tehdy, když se realizují nižší motivy tj. uspokojení biologických potřeb. Zde se můžeme zmínit o tom, že osobní motiv aktivace označujeme také jako motiv seberealizace. Aspirace je výše nároků, které někdo klade na svůj výkon. Je tedy vyjádřením míry snahy uplatnit se, prosadit se, uspět v určitých situacích. Aspirační úroveň - /tj. náročnost kladených cílů/ souvisí s tzv. výkonovou motivací. Je důležité, aby jedincova aspirační úroveň odpovídala jeho skutečným možnostem a schopnostem. Ve výtvarné výchově také sledujeme aspirační úroveň jednotlivců a přizpůsobujeme činnosti tak, aby děti už na začátku byly pozitivně naladěni na činnost, kterou se chceme zabývat. Vhodná motivace může navodit správnou a pozitivní atmosféru. (Nakonečný,M.:Základy psychologie osobnosti.praha,management press 1993) 1.3. Potřeba Dále zmíním termín potřeby, základní motivační síly. Můžeme si je rozdělit do několika skupin: A: Elementární životní potřeby /potřeba kyslíku, potravy, spánku, odpočinku/ jsou nezbytné pro zachování života a jsou více méně společné všem živočichům /i zvířata mají tyto elementární potřeby/. B: Potřeba jistoty a bezpečí, zvlášť se projevuje ve chvílích, kdy se dítě cítí ohroženo, ocitá se v těžké a pro něho nepřehledné životní situaci, působí na jeho zdraví

13 13 nebo ohrožují jeho psychosociální jistoty /atmosféra v rodině, začlenění do skupiny vrstevníků např.ve škole, vztah k partnerovi aj. C: Potřeba činnosti, změny. Projevuje se nesmírně mnohotvárně, zahrnuje radost z realizace v činnosti samostatné /např.dětská hra, aktivní účast v hodině/. Zvláště silně se projevuje v dospívání, kdy jedinec hledá a zkouší nepoznané /už i na II.stupni ZŠ/. Tuto potřebu bychom jako učitelé měli hojně u dětí podněcovat a vhodně motivovat D: Potřeba sociálního styku. V lidském chování se projevuje ve vztazích s lidmi, vzájemnou pomocí a porozuměním, příjímáním kladných citových projevů, péčí a rozvíjením sociálních kontaktů. I zde má škola svoji roli, vytvářejí s třídní kolektivy,řeší se různé konflikty, situace. Vhodnou motivací ovlivňujeme chování dětí v kolektivu při řešení různých problémů. Ve výtvarné výchově je to práce ve skupině, ve dvojicích, kde se děti vzájemně doplňují, povzbuzují a i motivují. E: Potřeba uskutečnit v životě nějaký cíl, krátkodobý /ten je charakteristický zejména pro dětství/ anebo vzdálenější, souvisí s přáními, záměry, životními perspektivami a cíli.tato potřeba je vyjádřením seberealizačních snah jedince /stát se lékařem, vynikajícím sportovcem, dobrým rodičem/. Je složitější a musí spolupracovat i s volním úsilím jedince, s jeho charakterově volními rysy. Říkáme, že všechny výše uvedené potřeby jsou vzájemně propojené, jejich rozdělení je spíše umělé. Jednotlivé motivy jsou ve vzájemných vztazích a mohou se podporovat nebo střetávat v konfliktu. V hodinách výtvarné výchovy se všechny tyto potřeby opravdu propojují a vhodnou a cílenou motivací i pozitivně uspokojují. S potřebami jsou úzce spjaty i další složité části lidské motivace např. zájmy /sportovní, technické, výtvarné atd. /ty představují motivy získané, v nichž se projevuje vztah jedince k druhu činností nebo skutečnosti. Dále musíme zmínit postoje, představující specifické získané dispozice. Dávají impuls k určitému chování či jednání na základě poznání jevu, k němuž se vztahují, a k jeho citovému hodnocení /kladný nebo záporný postoj k vyučovacímu předmětu, oboru, skupině apod./. Každý člověk má svoji hodnotovou orientaci, přestavující soubor hodnot či jejich určitou hierarchii, která vyjadřuje to, čemu před čím dáváme přednost. Vyvíjí se u dětí postupně s věkem a my jako učitelé ji ovlivníme jen částečně. Jedinečnou roli také sehrávají emoce, které představují citové procesy, stavy a vlastnosti člověka.(slavík,j.:kapitoly z výtvarné výchovy II./hodnota,osobnost,motivace/.Praha,Pražské centrum vzdělávání ped.pracovníků,kvv PdF UK, 1994)

14 1.4. Učení 14 Přes svou klíčovou důležitost v oblasti výchovy a vzdělávání je problematika průběhu učení a činitelů, které je ovlivňují, je složitá. My učitelé a další pracovníci v oboru školství obecně to často klademe za vinu psychologům. Mnozí z nás říkají, že psychologové jim nabídnou buď několik vzájemně rozporných výkladů učení, z nichž každý je záložen na jiné psychologické teorii, nebo jim předloží jedno soudržné vysvětlení, s nímž by však, jak sami připouštějí, jiní psychologové asi nesouhlasili. Problém je v tom, že učení je činnost velice složitá. Každý z nás je ve svých bdělých chvílích vystaven stálému a rozmanitému proudu zážitků, z nichž každý v nás může vyvolat učení, avšak většina z nich z našeho vědomého života mizí beze stopy. Co působí, že si některé věci zapamatujeme a jiné ne? Proč může určitá událost u jednoho člověka vyvolat učení, avšak na jiného nemá žádný měřitelný účinek? Proč si určitý žák zapamatuje mnoho v hodině jednoho učitele, ale z hodiny jiného učitele mu v hlavě nezůstane nic? Čím to je, že když se musíme vyrovnávat s novými situacemi a problémy, býváme obvykle schopni porozumět své zkušenosti a účinně využít svých znalostí? Takové a mnohé jiné otázky způsobují, že práce psychologa nabývá v oblasti učení přímo herkulovského charakteru. Psycholog musí totiž učení nejen sám pochopit a jiným vysvětlit jeho podstatu, ale musí také umět poradit, jak učení učinit co nejvýkonnějším a nejtrvalejším. Co stojí za údiv, možná ani není to, že psychologové za těch více než 50 let, kdy je učení soustavně zkoumáno, nezodpověděli všechny otázky, nýbrž naopak to, že vůbec poskytli tolik odpovědí, kolik jich dnes již známe Co je učení? Vždy bývá užitečné začít definicí. Proto si hned na začátku povězme, že většina psychologů by souhlasila s formulací, že je to poměrně trvalá změna v potenciálním chování jedince v důsledku zkušenosti. Tato definice upozorňuje na tři věci. Učení musí jedince nějak změnit, za druhé, že tato změna nastává v důsledku zkušenosti a za třetí, že to je změna v jeho potenciálním chování. První z těchto bodů je jasný. Učení nemůže nastat, aniž bychom se nějak změnili. Tato změna ovšem může být poměrně jednoduchá (např. když se učíme zavázat si tkaničku u bot nebo složitější, když se poprvé setkáme s velkým uměleckým dílem), avšak princip zůstává stejný. Jedinec je po takovém učení

15 15 v nějakém popsatelném ohledu jiným člověkem, než byl předtím. Zdůrazňujeme dále, že změna musí nastat v důsledku zkušenosti. Tím se vylučují takové druhy změn, které vyplývají ze zrání a z tělesného vývoje. Poslední věc nás upozorňuje, že ačkoli nastala změna, je to změna potenciálu, nikoli nutně ve skutečném výkonu. Můžeme se něčemu naučit, avšak stává se, že toto učení se v našem chování projeví třeba až po měsících nebo letech. (např. dítě v televizi seznámí se zajímavými poznatky o nějaké cizí zemi a později, když se jeho třída začne o této zemi učit, překvapí spolužáky i učitele svými znalostmi.) Vyzbrojeni touto definicí můžeme se nyní seznámit s pokusy psychologů vytvořit přesvědčivou teorii učení.(vacínová.m.,langová.m. a kolektiv,praha 2008,ISPN: ,upraveno) V tomto bodě se musíme smířit s názorovými rozdíly mezi psychology, které je někdy rozdělují na tři přístupy. A: Behavioristický přístup Od svých počátků ve třicátých letech tvrdí behavioristický přístup ve své krajní poloze, že má-li být psychologie exaktní vědou, musí se zaměřit na studium pozorovatelného chování, to jest na odezvy produkované jedincem a na podmínky, za nichž vznikají. Takový přístup původně chápal učení v pojmech spojení mezi podnětem pocházejícím z okolí a odezvou či odměnou určitého jedince, nebo mezi touto odezvou a zpevněním; tím silně zdůraznil úlohu okolí. Předpokládalo se, že stačí vhodně uspořádat okolí a učení nastane zpravidla samočinně, bez ohledu na konkrétní úmysl toho, kdo se učí. Tento krajní názor již v současnosti mnoho psychologů nezastává. Všeobecně se totiž uznává, že musíme také vzít v úvahu, co jedinec ví o vztahu mezi podnětem a svou vlastní odezvou, nebo mezi odezvou a zpevněním, které ji následuje. B: Kognitivní přístup Zastává názor, že máme-li porozumět učení, musíme se zabývat především schopností jedince reorganizovat své psychologické pole (tj. svůj vnitřní svět pojmů, vzpomínek atd.) v odezvu na prožívanou zkušenost. Tento přístup tedy klade zvláštní důraz na způsob, jak si jedinec vysvětluje a jak se snaží pochopit, co se děje. Kognitivní přístup vidí jedince nikoli jako mechanický výtvor jeho prostředí, nýbrž jako aktivního

16 16 činitele v procesu učení, jako někoho, kdo se úmyslně snaží zpracovávat á třídit proud informací přijímaný od okolního světa. C: Nativistický přístup Vychází z pozice člověka a prostředí.od potřeby člověka učit se k vytváření vhodného prostředí na učení. (Pupala,B.:Předškolní a primární pedagogika,praha,portál 2001,ISBN ) Tyto soubory teorií se vzájemně nevylučují a ve skutečnosti mezi nimi dochází k postupnému sbližování. Učitelé, zajímající se pochopitelně především o praktické záležitosti učení, mohou s prospěchem čerpat ze všech souborů a volit podle úrovně, na níž má učení nastat, který z nich je v daném případě užitečnější Průběh učení Uvažování o praktických stránkách procesu učení nás přivádí k otázce metod a technik vyučování. Mnohé z nich jsou specifické pro určitý vyučovaný předmět či předměty, a proto přesahují rámec psychologického pojednání. Je však řada obecných zásad, na něž můžeme upozornit.gagné (Gagné,R.,M.:Educational Technology and Learning Process,1974,Educational Researcher.), který užívá Skinnerova modelu operantního podmiňování i (ač v menší míře) pojmového modelu spojovaného s Brunerem, tvrdí, že průběh učení zpravidla sestává z řetězce osmi událostí: 1. motivace (neboli očekávání); 2. rozpoznání (jedinec vnímá látku a odlišuje ji od ostatních podnětů soupeřících o jeho pozornost); 3. vštípení (jedinec kóduje poznatek); 4. uchování (jedinec skladuje poznatek v krátkodobě nebo dlouhodobé paměti); 5. vybavení (jedinec vybírá látku z paměti);

17 17 6. zobecnění (látka je přenášena do nových situací, kde umožňuje jedinci vytvářet strategie, jak se s těmito situacemi vyrovnat); 7. výkon (tyto strategie se prakticky uplatňují); 8. zpětná vazba (jedinec získává informaci o výsledcích). Gagné tvrdí, že k selhání procesu učení vždy dochází na některé z těchto osmi úrovní. Úkolem učitele je zjistit, která z nich to je. O motivaci budu ještě dále ve své práci hovořit.. Gágné má za to, že učitel může pomoci žákům vyhnout se selhání na dalších úrovních tím, že bude dbát na to, aby učení probíhalo v devíti krocích: Krok 1: Získej pozornost žáka. Krok 2: Pobídni ho k vybavení si potřebných předběžných znalostí. Krok 3: Oznam mu cíle výuky. Krok 4: Předlož mu příslušné podněty (učební látku). Krok 5: Poskytni mu vedení (což obsahuje poskytování vodítek, která žákovi pomohou spojit si vyučovanou látku do řetězce pojmových souvislostí). Krok 6: Vyvolej provedení žádaného výkonu žákem. Krok 7: Poskytni mu zpětnou vazbu. Krok 8: Ohodnoť jeho výkon. Krok 9: Zajisti mu uchování a přenos nově osvojené informace do nových situací učení. V tom je obsaženo kladení otázek žákům takovým způsobem, který jim umožní vyjádřit pravidlo či pravidla, jež si osvojili. Povšimněte si, že kroky 2 a 4 mohou mít podobu otázek, řešení problémů nebo učení objevováním, stejně jako podobu prostého slovního výkladu učitele. Zde si od Gagného můžeme pro další užitečnou radu k Brunerovi (Bruner.J.:Toward a Theory of Instruction,1966). Bruner je přesvědčen, že při poskytování vodítek žákům, zmíněném v kroku 5, jim až příliš často nabízíme pouze

18 18 zprostředkování poznatků v již hotové podobě, "jazyka" daného předmětu, tj. v pojmech, vzorcích, postupech, myšlenkách atd. vytvořených jinými lidmi. Žáci nemají možnost objevit si tyto poznatky sami. Je pravda, že umožníme-li jim objevit tyto poznatky nezávisle, nedochází k "novým" objevům v nějakém absolutním smyslu, avšak, jak říká Bruner, o to vůbec nejde. Jde o to, že tyto poznatky jsou nové pro žáky samé ; a projdou-li sami procesem jejich objevování, budou pak mnohem lépe připraveni pochopit pojmy a vztahy v nich obsažené. 1.5 Motivace Denis Waitley: Motivace je vnitřní elán. Pod pojmem motivace rozumíme souhrn hybných činitelů v činnostech,učení a osobnosti. Říká, že jsou to skutečnosti, které jedince podněcují, podporují nebo naopak tlumí, aby něco vykonal či nevykonal. Zahrnuje vnější pobídky, cíle a vnitřní motivy. Často je individuálně rozdílná, nejčastěji je chápána jako intrapsychologický proces zvýšení nebo poklesu aktivity,mobilizace sil, energetizace organismu. Projevuje se napětím, neklidem,činností směřující k porušení rovnováhy. Člověk si svou motivaci uvědomuje někdy méně a někdy více. Někdy si uvědomuje jen vnější cíle ne však vnitřní motivaci. Motivace je aktivita vyvolaná motivem a končící realizací /uspokojením motivu/.pod tímto pojmem zahrnujeme ty uvědomované i neuvědomované psych.faktory, na jejichž základě se uskutečňuje naše chování a jednání. Hrabal,V.ml,Man,F.,Pavelková,I.:Psychologické otázky motivace ve škole,praha,spn 1984) Druhy motivace Pro běžnou praxi ve výtvarné výchově má smysl uvažovat o třech klíčových druzích motivace: - sociální motivace - výkonová motivace - poznávací motivace

19 A: Sociální motivace 19 Směřuje k získávání lásky, pocitu bezpečí a nabytí určitého vlivu v sociálním prostředí. Ve výtvarné výchově často děti pracují ve skupinkách nebo ve dvojicích.tvoří výtvarná díla a často řeší vztahy mezi sebou, přizpůsobují se různým názorům a prosazují svoje myšlenky či nějakou fantazii a styl neboli způsob ztvárnění, který je u každého dítěte naprosto odlišný a individuální.v tomto směru má výtvarná výchova jedinečnou a ničím nenahraditelnou roli. Rozvíjí několik dialogů, dramatických diskuzí, problémů, při kterých se ukazují dětské vlastnosti, emoce a charakter ještě v další podobě než třeba v běžné vyučovací hodině. Každé dítě má potřebu: Potřeba pozitivních vztahů, která je o tom, zda bude ve svém sociálním chování dítě aktivní či nikoliv. Opakem je obava z odmítnutí. Tyto dva faktory by měly být navzájem vyrovnané. Každý učitel by proto neměl přehlédnout dětskou nerealizovatelnou touhu po navázání pozitivního kontaktu a měl by si všímat nenápadných a plachých snah o získání jeho náklonnosti. Musí však také brát v úvahu, že jde o záležitosti nadmíru citlivé. Učitel by měl mít rozvinutou schopnost empatie. Neměl by zapomínat, že výtvarný projev velice často mluví zřetelněji než mnohá slova a bývá dost často signálem pro pilotní diagnózu a pro ničím nerušené zamyšlení nad obsahem, který chce sdělovat. Potřeba vlivu u dětí je spjata se snahou řídit, ovlivňovat chování ostatních spolužáků. Většinou rozlišujeme dvě fáze: - získávání vlivu - uplatňování vlivu Učitele by měl hned od počátku zjistit rozložení sociálních sil ve třídě Znamená to, že by měl znát odpovědi na otázky typu: Kdo je ve třídě nejméně oblíben /nejvíce oblíben/? Kdo má ve třídě největší /nejmenší/ vliv na ostatní děti? Jak souvisí u jednotlivých dětí obliba s vlivem? Jak se liší výsledky práce u jednotlivých dětí /vztahy k učiteli/? Důležité jsou různé dotazníky, které nám slouží ke zjištění sociálního klimatu ve třídě.

20 20 B: Výkonová motivace Závisí na systému sebehodnocení, který podmiňuje jedincovi aspirace a informuje,nakolik byly uspokojeny. Jejím cílem je osamostatnění osobnosti a zhodnocování nebo ochrana vlastního já. Motivace související s výkonem je výslednicí sil dvou potřeb: - potřeba úspěšného výkonu - potřeba vyhnout se neúspěchu V soudobé výtvarné výchově je výkonová zaměřenost žáků záměrně tlumena. Ze strany učitele k tomu přispívá zejména oslabení hodnotového srovnávání popř. využívání tzv. individuální vztahové normy. Učitelé se snaží většinou používat pouze pozitivního hodnocení /tj.přehlížejí nedostatky a vyzdvihují klady/ a nepodporovat situace výtvarné soutěže. Děti si snadno všimnou i zdánlivě nepatrných hodnotících aktivit zabarvení a intonace hlasu, pousmání, pohledu atd. Proto i když je učitel upřímně přesvědčen, že hodnotí všechny děti pozitivně, ve skutečnosti je jeho chování dostatečným zrcadlem, v němž žák čte svoje rozsudky. K tomuto faktu bychom neměli být slepí zejména v tak citlivé oblasti jako je výrazová tvorba. (Slavík,J.:.Kapitoly z Výtvarné výchovy /hodnota,osobnost,motivace/praha,pražské centrum vzdělávání pedagogických pracovníků,kvv PdF UK v Praze 1994) C: Poznávací motivace Východiskem pro poznávací motivaci je zvídavost nebo zkoumavost /explorace/ - pro všechny aktivní živočichy společná potřeba zkoumat své okolí a orientovat se v něm,tj. objevovat v něm smysl, řád, kterému je možné rozumět a zařizovat se podle něj. Poznávací motivace plyne z potřeby mozku zpracovávat podněty a zabezpečovat tak přizpůsobivost v proměňujícím se prostředí. Z předchozích tvrzení odvodíme, že poznávací potřeby jsou uspokojovány všude tam, kde se člověk setkává s něčím novým, neurčitým, s něčím, co se jeví jako problém, jenž volá po prozkoumání a řešení. Poznávací motivace se projevuje v kladení otázek /Co?Proč?Jak?/ a v hledání odpovědí, v nejširším smyslu, tzn. třeba prostřednictvím výtvarné, hudební, literární aj.tvorby.

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka

Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické roviny německého jazyka Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: primárního vzdělávání Národní škola Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Didaktické hry pro nácvik lexikální a gramatické

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra strunných nástrojů Hra na violu Příprava dětí ke studiu hry na housle se zaměřením na motivaci a didaktické pomůcky Diplomová práce Autor

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI Lekce 10.1 ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Jan Neuman www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více