Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6"

Transkript

1

2

3 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti TEDOM a.s. 8 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva statutárního orgánu společnosti TEDOM a.s. 37 Komentář ke konsolidačnímu celku 42 Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce 45 Konsolidovaná účetní závěrka 46 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok

4 2

5 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci, s potěšením musím konstatovat, že ekonomická krize, která se po mírném oživení v letech 2010 a 2011 začala do české ekonomiky v loňském roce pomalu vracet, se naší společnosti nedotkla. Jsem přesvědčen, že kromě zvýšení poptávky po kogeneračních jednotkách na českém trhu sehrály svou roli i organizační změny provedené v minulosti, nejvíce asi restrukturalizace naší společnosti v roce 2008 a V roce 2012 jsme zastavili výrobu autobusů. Pro tento krok jsme se rozhodli již v roce Rok 2012 lze tedy svým způsobem chápat jako návrat ke kořenům TEDOM, tedy návrat k ryze energetickému byznysu. Nadále jsou vyvíjeny základní nosné obory TEDOM související s úsporou energií, kogenerací a energetikou obecně. Jedná se zejména o výrobu kogeneračních jednotek a výstavbu a provoz energetických zařízení. Nadále pokračujeme i ve vývoji a výrobě vlastního motoru TEDOM, zejména v plynových verzích pro stacionární použití, kde jsme přesvědčení o výhodách kogeneračních jednotek s naším motorem ve srovnání s konkurencí. Motory TEDOM jsou tedy nejvíce používány pro vlastní kogenerační jednotky TEDOM ve výkonové řadě CENTO a jsou dodávány i firmám s podobným výrobním programem. Rok 2012 byl rokem rekordním v byznysu kogeneračních jednotek. Podařilo se vyrobit 255 kogeneračních jednotek o celkovém výkonu 79 MW. Celkový obrat divize Kogenerace činil 1,5 mld. Kč při vytvořené EBITDA 194 mil. Kč. Pro rok 2013 jsme si v tomto byznysu stanovili ještě vyšší cíle, co se ukazatele EBITDA týče. Rozšířili jsme nabídku motorů ve výkonové řadě CENTO o švýcarské motory Liebherr, které začínáme nabízet zatím od 200 kw do 500 KW. Ve výkonu 200 kw tvoří tyto motory alternativu k našemu motoru, ve vyšších výkonech doplňují naše výkonové portfolio a nahrazují motor MWM o výkonu 400 kw, který je velmi drahý. Divize Energetika (Výstavba a provoz energetických zařízení) dosáhla při tržbách 488 mil. Kč ukazatel EBITDA 113 mil. Kč, což je vynikající výsledek. Největším přínosem je provoz energetických zdrojů na skládkách komunálního odpadu, z nichž nejvýznamnější je projekt využívající skládkový plyn ze skládek Dolní Chabry a Ďáblice. Inženýrsko-dodavatelská část divize se soustřeďuje především na dodávky projektů s kogeneračními jednotkami na klíč. I divize Motory přispěla tvorbou ukazatele EBITDA ve výši 23 mil. Kč, a to přesto, že se musela potýkat s propadem výroby motorů i kvůli zastavení výroby autobusů. Pro další roky připravujeme významnou modernizaci spalovacího motoru TEDOM. Jejím cílem je zlepšení parametrů našeho motoru nad úroveň konkurence při zachování hlavních předností motoru, kterými jsou spolehlivost a nízké servisní náklady. Je tedy zřejmé, že z pohledu byznysu TEDOM a.s. si nemůžeme na nic stěžovat. Ovoce přineslo i přestěhování sériové výroby kogeneračních jednotek MICRO a CENTO do uvolněných výrobních prostorů po autobusech v Třebíči. V těchto moderních prostorech dosahujeme vyšší produktivity práce než dříve, kdy jsme vyráběli v přeplněných montážních halách v Hořovicích. Dalším nezanedbatelným přínosem je fakt, že potenciální zákazníci při návštěvě našich obchodníků si mohou prohlédnout vlastní čistou výrobu kogeneračních jednotek, kterou jinde jen těžko uvidí, a mohou získat větší důvěru v produkt TEDOM. Podařilo se nám také postavit první prototyp plynového tepelného čerpadla (GHP) a uvést ho do zkušebního provozu. V roce 2013 očekáváme první komerční projekty u zákazníků. Kolem projektu GHP se začíná formovat samostatný tým, který se, jak věříme, stane v budoucnosti jedním z nosných výrobních programů TEDOM. Ve Výčapech dne 30. června

6 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. Akcionářům společnosti TEDOM a.s. Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: " Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TEDOM a. s., se sídlem Výčapy 195, Třebíč, identifikační číslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od do a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti TEDOM a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TEDOM a. s. k a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od do , v souladu s českými účetními předpisy." Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti TEDOM a.s. za období od do Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti TEDOM a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. 4

7 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti TEDOM a.s. za období od do obsahuje významné věcné nesprávnosti. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti TEDOM a.s. s účetní závěrkou, která je v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti TEDOM a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti TEDOM a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Brně dne 4. července 2013 BDO CA s. r. o., auditorské oprávnění č. 305 zastoupená partnerem: 5

8 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TEDOM A.S. V HISTORICKÉM PŘEHLEDU Ukazatel Jednotky Celková aktiva tis. Kč Stálá aktiva tis. Kč Zásoby tis. Kč Pohledávky tis. Kč Finanční majetek tis. Kč Ostatní aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Ostatní pasiva tis. Kč Tržby celkem tis. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč Počet zaměstnanců osoby

9 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. Akcionářům společnosti TEDOM a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti TEDOM a.s., se sídlem Výčapy 195, Třebíč, identifikační číslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za období od do a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti TEDOM a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotou, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TEDOM a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od do v souladu s českými účetními předpisy. 7

10 Účetní závěrka společnosti TEDOM a.s. ROZVAHA (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek software ocenitelná práva Dlouhodobý hmotný majetek pozemky stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek podíly ovládaná osoba podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly jiný dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby materiál nedokončená výroba a polotovary výrobky zboží poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky pohledávky z obchodních vztahů pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba dlouhodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky pohledávky z obchodních vztahů pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba stát daňové pohledávky ostatní poskytnuté zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek peníze účty v bankách Časové rozlišení náklady příštích období příjmy příštích období

11 Účetní závěrka společnosti TEDOM a.s. ROZVAHA (v tis. Kč) PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál základní kapitál změny základního kapitálu Kapitálové fondy ostatní kapitálové fondy oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku zákonný rezervní fond/nedělitelný fond statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy rezerva na daň z příjmu ostatní rezervy Dlouhodobé závazky jiné závazky odložený daňový závazek Krátkodobé závazky závazky z obchodních vztahů závazky ovládaná nebo ovládající osoba závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení závazky k zaměstnancům závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění stát daňové závazky a dotace krátkodobé přijaté zálohy dohadné účty pasivní jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci bankovní úvěry dlouhodobé krátkodobé bankovní úvěry krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení výdaje příštích období výnosy příštích období

12 Účetní závěrka společnosti TEDOM a.s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) 2012 Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony tržby za prodej vlastních výrobků a služeb změna stavu zásob vlastní činnosti aktivace Výkonová spotřeba spotřeba materiálu a energie služby Přidaná hodnota Osobní náklady mzdové náklady náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu tržby z prodeje dlouhodobého majetku tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Tržby z prodeje cenných papírů a podílů - Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů - Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Daň z příjmu za běžnou činnost splatná odložená VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST Mimořádné výnosy - Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti - - splatná - MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

13 Účetní závěrka společnosti TEDOM a.s. CASH FLOW PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v tis. Kč) 2012 Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku účetního období PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace odpisy stálých aktiv zničení, fyzická likvidace, poškození, dary změna stavu opravných položek a rezerv zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou investičních společností) - - vyúčtované nákladové a výnosové úroky (mimo kapitalizovaných) případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních změna stavu zásob změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů - Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně minulého období Příjmy a výdaje tvořící mimořádný HV včetně daně z příjmu z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku - Čistý peněžní tok z provozní činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ Dopady změn dlouhodobých (případně krátkodobých) závazků spadajících do finanční činnosti Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - - vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně a vypořádání se společníky VOS a komplementáři u komanditních společností - Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, respektive snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období

14 . 12

15 . 13

16 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Příloha k účetní závěrce k v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností společnosti a z dalších podkladů, které má společnost k dispozici. I. Obchodní název účetní jednotky (firma) TEDOM a.s. Údaje se uvádějí v tis. Kč. II. Obecné údaje 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 1.1 Společnost NÁZEV: TEDOM a.s. SÍDLO: Výčapy 195, Třebíč IČ: PRÁVNÍ FORMA: akciová společnost DATUM VZNIKU: 29. září 2008 ROZHODUJÍCÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI: Vývoj, výroba a prodej kogeneračních jednotek malých a středních výkonů na bázi plynových motorů. Výroba elektrické energie a tepla. Projekce a výroba elektrických rozvaděčů. Výroba spalovacích motorů stabilních i mobilních. 1.2 Osoby (fyzické, právnické), které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na této účetní jednotce (rovný a větší 20% ZK) Osoba Výše vkladu (v %) Ing. Josef Jeleček 45 MOUFLECO HOLDINGS LIMITED 45 A) POPIS ZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCH V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Předmět podnikání S platností od byla z obchodního rejstříku vymazána činnost silniční motorová doprava nákladní. Navýšení základního kapitálu Dále mimořádná valná hromada rozhodla dne o navýšení základního kapitálu společnosti TEDOM a.s. z částky ,-- Kč o částku ,-- Kč na celkovou částku ,-- Kč. Na zvýšení základního kapitálu bylo upsáno kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné 14

17 Příloha účetní závěrky za rok 2012 podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,25 Kč. Akcie nejsou kótované. Emisní kurz nově vydaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny nové akcie byly upsány stávajícím akcionářům, a to následovně: Ing. Ivo Poukar kusů kmenových akcií Ing. Josef Jeleček kusů kmenových akcií MOUFLECO HOLDINGS LIMITED kusů kmenových akcií. Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou obchodní podíly v obchodní společnosti ČEZ Energo s.r.o. v následující výši: Ing. Ivo Poukar obchodní podíl na základním kapitálu společnosti ČEZ Energo, s.r.o. odpovídající zcela splacenému vkladu ve výši ,-- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 ze dne a činí ,-- Kč. Ing. Josef Jeleček obchodní podíl na základním kapitálu společnosti ČEZ Energo, s.r.o. odpovídající zcela splacenému vkladu ve výši ,-- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 ze dne a činí ,-- Kč. MOUFLECO HOLDINGS LIMITED obchodní podíl na základním kapitálu společnosti ČEZ Energo, s.r.o. odpovídající zcela splacenému vkladu ve výši ,-- Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu byla zjištěna znaleckým posudkem č. 5-9/11 ze dne a činí ,-- Kč. Navýšení základního kapitálu bylo do obchodního rejstříku zapsáno dne Rozdělení odštěpením sloučením Dne byla do obchodního rejstříku zapsána skutečnost týkající se rozdělení odštěpením sloučením společnosti TEDOM a.s., v rámci kterého přešla část jmění společnosti TEDOM a.s. (projekt Sušice II) na společnost ČEZ Energo, s.r.o. se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ , IČ: Odštěpné závody KVET I, KVET II 25. listopadu 2010 byly do obchodního rejstříku zapsány odštěpné závody TEDOM a.s. odštěpný závod KVET I, Výčapy 195, Třebíč a TEDOM a.s. odštěpný závod KVET II, Výčapy 195, Třebíč. Vedoucím obou odštěpných závodů byl pan Ing. Ivo Poukar. Mezi hlavní předměty podnikání odštěpných závodů patřila výroba, distribuce a obchod s elektřinou a výroba a rozvod tepelné energie. Oba tyto odštěpné závody byly ke dni vymazány z obchodního rejstříku. B) POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY BĚHEM UPLYNULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ V průběhu roku 2012 došlo k následujícím organizačním změnám: Divize GR Generální ředitelství, byla přejmenována na Správní ředitelství, za jehož činnost odpovídá výkonný ředitel. Společnost TEDOM a.s. ukončila k 10. lednu 2012 z důvodu neuspokojivých ekonomických výsledků divize Autobusy v posledních třech letech výrobu autobusů. Nadále bude ale poskytována plná servisní podpora a dodávka náhradních dílů, a to nejméně po dobu 10 roků. Divize AB v roce 2012 zastřešuje už jenom servis autobusů. 15

18 Příloha účetní závěrky za rok 2012 GR Správní ředitelství AB Divize Bus Třebíč (servis) AJ Divize Motory - Jablonec C Divize Kogenerace HT Divize Energetika - Výčapy Subdivize CA správní Výčapy, Hořovice Subdivize CC Elektro - Výčapy Subdivize CE - Pobaltí a SNS Hořovice, Výčapy Subdivize CG vývoj GHP - Třebíč Subdivize CK úsek řízení jakosti - Hořovice Subdivize CO provoz KJ - Třebíč Subdivize CP Product - Hořovice Subdivize CS EU & World obchod - Výčapy Subdivize CT technický úsek - Hořovice Subdivize CW EU & World servis - Výčapy C) JMÉNA A PŘÍJMENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ: (k rozvahovému dni) I) STATUTÁRNÍCH: Ing. Josef Jeleček, Ing. Monika Marečková, Ing. Ivo Poukar, Marek Rosenbaum II) DOZORČÍCH: Ing. Miroslav Sláma, Alena Jelečková, Barbora Brűhlová 2. ÚČASTI V PODNICÍCH 2.1 PODNIK, v němž má účetní jednotka podstatný vliv nebo rozhodující vliv (rovný a větší 20% ZK) Název Sídlo podniku Výše podílu (%) Přímý vliv: TEDOM, s.r.o. Bojnická 18, Bratislava, Slovensko 100 TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. (Čína) 100 TEDOM Poland sp.z.o.o. (Polsko) 100 ČEZ Energo, s.r.o. Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín 49,9 GridX Power Pty Ltd 1/10 Anella Avenue, Castle Hill, NSW 2154, Australia 82,6 TEDOM-RU (Rusko) 80 Nepřímý vliv: TI Energo, s.r.o. Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín 48,9 V prosinci roku 2012 byly prodány podíly společnosti TEDOM a.s. ve společnostech RESEARCH PROD. ENT. "TECHNOSWIT" Ltd. a Nadybske Remontne Pidpryjemstvo. Společnost TEDOM a.s. a skupina ČEZ založily společný podnik, a to společnost ČEZ Energo, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ: , zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Společný podnik byl do obchodního rejstříku zapsán dne V souvislosti se založením společného podniku došlo k převodu obchodního podílu ve společnosti TEPLO IVANČICE, s.r.o. na ČEZ Energo, s.r.o. Společnosti TEDOM a.s. tedy vůči společnosti TEPLO IVANČICE, s.r.o. uplatňuje nepřímý vliv prostřednictvím společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Valná hromada společnosti TEPLO IVANČICE, s.r.o. dne rozhodla o následujících změnách: o změně sídla společnosti tak, že novým sídlem společnosti je Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ o změně obchodní firmy tak, že obchodní firma bude znít TI Energo, s.r.o. 16

19 Příloha účetní závěrky za rok 2012 V roce 2012 společnost TEDOM a.s. odkoupila od společnosti TruEnergy Investments Pty Limited ks akcií společnosti GridX Power Pty Ltd. Dále pak v září 2012 vznikl společnosti TEDOM a.s. závazek plynoucí z upsání nově vydaných akcií společnosti GridX Power Pty Ltd ( ks akcií). Závazky byly společnosti GridX Power Pty Ltd plně uhrazeny a společnost TEDOM a.s. se tak stala vlastníkem 82,6 % akcií společnosti GridX Power Pty Ltd. V roce 2013 se bude konat valná hromada, která změní zářijové rozhodnutí o navýšení základního kapitálu. Nově by měla společnost TEDOM a.s. nabýt ks akcií, čímž by se stala vlastníkem 88,7% akcií společnosti GridX Power Pty Ltd. Podíl ve společnosti TEDOM-RU k činil 80%. V lednu 2013 však došlo k jeho navýšení, a to na 100%. 2.2 SMLUVNÍ DOHODY MEZI AKCIONÁŘI TEDOM a.s. (zakládající rozhodovací práva v těchto podnicích, bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků): PODNIKY VE SKUPINĚ Název Vlastní kapitál (v tis. Kč) Účetní hospodářský výsledek (v tis. Kč) TEDOM, s.r.o TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd TEDOM Poland sp.z.o.o ČEZ Energo, s.r.o TI Energo, s.r.o GridX Power Pty Ltd TEDOM-RU Údaje za společnost GridX Power Pty Ltd jsou převzaty z předběžných výkazů, které jsme měli ke dni účetní závěrky společnosti TEDOM a.s. k dispozici. 2.4 ÚČETNÍ JEDNOTKY, V NICHŽ JE ÚČETNÍ JEDNOTKA SPOLEČNÍKEM S NEOMEZENÝM RUČENÍM Obchodní firma, název Sídlo Právní forma OVLÁDACÍ SMLOUVY, SMLOUVY O PŘEVODECH ZISKU a jaké povinnosti z nich vyplývají Společnost nemá zmíněné smlouvy. 17

20 Příloha účetní závěrky za rok ZAMĚSTNANCI 3.1 OSOBNÍ NÁKLADY Zaměstnanci Z toho řídící zaměstnanci Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Osobní náklady (v tis. Kč) mzdové náklady odměny členům orgánů společnosti náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění sociální náklady VÝŠE ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ, JAKOŽ I VÝŠE VZNIKLÝCH NEBO SJEDNANÝCH PENZIJNÍCH ZÁVAZKŮ BÝVALÝCH ČLENŮ VYJMENOVANÝCH ORGÁNŮ - ÚHRNNÁ VÝŠE (v peněžní i naturální formě): VÝŠE (peněžní a naturální plnění) PŮJČEK, ÚVĚRŮ, POSKYTNUTÝCH ZÁRUK, OSTATNÍCH PLNĚNÍ osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních nebo jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám a členům těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob 4.1 AKCIONÁŘŮM SPOLEČNÍKŮM ČLENŮM ORGÁNŮ STATUTÁRNÍCH DOZORČÍCH ŘÍDÍCÍCH III. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ INFORMACE 1.1 ZPŮSOB OCENĚNÍ A) ZÁSOB NAKUPOVANÝCH A VYTVOŘENÝCH VE VLASTNÍ REŽII Materiál a zboží je účtováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání do provozovny. Výdej zásob ze skladu je prováděn metodou průměrných cen. Nedokončená výroba a hotové výrobky jsou oceňovány v cenách, které zahrnují cenu materiálu, práce a proporcionální část výrobních režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. Od byl v divizi Motory zaveden sklad polotovarů vlastní výroby. Skladová cena je stanovena ve výši 18

21 Příloha účetní závěrky za rok 2012 vlastních nákladů (VN). Vlastní náklady jsou tvořeny přímými náklady (PN) materiál, mzdy, pojištění ke mzdám a výrobní režii jednotlivých výrobních středisek (VR). Kalkulační vzorec: VR = osobní náklady x sazba VR VN = PN + VR B) DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU VYTVOŘENÉHO VLASTNÍ ČINNOSTÍ Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Drobný hmotný majetek je v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a je o něm účtováno jako o zásobách způsobem A, drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů. Oba druhy drobných majetků jsou nadále vedeny v podrozvahové evidenci. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. C) CENNÝCH PAPÍRŮ A MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ Dlouhodobý finanční majetek do podniků ve skupině je účtován v pořizovací ceně. Je-li tržní hodnota tohoto finančního majetku trvale nižší než jeho účetní hodnota, je tato účetní hodnota snížena na hodnotu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty tohoto majetku se tvoří opravná položka. Společnost TEDOM a.s. provádí přecenění vkladů do dceřiných společností ekvivalenční metodou. D) ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY PŘÍSLUŠNÉHO MAJETKU A ZÁVAZKŮ Společnost používá pro ocenění finančního majetku (podílů) ekvivalenční metodu. Společnost Podíl na ZK, resp. na obchodním podílu v % Vlastní kapitál 2012/vklad (v tis. Kč) Podíl na VK 2012/vklad (v tis. Kč) Podíl na VK 2011 / vklad (v tis. Kč) Rozdíl (v tis. Kč) Účtování TEDOM, s.r.o /414 TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd ) 061/414 TEDOM Poland Sp.z.o.o /414 GridX Power Pty Ltd 81, /414 TEDOM-RU /414 ČEZ Energo, s.r.o. 49, /414 Celkem ) Při použití ekvivalenční metody oceňování finančního majetku se rozdíl v ocenění nepočítá do záporných hodnot, nejnižší možný rozdíl tedy činí 0,-- Kč Při ocenění podílu společnosti GridX Power Pty Ltd vycházíme z předběžných výkazů a údajů o výši obchodního podílu, které jsme měli ke dni účetní závěrky společnosti TEDOM a.s. k dispozici. Navýšení podílu ve společnosti GridX Power Pty Ltd V roce 2012 společnost TEDOM a.s. odkoupila od společnosti TruEnergy Investments Pty Limited ks akcií společnosti GridX Power Pty Ltd. Dále pak v září 2012 vznikl společnosti TEDOM a.s. závazek plynoucí z upsání nově vydaných akcií společnosti GridX Power Pty Ltd ( ks akcií). 19

22 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Navýšení podílu ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Dne došlo k zapsání navýšení základního kapitálu společnosti TEDOM a.s. do obchodního rejstříku. Základní kapitál byl navýšen o částku ,-- Kč. K navýšení došlo nepeněžitými vklady, a to podíly ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Více informací k navýšení podílu naleznete v části II. Obecné údaje, A) Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku. E) ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY V ÚČTOVÉ SKUPINĚ 41 (během účetního období) (v tis. Kč) Účet Počáteční stav Změna Konečný stav podíly ve společnostech Pioneer funds Více informací ke změnám struktury vlastního kapitálu po přeměně společnosti je uvedeno v části IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, bod 1.11 Údaje o přeměnách společnosti. 1.2 ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY (majetku oceněného a v této ceně pořízeného v průběhu běžného účetního období): A) DRUHY VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání do provozovny. 1.3 PODSTATNÉ ZMĚNY (vč. vyčíslení peněžních částek těchto změn ovlivňující výši majetku, závazků a hospodářského výsledku - lze-li je reálně stanovit) A) ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ (důvod): V roce 2012 byly zpřesněny koeficienty výrobní režie divize motory. o podle skutečnosti za 1-7/2012 byly stanoveny nové koeficienty výrobní režie pro výrobní úsek, CNC stroje, montážní úsek a nářez materiálu. Tímto také došlo ke zpřesnění ocenění nedokončené výroby. B) POSTUP ODPISOVÁNÍ (důvod): nenastaly - ČÁSTKA: C) POSTUP ÚČTOVÁNÍ (důvod): nenastaly Divize AJ účtuje o výdejně nářadí a speciálek, a to dle následujících pravidel: Zboží je na sklad přijato v pevných cenách. Reálné hodnoty (pořizovací ceny) nářadí a speciálek nejsou pro účely účtování o výdejně nářadí a speciálek rozhodující. Jsou vytvořeny karty pro zboží v různých cenových rozpětích (např. do 2.000,-- Kč, ) Týká-li se zařazení do skladu nářadí a speciálek majetku, který je veden v podrozvaze, případně majetku, který je veden na účtech třídy 0 a u kterého se rozhodne o jeho přeřazení do podrozvahy, bude tento majetek přeúčtován na účet výdejny nářadí. Tento majetek nebude evidován duplicitně. D) USPOŘÁDÁNÍ POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (důvod): nenastaly - ČÁSTKA: E) OBSAH VYMEZENÍ POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (důvod): změny plynoucí z vyhlášky 500/2002 Sb. - ČÁSTKA: 20

23 Příloha účetní závěrky za rok ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU: Opravné položky společnost tvoří netto způsobem, tj. je zaúčtován pouze rozdíl mezi celkovou výší opravných položek v minulém účetním období a celkovou výší opravných položek v platném účetním období. A) POHLEDÁVKY Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. Daňové opravné položky jsou tvořeny dle platných právních norem. K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 180 dnů je tvořena účetní opravná položka nad rámec daňové opravné položky do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky. K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 360 dnů je tvořena účetní opravná položka nad rámec daňové opravné položky do výše 100% rozvahové hodnoty pohledávky. Druh opravné položky Počáteční stav Změna Konečný stav Opravná položka k pohledávkám z obchodní činnosti (v tis. Kč) Opravná položka k jiným pohledávkám (v tis. Kč) B) ZÁSOBY Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob. Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací Opravná položka k materiálu Nepohyblivé zásoby, předpokládaný prodej materiálu; odborné posouzení řediteli divizí, analýza obrátkovosti zásob IS ESO 9 PROFI Opravná položka k nedokončené výrobě Odborné posouzení ředitele divize Opravná položka k výrobkům a zboží Předpokládaná ztráta z prodeje K BYLA VYTVOŘENA OPRAVNÁ POLOŽKA K ZÁSOBÁM CELKEM TIS. KČ, Z TOHO: K materiálu bezpohybové zásoby a nepotřebný materiál určený k prodeji zejména v důsledku ukončení výroby autobusů ve výši tis. Kč (divize AJ, AB a Kogenerace) K nedokončené výrobě předpokládaná ztráta z důvodu neukončení rozpracované zakázky ve výši tis. Kč (divize Kogenerace) K výrobkům předpokládaná ztráta z prodeje kogeneračních jednotek, které jsou k na skladě výrobků ve výši tis. Kč (divize Kogenerace) C) MAJETEK Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Předpokládaná prodejní cena Vedení společnosti TEDOM a.s. Z DŮVODU UKONČENÍ VÝROBY AUTOBUSŮ BYLA VYTVOŘENA OPRAVNÁ POLOŽKA NA ČÁST MAJETKU DIVIZE AUTOBUSY: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (FORMY, STROJE) VE VÝŠI TIS. KČ 1.5 ZPŮSOB ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní odpisy jsou uplatňovány v souladu s odpisovým plánem. Daňové odpisy se nerovnají účetním. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek je pro účely odpisování zatříděn do tříd podle jednotlivých odpisových skupin dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění. Stanovení daňových odpisů se provádí podle 26 až 32 zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Používá se zrychleného a rovnoměrného odpisování. 21

24 Příloha účetní závěrky za rok ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU (směnný kurz ČNB běžný, stálý s uvedením termínu jejich změn, v průběhu roku i na konci roku) Společnost používá pro přepočet cizích měn kurz, který se stanovuje na základě kurzovního lístku ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodářském výsledku. Měna HUF, LVL, LTL, PLN, EUR, CNY, RUB, USD, CHF, INR, TRY, RON, AUD, VND, BGN, UAH, GBP Způsob přepočtu Směnný kurz ČNB běžný IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ INFORMACE 1.1 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (kromě pohledávek): A) PŘIJATÉ LEASINGY Poskytovatel leasingu Cena pořízení (v tis. Kč) Součet leasingových splátek (v tis. Kč) Současná zůstatková hodnota splátek (v tis. Kč) Konečná splatnost ALD Automotive /2017 UniCredit Leasing /2013 CREDIUM /2013 SG Equipment Finance /2013 Celkem Do ceny pořízení osobního automobilu je zahrnuta i DPH, u ostatního majetku se DPH nezahrnuje. Celkové leasingové splátky v roce: Celkem za majetek (v tis. Kč) Rozpis částky současná zůstatková hodnota splátek podle faktické doby splatnosti Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce tis. Kč tis. Kč B) POSKYTNUTÉ LEASINGY Příjemce leasingu Cena pořízení Součet leasingových splátek Současná zůstatková hodnota splátek Konečná splatnost Předmět leasingu Celkové leasingové splátky v roce:

25 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Rozpis částky současná zůstatková hodnota splátek podle faktické doby splatnosti Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce 0 Kč 0 Kč C) POHYB DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU (přírůstky - zejména nákupem a vlast. činností, úbytky - zejména odpisy dle odpis. plánu, vyřazení z důvodu likvidace a prodeje dle hlavních skupin k počátku a konci účetního období) (v tis. Kč): Skupina ZC ZC ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky k k Pozemky Stavby Movité věci Oceňovací rozdíl k majetku Nedokončený majetek Zálohy Celkem Společnost ČEZ Energo, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ: , zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen ČEZ Energo, s.r.o. ) je společným podnikem společnosti TEDOM a.s., IČ: , se sídlem Výčapy 195, okres Třebíč, PSČ: (dále jen TEDOM a.s. ) a skupiny ČEZ. Společnosti TEDOM a.s. odštěpila do společnosti ČEZ Energo, s.r.o. projekt Sušice II, a to formou rozdělení odštěpením společnosti TEDOM sloučením s ČEZ Energo, s.r.o. ve smyslu ustanovení 243 písm. d) bod 2 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodným dnem výše uvedeného je K tomuto dni byla sestavena zahajovací rozvaha, která zohlednila vyčlenění projektu Sušice II. Z tohoto důvodu nesouhlasí konečné zůstatky roku 2011 na počáteční stavy roku Zůstatková cena vloženého majetku (projekt Sušice II) ke dni vložení do ČEZ Energo, s.r.o.: o Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Významné dokončené investiční akce: Technické zhodnocení výrobní haly v Hořovicích (6 329 tis. Kč) Zařízení TEDOM GHP (Gas-engine Heat Pump) tepelné čerpadlo nový produkt společnosti TEDOM a.s. (2 158 tis. Kč) Parkoviště v areálu firmy v Hořovicích zpevnění ploch komunikace, (1 450 tis. Kč) Maketa stacionárního motoru (1 090 tis. Kč) Významné nedokončené investiční akce: Praha Ďáblice čištění plynu (5 272 tis. Kč) Oceňovací rozdíl je tvořen: tis. Kč zůstatková cena oceňovacího rozdílu, jenž souvisí s nákupem majetku v dražbě v roce tis. Kč zůstatková cena oceňovacího rozdílu, který vznikl v důsledku fúze v roce 2010 oceňovací rozdíly jsou odepisovány účetně 15 let 23

26 Příloha účetní závěrky za rok 2012 POHYB DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU (přírůstky - nákupem, úbytky - zejména odpisy dle odpisového plánu, vyřazení z důvodu likvidace a prodeje dle hlavních skupin k počátku a konci účetního období) (v tis. Kč): Skupina ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky ZC k ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky ZC k Software Ocenitelná práva Nedokončený majetek Celkem Významné dokončené investiční akce: Právo pro využívání zkušebního zařízení a technického řešení solární verze Stirlingova motoru pro výrobu energie a tepla (3 990 tis. Kč) D) SOUHRNNÁ VÝŠE MAJETKU NEUVEDENÁ V ROZVAZE V POŘIZOVACÍCH, RESP. ODHADNÍCH CENÁCH (drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze) DDHIM: tis. Kč DDNIM: tis. Kč E) ROZPIS HMOTNÉHO MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM (věcným břemenem u nemovitostí) a informace o podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí ( 56 odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.): Druh majetku Pozemky: zastavěná plocha a nádvoří St.104/1 zastavěná plocha a nádvoří St.104/3 zastavěná plocha a nádvoří St.233/1 zastavěná plocha a nádvoří St. 234 trvalý travní porost 312/1 vodní plocha 400/60 trvalý travní porost 515/2 trvalý travní porost 761/6 trvalý travní porost 761/8 trvalý travní porost 763/3 ostatní plocha 765/1 ostatní plocha 765/5 ostatní plocha 766/5 vodní plocha 1170/11 vodní plocha 1170/15 Budovy: bez čp/če na St.104/1 bez čp/če na St. 104/3 bez čp/če na St. 233/1 bez čp/če na St. 234 Forma zajištění Zástavní smlouva k nemovitostem č zapsaným na LV č. 634, obec Výčapy, katastrální území Výčapy u KÚ v Třebíči 24

27 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Pozemky: Zastavěná plocha nádvoří St. 248 Zastavěná plocha a nádvoří St. 249 Ostatní plocha 1086/77 Budovy: Střítež, č.p. 160 na St. 248 bez čp/če na St. 249 Pozemky: parcela 1488/1 parcela 1477/5 parcela 1489/22 parcela 1488/5 parcela 1488/4 parcela 1489/21 parcela 1489/20 parcela 1489/19 parcela 1488/9 parcela 1488/8 parcela 1488/7 parcela 1489/1 parcela 1489/2 parcela 1489/5 parcela 1489/14 parcela 1489/13 parcela 1489/12 parcela 1489/11 parcela 1489/10 parcela 1489/9 parcela 1489/8 parcela 1489/7 parcela 1489/6 parcela 1490/4 parcela 2222/15 parcela 1490/3 parcela 1489/16 parcela 1489/15 parcela 1489/4 parcela 1489/2 Budovy: Hořovice, č.p Hořovice, č.p bez čp/če na parc. 1489/4 bez čp/če na parc. 1489/9 bez čp/če na parc. 1489/5, 1490/3, 1490/4 Zástavní smlouva k nemovitostem č zapsaným na LV č. 544, obec Střítež, katastrální území Střítež u Třebíče Zástavní smlouva k nemovitostem č zapsaným na LV č. 544, obec Střítež, katastrální území Střítež u Třebíče Smlouva o úvěru č ve výši 23 mil. Kč s konečnou splatností Zástavní smlouva k nemovitostem č

28 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Pozemky: parcela 162/1, zastavěná plocha a nádvoří parcela 162/2, zastavěná plocha a nádvoří parcela 174, zastavěná plocha a nádvoří parcela 270, zastavěná plocha a nádvoří parcela 271, zastavěná plocha a nádvoří parcela 765/13, ostatní plocha parcela 766/1, ostatní plocha parcela 767/1, ostatní plocha parcela 770/3, ostatní plocha parcela 774/3, ostatní plocha parcela 1125/1, ostatní plocha Budovy: bez čp/če na parc. 162/1 a 162/2 bez čp/če na parc. 174 bez čp/če na parc. 270 bez čp/če na parc. 271 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 4515/12T-308/12T-120 VL zapsaným na LV č. 634, obec Výčapy, katastrální území Výčapy u KÚ v Třebíči 26

29 Příloha účetní závěrky za rok 2012 F) MAJETEK S VÝRAZNĚ VYŠŠÍM TRŽNÍM OCENĚNÍM NEŽ OCENĚNÍM V ÚČETNICTVÍ: Společnost eviduje v účetnictví: Dopravní prostředky v účetní hodnotě 2 tis. Kč, jejich tržní hodnota je tis. Kč Kogenerační jednotky a stroje v účetní hodnotě 1 tis. Kč, jejich tržní hodnota je tis. Kč G) OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY (dle posledního kurzu CP obchodovaného na burze, nebo v RMS): H) DLOUHODOBÉ MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI: TUZEMSKO Emitent Druh CP Počet CP Nominální hodnota Finanční výnos Tržní ocenění ZAHRANIČÍ Emitent Druh CP Počet CP Nominální hodnota Finanční výnos Tržní ocenění Pioneer Funds Podílové listy 1 810, tis. Kč I) VYSVĚTLENÍ ČÁSTKY POLOŽKY B. I. 1 ZŘIZOVACÍ VÝDAJE J) CIZÍ MAJETEK UVEDENÝ V ROZVAZE Společnost nemá cizí majetek uvedený v rozvaze. K) OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období (účet 381) byly v roce 2012 vytvořeny v celkové hodnotě tis. Kč. Podstatnou část představují časově rozlišené náklady spojené s emisními kredity ve výši tis. Kč. Dále se jedná např. o majetkové pojištění (553 tis. Kč), nájmy. TEDOM realizoval projekty v rámci tzv. projektových mechanismů Kjótského protokolu. Jedná se zejména o projekty, které se týkají TEDOMem provozované kogenerace na skládkách tuhého komunálního odpadu. Realizace projektů vedla ke snížení emisí CO 2 a TEDOM za ně dostal přidělené jednotky AAU (Allocated Amount Unit) a jednotky ERU (Emission Reduction Unit) v odpovídajícím množství, kdy jedna ušetřená tuna CO 2 = jedna jednotka AAU nebo ERU podle původu úspor. Přidělené jednotky TEDOM zobchodoval. TEDOM jednotky nevlastní, protože právo nakládat s nimi má pouze český stát a ten po žádosti TEDOMu dá pokyn k převodu jednotek z českého registru na vázaný účet. Po převodu jednotek na účet kupce TEDOM obdrží platbu. TEDOM současně realizuje projekty, kde funguje jako agregátor projektů. V tomto případě TEDOM emisní redukce nevytvořil, ale pouze nakupuje práva k převodu jednotek od jiných provozovatelů skládek tuhého komunálního odpadu. Mechanismus přidělení emisí, převodu jednotek a platby je ale stejný jako v předešlém odstavci. TEDOM v roce 2012 zrealizoval obchod části jednotek za roky ve výši tis. Kč. 27

30 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Práva k převodu jednotek AAU a ERU od jiných provozovatelů skládek TKO nakoupil TEDOM již v letech 2010 a 2011, toto je důvod pro zaúčtování částky tis. Kč do nákladů příštích období. Dlouhodobé pohledávky jsou tvořeny zejména půjčkami poskytnutými společnostem v rámci holdingu TEDOM. Více informací k těmto pohledávkám v části IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, bod 1.2 B) Pohledávky k podnikům ve skupině. V dlouhodobých zálohách je k evidovaná částka tis. Kč. Jedná se zejména o dlouhodobé zálohy na nájemné: Avia a.s tis. Kč, Bohemian Waste Management a.s tis. Kč, Marius Pedersen a.s tis. Kč, ELIO Slezsko a.s tis. Kč. V rámci vztahů vůči státu je evidovaná i daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, která bude nárokovaná v roce 2013, a to z důvodu změny v uplatňování daně z přidané hodnoty, ke které došlo v průběhu roku POHLEDÁVKY A) SOUHRNNÁ VÝŠE POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI: Doba Výše v tis. Kč do 30 dnů do 60 dnů do 180 dnů do 360 dnů a více dnů Celkem B) POHLEDÁVKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ: Podnik ve skupině Výše v tis. Kč TI Energo, s.r.o TEDOM, s.r.o ČEZ Energo, s.r.o TEDOM Poland Sp.z.o.o GridX Power Pty Ltd TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd Celkem POSKYTNUTÉ PŮJČKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ: TEDOM, s.r.o. splatnost EUR 846 tis. GridX Power Pty Ltd splatnost AUD tis. TEDOM Poland Sp.z.o.o. splatnost EUR 212 tis. C) POHLEDÁVKY KRYTÉ DLE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NEBO VĚCNÉHO BŘEMENE (jištěné jiným způsobem): Pohledávka k zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku v minimální výši CZK ,-- Kč. Forma zajištění Smlouva o zastavení pohledávek č. ZP/2188/04/LCD 28

31 Příloha účetní závěrky za rok 2012 zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku v minimální výši CZK ,-- Kč Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2298/11/06354 D) INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let Pohledávka k Hodnota Poznámka GridX Power Pty Ltd tis. Kč Smlouva o úvěru, splatnost TEDOM Poland Sp.z.o.o tis. Kč Smlouva o úvěru, splatnost E) VÝŠE POHLEDÁVEK URČENÝCH K OBCHODOVÁNÍ OCENĚNÝCH REÁLNOU HODNOTOU ZÁVAZKY A) SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Doba Výše v tis. Kč do 30 dnů do 60 dnů do 180 dnů do 360 dnů a více dnů Celkem B) ZÁVAZKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ Podnik ve skupině Výše v tis. Kč TI Energo, s.r.o TEDOM, s.r.o ČEZ Energo, s.r.o TEDOM Poland Sp.z.o.o GridX Power Pty Ltd Celkem PŘIJATÉ PŮJČKY OD PODNIKŮ VE SKUPINĚ: TI Energo, s.r.o. jedná se o půjčku z titulu cash-poolingu CZK tis. ČEZ Energo, s.r.o. jedná se o půjčku z titulu cash-poolingu CZK tis. V souvislosti s projektem QANTAS přijala společnost TEDOM a.s. krátkodobou finanční výpomoc od akcionářů. Finanční výpomoc má formu bezúročné půjčky, jejíž zůstatek ke konci roku 2012 je tis. AUD. C) ZÁVAZKY KRYTÉ DLE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA Závazek k Forma zajištění D) ZÁVAZKY (nepeněžní, peněžní) NEÚČTOVANÉ V ÚČETNICTVÍ A NEUVEDENÉ V ROZVAZE

32 Příloha účetní závěrky za rok 2012 E) INFORMACE O ZÁVAZCÍCH, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 5 let Závazek k Hodnota Poznámka DURLON TRADING LIMITED tis. Kč Akviziční financování, splatnost F) ZÁVAZKY Z ÚVĚRŮ Úvěrující banka Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Účel úvěru Výše limitu Závazky z úvěrů v tis. Kč Vyčerpáno Splaceno Zůstatek úvěru Splatnost úvěr na profinancování investiční akce pro zákazníka profinancování výstavby nové haly na montáž nízkopodlažních městských autobusů Koupě nemovitostí, věcí movitých, práv a povinností souvisejících s jímáním a využíváním skládkového plynu ze skládky TKO v Praze Ďáblicích od společnosti PDI a.s. Úhrada závazku vyplývajícího z dokumentárního akreditivu na nákup haly a pozemků Přístavba rozšíření administrativně technického zázemí Komerční banka, a.s. kontokorent Komerční banka, a.s. revolving ČSOB, a.s. revolving smlouva uzavřena na dobu neurčitou UniCredit Bank Czech Republic, kontokorent a.s. Celkem Úrokové sazby jsou stanoveny v návaznosti na sazby PRIBOR, LIBOR, EURIBOR nebo referenční sazby navýšené o marži. 30

33 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Zajištění úvěrů Zástavní smlouva k nemovitostem č katastrální území Výčapy Zástavní smlouva k nemovitostem č katastrální území Střítež u Třebíče Zástavní smlouva k nemovitostem č katastrální území Střítež u Třebíče Blankosměnka vlastní Smlouva o zastavení pohledávek č. ZP/2188/04/LCD - pohledávky z obchodního styku v minimální výši ,- Kč Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2298/11/ pohledávky z obchodního styku v minimální výši ,- Kč Zástavní smlouva k nemovitostem č katastrální území Hořovice Zástavní právo k nemovitostem uvedeným ve smlouvě o úvěru č Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 4515/12T-308/12T-120 VL katastrální území Výčapy Výše splátek v jednotlivých letech Výše splátek v tis. Kč Výše splátek v jednotlivých letech odpovídá výše uvedeným úvěrům kromě revolvingového a kontokorentního úvěru. G) VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI tis. Kč (ve lhůtě splatnosti) H) VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ tis. Kč (ve lhůtě splatnosti) I) VÝŠE EVIDOVANÝCH DAŇOVÝCH NEDOPLATKŮ tis. Kč (ve lhůtě splatnosti) J) PENZIJNÍ ZÁVAZKY 128 tis. Kč (ve lhůtě splatnosti) K) CELNÍ ORGÁNY 0 tis. Kč I) OSTATNÍ ZÁVAZKY Společnost TEDOM a.s. přijala v důsledku fúze v roce 2010 finanční výpomoci od společnosti: DURLON TRADING LIMITED k eviduje společnost TEDOM a.s. dlouhodobý závazek tis. Kč. Ke konci roku 2012 měla společnost TEDOM a.s. uzavřeny s Komerční bankou a CITIBANK obchody (SWAP - směna EUR a AUD na Kč) v celkové výši ,-- EUR a ,-- AUD. Po přepočtu výše zmíněných obchodů bankami tržním kurzem ke konci roku 2012 ve srovnání s kurzy, za které byly obchody uzavřeny, vychází kladné přecenění ve výši tis. Kč. 31

34 Příloha účetní závěrky za rok VLASTNÍ KAPITÁL A) ZMĚNA STAVU VLASTNÍHO KAPITÁLU (v průběhu účetního období, např. upsání základního kapitálu dary, emisní ážio dotace do kapitálu, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtu 414, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem min. let, resp. neuhrazenou ztrátou min. let a hospodářský výsledek min. účetního období) U přeměn společností u zanikající společnosti ve výši účtu 418 a u nástupnické společnosti použití tohoto účtu v rámci vlastního kapitálu (v případě že není sestavován přehled o změnách vlastního kapitálu dle čl. IV.) Titul Vlastní kapitál (v tis. Kč) zvyšující snižující Základní kapitál Změny základního kapitálu Zisk běžného období Nerozdělený zisk Kapitálové fondy Zákonný rezervní fond - - Ostatní fondy - - Celkem B) VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK VK C) DRUHY ROZDĚLENÍ ZISKU, RESP. ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY PŘEDCHOZÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ (eventuelní návrh na rozdělení zisku běžného účetního období): V rámci Projektu rozdělení odštěpením společnosti TEDOM a.s. sloučením se společností ČEZ Energo, s.r.o. ze dne bylo rozhodnuto o přeúčtování zisku roku 2011 ve výši ,76 Kč na nerozdělený zisk minulých let. D) ZÁKLADNÍ KAPITÁL DA) AKCIE (u a.s.) Druh Počet Nominální hodnota Nesplacený vklad Lhůta splatnosti Akcie na jméno, listinná podoba ks 0,25 Kč za ks - - Mimořádná valná hromada dne rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti TEDOM a.s. o 100 tis. Kč. Na zvýšení základního kapitálu bylo upsáno 400 tis. kusů kmenových akcií o nominální hodnotě 0,25 Kč za kus. Navýšení základního kapitálu bylo plně uhrazeno. Více informací k navýšení základního kapitálu je uvedeno v části II. Obecné údaje, v bodu upravujícím změny provedené v obchodním rejstříku společnosti TEDOM a.s. DLUHOPISY S PRÁVEM VÝMĚNY ZA AKCIE Počet Hodnota DB) PODÍLY (u s.r.o.) Společník Výše podílu Vklad Nesplacená část Lhůta splatnosti

35 Příloha účetní závěrky za rok 2012 E) VYDANÉ AKCIE, VYMĚNITELNÉ DLUHOPISY NEBO PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY A PRÁVA BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ, ZMĚNY PODÍLŮ Akcie Počet Jmenovitá hodnota Dluhopisy Počet Rozsah práv Podíl ve firmě Původní výše (%) Nová výše (%) ZÁKONNÉ A OSTATNÍ (ÚČETNÍ) REZERVY (v tis. Kč): Druh rezervy Stav na začátku Stav na konci účetního Tvorba rezervy Čerpání rezervy účetního období období Rezerva na garanční opravy Rezerva na daň Ostatní rezervy REZERVA NA GARANČNÍ OPRAVY Na základě rozhodnutí vedení společnosti TEDOM a.s. jsou tvořeny rezervy na garanční opravy autobusů, kogeneračních jednotek a motorů. REZERVA NA DAŇ Z PŘIJMŮ Důvod jejího vytvoření: Rezerva na daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2012 ve výši tis. Kč ( tis. Kč). V souladu s interpretací Národní účetní rady I-3 Rezerva na splatnou daň je na řádku 090 Rozvahy v plném rozsahu vykazována rezerva na daň z příjmů ponížená o zálohy na daň z příjmů zaplacené v průběhu roku 2012 ve výši tis. Kč. OSTATNÍ REZERVY Z důvodu nákladů očekávaných v roce 2013 týkajících se zakázek, které byly vyfakturovány v roce 2011 a 2012, byla vytvořena rezerva ve výši tis. Kč. 1.6 DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ ROZPIS ODLOŽENÉHO DAŇOVÉHO ZÁVAZKU NEBO POHLEDÁVKY Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. 33

36 Příloha účetní závěrky za rok 2012 Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky (v tis. Kč) Odložená daň Dlouhodobý majetek Zásoby Pohledávky Nezaplacené SP + ZP z dohadů Účetní rezervy Nezaplacené smluvní pokuty Odložený daňový závazek V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba pro rok 2013 tj. 19 %. 1.8 VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI DLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ (v tis. Kč): Hlavní činnost Tuzemsko Zahraničí Celkem Prodej KJ Servisní práce na KJ Tržby za elektrickou energii Tržby za teplo Tržby za motory Tepelné zpracování Tržby za zboží Doplňková výroba Tržby z prodeje majetku a materiálu Tržby za autobusy 1) Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivace Tržby ze zakázek 2) Emise Ostatní služby Ostatní provozní výnosy Tržby z prodeje obchodních podílů Výnosy z dlouhodobého fin. majetku Ostatní finanční výnosy Celkem ) v roce 2012 byly prodány pouze dva autobusy ( tis. Kč), výroba autobusů byla ukončena, do budoucna budou pouze tržby za servis 2) jedná se o výnosy z energetických projektů 1.9 PŘIJATÉ DOTACE NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY Společnost TEDOM a.s. splnila podmínky pro získání finanční podpory v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a od realizuje vzdělávací projekt Růst adaptability zaměstnanců společnosti TEDOM. Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů. Realizace projektu je rozdělena do jednotlivých klíčových aktivit, které jsou průběžně realizovány pomocí interních školení, ale také pomocí nákupu služeb v rámci externího vzdělávání. Klíčové aktivity, které jsou v rámci projektu realizovány, zahrnují specifická odborná školení, školení v oblasti soft skills, počítačových a jazykových dovedností. K byla v rámci projektu komplexního vzdělávání čerpána částka tis. Kč. Čerpání dotace bylo ukončeno v květnu TEDOM a.s. divize MOTORY získala dvě dotace na investiční účely z programu OPPI projekty Nová řada ekologických motorů norem EURO a EEV pro autobusy, dopravní techniku a kogenerační jednotky a Využití energie ze zkušebny motorů. Projekt Využití energie ze zkušebny motorů byl v roce 2010 dokončen a vypořádán. Projekt Nová řada ekologických motorů norem EURO a EEV pro 34

37 Příloha účetní závěrky za rok 2012 autobusy, dopravní techniku a kogenerační jednotky je rozdělen do tří etap. První etapa projektu byla v roce 2010 ukončena a vypořádána, druhá etapa byla ukončena a vypořádána v roce Třetí etapa projektu realizována nebyla a projekt byl v roce 2012 řádně ukončen. TEDOM a.s. divize MOTORY získala dotaci z evropské unie program UNIFE projekt Remotorizace motorového vozu ř. 842 motory s limity plynných emisí IIIB. Projekt je rozdělen do tří etap. První etapa proběhla v období od do Druhá etapa probíhá od do a třetí etapa proběhne od do K byla v rámci výše uvedeného projektu čerpána částka tis. Kč CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ NA VÝZKUM A VÝVOJ Vývoj motorů v Jablonci nad Nisou výdaje za rok 2012 činí tis. Kč. Výzkum a vývoj kogenerace v Hořovicích výdaje za rok 2012 činí tis. Kč. Výzkum a vývoj GHP (Gas-engine Heat Pump) výdaje za rok 2012 činí tis. Kč. Společnost TEDOM a.s. vynaložila v roce 2012 na výzkum a vývoj celkem tis. Kč ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH SPOLEČNOSTÍ: A) STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU PO PŘEMĚNĚ SPOLEČNOSTÍ A JEJÍ VZNIK S platností od došlo k rozdělení odštěpením společnosti TEDOM a.s., se sídlem Třebíč, Výčapy 195, PSČ 67401, IČ: (dále jen Rozdělovaná společnost ). Nástupnickou společností v procesu rozdělení odštěpením je společnost ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 18600, IČ: (dále jen Nástupnická společnost ). Vlastní kapitál zbývající části Rozdělované společnosti vychází ze struktury původního vlastního kapitálu Rozdělované společnosti, který byl snížen o odštěpovanou část jmění. Vlastní kapitál zbývající části Rozdělované společnosti je v následující struktuře: 411 Základní kapitál Výše základního kapitálu je ve stejné výši, jako byl vykázán v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti k Ostatní kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy vykázané v zahajovací rozvaze Rozdělované společnosti k byly upraveny o rozdíl mezi hodnotou odštěpovaného majetku a závazků. 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění majetků a závazků vykázané v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti k nebyly upravovány. 421 Zákonný rezervní fond Zákonný rezervní fond je ve stejné výši, jako byl vykázán v konečné účetní závěrce Rozdělované společnosti k Nerozdělený zisk minulých let včetně hospodářského výsledku za rok 2011 Nerozdělený zisk minulých let byl převzat v plné výši z konečné účetní závěrky Rozdělované společnosti k Následně byla tato výše v zahajovací rozvaze upravena o vykázání výsledku hospodaření roku 2011 Rozdělované společnosti. 35

38 Příloha účetní závěrky za rok 2012 B) FONDY Z PŘECENĚNÍ (ÚČET 418), KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU PŘEMĚNY C) DALŠÍ VÝZNAMNÉ ÚDAJE VE VZTAHU K PŘEMĚNÁM SPOLEČNOSTÍ CHARAKTER A OBCHODNÍ ÚČEL OPERACÍ účetní jednotky, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné, a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky; informace o finančním dopadu těchto operací na účetní jednotku INFORMACE O TRANSAKCÍCH, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek NÁKLADY NA AUDIT Za účetní období společnost vynaložila na audit náklady ve výši 420 tis. Kč DALŠÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI Ve Výčapech dne podpis člena statutárního orgánu 36

39 37

40 Zpráva statutárního orgánu I. Osoby tvořící holding 1. Ovládaná osoba Společnost TEDOM a.s. se sídlem Výčapy 195, Třebíč, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Ovládaná osoba je obchodní společností, která se zabývá především prodejem a servisem kogeneračních jednotek, výrobou a prodejem tepla a elektrické energie výrobou elektrorozvaděčů pro kogenerační jednotky, výrobou spalovacích motorů a strojů s motorovým pohonem, prodejem náhradních dílů a dodávkami investičních celků. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti, resp. ve výpisu z obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti jsou: Ing. Josef Jeleček MOUFLECO HOLDINGS LIMITED Ing. Ivo Poukar 45 % obchodního podílu 45 % obchodního podílu 10 % obchodního podílu 2. Další osoby tvořící holding 1.1 Přímý vliv ČEZ Energo, s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ovládaná osoba je obchodní společností, která se zabývá především výrobou a prodejem tepla a elektrické. TEDOM, s.r.o. se sídlem Bojnická 18, Bratislava, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 48484/B. Ovládaná osoba je obchodní společností, která se zabývá zejména reklamní a propagační činností, marketingovou činností, dále zajišťuje servis autobusů a servis a prodej kogeneračních jednotek na Slovensku. TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. je společnost zabývající se zejména zprostředkováním prodeje kogeneračních jednotek v oblasti Asie a Austrálie, reklamní a propagační činností, marketingovou činností. TEDOM Poland sp.z.o.o. Jedná se o obchodní společnost založenou v Polsku. GridX Power Pty Ltd. je obchodní společností se sídlem v Austrálii. Zabývá se především výrobou a prodejem tepla, chladu a elektrické energie. TEDOM-RU je obchodní společností se sídlem v Rusku. 1.2 Nepřímý vliv TI Energo, s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ovládaná osoba je obchodní společností, která se zabývá především výrobou a prodejem tepla a elektrické energie (Ivančice) bylo do obchodního rejstříku zapsáno odštěpení sloučením společnosti TEDOM a.s., v rámci kterého přešla část jmění společnosti TEDOM a.s. (projekt Sušice II) na společnost ČEZ Energo, s.r.o. se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ , IČ:

41 Zpráva statutárního orgánu II. Vztahy mezi osobami holdingu 1. Způsob ovládání Mateřská společnost (MS) TEDOM a.s. uplatňuje svůj vliv prostřednictvím hlasovacích práv v dceřiných, resp. přidružených společnostech následovně: přímý vliv Dceřiné společnosti (DS) k : Podíl MS na obchodním jmění resp. podíl hlas. práv TEDOM, s. r. o. 100 % TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. 100 % ČEZ Energo, s.r.o. 100 % TEDOM Poland sp.z.o.o. 100 % GridX Power Pty Ltd. 82,6% TEDOM-RU 80 % Přidružené společnosti (PS) k : Podíl MS na obchodním jmění resp. podíl hlas. práv ČEZ Energo, s.r.o. 49,9 % nepřímý vliv Přidružené společnosti (PS) k : Podíl MS na obchodním jmění resp. podíl hlas. práv TI Energo, s.r.o 48,9 % Personální obsazení v ovládaných osobách: Společnost TEDOM a.s. TI Energo, s.r.o. TEDOM, s.r.o. TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. ČEZ Energo, s.r.o. TEDOM Poland sp.z.o.o. 2. Personální propojení předseda představenstva místopředseda představenstva členové představenstva předseda dozorčí rady členové dozorčí rady jednatelé jednatelé jednatelé jednatelé předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady členové dozorčí rady jednatelé Ing. Josef Jeleček Ing. Monika Marečková Ing. Ivo Poukar Marek Rosenbaum Ing. Miroslav Sláma Alena Jelečková Barbora Brűhlová Ing. Ivo Poukar Ing. Lumír Žák Ing. Josef Jeleček Ing. Miroslav Sláma, Ing. Peter Forgáč Ing. Josef Jeleček Petr Doležal Ing. Ivo Poukar Ing. Michal Rzyman Ing. Lumír Žák Ing. Mgr. Vladimír Hlavinka Ing. Josef Jeleček Mgr. Ing. Vojtěch Kopp Marek Rosenbaum Ing. Pawel Halas Ing. Vilém Prodělal TEDOM-RU generální ředitel Richard Joura GridXPower Pty Ltd. ředitelé: Marek Rosenbaum Ing. Josef Jeleček Mark Barlow 39

42 Zpráva statutárního orgánu III. Rozhodné období Tato zpráva je zpracována za účetní období od 1. ledna 2012 do 31. prosince IV. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobami holdingu 1. Výnosy TEDOM a.s. za ostatními ovládanými a řízenými osobami za rok 2012 v tis. Kč VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Ostatní služby Tržby z prodeje materiálu TI Energo, s.r.o TEDOM, s.r.o TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd ČEZ Energo, s.r.o TEDOM Poland sp.z.o.o GridX Power Pty Ltd Úroky 2. Náklady TEDOM a.s. za ostatními ovládanými a řízenými osobami za rok 2012 v tis. Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu a energie Služby Úroky TI Energo, s.r.o TEDOM, s.r.o TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd ČEZ Energo, s.r.o TEDOM Poland sp.z.o.o Pohledávky a závazky TEDOM a.s. za ostatními ovládanými a řízenými osobami k v tis. Kč POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky Závazky TI Energo, s.r.o TEDOM, s.r.o TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd ČEZ Energo, s.r.o TEDOM Poland sp.z.o.o GridX Power Pty Ltd Přehled smluv o půjčkách poskytnutých/přijatých společností TEDOM a.s., u kterých byl vykázán zůstatek k Poskytnuté půjčky: TEDOM, s.r.o. splatná EUR 846 tis. GridX Power Pty Ltd. splatná AUD tis. TEDOM Poland Sp. z.o.o. splatná EUR 212 tis. Přijaté půjčky (jedná se o půjčky z titulu cash poolingu): TI Energo, s.r.o. ČEZ Energo, s.r.o. CZK tis. CZK tis. 40

43 Zpráva statutárního orgánu 5. Přehled významných obchodních smluv uzavřených v roce 2012 a v letech minulých Smlouvy TEDOM a.s. x ČEZ Energo, s.r.o. Smlouva Platnost smlouvy od Pronájem kanceláří Výčapy od TEDOMu Pronájem skladu nebezpečného odpadu TEDOMu - Svitavy Pronájem skladu nebezpečného odpadu TEDOMu - Volyně Smlouva o dílo - instalace KJ v CZT Bystřice nad Pernštejnem Servisní smlouva Smlouva o odborné spolupráci Kupní smlouva KJ CENTO Smlouva o dílo zpracování a projednání PD instalace KJ Kroměříž Smlouva o dílo instalace KJ Havlíčkův Brod Smlouva o dílo instalace KJ Kroměříž Smlouva o dílo dispečerské zařízení Smlouva o dílo dodávka a montáž plynoměrů pro KJ Smlouvy TEDOM a.s. x TI Energo, s.r.o. Smlouva Platnost smlouvy od Smlouva o servisní službě KJ od TEDOMu Smlouva o servisní službě KJ od TEDOMu Smlouva o poskytnutí služeb od TEDOMu Smlouva o dílo rekonstrukce MaR Všechny smlouvy uzavřené v obchodním roce 2012 a v letech minulých byly dle názoru statutárního orgánu jednotlivých společností uzavírány za podmínek obvyklých v obchodním styku, nezvýhodňovaly ani nezvýhodňují žádnou zúčastněnou osobu, nezpůsobují majetkovou ani jinou újmu žádné ze smluvních stran. V. Závěr Tato zpráva byla zpracována představenstvem společnosti TEDOM a.s. jako statutárním orgánem ovládané osoby a předložena valné hromadě a auditorovi, který provádí kontrolu účetní závěrky ve smyslu zákona o auditorech a Komoře auditorů ČR. Zpráva o vztazích je nedílnou součástí výroční zprávy předkládané valné hromadě ke schválení. Ve Výčapech dne

44 Komentář ke konsolidačnímu celku 1. Komentář k obchodním a výrobním záměrům konsolidačního celku Mateřská společnost a dceřiné společnosti podnikají zejména v energetických službách, a to v oblasti provozování zdrojů CZT a provozování energetických zdrojů na skládkách TKO. TEDOM a.s. provoz energetických zdrojů na skládkách TKO Praha, Chvaletice, Modlany, Ostrava, Kozlany, Želeč, Vodňany, Chrást, Křovice, Holasovice, Markvartovice, Hantály, Těmice, Mutěnice, Bohumín, Děčín Prodané teplo za rok 2012 Instalovaný elektrický Prodaná elektřina za rok Tepelný výkon (kw) (GJ) výkon (kw) 2012 (MWh) ČEZ Energo, s.r.o. provoz kotelny, případně celého zdroje CZT Volyně, Jeseník, Příbor, Svitavy, Světlá nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Železná Ruda, Smiřice, Velká Chuchle, Duchcov, Osek provozy s vnořenou jednotkou Jihlava, Frýdlant, Sušice, Třebíč, Humpolec, Bystřice n.p., Adamov, Votice, Moravský Krumlov, Brtnice Prodané teplo za rok 2012 Instalovaný elektrický Prodaná elektřina za rok Tepelný výkon (kw) (GJ) výkon (kw) 2012 (MWh) TI Energo, s.r.o. provoz zdroje CZT Ivančice Prodané teplo za rok 2012 Instalovaný elektrický Prodaná elektřina za rok Tepelný výkon (kw) (GJ) výkon (kw) 2012 (MWh) V rámci skupiny podniků náležejících do holdingu TEDOM činilo množství prodané elektrické energie za rok MWh a prodaného tepla GJ. Cílem všech společností je udržet výnosy ze stávajících projektů a zabezpečit další projekty pro dlouhodobou stabilitu firem. Nejdůležitějším cílem v podnikání zůstává zvýšení objemu tržeb a zejména zisku. 2. Zhodnocení výrobní a ekonomické situace podniků konsolidačního celku včetně situace ve výzkumu a vývoji Mateřská společnost TEDOM a.s. v roce 2012 pracovala s obratem ve výši tis. Kč a dosáhla pozitivního hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Celá skupina firem TEDOM holding dosáhla nekonsolidovaných tržeb tis. Kč a dosáhla nekonsolidovaného hospodářského výsledku tis. Kč. 42

45 Komentář ke konsolidačnímu celku 1.1 Ekonomické ukazatele (v tis. Kč) EKONOMICKÉ UKAZATELE Tržby celkem Hospodářský výsledek TEDOM a.s TEDOM, s.r.o TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd TEDOM Poland sp.z.o.o GridX Power Pty Ltd ČEZ Energo, s.r.o TI Energo, s.r.o Celkem (nekonsolidovaně) Výdaje na výzkum a vývoj TEDOM a.s. Vývoj motorů v Jablonci nad Nisou výdaje za rok 2012 činí tis. Kč. Výzkum a vývoj kogenerace v Hořovicích výdaje za rok 2012 činí tis. Kč. Výzkum a výoj GHP (Gas-engine Heat Pump) výdaje za rok 2012 činí tis. Kč. Společnost TEDOM a.s. vynaložila v roce 2012 na výzkum a vývoj celkem tis. Kč. 3. Údaje o důležitých událostech, které vznikly po účetní závěrce podniků odkoupen 20% podíl v TEDOM-RU. 4. Předpokládaný vývoj podniků konsolidačního celku V následujících letech se podniky konsolidačního celku budou zaměřovat především na tyto oblasti: sériová výroba kogeneračních jednotek a zvyšování jejich prodeje na světových trzích, prodej GHP jednotek ve vybraných zemích, provozování energetických zdrojů na skládkách komunálního odpadu v ČR, hledání nových projektů provozování decentrálních zdrojů energie a zvyšování prodeje motorů, především jejich stacionárních provedení. 5. Aktivity v oblasti životního prostředí Společnost TEDOM a.s. je držitelem certifikátů pro integrovaný sytém řízení kvality a péče o životní prostředí dle norem ČSN EN ISO 9001:2008 (systém kvality) a ČSN EN ISO 14001:2004 (systém environmentálního managementu), vystaveného společností Lloyd s Register Quality Assurance. Náplní naší činnosti je vývoj, výroba a prodej energeticky úsporné technologie (kogenerační jednotky) a dodávka tepelné a elektrické energie s co možná nejvyšší účinností při výrobě. Dále vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme spalovací motory na tekutá a plynná paliva s důrazem na zvyšování účinnosti motorů a snižování emisí. Tím je dán přínos produktu spol. TEDOM a.s. životnímu prostředí. Konkrétně jde o úsporu primárních energetických zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů. Je-li produkt přínosem pro životní prostředí, chceme, aby i naše činnost při tvorbě, obsluze a servisu produktu byla k životnímu prostředí co nejšetrnější. Usilujeme tedy o dosažení nejvyšší možné kvality všech našich činností a procesů při plném respektování zásad péče o životní prostředí a jeho ochranu. 43

46 Komentář ke konsolidačnímu celku Problematiku neustálého zvyšování kvality a péče o životní prostředí zvažujeme při veškerých rozhodováních o činnostech naší společnosti. Primárním cílem naší společnosti v oblasti životního prostředí je prevence znečištění a neustálé zlepšování stavu životního prostředí. Nezbytností a samozřejmostí pro nás je plnění požadavků platné legislativy a jiných požadavků kladených na ochranu životního prostředí. Základní aktivity v oblasti péče o životné prostředí jsme zakotvili do Politiky kvality a péče o životní prostředí: Zamezovat či snižovat poškozovaní životního prostředí používáním správných praktik, uplatňováním nových poznatků a vhodných moderních technologií při výrobě, realizaci, provozu a servisu, i při dalších činnostech. Do svých snah o zlepšování kvality a stavu životního prostředí zapojovat naše obchodní a smluvní partnery. Zjišťovat a vyhodnocovat dopady naší činnosti na životní prostředí. Neustále zlepšovat systém řízení kvality a péče o životní prostředí podle výsledku přezkoumávání jeho výkonnosti a účinnosti. 44

47 Zpráva auditora ke konsolidované účetní závěrce Akcionářům společnosti TEDOM a.s. Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti TEDOM a.s., se sídlem Výčapy 195, Třebíč, identifikační číslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za období od do a přílohy této konsolidované účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku Statutární orgán společnosti TEDOM a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podávává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TEDOM a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od do , v souladu s českými účetními předpisy. 45

48 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v tis. Kč) Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek software ocenitelná práva jiný dlouhodobý nehmotný majetek 36 - Dlouhodobý hmotný majetek pozemky stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí jiný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek podíly ovládaná osoba podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly jiný dlouhodobý finanční majetek Kladný konsolidační rozdíl Záporný konsolidační rozdíl Cenné papíry a podíly v ekvivalenci Oběžná aktiva Zásoby materiál nedokončená výroba a polotovary výrobky zboží poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky pohledávky z obchodních vztahů dlouhodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky pohledávky z obchodních vztahů pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba pohledávky podstatný vliv pohledávky za společníky, členy družstva a za úč. sdružení stát daňové pohledávky krátkodobé poskytnuté zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek peníze účty v bankách Časové rozlišení náklady příštích období příjmy příštích období AKTIVA CELKEM

49 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA (v tis. Kč) Vlastní kapitál Základní kapitál základní kapitál změny základního kapitálu Kapitálové fondy ostatní kapitálové fondy oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků oceňovací rozdíly k přecenění při přeměnách - - Oceňovací rozdíly z konsolidačních úprav - - Rezervní fondy, neděl. fond a ostatní fondy ze zisku zákonný rezervní fond/nedělitelný fond statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření BÚO Podíl na výsledku hosp. v ekvivalenci Konsolidační rezervní fond Cizí zdroje Rezervy rezervy podle zvláštních právních předpisů rezerva na daň z příjmů ostatní rezervy Dlouhodobé závazky dlouhodobé přijaté zálohy jiné závazky odložený daňový závazek Krátkodobé závazky závazky z obchodních vztahů závazky ovládající nebo ovládaná osoba závazky podstatný vliv záv. ke společníkům, členům družstva a k úč. sdružení závazky k zaměstnancům závazky ze sociálního zabezpečení a zdrav. pojištění stát daňové závazky a dotace krátkodobé přijaté zálohy dohadné účty pasivní jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci bankovní úvěry dlouhodobé krátkodobé bankovní úvěry krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení výdaje příštích období výnosy příštích období Menšinový vlastní kapitál menšinový základní kapitál menšinové kapitálové fondy menšinové fondy ze zisku vč. NZML menšinový výsledek hospodaření BÚO PASIVA CELKEM

50 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže Výkony tržby za prodej vlastních výrobků a služeb změna stavu zásob vlastní činnosti aktivace Výkonová spotřeba spotřeba materiálu a energie služby Přidaná hodnota Osobní náklady mzdové náklady náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování (odpis) kladného konsolidačního rozdílu Zúčtování (odpis) záporného konsolidačního rozdílu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu tržby z prodeje dlouhodobého majetku tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dl. majetku a materiálu zůstatková cena prodaného dl. majetku prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření KONSOLIDOVANÝ PROVOZNÍ VÝSL. HOSPODAŘENÍ

51 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku výnosy z podílů v ovládaných a řízených os. a v ÚJ pod podstatným vlivem Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPODAŘ. Z FIN. OPERACÍ Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD. ZA BĚŽ. ČINNOST Mimořádné výnosy - - Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná Mimořádný výsledek hospodaření KONSOLIDOVANÝ VÝSL. HOSPOD. ZA MIM. ČINNOST Výsledek hospodaření za účetní období KONSOLID. VÝSL. HOSP. ZA ÚO BEZ PODÍLU EKVIVAL výsledek hospodaření BÚO bez menšinových podílů menšinový výsledek hospodaření BÚO PODÍL NA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ V EKVIVALENCI Výsledek hospodaření před zdaněním KONSOLIDOVANÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČ. O

52 50

53 51

54 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 Peněžní hodnoty se uvádějí v tis. Kč 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Mateřský podnik TEDOM a.s. Účetní jednotka Název, sídlo dceřiná přidružená Stupeň závislosti na ZK (vliv) Podíl na ZK (účast) Metoda konsolidace Datum účetní závěrky TEDOM, s.r.o. Bojnická 18, Bratislava x 100,0% 100,0% A TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. x 100,0% 100,0% A TEDOM Poland Sp.z.o.o. x 100,0% 100,0% A ČEZ Energo, s.r.o. Karolinská 661/4, Praha x 49,9% 49,9% C GridX Power Pty Ltd. X 82,6% 82,6% A Pozn.: Metoda konsolidace: A plná metoda konsolidace, C ekvivalenční metoda konsolidace 1.2. Podniky vyloučené z povinností konsolidace Název, sídlo TEDOM-RU Důvod osvobození z povinnosti konsolidace Společnost nepředkládá žádné informace a její podíl na obratu konsolidačního celku je nevýznamný (do 5%) Systém konsolidace Přímá konsolidace všech podniků konsolidačního celku najednou. 2. Obecné údaje 2.1 Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku během účetního období sestavení konsolidované účetní závěrky: Společnosti pod rozhodujícím vlivem (dceřiné společnosti): Zaměstnanci Z toho řídící zaměstnanci Průměrný počet Osobní náklady mzdové náklady odměny členům orgánů společnosti náklady na sociální zab. a zdrav. pojištění sociální náklady

55 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 Společnosti pod podstatným vlivem (přidružené společnosti) 1) : Zaměstnanci Z toho řídící zaměstnanci Průměrný počet Osobní náklady mzdové náklady odměny členům orgánů společnosti náklady na sociální zab. a zdrav. pojištění sociální náklady ) Jsou uvedeny údaje za celou společnost. 2.2 Výše odměn, záloh, půjček a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či poskytnutých záruk, popř. příslibů plnění vč. důchodového zabezpečení, jak v peněžní tak naturální formě 0 členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů vč. bývalých členů těchto orgánů (včetně úrokové sazby a hlavních podmínek): Akcionářům Členům statutárních orgánů tis. Kč 2.3 Přehled o způsobu transformace údajů z individuálních účetních závěrek podniků konsolidovaného celku do položek konsolidované účetní závěrky: Plná metoda: Výpočet konsolidačního rozdílu Účast Vlastní kapitál/hodnota Podíl matky na Konsolidační PC vkladů matky přecenění (414) VK rozdíl TEDOM, s.r.o. 100 % TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., 100 % Ltd TEDOM Poland Sp.z.o.o. 100 % = TEDOM Cogeneration Equipments % GridX Power Pty Ltd. 82,6% Celkem U společností TEDOM, s.r.o. a TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. je konsolidační rozdíl roven hodnotě přecenění k (den rozhodný pro fúzi společností TEDOM holding a.s., TEDOM s.r.o., TEDOM CHP s.r.o., TEDOM ENERGO s.r.o a JESENICKÁ TEPELNÁ SPOLEČNOST s.r.o.). Je to z toho důvodu, že se jedná o společnosti, u kterých podíly společnosti TEDOM s.r.o. na těchto společnostech přešly v rámci fúze na společnost TEDOM a.s. V průběhu roku 2011 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co. Ltd. ve výši tis. Kč. Tato hodnota je záporným konsolidačním rozdílem, který se od roku 2011 odepisuje. 53

56 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 Odpis konsolidačního rozdílu Konsolidační rozdíl Odpis 2010 Odpis 2011 Odpis 2012 ZC konsolidačního rozdílu TEDOM, s.r.o TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd TEDOM Poland Sp.z.o.o TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd GridX Power Pty Ltd Celkem Vylučování vzájemných pohledávek/závazků, výnosů/nákladů: Vyloučení pohledávek a závazků 1) Strana aktiv - položka C. III. 1 (účet 311) tis. Kč - položka C. III. 1 (účet 315) tis. Kč - položka C. III. 1 (účet 314) -482 tis. Kč - položka A. Pohledávky za ups. zákl. kapitál tis. Kč - položka C. III. 2 (účet 351) tis. Kč - položka C.II.2 (účet 351) tis. Kč Celkem vyloučeno tis. Kč 2) Strana pasiv - položka B. III. 1 (účet 321) tis. Kč - položka B. III tis. Kč Celkem vyloučeno tis. Kč Vyloučení ostatních položek rezerva GridX 1) Strana pasiv - položka B.I.4 (účet 459) tis. Kč - položka A.V (HV běžného úč. obd.) tis. Kč 54

57 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 Vyloučení ostatních položek odložená daň 1) Strana pasiv - položka A.V výsledek hospodaření tis. Kč - položka B II.10 odložený daňový závazek tis. Kč 2) Výkaz zisků a ztrát položka Q.2 odložená daň tis. Kč Vyloučení provozních výnosů a nákladů Vyloučením těchto položek se nemění výše hospodářského výsledku za účetní období, mění se pouze struktura provozních nákladů a výnosů - výnosová položka I. (účet 604, 609.4) tis. Kč - výnosová položka II. 1 (účet 601,602) tis. Kč - výnosová položka III. 2 (účet 642) tis. Kč tis. Kč - nákladová položka A (účet 504,509.4) tis. Kč - nákladová položka B. 1 (účet 501,502) tis. Kč - nákladová položka B. 2 (účet 51.) tis. Kč - výnosová položka III. 2 (účet 542) tis. Kč tis. Kč Vyloučení finančních nákladů a výnosů Vyloučením těchto položek se opět nemění výše hospodářského výsledku za účetní období, mění se pouze struktura finančních nákladů a výnosů. - výnosová položka X. (účet 662) tis. Kč - nákladová položka N. (účet 562) tis. Kč Celkový efekt na výsledek hospodaření za účetní období 0 Kč. 55

58 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 Ekvivalenční metoda Výpočet konsolidačního rozdílu Účast Vlastní kapitál/hodnota Podíl matky na Konsolidační PC vkladů matky přecenění (414) VK rozdíl ČEZ Energo, s.r.o. 49,9 % Celkem Odpis konsolidačního rozdílu Konsolidační rozdíl Odpis 2011 Odpis 2012 ZC konsolidačního rozdílu ČEZ Energo, s.r.o Celkem Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Změny proti předcházejícím účetním obdobím (uveďte vč. důvodů těchto změn a vyčíslení peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku konsolidačního celku): A) Změny způsobu oceňování (popis, důvod, částka): TEDOM a.s.: V roce 2012 byly zpřesněny koeficienty výrobní režie divize motory. o podle skutečnosti za 1-7/2012 byly stanoveny nové koeficienty výrobní režie pro výrobní úsek, CNC stroje, montážní úsek a nářez materiálu. Tímto také došlo ke zpřesnění ocenění nedokončené výroby. B) Změny postupů účtování (popis, důvod, částka): TEDOM a.s. Divize AJ účtuje o výdejně nářadí a speciálek, a to dle následujících pravidel: Zboží je na sklad přijato v pevných cenách. Reálné hodnoty (pořizovací ceny) nářadí a speciálek nejsou pro účely účtování o výdejně nářadí a speciálek rozhodující. Jsou vytvořeny karty pro zboží v různých cenových rozpětích (např. do 2.000,-- Kč, ) Týká-li se zařazení do skladu nářadí a speciálek majetku, který je veden v podrozvaze, případně majetku, který je veden na účtech třídy 0 a u kterého se rozhodne o jeho přeřazení do podrozvahy, bude tento majetek přeúčtován na účet výdejny nářadí. C) Změny postupů odpisování (popis, důvod, částka): ČEZ Energo, s.r.o. S platností od došlo ke změně odepisování nově zařazených kogeneračních jednotek (kogeneračních jednotek zařazených od ). Nově jsou účetní odpisy počítány dle životnosti jednotlivých projektů. D) Změna uspořádání a obsahového vymezení položek konsolidované účetní závěrky (popis, důvod, částka): E) Změny pořizovacích a zůstatkových cen dlouhodobého majetku (v porovnání s minulým obdobím v 56

59 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 souvislosti s kursovým přepočtem účtů konsolidovaných účetních jednotek se sídlem v zahraničí, které vedou účetnictví v cizí měně, nejméně podle jednotlivých druhů tohoto majetku): F) Podíl na výsledku hospodaření samostatně nebo společně ovládané nebo řízené osoby a osoby pod podstatným vlivem, jejíž cenné papíry nebo účasti byly pořízeny konsolidující účetní jednotkou v průběhu účetního období, vztahující se k období od pořízení do konce účetního období platného pro konsolidující účetní jednotku (v tis. Kč). Dceřiný, přidružený podnik Hospodářský výsledek Podíl na hospodářském výsledku G) zisk a ztráta z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku mezi účetními jednotkami konsolidačního celku odděleně za jednotlivé účetní jednotky: Prodej zásob (v tis. Kč) Prodávající Kupující Zásoby na skladě Zisk z prodeje TEDOM a.s. TEDOM, s.r.o TEDOM, s.r.o. TEDOM a.s TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. TEDOM a.s Prodej dlouhodobého majetku (v tis. Kč) --0 Provedené úpravy vyplývají pouze z prodeje dlouhodobého majetku mezi společnostmi ve skupině v minulých letech. Významnou položkou je investice společnosti GRIDX, jejímž generálním dodavatelem je společnost TEDOM a.s. Zisk z prodeje ve výši 18 mil. Kč byl vyloučen z aktiv. H) způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní závěrky společností TEDOM, s.r.o., TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd., TEDOM Poland Sp.z.o.o. a GridX Power Pty Ltd. jsou společnosti TEDOM a.s. předkládány v cizí měně. Pro přepočet k rozvahovému dni společnost používá oficiálního kurzu ČNB. Měna PLN, EUR, CNY, AUD Způsob přepočtu Směnný kurz ČNB běžný 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát 3.1 Počet a jmenovitá hodnota podílů v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucí z vlastnictví těchto podílů souhrnně za účetní jednotky konsolidačního celku v tržní hodnotě: Druh CP, vkladu Tuz. Zahr. Emitent Nominální hodnota Počet / podíl Podílové listy x Pioneer Funds 1 810,067 Finanční výnos 3.2 Komentář a zdůvodnění ke změně vlastního kapitálu konsolidovaného celku mezi dvěma konsolidacemi, zejména v případě změny rozsahu konsolidačního celku a vypořádání cenných papírů a podílů vydaných konsolidující účetní jednotkou v držení konsolidovaných účetních jednotek V prosinci roku 2012 byly prodány podíly společnosti TEDOM a.s. ve společnostech RESEARCH PROD. ENT. "TECHNOSWIT" Ltd. a Nadybske Remontne Pidpryjemstvo. 57

60 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 Společnost TEDOM a.s. a skupina ČEZ založily společný podnik, a to společnost ČEZ Energo, s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ: , zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Společný podnik byl do obchodního rejstříku zapsán dne V souvislosti se založením společného podniku došlo k převodu obchodního podílu ve společnosti TEPLO IVANČICE, s.r.o. na ČEZ Energo, s.r.o. Společnosti TEDOM a.s. tedy vůči společnosti TEPLO IVANČICE, s.r.o. uplatňuje nepřímý vliv prostřednictvím společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Valná hromada společnosti TEPLO IVANČICE, s.r.o. dne rozhodla o následujících změnách: o změně sídla společnosti tak, že novým sídlem společnosti je Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ o změně obchodní firmy tak, že obchodní firma bude znít TI Energo, s.r.o. V roce 2012 společnost TEDOM a.s. odkoupila od společnosti TruEnergy Investments Pty Limited ks akcií společnosti GridX Power Pty Ltd. Dále pak v září 2012 vznikl společnosti TEDOM a.s. závazek plynoucí z upsání nově vydaných akcií společnosti GridX Power Pty Ltd ( ks akcií). Závazky byly společnosti GridX Power Pty Ltd plně uhrazeny a společnost TEDOM a.s. se tak stala vlastníkem 82,6 % akcií společnosti GridX Power Pty Ltd. Podíl ve společnosti TEDOM-RU k činil 80%. V lednu 2013 však došlo k jeho navýšení, a to na 100%. 3.3 Komentář k údajům o: A) Cenných papírech a podílech uvedených do ekvivalence B) Pohledávkách po lhůtě splatnosti Doba Výše v tis. Kč do 30 dnů do 60 dnů do 180 dnů do 360 dnů a více dnů Celkem C) Závazcích po lhůtě splatnosti Doba Výše v tis. Kč do 30 dnů do 60 dnů do 180 dnů do 360 dnů a více dnů Celkem

61 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 D) Pohledávkách k účetním jednotkám konsolidačního celku s dobou splatnosti delší než 5 let: TEDOM a.s. Pohledávka k Hodnota Poznámka GridX Power Pty Ltd tis. Kč Smlouva o úvěru, splatnost TEDOM Poland Sp. z.o.o tis. Kč Smlouva o úvěru, splatnost Závazcích k účetním jednotkám konsolidačního celku s dobou splatnosti delší než 5 let: Závazek k Hodnota Poznámka DURLON TRADING LIMITED tis. Kč finanční výpomoc v důsledku fúze provedené v roce 2010 E) Pohledávkách krytých podle zástavního práva nebo věcného břemene s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení: TEDOM a.s. Pohledávka k zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku v minimální výši CZK ,-- Kč. zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku v minimální výši CZK ,-- Kč Forma zajištění Smlouva o zastavení pohledávek č. ZP/2188/04/LCD Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2298/11/06354 F) Závazcích krytých podle zástavního práva nebo věcného břemene s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení: Závazek k Forma zajištění G) Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a derivátů reálnou hodnotu, změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování. Pokud nebyl cenný papír, podíl a derivát oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, uvede účetní jednotka důvody a případnou výši opravné položky. Společnost používá pro ocenění finančního majetku (podílů) ekvivalenční metodu. Společnost Podíl na ZK, resp. na obchodním podílu v % Vlastní kapitál 2012/vklad (v tis. Kč) Podíl na VK 2012/vklad (v tis. Kč) Podíl na VK 2011 / vklad (v tis. Kč) Rozdíl (v tis. Kč) Účtování TEDOM, s.r.o /414 TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd ) 061/414 TEDOM Poland Sp.z.o.o /414 GridX Power Pty Ltd 82, /414 TEDOM-RU /414 ČEZ Energo, s.r.o. 49, /414 Celkem ) Při použití ekvivalenční metody oceňování finančního majetku se rozdíl v ocenění nepočítá do záporných hodnot, nejnižší možný rozdíl tedy činí 0,-- Kč 59

62 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok 2012 Při ocenění podílu společnosti GridX Power Pty Ltd vycházíme z předběžných výkazů, které jsme měli ke dni účetní závěrky společnosti TEDOM a.s. k dispozici. Navýšení podílu ve společnosti GridX Power Pty Ltd V roce 2012 společnost TEDOM a.s. odkoupila od společnosti TruEnergy Investments Pty Limited ks akcií společnosti GridX Power Pty Ltd. Dále pak v září 2012 vznikl společnosti TEDOM a.s. závazek plynoucí z upsání nově vydaných akcií společnosti GridX Power Pty Ltd ( ks akcií). Navýšení podílu ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Dne došlo k zapsání navýšení základního kapitálu společnosti TEDOM a.s. do obchodního rejstříku. Základní kapitál byl navýšen o částku ,-- Kč. K navýšení došlo nepeněžitými vklady, a to podíly ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Více informací k navýšení podílu naleznete v části II. Obecné údaje, A) Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku. 3.4 Souhrnná výše případných dalších závazků (nepeněžních i peněžních), které nejsou sledovány v běžném účetnictví jednotlivých podniků konsolidačního celku a nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze: Nekonsolidované výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností konsolidačního celku v členění tuzemsko, zahraničí: Hlavní činnost* Tuzemsko Tuzemsko Zahraničí Zahraničí Celkem Celkem Tržby za teplo Tržby za elektrickou energii Tržby za vlastní výrobky Tržby za zboží Tržby za autobusy Tržby za motory Tržby za ostatní služby Prodej KJ Tržby za zakázky Servisní práce Změna stavu zásob vlastní výroby a aktivace Ostatní finanční výnosy Celkem *V tabulce jsou zahrnuty společnosti TEDOM a.s., TEDOM, s.r.o., TEDOM Poland Sp. z.o.o., GridX Power Pty Ltd. a TEDOM Cogeneration Equipments (Beijing) Co., Ltd. 3.6 CHARAKTER A OBCHODNÍ ÚČEL OPERACÍ účetních jednotek konsolidačního celku, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné, a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky; informace o finančním dopadu těchto operací na účetní jednotku

63 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok INFORMACE O TRANSAKCÍCH, které účetní jednotky konsolidačního celku uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek NÁKLADY NA AUDIT Za účetní období vynaložily společnosti holdingu náklady na audit ve výši 446 tis. Kč... podpis člena stat. orgánu 61

64 Příloha konsolidované účetní závěrky za rok

3 Úvodní slovo generálního ředitele. 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s.

3 Úvodní slovo generálního ředitele. 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

>> 09 VÝROČNÍ. zpráva

>> 09 VÝROČNÍ. zpráva >> 09 VÝROČNÍ zpráva Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM s.r.o. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM s.r.o. 6 Zpráva auditora společníkům společnosti TEDOM

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více