Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011"

Transkript

1 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

2 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Financování VÝDAJE Běţné výdaje Kapitálové výdaje STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha Oblast školství Oblast sociální Oblast kulturní...45 Tab. č. 1 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok Tab. č. 2 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování za rok Tab. č. 3 Příjmy po konsolidaci za rok Tab. č. 4 Výdaje po konsolidaci za rok Tab. č. 5 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby za rok Tab. č. 6 Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok Tab. č. 7 Přehled o čerpání účelových prostředků za rok Tab. č. 8 Přehled o čerpání výtěţku z provozování loterií za rok Tab. č. 9 Přehled o přijatých darech za rok Tab. č. 10 Přehled o plnění mzdových prostředků pracovníků za rok Tab. č. 11 Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace za rok Tab. č. 12 Rozvaha městské části Praha 2 k Tab. č. 13 Výkaz zisku a ztráty městské části městské části Praha 2 k Tab. č. 14 Přehled o peněţních tocích městské části Praha 2 k Tab. č. 15 Stav pohledávek městské části Praha 2 k Tab. č. 16 Knihovna na Vinohradech, výsledky hospodaření k Tab. č. 17 Novoměstská radnice, výsledky hospodaření k Tab. č. 18 Centrum sociálních sluţeb Praha 2, výsledky hospodaření k Tab. č Čerpání příspěvků na provoz a údrţbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok Tab. č Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok Tab. č Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÍCH FIREM Správní firma REALIT EM servis, s.r.o Správní firma HASPRA, spol. s.r.o Správní firma IKON spol. s r.o Správní firma AUSTIS a.s Správní firma CENTRA a.s Tab. č. 22 Finanční plnění plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k Tab. č. 23 Finanční plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem k Tab. č. 24 Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k Tab. č. 25 Rozvaha zdaňované činnosti městské části Praha 2 k

3 Tab. č. 26 Přehled pohledávek správních firem k III. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Tab. č Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok Tab. č Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok IV. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Tab. č Přehled finančního vypořádání za rok ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZA ROK 2011 viz. příloha č 2 k usnesení ZMČ Praha 2 3

4 I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo na rok 2011 vyrovnaný rozpočet v objemu příjmů ,00 tis. Kč a v objemu výdajů ,00 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne , při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel ve výši 7 842,56 tis. Kč Rekonstrukce parku Folimanka. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 8/2 ze dne výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 830,55 tis. Kč Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,90 tis. Kč, které téţ byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok V průběhu roku Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením navýšilo rozpočet o 3 977,30 tis. Kč na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny vlastní finanční prostředky v celkovém objemu ,50 tis. Kč, vytvořené úsporami hospodaření z minulých let. V průběhu I. IV. čtvrtletí roku 2011 byl schválený rozpočet upraven o ,70 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k činil upravený rozpočet městské části Praha ,70 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2011 hospodařila s rozpočtem, jehoţ rozdíl mezi příjmy a výdaji činil ,50 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly pouţity prostředky tř. 8 Financování úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši ,99 tis. Kč. Dosaţené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou ,97 tis. Kč, tj. 97,42 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů ,98 tis. Kč připadalo na běţné výdaje ,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu. 4

5 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU Příjmy , , ,97 131,89 97,42 z toho: daňové , , ,47 96,46 95,77 nedaňové 3 034,00 740, ,18 105,91 433,98 kapitálové 0,00 30,00 400,82 0, ,07 transfery , , ,50 137,83 97,09 Výdaje , , ,98 126,95 91,64 z toho: běžné , , ,07 128,93 97,56 kapitálové , , ,91 120,95 76,67 Rozdíl příjmů a výdajů 0, , ,99 x x Hospodaření městské části Praha 2 za rok , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běţné výdaje kapitálové výdaje 5

6 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok PŘÍJMY Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány v celkovém objemu ,60 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou ,97 tis. Kč, tj. na 97,42 % k upravenému rozpočtu. Celkový přehled o dosaţených příjmech dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. v tis. Kč Druhy příjmů Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění k RS % plnění k RU Příjmy daňové , , ,47 96,46 95,77 Příjmy nedaňové 3 034,00 740, ,18 105,91 433,98 Příjmy kapitálové 0,00 30,00 400,82 0, ,07 Přijaté transfery , , ,50 137,83 97,09 Celkem , , ,97 131,89 97,42 Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 0,00 Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery Druhy příjmů 6

7 1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou ,47 tis. Kč, tj. na 95,77 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2010 s přihlédnutím k meziročnímu poklesu příjmů u některých vybíraných poplatků (správní poplatky, odvod výtěţku z provozování loterií). Daňové příjmy mají neustále klesající tendenci. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 341,71 tis. Kč, tj. na 89,45 % - v plnění u tohoto poplatku se projevil setrvalý i kdyţ mírný pokles počtu poplatníků. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do příslušného roku), v případě vyšší poplatkové povinnosti (nad 600,- Kč) platí ve dvou splátkách, vţdy k a daného roku. Platby v druhém termínu jsou vţdy niţší neţ v prvním termínu, a to z důvodu, ţe druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1 166,12 tis. Kč byl plněn na 116,61 % - vykazuje uspokojivé plnění. Splatnost poplatku je vţdy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 99,09 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Poplatek za uţívání veřejného prostranství ve výši ,79 tis, Kč, tj. 108,87 % ke schválenému rozpočtu. Plnění poplatku je závislé na četnosti uţívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku (tj. stavební činnost, počet provozovaných VHP apod.). Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 334,21 tis. Kč, tj. na 133,68 % ke schválenému rozpočtu. Vyšší plnění je způsobeno novou právní úpravou od , kdy jiţ není moţné místní poplatek částečně či zcela prominout. V předchozích letech byl tento poplatek s ohledem na skladbu samotných poplatníků (školy a jiné neziskové organizace) často sniţován nebo promíjen. Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 649,25 tis. Kč byl plněn na 129,85 % ke schválenému rozpočtu, vykazoval uspokojivé plnění. K překročení plánovaného příjmu u tohoto poplatku došlo také díky úspěšné vyhledávací činnosti nových poplatníků. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši ,53 tis. Kč na 119,78 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Vyšší plnění bylo způsobeno novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, který k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj přidává místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (např. videoloterní terminály). Odvod výtěţku z provozování loterií byl plněn částkou 4 420,21 tis. Kč na 59,21 % - tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěţku z provozovaných VHP, kterého 7

8 jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k nebo k 30.6., pokud provozovatelé vyuţívají sluţeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Pokles tohoto druhu příjmů byl zapříčiněn i sniţováním počtu povolovaných VHP, které jsou nahrazovány interaktivními videoterminály povolovanými Ministerstvem financí. Výše tohoto odvodu má neustále klesající tendenci. Správní poplatky vykazovaly plnění ve výši 9 338,74 tis. Kč, tj. 66,71 % - výše příjmů závisí na počtu provedených zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. K propadu příjmů došlo mj. i vlivem obecně závazné vyhlášky, která reguluje místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, kdy od není moţné na území městské části Praha 2 povolovat provozování VHP. Daň z nemovitosti převod za I. IV. čtvrtletí roku 2011 byl uskutečněn ve výši ,91 tis. Kč, tj. 109,80 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. 1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 4,90 z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 3 213,18 tis. Kč, tj. 433,98 % k upravenému rozpočtu. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a přijaté sankční platby. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2010 ve výši 2 830,55 tis. Kč ovlivnil celkový příjem u tohoto poplatku. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 321,12 tis. Kč, tj. 43,54 %. Výši tohoto příjmu ovlivňovaly úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazují plnění ve výši 181,61 tis. Kč. Městská část Praha 2 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/2 ze dne odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 830,55 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,92 tis. Kč, které byly téţ předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok

9 Sankční platby přijaté od jiných subjektů obdrţela městská část Praha 2 v celkovém objemu 2 650,09 tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 1 710,46 tis. Kč, (z toho 1 010,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2010). Městská část Praha 2 obdrţela finanční dary ve výši 225 tis. Kč, z toho: 100 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěţ O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková druţstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR. Finanční prostředky byly pouţity na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu - AMOS TOUR tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce Vinobraní na Grébovce Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly plněny částkou 400,82 tis. Kč 170 tis. Kč za prodej projektových dokumentací na půdní vestavby ve vybraných bytových domech 200,82 tis. Kč obdrţela městská část od firmy ENTAZE s. r. o. dobropis k faktuře za stavební práce Budečská 26 půdní vestavba 30 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na opravu bytových domů Vlastní příjmy za rok 2011 vykazovaly plnění v objemu ,47 tis. Kč, tj. 100,16 % k upravenému rozpočtu. 1.4 Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 97,09 %. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a dále pak převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Nejvyšší objem v rámci upraveného rozpočtu představují transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek sociálních péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a na výplatu příspěvku na péči ve výši ,00 tis. Kč. Dalším důleţitým příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé transfery. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny na 97,09 % k upravenému rozpočtu částkou ,50 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily ,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. 9

10 Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši ,79 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu: ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 998,07 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí I. čtvrtletí ,40 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb 265,31 tis. Kč na výdaje související se sčítáním lidu, domů a bytů v roce ,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí II. čtvrtletí ,47 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí III. čtvrtletí ,47 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí IV. čtvrtletí 2011 z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši ,96 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu: z rozpočtu hl.m. Prahy 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky odborné způsobilosti 45,00 tis. Kč projekt HOME CARE pro PO CSS Praha ,90 tis. Kč integrace ţáků pro asistenty pedagoga 34,40 tis. Kč údrţba plastik 176,70 tis. Kč nákup kniţního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 657,30 tis. Kč podpora soc. sluţeb poskytovaných občanům Prahy 2 239,70 tis. Kč financování sociálních sluţeb V. program 40,00 tis. Kč II. Program podpora soc. sluţeb pro PO CSS 1 000,00 tis. Kč ZŠ Botičská výměna umělého povrch a oprava osvětlení hřiště 50,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 55,00 tis. Kč na projekt Zdravé město Praha 2011 pro základní školy 4 066,90 tis. Kč výplata odměn pro pracovníky v oblasti školství 930,00 tis. Kč I. Program - oblast soc. sluţeb pro PO CSS Praha 2 vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů ,06 tis. Kč právnických osob 500,00 tis. Kč obnova Grotty v Havlíčkových sadech restaurátorské práce 10

11 Neinvestiční přijaté transfery od krajů obdrţela městská část Praha 2 ve výši 1 858,54 tis. Kč z fondu EU, SR a HMP ,84 tis. Kč - pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních sluţeb Praha 2 v rámci OPP Adaptabilita - 413,70 tis. Kč - revitalizace Havlíčkových sadů v rámci OPPK Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu sluţby a stabilizaci personální situace a tis. Kč pro TSK na financování oprav chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za rok 2011 byl proveden ve výši ,26 tis. Kč, tj. 91,96 % k upravenému rozpočtu. 1.5 Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2011 schválen jako rozpočet vyrovnaný. V rámci schválení vyrovnaného rozpočtu nebylo potřeba zapojovat třídu 8 Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku došlo v návaznosti na finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2010 k zapojení finančních prostředků třídy 8 Financování ve výši ,50 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/2 ze dne , při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel v celkovém objemu ,80 Kč na akci Rekonstrukce parku Folimanka. Městská část Praha 2 odvedla k prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,24 Kč. Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2010 s tím, ţe pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši ,34 Kč. Vzhledem k tomu, ţe městská část Praha 2 provedla odvod do státního rozpočtu v březnu 2011 zbývající částka určená k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy činila ,10 Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 65 ze dne navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 o 3 977,00 tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na odkup pozemku Perucká stráň. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 46 ze dne byl nařízen odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši 311,90 tis. Kč. 11

12 Třída 8 Financování za I. IV. čtvrtletí 2011 činí ,50 tis. Kč pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkem ,50 tis. Kč rekonstrukce parku Folimanka ponecháno z finančního 7 842,60 tis. Kč vypořádání za r ,30 tis. Kč odkup pozemku Perucká stráň 311,90 tis. Kč odvod z finančního vypořádání převod od PO ve školství odvod výsledného salda finančního vypořádání za rok 2010 do 2 830,50 tis. Kč rozpočtu hl. m. Prahy 12

13 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok VÝDAJE Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a v průběhu roku 2011 navýšeny o ,70 tis. Kč, z toho připadá na běţné výdaje navýšení o ,00 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o ,70 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k činil ,70 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 dosáhlo výše ,98 tis. Kč, coţ odpovídá plnění na 91,64 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů připadalo na běţné výdaje ,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu. Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS v tis. Kč % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 25,00 35,40 35,40 141,60 100, sluţby a doprava 100,00 560,00 436,18 436,18 77, školství a volný čas , , ,61 115,53 99, kultura a památky , , ,11 166,15 99, zdravotnictví 1 360, , ,04 121,55 98, bytové hospodářství , , ,21 91,63 98, ţivotní prostředí , , ,77 117,59 77, sociální , , ,35 276,76 97, bezpečnosti 682,00 90,70 88,69 13,00 97,78 10 zastupitelstvo a místní správa , , ,62 100,07 93,67 Celkem , , ,98 126,95 91,64 Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok , , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Odvětvové třídění 13

14 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok Běţné výdaje Rozpočet běţných výdajů městské části Praha 2 byl čerpán částkou ,07 tis. Kč, tj. na 97,56 % upraveného rozpočtu. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níţe uvedeném komentáři. v tis. Kč Oblast % % Rozpočet Rozpočet Skutečnost k plnění plnění schválený upravený RS RU 1 - zvláštní veterinární péče 25,00 35,40 35,40 141,60 100, sluţby a doprava 100,00 410,00 286,29 286,29 69, školství a volný čas , , ,68 118,40 99, kultura a památky , , ,07 194,02 99, zdravotnictví 1 360, , ,04 99,49 98, bytové hospodářství 1 167, , ,21 130,44 86, ţivotní prostředí , , ,18 99,82 98, sociální , , ,62 287,74 97, bezpečnosti 682,00 90,70 88,69 13,00 97,78 10 zastupitelstvo a místní správa , , ,89 97,65 95,61 Celkem , , ,07 128,93 97,56 Běţné výdaje městské části Praha 2 za rok , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Odvětvové třídění 14

15 1 - Oblast zvláštní veterinární péče rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány částkou 35,40 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala ve dvou fázích (jarní a podzimní deratizace). 2 - Oblast sluţeb a dopravy - finanční prostředky zařazené do této oblasti ve výši 410 tis. Kč byly čerpány částkou 286,29 tis. Kč, tj. 69,93 % k upravenému rozpočtu. V souvislosti s výběrem dodavatele elektrické energie pro městskou část (Úřad městské části Praha 2 a pro příspěvkové organizace), byly čerpány ve výši 86,29 tis. Kč, tj. 78,45 % k upravenému rozpočtu. Za konzultační sluţby a vypracování studií v oblasti dopravy nebyly v roce 2011 vynaloţeny ţádné prostředky. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na vyhledávání, evidenci a vytváření podkladů pro opravy výtluků na pěších komunikacích na území městské části Praha 2. Za sledované období bylo vyčerpáno 200,00 tis. Kč, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. 3 - Oblast školství a vyuţití volného času dětí a mládeţe výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeţe byly plněny částkou ,68 tis. Kč, tj. 99,77 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 Vzdělávání tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu ,52 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov byly čerpány v celkovém objemu ,43 tis. Kč a probíhaly především v období letních prázdnin. Jednalo se zejména o akce: ZŠ Botičská výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště - celkem bylo vyčerpáno 1 854,48 tis. Kč. Městská část obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy na tuto akci účelovou dotaci ve výši tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. ZŠ Vratislavova - opravy v budově probíhaly v letních měsících v celkovém objemu 2 480,98 tis. Kč MŠ Koperníkova oprava plynové kotelny v celkové objemu 4 178,34 tis. Kč Městská část Praha 2 obdrţela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 4 050,90 tis. Kč na integraci ţáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle rozpisu. Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši ,93 Kč vrátila ZŠ Botičská z důvodu přechodu jednoho ţáka do jiné školy. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011 budou nevyčerpané prostředky vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Na projekt Zdravé město Praha 2011 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 55 tis. Kč, která byla rozdělena základním školám dle rozpisu stanoveného Magistrátem hl. m. Prahy a v plné výši vyčerpána na stanovený účel. Účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výplatu odměn pro pracovníky v oblasti školství byla rozdělena mezi příslušná školská zařízení ve výši 4 066,90 tis. Kč a téţ v plné výši vyčerpána. Městská část Praha 2 v rámci soutěţe o nejvšestrannější školu AMOS TOUR 2011 obdrţela na základě uzavřených sponzorských smluv finanční dary ve 15

16 výši 650 tis. Kč na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních disciplínách ţáků základních škol. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkové výdaje byly vynaloţeny ve výši ,16, tj. 99,00 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údrţbu dětských hřišť, nákup sportovních zařízení, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány částkou 9 216,34 tis. Kč, tj. 98,90 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti jsou zahrnuty výdaje k vyuţití volného času pro seniory Dvojka pro seniory (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy) a dále zajištění akcí pro matky s dětmi na veřejných hřištích. Na tyto akce bylo celkem vynaloţeno 1 155,62 tis. Kč, tj. 98,53 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu tis. Kč pro TJ Sokol Královské Vinohrady jako neinvestiční transfer účelově určený na provozní náklady a obměnu povrchu velké sportovní haly. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek tato oblast vykazuje čerpání v objemu ,07 tis. Kč, tj. 99,10 % k upravenému rozpočtu. Na akce konané na Novoměstské radnici (např. Adventní zastavení na Novoměstské radnici, vítání občánků, pracovní setkání Zastupitelů městské části Praha 2, vánoční setkání zaměstnanců, Vánoční koncert na Novoměstské radnici apod.) bylo celkem vynaloţeno 296,80 tis. Kč, tj. 77,70 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované na akce Vinohradský ples, swingový festival byly čerpány částkou 305 tis. Kč. Vinobraní na Grébovce, pravidelné koncerty na Grébovce, Vítání občánků a nákup dárkových balíčků pro jubilanty (občany městské části Praha 2) byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu, tj. částkou 3 929,90 tis. Kč 98,65 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela na akci Vinobraní na Grébovce, na základě uzavřených sponzorských smluv, finanční dary ve výši 760,60 tis. a přesunem z odvětví školství 20 tis. Kč byl rozpočet navýšen na 780,60 tis. Kč, celkem bylo vyčerpáno 780,55 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu. Vyčleněné finanční prostředky na grantové programy z výtěţků výherních hracích přístrojů byly čerpány postupně na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 ve výši 555,50 tis. Kč, tj. 92,58 % k upravenému rozpočtu. Vzhledem k tomu, ţe jeden grantový projekt nebyl realizován, byly poskytnuté finanční prostředky vráceny zpět na účet městské části Praha 2, coţ ovlivnilo celkové čerpání. Městská část poskytla účelové prostředky ve výši 100 tis. Kč občanskému sdruţení Praţské matky na tisk čtvrtletníku Přes práh a finanční dar ve výši 100 tis. Kč na redakční zpracování a vydání knihy Bomby na Prahu. Na úhradu vydání publikace Bastion u Boţích muk bylo vynaloţeno z rozpočtu r celkem 360,58 tis. Kč. 16

17 Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup kniţního fondu ve výši 176,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a vyčerpány na stanovený účel a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok Na zajištění financování neinvestiční akce údrţba plastik byla poskytnuta městské části účelová dotace ve výši 34,40 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána na tyto sochy: Radostné mládí v Riegrových sadech Benedikt Roezl na Karlově náměstí na údrţbu pítka Vítězslava Hálka na Karlově náměstí Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky v objemu ,30 tis. Kč na opravu historických objektů z toho: na restaurátorské práce na akci Havlíčkovy sady Grotta bylo celkem vyčerpáno 4 085,96 tis. Kč, tj. 100 %. Vlastní prostředky na tuto akci činily 3 489,96 tis. Kč a 500 tis. Kč z poskytnuté účelové dotace na úhradu restaurátorských prací v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón práce byly dokončeny v průběhu října. na opravu historických objektů Horská vyčlenila městská část finanční prostředky ve výši 6 035,60 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 12/8 ze dne souhlasilo se změnou účelu a charakteru nevyčerpané účelové dotace z akce Rekonstrukce parku Folimanka na výše uvedenou akci. Rozpočet byl upraven o 910,68 tis. Kč na celkovou částku 6 946,30 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 6 945,29 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu práce na této akci byly dokončeny. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 353,04 tis. Kč, tj. 98,67 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na prevenci drogových závislostí 96,50 % a speciální zdravotnická péče prevence kriminality 100,00 %. MČ Praha 2 obdrţela neinvestiční účelovou dotaci na protidrogovou politiku. Poskytnuté prostředky byly pouţity na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha II. Účelová dotace byla čerpána v souladu se stanovenými pravidly a byla vyúčtována v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Oblast bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje v této oblasti bylo celkem vynaloţeno na úhradu výdajů 1 522,21 tis. Kč, tj. 86,68 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly ţádné skutečnosti, 17

18 kdy stav domu ohroţuje ţivoty nebo zdraví osob. V I. IV. čtvrtletí 2011 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny ţádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloţeno 184,08 tis. Kč, tj. 76,70 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) byly čerpány částkou 1 043,46 tis. Kč, tj. 99,93 % k upravenému rozpočtu. 7 - Oblast ţivotního prostředí - vynaloţené náklady do této oblasti činily ,18, tj. 98,39 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Ve IV. čtvrtletí ovlivnily zvýšené náklady na údrţbu zeleně zejména tyto práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 2 564,61 tis. Kč, z toho na opravy bylo vynaloţeno 2 026,26 tis. Kč a na nákup mobiliáře 538,35 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 1 027,55 tis. Kč, tj. 90,14 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů ve výši 150 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na financování ekologické osvěty - projekt Čistá dvojka, zejména na provoz Létajících sběrných dvorů. Za sledované období bylo vyčerpáno 597,41 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. 8 Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 97,46 % k upravenému rozpočtu, částkou ,62 tis. Kč. Oddíl 41 - na dávky a podpory v sociálním zabezpečení byly pro rok 2011 v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši ,00 tis. Kč, z nichţ bylo za I. IV. čtvrtletí 2011 čerpáno ,14 tis. Kč, tj. 96,82 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům UZ bylo z rozpočtované částky ,00 tis. Kč vyčerpáno ,94 tis. Kč, tj. 94,54 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 158,38 tis. Kč činí příspěvek na ţivobytí ( 4171) a 2 828,09 tis. Kč příspěvek na provoz motorového vozidla ( 4185), na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 1 165,09 tis. Kč ( 4182), na příspěvku na individuální dopravu 195,66 tis. Kč ( 4186), doplatku na bydlení 1 660,35 tis. Kč ( 4172) a mimořádné okamţité pomoci 756,55 tis. Kč ( 4173). V rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrátila městská část Praha 2 do státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy částku ve výši ,00 Kč. Na příspěvku na péči ( 4195) UZ bylo z rozpočtované částky ,00 tis. Kč vyčerpáno ,20 tis. Kč tj. 97,35 %. Finanční prostředky ve výši 1 574,80 tis. Kč nebyly čerpány vzhledem k vysokému počtu neskončených řízení, z důvodu nedoručených posudků ze strany LPS. Tato nevyčerpaná částka byla v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrácena do státního rozpočtu. 18

19 Oddíl 43 v schválený rozpočet ve výši ,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na ,00 tis. Kč. Celkové čerpání činí ,48 tis. Kč, tj. 98,56 % k upravenému rozpočtu. Do tohoto odvětví zařadila městská část Praha 2 finanční prostředky ve výši 3 450,00 tis. Kč (UZ ) včetně výdajů na grantové programy ( 4359). Z celkového objemu bylo čerpáno 3 321,14 tis. Kč, tj. 96,27 % k upravenému rozpočtu. Např. o. p. s. Lemniskáta bylo poukázáno 650 tis. Kč ţivot bez bariér na provozování nově vybudované chráněné dílny v Balbínově ul. 6, ostatní finanční prostředky byly na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 a uzavřených smluv rozděleny mezi jednotlivé subjekty. Dennímu stacionáři Akord bylo poukázáno 620 tis. Kč (na částečnou úhradu nákladů v denním stacionáři 450 tis. Kč a na poskytování fyzioterapeutické péče 170 tis. Kč), o. s. Pohoda 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů chráněného bydlení ( 4354), na poskytování terénních asistenčních sluţeb 600 tis. Kč pokračování projektu městské části Praha 2 a Akord o. s. ( 4351). Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou ,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno tis. Kč, účelově vázaných na realizaci projektu denního centra pro seniory Záhřebská 15 a 100 tis. Kč určených na zajišťování pomoci občanům Prahy 2 s těţkým pohybovým postiţením. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 v celkové objemu 1 672,30 tis. Kč byla převedena na účet CSS Praha 2 a v plné výši vyčerpána na stanovený účel a v souladu s danými pravidly. Na projekt HOME CARE 45,00 tis. Kč, 657,30 tis. Kč. Podpora sociálních sluţeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy, 40 tis. Kč na II. program Podpora sluţeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální sluţby a 930,00 tis. Kč I. Program Domovy pro seniory. Účelové prostředky budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011 s rozpočtem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/9 ze dne v rámci 2. Výzvy OPP Adaptabilita na projekt Učící se organizace CSS P2 A JUS poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 444,85 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Účelová neinvestiční dotace na financování sociálních sluţeb v rámci V. programu - z prostředků hl. m. Prahy ve výši 239,70 tis. Kč byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé ţadatele o účelovou dotaci. Arcidiecézní charita Praha obdrţela 89,70 tis. Kč a Diakonie ČCE 150 tis. Kč. 9 - Oblast bezpečnosti - bylo čerpáno na 97,78 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část částku 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 88,70 tis. Kč pro potřeby Policie ČR (nákup alkohol testerů). Nákup zboţí proběhl ve IV. čtvrtletí 2011 v objemu 88,70 tis. Kč., které bylo na základě uzavřené dohody předáno Policii ČR k uţívání. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč (motivační odměny stráţníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 72 ze dne byly prostředky na výplatu odměn MP převedeny prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu MP. 19

20 10 - Oblast zastupitelských orgánů vykazuje celkové čerpání ve výši ,89 tis. Kč, tj. 95,61 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloţeno celkem 8 061,08 tis. Kč, tj. 92,97 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s poţadavky RMČ a členů ZMČ. Niţší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné a sluţby (tisk vizitek, úhrada za fotodokumentaci objektu Bastion XXXI a další sluţby dle poţadavků členů RMČ apod.). Za I. IV. čtvrtletí 2011 bylo celkem vynaloţeno na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů, včetně zákonných odvodů 7 381,39 tis. Kč, tj. 94,99 % k upravenému rozpočtu. Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená - městská části Praha 2 v roce 2011 obdrţela ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v objemu 265,31 tis. Kč. Z této částky nebylo čerpáno, neboť městské části Praha 2 nevznikly ţádné výdaje. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 265,31 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány částkou ,18 tis. Kč, tj. 96,66 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. IV. čtvrtletí 2011 bylo vynaloţeno ,97 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 4 039,07 tis. Kč, z toho bylo celkem za sledované období vyčerpáno 3 674,21 tis. Kč. Na prostředky na platy včetně zákonných odvodů bylo vynaloţeno 3 319,23 tis. Kč a na běţné výdaje 354,98 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 364,86 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. sluţeb ve výši 776,40 tis. Kč byl vyčerpán částkou 776,40 tis. Kč. z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč, vyčerpáno 81,25 tis. Kč. Čerpání dotace je ovlivněno počtem zaměstnanců, kteří jsou povinni vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět na účet hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok Výkon činnosti místní správy hospodářská správa finanční prostředky byly čerpány ve výši ,21 tis. Kč, tj. 89,28 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje spadající do činnosti místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za sluţby poštovní, telekomunikační, právní a poradenské sluţby, ostatní sluţby, výdaje na opravy a udrţování apod. Niţší plnění vykazuje oblast energií, poštovních sluţeb a náhrady mezd v době nemoci. Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. 20

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy

Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy Třída 1 Daňové příjmy 47 050,00 47 700,00 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 300,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500,00 1 500,00 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 9 500,00 10

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (v tis. Kč)

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 151/2015 č.j.: 151/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 127 ze dne 02.03.2015 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 2020 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BÍLOVEC ZA ROK 2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00297755 název Město Bílovec ulice, č. p. Slezské náměstí 1 obec Bílovec PSČ 743 01 Obsah závěrečného účtu 1. Komentář k

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II

Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R ČÁST II Zpráva o plnění rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2015 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k tisku R - 21233 ČÁST II (Vlastní hlavní město Praha) Obsah: Strana II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod 2. Příjmy 3. Běžné výdaje Kapitálové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč)

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč) Příjmy (v tis. Kč) Pol. Text SR 2011 Daňové příjmy 87 386 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 2 500 1332 Poplatek

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 92 ze dne Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 92 ze dne Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 92 ze dne 15. 2. 2016 Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2016 Návrh rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2016 Hlavní činnost

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 353 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 353 ze dne č.j.: 399/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 25.05.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více