Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011"

Transkript

1 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

2 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Financování VÝDAJE Běţné výdaje Kapitálové výdaje STAV PENĚŢNÍCH PROSTŘEDKŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha Oblast školství Oblast sociální Oblast kulturní...45 Tab. č. 1 Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok Tab. č. 2 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování za rok Tab. č. 3 Příjmy po konsolidaci za rok Tab. č. 4 Výdaje po konsolidaci za rok Tab. č. 5 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých poloţek rozpočtové skladby za rok Tab. č. 6 Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok Tab. č. 7 Přehled o čerpání účelových prostředků za rok Tab. č. 8 Přehled o čerpání výtěţku z provozování loterií za rok Tab. č. 9 Přehled o přijatých darech za rok Tab. č. 10 Přehled o plnění mzdových prostředků pracovníků za rok Tab. č. 11 Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace za rok Tab. č. 12 Rozvaha městské části Praha 2 k Tab. č. 13 Výkaz zisku a ztráty městské části městské části Praha 2 k Tab. č. 14 Přehled o peněţních tocích městské části Praha 2 k Tab. č. 15 Stav pohledávek městské části Praha 2 k Tab. č. 16 Knihovna na Vinohradech, výsledky hospodaření k Tab. č. 17 Novoměstská radnice, výsledky hospodaření k Tab. č. 18 Centrum sociálních sluţeb Praha 2, výsledky hospodaření k Tab. č Čerpání příspěvků na provoz a údrţbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok Tab. č Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok Tab. č Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK NÁKLADY VÝNOSY HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÍCH FIREM Správní firma REALIT EM servis, s.r.o Správní firma HASPRA, spol. s.r.o Správní firma IKON spol. s r.o Správní firma AUSTIS a.s Správní firma CENTRA a.s Tab. č. 22 Finanční plnění plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 k Tab. č. 23 Finanční plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem k Tab. č. 24 Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k Tab. č. 25 Rozvaha zdaňované činnosti městské části Praha 2 k

3 Tab. č. 26 Přehled pohledávek správních firem k III. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Tab. č Rozdělení výsledku hospodaření do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok Tab. č Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok IV. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Tab. č Přehled finančního vypořádání za rok ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZA ROK 2011 viz. příloha č 2 k usnesení ZMČ Praha 2 3

4 I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011 Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo na rok 2011 vyrovnaný rozpočet v objemu příjmů ,00 tis. Kč a v objemu výdajů ,00 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne , při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel ve výši 7 842,56 tis. Kč Rekonstrukce parku Folimanka. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 8/2 ze dne výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 2 830,55 tis. Kč Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,90 tis. Kč, které téţ byly předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok V průběhu roku Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením navýšilo rozpočet o 3 977,30 tis. Kč na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny vlastní finanční prostředky v celkovém objemu ,50 tis. Kč, vytvořené úsporami hospodaření z minulých let. V průběhu I. IV. čtvrtletí roku 2011 byl schválený rozpočet upraven o ,70 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k činil upravený rozpočet městské části Praha ,70 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2011 hospodařila s rozpočtem, jehoţ rozdíl mezi příjmy a výdaji činil ,50 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly pouţity prostředky tř. 8 Financování úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši ,99 tis. Kč. Dosaţené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění částkou ,97 tis. Kč, tj. 97,42 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů ,98 tis. Kč připadalo na běţné výdaje ,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu. 4

5 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok 2011 Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2011 v tis. Kč Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS % plnění RU Příjmy , , ,97 131,89 97,42 z toho: daňové , , ,47 96,46 95,77 nedaňové 3 034,00 740, ,18 105,91 433,98 kapitálové 0,00 30,00 400,82 0, ,07 transfery , , ,50 137,83 97,09 Výdaje , , ,98 126,95 91,64 z toho: běžné , , ,07 128,93 97,56 kapitálové , , ,91 120,95 76,67 Rozdíl příjmů a výdajů 0, , ,99 x x Hospodaření městské části Praha 2 za rok , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 0,00 daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery běţné výdaje kapitálové výdaje 5

6 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok PŘÍJMY Příjmy městské části Praha 2, které v upraveném rozpočtu k byly rozpočtovány v celkovém objemu ,60 tis. Kč, byly plněny za sledované období částkou ,97 tis. Kč, tj. na 97,42 % k upravenému rozpočtu. Celkový přehled o dosaţených příjmech dle druhového členění uvádí následující tabulka a připojený graf. v tis. Kč Druhy příjmů Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění k RS % plnění k RU Příjmy daňové , , ,47 96,46 95,77 Příjmy nedaňové 3 034,00 740, ,18 105,91 433,98 Příjmy kapitálové 0,00 30,00 400,82 0, ,07 Přijaté transfery , , ,50 137,83 97,09 Celkem , , ,97 131,89 97,42 Druhové plnění příjmů městské části Praha 2 za rok , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k ,00 0,00 Příjmy daňové Příjmy nedaňové Příjmy kapitálové Přijaté transfery Druhy příjmů 6

7 1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy byly plněny částkou ,47 tis. Kč, tj. na 95,77 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů vycházel ze skutečnosti roku 2010 s přihlédnutím k meziročnímu poklesu příjmů u některých vybíraných poplatků (správní poplatky, odvod výtěţku z provozování loterií). Daňové příjmy mají neustále klesající tendenci. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 341,71 tis. Kč, tj. na 89,45 % - v plnění u tohoto poplatku se projevil setrvalý i kdyţ mírný pokles počtu poplatníků. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do příslušného roku), v případě vyšší poplatkové povinnosti (nad 600,- Kč) platí ve dvou splátkách, vţdy k a daného roku. Platby v druhém termínu jsou vţdy niţší neţ v prvním termínu, a to z důvodu, ţe druhý termín se netýká zejména lidí pobírajících důchod. Z vybraného místního poplatku je odváděno do rozpočtu hl. m. Prahy 25 %. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 1 166,12 tis. Kč byl plněn na 116,61 % - vykazuje uspokojivé plnění. Splatnost poplatku je vţdy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část odvádí z vybraného místního poplatku 50 % do rozpočtu hl. m. Prahy. Doplatek ve výši 99,09 tis. Kč bude předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Poplatek za uţívání veřejného prostranství ve výši ,79 tis, Kč, tj. 108,87 % ke schválenému rozpočtu. Plnění poplatku je závislé na četnosti uţívání veřejného prostranství - na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku (tj. stavební činnost, počet provozovaných VHP apod.). Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 334,21 tis. Kč, tj. na 133,68 % ke schválenému rozpočtu. Vyšší plnění je způsobeno novou právní úpravou od , kdy jiţ není moţné místní poplatek částečně či zcela prominout. V předchozích letech byl tento poplatek s ohledem na skladbu samotných poplatníků (školy a jiné neziskové organizace) často sniţován nebo promíjen. Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 649,25 tis. Kč byl plněn na 129,85 % ke schválenému rozpočtu, vykazoval uspokojivé plnění. K překročení plánovaného příjmu u tohoto poplatku došlo také díky úspěšné vyhledávací činnosti nových poplatníků. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši ,53 tis. Kč na 119,78 % - výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Vyšší plnění bylo způsobeno novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, který k místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj přidává místní poplatek za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (např. videoloterní terminály). Odvod výtěţku z provozování loterií byl plněn částkou 4 420,21 tis. Kč na 59,21 % - tato část příjmů je tvořena odvodem části výtěţku z provozovaných VHP, kterého 7

8 jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k nebo k 30.6., pokud provozovatelé vyuţívají sluţeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Pokles tohoto druhu příjmů byl zapříčiněn i sniţováním počtu povolovaných VHP, které jsou nahrazovány interaktivními videoterminály povolovanými Ministerstvem financí. Výše tohoto odvodu má neustále klesající tendenci. Správní poplatky vykazovaly plnění ve výši 9 338,74 tis. Kč, tj. 66,71 % - výše příjmů závisí na počtu provedených zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. K propadu příjmů došlo mj. i vlivem obecně závazné vyhlášky, která reguluje místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, kdy od není moţné na území městské části Praha 2 povolovat provozování VHP. Daň z nemovitosti převod za I. IV. čtvrtletí roku 2011 byl uskutečněn ve výši ,91 tis. Kč, tj. 109,80 % ke schválenému rozpočtu. Daň z nemovitosti patří mezi daně výlučné a výnos této daně je celý příjmem příslušné městské části. Daň je převáděna z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu městské části v návaznosti na inkaso této daně. 1.2 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří pouze 4,90 z celkového objemu skutečných vlastních příjmů městské části Praha 2. Celkově byly tyto příjmy plněny částkou 3 213,18 tis. Kč, tj. 433,98 % k upravenému rozpočtu. Objemově největším rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a přijaté sankční platby. Výši nedaňových příjmů ovlivňují přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů, tzn. odvody nevyčerpaných účelových prostředků ze státního rozpočtu a z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za příslušný kalendářní rok. Odvod nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2010 ve výši 2 830,55 tis. Kč ovlivnil celkový příjem u tohoto poplatku. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazuje objem 1 321,12 tis. Kč, tj. 43,54 %. Výši tohoto příjmu ovlivňovaly úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazují plnění ve výši 181,61 tis. Kč. Městská část Praha 2 na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/2 ze dne odvedla do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2010 nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy v celkovém objemu 2 830,55 tis. Kč. Příspěvkové organizace ve školství, zřízené městskou částí Praha 2, odvedly do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky v objemu 311,92 tis. Kč, které byly téţ předmětem finančního vypořádání s rozpočtem hl. m Prahy za rok

9 Sankční platby přijaté od jiných subjektů obdrţela městská část Praha 2 v celkovém objemu 2 650,09 tis. Kč Ostatní nedaňové příjmy seskupení 23 vykazují plnění v objemu 1 710,46 tis. Kč, (z toho 1 010,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2010). Městská část Praha 2 obdrţela finanční dary ve výši 225 tis. Kč, z toho: 100 tis. Kč na sportovní akci AMOS TOUR, která byla uspořádaná pro základní školy zřizované městskou částí Praha 2. Jedná se o sportovní soutěţ O sportovně nejvšestrannější školu, dvouročníková druţstva a o jednotlivce Prahy 2 AMOUS TOUR. Finanční prostředky byly pouţity na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu - AMOS TOUR tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací akce Vinobraní na Grébovce Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly plněny částkou 400,82 tis. Kč 170 tis. Kč za prodej projektových dokumentací na půdní vestavby ve vybraných bytových domech 200,82 tis. Kč obdrţela městská část od firmy ENTAZE s. r. o. dobropis k faktuře za stavební práce Budečská 26 půdní vestavba 30 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na opravu bytových domů Vlastní příjmy za rok 2011 vykazovaly plnění v objemu ,47 tis. Kč, tj. 100,16 % k upravenému rozpočtu. 1.4 Přijaté transfery Z celkových příjmů městské části Praha 2 činí přijaté transfery 97,09 %. Jedná se zejména o transfery ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a dále pak převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. Nejvyšší objem v rámci upraveného rozpočtu představují transfery ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu dávek sociálních péče, dávek pomoci v hmotné nouzi a na výplatu příspěvku na péči ve výši ,00 tis. Kč. Dalším důleţitým příjmem jsou převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti. V následujícím přehledu jsou uvedeny jednotlivé transfery. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny na 97,09 % k upravenému rozpočtu částkou ,50 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily ,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. 9

10 Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši ,79 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu: ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 998,07 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí I. čtvrtletí ,40 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb 265,31 tis. Kč na výdaje související se sčítáním lidu, domů a bytů v roce ,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí II. čtvrtletí ,47 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí III. čtvrtletí ,47 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí IV. čtvrtletí 2011 z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdrţela městská část Praha 2 v celkové výši ,96 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu: z rozpočtu hl.m. Prahy 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky odborné způsobilosti 45,00 tis. Kč projekt HOME CARE pro PO CSS Praha ,90 tis. Kč integrace ţáků pro asistenty pedagoga 34,40 tis. Kč údrţba plastik 176,70 tis. Kč nákup kniţního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech 657,30 tis. Kč podpora soc. sluţeb poskytovaných občanům Prahy 2 239,70 tis. Kč financování sociálních sluţeb V. program 40,00 tis. Kč II. Program podpora soc. sluţeb pro PO CSS 1 000,00 tis. Kč ZŠ Botičská výměna umělého povrch a oprava osvětlení hřiště 50,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 55,00 tis. Kč na projekt Zdravé město Praha 2011 pro základní školy 4 066,90 tis. Kč výplata odměn pro pracovníky v oblasti školství 930,00 tis. Kč I. Program - oblast soc. sluţeb pro PO CSS Praha 2 vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů ,06 tis. Kč právnických osob 500,00 tis. Kč obnova Grotty v Havlíčkových sadech restaurátorské práce 10

11 Neinvestiční přijaté transfery od krajů obdrţela městská část Praha 2 ve výši 1 858,54 tis. Kč z fondu EU, SR a HMP ,84 tis. Kč - pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních sluţeb Praha 2 v rámci OPP Adaptabilita - 413,70 tis. Kč - revitalizace Havlíčkových sadů v rámci OPPK Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu sluţby a stabilizaci personální situace a tis. Kč pro TSK na financování oprav chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za rok 2011 byl proveden ve výši ,26 tis. Kč, tj. 91,96 % k upravenému rozpočtu. 1.5 Financování Rozpočet městské části Praha 2 byl na rok 2011 schválen jako rozpočet vyrovnaný. V rámci schválení vyrovnaného rozpočtu nebylo potřeba zapojovat třídu 8 Financování, úspora hospodaření minulých let. V průběhu roku došlo v návaznosti na finanční vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok 2010 k zapojení finančních prostředků třídy 8 Financování ve výši ,50 tis. Kč. Na základě uplatněného poţadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/2 ze dne , při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2010, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 k vyuţití v roce 2011 na stejný účel v celkovém objemu ,80 Kč na akci Rekonstrukce parku Folimanka. Městská část Praha 2 odvedla k prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu ve výši ,24 Kč. Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 8/2 ze dne schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2010 s tím, ţe pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši ,34 Kč. Vzhledem k tomu, ţe městská část Praha 2 provedla odvod do státního rozpočtu v březnu 2011 zbývající částka určená k odvodu do rozpočtu hl. m. Prahy činila ,10 Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 65 ze dne navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 o 3 977,00 tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na odkup pozemku Perucká stráň. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 46 ze dne byl nařízen odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkovým organizacím v celkové výši 311,90 tis. Kč. 11

12 Třída 8 Financování za I. IV. čtvrtletí 2011 činí ,50 tis. Kč pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech celkem ,50 tis. Kč rekonstrukce parku Folimanka ponecháno z finančního 7 842,60 tis. Kč vypořádání za r ,30 tis. Kč odkup pozemku Perucká stráň 311,90 tis. Kč odvod z finančního vypořádání převod od PO ve školství odvod výsledného salda finančního vypořádání za rok 2010 do 2 830,50 tis. Kč rozpočtu hl. m. Prahy 12

13 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok VÝDAJE Celkové výdaje městské části Praha 2 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 rozpočtovány ve výši ,00 tis. Kč a v průběhu roku 2011 navýšeny o ,70 tis. Kč, z toho připadá na běţné výdaje navýšení o ,00 tis. Kč a na kapitálové výdaje navýšení o ,70 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů městské části Praha 2 k činil ,70 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů za rok 2011 dosáhlo výše ,98 tis. Kč, coţ odpovídá plnění na 91,64 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů připadalo na běţné výdaje ,07 tis. Kč, tj. 97,56 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,91 tis. Kč, tj. 76,67 % upraveného rozpočtu. Odvětvové třídění Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění RS v tis. Kč % plnění RU 1 - zvláštní veterinární péče 25,00 35,40 35,40 141,60 100, sluţby a doprava 100,00 560,00 436,18 436,18 77, školství a volný čas , , ,61 115,53 99, kultura a památky , , ,11 166,15 99, zdravotnictví 1 360, , ,04 121,55 98, bytové hospodářství , , ,21 91,63 98, ţivotní prostředí , , ,77 117,59 77, sociální , , ,35 276,76 97, bezpečnosti 682,00 90,70 88,69 13,00 97,78 10 zastupitelstvo a místní správa , , ,62 100,07 93,67 Celkem , , ,98 126,95 91,64 Celkové výdaje městské části Praha 2 za rok , , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Odvětvové třídění 13

14 v tis. Kč Městská část Praha 2 - Závěrečný účet za rok Běţné výdaje Rozpočet běţných výdajů městské části Praha 2 byl čerpán částkou ,07 tis. Kč, tj. na 97,56 % upraveného rozpočtu. Zhodnocení čerpání rozpočtu podle jednotlivých odvětví je v níţe uvedeném komentáři. v tis. Kč Oblast % % Rozpočet Rozpočet Skutečnost k plnění plnění schválený upravený RS RU 1 - zvláštní veterinární péče 25,00 35,40 35,40 141,60 100, sluţby a doprava 100,00 410,00 286,29 286,29 69, školství a volný čas , , ,68 118,40 99, kultura a památky , , ,07 194,02 99, zdravotnictví 1 360, , ,04 99,49 98, bytové hospodářství 1 167, , ,21 130,44 86, ţivotní prostředí , , ,18 99,82 98, sociální , , ,62 287,74 97, bezpečnosti 682,00 90,70 88,69 13,00 97,78 10 zastupitelstvo a místní správa , , ,89 97,65 95,61 Celkem , , ,07 128,93 97,56 Běţné výdaje městské části Praha 2 za rok , , , , , ,00 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k , ,00 0, Odvětvové třídění 14

15 1 - Oblast zvláštní veterinární péče rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány částkou 35,40 tis. Kč, tj. na 100 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala ve dvou fázích (jarní a podzimní deratizace). 2 - Oblast sluţeb a dopravy - finanční prostředky zařazené do této oblasti ve výši 410 tis. Kč byly čerpány částkou 286,29 tis. Kč, tj. 69,93 % k upravenému rozpočtu. V souvislosti s výběrem dodavatele elektrické energie pro městskou část (Úřad městské části Praha 2 a pro příspěvkové organizace), byly čerpány ve výši 86,29 tis. Kč, tj. 78,45 % k upravenému rozpočtu. Za konzultační sluţby a vypracování studií v oblasti dopravy nebyly v roce 2011 vynaloţeny ţádné prostředky. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na vyhledávání, evidenci a vytváření podkladů pro opravy výtluků na pěších komunikacích na území městské části Praha 2. Za sledované období bylo vyčerpáno 200,00 tis. Kč, tj. plnění na 100 % k upravenému rozpočtu. 3 - Oblast školství a vyuţití volného času dětí a mládeţe výdaje v oblasti školství a volného času dětí a mládeţe byly plněny částkou ,68 tis. Kč, tj. 99,77 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 Vzdělávání tato oblast vykazuje plnění v celkovém objemu ,52 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky určené na opravy školských budov byly čerpány v celkovém objemu ,43 tis. Kč a probíhaly především v období letních prázdnin. Jednalo se zejména o akce: ZŠ Botičská výměna umělého povrchu a oprava osvětlení hřiště - celkem bylo vyčerpáno 1 854,48 tis. Kč. Městská část obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy na tuto akci účelovou dotaci ve výši tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. ZŠ Vratislavova - opravy v budově probíhaly v letních měsících v celkovém objemu 2 480,98 tis. Kč MŠ Koperníkova oprava plynové kotelny v celkové objemu 4 178,34 tis. Kč Městská část Praha 2 obdrţela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 4 050,90 tis. Kč na integraci ţáků (pro asistenty pedagoga), která byla v plné výši rozdělena mezi jednotlivá školská zařízení dle rozpisu. Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši ,93 Kč vrátila ZŠ Botičská z důvodu přechodu jednoho ţáka do jiné školy. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok 2011 budou nevyčerpané prostředky vráceny zpět do rozpočtu hl. m. Prahy. Na projekt Zdravé město Praha 2011 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 55 tis. Kč, která byla rozdělena základním školám dle rozpisu stanoveného Magistrátem hl. m. Prahy a v plné výši vyčerpána na stanovený účel. Účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na výplatu odměn pro pracovníky v oblasti školství byla rozdělena mezi příslušná školská zařízení ve výši 4 066,90 tis. Kč a téţ v plné výši vyčerpána. Městská část Praha 2 v rámci soutěţe o nejvšestrannější školu AMOS TOUR 2011 obdrţela na základě uzavřených sponzorských smluv finanční dary ve 15

16 výši 650 tis. Kč na pořízení odměn pro vítěze soutěţe o nejvšestrannější školu ve sportovních a dovednostních disciplínách ţáků základních škol. Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost celkové výdaje byly vynaloţeny ve výši ,16, tj. 99,00 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údrţbu dětských hřišť, nákup sportovních zařízení, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány částkou 9 216,34 tis. Kč, tj. 98,90 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti jsou zahrnuty výdaje k vyuţití volného času pro seniory Dvojka pro seniory (přednášky, zájezdy, počítačové kurzy) a dále zajištění akcí pro matky s dětmi na veřejných hřištích. Na tyto akce bylo celkem vynaloţeno 1 155,62 tis. Kč, tj. 98,53 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu tis. Kč pro TJ Sokol Královské Vinohrady jako neinvestiční transfer účelově určený na provozní náklady a obměnu povrchu velké sportovní haly. 4 - Oblast kultury a obnovy kulturních památek tato oblast vykazuje čerpání v objemu ,07 tis. Kč, tj. 99,10 % k upravenému rozpočtu. Na akce konané na Novoměstské radnici (např. Adventní zastavení na Novoměstské radnici, vítání občánků, pracovní setkání Zastupitelů městské části Praha 2, vánoční setkání zaměstnanců, Vánoční koncert na Novoměstské radnici apod.) bylo celkem vynaloţeno 296,80 tis. Kč, tj. 77,70 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky rozpočtované na akce Vinohradský ples, swingový festival byly čerpány částkou 305 tis. Kč. Vinobraní na Grébovce, pravidelné koncerty na Grébovce, Vítání občánků a nákup dárkových balíčků pro jubilanty (občany městské části Praha 2) byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu, tj. částkou 3 929,90 tis. Kč 98,65 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela na akci Vinobraní na Grébovce, na základě uzavřených sponzorských smluv, finanční dary ve výši 760,60 tis. a přesunem z odvětví školství 20 tis. Kč byl rozpočet navýšen na 780,60 tis. Kč, celkem bylo vyčerpáno 780,55 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu. Vyčleněné finanční prostředky na grantové programy z výtěţků výherních hracích přístrojů byly čerpány postupně na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 ve výši 555,50 tis. Kč, tj. 92,58 % k upravenému rozpočtu. Vzhledem k tomu, ţe jeden grantový projekt nebyl realizován, byly poskytnuté finanční prostředky vráceny zpět na účet městské části Praha 2, coţ ovlivnilo celkové čerpání. Městská část poskytla účelové prostředky ve výši 100 tis. Kč občanskému sdruţení Praţské matky na tisk čtvrtletníku Přes práh a finanční dar ve výši 100 tis. Kč na redakční zpracování a vydání knihy Bomby na Prahu. Na úhradu vydání publikace Bastion u Boţích muk bylo vynaloţeno z rozpočtu r celkem 360,58 tis. Kč. 16

17 Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdrţela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup kniţního fondu ve výši 176,70 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizace a vyčerpány na stanovený účel a byly vyúčtovány v rámci finančního vypořádání za rok Na zajištění financování neinvestiční akce údrţba plastik byla poskytnuta městské části účelová dotace ve výši 34,40 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána na tyto sochy: Radostné mládí v Riegrových sadech Benedikt Roezl na Karlově náměstí na údrţbu pítka Vítězslava Hálka na Karlově náměstí Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky v objemu ,30 tis. Kč na opravu historických objektů z toho: na restaurátorské práce na akci Havlíčkovy sady Grotta bylo celkem vyčerpáno 4 085,96 tis. Kč, tj. 100 %. Vlastní prostředky na tuto akci činily 3 489,96 tis. Kč a 500 tis. Kč z poskytnuté účelové dotace na úhradu restaurátorských prací v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón práce byly dokončeny v průběhu října. na opravu historických objektů Horská vyčlenila městská část finanční prostředky ve výši 6 035,60 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 12/8 ze dne souhlasilo se změnou účelu a charakteru nevyčerpané účelové dotace z akce Rekonstrukce parku Folimanka na výše uvedenou akci. Rozpočet byl upraven o 910,68 tis. Kč na celkovou částku 6 946,30 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno 6 945,29 tis. Kč, tj. 99,99 % k upravenému rozpočtu práce na této akci byly dokončeny. 5 - Oblast zdravotnictví - vykazuje čerpání finančních prostředků ve výši 1 353,04 tis. Kč, tj. 98,67 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na prevenci drogových závislostí 96,50 % a speciální zdravotnická péče prevence kriminality 100,00 %. MČ Praha 2 obdrţela neinvestiční účelovou dotaci na protidrogovou politiku. Poskytnuté prostředky byly pouţity na nákup jednorázových testerů na určování přítomnosti drog ze slin nebo potu, které byly předány MP Praha 2 a Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha II. Účelová dotace byla čerpána v souladu se stanovenými pravidly a byla vyúčtována v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Oblast bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje v této oblasti bylo celkem vynaloţeno na úhradu výdajů 1 522,21 tis. Kč, tj. 86,68 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly ţádné skutečnosti, 17

18 kdy stav domu ohroţuje ţivoty nebo zdraví osob. V I. IV. čtvrtletí 2011 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny ţádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloţeno 184,08 tis. Kč, tj. 76,70 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení (vánoční výzdoba) byly čerpány částkou 1 043,46 tis. Kč, tj. 99,93 % k upravenému rozpočtu. 7 - Oblast ţivotního prostředí - vynaloţené náklady do této oblasti činily ,18, tj. 98,39 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu, likvidace komunálního odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Ve IV. čtvrtletí ovlivnily zvýšené náklady na údrţbu zeleně zejména tyto práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby v celkové výši 2 564,61 tis. Kč, z toho na opravy bylo vynaloţeno 2 026,26 tis. Kč a na nákup mobiliáře 538,35 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění v objemu 1 027,55 tis. Kč, tj. 90,14 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů ve výši 150 tis. Kč byly v plné výši vyčerpány. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč na financování ekologické osvěty - projekt Čistá dvojka, zejména na provoz Létajících sběrných dvorů. Za sledované období bylo vyčerpáno 597,41 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. 8 Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 97,46 % k upravenému rozpočtu, částkou ,62 tis. Kč. Oddíl 41 - na dávky a podpory v sociálním zabezpečení byly pro rok 2011 v upraveném rozpočtu zařazeny účelové prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši ,00 tis. Kč, z nichţ bylo za I. IV. čtvrtletí 2011 čerpáno ,14 tis. Kč, tj. 96,82 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům UZ bylo z rozpočtované částky ,00 tis. Kč vyčerpáno ,94 tis. Kč, tj. 94,54 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 158,38 tis. Kč činí příspěvek na ţivobytí ( 4171) a 2 828,09 tis. Kč příspěvek na provoz motorového vozidla ( 4185), na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 1 165,09 tis. Kč ( 4182), na příspěvku na individuální dopravu 195,66 tis. Kč ( 4186), doplatku na bydlení 1 660,35 tis. Kč ( 4172) a mimořádné okamţité pomoci 756,55 tis. Kč ( 4173). V rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrátila městská část Praha 2 do státního rozpočtu prostřednictvím hl. m. Prahy částku ve výši ,00 Kč. Na příspěvku na péči ( 4195) UZ bylo z rozpočtované částky ,00 tis. Kč vyčerpáno ,20 tis. Kč tj. 97,35 %. Finanční prostředky ve výši 1 574,80 tis. Kč nebyly čerpány vzhledem k vysokému počtu neskončených řízení, z důvodu nedoručených posudků ze strany LPS. Tato nevyčerpaná částka byla v rámci finančního vypořádání za rok 2011 vrácena do státního rozpočtu. 18

19 Oddíl 43 v schválený rozpočet ve výši ,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 upraven na ,00 tis. Kč. Celkové čerpání činí ,48 tis. Kč, tj. 98,56 % k upravenému rozpočtu. Do tohoto odvětví zařadila městská část Praha 2 finanční prostředky ve výši 3 450,00 tis. Kč (UZ ) včetně výdajů na grantové programy ( 4359). Z celkového objemu bylo čerpáno 3 321,14 tis. Kč, tj. 96,27 % k upravenému rozpočtu. Např. o. p. s. Lemniskáta bylo poukázáno 650 tis. Kč ţivot bez bariér na provozování nově vybudované chráněné dílny v Balbínově ul. 6, ostatní finanční prostředky byly na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 a uzavřených smluv rozděleny mezi jednotlivé subjekty. Dennímu stacionáři Akord bylo poukázáno 620 tis. Kč (na částečnou úhradu nákladů v denním stacionáři 450 tis. Kč a na poskytování fyzioterapeutické péče 170 tis. Kč), o. s. Pohoda 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů chráněného bydlení ( 4354), na poskytování terénních asistenčních sluţeb 600 tis. Kč pokračování projektu městské části Praha 2 a Akord o. s. ( 4351). Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou ,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Kromě toho bylo organizaci poukázáno tis. Kč, účelově vázaných na realizaci projektu denního centra pro seniory Záhřebská 15 a 100 tis. Kč určených na zajišťování pomoci občanům Prahy 2 s těţkým pohybovým postiţením. Účelová dotace z prostředků HMP pro CSS Praha 2 v celkové objemu 1 672,30 tis. Kč byla převedena na účet CSS Praha 2 a v plné výši vyčerpána na stanovený účel a v souladu s danými pravidly. Na projekt HOME CARE 45,00 tis. Kč, 657,30 tis. Kč. Podpora sociálních sluţeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy, 40 tis. Kč na II. program Podpora sluţeb, které vhodným způsobem navazují a doplňují sociální sluţby a 930,00 tis. Kč I. Program Domovy pro seniory. Účelové prostředky budou předmětem finančního vypořádání za rok 2011 s rozpočtem hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 4/9 ze dne v rámci 2. Výzvy OPP Adaptabilita na projekt Učící se organizace CSS P2 A JUS poskytnutí účelové dotace z prostředků EU, SR a HMP v celkovém objemu tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 1 444,85 tis. Kč byly převedeny na účet PO CSS Praha 2. Účelová neinvestiční dotace na financování sociálních sluţeb v rámci V. programu - z prostředků hl. m. Prahy ve výši 239,70 tis. Kč byly v plné výši rozděleny mezi jednotlivé ţadatele o účelovou dotaci. Arcidiecézní charita Praha obdrţela 89,70 tis. Kč a Diakonie ČCE 150 tis. Kč. 9 - Oblast bezpečnosti - bylo čerpáno na 97,78 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část částku 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 88,70 tis. Kč pro potřeby Policie ČR (nákup alkohol testerů). Nákup zboţí proběhl ve IV. čtvrtletí 2011 v objemu 88,70 tis. Kč., které bylo na základě uzavřené dohody předáno Policii ČR k uţívání. Pro Městskou policii Prahy 2 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč (motivační odměny stráţníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 72 ze dne byly prostředky na výplatu odměn MP převedeny prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtu MP. 19

20 10 - Oblast zastupitelských orgánů vykazuje celkové čerpání ve výši ,89 tis. Kč, tj. 95,61 % k upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří výdaje na : Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloţeno celkem 8 061,08 tis. Kč, tj. 92,97 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s poţadavky RMČ a členů ZMČ. Niţší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné a sluţby (tisk vizitek, úhrada za fotodokumentaci objektu Bastion XXXI a další sluţby dle poţadavků členů RMČ apod.). Za I. IV. čtvrtletí 2011 bylo celkem vynaloţeno na odměny členům zastupitelstev, členům komisí a výborů, refundace platů, včetně zákonných odvodů 7 381,39 tis. Kč, tj. 94,99 % k upravenému rozpočtu. Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená - městská části Praha 2 v roce 2011 obdrţela ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé v souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů v objemu 265,31 tis. Kč. Z této částky nebylo čerpáno, neboť městské části Praha 2 nevznikly ţádné výdaje. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 265,31 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok Činnost místní správy finanční prostředky byly čerpány částkou ,18 tis. Kč, tj. 96,66 % k upravenému rozpočtu. Na platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů za I. IV. čtvrtletí 2011 bylo vynaloţeno ,97 tis. Kč, tj. 99,57 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdrţela ze státního rozpočtu tyto účelové neinvestiční dotace: na výdaje spojené s výkonem sociálně právní ochrany dětí částku 4 039,07 tis. Kč, z toho bylo celkem za sledované období vyčerpáno 3 674,21 tis. Kč. Na prostředky na platy včetně zákonných odvodů bylo vynaloţeno 3 319,23 tis. Kč a na běţné výdaje 354,98 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 364,86 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. sluţeb ve výši 776,40 tis. Kč byl vyčerpán částkou 776,40 tis. Kč. z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč, vyčerpáno 81,25 tis. Kč. Čerpání dotace je ovlivněno počtem zaměstnanců, kteří jsou povinni vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Nevyčerpané prostředky budou vráceny zpět na účet hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok Výkon činnosti místní správy hospodářská správa finanční prostředky byly čerpány ve výši ,21 tis. Kč, tj. 89,28 % k upravenému rozpočtu. Z těchto prostředků byly hrazeny veškeré výdaje spadající do činnosti místní správy, např. nákup materiálu, nákup energií, výdaje za sluţby poštovní, telekomunikační, právní a poradenské sluţby, ostatní sluţby, výdaje na opravy a udrţování apod. Niţší plnění vykazuje oblast energií, poštovních sluţeb a náhrady mezd v době nemoci. Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. 20

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy. Městský úřad Moravská Třebová I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2007 a k návrhu rozpočtových úprav Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 198.541,00 tis. Kč byl k 30. 4. 2007 naplněn

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více