Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Výtvarná výchova za příležitost pro umělecké osvojování světa = osvojování s estetickým účinkem. Žáci si tak rozvíjejí specifické cítění, tvořivost a stávají se vnímaví k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech výtvarné výchovy jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím linie, bodu, tvaru a barvy. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na 1. stupni Obsahem předmětu Výtvarná výchova na I. stupni je především tvůrčí činnost tvorba vlastních vizuálně obrazných vyjádření. Výtvarná výchova slouží našim nejmladším žákům rovněž jako významný komunikační a relaxační prostředek. V prvním období prvního stupně mají činnosti ve Výtvarné výchově nezanedbatelný vliv na rozvoj jemné motoriky žáků důležité jak pro psaní, tak pro používání daktylní abecedy (žáci se SP). Souběžně se prostřednictvím Výtvarné výchovy budují i kompetence pracovní bezpečné a účinné zacházení s materiálem a výtvarnými potřebami - a vytvářejí se správné pracovní návyky. Náměty konkrétních výtvarných činnosti jsou ovlivňovány aktuálním životem, potřebami školy a především celoškolními projekty. Předmět Výtvarná výchova významně přispívá k rovnoměrnému rozvoji osobností našich žáků a jejich aktivnímu a tvořivému přístupu k životu. K vlastní tvorbě jsou aktuálně využívány materiály a potřeby podle finančních možností rodičů i školy. Je snaha využívat i materiály odpadní PET lahve, kelímky, krabičky, lepenkový papír, krabice apod. Do předmětu Výtvarná výchova jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání, kreativita a Multikulturní výchova poznávání vlastního kulturního zakotvení. Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na I. stupni Výtvarná výchova je zařazena na I. stupni v rozsahu viz tabulka. Ročník a postižení 1.VŘ a PAS 2. VŘ a PAS 3. VŘ a PAS 4. VŘ a PAS 5, VŘ a PAS Počet hodin Ročník a postižení 1.SP 2. SP 3. SP 4. SP 5. SP 6. SP Počet hodin

2 Výtvarná výchova přesahuje do předmětu český jazyk (ilustrace četby, výuka písma) a spolupracuje s předmětem Hudební výchova (umělecké osvojování světa). Výuka Výtvarné výchovy probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, ve kmenové třídě, kdekoliv ve škole či na zahradě nebo v terénu v okolí školy, pokud je to z hlediska výukového přínosné. Na výuku Výtvarné výchovy mohou být z organizačních důvodů vytvářeny skupiny žáků z více ročníku i s různým druhem postižení v souladu s platnými předpisy. Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podílet i žáci. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Výtvarná výchova: Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, materiálů, potřeb Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu Podílíme se na celoškolním celoročním projektu Vytváříme příležitosti pro experimentování s materiály Zařazujeme náměty ze všech oblastí života

3 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: první až čtvrtý žáci se sluchovým postižením / první až třetí žáci s vadami řeči a autismem OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV VV VV VV VV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ 1) v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 1) vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 1) interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace UČIVO VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. OBDOBÍ Tematické práce Lidské a zvířecí postavy, předměty Experimentování s barvou Ztvárnění nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy Světlá a tmavá plocha, barevný kontrast, světlostní odstíny barev Umístění objektů v ploše Linie tvar jednotlivých objektů ztvárnění Práce dle pozorování a představy Rozmístění obrazových prvků v ploše Rytá linie Jednoduchá reliéfní kompozice Jednoduchý obytný prostor Vytváření esteticky působivých objektů kombinací různých TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání Kreativita cvičení pro rozvoj kreativity nápady, originalita PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

4 VV porovnává se svojí dosavadní zkušeností 1) na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil výtvarných technik - shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk, vyškrabávání,... Ilustrátoři dle používané čítankové a mimočítankové četby - pokračování Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně k věku žáka a mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle představ) Dekorativní motiv vtlačovaný do plastického materiálu Dekorativní kompozice na oblé ploše

5 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: pátý až šestý žáci se sluchovým postižením / čtvrtý a pátý žáci s vadami řeči a autismem OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV VV VV VV VV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 1) užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model 1) při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 1) nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání UČIVO VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. OBDOBÍ Tematické práce Lidské a zvířecí postavy, předměty, postavy v pohybu Světlostní rozdíly, barevný kontrast Dotváření symetricky neúplných objektů i jiných neúplných částí Řešení využití plochy papíru Ztvárnění nálady a fantazie Práce dle předlohy a představy Tematické práce Linie, tvar a struktura objektu ztvárnění, detail v plošném zobrazení Rozmístění obrazových prvků v ploše Proporční poměry Symetrické a asymetrické útvary Zvětšení a zmenšení Kvádr a krychle Některé druhy písma, ozdobné TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSV rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání Kreativita cvičení pro rozvoj kreativity nápady, originalita PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

6 VV VV VV dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 1) osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 1) porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 1) nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil písmeno Prostorová maketa stavby Reliéf - práce s detailem Jednoduchý návrh plakety Vytváření esteticky působících objektů kombinací různých výtvarných technik. Shlukování materiálů, koláž, frotáž, otisk, vyškrabávání, mozaika, vitráž,... Ilustrátoři dle používané čítankové a mimočítankové četby Individuální výtvarné pojetí - rozvíjení Ztvárnění všeho ze života, volba konkrétní práce přiměřeně k věku žáků a mentalitě třídy (lidé, příroda, budovy, technika, nálady, pocity, fantazie - dle předloh, také dle svých představ) Textilní dekorace - barevný tisk. Dekorativní řešení plochy užitkového materiálu - tapeta. Dekorativní pás v keramice - návrh, řešení v ploše.

7 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Výtvarná výchova za příležitost pro umělecké osvojování světa = osvojování s estetickým účinkem. Žáci si tak rozvíjejí specifické cítění, tvořivost a stávají se vnímaví k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti. V tvořivých činnostech výtvarné výchovy jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím linie, bodu, tvaru a barvy. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na 2. stupni Obsahem předmětu Výtvarná výchova na II. stupni je především tvůrčí činnost tvorba vlastních vizuálně obrazných vyjádření. Výuka Výtvarné výchovy jako předmětu s činnostní náplní má nezanedbatelný vliv na budování a posilování pracovních kompetencí žáků. Výtvarná výchova je na naší škole vnímána jako předmět tvůrčí a současně relaxační. Konkrétní náměty výtvarné činnosti vycházejí z aktuálního života, jsou ovlivňovány potřebami školy a především celoškolními projekty. Předmět Výtvarná výchova významně přispívá k rovnoměrnému rozvoji osobností našich žáků a jejich aktivnímu a tvořivému přístupu k životu. K vlastní tvorbě jsou aktuálně využívány materiály a potřeby podle finančních možností rodičů i školy.. Je snaha využívat i materiály odpadní - PET lahve, kelímky, krabičky, lepenkový papír, krabice apod. Ve výtvarné výchově žáci mohou využít možnosti, které nabízí školní keramická pec. Do předmětu Výtvarná výchova jsou zařazena průřezová témata Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj: rozvoj schopnosti poznávání, kreativita, Environmentální výchova výtvarné mapování ekologických souvislostí a Multikulturní výchova poznávání vlastního kulturního zakotvení. Časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na I. stupni Výtvarná výchova je zařazena na II. stupni v rozsahu viz tabulka. Ročník a postižení 6.VŘ a PAS 7. VŘ a PAS 8. VŘ a PAS 9. VŘ a PAS Počet hodin Ročník a postižení 7.SP 8. SP 9. SP 10. SP Počet hodin Výtvarná výchova přesahuje do předmětu Český jazyk (ilustrace četby) a spolupracuje s předmětem Hudební výchova (umělecké osvojování světa).

8 Výuka Výtvarné výchovy probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, ve kmenové třídě, kdekoliv ve škole či na zahradě nebo v terénu v okolí školy, pokud je to z hlediska výukového přínosné. Dle aktuální nabídky výstav lze realizovat výuku i ve výstavní síni Památníku Alfonse Muchy v Ivančicích nebo v galeriích v Brně či výstavních sálech v okolí Ivančic. Na výuku Výtvarné výchovy mohou být z organizačních důvodů vytvářeny skupiny žáků z více ročníku i s různým druhem postižení v souladu s platnými předpisy. Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem (např. skupinová práce s prvky kooperativní výuky, práce ve dvojicích, samostatná práce, individuální výuka, projekty, frontální výuka), akcentují se diferencované učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se mohou podíleti žáci. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Výtvarná výchova: Strategie KU KŘP KK KSP KO KP Nabízíme činnosti, které vyžadují párovou nebo skupinovou práci Vytváříme příležitosti pro výběr z nabídky činností, témat, materiálů, potřeb Nabízíme žákům činnosti podle určitého vzoru nebo návodu Podílíme se na celoškolním celoročním projektu Vytváříme příležitosti pro experimentování s materiály Zařazujeme náměty ze všech oblastí života

9 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: sedmý až desátý žáci se sluchovým postižením / šestý až devátý žáci s vadami řeči a autismem OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV VV VV VV VV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: 1) vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 1) užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 1) užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích počítačová grafika, fotografie, video, animace 1) vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité UČIVO VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. STUPEŇ Kresebné studie - linie, tvar, objem, struktura tkání, vnitřní výstavba organické a anorganické přírody Rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, vztahy, podobnost, kontrast, rytmus Zvětšování, zmenšování Zachycení přírodních dějů Fantazijní dotváření Krajinné motivy a architektonické objekty. Zobrazování člověka, skupiny postav (zjednodušení), polohy těla, náznak pohybu Perspektivní zobrazování (jednoúběžníková a dvojúběžníková perspektiva) Techniky: Kresba, grafika, malba, lavírování, kolorovaná kresba, Jednoduché plošné kompozice z TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Lidské vztahy PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

10 VV VV VV VV vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření 1) rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 1) interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 1) porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 1) ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci linií a tvarů práce s barvou jako s výrazným výtvarně estetickým faktorem Využití specifických a mnohostranných výrazových možností a funkcí barvy Barva jako prostředek vizuálního, psychického a emocionálního působení Barevné etudy a experimenty přesahující rámec dekorativních prací úzká spjatost s tematickými pracemi Grafická stylizace, tvarové a barevné zjednodušení motivu Písmo jako významný prvek vizuální komunikace Techniky: Malba, kolorovaná kresba, otlačování, koláž, kombinované techniky, kresba (tuš, fix), Plastická a prostorová tvorba Užití základních výrazových prostředků (bodů, linií a ploch) v experimentální činnosti Individuální popř. společná práce na jednom objektu - koordinace, komunikace Techniky: Modelování, aranžování, konstruování, lepení, našívání, Materiál: papír, hlína, drát,

11 sádra, dřevo, plast, Konstruování prostorových objektů z různých materiálů Statické a pohyblivé kinetické prostorové útvary Prostorová představivost Techniky: sestavování, stříhání, řezání, přehýbání, modelování, vyklápění, spojování, Materiál: papír, karton, lepenka, dřevo, krabičky, špejle, lepidlo, nůžky, řezák apod. Umělecké směry (Pravěk, Starověké umění, Románské umění, Gotika, Renesance, Baroko, Rokoko, Klasicismus, Romantismus, Realismus, Impresionismus, Secese, Moderní směry, ) Propojenost s tematickými pracemi a projekty Důraz na prožitek a jeho vyjádření Kategorizace představ, prožitků, zkušeností, poznatků - uplatnění při vlastní tvorbě Subjektivní výtvarné vyjádření reality Fantazijní a tematická tvorba Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití různorodých materiálů a

12 výtvarných postupů malba, grafické a kombinované techniky Rozvíjení smyslové citlivosti Vánoce, Velikonoce - dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy:

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Nejhravější škola: 3.1. Zaměření školy: ŠVP Nejhravější škola určený žákům základní školy speciální rozšiřuje vzdělávací nabídku školského zařízení MŠ,

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Název

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č. j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život aktualizované znění ČÁST A nižší

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více