Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

2 Obsah 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Údaje o škole Zřizovatel školy Organizační schéma školy Charakteristika školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Kompetence Koncepce školy na léta Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Učební plán 1.stupně: Učební plán 2.stupně: Formy a metody práce Učební osnovy Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk, Anglický jazyk, Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova, Zeměpisno dějepisné praktikum Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Rodinná výchova, Vedení domácnosti, Psaní strojem, Výtvarné projekty Učební osnovy - I.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1.třída Český jazyk 2.třída Český jazyk 3.třída Český jazyk 4.třída Český jazyk 5.třída

3 6.1.6 Anglický jazyk 3.třída Anglický jazyk 4.třída Anglický jazyk 5.třída Matematika a její aplikace Matematika 1.třída Matematika 2.třída Matematika 3.třída Matematika 4.třída Matematika 5.třída Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5.třída Člověk a jeho svět Prvouka 1.třída Prvouka 2.třída Prvouka 3.třída Vlastivěda 4.třída Vlastivěda 5.třída Přírodověda 4.třída Přírodověda 5.třída Umění a kultura Hudební výchova 1.třída Hudební výchova 2.třída Hudební výchova 3.třída Hudební výchova 4.třída Hudební výchova 5.třída Výtvarná výchova 1.tř. integrováno s Člověk a svět práce (1h) Výtvarná výchova 2.tř. integrováno s Člověk a svět práce (1h) Výtvarná výchova 3.tř. integrováno s Člověk a svět práce (1h) Výtvarná výchova 4.třída Výtvarná výchova 5.třída Člověk a zdraví Tělesná výchova 1.třída Tělesná výchova 2.třída Tělesná výchova 3.třída Tělesná výchova 4.třída Tělesná výchova 5.třída Učební osnovy - II.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 6.třída Český jazyk 7.třída Český jazyk 8.třída Český jazyk 9.třída Anglický jazyk 6.třída Anglický jazyk 7.třída Anglický jazyk 8.třída Anglický jazyk 9.třída Německý jazyk 7.třída další cizí jazyk Německý jazyk 8.třída - další cizí jazyk Německý jazyk 9.třída - další cizí jazyk Matematika a její aplikace

4 7.2.1 Matematika 6.třída Matematika 7.třída Matematika 8.třída Matematika 9.třída Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.třída Informační a komunikační technologie 7.třída Člověk a společnost Dějepis 6.třída Dějepis 7.třída Dějepis 8.třída Dějepis 9.třída Občanská výchova 6.třída Občanská výchova 7.třída Občanská výchova 8.třída Občanská výchova 9.třída Člověk a příroda Fyzika 6.třída Fyzika 7.třída Fyzika 8.třída Fyzika 9.třída Chemie 8.třída Chemie 9.třída Přírodopis 6.třída Přírodopis 7.třída Přírodopis 8.třída Přírodopis 9.třída Zeměpis 6. třída Zeměpis 7. třída Zeměpis 8. třída Zeměpis 9. třída Umění a kultura Hudební výchova 6.třída Hudební výchova 7.třída Hudební výchova 8.třída Hudební výchova 9.třída Výtvarná výchova 6.třída Výtvarná výchova 7.třída Výtvarná výchova 8.třída Výtvarná výchova 9.třída Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.třída Tělesná výchova 7.třída Tělesná výchova 8.třída Tělesná výchova 9.třída Výchova ke zdraví - 8. třída Výchova ke zdraví - 9. třída Člověk a svět práce Člověk a svět práce 4. třída Člověk a svět práce 5. třída

5 7.8.3 Rodinná výchova 6.třída, smíšené skupiny Rodinná výchova 7.třída, smíšené skupiny Rodinná výchova 8.třída dívky Rodinná výchova 8.třída hoši Povinně volitelné předměty Vedení domácnosti Vedení domácnosti 6., 7.třída smíšené skupiny Vedení domácnosti 8., 9.třída smíšené skupiny Konverzace z anglického jazyka 8. a 9. třída Psaní strojem Psaní strojem 6.třída Psaní strojem 7.třída Psaní strojem 8.třída Psaní strojem 9.třída Výtvarné projekty 6. a 7. třída Zeměpisno dějepisné praktikum 6. a 7. třída Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení žáků Kriteria hodnocení žáka

6 Kapitola 1 1. Identifikační údaje 1. 1 Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Platnost dokumentu od: 1.září

7 1.2 Údaje o škole Základní škola T.G.Masaryka Adresa : Pražská 168, Pyšely Ředitel školy: Mgr. Iva Niklesová Telefon : ; IČO : Pražská 168, P Y Š E L Y Identifikátor zařízení: IZO: Základní škola Školní družina Školní jídelna

8 1.3 Zřizovatel školy Město Pyšely IČO: Nám. T. G. Masaryka č P y š e l y tel.: Organizační schéma školy 8

9 Kapitola 2 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Škola je tvořena dvěma budovami, starší z roku 1884, novější z roku V letech byl ve staré budově vyhlášen havarijní stav a škola se potýkala s nedostatkem místa. Tato situace trvala do srpna Během jara a léta 2013 proběhla v režii města Pyšely rekonstrukce staré budovy a od 2. září 2013 v ní bude obnoven provoz. Tím budou odstraněny problémy s nedostatkem místa nejen pro kmenové třídy, ale i pro šatny, školní družinu a začne se opět využívat dílna pro výuku technických předmětů a keramického kroužku. Prostory v nové budově jsou světlé, čisté a estetické. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Každý ročník má svou kmenovou třídu, na 2.stupni jsou vybudovány pracovny Fy, Př, Z, Čj, výpočetní techniky, pracovna rodinné výchovy a cvičná kuchyňka, od září 2013 opět dílny. V deseti třídách je zabudována projekce. Škola má dostatek učebních pomůcek na zabezpečení všech vyučovacích předmětů. Ve školním areálu je skleník. Škola nemá tělocvičnu ani školní hřiště. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí sociálního zařízení, opravou oken, střechy, fasády a postupnou rekonstrukcí celé nové budovy. V areálu školy je školní dvůr, který využíváme v době pěkného počasí k tělesné výchově a k pobytu žáků na čerstvém vzduchu během hlavních přestávek. Jinak žáci cvičí v nedaleké sokolovně, která však není pro tělesnou výchovu vhodně vybavena a nájem je dosti vysoký. Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Naše škola je spádová pro obec Babice a Pětihosty. Ve škole se k vzdělávalo 178 žáků. Škola bude mít dvě paralelní první třídy od šk. roku 2013/2014. Kapacita školy je 250 žáků. Převážnou většinu žáků tvoří děti z Pyšel a ze spádových okolních obcí. Z dětského domova dochází do naší školy zhruba dvacet žáků Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, cca 12 učitelů na 1. a 2. stupni a 2 vychovatelky školní družiny. Sbor je tvořen převážně ženami, věkově je pestrý od mladých absolventek až po zkušené kolegyně. Jediný muž na škole je vyučující českého jazyka a občanské výchovy. Škola nabízí odbornou pomoc žákům prostřednictvím výchovného poradce poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů, speciálního pedagoga, koordinátora enviromentální výchovy a koordinátora ICT. Pracovníci školy usilují o neustálý odborný a profesní růst. 9

10 2.1.3 Dlouhodobé projekty Školní projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů. Projekty jsou zaměřeny na: rozšíření poznání nácvik praktických dovedností tvorbu týmu a kolektivu respektování práv a názorů druhých pomoc osobám postiženým a handicapovaným soužití lidí různého původu, rasy a náboženství Na projektech spolupracují učitelé a děti v rámci tříd a předmětů. Seznam projektů 1. Plavání třída 2. Vánoce 3. Lyžařský výcvikový kurz Cíle projektu: - děti si osvojí základní techniku plavání - cvičí se v sebeovládání - naučí se chápat význam plavání pro zdraví a regeneraci sil - rozvíjí si pohybové schopností - naučí se bezpečnému chování v prostorách bazénu a při plavání - osvojí si hygienu při plavání - naučí se poskytnout pomoc tonoucímu Cíle projektu: - seznámí se s pojmy: advent, Mikuláš, Vánoce, Betlém, cesta tří králů - adventní věnec, betlémy, vánoční stromek, vánoční ozdoby, vánoční pečivo - koledy - zpívání ve škole a o adventních nedělích u vánočního stromu na náměstí - vánoční zvyky - chystání dárků, význam daru, přijetí daru - slunovrat, Vánoce křesťanské a židovské (chanuka) - oslavy Silvestra a Nového roku - tříkrálové zvyky - vánoční výzdoba školy - vánoční a novoroční přáníčka - Vánoce - svátky pokoje, míru a rodiny - vánoční besídky pro rodiče Cíle projektu: - děti si osvojí základní techniku lyžování - chůzi na lyžích, výstupy, obraty, běh, brzdění, zastavování a sjezd - naučí se připravit si výstroj a výzbroj na lyžování - osvojí si pravidla bezpečnosti při lyžování - chování na sjezdovkách, v běžecké stopě, organizaci pohybu družstva v různých podmínkách, jízdu na vleku, orientaci v zimní krajině, poznávání výstražných značek, přivolávání pomoci, ošetření poranění v podmínkách zimní přírody, seznámí se s činností a významem horské 10

11 4. Velikonoce 5. Co je to les 6. Školní akademie služby - seznámí se základními pravidly lyžařských disciplin Cíle projektu: - křesťanské tradice Velikonoc - pojmy: Velikonoce - svátky jarního probuzení a Velikonoce - biblický příběh Ježíše - pašije, pašijový týden - velikonoční zvyky - malování vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka, pečení jidášů - velikonoční výzdoba školy - velikonoční přáníčka - pěvecká soutěž Velikonoční zpíváníčko - recitační soutěž Pyšelská kytička Cíle projektu: - dozvědět se více informací o lese a jeho funkci a využití z hlediska člověka - seznámit děti se dřevem jako materiálem - uvědomit si význam dřeva jako materiálu pro lidskou práci - navštívit truhlářskou dílnu - prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí - navštívit lesní školku - prohloubit estetické vnímání a cítění kontaktem s přírodninami - vlastní výrobek z přírodnin Cíle projektu: - rozvoj komunikativních dovedností - spolupráce a odpovědnost - společenské vystupování - sebeovládání na asertivní komunikace - souvislé vyjadřování - rozvoj estetického cítění - prožitek úspěchu 11

12 Kapitola 3 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy K projektu Obecné a Občanské školy jsme se přihlásili ve škol. roce 1993 /1994 proto, že odpovídal naším představám o výchově a vzdělávání dětí. V čem? Na naší škole jsme chápali a chápeme vyučování jako proces, jehož úkolem je zapojit do smysluplné činnosti každé dítě tak, aby vědělo, co dělá, chtělo to dělat a následně, aby mělo z činnosti, kterou dělá, užitek, to jest, aby se obohatilo o nové poznatky a dovednosti, aby si rozšířilo svůj rozhled, ale také aby získalo uspokojení z této činnosti. Důvodem, proč pracovníci naší školy vytvořili ŠVP "Škola pro děti", je dlouhodobá snaha hledat cestu, jak do smysluplné činnosti zapojit každé dítě tak, aby čas strávený ve škole skutečně vedl k všestrannému rozvoji dítěte dle jeho zájmu a schopností a aby se děti do školy těšily. Jsme vesnická škola, do které dochází žáci jednak ze spádových obcí, ale i žáci z dětského domova a žáci ze širšího regionu. V žádném případě se nejedná o výběr populace, ale o přirozenou skladbu. Dle RVP ZV je smyslem a cílem vzdělávání vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Je tedy naším úkolem připravit všechny děti tak, aby se mohly rozvíjet dle svých schopností, aby vědomosti ve škole získané se staly dovednostmi a aby si žáci vytvořili vlastní názory a mohli zaujímat na základě svých vědomostí a zkušeností vlastní stanoviska a postoje. 12

13 3.2 Výchovně vzdělávací strategie Náš ŠVP "Škola pro děti" je vytvořen tak, aby s jeho pomocí si žáci postupně osvojili všechny ty kompetence, které jsou nezbytné pro rozvoj každého dítěte již na základní škole. Z hlediska základní školy to jsou : Kompetence Kompetence Kompetence k učení má žáka naučit učit se. Žák si má uvědomit význam učení, má poznat, že učení je proces, který prolíná celým lidským životem, má si uvědomit, že se učí pro sebe. Kompetence k řešení problémů - rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách problému, hledat vhodné způsoby řešení, uvědomovat si zodpovědnost za své rozhodnutí, Kompetence komunikativní - formulovat a vyjadřovat své myšlenky, vyjadřovat se souvisle ústně i písemně, dovést naslouchat druhým, umět se zapojit do diskuse, vhodnou argumentací obhajovat svůj názor, využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální Aplikace Klást důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Žáky vést k sebehodnocení. Individuálním přístupem zajistit, aby každé dítě mělo možno prožít úspěch z výsledků své práce. Vést žáky k vyhledávání, třídění a použití informací (skupinová práce v hodinách dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy) Umožnit účast na různých soutěžích, olympiádách. Vytvářet situace v nichž žák může prezentovat své vlastní poznatky získané četbou či vlastní zkušeností. Učitel povede vyučování tak, aby žáci měli příležitost hledat různá řešení a svoje řešení měli možnost zdůvodnit problémové vyučování. Řešit úlohy z praktického života. Pracovat s informacemi vyhledávat v literatuře, encyklopediích, na internetu, pracovat s mapou Umožňovat účast dětí v soutěžích. Naučit děti vypracovávat referáty. Vést žáky k: - souvislému vyjadřování mluvit ve větách, řadit logicky myšlenky a argumenty - vyjadřování vlastního názoru a k aktivnímu naslouchání názorům druhých - zpracovávání referátů a k jejich přednesu vlastními slovy - přispívání do školního časopisu - vlastním příspěvkům na webovou stránku školy. Napomáhat dětem uvědomovat si svoji vlastní identitu. Učit je cvičit se v sebeovládání a v efektivní a asertivní komunikaci v různých modelových situacích. Zařazovat do vyučování skupinovou práci. 13

14 - spolupracovat ve skupině - týmu, pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce, podílet se na vytváření příjemné atmosféry, být ohleduplný k druhým, přispívat k upevňování mezilidských vztahů, ovládat a řídit vlastní jednání Kompetence občanské - respektovat přesvědčení druhých, být schopen vcítit se do jejich situace, odmítat špatné zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí, být si vědom svých práv a povinností, respektovat a chránit naše tradice a kulturní a historické dědictví, Kompetence pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti, využívá znalostí a zkušeností a na jejich základě činí rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření. Dbát, aby žáci střídali své role ve skupině. Vést žáky k ohleduplnému jednání k druhým, pomoci slabším a mladším dětem. Učit žáky spolupráci při řešení společných úkolů. Dbát, - aby žáci respektovali názory a přesvědčení druhých - aby byly respektovány individuální rozdíly mezi žáky národnostní kulturní náboženské - aby si byli vědomi nejen svých práv, ale i povinností - aby měli cit a smysl pro kulturní a historické tradice - aby měli vztah k přírodě živé i neživé - aby byli hrdí na svou školu, obec, region - aby školu a obec čestně reprezentovali svým chováním, znalostmi, zručností, umem. Žáky vést ke kladnému vztahu k práci, a to jak manuální, tak duševní. Dbát, aby si vážili nejen práce své, ale i práce druhých. Dát dětem možnost poznat ve škole různé druhy manuálních pracovních činností v rámci předmětu rodinná výchova, vedení domácnosti (práce ve skleníku, ve školní dílně, v keramickém kroužku). V rámci výuky se účastnit různých exkurzí do výrobních podniků v okolí. Žáky vést k sebehodnocení a posouzení svých možností při volbě povolání Koncepce školy na léta K osvojování výše uvedeného vede každodenní činnost školy, tj. vyučování, jakož i ostatní akce a činnosti shrnuté v koncepci školy, jejíž stavební prvky jsou: Škola dílna lidskosti, tj. místo, ve kterém děti mohou říci:"rádi sem chodíme, protože se zde cítíme dobře, je tu příjemná atmosféra, dovídáme se zde spoustu nových věcí, nikdo nám neubližuje Učitelé si zde naopak mají uvědomit, že jsou zde proto, aby své znalosti a dovednosti dětem předávali, respektujíce jejich individuální schopnosti a hledajíce cesty a způsoby jak dítě zaujmout tak, aby proces učení byl pro dítě hrou, tedy činností příjemnou, kterou dítě rádo koná. Hra je pro dítě prací a s přibývajícím věkem dítě poznává, že chce-li něčeho dosáhnout, musí konat i činnosti či práci méně příjemnou, ale nutnou. 14

15 Aby tato hra = vážná práce = učení byla skutečně příjemnou činností, je třeba, aby oba aktéři, tj. žák i učitel byl shodně naladěni: žák se chtěl učit a učitel chtěl učit, tedy hledat způsoby, jak žáka pozitivně naladit, aby se chtěl učit. Odsud je cesta ke druhému základnímu kameni, kterým je: Spolupráce a vzájemná pomoc, nezbytná součást přispívající k dílně lidskosti. Učitelé a žáci se musí chovat jako spolupracovníci, kteří si jsou vědomi, že jeden bez druhého nic nezmohou, jsou na sobě závislí. Je na učiteli, aby všemi svými silami toto podvědomí v dětech vytvářel. Z jednání a vystupování učitele musí být zřejmé, že má děti rád, že svoji práci, tedy učení dětí koná rád, že v dětech vidí své spolupracovníky. Nutno zdůraznit, že nejbližšími spolupracovníky školy by měli být rodiče, k čemuž mají kromě třídních schůzek a školské rady přispět i těsnější kontakty (dny otevřených dveří, možnost navštívit vyučování, akademie školy, konzultační dny, spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, exkurze, výlety ) Klima školy atmosféra ve škole : vnitřní řád příjemné, estetické prostředí, navozující příjemné pocity (trvalá výstava dětských prací na chodbách, hojnost květin, čistota mezilidské vztahy vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, vzájemná a nezištná pomoc, vstřícnost školní tradice akademie školy, hymna školy, kronika, školní časopis "Školníček", webové stránky školy, vítání prvňáčků, rozloučení s devátou třídou, výroba dárků k zápisu do školy vyhodnocování nejlepších žáků před veřejností na školní akademii dlouholetá a pravidelná příprava dětí v páté a deváté třídě k přijímacím zkouškám pocit bezpečí, jistoty Všestranné zaměření školy srovnatelnou péči věnovat všem dětem, každé má mít možnost zapojit se do práce dle svých schopností a zájmů - v povinných předmětech skupinová práce, prodloužený výklad, práce podle individuálního plánu u dětí s dysporuchou - volitelné předměty vedení domácnosti, psaní strojem, výtvarné projekty, konverzace v anglickém jazyce - kroužky - keramický, pěvecký, florbal, origami, taneční, angličtina, klub dobré zprávy, hra na hudební nástroje ve škole pracovat s integrovanými žáky a dávat jim prostor pro jejich rozvoj zaměřit se na práci s nadanými žáky a vytvořit jim maximálně vhodné podmínky pro jejich rozvoj, nepovinná výuka matematiky a anglické konverzace, nepovinná výuka v přírodopise, rozvíjet jejich tvůrčí činnost zadáváním specifických úkolů k přípravě na různé soutěže a olympiády. Klást důraz na rozvoj gramotnosti: občanské vychovávat k rodičovství, k utváření mezilidských vztahů (lidskému soužití na úrovni bydliště, pracoviště, společnosti) jazykové rozvíjet komunikativních dovednosti v mateřském a cizím jazyce informační číst s porozuměním, získávat, třídit a využívat informace řešení problémů vést děti k analýze problémů a hledání různých variant řešení Z výše uvedeného výčtu gramotností je patrné, že musí prolínat všemi předměty ve větší či menší míře a všemi ročníky. 15

16 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na škole je v současné době integrováno 10 žáků. S těmito žáky pracujeme podle individuálních plánů, které mapují současný stav jejich poznatků a stanoví další postupy práce v souladu se schopnostmi a možnostmi dítěte a v závislosti na míře spolupráce rodiny. Na doporučení PPP budou realizovány změny v učebním plánu tak, aby se žák mohl rozvíjet dle svých schopností. K zabezpečení práce s integrovanými dětmi na škole postupujeme podle následujícího schématu: 1. Vypracování "Individuálních plánů" pro tento školní rok [ 16.9.,TU, VP, přísl.vyuč. ] 2. Zajištění individuální péče mimo vyučování 2x týdně 3. Individuální péče učitelů v rámci vyučování - adekvátní metody práce se žákem (prodloužený výklad, doplňovací cvičení místo diktátů, adekvátní způsoby hodnocení apod.) 4. Spolupráce s rodiči [ průběžně, TU, VP,SP ] 5. Spolupráce vyučujících [ průběžně, všichni vyučující, VP ] 6. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou [ průběžně VP, TU ] 7. Zajištění asistenta pedagoga v případě potřeby 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných K zajištění péče o žáky nadané budeme využívat v rámci vyučování různé formy práce vedoucí k podpoře jejich nadání a talentu v daném předmětu, a to jednak zadáváním úkolů k řešení formou samostatné práce ve škole, jednak zadáváním specifických domácích úkolů z daného předmětu, např.: příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka v 9. roč. mimo vyučování řešit problémové úlohy zadávat referáty k danému tématu a sledovat zajímavosti ze světa, aktuality pracovat s naučnou literaturou - encyklopedie, slovníky, odborné knihy z dané oblasti pracovat na počítači s naučnými programy, s internetem žáci s hudebním nadáním dostanou možnost doprovázet na hudební nástroje při hudební výchově a akademii školy žákům s výtvarným nadáním zadávat náročnější práce a umožnit pracovat v keramické dílně u žáků s pohybovým nadáním podporovat zapojení do sportovních soutěží, a to jak v rámci školy, tak mimo ni, např. do tanečního kroužku žáky technicky nadané či manuálně zručné v průběhu vyučování pověřovat různými úkoly při demonstračních pokusech nebo v rámci skupinové práce vedením skupiny; rovněž se mohou přihlásit na volitelný předmět vedení domácnosti pěstitelské práce ve školním skleníku. Je třeba říci, že často se u těchto žáků projevuje pocit jakéhosi výsadního postavení, a proto se budeme snažit je vést k toleranci k méně nadaným a méně schopným spolužákům, jakož i k ochotě jim pomoci. 16

17 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu OaSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání 1. ročník 2. ročník Realizace formou integrace 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS Čj M M Rv Čj Ov M ČJ M Čj Čj M F F Ch Sebepozná- INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / vání ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Rv Ov VkZ a sebepojetí Čj Rv Seberegulac INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / e ČaJS Čj ČaJS ČaJS Rv Rv Ov VkZ a Rv sebeorganiz. Psycho- INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / hygiena ČaJS Tv ČaJS ČaJS ČaJS IaKT Ov VkZ Tv Tv Tv Rv,Tv Rv Tv Kreativita INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS IaKT Př Ov M M Vv ČaJS ČaJS Ov M F Sociální INT / INT / INT / INT / INT / INT / rozvoj Poznávání ČaJS ČaJS ČaJS Rv M Z Př lidí Mezilidské INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / vztahy ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Rv Rv Ov Ov VkZ Komunikace INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Čj Čj Čj ČaJS ČaJS Čj Čj Čj Hv Čj Čj Ov Ov INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS Př Př Rv Tv Kooperace a kompetence Tv Tv Ov VkZ Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Čj ČaSP ČaSP M M Rv VkZ Čj F Ov 17

18 Hodnoty, postoje, praktická etika INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS Čj ČaJS Ov Ov Ov Rv Rv VkZ Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název tématického okruhu OaSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Rv Rv Ov Výchova ČaSP Člověk ke hledající zdraví svůj svět Prv Prv Př Ov Škola ČaJZ Osobní Člověk bezpečí hledající sám sebe Prv Ov IaKT Ov Člověk Domov Zdraví Internet, Člověk a svět a člověka počítačo a svět práce vé škola hry práce Prv Prv Př Ov Rv Ov Výchova Lidé Lidé ČaJZ Zdraví Výchova Zdraví zp. ke zdraví kolem nás a čas člověka ke zdraví Př BiO Prv Prv Př Rv M Škola Lidé Základy Lidé a já Závislost i. obec kolem sexuální vztahy života Ov spolupráce lidí nás výchovy Mezilidské Prv Př Rv Rv Čj vztahy Rodina Partnerst Rodina Vztahy Elektronická, ví, škola rodičovs tví v průběhu mezi komunikace roku lidmi Komunikace Vl Soužití lidí Kooperace Tv Tv Tv 18

19 a Utkání Soutěže, Olympiády kompetice soutěže olympiá dy Morální Prv Prv Př Ov Ov rozvoj Rodina Rodina, BiO Povolání, ČaSP Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, škola Prv zaměstnání Rv Ov postoje, Škola, ČaSP Výchova praktická etika rodina ke zdraví Výchova demokratického občana Realizace formou integrace Název tématického okruhu VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Rv Ov Ov Ov INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Ov Ov Ov D Z Z Z INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS D Ov Ov Ov Ov D Z INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS D Ov D Ov Z Z D D Z 19

20 Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název tématického okruhuvdo Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Prv / Prv / Prv / Vl / Př / Rv / Ov / Ov / Ov / Lidé Obec Naše Rodina Návykové Život Práva Člověk Občanská kolem a škola obec látky v kruhu a a společnost nás povinnosti a zdraví rodiny zdraví Prv / Lidé a čas Prv / Rodina Vl / Právo a spravedlnost Př / Osobní bezpečí D / Počátky lidské společnost Ov / Výkonná a soudní moc Z / Státy, národy Ov / Občan v právních vztazích Prv / Prv / Vl / Vl / Ov / Ov / Ov / Ov / Lidé Naše Chování Chování Radnice Volby Lidská Sdružování kolem obec lidí lidí a obecní práva občanů nás zastupitelstvo Prv / Vl / D / D / Z / Z / Lidé Evropa Nejstarší Křesťansk Státy, Kraje ČR á a čas a svět civilizace středověká podle Evropa stupně rozvoje Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tématického okruhu GS Evropa a svět nás Realizace formou integrace ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Čj ČaJS ČaJS Čj, D D, Z D Ov zajímá Aj Aj Aj Z Aj Z Z, D Objevujeme INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Evropu a Čj Aj Aj ČaJS D, Z Z., D Z., D Z., D svět nás Aj, Ov Ov, Aj Aj Ov, Aj Jsme INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Evropané Čj Čj Čj Čj ČaJS Z Z Z Z Aj Aj Aj D D D D, Ov Aj Aj 20

21 Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název tématického okruhu GS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Aj / Čj / Vl / D / D / Z / D / úvod Děti žijeme první stěhování státy studená do z v státy národů na válka Aj Bulerbynu Evropě Zemi Čj / Aj / Vl / Z / D / Ov / Ov / severské prázdniny Evropa regiony středověká mezinárodní člověk pohádky u a světa Evropa organizace poznává moře svět svět Čj / Vl / D / D / D / Z / pohádky státy Římská Velkomo- Třicetiletá doprava Evropy, říše ravská válka EU EU říše Multikulturní výchova Realizace formou integrace Název tématického okruhu MKUV Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Z Ov Ov Z INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Ov Ov D Rv Rv Rv INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Čj ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov D Př Z Rv Z Ov Multikulturalita INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Aj Aj Aj Ov Ov D D Aj Aj Z D Aj Princip INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / sociálního ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Ov Ov Čj smíru a solidarity Rv Rv Z Ov 21

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více