Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

2 Obsah 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Údaje o škole Zřizovatel školy Organizační schéma školy Charakteristika školy Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Kompetence Koncepce školy na léta Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán Učební plán 1.stupně: Učební plán 2.stupně: Formy a metody práce Učební osnovy Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk, Anglický jazyk, Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova, Zeměpisno dějepisné praktikum Člověk a příroda Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova, Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví, Tělesná výchova Člověk a svět práce Rodinná výchova, Vedení domácnosti, Psaní strojem, Výtvarné projekty Učební osnovy - I.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1.třída Český jazyk 2.třída Český jazyk 3.třída Český jazyk 4.třída Český jazyk 5.třída

3 6.1.6 Anglický jazyk 3.třída Anglický jazyk 4.třída Anglický jazyk 5.třída Matematika a její aplikace Matematika 1.třída Matematika 2.třída Matematika 3.třída Matematika 4.třída Matematika 5.třída Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5.třída Člověk a jeho svět Prvouka 1.třída Prvouka 2.třída Prvouka 3.třída Vlastivěda 4.třída Vlastivěda 5.třída Přírodověda 4.třída Přírodověda 5.třída Umění a kultura Hudební výchova 1.třída Hudební výchova 2.třída Hudební výchova 3.třída Hudební výchova 4.třída Hudební výchova 5.třída Výtvarná výchova 1.tř. integrováno s Člověk a svět práce (1h) Výtvarná výchova 2.tř. integrováno s Člověk a svět práce (1h) Výtvarná výchova 3.tř. integrováno s Člověk a svět práce (1h) Výtvarná výchova 4.třída Výtvarná výchova 5.třída Člověk a zdraví Tělesná výchova 1.třída Tělesná výchova 2.třída Tělesná výchova 3.třída Tělesná výchova 4.třída Tělesná výchova 5.třída Učební osnovy - II.stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 6.třída Český jazyk 7.třída Český jazyk 8.třída Český jazyk 9.třída Anglický jazyk 6.třída Anglický jazyk 7.třída Anglický jazyk 8.třída Anglický jazyk 9.třída Německý jazyk 7.třída další cizí jazyk Německý jazyk 8.třída - další cizí jazyk Německý jazyk 9.třída - další cizí jazyk Matematika a její aplikace

4 7.2.1 Matematika 6.třída Matematika 7.třída Matematika 8.třída Matematika 9.třída Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.třída Informační a komunikační technologie 7.třída Člověk a společnost Dějepis 6.třída Dějepis 7.třída Dějepis 8.třída Dějepis 9.třída Občanská výchova 6.třída Občanská výchova 7.třída Občanská výchova 8.třída Občanská výchova 9.třída Člověk a příroda Fyzika 6.třída Fyzika 7.třída Fyzika 8.třída Fyzika 9.třída Chemie 8.třída Chemie 9.třída Přírodopis 6.třída Přírodopis 7.třída Přírodopis 8.třída Přírodopis 9.třída Zeměpis 6. třída Zeměpis 7. třída Zeměpis 8. třída Zeměpis 9. třída Umění a kultura Hudební výchova 6.třída Hudební výchova 7.třída Hudební výchova 8.třída Hudební výchova 9.třída Výtvarná výchova 6.třída Výtvarná výchova 7.třída Výtvarná výchova 8.třída Výtvarná výchova 9.třída Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.třída Tělesná výchova 7.třída Tělesná výchova 8.třída Tělesná výchova 9.třída Výchova ke zdraví - 8. třída Výchova ke zdraví - 9. třída Člověk a svět práce Člověk a svět práce 4. třída Člověk a svět práce 5. třída

5 7.8.3 Rodinná výchova 6.třída, smíšené skupiny Rodinná výchova 7.třída, smíšené skupiny Rodinná výchova 8.třída dívky Rodinná výchova 8.třída hoši Povinně volitelné předměty Vedení domácnosti Vedení domácnosti 6., 7.třída smíšené skupiny Vedení domácnosti 8., 9.třída smíšené skupiny Konverzace z anglického jazyka 8. a 9. třída Psaní strojem Psaní strojem 6.třída Psaní strojem 7.třída Psaní strojem 8.třída Psaní strojem 9.třída Výtvarné projekty 6. a 7. třída Zeměpisno dějepisné praktikum 6. a 7. třída Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Způsoby hodnocení žáků Kriteria hodnocení žáka

6 Kapitola 1 1. Identifikační údaje 1. 1 Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Platnost dokumentu od: 1.září

7 1.2 Údaje o škole Základní škola T.G.Masaryka Adresa : Pražská 168, Pyšely Ředitel školy: Mgr. Iva Niklesová Telefon : ; IČO : Pražská 168, P Y Š E L Y Identifikátor zařízení: IZO: Základní škola Školní družina Školní jídelna

8 1.3 Zřizovatel školy Město Pyšely IČO: Nám. T. G. Masaryka č P y š e l y tel.: Organizační schéma školy 8

9 Kapitola 2 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Škola je tvořena dvěma budovami, starší z roku 1884, novější z roku V letech byl ve staré budově vyhlášen havarijní stav a škola se potýkala s nedostatkem místa. Tato situace trvala do srpna Během jara a léta 2013 proběhla v režii města Pyšely rekonstrukce staré budovy a od 2. září 2013 v ní bude obnoven provoz. Tím budou odstraněny problémy s nedostatkem místa nejen pro kmenové třídy, ale i pro šatny, školní družinu a začne se opět využívat dílna pro výuku technických předmětů a keramického kroužku. Prostory v nové budově jsou světlé, čisté a estetické. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Každý ročník má svou kmenovou třídu, na 2.stupni jsou vybudovány pracovny Fy, Př, Z, Čj, výpočetní techniky, pracovna rodinné výchovy a cvičná kuchyňka, od září 2013 opět dílny. V deseti třídách je zabudována projekce. Škola má dostatek učebních pomůcek na zabezpečení všech vyučovacích předmětů. Ve školním areálu je skleník. Škola nemá tělocvičnu ani školní hřiště. Do budoucna se počítá s rekonstrukcí sociálního zařízení, opravou oken, střechy, fasády a postupnou rekonstrukcí celé nové budovy. V areálu školy je školní dvůr, který využíváme v době pěkného počasí k tělesné výchově a k pobytu žáků na čerstvém vzduchu během hlavních přestávek. Jinak žáci cvičí v nedaleké sokolovně, která však není pro tělesnou výchovu vhodně vybavena a nájem je dosti vysoký. Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Naše škola je spádová pro obec Babice a Pětihosty. Ve škole se k vzdělávalo 178 žáků. Škola bude mít dvě paralelní první třídy od šk. roku 2013/2014. Kapacita školy je 250 žáků. Převážnou většinu žáků tvoří děti z Pyšel a ze spádových okolních obcí. Z dětského domova dochází do naší školy zhruba dvacet žáků Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, cca 12 učitelů na 1. a 2. stupni a 2 vychovatelky školní družiny. Sbor je tvořen převážně ženami, věkově je pestrý od mladých absolventek až po zkušené kolegyně. Jediný muž na škole je vyučující českého jazyka a občanské výchovy. Škola nabízí odbornou pomoc žákům prostřednictvím výchovného poradce poradce pro volbu povolání, metodika prevence sociálně patologických jevů, speciálního pedagoga, koordinátora enviromentální výchovy a koordinátora ICT. Pracovníci školy usilují o neustálý odborný a profesní růst. 9

10 2.1.3 Dlouhodobé projekty Školní projekty Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů. Projekty jsou zaměřeny na: rozšíření poznání nácvik praktických dovedností tvorbu týmu a kolektivu respektování práv a názorů druhých pomoc osobám postiženým a handicapovaným soužití lidí různého původu, rasy a náboženství Na projektech spolupracují učitelé a děti v rámci tříd a předmětů. Seznam projektů 1. Plavání třída 2. Vánoce 3. Lyžařský výcvikový kurz Cíle projektu: - děti si osvojí základní techniku plavání - cvičí se v sebeovládání - naučí se chápat význam plavání pro zdraví a regeneraci sil - rozvíjí si pohybové schopností - naučí se bezpečnému chování v prostorách bazénu a při plavání - osvojí si hygienu při plavání - naučí se poskytnout pomoc tonoucímu Cíle projektu: - seznámí se s pojmy: advent, Mikuláš, Vánoce, Betlém, cesta tří králů - adventní věnec, betlémy, vánoční stromek, vánoční ozdoby, vánoční pečivo - koledy - zpívání ve škole a o adventních nedělích u vánočního stromu na náměstí - vánoční zvyky - chystání dárků, význam daru, přijetí daru - slunovrat, Vánoce křesťanské a židovské (chanuka) - oslavy Silvestra a Nového roku - tříkrálové zvyky - vánoční výzdoba školy - vánoční a novoroční přáníčka - Vánoce - svátky pokoje, míru a rodiny - vánoční besídky pro rodiče Cíle projektu: - děti si osvojí základní techniku lyžování - chůzi na lyžích, výstupy, obraty, běh, brzdění, zastavování a sjezd - naučí se připravit si výstroj a výzbroj na lyžování - osvojí si pravidla bezpečnosti při lyžování - chování na sjezdovkách, v běžecké stopě, organizaci pohybu družstva v různých podmínkách, jízdu na vleku, orientaci v zimní krajině, poznávání výstražných značek, přivolávání pomoci, ošetření poranění v podmínkách zimní přírody, seznámí se s činností a významem horské 10

11 4. Velikonoce 5. Co je to les 6. Školní akademie služby - seznámí se základními pravidly lyžařských disciplin Cíle projektu: - křesťanské tradice Velikonoc - pojmy: Velikonoce - svátky jarního probuzení a Velikonoce - biblický příběh Ježíše - pašije, pašijový týden - velikonoční zvyky - malování vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka, pečení jidášů - velikonoční výzdoba školy - velikonoční přáníčka - pěvecká soutěž Velikonoční zpíváníčko - recitační soutěž Pyšelská kytička Cíle projektu: - dozvědět se více informací o lese a jeho funkci a využití z hlediska člověka - seznámit děti se dřevem jako materiálem - uvědomit si význam dřeva jako materiálu pro lidskou práci - navštívit truhlářskou dílnu - prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí - navštívit lesní školku - prohloubit estetické vnímání a cítění kontaktem s přírodninami - vlastní výrobek z přírodnin Cíle projektu: - rozvoj komunikativních dovedností - spolupráce a odpovědnost - společenské vystupování - sebeovládání na asertivní komunikace - souvislé vyjadřování - rozvoj estetického cítění - prožitek úspěchu 11

12 Kapitola 3 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy K projektu Obecné a Občanské školy jsme se přihlásili ve škol. roce 1993 /1994 proto, že odpovídal naším představám o výchově a vzdělávání dětí. V čem? Na naší škole jsme chápali a chápeme vyučování jako proces, jehož úkolem je zapojit do smysluplné činnosti každé dítě tak, aby vědělo, co dělá, chtělo to dělat a následně, aby mělo z činnosti, kterou dělá, užitek, to jest, aby se obohatilo o nové poznatky a dovednosti, aby si rozšířilo svůj rozhled, ale také aby získalo uspokojení z této činnosti. Důvodem, proč pracovníci naší školy vytvořili ŠVP "Škola pro děti", je dlouhodobá snaha hledat cestu, jak do smysluplné činnosti zapojit každé dítě tak, aby čas strávený ve škole skutečně vedl k všestrannému rozvoji dítěte dle jeho zájmu a schopností a aby se děti do školy těšily. Jsme vesnická škola, do které dochází žáci jednak ze spádových obcí, ale i žáci z dětského domova a žáci ze širšího regionu. V žádném případě se nejedná o výběr populace, ale o přirozenou skladbu. Dle RVP ZV je smyslem a cílem vzdělávání vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Je tedy naším úkolem připravit všechny děti tak, aby se mohly rozvíjet dle svých schopností, aby vědomosti ve škole získané se staly dovednostmi a aby si žáci vytvořili vlastní názory a mohli zaujímat na základě svých vědomostí a zkušeností vlastní stanoviska a postoje. 12

13 3.2 Výchovně vzdělávací strategie Náš ŠVP "Škola pro děti" je vytvořen tak, aby s jeho pomocí si žáci postupně osvojili všechny ty kompetence, které jsou nezbytné pro rozvoj každého dítěte již na základní škole. Z hlediska základní školy to jsou : Kompetence Kompetence Kompetence k učení má žáka naučit učit se. Žák si má uvědomit význam učení, má poznat, že učení je proces, který prolíná celým lidským životem, má si uvědomit, že se učí pro sebe. Kompetence k řešení problémů - rozpoznat a pochopit problém, přemýšlet o příčinách problému, hledat vhodné způsoby řešení, uvědomovat si zodpovědnost za své rozhodnutí, Kompetence komunikativní - formulovat a vyjadřovat své myšlenky, vyjadřovat se souvisle ústně i písemně, dovést naslouchat druhým, umět se zapojit do diskuse, vhodnou argumentací obhajovat svůj názor, využívat informační a komunikační prostředky pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Kompetence sociální a personální Aplikace Klást důraz na čtení s porozuměním a práci s textem. Žáky vést k sebehodnocení. Individuálním přístupem zajistit, aby každé dítě mělo možno prožít úspěch z výsledků své práce. Vést žáky k vyhledávání, třídění a použití informací (skupinová práce v hodinách dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy) Umožnit účast na různých soutěžích, olympiádách. Vytvářet situace v nichž žák může prezentovat své vlastní poznatky získané četbou či vlastní zkušeností. Učitel povede vyučování tak, aby žáci měli příležitost hledat různá řešení a svoje řešení měli možnost zdůvodnit problémové vyučování. Řešit úlohy z praktického života. Pracovat s informacemi vyhledávat v literatuře, encyklopediích, na internetu, pracovat s mapou Umožňovat účast dětí v soutěžích. Naučit děti vypracovávat referáty. Vést žáky k: - souvislému vyjadřování mluvit ve větách, řadit logicky myšlenky a argumenty - vyjadřování vlastního názoru a k aktivnímu naslouchání názorům druhých - zpracovávání referátů a k jejich přednesu vlastními slovy - přispívání do školního časopisu - vlastním příspěvkům na webovou stránku školy. Napomáhat dětem uvědomovat si svoji vlastní identitu. Učit je cvičit se v sebeovládání a v efektivní a asertivní komunikaci v různých modelových situacích. Zařazovat do vyučování skupinovou práci. 13

14 - spolupracovat ve skupině - týmu, pozitivně ovlivňovat kvalitu společné práce, podílet se na vytváření příjemné atmosféry, být ohleduplný k druhým, přispívat k upevňování mezilidských vztahů, ovládat a řídit vlastní jednání Kompetence občanské - respektovat přesvědčení druhých, být schopen vcítit se do jejich situace, odmítat špatné zacházení, uvědomovat si povinnost postavit se proti fyzickému a psychickému násilí, být si vědom svých práv a povinností, respektovat a chránit naše tradice a kulturní a historické dědictví, Kompetence pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti, využívá znalostí a zkušeností a na jejich základě činí rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a profesním zaměření. Dbát, aby žáci střídali své role ve skupině. Vést žáky k ohleduplnému jednání k druhým, pomoci slabším a mladším dětem. Učit žáky spolupráci při řešení společných úkolů. Dbát, - aby žáci respektovali názory a přesvědčení druhých - aby byly respektovány individuální rozdíly mezi žáky národnostní kulturní náboženské - aby si byli vědomi nejen svých práv, ale i povinností - aby měli cit a smysl pro kulturní a historické tradice - aby měli vztah k přírodě živé i neživé - aby byli hrdí na svou školu, obec, region - aby školu a obec čestně reprezentovali svým chováním, znalostmi, zručností, umem. Žáky vést ke kladnému vztahu k práci, a to jak manuální, tak duševní. Dbát, aby si vážili nejen práce své, ale i práce druhých. Dát dětem možnost poznat ve škole různé druhy manuálních pracovních činností v rámci předmětu rodinná výchova, vedení domácnosti (práce ve skleníku, ve školní dílně, v keramickém kroužku). V rámci výuky se účastnit různých exkurzí do výrobních podniků v okolí. Žáky vést k sebehodnocení a posouzení svých možností při volbě povolání Koncepce školy na léta K osvojování výše uvedeného vede každodenní činnost školy, tj. vyučování, jakož i ostatní akce a činnosti shrnuté v koncepci školy, jejíž stavební prvky jsou: Škola dílna lidskosti, tj. místo, ve kterém děti mohou říci:"rádi sem chodíme, protože se zde cítíme dobře, je tu příjemná atmosféra, dovídáme se zde spoustu nových věcí, nikdo nám neubližuje Učitelé si zde naopak mají uvědomit, že jsou zde proto, aby své znalosti a dovednosti dětem předávali, respektujíce jejich individuální schopnosti a hledajíce cesty a způsoby jak dítě zaujmout tak, aby proces učení byl pro dítě hrou, tedy činností příjemnou, kterou dítě rádo koná. Hra je pro dítě prací a s přibývajícím věkem dítě poznává, že chce-li něčeho dosáhnout, musí konat i činnosti či práci méně příjemnou, ale nutnou. 14

15 Aby tato hra = vážná práce = učení byla skutečně příjemnou činností, je třeba, aby oba aktéři, tj. žák i učitel byl shodně naladěni: žák se chtěl učit a učitel chtěl učit, tedy hledat způsoby, jak žáka pozitivně naladit, aby se chtěl učit. Odsud je cesta ke druhému základnímu kameni, kterým je: Spolupráce a vzájemná pomoc, nezbytná součást přispívající k dílně lidskosti. Učitelé a žáci se musí chovat jako spolupracovníci, kteří si jsou vědomi, že jeden bez druhého nic nezmohou, jsou na sobě závislí. Je na učiteli, aby všemi svými silami toto podvědomí v dětech vytvářel. Z jednání a vystupování učitele musí být zřejmé, že má děti rád, že svoji práci, tedy učení dětí koná rád, že v dětech vidí své spolupracovníky. Nutno zdůraznit, že nejbližšími spolupracovníky školy by měli být rodiče, k čemuž mají kromě třídních schůzek a školské rady přispět i těsnější kontakty (dny otevřených dveří, možnost navštívit vyučování, akademie školy, konzultační dny, spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, exkurze, výlety ) Klima školy atmosféra ve škole : vnitřní řád příjemné, estetické prostředí, navozující příjemné pocity (trvalá výstava dětských prací na chodbách, hojnost květin, čistota mezilidské vztahy vztahy mezi učiteli, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, vzájemná a nezištná pomoc, vstřícnost školní tradice akademie školy, hymna školy, kronika, školní časopis "Školníček", webové stránky školy, vítání prvňáčků, rozloučení s devátou třídou, výroba dárků k zápisu do školy vyhodnocování nejlepších žáků před veřejností na školní akademii dlouholetá a pravidelná příprava dětí v páté a deváté třídě k přijímacím zkouškám pocit bezpečí, jistoty Všestranné zaměření školy srovnatelnou péči věnovat všem dětem, každé má mít možnost zapojit se do práce dle svých schopností a zájmů - v povinných předmětech skupinová práce, prodloužený výklad, práce podle individuálního plánu u dětí s dysporuchou - volitelné předměty vedení domácnosti, psaní strojem, výtvarné projekty, konverzace v anglickém jazyce - kroužky - keramický, pěvecký, florbal, origami, taneční, angličtina, klub dobré zprávy, hra na hudební nástroje ve škole pracovat s integrovanými žáky a dávat jim prostor pro jejich rozvoj zaměřit se na práci s nadanými žáky a vytvořit jim maximálně vhodné podmínky pro jejich rozvoj, nepovinná výuka matematiky a anglické konverzace, nepovinná výuka v přírodopise, rozvíjet jejich tvůrčí činnost zadáváním specifických úkolů k přípravě na různé soutěže a olympiády. Klást důraz na rozvoj gramotnosti: občanské vychovávat k rodičovství, k utváření mezilidských vztahů (lidskému soužití na úrovni bydliště, pracoviště, společnosti) jazykové rozvíjet komunikativních dovednosti v mateřském a cizím jazyce informační číst s porozuměním, získávat, třídit a využívat informace řešení problémů vést děti k analýze problémů a hledání různých variant řešení Z výše uvedeného výčtu gramotností je patrné, že musí prolínat všemi předměty ve větší či menší míře a všemi ročníky. 15

16 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Na škole je v současné době integrováno 10 žáků. S těmito žáky pracujeme podle individuálních plánů, které mapují současný stav jejich poznatků a stanoví další postupy práce v souladu se schopnostmi a možnostmi dítěte a v závislosti na míře spolupráce rodiny. Na doporučení PPP budou realizovány změny v učebním plánu tak, aby se žák mohl rozvíjet dle svých schopností. K zabezpečení práce s integrovanými dětmi na škole postupujeme podle následujícího schématu: 1. Vypracování "Individuálních plánů" pro tento školní rok [ 16.9.,TU, VP, přísl.vyuč. ] 2. Zajištění individuální péče mimo vyučování 2x týdně 3. Individuální péče učitelů v rámci vyučování - adekvátní metody práce se žákem (prodloužený výklad, doplňovací cvičení místo diktátů, adekvátní způsoby hodnocení apod.) 4. Spolupráce s rodiči [ průběžně, TU, VP,SP ] 5. Spolupráce vyučujících [ průběžně, všichni vyučující, VP ] 6. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou [ průběžně VP, TU ] 7. Zajištění asistenta pedagoga v případě potřeby 3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných K zajištění péče o žáky nadané budeme využívat v rámci vyučování různé formy práce vedoucí k podpoře jejich nadání a talentu v daném předmětu, a to jednak zadáváním úkolů k řešení formou samostatné práce ve škole, jednak zadáváním specifických domácích úkolů z daného předmětu, např.: příprava žáků na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka v 9. roč. mimo vyučování řešit problémové úlohy zadávat referáty k danému tématu a sledovat zajímavosti ze světa, aktuality pracovat s naučnou literaturou - encyklopedie, slovníky, odborné knihy z dané oblasti pracovat na počítači s naučnými programy, s internetem žáci s hudebním nadáním dostanou možnost doprovázet na hudební nástroje při hudební výchově a akademii školy žákům s výtvarným nadáním zadávat náročnější práce a umožnit pracovat v keramické dílně u žáků s pohybovým nadáním podporovat zapojení do sportovních soutěží, a to jak v rámci školy, tak mimo ni, např. do tanečního kroužku žáky technicky nadané či manuálně zručné v průběhu vyučování pověřovat různými úkoly při demonstračních pokusech nebo v rámci skupinové práce vedením skupiny; rovněž se mohou přihlásit na volitelný předmět vedení domácnosti pěstitelské práce ve školním skleníku. Je třeba říci, že často se u těchto žáků projevuje pocit jakéhosi výsadního postavení, a proto se budeme snažit je vést k toleranci k méně nadaným a méně schopným spolužákům, jakož i k ochotě jim pomoci. 16

17 3.5 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Název tématického okruhu OaSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání 1. ročník 2. ročník Realizace formou integrace 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS Čj M M Rv Čj Ov M ČJ M Čj Čj M F F Ch Sebepozná- INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / vání ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Rv Ov VkZ a sebepojetí Čj Rv Seberegulac INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / e ČaJS Čj ČaJS ČaJS Rv Rv Ov VkZ a Rv sebeorganiz. Psycho- INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / hygiena ČaJS Tv ČaJS ČaJS ČaJS IaKT Ov VkZ Tv Tv Tv Rv,Tv Rv Tv Kreativita INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS IaKT Př Ov M M Vv ČaJS ČaJS Ov M F Sociální INT / INT / INT / INT / INT / INT / rozvoj Poznávání ČaJS ČaJS ČaJS Rv M Z Př lidí Mezilidské INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / vztahy ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Rv Rv Ov Ov VkZ Komunikace INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Čj Čj Čj ČaJS ČaJS Čj Čj Čj Hv Čj Čj Ov Ov INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS Př Př Rv Tv Kooperace a kompetence Tv Tv Ov VkZ Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Čj ČaSP ČaSP M M Rv VkZ Čj F Ov 17

18 Hodnoty, postoje, praktická etika INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS Čj ČaJS Ov Ov Ov Rv Rv VkZ Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název tématického okruhu OaSV Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání Sebepoznávání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Kreativita Sociální rozvoj Poznávání lidí ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Rv Rv Ov Výchova ČaSP Člověk ke hledající zdraví svůj svět Prv Prv Př Ov Škola ČaJZ Osobní Člověk bezpečí hledající sám sebe Prv Ov IaKT Ov Člověk Domov Zdraví Internet, Člověk a svět a člověka počítačo a svět práce vé škola hry práce Prv Prv Př Ov Rv Ov Výchova Lidé Lidé ČaJZ Zdraví Výchova Zdraví zp. ke zdraví kolem nás a čas člověka ke zdraví Př BiO Prv Prv Př Rv M Škola Lidé Základy Lidé a já Závislost i. obec kolem sexuální vztahy života Ov spolupráce lidí nás výchovy Mezilidské Prv Př Rv Rv Čj vztahy Rodina Partnerst Rodina Vztahy Elektronická, ví, škola rodičovs tví v průběhu mezi komunikace roku lidmi Komunikace Vl Soužití lidí Kooperace Tv Tv Tv 18

19 a Utkání Soutěže, Olympiády kompetice soutěže olympiá dy Morální Prv Prv Př Ov Ov rozvoj Rodina Rodina, BiO Povolání, ČaSP Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, škola Prv zaměstnání Rv Ov postoje, Škola, ČaSP Výchova praktická etika rodina ke zdraví Výchova demokratického občana Realizace formou integrace Název tématického okruhu VDO Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Rv Ov Ov Ov INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Ov Ov Ov D Z Z Z INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS D Ov Ov Ov Ov D Z INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS D Ov D Ov Z Z D D Z 19

20 Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název tématického okruhuvdo Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Prv / Prv / Prv / Vl / Př / Rv / Ov / Ov / Ov / Lidé Obec Naše Rodina Návykové Život Práva Člověk Občanská kolem a škola obec látky v kruhu a a společnost nás povinnosti a zdraví rodiny zdraví Prv / Lidé a čas Prv / Rodina Vl / Právo a spravedlnost Př / Osobní bezpečí D / Počátky lidské společnost Ov / Výkonná a soudní moc Z / Státy, národy Ov / Občan v právních vztazích Prv / Prv / Vl / Vl / Ov / Ov / Ov / Ov / Lidé Naše Chování Chování Radnice Volby Lidská Sdružování kolem obec lidí lidí a obecní práva občanů nás zastupitelstvo Prv / Vl / D / D / Z / Z / Lidé Evropa Nejstarší Křesťansk Státy, Kraje ČR á a čas a svět civilizace středověká podle Evropa stupně rozvoje Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Název tématického okruhu GS Evropa a svět nás Realizace formou integrace ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Čj ČaJS ČaJS Čj, D D, Z D Ov zajímá Aj Aj Aj Z Aj Z Z, D Objevujeme INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Evropu a Čj Aj Aj ČaJS D, Z Z., D Z., D Z., D svět nás Aj, Ov Ov, Aj Aj Ov, Aj Jsme INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Evropané Čj Čj Čj Čj ČaJS Z Z Z Z Aj Aj Aj D D D D, Ov Aj Aj 20

21 Realizace tématických okruhů PT formou projektu Název tématického okruhu GS Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Jsme Evropané ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Aj / Čj / Vl / D / D / Z / D / úvod Děti žijeme první stěhování státy studená do z v státy národů na válka Aj Bulerbynu Evropě Zemi Čj / Aj / Vl / Z / D / Ov / Ov / severské prázdniny Evropa regiony středověká mezinárodní člověk pohádky u a světa Evropa organizace poznává moře svět svět Čj / Vl / D / D / D / Z / pohádky státy Římská Velkomo- Třicetiletá doprava Evropy, říše ravská válka EU EU říše Multikulturní výchova Realizace formou integrace Název tématického okruhu MKUV Kulturní diference Lidské vztahy Etnický původ ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Z Ov Ov Z INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Ov Ov D Rv Rv Rv INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Čj ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov D Př Z Rv Z Ov Multikulturalita INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / Aj Aj Aj Ov Ov D D Aj Aj Z D Aj Princip INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / INT / sociálního ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS ČaJS Ov Ov Ov Čj smíru a solidarity Rv Rv Z Ov 21

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Předkladatel

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 6 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PRO 1. STUPEŇ jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více