OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, Osoblaha, Třešňová 99, IČ OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast 2. Úkoly ve výchovně vzdělávací oblasti na školní rok Plánované soutěže na školní rok Spolupráce s ostatními výchovnými činiteli a organizacemi 5. Materiální oblast zabezpečení školního roku Plán pedagogických rad na školní rok

2 1. Závěry z výsledků minulého školního roku a) výchovně vzdělávací oblast Učební plány zpracované podle osnov pro jednotlivé ročníky byly splněny, učivo bylo probráno, procvičeno a zopakováno. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Vlastní výuka probíhala v klasických kmenových nebo odborných učebnách. Škola má celkem třináct kmenových učeben, tři odborné učebny, počítačovou učebnu s trvalým připojením k internetu, školní dílnu a informační centrum v žákovské knihovně. O přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po celé škole, při pěkném počasí mohou i ven na nádvoří školy. Každý den o velké přestávce mají žáci možnost, pochopitelně pod dozorem pedagoga, pobytu v tělocvičně nebo na víceúčelovém hřišti. O přestávkách mohou žáci také využívat počítače umístěné v hale nebo na chodbách pro první stupeň a v některých kmenových třídách na druhém stupni. Na I. stupni byl zajištěn plavecký výcvik pro žáky druhé a třetí třídy a pro žáky čtvrtých tříd byl realizován kurz dopravní výchovy v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin. K 28. červnu 2013 ukončilo povinnou školní docházku 27 žáků. Dvacet dva žáků z 9. třídy, 4 žáci z 8. třídy a jeden žák ze třídy sedmé. Všichni žáci z deváté třídy a dva žáci z osmé třídy byli bez problémů umístění na střední školy, jeden žák z 8. třídy odmítl podat přihlášku k dalšímu studiu a jeden žák ze sedmé třídy ze zdravotních důvodů zatím na střední školu nenastoupí. Základní škola a Mateřská škola Osoblaha i letos zabezpečovala také provoz níže uvedených školských zařízení. Po dohodě s OÚ Osoblaha a s řediteli níže uvedených škol je tak uspokojivě vyřešen problém dojíždění žáků a s tím spojené problémy finanční a časové. Žáci z Osoblahy i žáci ze spádových obcí tak měli možnost navštěvovat přímo v Osoblaze: - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor klavír - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor keyboard - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor flétna - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-výtvarná výchova - elokovanou třídu Základní školy Město Albrechtice ( bývalá ZvŠ ) Během celého školního roku pracovalo ve škole pět předmětových komisí: předmětová komise pro I. stupeň, předmětová komise českého jazyka, předmětová komise fyzika a chemie, předmětová komise cizích jazyků a předmětová komise matematiky. Kázeňská opatření, dosažené studijní průměry v jednotlivých předmětech a srovnání hodnocení prospěchu a chování žáků ZŠ a MŠ Osoblaha za druhé pololetí letošního a minulého školního roku jsou patrné z následujících tabulek.

3 Výsledky výchovy a vzdělávání Studijní průměry v jednotlivých předmětech - I. stupeň předmět studijní průměr 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída český jazyk 1,52 1,632 2,55 2,552 3,435 anglický jazyk - - 2,00 2,207 3,130 německý jazyk prvouka 1,24 1,316 1, vlastivěda ,241 3,174 přírodověda ,759 2,783 matematika 1,44 1,368 1,85 2,138 2,913 tělesná výchova 1,00 1,00 1,10 1,138 1,348 hudební výchova 1,00 1,00 1,00 1,207 1,261 výtvarná výchova 1,04 1,053 1,25 1,172 1,348 pracovní výchova 1,04 1,105 1,20 1,138 1,609 základy práce s PC ,261 Studijní průměry v jednotlivých předmětech - II. stupeň předmět studijní průměr 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída český jazyk 2,810 2,667 3,360 3,773 anglický jazyk 2,571 2,238 3,04 3,409 německý jazyk - 2,190 2,96 3,045 matematika 2,476 2,857 3,08 3,955 občanská výchova 1,381 1,286 1,56 3,00 tělesná výchova 1,095 1,190 1,20 1,273 zeměpis 2,571 2,333 3,24 3,545 dějepis 2,667 2,667 3,04 3,682 přírodopis 2,714 2,190 2,76 3,455 hudební výchova 1,286 1,619 1,32 1,636 výtvarná výchova 1,238 1,190 1,52 1,50 fyzika 2,524 2,571 3,2 3,727 chemie - - 2,96 3,409 pracovní výchova 1,238 1,143 1,28 1,273 základy práce na PC ,682

4 Tabulka srovnání školního roku 2011/2012 a školního roku 2012/2013 školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na konci školního roku hodnoceno žáků neklasifikováno *) 1 1 žáci doplňující si vzdělání na ZŠ 1 0 neprospělo opravné zkoušky 6 8 dostateční prospělo z toho s vyznamenáním procento žáků s vyznamenáním 33,65 35,43 samé výborné ročník samé výborné ročník pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy druhý stupeň z chování 6 9 třetí stupeň z chování 6 5 zameškané hodiny-omluvené/žák 48,79 45,79 zameškané hodiny-neomluvené/žák 1,28 0,63 průměrný prospěch 1,93 1,93 počet odpoledních aktivit *) uvedený žák nebyl klasifikován pouze v předmětu tělesná výchova (uvolněn ze zdravotních důvodů)

5 b) materiální oblast V materiální oblasti je situace školy zatím celkem přijatelná. Základní škola a Mateřská škola Osoblaha v současné době disponuje třemi budovami, které plně využívá ke svému provozu. Jsou to hlavní budova, k ní připojená pavilónová přístavba a budova školní družiny, jejíž součástí je také školní turistická ubytovna. Hlavní, dnes již padesát let stará budova je zatím, stejně jako ostatní dvě, v provozuschopném stavu. Nadále zůstává nedokončená fasáda na zadní části hlavní budovy a je nezbytné provést nátěry oken na tělocvičně. Další postup oprav bude závislý na množství získaných finančních prostředků a ostatních celkových nákladech na provoz a údržbu. Otevřenou otázkou stále zůstává stav oken na pavilonu a obecně na celé škole. Byly namontovány nové vodovodní baterie v umývárně u školní jídelny a nainstalovány nové vysoušeče rukou tamtéž a na WC na pavilonu. Na budově školní družiny byla opravena opadaná omítka na chodbách, které byly rovněž vymalovány. Plánovaný nákup nového nábytku pokračoval vybavením poslední kmenové třídy na druhém stupni učebny novými stavitelnými lavicemi a byla nainstalována další nová keramická tabule. Pro první stupeň máme zatím dostatek dobrých lavic v potřebných velikostech. V provozní oblasti dosluhují rozvody pitné vody do učeben a kanceláří na hlavní budově, hlavní přívod vody do celého objektu. Bylo provedeno několik oprav poškozené kanalizace a odpadů v ŠJ. Je nezbytné postavit nové oplocení kolem budovy školy a provést generální opravu vstupního schodiště. Další nedostatky jsou uvedeny podrobněji ve výroční zprávě v části BOZP. Nákup učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb probíhal podle plánu a požadavků pedagogů. Máme dostatečný počet počítačů pro provozní potřeby školy a také dostatek didaktické techniky pro žáky i pedagogy. Je na místě připomenout, že některé uvedené opravy a nákupy by nebylo možné realizovat bez použití výnosů turistické ubytovny a doplňkové činnosti školní kuchyně, které značnou měrou přispívají ke zlepšení finanční situace školy.

6 2. ÚKOLY VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu a zaměřit se především na: b) Zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. c) Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a zafixování základního učiva, bez důkladného zopakování a zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na svém místě, na lavicích a ve třídě. d) Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče obecního úřadu. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich volnočasové aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

7 e) Zřídit předmětové komise učitelů stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Při své činnosti plní zejména tyto úkoly: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků a metodicky vedou začínající učitele a učitele bez odborné a pedagogické způsobilosti. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Doporučují a navrhují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Navrhují účast na akcích DVPP a doporučují vhodná témata. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Spolupracují s uvádějícími učiteli a organizují ukázkové hodiny a vzájemné hospitace. Konkrétní zabezpečované úkoly období odpovědný pracovník Zřízení předmětových komisí (PK): - PK I. stupně září Kovalčíková - PK českého jazyka září Akulšinová - PK matematiky září Kolbeová - PK F, CH, PV září Zetelová zajistit start vlastního školního vzdělávacího programu září Vergu Otevřená škola v nové první třídě zajistit pokračování školního vzdělávacího programu září zástupce ředitele Otevřená škola ve všech třídách TU, vyučující koordinace spolupráce a akce s ALTHAIOU září ředitel školy zapracování změn RVP do ŠVP září koordinátoři metodický pokyn k šikaně září Hrabovský

8 ve spolupráci s vedením ZUŠ Město Albrechtice průběžně ředitel školy zajistit výukové lekce HV s tématy zpěv a rytmika Kovalčíková zajistit maximální spolupráci s rodiči žáků průběžně třídní učitelé ( zvát rodiče na akce školy, při každé možné větší účasti rodičů na veřejných akcích prezentovat programy žáků školy) zajistit výběr vhodných třídních důvěrníků září-říjen třídní učitelé pro naplnění a realizaci předchozího bodu SRPŠ zajistit podmínky (učebny a koordinaci výuky) září ředitel školy pro pokračování činnosti elokovaných tříd ZUŠ zajistit proškolení pana učitele Vaculy pro plnění průběžně ředitel školy funkce výchovného poradce výchovný poradce upravit talentovaným žákům, kteří navštěvují ZUŠ, září zástupce ředitele, TU rozvrh hodin tak, aby mohli dojíždět na své hodiny v ZUŠ nebo se hodin účastnit u nás ve škole aktualizovat preventivní program sociálně září ředitel školy patologických jevů včetně šikany metodik prevence vypracování vlastních tematických a časových září všichni učitelé plánů učiva (stručně, přehledně, na PC) zpracovat plán výchovného poradenství září výchovný poradce rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti průběžně ředitel školy viz materiál MŠMT a výsledky testování 5. a 9. tříd koordinátoři zařadit do tematických plánů učiva všech ročníků září všichni vyučující témata: Ochrana člověka za mimořádných okolností zajistit podmínky pro vznik střediska praktického září-říjen ředitel školy, vedoucí ŠJ výcviku učňů oboru kuchař ve školní kuchyni zajistit pro vycházející žáky seminář s pracovníkem září-říjen ředitel školy ÚP Bruntál s tematikou: Jaké mám předpoklady pro výchovný poradce zvolený učební obor, jaký učební obor si vybrat zajistit podmínky pro výuku náboženství září ředitel školy (jen v případě zájmu rodičů žáků) zajistit nezměněný počet volnočasových aktivit pro září-říjen ředitel školy žáky z vlastních zdrojů Láska ano, děti ještě ne! přednáška s besedou listopad výchovný poradce pro žáky 9. třídy

9 připravit pro rodiče žáků minimálně dvě celoškolní listopad ředitel školy informační odpoledne duben třídní učitelé vytipovat akce DVPP na období 09-12/2013 září ředitel školy (koordinátoři, asistent pedagoga, SIPVZ ) zajistit dle možností a zájmu žáků a rodičů pro žáky leden-únor ředitel školy tříd (ve spolupráci s jinou školou) lyžařský kurz ředitelka ZŠ Třemešná věnovat pozornost talentům, připravovat je na průběžně příslušní vyučující naukové, umělecké a jiné soutěže- olympiády dle přehledu soutěží zpracovat individuální vzdělávací plány pro žáky do třídní učitelé se specifickými poruchami učení a ostatní integrované zajistit návaznost učebních plánů učiva mezi září zástupce ředitele pátým ročníkem a šestým ročníkem analyzovat obsah schránek důvěry a zajistit komunikaci průběžně výchovný poradce se žáky prostřednictvím těchto schránek tradice vánočních svátků, Mikuláš, vánoční besídky prosinec třídní učitelé vánoční výstava pro veřejnost prosinec Žmolíková připravit pro žáky obou stupňů šachový turnaj prosinec Zetelová zajistit školení pracovníků v rámci DVPP s využitím průběžně ředitel školy, učitelé v jednotlivých předmětech-eu projekt zajistit plavecký výcvik žáků I. stupně leden zástupce ředitele hodnocení práce s integrovanými žáky a příprava leden výchovný poradce, TU, podkladů pro kontrolní šetření PPP zástupce ředitele zajistit organizaci a start DVPP pro I. pololetí 2014 leden ředitel školy hodnocení průběhu praktického výcviku učňů únor ředitel školy, vedoucí ŠJ oboru kuchař-číšník za I. pololetí průběžné hodnocení plnění preventivního programu únor výchovný poradce připravit setkání polských a českých dětí na naší škole březen TU prvního stupně rozmísťovací řízení-přijímací zkoušky duben výchovný poradce BESIP- jízdy zručnosti, příprava na soutěž duben Kovalčíková připravit veřejné vystoupení žáků školy květen Lioliasová J. například Taneční přehlídka s programem Kovalčíková

10 zajistit turnaj v kopané s účastí okolních škol červen ředitel školy, FK Slezan spolupráce vycházejících žáků z MŠ se ZŠ průběžně zástupce ředitele zajistit besedu s tematikou prevence sociálně červen výchovný poradce patologických jevů pro vycházející žáky zajištění kulturních vystoupení pro obec a další průběžně Lioliasová, Kovalčíková organizace v obci a okolí hodnocení průběhu praktického výcviku učňů červen ředitel školy, vedoucí ŠJ oboru kuchař- číšník za II. pololetí aktivní zapojení žáků 8. a 9. tříd do projektu průběžně ředitel školy NatTech 2013 příslušní TU na obou stupních využívat možnosti výuky ve školní ŽK průběžně Zetelová, Záňová realizace školních výletů a exkurzí dle plánu výletů do třídní učitelé v rámci preventivního programu soc. patolog. jevů do ředitel školy zajistit přednášky na téma: Sekty a násilí v médiích koordinace a upřesňování jednotlivých bodů plánu průběžně ředitel školy práce do týdenních plánů seminář na téma škodlivost internetu a sociálních sítí listopad ředitel školy

11 Přehled zájmových útvarů a odpoledních aktivit školy ve školním roce 2013/2014 Název zájmového útvaru vedoucí místo schůzek den počet hodin týdně hodina od - do Počet žáků Výtvarná výchova Žmolíková Vv Po Pohybové hry Lioliasová Zd. Tv Út ZUŠ keyboard Vajdíková HB St Počítače Polách PC Čt Dramatický kroužek Lioliasová + Záňová 4. A Čt Mladý zdravotník Záňová 4. A Po Gymnastika Kovalčíková Tv St Logopedie Kovalčíková 4. tř. Út Cvičení z matematiky Kolbeová 9. tř. St Odbíjená Hrabovský Tv Čt Sportovní hry Vacula Tv Po Hravá angličtina Vergu 1. A Čt ZUŠ flétna Fojtová 2. A St ZUŠ klavír Fojtová 2. A Út Žák. knihovna Záňová + Zetelová ŽK Út Ø Žák. knihovna Zetelová + Záňová ŽK St Ø Žák. knihovna Záňová + Zetelová ŽK Čt Ø Žák. knihovna Zetelová + Záňová ŽK Pá Ø Kroužek paličkování Šromová ŠD Po Hra na flétnu Vergu 2. tř. St Hra na flétnu Vergu 1. tř. St

12 3. PLÁNOVANÉ SOUTĚŽE NA ŠKOLNÍ ROK a) přehled plánovaných okrskových a okresních soutěží Naukové soutěže - matematická olympiáda - Pythagoriáda - Matematický KLOKAN - olympiáda českého jazyka - fyzikální olympiáda - dějepisná olympiáda - olympiáda AJ - zeměpisná olympiáda Umělecké soutěže - výtvarné soutěže - Stonožkový týden - Slavíček soutěž ve zpěvu - školní výstava výkresů na I. stupni - Studený svět literární soutěž - Hrubínův špalíček recitační soutěž - taneční soutěže Sportovní soutěže - přespolní běh - minikopaná - Mc Donalds Cup a Coca Cola Cup - volejbal - velká kopaná - Orion florbal cup - lehká atletika - gymnastika Další soutěže - soutěž mladých zdravotníků - dopravní soutěž - Hrátky s historií - okresní šachový turnaj - závody koloběžek

13 Přehled plánovaných akcí a soutěží na ZŠ a MŠ Osoblaha ve školním roce Měsíc Akce-soutěž-stručný popis Odpovídá Poznámka září Honba za pokladem-hra pro žáky I. stupně Malá kopaná-turnaj žáků I. a II. stupně Divadelní představení pro žáky třídy Vergu, Lioliasová Jar. Vacula, Hrabovský Akulšinová park hřiště u školy Opava říjen Přespolní běh I. + II. stupeň Stonožkový týden-pečení cukrovinek Drakiáda pro rodiče a žáky 1. třídy Lioliasová Z., Záňová Hrabovský, kuchařky ŠJ Vergu park TV, hala, kopec nad obcí listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Turnaj ve volejbalu-školní kolo Stolní tenis turnaj pro žáky II. stupně Den cizích jazyků-hodina ruštiny Mikulášská nadílka-vánoční besídky Vánoční trhy a prodej výtvarných prací Divadelní představení žáků DK Šachový turnaj Vánoční zvyky a tradice Olympiáda ČJ a D - školní kolo Lední hokej-ii. stupeň Školní kolo olympiády JA Odbíjená-turnaj pro II. stupeň Pythagoriáda školní kola ročník Knihovnické lekce I. stupeň Divadlo pro ročník Florbalový turnaj pro II. stupeň Jarní-velikonoční-výstava Matematický klokan Recitační soutěž Hrubínův špalíček Český jazyk trochu jinak Školní kolo olympiády M Talent I. stupně Mc Donald s Cup + Coca Cola Cup Turnaj TRENÝRKY a SAKO ve volejbale Den Země Mladý zdravotník-okresní kolo SLAVÍČEK- soutěž ve zpěvu Divadelní představení pro veřejnost Beseda s Policií ČR Historická mozaika Osoblahy Noc s Andersenem ročník kopané o pohár ředitele Pyžamový večírek ve školní družině Soutěž zručnosti, Závody koloběžek Divadelní představení pro žáky 1. stupně Hrabovský Vacula Kovalčíková Hrabovský, Akulšinová Žmolíková, Šromová Záňová, Lioliasová J. Zetelová, Polách Althaia Akulšinová, Hrabovský Vacula Carbolová Hrabovský, Záňová Kolbeová Zetelová Kolbeová Vacula Žmolíková Kolbeová Záňová Althaia Kolbeová MS I. stupeň Vacula, Polách Hrabovský Althaia, ZŠ Záňová Kovalčíková, kuchařky Záňová, Lioliasová J. Kovalčíková Althaia Kolbeová, Brunclíková Vacula, Polách Šromová, Brunclíková Kovalčíková, Lioliasová Kovalčíková Tv Tv hala pavilon MŠ KD hala ŽK KD Vv park Vv Tv Vv ŽK Opava Tv vestibul KD Vv hala pavilon KD Vv pavilon hřiště FK Slezan Zlaté Hory park Bruntál hala hala, KD hala KD ŽK hřiště FK Slezan ŠD panelová cesta Opava

14 4. SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI ČINITELI Rodina - provést jedno plenární zasedání SRPŠ říjen/listopad účastnit se jednání Školské rady - seznámit rodiče s výsledky minulého školního roku ve výroční zprávě - seznámit rodiče s obecnými úkoly na tento školní rok - svolat minimálně dvě celoškolní informační odpoledne pro rodiče - zajistit informační schůzku pro rodiče žáků budoucích prvních tříd - spolupracovat s třídními důvěrníky-zvát je na akce školy - klást důraz na rodinnou výchovu-nepřenášet odpovědnost na školu - společný postup při prevenci proti nárůstu kriminality a toxikománie MŠ Osoblaha - vzájemná spolupráce učitelek MŠ a ZŠ při výměnách zkušeností - alespoň jedna vzájemná návštěva dětí z MŠ ve škole a obráceně - zkusit simulovat v MŠ vyučování ve školních lavicích-příprava na 1. třídu - Mikulášská besídka s nadílkou - spolupracovat s učitelkami z MŠ při zápisu dětí do 1. tříd Slezan - smlouva o společném využívání sportovišť - pomoc při sportovních turnajích (zajištění rozhodčích apod.) - pomoc při vedení kroužků se sportovním zaměřením - zajištění občerstvení pro účastníky sportovních akcí v parku Althaia - společná organizace výchovně vzdělávacích akcí - pomoc při výchově a vzdělávání žáků z prostředí sociálně znevýhodněného Minifarma Osoblaha - ukázky základních chovatelských technik - jízda na koních a ponících Lesy Krnov - sběr žaludů a kaštanů pro LZ Krnov KD Osoblaha Policie ČR - spolupráce při kulturních vystoupeních školy - kurzy předtaneční a společenské výchovy - poslední zvonění pro žáky devátých tříd - uveřejňování informací ze ZŠ a MŠ Osoblaha v teletextu - dopravní výchova besedy BESIP - pomoc při akcích s polskými dětmi-střelba, překážková dráha - prevence trestné činnosti - ukázky policejní práce

15 5. MATERIÁLNÍ OBLAST ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Popis zabezpečovaného úkolu termín odpovědný pracovník zajistit dostatečné množství pracovníků školy srpen ředitel školy zajistit hladký průběh přípravy nového oddělení MŠ srpen ředitel školy, školník provést periodické školení pracovníků v oblasti BOZP srpen ředitel školy, ved. ŠJ zpracovat statistické výkazy M 3, V 03 a V 13 září ředitel, zástupce ředitele zajistit nákup učebnic pro výuku na obou stupních září Carbolová, Žmolíková příprava a návrh rozpočtu na rok 2014 září ředitel školy, ekonomka zpracovat statistické výkazy-školní stravování říjen vedoucí ŠJ zpracovat plán hospitací s upřesněním na pololetí říjen ředitel školy, zástupce svolat plenární zasedání SRPŠ říjen ředitel školy opravit-přelakovat poškozené části palubovky v TV říjen školník dle možností rozpočtu položit PVC na podlahu listopad ředitel školy do další učebny na hlavní budově školník besedy s důchodci, bývalými pracovníky školy říjen, duben Vaculová zajistit školení vedoucích pracovníků PO a BOZP listopad ředitel školy připravit nové panely na vánoční výstavu 2013 prosinec školník informovat rodiče a veřejnost o akcích ve škole průběžně zástupce ředitele prostřednictvím teletextu a Internetu připravit zápis do 1. tříd na školní rok 2014/2015 do 15. února zástupce ředitele provést prověrky BOZP na celé škole květen vedoucí ŠJ, školník zajišťovat pravidelnou údržbu školních budov průběžně vedoucí ŠJ, školník a vnitřního vybavení školy včetně ŠJ a ŠD vedoucí vychovatel zajistit montáž ochranných sítí oken ve sklepě ŠJ říjen školník zajistit výměnu části střešních ventilací na hl. budově červenec ředitel školy zajistit veškeré revize ( elektro, Tv, HP apod.) prázdniny školník zajistit vybavení provozních pracovníků ochrannými průběžně školník, vedoucí ŠJ pomůckami dle vnitřní směrnice a předpisů BOZP dle možností rozpočtu zakoupit další datové projektory dle situace ředitel školy

16 Přidělení kabinetů ve školním roce kabinet odpovědný pracovník I. stupeň - výchovy Z. Lioliasová I. stupeň naukové předměty A. Carbolová JČ+ostatní jazyky E. Akulšinová Hv D. Vacula Dějepis + Ov M. Hrabovský Matematika J. Kolbeová Přírodopis+OU PŘ E. Jurčicová Fyzika M. Zetelová Správce OU F-CH M. Zetelová Chemie M. Zetelová Zeměpis M. Hrabovský Tv + správce těl. D. Vacula Pv, Pp + správce poz. D. Vacula Pv, Tp + správce dílny M. Zetelová Výtvarná výchova J. Žmolíková Sklad školních potřeb E. Jurčicová Sklad učebnic-i.stupeň A. Carbolová Sklad učebnic-ii.stupeň J. Žmolíková Didaktická technika J. Zetel Rodinná výchova-kuchyňka J. Kolbeová Správce učebny PC J. Zetel Školní družina J. Polách Žákovská knihovna M. Zetelová Učitelská knihovna E. Jurčicová

17 6. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD VE ŠKOLNÍM ROCE PR seznámení s organizací školního roku - organizace přípravného týdne a zahájení školního roku - třídnictví, úvazky, dozory, platové zařazení - hlavní úkoly školního roku PR hodnocení a rozbor výsledků minulého školního roku - výroční zpráva za školní rok plán práce školy na školní rok pracovní řád, povinnosti pracovníků - metodický pokyn MŠMT k šikanování žáků - učební plány jednotlivých předmětů - individuální učební plány integrovaných žáků - přehled akcí a soutěží na celý školní rok 3. PR rozbor prospěchu a chování za I. čtvrtletí školního roku - kontrolní činnost - informační odpoledne pro rodiče - hodnocení plnění plánu práce - informace o čerpání rozpočtu školy - předložení návrhu nového rozpočtu - pokyny k inventurám PR hodnocení výchovně vzdělávací práce školy za I. pololetí - plnění preventivního programu prevence SPJ - rozmisťovací řízení - hospitační činnost - příprava kulturního programu na akci do Polska - zápis žáků do 1. tříd 5. PR rozbor prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku - rozmisťovací řízení, přijímací zkoušky - dopravní výchova, besedy BESIP - informativní schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků - školní výlety 6. PR hodnocení výchovně vzdělávací práce školy za II. pololetí - vyhodnocení plnění plánu práce - předběžná organizace příštího školního roku - zabezpečení prázdninového provozu školy a generálního úklidu - provoz školní družiny a školní jídelny - plán dovolených

18 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Bruntál od do Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY. Školní rok 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY. Školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2008-2009 Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 15 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka ta, aby

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více