OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, Osoblaha, Třešňová 99, IČ OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast 2. Úkoly ve výchovně vzdělávací oblasti na školní rok Plánované soutěže na školní rok Spolupráce s ostatními výchovnými činiteli a organizacemi 5. Materiální oblast zabezpečení školního roku Plán pedagogických rad na školní rok

2 1. Závěry z výsledků minulého školního roku a) výchovně vzdělávací oblast Učební plány zpracované podle osnov pro jednotlivé ročníky byly splněny, učivo bylo probráno, procvičeno a zopakováno. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Vlastní výuka probíhala v klasických kmenových nebo odborných učebnách. Škola má celkem třináct kmenových učeben, tři odborné učebny, počítačovou učebnu s trvalým připojením k internetu, školní dílnu a informační centrum v žákovské knihovně. O přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po celé škole, při pěkném počasí mohou i ven na nádvoří školy. Každý den o velké přestávce mají žáci možnost, pochopitelně pod dozorem pedagoga, pobytu v tělocvičně nebo na víceúčelovém hřišti. O přestávkách mohou žáci také využívat počítače umístěné v hale nebo na chodbách pro první stupeň a v některých kmenových třídách na druhém stupni. Na I. stupni byl zajištěn plavecký výcvik pro žáky druhé a třetí třídy a pro žáky čtvrtých tříd byl realizován kurz dopravní výchovy v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin. K 28. červnu 2013 ukončilo povinnou školní docházku 27 žáků. Dvacet dva žáků z 9. třídy, 4 žáci z 8. třídy a jeden žák ze třídy sedmé. Všichni žáci z deváté třídy a dva žáci z osmé třídy byli bez problémů umístění na střední školy, jeden žák z 8. třídy odmítl podat přihlášku k dalšímu studiu a jeden žák ze sedmé třídy ze zdravotních důvodů zatím na střední školu nenastoupí. Základní škola a Mateřská škola Osoblaha i letos zabezpečovala také provoz níže uvedených školských zařízení. Po dohodě s OÚ Osoblaha a s řediteli níže uvedených škol je tak uspokojivě vyřešen problém dojíždění žáků a s tím spojené problémy finanční a časové. Žáci z Osoblahy i žáci ze spádových obcí tak měli možnost navštěvovat přímo v Osoblaze: - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor klavír - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor keyboard - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor flétna - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-výtvarná výchova - elokovanou třídu Základní školy Město Albrechtice ( bývalá ZvŠ ) Během celého školního roku pracovalo ve škole pět předmětových komisí: předmětová komise pro I. stupeň, předmětová komise českého jazyka, předmětová komise fyzika a chemie, předmětová komise cizích jazyků a předmětová komise matematiky. Kázeňská opatření, dosažené studijní průměry v jednotlivých předmětech a srovnání hodnocení prospěchu a chování žáků ZŠ a MŠ Osoblaha za druhé pololetí letošního a minulého školního roku jsou patrné z následujících tabulek.

3 Výsledky výchovy a vzdělávání Studijní průměry v jednotlivých předmětech - I. stupeň předmět studijní průměr 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída český jazyk 1,52 1,632 2,55 2,552 3,435 anglický jazyk - - 2,00 2,207 3,130 německý jazyk prvouka 1,24 1,316 1, vlastivěda ,241 3,174 přírodověda ,759 2,783 matematika 1,44 1,368 1,85 2,138 2,913 tělesná výchova 1,00 1,00 1,10 1,138 1,348 hudební výchova 1,00 1,00 1,00 1,207 1,261 výtvarná výchova 1,04 1,053 1,25 1,172 1,348 pracovní výchova 1,04 1,105 1,20 1,138 1,609 základy práce s PC ,261 Studijní průměry v jednotlivých předmětech - II. stupeň předmět studijní průměr 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída český jazyk 2,810 2,667 3,360 3,773 anglický jazyk 2,571 2,238 3,04 3,409 německý jazyk - 2,190 2,96 3,045 matematika 2,476 2,857 3,08 3,955 občanská výchova 1,381 1,286 1,56 3,00 tělesná výchova 1,095 1,190 1,20 1,273 zeměpis 2,571 2,333 3,24 3,545 dějepis 2,667 2,667 3,04 3,682 přírodopis 2,714 2,190 2,76 3,455 hudební výchova 1,286 1,619 1,32 1,636 výtvarná výchova 1,238 1,190 1,52 1,50 fyzika 2,524 2,571 3,2 3,727 chemie - - 2,96 3,409 pracovní výchova 1,238 1,143 1,28 1,273 základy práce na PC ,682

4 Tabulka srovnání školního roku 2011/2012 a školního roku 2012/2013 školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na konci školního roku hodnoceno žáků neklasifikováno *) 1 1 žáci doplňující si vzdělání na ZŠ 1 0 neprospělo opravné zkoušky 6 8 dostateční prospělo z toho s vyznamenáním procento žáků s vyznamenáním 33,65 35,43 samé výborné ročník samé výborné ročník pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy druhý stupeň z chování 6 9 třetí stupeň z chování 6 5 zameškané hodiny-omluvené/žák 48,79 45,79 zameškané hodiny-neomluvené/žák 1,28 0,63 průměrný prospěch 1,93 1,93 počet odpoledních aktivit *) uvedený žák nebyl klasifikován pouze v předmětu tělesná výchova (uvolněn ze zdravotních důvodů)

5 b) materiální oblast V materiální oblasti je situace školy zatím celkem přijatelná. Základní škola a Mateřská škola Osoblaha v současné době disponuje třemi budovami, které plně využívá ke svému provozu. Jsou to hlavní budova, k ní připojená pavilónová přístavba a budova školní družiny, jejíž součástí je také školní turistická ubytovna. Hlavní, dnes již padesát let stará budova je zatím, stejně jako ostatní dvě, v provozuschopném stavu. Nadále zůstává nedokončená fasáda na zadní části hlavní budovy a je nezbytné provést nátěry oken na tělocvičně. Další postup oprav bude závislý na množství získaných finančních prostředků a ostatních celkových nákladech na provoz a údržbu. Otevřenou otázkou stále zůstává stav oken na pavilonu a obecně na celé škole. Byly namontovány nové vodovodní baterie v umývárně u školní jídelny a nainstalovány nové vysoušeče rukou tamtéž a na WC na pavilonu. Na budově školní družiny byla opravena opadaná omítka na chodbách, které byly rovněž vymalovány. Plánovaný nákup nového nábytku pokračoval vybavením poslední kmenové třídy na druhém stupni učebny novými stavitelnými lavicemi a byla nainstalována další nová keramická tabule. Pro první stupeň máme zatím dostatek dobrých lavic v potřebných velikostech. V provozní oblasti dosluhují rozvody pitné vody do učeben a kanceláří na hlavní budově, hlavní přívod vody do celého objektu. Bylo provedeno několik oprav poškozené kanalizace a odpadů v ŠJ. Je nezbytné postavit nové oplocení kolem budovy školy a provést generální opravu vstupního schodiště. Další nedostatky jsou uvedeny podrobněji ve výroční zprávě v části BOZP. Nákup učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb probíhal podle plánu a požadavků pedagogů. Máme dostatečný počet počítačů pro provozní potřeby školy a také dostatek didaktické techniky pro žáky i pedagogy. Je na místě připomenout, že některé uvedené opravy a nákupy by nebylo možné realizovat bez použití výnosů turistické ubytovny a doplňkové činnosti školní kuchyně, které značnou měrou přispívají ke zlepšení finanční situace školy.

6 2. ÚKOLY VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu a zaměřit se především na: b) Zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. c) Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a zafixování základního učiva, bez důkladného zopakování a zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na svém místě, na lavicích a ve třídě. d) Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče obecního úřadu. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich volnočasové aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

7 e) Zřídit předmětové komise učitelů stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Při své činnosti plní zejména tyto úkoly: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků a metodicky vedou začínající učitele a učitele bez odborné a pedagogické způsobilosti. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Doporučují a navrhují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Navrhují účast na akcích DVPP a doporučují vhodná témata. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Spolupracují s uvádějícími učiteli a organizují ukázkové hodiny a vzájemné hospitace. Konkrétní zabezpečované úkoly období odpovědný pracovník Zřízení předmětových komisí (PK): - PK I. stupně září Kovalčíková - PK českého jazyka září Akulšinová - PK matematiky září Kolbeová - PK F, CH, PV září Zetelová zajistit start vlastního školního vzdělávacího programu září Vergu Otevřená škola v nové první třídě zajistit pokračování školního vzdělávacího programu září zástupce ředitele Otevřená škola ve všech třídách TU, vyučující koordinace spolupráce a akce s ALTHAIOU září ředitel školy zapracování změn RVP do ŠVP září koordinátoři metodický pokyn k šikaně září Hrabovský

8 ve spolupráci s vedením ZUŠ Město Albrechtice průběžně ředitel školy zajistit výukové lekce HV s tématy zpěv a rytmika Kovalčíková zajistit maximální spolupráci s rodiči žáků průběžně třídní učitelé ( zvát rodiče na akce školy, při každé možné větší účasti rodičů na veřejných akcích prezentovat programy žáků školy) zajistit výběr vhodných třídních důvěrníků září-říjen třídní učitelé pro naplnění a realizaci předchozího bodu SRPŠ zajistit podmínky (učebny a koordinaci výuky) září ředitel školy pro pokračování činnosti elokovaných tříd ZUŠ zajistit proškolení pana učitele Vaculy pro plnění průběžně ředitel školy funkce výchovného poradce výchovný poradce upravit talentovaným žákům, kteří navštěvují ZUŠ, září zástupce ředitele, TU rozvrh hodin tak, aby mohli dojíždět na své hodiny v ZUŠ nebo se hodin účastnit u nás ve škole aktualizovat preventivní program sociálně září ředitel školy patologických jevů včetně šikany metodik prevence vypracování vlastních tematických a časových září všichni učitelé plánů učiva (stručně, přehledně, na PC) zpracovat plán výchovného poradenství září výchovný poradce rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti průběžně ředitel školy viz materiál MŠMT a výsledky testování 5. a 9. tříd koordinátoři zařadit do tematických plánů učiva všech ročníků září všichni vyučující témata: Ochrana člověka za mimořádných okolností zajistit podmínky pro vznik střediska praktického září-říjen ředitel školy, vedoucí ŠJ výcviku učňů oboru kuchař ve školní kuchyni zajistit pro vycházející žáky seminář s pracovníkem září-říjen ředitel školy ÚP Bruntál s tematikou: Jaké mám předpoklady pro výchovný poradce zvolený učební obor, jaký učební obor si vybrat zajistit podmínky pro výuku náboženství září ředitel školy (jen v případě zájmu rodičů žáků) zajistit nezměněný počet volnočasových aktivit pro září-říjen ředitel školy žáky z vlastních zdrojů Láska ano, děti ještě ne! přednáška s besedou listopad výchovný poradce pro žáky 9. třídy

9 připravit pro rodiče žáků minimálně dvě celoškolní listopad ředitel školy informační odpoledne duben třídní učitelé vytipovat akce DVPP na období 09-12/2013 září ředitel školy (koordinátoři, asistent pedagoga, SIPVZ ) zajistit dle možností a zájmu žáků a rodičů pro žáky leden-únor ředitel školy tříd (ve spolupráci s jinou školou) lyžařský kurz ředitelka ZŠ Třemešná věnovat pozornost talentům, připravovat je na průběžně příslušní vyučující naukové, umělecké a jiné soutěže- olympiády dle přehledu soutěží zpracovat individuální vzdělávací plány pro žáky do třídní učitelé se specifickými poruchami učení a ostatní integrované zajistit návaznost učebních plánů učiva mezi září zástupce ředitele pátým ročníkem a šestým ročníkem analyzovat obsah schránek důvěry a zajistit komunikaci průběžně výchovný poradce se žáky prostřednictvím těchto schránek tradice vánočních svátků, Mikuláš, vánoční besídky prosinec třídní učitelé vánoční výstava pro veřejnost prosinec Žmolíková připravit pro žáky obou stupňů šachový turnaj prosinec Zetelová zajistit školení pracovníků v rámci DVPP s využitím průběžně ředitel školy, učitelé v jednotlivých předmětech-eu projekt zajistit plavecký výcvik žáků I. stupně leden zástupce ředitele hodnocení práce s integrovanými žáky a příprava leden výchovný poradce, TU, podkladů pro kontrolní šetření PPP zástupce ředitele zajistit organizaci a start DVPP pro I. pololetí 2014 leden ředitel školy hodnocení průběhu praktického výcviku učňů únor ředitel školy, vedoucí ŠJ oboru kuchař-číšník za I. pololetí průběžné hodnocení plnění preventivního programu únor výchovný poradce připravit setkání polských a českých dětí na naší škole březen TU prvního stupně rozmísťovací řízení-přijímací zkoušky duben výchovný poradce BESIP- jízdy zručnosti, příprava na soutěž duben Kovalčíková připravit veřejné vystoupení žáků školy květen Lioliasová J. například Taneční přehlídka s programem Kovalčíková

10 zajistit turnaj v kopané s účastí okolních škol červen ředitel školy, FK Slezan spolupráce vycházejících žáků z MŠ se ZŠ průběžně zástupce ředitele zajistit besedu s tematikou prevence sociálně červen výchovný poradce patologických jevů pro vycházející žáky zajištění kulturních vystoupení pro obec a další průběžně Lioliasová, Kovalčíková organizace v obci a okolí hodnocení průběhu praktického výcviku učňů červen ředitel školy, vedoucí ŠJ oboru kuchař- číšník za II. pololetí aktivní zapojení žáků 8. a 9. tříd do projektu průběžně ředitel školy NatTech 2013 příslušní TU na obou stupních využívat možnosti výuky ve školní ŽK průběžně Zetelová, Záňová realizace školních výletů a exkurzí dle plánu výletů do třídní učitelé v rámci preventivního programu soc. patolog. jevů do ředitel školy zajistit přednášky na téma: Sekty a násilí v médiích koordinace a upřesňování jednotlivých bodů plánu průběžně ředitel školy práce do týdenních plánů seminář na téma škodlivost internetu a sociálních sítí listopad ředitel školy

11 Přehled zájmových útvarů a odpoledních aktivit školy ve školním roce 2013/2014 Název zájmového útvaru vedoucí místo schůzek den počet hodin týdně hodina od - do Počet žáků Výtvarná výchova Žmolíková Vv Po Pohybové hry Lioliasová Zd. Tv Út ZUŠ keyboard Vajdíková HB St Počítače Polách PC Čt Dramatický kroužek Lioliasová + Záňová 4. A Čt Mladý zdravotník Záňová 4. A Po Gymnastika Kovalčíková Tv St Logopedie Kovalčíková 4. tř. Út Cvičení z matematiky Kolbeová 9. tř. St Odbíjená Hrabovský Tv Čt Sportovní hry Vacula Tv Po Hravá angličtina Vergu 1. A Čt ZUŠ flétna Fojtová 2. A St ZUŠ klavír Fojtová 2. A Út Žák. knihovna Záňová + Zetelová ŽK Út Ø Žák. knihovna Zetelová + Záňová ŽK St Ø Žák. knihovna Záňová + Zetelová ŽK Čt Ø Žák. knihovna Zetelová + Záňová ŽK Pá Ø Kroužek paličkování Šromová ŠD Po Hra na flétnu Vergu 2. tř. St Hra na flétnu Vergu 1. tř. St

12 3. PLÁNOVANÉ SOUTĚŽE NA ŠKOLNÍ ROK a) přehled plánovaných okrskových a okresních soutěží Naukové soutěže - matematická olympiáda - Pythagoriáda - Matematický KLOKAN - olympiáda českého jazyka - fyzikální olympiáda - dějepisná olympiáda - olympiáda AJ - zeměpisná olympiáda Umělecké soutěže - výtvarné soutěže - Stonožkový týden - Slavíček soutěž ve zpěvu - školní výstava výkresů na I. stupni - Studený svět literární soutěž - Hrubínův špalíček recitační soutěž - taneční soutěže Sportovní soutěže - přespolní běh - minikopaná - Mc Donalds Cup a Coca Cola Cup - volejbal - velká kopaná - Orion florbal cup - lehká atletika - gymnastika Další soutěže - soutěž mladých zdravotníků - dopravní soutěž - Hrátky s historií - okresní šachový turnaj - závody koloběžek

13 Přehled plánovaných akcí a soutěží na ZŠ a MŠ Osoblaha ve školním roce Měsíc Akce-soutěž-stručný popis Odpovídá Poznámka září Honba za pokladem-hra pro žáky I. stupně Malá kopaná-turnaj žáků I. a II. stupně Divadelní představení pro žáky třídy Vergu, Lioliasová Jar. Vacula, Hrabovský Akulšinová park hřiště u školy Opava říjen Přespolní běh I. + II. stupeň Stonožkový týden-pečení cukrovinek Drakiáda pro rodiče a žáky 1. třídy Lioliasová Z., Záňová Hrabovský, kuchařky ŠJ Vergu park TV, hala, kopec nad obcí listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Turnaj ve volejbalu-školní kolo Stolní tenis turnaj pro žáky II. stupně Den cizích jazyků-hodina ruštiny Mikulášská nadílka-vánoční besídky Vánoční trhy a prodej výtvarných prací Divadelní představení žáků DK Šachový turnaj Vánoční zvyky a tradice Olympiáda ČJ a D - školní kolo Lední hokej-ii. stupeň Školní kolo olympiády JA Odbíjená-turnaj pro II. stupeň Pythagoriáda školní kola ročník Knihovnické lekce I. stupeň Divadlo pro ročník Florbalový turnaj pro II. stupeň Jarní-velikonoční-výstava Matematický klokan Recitační soutěž Hrubínův špalíček Český jazyk trochu jinak Školní kolo olympiády M Talent I. stupně Mc Donald s Cup + Coca Cola Cup Turnaj TRENÝRKY a SAKO ve volejbale Den Země Mladý zdravotník-okresní kolo SLAVÍČEK- soutěž ve zpěvu Divadelní představení pro veřejnost Beseda s Policií ČR Historická mozaika Osoblahy Noc s Andersenem ročník kopané o pohár ředitele Pyžamový večírek ve školní družině Soutěž zručnosti, Závody koloběžek Divadelní představení pro žáky 1. stupně Hrabovský Vacula Kovalčíková Hrabovský, Akulšinová Žmolíková, Šromová Záňová, Lioliasová J. Zetelová, Polách Althaia Akulšinová, Hrabovský Vacula Carbolová Hrabovský, Záňová Kolbeová Zetelová Kolbeová Vacula Žmolíková Kolbeová Záňová Althaia Kolbeová MS I. stupeň Vacula, Polách Hrabovský Althaia, ZŠ Záňová Kovalčíková, kuchařky Záňová, Lioliasová J. Kovalčíková Althaia Kolbeová, Brunclíková Vacula, Polách Šromová, Brunclíková Kovalčíková, Lioliasová Kovalčíková Tv Tv hala pavilon MŠ KD hala ŽK KD Vv park Vv Tv Vv ŽK Opava Tv vestibul KD Vv hala pavilon KD Vv pavilon hřiště FK Slezan Zlaté Hory park Bruntál hala hala, KD hala KD ŽK hřiště FK Slezan ŠD panelová cesta Opava

14 4. SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI ČINITELI Rodina - provést jedno plenární zasedání SRPŠ říjen/listopad účastnit se jednání Školské rady - seznámit rodiče s výsledky minulého školního roku ve výroční zprávě - seznámit rodiče s obecnými úkoly na tento školní rok - svolat minimálně dvě celoškolní informační odpoledne pro rodiče - zajistit informační schůzku pro rodiče žáků budoucích prvních tříd - spolupracovat s třídními důvěrníky-zvát je na akce školy - klást důraz na rodinnou výchovu-nepřenášet odpovědnost na školu - společný postup při prevenci proti nárůstu kriminality a toxikománie MŠ Osoblaha - vzájemná spolupráce učitelek MŠ a ZŠ při výměnách zkušeností - alespoň jedna vzájemná návštěva dětí z MŠ ve škole a obráceně - zkusit simulovat v MŠ vyučování ve školních lavicích-příprava na 1. třídu - Mikulášská besídka s nadílkou - spolupracovat s učitelkami z MŠ při zápisu dětí do 1. tříd Slezan - smlouva o společném využívání sportovišť - pomoc při sportovních turnajích (zajištění rozhodčích apod.) - pomoc při vedení kroužků se sportovním zaměřením - zajištění občerstvení pro účastníky sportovních akcí v parku Althaia - společná organizace výchovně vzdělávacích akcí - pomoc při výchově a vzdělávání žáků z prostředí sociálně znevýhodněného Minifarma Osoblaha - ukázky základních chovatelských technik - jízda na koních a ponících Lesy Krnov - sběr žaludů a kaštanů pro LZ Krnov KD Osoblaha Policie ČR - spolupráce při kulturních vystoupeních školy - kurzy předtaneční a společenské výchovy - poslední zvonění pro žáky devátých tříd - uveřejňování informací ze ZŠ a MŠ Osoblaha v teletextu - dopravní výchova besedy BESIP - pomoc při akcích s polskými dětmi-střelba, překážková dráha - prevence trestné činnosti - ukázky policejní práce

15 5. MATERIÁLNÍ OBLAST ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Popis zabezpečovaného úkolu termín odpovědný pracovník zajistit dostatečné množství pracovníků školy srpen ředitel školy zajistit hladký průběh přípravy nového oddělení MŠ srpen ředitel školy, školník provést periodické školení pracovníků v oblasti BOZP srpen ředitel školy, ved. ŠJ zpracovat statistické výkazy M 3, V 03 a V 13 září ředitel, zástupce ředitele zajistit nákup učebnic pro výuku na obou stupních září Carbolová, Žmolíková příprava a návrh rozpočtu na rok 2014 září ředitel školy, ekonomka zpracovat statistické výkazy-školní stravování říjen vedoucí ŠJ zpracovat plán hospitací s upřesněním na pololetí říjen ředitel školy, zástupce svolat plenární zasedání SRPŠ říjen ředitel školy opravit-přelakovat poškozené části palubovky v TV říjen školník dle možností rozpočtu položit PVC na podlahu listopad ředitel školy do další učebny na hlavní budově školník besedy s důchodci, bývalými pracovníky školy říjen, duben Vaculová zajistit školení vedoucích pracovníků PO a BOZP listopad ředitel školy připravit nové panely na vánoční výstavu 2013 prosinec školník informovat rodiče a veřejnost o akcích ve škole průběžně zástupce ředitele prostřednictvím teletextu a Internetu připravit zápis do 1. tříd na školní rok 2014/2015 do 15. února zástupce ředitele provést prověrky BOZP na celé škole květen vedoucí ŠJ, školník zajišťovat pravidelnou údržbu školních budov průběžně vedoucí ŠJ, školník a vnitřního vybavení školy včetně ŠJ a ŠD vedoucí vychovatel zajistit montáž ochranných sítí oken ve sklepě ŠJ říjen školník zajistit výměnu části střešních ventilací na hl. budově červenec ředitel školy zajistit veškeré revize ( elektro, Tv, HP apod.) prázdniny školník zajistit vybavení provozních pracovníků ochrannými průběžně školník, vedoucí ŠJ pomůckami dle vnitřní směrnice a předpisů BOZP dle možností rozpočtu zakoupit další datové projektory dle situace ředitel školy

16 Přidělení kabinetů ve školním roce kabinet odpovědný pracovník I. stupeň - výchovy Z. Lioliasová I. stupeň naukové předměty A. Carbolová JČ+ostatní jazyky E. Akulšinová Hv D. Vacula Dějepis + Ov M. Hrabovský Matematika J. Kolbeová Přírodopis+OU PŘ E. Jurčicová Fyzika M. Zetelová Správce OU F-CH M. Zetelová Chemie M. Zetelová Zeměpis M. Hrabovský Tv + správce těl. D. Vacula Pv, Pp + správce poz. D. Vacula Pv, Tp + správce dílny M. Zetelová Výtvarná výchova J. Žmolíková Sklad školních potřeb E. Jurčicová Sklad učebnic-i.stupeň A. Carbolová Sklad učebnic-ii.stupeň J. Žmolíková Didaktická technika J. Zetel Rodinná výchova-kuchyňka J. Kolbeová Správce učebny PC J. Zetel Školní družina J. Polách Žákovská knihovna M. Zetelová Učitelská knihovna E. Jurčicová

17 6. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD VE ŠKOLNÍM ROCE PR seznámení s organizací školního roku - organizace přípravného týdne a zahájení školního roku - třídnictví, úvazky, dozory, platové zařazení - hlavní úkoly školního roku PR hodnocení a rozbor výsledků minulého školního roku - výroční zpráva za školní rok plán práce školy na školní rok pracovní řád, povinnosti pracovníků - metodický pokyn MŠMT k šikanování žáků - učební plány jednotlivých předmětů - individuální učební plány integrovaných žáků - přehled akcí a soutěží na celý školní rok 3. PR rozbor prospěchu a chování za I. čtvrtletí školního roku - kontrolní činnost - informační odpoledne pro rodiče - hodnocení plnění plánu práce - informace o čerpání rozpočtu školy - předložení návrhu nového rozpočtu - pokyny k inventurám PR hodnocení výchovně vzdělávací práce školy za I. pololetí - plnění preventivního programu prevence SPJ - rozmisťovací řízení - hospitační činnost - příprava kulturního programu na akci do Polska - zápis žáků do 1. tříd 5. PR rozbor prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku - rozmisťovací řízení, přijímací zkoušky - dopravní výchova, besedy BESIP - informativní schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků - školní výlety 6. PR hodnocení výchovně vzdělávací práce školy za II. pololetí - vyhodnocení plnění plánu práce - předběžná organizace příštího školního roku - zabezpečení prázdninového provozu školy a generálního úklidu - provoz školní družiny a školní jídelny - plán dovolených

18 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Bruntál od do Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZLEPŠENÍ PODMÍNEK A KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká Úkoly pro školní rok 2010-2011 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2013-2014 POHÁDKOVÁ EVROPA (VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH) Projednáno a schváleno na

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 29. 8. 2016 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast

Více

Roční plán práce 2017/2018

Roční plán práce 2017/2018 Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace Roční plán práce 2017/2018 1. Hlavní úkoly školního roku 2. Řízení a organizace 3. Metodické orgány, poradenské služby 4. Spolupráce

Více

Celoroční plán školní rok 2016/2017

Celoroční plán školní rok 2016/2017 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2016/2017 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 11 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více