OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, Osoblaha, Třešňová 99, IČ OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast 2. Úkoly ve výchovně vzdělávací oblasti na školní rok Plánované soutěže na školní rok Spolupráce s ostatními výchovnými činiteli a organizacemi 5. Materiální oblast zabezpečení školního roku Plán pedagogických rad na školní rok

2 1. Závěry z výsledků minulého školního roku a) výchovně vzdělávací oblast Učební plány zpracované podle osnov pro jednotlivé ročníky byly splněny, učivo bylo probráno, procvičeno a zopakováno. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. Vlastní výuka probíhala v klasických kmenových nebo odborných učebnách. Škola má celkem třináct kmenových učeben, tři odborné učebny, počítačovou učebnu s trvalým připojením k internetu, školní dílnu a informační centrum v žákovské knihovně. O přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po celé škole, při pěkném počasí mohou i ven na nádvoří školy. Každý den o velké přestávce mají žáci možnost, pochopitelně pod dozorem pedagoga, pobytu v tělocvičně nebo na víceúčelovém hřišti. O přestávkách mohou žáci také využívat počítače umístěné v hale nebo na chodbách pro první stupeň a v některých kmenových třídách na druhém stupni. Na I. stupni byl zajištěn plavecký výcvik pro žáky druhé a třetí třídy a pro žáky čtvrtých tříd byl realizován kurz dopravní výchovy v celkovém rozsahu 24 vyučovacích hodin. K 28. červnu 2013 ukončilo povinnou školní docházku 27 žáků. Dvacet dva žáků z 9. třídy, 4 žáci z 8. třídy a jeden žák ze třídy sedmé. Všichni žáci z deváté třídy a dva žáci z osmé třídy byli bez problémů umístění na střední školy, jeden žák z 8. třídy odmítl podat přihlášku k dalšímu studiu a jeden žák ze sedmé třídy ze zdravotních důvodů zatím na střední školu nenastoupí. Základní škola a Mateřská škola Osoblaha i letos zabezpečovala také provoz níže uvedených školských zařízení. Po dohodě s OÚ Osoblaha a s řediteli níže uvedených škol je tak uspokojivě vyřešen problém dojíždění žáků a s tím spojené problémy finanční a časové. Žáci z Osoblahy i žáci ze spádových obcí tak měli možnost navštěvovat přímo v Osoblaze: - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor klavír - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor keyboard - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-hudební obor flétna - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice-výtvarná výchova - elokovanou třídu Základní školy Město Albrechtice ( bývalá ZvŠ ) Během celého školního roku pracovalo ve škole pět předmětových komisí: předmětová komise pro I. stupeň, předmětová komise českého jazyka, předmětová komise fyzika a chemie, předmětová komise cizích jazyků a předmětová komise matematiky. Kázeňská opatření, dosažené studijní průměry v jednotlivých předmětech a srovnání hodnocení prospěchu a chování žáků ZŠ a MŠ Osoblaha za druhé pololetí letošního a minulého školního roku jsou patrné z následujících tabulek.

3 Výsledky výchovy a vzdělávání Studijní průměry v jednotlivých předmětech - I. stupeň předmět studijní průměr 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída český jazyk 1,52 1,632 2,55 2,552 3,435 anglický jazyk - - 2,00 2,207 3,130 německý jazyk prvouka 1,24 1,316 1, vlastivěda ,241 3,174 přírodověda ,759 2,783 matematika 1,44 1,368 1,85 2,138 2,913 tělesná výchova 1,00 1,00 1,10 1,138 1,348 hudební výchova 1,00 1,00 1,00 1,207 1,261 výtvarná výchova 1,04 1,053 1,25 1,172 1,348 pracovní výchova 1,04 1,105 1,20 1,138 1,609 základy práce s PC ,261 Studijní průměry v jednotlivých předmětech - II. stupeň předmět studijní průměr 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída český jazyk 2,810 2,667 3,360 3,773 anglický jazyk 2,571 2,238 3,04 3,409 německý jazyk - 2,190 2,96 3,045 matematika 2,476 2,857 3,08 3,955 občanská výchova 1,381 1,286 1,56 3,00 tělesná výchova 1,095 1,190 1,20 1,273 zeměpis 2,571 2,333 3,24 3,545 dějepis 2,667 2,667 3,04 3,682 přírodopis 2,714 2,190 2,76 3,455 hudební výchova 1,286 1,619 1,32 1,636 výtvarná výchova 1,238 1,190 1,52 1,50 fyzika 2,524 2,571 3,2 3,727 chemie - - 2,96 3,409 pracovní výchova 1,238 1,143 1,28 1,273 základy práce na PC ,682

4 Tabulka srovnání školního roku 2011/2012 a školního roku 2012/2013 školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na konci školního roku hodnoceno žáků neklasifikováno *) 1 1 žáci doplňující si vzdělání na ZŠ 1 0 neprospělo opravné zkoušky 6 8 dostateční prospělo z toho s vyznamenáním procento žáků s vyznamenáním 33,65 35,43 samé výborné ročník samé výborné ročník pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy druhý stupeň z chování 6 9 třetí stupeň z chování 6 5 zameškané hodiny-omluvené/žák 48,79 45,79 zameškané hodiny-neomluvené/žák 1,28 0,63 průměrný prospěch 1,93 1,93 počet odpoledních aktivit *) uvedený žák nebyl klasifikován pouze v předmětu tělesná výchova (uvolněn ze zdravotních důvodů)

5 b) materiální oblast V materiální oblasti je situace školy zatím celkem přijatelná. Základní škola a Mateřská škola Osoblaha v současné době disponuje třemi budovami, které plně využívá ke svému provozu. Jsou to hlavní budova, k ní připojená pavilónová přístavba a budova školní družiny, jejíž součástí je také školní turistická ubytovna. Hlavní, dnes již padesát let stará budova je zatím, stejně jako ostatní dvě, v provozuschopném stavu. Nadále zůstává nedokončená fasáda na zadní části hlavní budovy a je nezbytné provést nátěry oken na tělocvičně. Další postup oprav bude závislý na množství získaných finančních prostředků a ostatních celkových nákladech na provoz a údržbu. Otevřenou otázkou stále zůstává stav oken na pavilonu a obecně na celé škole. Byly namontovány nové vodovodní baterie v umývárně u školní jídelny a nainstalovány nové vysoušeče rukou tamtéž a na WC na pavilonu. Na budově školní družiny byla opravena opadaná omítka na chodbách, které byly rovněž vymalovány. Plánovaný nákup nového nábytku pokračoval vybavením poslední kmenové třídy na druhém stupni učebny novými stavitelnými lavicemi a byla nainstalována další nová keramická tabule. Pro první stupeň máme zatím dostatek dobrých lavic v potřebných velikostech. V provozní oblasti dosluhují rozvody pitné vody do učeben a kanceláří na hlavní budově, hlavní přívod vody do celého objektu. Bylo provedeno několik oprav poškozené kanalizace a odpadů v ŠJ. Je nezbytné postavit nové oplocení kolem budovy školy a provést generální opravu vstupního schodiště. Další nedostatky jsou uvedeny podrobněji ve výroční zprávě v části BOZP. Nákup učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb probíhal podle plánu a požadavků pedagogů. Máme dostatečný počet počítačů pro provozní potřeby školy a také dostatek didaktické techniky pro žáky i pedagogy. Je na místě připomenout, že některé uvedené opravy a nákupy by nebylo možné realizovat bez použití výnosů turistické ubytovny a doplňkové činnosti školní kuchyně, které značnou měrou přispívají ke zlepšení finanční situace školy.

6 2. ÚKOLY VE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 a) Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu a zaměřit se především na: b) Zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. c) Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a zafixování základního učiva, bez důkladného zopakování a zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na svém místě, na lavicích a ve třídě. d) Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče obecního úřadu. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich volnočasové aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

7 e) Zřídit předmětové komise učitelů stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Při své činnosti plní zejména tyto úkoly: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků a metodicky vedou začínající učitele a učitele bez odborné a pedagogické způsobilosti. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Doporučují a navrhují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Navrhují účast na akcích DVPP a doporučují vhodná témata. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Spolupracují s uvádějícími učiteli a organizují ukázkové hodiny a vzájemné hospitace. Konkrétní zabezpečované úkoly období odpovědný pracovník Zřízení předmětových komisí (PK): - PK I. stupně září Kovalčíková - PK českého jazyka září Akulšinová - PK matematiky září Kolbeová - PK F, CH, PV září Zetelová zajistit start vlastního školního vzdělávacího programu září Vergu Otevřená škola v nové první třídě zajistit pokračování školního vzdělávacího programu září zástupce ředitele Otevřená škola ve všech třídách TU, vyučující koordinace spolupráce a akce s ALTHAIOU září ředitel školy zapracování změn RVP do ŠVP září koordinátoři metodický pokyn k šikaně září Hrabovský

8 ve spolupráci s vedením ZUŠ Město Albrechtice průběžně ředitel školy zajistit výukové lekce HV s tématy zpěv a rytmika Kovalčíková zajistit maximální spolupráci s rodiči žáků průběžně třídní učitelé ( zvát rodiče na akce školy, při každé možné větší účasti rodičů na veřejných akcích prezentovat programy žáků školy) zajistit výběr vhodných třídních důvěrníků září-říjen třídní učitelé pro naplnění a realizaci předchozího bodu SRPŠ zajistit podmínky (učebny a koordinaci výuky) září ředitel školy pro pokračování činnosti elokovaných tříd ZUŠ zajistit proškolení pana učitele Vaculy pro plnění průběžně ředitel školy funkce výchovného poradce výchovný poradce upravit talentovaným žákům, kteří navštěvují ZUŠ, září zástupce ředitele, TU rozvrh hodin tak, aby mohli dojíždět na své hodiny v ZUŠ nebo se hodin účastnit u nás ve škole aktualizovat preventivní program sociálně září ředitel školy patologických jevů včetně šikany metodik prevence vypracování vlastních tematických a časových září všichni učitelé plánů učiva (stručně, přehledně, na PC) zpracovat plán výchovného poradenství září výchovný poradce rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti průběžně ředitel školy viz materiál MŠMT a výsledky testování 5. a 9. tříd koordinátoři zařadit do tematických plánů učiva všech ročníků září všichni vyučující témata: Ochrana člověka za mimořádných okolností zajistit podmínky pro vznik střediska praktického září-říjen ředitel školy, vedoucí ŠJ výcviku učňů oboru kuchař ve školní kuchyni zajistit pro vycházející žáky seminář s pracovníkem září-říjen ředitel školy ÚP Bruntál s tematikou: Jaké mám předpoklady pro výchovný poradce zvolený učební obor, jaký učební obor si vybrat zajistit podmínky pro výuku náboženství září ředitel školy (jen v případě zájmu rodičů žáků) zajistit nezměněný počet volnočasových aktivit pro září-říjen ředitel školy žáky z vlastních zdrojů Láska ano, děti ještě ne! přednáška s besedou listopad výchovný poradce pro žáky 9. třídy

9 připravit pro rodiče žáků minimálně dvě celoškolní listopad ředitel školy informační odpoledne duben třídní učitelé vytipovat akce DVPP na období 09-12/2013 září ředitel školy (koordinátoři, asistent pedagoga, SIPVZ ) zajistit dle možností a zájmu žáků a rodičů pro žáky leden-únor ředitel školy tříd (ve spolupráci s jinou školou) lyžařský kurz ředitelka ZŠ Třemešná věnovat pozornost talentům, připravovat je na průběžně příslušní vyučující naukové, umělecké a jiné soutěže- olympiády dle přehledu soutěží zpracovat individuální vzdělávací plány pro žáky do třídní učitelé se specifickými poruchami učení a ostatní integrované zajistit návaznost učebních plánů učiva mezi září zástupce ředitele pátým ročníkem a šestým ročníkem analyzovat obsah schránek důvěry a zajistit komunikaci průběžně výchovný poradce se žáky prostřednictvím těchto schránek tradice vánočních svátků, Mikuláš, vánoční besídky prosinec třídní učitelé vánoční výstava pro veřejnost prosinec Žmolíková připravit pro žáky obou stupňů šachový turnaj prosinec Zetelová zajistit školení pracovníků v rámci DVPP s využitím průběžně ředitel školy, učitelé v jednotlivých předmětech-eu projekt zajistit plavecký výcvik žáků I. stupně leden zástupce ředitele hodnocení práce s integrovanými žáky a příprava leden výchovný poradce, TU, podkladů pro kontrolní šetření PPP zástupce ředitele zajistit organizaci a start DVPP pro I. pololetí 2014 leden ředitel školy hodnocení průběhu praktického výcviku učňů únor ředitel školy, vedoucí ŠJ oboru kuchař-číšník za I. pololetí průběžné hodnocení plnění preventivního programu únor výchovný poradce připravit setkání polských a českých dětí na naší škole březen TU prvního stupně rozmísťovací řízení-přijímací zkoušky duben výchovný poradce BESIP- jízdy zručnosti, příprava na soutěž duben Kovalčíková připravit veřejné vystoupení žáků školy květen Lioliasová J. například Taneční přehlídka s programem Kovalčíková

10 zajistit turnaj v kopané s účastí okolních škol červen ředitel školy, FK Slezan spolupráce vycházejících žáků z MŠ se ZŠ průběžně zástupce ředitele zajistit besedu s tematikou prevence sociálně červen výchovný poradce patologických jevů pro vycházející žáky zajištění kulturních vystoupení pro obec a další průběžně Lioliasová, Kovalčíková organizace v obci a okolí hodnocení průběhu praktického výcviku učňů červen ředitel školy, vedoucí ŠJ oboru kuchař- číšník za II. pololetí aktivní zapojení žáků 8. a 9. tříd do projektu průběžně ředitel školy NatTech 2013 příslušní TU na obou stupních využívat možnosti výuky ve školní ŽK průběžně Zetelová, Záňová realizace školních výletů a exkurzí dle plánu výletů do třídní učitelé v rámci preventivního programu soc. patolog. jevů do ředitel školy zajistit přednášky na téma: Sekty a násilí v médiích koordinace a upřesňování jednotlivých bodů plánu průběžně ředitel školy práce do týdenních plánů seminář na téma škodlivost internetu a sociálních sítí listopad ředitel školy

11 Přehled zájmových útvarů a odpoledních aktivit školy ve školním roce 2013/2014 Název zájmového útvaru vedoucí místo schůzek den počet hodin týdně hodina od - do Počet žáků Výtvarná výchova Žmolíková Vv Po Pohybové hry Lioliasová Zd. Tv Út ZUŠ keyboard Vajdíková HB St Počítače Polách PC Čt Dramatický kroužek Lioliasová + Záňová 4. A Čt Mladý zdravotník Záňová 4. A Po Gymnastika Kovalčíková Tv St Logopedie Kovalčíková 4. tř. Út Cvičení z matematiky Kolbeová 9. tř. St Odbíjená Hrabovský Tv Čt Sportovní hry Vacula Tv Po Hravá angličtina Vergu 1. A Čt ZUŠ flétna Fojtová 2. A St ZUŠ klavír Fojtová 2. A Út Žák. knihovna Záňová + Zetelová ŽK Út Ø Žák. knihovna Zetelová + Záňová ŽK St Ø Žák. knihovna Záňová + Zetelová ŽK Čt Ø Žák. knihovna Zetelová + Záňová ŽK Pá Ø Kroužek paličkování Šromová ŠD Po Hra na flétnu Vergu 2. tř. St Hra na flétnu Vergu 1. tř. St

12 3. PLÁNOVANÉ SOUTĚŽE NA ŠKOLNÍ ROK a) přehled plánovaných okrskových a okresních soutěží Naukové soutěže - matematická olympiáda - Pythagoriáda - Matematický KLOKAN - olympiáda českého jazyka - fyzikální olympiáda - dějepisná olympiáda - olympiáda AJ - zeměpisná olympiáda Umělecké soutěže - výtvarné soutěže - Stonožkový týden - Slavíček soutěž ve zpěvu - školní výstava výkresů na I. stupni - Studený svět literární soutěž - Hrubínův špalíček recitační soutěž - taneční soutěže Sportovní soutěže - přespolní běh - minikopaná - Mc Donalds Cup a Coca Cola Cup - volejbal - velká kopaná - Orion florbal cup - lehká atletika - gymnastika Další soutěže - soutěž mladých zdravotníků - dopravní soutěž - Hrátky s historií - okresní šachový turnaj - závody koloběžek

13 Přehled plánovaných akcí a soutěží na ZŠ a MŠ Osoblaha ve školním roce Měsíc Akce-soutěž-stručný popis Odpovídá Poznámka září Honba za pokladem-hra pro žáky I. stupně Malá kopaná-turnaj žáků I. a II. stupně Divadelní představení pro žáky třídy Vergu, Lioliasová Jar. Vacula, Hrabovský Akulšinová park hřiště u školy Opava říjen Přespolní běh I. + II. stupeň Stonožkový týden-pečení cukrovinek Drakiáda pro rodiče a žáky 1. třídy Lioliasová Z., Záňová Hrabovský, kuchařky ŠJ Vergu park TV, hala, kopec nad obcí listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Turnaj ve volejbalu-školní kolo Stolní tenis turnaj pro žáky II. stupně Den cizích jazyků-hodina ruštiny Mikulášská nadílka-vánoční besídky Vánoční trhy a prodej výtvarných prací Divadelní představení žáků DK Šachový turnaj Vánoční zvyky a tradice Olympiáda ČJ a D - školní kolo Lední hokej-ii. stupeň Školní kolo olympiády JA Odbíjená-turnaj pro II. stupeň Pythagoriáda školní kola ročník Knihovnické lekce I. stupeň Divadlo pro ročník Florbalový turnaj pro II. stupeň Jarní-velikonoční-výstava Matematický klokan Recitační soutěž Hrubínův špalíček Český jazyk trochu jinak Školní kolo olympiády M Talent I. stupně Mc Donald s Cup + Coca Cola Cup Turnaj TRENÝRKY a SAKO ve volejbale Den Země Mladý zdravotník-okresní kolo SLAVÍČEK- soutěž ve zpěvu Divadelní představení pro veřejnost Beseda s Policií ČR Historická mozaika Osoblahy Noc s Andersenem ročník kopané o pohár ředitele Pyžamový večírek ve školní družině Soutěž zručnosti, Závody koloběžek Divadelní představení pro žáky 1. stupně Hrabovský Vacula Kovalčíková Hrabovský, Akulšinová Žmolíková, Šromová Záňová, Lioliasová J. Zetelová, Polách Althaia Akulšinová, Hrabovský Vacula Carbolová Hrabovský, Záňová Kolbeová Zetelová Kolbeová Vacula Žmolíková Kolbeová Záňová Althaia Kolbeová MS I. stupeň Vacula, Polách Hrabovský Althaia, ZŠ Záňová Kovalčíková, kuchařky Záňová, Lioliasová J. Kovalčíková Althaia Kolbeová, Brunclíková Vacula, Polách Šromová, Brunclíková Kovalčíková, Lioliasová Kovalčíková Tv Tv hala pavilon MŠ KD hala ŽK KD Vv park Vv Tv Vv ŽK Opava Tv vestibul KD Vv hala pavilon KD Vv pavilon hřiště FK Slezan Zlaté Hory park Bruntál hala hala, KD hala KD ŽK hřiště FK Slezan ŠD panelová cesta Opava

14 4. SPOLUPRÁCE S VÝCHOVNÝMI ČINITELI Rodina - provést jedno plenární zasedání SRPŠ říjen/listopad účastnit se jednání Školské rady - seznámit rodiče s výsledky minulého školního roku ve výroční zprávě - seznámit rodiče s obecnými úkoly na tento školní rok - svolat minimálně dvě celoškolní informační odpoledne pro rodiče - zajistit informační schůzku pro rodiče žáků budoucích prvních tříd - spolupracovat s třídními důvěrníky-zvát je na akce školy - klást důraz na rodinnou výchovu-nepřenášet odpovědnost na školu - společný postup při prevenci proti nárůstu kriminality a toxikománie MŠ Osoblaha - vzájemná spolupráce učitelek MŠ a ZŠ při výměnách zkušeností - alespoň jedna vzájemná návštěva dětí z MŠ ve škole a obráceně - zkusit simulovat v MŠ vyučování ve školních lavicích-příprava na 1. třídu - Mikulášská besídka s nadílkou - spolupracovat s učitelkami z MŠ při zápisu dětí do 1. tříd Slezan - smlouva o společném využívání sportovišť - pomoc při sportovních turnajích (zajištění rozhodčích apod.) - pomoc při vedení kroužků se sportovním zaměřením - zajištění občerstvení pro účastníky sportovních akcí v parku Althaia - společná organizace výchovně vzdělávacích akcí - pomoc při výchově a vzdělávání žáků z prostředí sociálně znevýhodněného Minifarma Osoblaha - ukázky základních chovatelských technik - jízda na koních a ponících Lesy Krnov - sběr žaludů a kaštanů pro LZ Krnov KD Osoblaha Policie ČR - spolupráce při kulturních vystoupeních školy - kurzy předtaneční a společenské výchovy - poslední zvonění pro žáky devátých tříd - uveřejňování informací ze ZŠ a MŠ Osoblaha v teletextu - dopravní výchova besedy BESIP - pomoc při akcích s polskými dětmi-střelba, překážková dráha - prevence trestné činnosti - ukázky policejní práce

15 5. MATERIÁLNÍ OBLAST ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Popis zabezpečovaného úkolu termín odpovědný pracovník zajistit dostatečné množství pracovníků školy srpen ředitel školy zajistit hladký průběh přípravy nového oddělení MŠ srpen ředitel školy, školník provést periodické školení pracovníků v oblasti BOZP srpen ředitel školy, ved. ŠJ zpracovat statistické výkazy M 3, V 03 a V 13 září ředitel, zástupce ředitele zajistit nákup učebnic pro výuku na obou stupních září Carbolová, Žmolíková příprava a návrh rozpočtu na rok 2014 září ředitel školy, ekonomka zpracovat statistické výkazy-školní stravování říjen vedoucí ŠJ zpracovat plán hospitací s upřesněním na pololetí říjen ředitel školy, zástupce svolat plenární zasedání SRPŠ říjen ředitel školy opravit-přelakovat poškozené části palubovky v TV říjen školník dle možností rozpočtu položit PVC na podlahu listopad ředitel školy do další učebny na hlavní budově školník besedy s důchodci, bývalými pracovníky školy říjen, duben Vaculová zajistit školení vedoucích pracovníků PO a BOZP listopad ředitel školy připravit nové panely na vánoční výstavu 2013 prosinec školník informovat rodiče a veřejnost o akcích ve škole průběžně zástupce ředitele prostřednictvím teletextu a Internetu připravit zápis do 1. tříd na školní rok 2014/2015 do 15. února zástupce ředitele provést prověrky BOZP na celé škole květen vedoucí ŠJ, školník zajišťovat pravidelnou údržbu školních budov průběžně vedoucí ŠJ, školník a vnitřního vybavení školy včetně ŠJ a ŠD vedoucí vychovatel zajistit montáž ochranných sítí oken ve sklepě ŠJ říjen školník zajistit výměnu části střešních ventilací na hl. budově červenec ředitel školy zajistit veškeré revize ( elektro, Tv, HP apod.) prázdniny školník zajistit vybavení provozních pracovníků ochrannými průběžně školník, vedoucí ŠJ pomůckami dle vnitřní směrnice a předpisů BOZP dle možností rozpočtu zakoupit další datové projektory dle situace ředitel školy

16 Přidělení kabinetů ve školním roce kabinet odpovědný pracovník I. stupeň - výchovy Z. Lioliasová I. stupeň naukové předměty A. Carbolová JČ+ostatní jazyky E. Akulšinová Hv D. Vacula Dějepis + Ov M. Hrabovský Matematika J. Kolbeová Přírodopis+OU PŘ E. Jurčicová Fyzika M. Zetelová Správce OU F-CH M. Zetelová Chemie M. Zetelová Zeměpis M. Hrabovský Tv + správce těl. D. Vacula Pv, Pp + správce poz. D. Vacula Pv, Tp + správce dílny M. Zetelová Výtvarná výchova J. Žmolíková Sklad školních potřeb E. Jurčicová Sklad učebnic-i.stupeň A. Carbolová Sklad učebnic-ii.stupeň J. Žmolíková Didaktická technika J. Zetel Rodinná výchova-kuchyňka J. Kolbeová Správce učebny PC J. Zetel Školní družina J. Polách Žákovská knihovna M. Zetelová Učitelská knihovna E. Jurčicová

17 6. PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD VE ŠKOLNÍM ROCE PR seznámení s organizací školního roku - organizace přípravného týdne a zahájení školního roku - třídnictví, úvazky, dozory, platové zařazení - hlavní úkoly školního roku PR hodnocení a rozbor výsledků minulého školního roku - výroční zpráva za školní rok plán práce školy na školní rok pracovní řád, povinnosti pracovníků - metodický pokyn MŠMT k šikanování žáků - učební plány jednotlivých předmětů - individuální učební plány integrovaných žáků - přehled akcí a soutěží na celý školní rok 3. PR rozbor prospěchu a chování za I. čtvrtletí školního roku - kontrolní činnost - informační odpoledne pro rodiče - hodnocení plnění plánu práce - informace o čerpání rozpočtu školy - předložení návrhu nového rozpočtu - pokyny k inventurám PR hodnocení výchovně vzdělávací práce školy za I. pololetí - plnění preventivního programu prevence SPJ - rozmisťovací řízení - hospitační činnost - příprava kulturního programu na akci do Polska - zápis žáků do 1. tříd 5. PR rozbor prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku - rozmisťovací řízení, přijímací zkoušky - dopravní výchova, besedy BESIP - informativní schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků - školní výlety 6. PR hodnocení výchovně vzdělávací práce školy za II. pololetí - vyhodnocení plnění plánu práce - předběžná organizace příštího školního roku - zabezpečení prázdninového provozu školy a generálního úklidu - provoz školní družiny a školní jídelny - plán dovolených

18 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu a skončí v neděli 5. ledna Vyučování začne v pondělí 6. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Bruntál od do Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š kol a podporující zdraví Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 6 Š kol a podporující zdraví tel.: 765 e-mail: zscapkova@investtel.cz PSČ 9 49 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00. Charakteristika školy Název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více