ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Krásný Dvůr PROJEKT Šk.rok: 2013/2014 Zpracoval(a): Mgr.Věra Purnochová

2 Základní údaje Rozsah projektu: celoškolní Termín (datum): září 2013, prezentace práce na Jablečném dni Časová dotace: 30 hodin Ročník(y): ročník Uskutečněno v hodinách: Pč:1. až 8.r., Vv:1.až 9.r., Hv: 1.stupeň, Čj: 2.4.r., Prv: 2.r., Př 4.r., školní družina 1. až 5.r., Umístění: budova školy, prezentace práce žáků na zámku v Krásném Dvoře Stupeň vzdělávání 1. a 2. stupeň Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení: rozvíjí svoji samostatnost a tvořivost, plánuje a organizuje svoji činnost, rozvíjí vlastní aktivní dovednosti, hodnotí vlastní činnost Kompetence k řešení problémů: rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností; Kompetence komunikativní: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje; Kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; Kompetence občanská: respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. 2

3 Kompetence pracovní: efektivně využívá podnětné a tvořivé prostředí navozené pedagogy, připraví si a dodržuje správné pracovní podmínky Integrace průřezových témat Mezipředmětové vztahy Organizace řízení učební činnosti Organizace prostorová Nutné pomůcky a prostředky OSV rozvíjí schopnosti poznávání, uplatňuje sebepoznání a sebepojetí, uplatňuje kreativitu ENV posiluje pozitivní vztah člověka k životnímu prostředí Prvouka, Přírodověda, Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti Hudební výchova Skupinová, frontální, individuální Učebny v prostorách školy, hudebna, školní družina, nádvoří zámku v Krásném Dvoře Výtvarné a pracovní pomůcky podle potřeby k danému tématu, rytmické a melodické hudební nástroje CÍL PROJEKTU praktickými činnostmi žáky seznámit s různými pohledy na přírodu kolem nás výchovně ovlivnit budoucí činnosti žáků ve vztahu k životnímu prostředí získat praktické zkušenosti při realizaci výtvarných, literárních, pracovních a hudebních činností spojených s danou přírodninou - jablkem Dílčí cíle projektu: rozvíjet pracovní a sociální dovednosti při práci s přírodním materiálem seznámit se s vnitřní strukturou plodu - jablka zapojit žáky do rozhodovacích a posuzovacích procesů běžného života uvědomit si význam životního prostředí 3

4 prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí prohloubit estetické vnímání a cítění kontaktem s přírodninami rozvíjet hudebně pohybové dovednosti na dané téma METODY VYUŽÍVANÉ V PROJEKTU pozorování přírody, pracovního postupu aktivní realizace návrhu na téma jablko výtvarné a pracovní ztvárnění podle společného plánu skupinová práce, individuální nácvik prezentace výrobků a výtvarných děl realizace kulturního vystoupení TEORETICKÁ ČÁST Projekt je realizován v rámci každé třídy a ŠD během výuky v předmětech: Vv, Pč, Čj, Hv,Prv,Př podle daného plánu a různorodosti témat. Jeho vyvrcholením je prezentace prací na Jablečném dni na zámku v Krásném Dvoře. PRAKTICKÁ ČÁST Realizace projektu v jednotlivých ročnících a předmětech: (témata hodin jsou v některých ročnících totožná, neboť výuka probíhá ve spojených třídách) Hudební výchova (1. 5. ročník) Témata hodin: nácvik hudebního pásma na Jablíčkový den - žáci pracují s písněmi: Září, Tři jablíčka, Koulelo se, koulelo, Pod naším okýnkem, Měla babka čtyři jabka, Ručičky si umajem, Nemůžem jen sedět - upevňují si zásady hlasové hygieny - mění dynamiku a tempo v písních - rytmizují říkadlo, samostatně udržují danou rytmickou figuru - osvojují si intonaci a hudebně pohybový doprovod k písním Pracovní činnosti (1. ročník) Téma hodiny: koláž jablko 4

5 - žáci vytrhávají a lepí různé drobné tvary barevného papíru podle předlohy - rozvíjí jemnou motoriku, osvojují si čistotu práce při lepení Pracovní činnosti (2. 4. ročník) Téma hodiny: závěsná dekorace ve tvaru jablka - žáci pracují s předlohou: obkreslují, vystřihují - sestavují jednotlivé díly, lepí tvary - za pomoci učitele vytvoří závěs Pracovní činnosti ( ročník) Téma hodiny: práce na pozemku - žáci sbírají jablka ve školním sadu - osvojují si způsob ukládání jablek do beden a správné zásady uskladnění jablek na zimu - seznamují se s různými odrůdami jablek - upravují pozemek, hrabou spadané listí Výtvarná výchova (1. ročník) Téma hodiny: podzimní jabloň - žáci malují temperovými barvami - využívají pozorování tvaru, barev jablíček - barevně experimentují, míchají hnědou a červenou barvu - tvoří otisky rozkrojeného jablka Výtvarná výchova (2. ročník) Téma hodiny: rozkrojené jablko - žáci zapouští barvu do vlhkého podkladu - obkreslují šablonu ve tvaru jablka - rozlišují různé druha a typy linií Výtvarná výchova (4.ročník) Téma hodiny: výroba papírového tiskátka - žáci tvoří ze čtvrtky tiskátko jablka - tisknou pomocí temperové barvy na bílý podklad Výtvarná výchova ( ročník) Téma hodiny: reklamní igelitové tašky - vytváří dekorativní návrhy na reklamní igelitky 5

6 - barevně zvýrazní dekoraci - promyslí a vyjádří prostorové rozvržení Výtvarná výchova (8. 9..ročník) Téma hodiny: dárková taštička - žáci řeší dekorativní návrh na dárkovou taštičku - pracují se šablonou (jablko) nebo využívají vlastních návrhů koláže - taštičky naplní ovocnými bonbóny s jablečnou příchutí nebo malým dárkem Český jazyk čtení (2. ročník) Téma hodiny: četba článku s podzimní tématikou Šípky - žáci čtou nahlas i potichu, dodržují správnou intonaci a frázování - vypravují o změnách na podzim Český jazyk čtení (4. ročník) Téma hodiny: četba a nácvik recitace básně Kolelo se, koulelo od J.Seiferta - objevují námět, obsah, členění básně: verše, sloky, rýmy - samostatně recitují, dodržují správné frázování a intonaci Prvouka (2. ročník) Téma hodiny: změny na podzim - rozlišují stromy listnaté a jehličnaté - pojmenují stromy a jejich plody - rozlišují a ovoce a zeleninu Přírodověda (4. ročník) Téma hodiny: opakování 3.r. listnaté stromy - přesně pojmenují a rozpoznají listnaté stromy a jejich plody - popíší stavbu stromu a keře Školní družina: (1.až 5.ročník) Téma práce: jablíčka z keramické hmoty - pracují s modelovací hmotou, válí, vykrajují dané tvary, doplní detaily Téma práce: dekorování jablíček - rozvíjí tvořivost a zručnost při práci s temperovou barvou, lakují 6

7 Téma práce: mísa s ovocem - žáci kreslí křídou, vystihnou správné tvary Témata skupinových rozhovorů: zdravé a nezdravé potraviny správná životospráva ovoce a jeho zpracování jablíčkové recepty našich babiček Témata dalších činností: zpěv písniček o jablíčku vlastní literární tvorba básniček o jablíčku VÝSLEDKY A HODNOCENÍ Zadaná témata vyučovacích hodin žáci splnili. 1. Každá třída vystavila ve své třídě nebo na chodbách školy svoje výkresy a výrobky 2. Proběhla veřejná prezentace prací v každé třídě společné hodnocení práce 3. Realizovala se prezentace školy na nádvoří zámku v Krásném Dvoře na Jablečném dni: - výstava výtvarných prací, výtvarné dílny (soutěže pro děti - Jablíčkohraní) - prodej některých rukodělných výrobků - pěvecké pásmo (veřejné vystoupení žáků) PŘÍLOHY Program pěveckého vystoupení na Jablečném dni Fotodokumentace 7

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM

ŠVP Gymnázium Žatec od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM od 1.9.2014 nižší stupeň osmiletého studia ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE aktualizace září 2014 1 od 1.9.2014 nižší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více