Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program ZŠ Kelč"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen

2 Obsah Strana 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy 2.1. Charakteristika školy 5 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy Profil absolventa Výchovné a vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Učební plán 4.1. Celkový 1. stupeň Celkový 2. stupeň Ročníkový stupeň stupeň Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy 5.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a jej aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Přírodověda Prvouka Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 2

3 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Příprava pokrmů Využití digitálních technologií Svět práce Pracovní výchova Pěstitelství a chovatelství Doplňující vzdělávací obory 6.1. Dramatická výchova Konverzace v anglickém jazyce Dopravní výchova Sportovní hry Péče o dítě Šití Základy administrativy Seminář z matematiky Seminář z českého jazyka Přírodopisný seminář Technické činnosti Seminář z chemie Seminář z fyziky Informační a komunikační technologie Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby hodnocení Kritéria hodnocení 8.. Školní projekty Celoškolní projekt 8.2. Sportovní soutěže školy 8.3. Zvonkování 8.4. Seznámení s činností knihovny 8.5. Pohádkový zápis 8.6. Jarmark 8.7. Vánoční besídky 3

4 1. Identifikační údaje ÚÚdaje o škole název školy Základní škola Kelč, okres Vsetín REDIZO IČ adresa školy č.p. 229, Kelč ředitel Mgr. Roman Blaha Kontakty: telefon , www zskelc.cz fax Zřizovatel: Název Město Kelč IČ Kontakty: Adresa Městský úřad Kelč, Náměstí 5, Kelč Telefon Fax www 4

5 2. Charakteristika školy VELIKOST ŠKOLY Základní škola Kelč je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Vlivem demografického vývoje se mění částečně počet tříd v jednotlivých ročnících. Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy, popř. pro obce, v nichž školy nejsou vůbec. Nedaleko budovy školy se nachází městské autobusové nádraží, kam žáci denně přijíždějí (cca 40 % žáků dojíždí z okolních obcí). Škola je umístěna v klidné části města nedaleko centra, v sousedství je park s kulturním domem, městské kino a sportovní areál místní tělovýchovné jednoty. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladých učitelů až po zkušené pedagogy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro ambulantní nápravu dyslexie a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni. Dále ve škole pracuje koordinátor ŠVP, koordinátor IKT, metodik EVVO a metodik školní prevence. Asi jedna třetina vyučujících ovládá aktivně anglický jazyk. Někteří vyučující prošli v minulosti kurzem osobnostní a sociální výchovy v rámci celostátního projektu Dokážu to? a vedení školy (ředitel a jeho zástupkyně) jsou absolventy šesti modulů republikového projektu Trvalá obnova školy (TOŠ), který se taktéž realizuje v rámci Dokážu to? jako pomoc při vzdělávání managementu škol. Za důležité ve výchovně vzdělávacím procesu je považováno vzdělávání a výchova dětí podle nejnovějších poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. V uplynulých letech přibližně 90 % pedagogů prošlo úrovní Z ve školení práce na počítači v projektu P I SIPVZ a přibližně 60 % pedagogů prošlo úrovní P (úvodní modul, volitelné moduly: excel, počítačová grafika a digitální fotografie). Cílem je dobré zvládnutí práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky při výuce žáků. DLOUHODOBÉ PROJEKTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Škola nerealizuje dlouhodobé projekty a nespolupracuje se žádnými subjekty na mezinárodní úrovni. 3. Charakteristika ŠVP 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Základní vizí je vytvořit se žáky, s učiteli, nepedagogickými zaměstnanci školy a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků a zřizovatelem školu zajímavou pro žáky, s příznivým vnitřním klimatem, školu, která podněcuje samostatnost dětí, umožňuje osvojit si strategii učení a motivaci pro celoživotní učení, podněcuje žáky k tvořivému myšlení, k řešení problémů, k logickému uvažování, vede žáky k účinné komunikaci, spolupráci, učí je chránit a upevňovat si své zdraví. Naší snahou je vytvořit školu, ve které má své nezastupitelné místo přátelství, je pamatováno 5

6 na smysluplné trávení volného času, na systém a řád. a) Oblast výchovy a vzdělávání - ve vyučování používat metody kooperativní a činnostní výuky - pamatovat na prioritu očekávaných výstupů a školních výstupů - pracovat s chybou jako s nástrojem procesu učení - využívat k výuce všech prostor školy a vytvářet nová střediska výuky - nabízet a spoluorganizovat se žáky bohatý sociální program - zavádět do výuky moderní prezentační techniku b) Věcné prostředí - v souvislosti s výukou dle ŠVP pro ZV je třeba investovat do nákupu pomůcek pro samostatnou práci žáků - výukové prostory je třeba obohatit o další možnosti - nové odborné učebny c) Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a veřejností - do procesu výuky a výchovy zapojovat stále více zákonné zástupce žáků - ankety, besedy, www stránky - pokračovat v otevírání školy rodičovské a jiné veřejnosti tradičními školními akcemi i aktivní pomocí, naučit se být partnery - zachovat a rozvíjet činnost Sdružení rodičů, využívat možnosti dialogu i aktivního podílu na školním životě - hledat sponzory pro rozvoj školy. Škola, jak ji chápeme, by měla být místem klidu, pohody a bezpečí, které umožňuje maximální rozvoj dětí s různým nadáním a které nenásilnou formou probouzí v dětech tvořivost, zdravé sebevědomí, schopnost spolupráce, sebereflexe, empatie, schopnost zaujmout postoj, pochopit souvislosti, adekvátně reagovat na vzniklou situaci, vnímat vše, co nás obklopuje. Všichni mají příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitost světa, rozvinout zvídavost a fantazii, naučit se všestranné komunikaci, která povede k seberealizaci a k rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů. Společně poznáváme to, že každý vidí skutečnost jinýma očima, vnímá ji jiným svým způsobem, uvědomuje si a vyznává jiné hodnoty, že jsme každý jiný. Proto by měl náš vzdělávací program respektovat osobnost každého žáka v jeho individuálních potřebách a zájmech a měl by mu pomoci v jeho osobním rozvoji. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale bude tvořit základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 6

7 3.2. PROFIL ABSOLVENTA Profil absolventa představuje jakýsi souhrn schopností, dovedností a postojů žáka. Proto by veškerá činnost školy měla k tomuto cíli směřovat. Naplněním výstupů z jednotlivých ročníků a předmětů, školními pravidly, samotným učivem, volbou metod a celkovým klimatem školy by měl být profil absolventa základní školy vytvořen a při opouštění školy dokončen. Profil absolventa Základní školy KELČ - je zodpovědný a samostatný - asertivně komunikuje a spolupracuje - aplikuje své znalosti - je vybaven znalostmi, vědomostmi, dovednostmi a návyky potřebnými k dalšímu studiu na různých typech a oborech škol dle vlastního výběru - během studia získává kompetence potřebné pro profesní orientaci a studium na vyšším stupni vzdělávání - využívá různé zdroje informací - umí formulovat své myšlenky, akceptuje názor druhého - k řešení problému přistupuje aktivně - vystupuje kultivovaně - dosáhl maximálního rozvoje všech složek své osobnosti - ctí kulturní tradice národa. 7

8 3.3. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE (společné postupy na úrovni školy uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků) Kompetence k učení Žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti Žák poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Žák vybírá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Žák operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy Popis: Jako škola se snažíme o to, aby si žák: - při práci na úkolech dokázal stanovit dílčí cíle - uměl objektivně zhodnotit výsledky své práce Jako škola se snažíme o to, aby žák: - dokázal vyhodnotit svou práci - se zapojoval dle svých zájmů a možností do různých soutěží a olympiád Jako škola se snažíme o to, aby: - během výuky byl kladen důraz na čtení s porozuměním a na práci s textem - žáci pracovali s různými informačními zdroji - učebnice, příručky, encyklopedie, aby navštěvovali knihovnu, používal internet, využívali poznatků ze školních exkurzí a výletů - se žák dle možností a zájmů aktivně zapojoval do akcí pořádaných mimo vyučování a získané poznatky uměl využít v procesu učení Jako škola se snažíme o to, aby se žák: - zapojoval se do prací na projektech, při práci projevoval tvořivost a dokázal propojovat znalosti z různých vzdělávacích oblastí - dokázal správně a přesně vyjadřovat za pomocí pojmů a znaků Kompetence k řešení problémů Popis 8

9 Žák samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy používá při řešení obdobných nebo nových problémových situací Žák ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy používá při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů Žák kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Žák vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností Žák vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení prob Kompetence komunikativní Žák využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Jako škola se snažíme o to, aby žák: - využíval logické myšlení - dokázal používat algoritmy řešení problémů Jako škola se snažíme o to, aby žák: - dokázal obhájit své řešení - uměl použít dané řešení i při plnění nových úkolů - si byl vědom, že pro pokrok je důležitý jak úspěch, tak neúspěch v práci Jako škola se snažíme o to, aby si žák vyzkoušel: - veřejně vystoupit před skupinou lidí ( třída, škola ) - různé způsoby vlastní prezentace (referát, recitace, zpěv, výtvarné práce ) - různé způsoby skupinové prezentace (úloha v rámci kooperační skupiny ) - práci s mladšími spolužáky (starší učí mladšího ) Jako škola se snažíme o to, aby žák: - využíval různé způsoby řešení problémových situací ve škole i mimo školu - na základě získaných informací přemýšlel o příčinách, průběhu a důsledcích jevů - si uvědomil, že jeden jev může mít i více řešení ("co kdyby, kdyby...") Jako škola se snažíme o to, aby žák: - uplatňoval takové metody práce, při kterých sám dochází k výsledkům a řešení (skupinová práce, projekty a projektové dny, vzájemné učení spolužáků ) - dokázal porovnávat různé způsoby dosažení cíle (vzájemné porovnání dvou různých správných řešení a určení toho, které je efektivnější ) - byl ve své práci vytrvalý a trpělivý a nenechal se odradit prvotními neúspěchy Popis Jako škola vedeme žáka k tomu, aby: - využíval různé informační zdroje (texty,média, obrazové a zvukové materiály ) - získané poznatky dokázal efektivně využívat - se uměl dorozumívat v běžných životních situacích 9

10 Žák využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Žák naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje Žák rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu Kompetence sociální a personální Popis Žák přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - uměl komunikovat prostřednictvím informačních technologií Jako škola vedeme žáky k tomu, aby: - vhodnými komunikativními dovednostmi přispívali k přátelské atmosféře mezi spolužáky ve třídě, dále mezi třídami, v celé škole - si žák uvědomil význam spolupráce s ostatními, ve škole i mimo školu (rodina, zájmové organizace, navazování kontaktů přes internet - zdokonalování se v cizích jazycích Jako škola usilujeme o to: - aby žák dodržoval etiku komunikace - aby byl tolerantní i k ne příliš zdařených názorům, má právo nevědět - aby žák uměl argumentovat a obhajovat svůj názor - aby žák byl schopen naslouchat druhému, respektoval názor druhých lidí Jako škola nabízíme: - takové činnosti, kterými si žák rozvíjí všechny formy komunikace - verbální, písemnou, výtvarnou, hudební, pohybovou, a to s důrazem na vlastní prožitek - možnost zapojit se do konkrétních činností ve škole - rozhlasové relace, návštěva Mikuláše, vánoční zvonkování, volitelný předmět Dramatická výchova Jako škola usilujeme: - aby žák dokázal správně a vhodně komunikovat se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu - aby žák ve vyučovacím procesu dokázal správně používat příslušnou terminologii dané vzdělávací oblasti - aby žák dodržoval systém v projevu ústním i písemném (např. úprava sešitů, přiměřenost vyjadřování vzhledem k situaci, užívání spisovného a nespisovného jazyka ) Jako škola vedeme žáky k tomu, aby: - uměli pracovat v týmu - skupině, zkoušeli si různé role - měli radost z úspěchu druhých - dokázali kriticky zhodnotit vlastní práci ve skupině, ale i práci ostatních členů skupiny - snažili se vyvozovat poučení pro sebe z práce jiných 10

11 Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce Žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá Kompetence občanské Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka Žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit Žák respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí Jako škola podporujeme u žáků: - zdravé sebevědomí a ctižádost - vedeme je k tomu, aby se nenechali odradit neúspěchem, aby se dokázali poučit z chyb, kterých se dopustili - pocit sounáležitosti a dobrých vztahů (organizace školních a mimoškolních akcí) Jako škola se snažíme vést žáky tak, aby: - dokázali vytvořit pravidla pro společnou práci - byli schopni spolupracovat s druhými a respektovali je - byli ochotni pomáhat jiným Jako škola vedeme žáky k tomu, aby: - respektovali a dodržovali předem stanovená pravidla soužití a práce ve třídě a škole - si uvědomovali svá práva, ale také povinnosti a při jejich porušení dokázali přijmout sankce - rozpoznali projevy všeho, co by mohlo narušit dobré vztahy mezi žáky Popis Jako škola usilujeme o to, aby žák: - znal základní pravidla chování za mimořádných okolností (povodně, požáry, havárie apod.) - byl seznámen se základy první pomoci Jako škola se snažíme o to, aby se žáci: - podle vlastního zájmu zapojovali do zájmových kroužků školy - aktivně zúčastňovali preventivních programů školy a programů jiných organizací a institucí Jako škola usilujeme, aby žák: - svým chováním přispíval k přátelské atmosféře ve škole - uznával rovnocennost etnických skupin a kultur, snažil se pochopit jejich kulturu a duchovní hodnoty - dodržoval pravidla společenského chování, a to jak mezi sebou, tak v kontaktu s dospělými osobami - upozornil na případné projevy fyzického nebo psychického násilí 11

12 Žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu Žák chápe základní ekologické souvislosti a enviromentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví Kompetence pracovní Žák rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání Žák přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky Jako škola usilujeme, aby žáci: - dodržovali pravidla školního řádu - znali svá práva i povinnosti - cítili zodpovědnost za svou práci a v případě nezdaru uměli přijmout důsledky - byli si vědomi toho, že svým chováním školu reprezentují i na veřejnosti Jako škola podporujeme: - rozvoj enviromentální výchovy - třídění odpadu ve škole i mimo školu Popis Jako škola - v maximální míře využíváme poznatků z předmětu Svět práce, který formuje u žáků jejich představy o budoucím povolání - organizujeme exkurze, např. do místních firem a institucí Jako škola dbáme na: - bezpečnost všech žáků při praktických cvičeních - vedeme žáky k tomu, aby přemýšleli o organizaci své činnosti z hlediska BOZ - činnostmi v praktických cvičeních usilujeme o to, aby si žáci vytvářeli kladný vztah k životnímu prostředí Jako škola: - různými formami ujasňujeme žákům představu o reálné podobě budoucího povolání (exkurze, přednášky, filmy, besedy) - nabízíme žákům širokou škálu volitelných předmětů Jako škola nabízíme žákům: - takové předměty, v nichž si mohou prakticky vyzkoušet své dovednosti a rozvíjet je - osvojuje si běžné pracovní návyky ( připravenost pomůcek, vedení sešitů,.. ) 12

13 3.4. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením, více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). V naší škole se nejvíce setkáváme se žáky s vývojovými poruchami učení. Naším cílem je vytvářet ve škole pro tyto žáky dostatečně podnětné a vstřícné prostředí, diferencovat a individualizovat výuku v souladu s potřebami a možnostmi jednotlivých žáků. Ve škole má tuto oblast na starosti výchovná poradkyně, která spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou ve Valašském Meziříčí. Výchovná poradkyně spolu s učiteli provádí depistáž žáků s vývojovými poruchami učení v jednotlivých třídách a následně se souhlasem rodičů a ve spolupráci se školským poradenským pracovištěm (pedagogickopsychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem) navrhuje reedukaci těchto poruch u dětí. Na prvním stupni spolupracuje s vyučujícími vyškolenými v oblasti ambulantní nápravy dyslexie (AND). Vyučující se těmto dětem věnují individuálně. Do výuky zařazují speciální metody a formy práce, využívají vhodné reedukační, kompenzační a didaktické pomůcky, podle potřeby i speciální učebnice, výukové programy apod. Navrhne-li pedagogicko-psychologická poradna integraci žáka, je pro něj na základě odborného posudku k integraci a žádosti zákonných zástupců žáka vytvořen individuální vzdělávací plán, na kterém spolupracují třídní učitel, ostatní učitelé, výchovná poradkyně, rodiče žáka a v neposlední řadě žák sám. Individuální vzdělávací plán schvaluje ředitel školy. Výchovná poradkyně se nejméně dvakrát do měsíce schází s vyučujícími integrovaných žáků, aby s nimi prokonzultovala stav vyučovacích výsledků těchto dětí a aby v případě potřeby zajistila další odbornou pomoc. Při nápravách poruch učení jsou využívány reedukační a kompenzační pomůcky napomáhající efektivní výuce a umožňující získání požadovaných dovedností. Kromě různých pravopisných tabulek, didaktických her, obrázků, čtecích okének, bzučáků, dyslektických čítanek a alternativních textů, pracovních listů na rozvoj koncentrace pozornosti a smyslového vnímání jsou využívány i různé počítačové programy. Při hodnocení výsledků žáků učitelé zohledňují druh, stupeň a míru konkrétního postižení nebo znevýhodnění ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, se snažíme věnovat i dětem mimořádně nadaným. Pozornost je věnována včasné identifikaci mimořádně nadaných žáků a poskytování odpovídající péče. Výchovná poradkyně spolupracuje v této oblasti s třídními učiteli, s učiteli jednotlivých předmětů a školským poradenským zařízením (pedagogicko psychologickou poradnou). Učitelé se na výuku pečlivě připravují, musí umět reagovat velmi pružně na případné dotazy a postřehy zvídavých dětí. Nadaným dětem umožňujeme pracovat vlastním tempem, vytváříme pro ně ve škole vlídné prostředí. Pozornost je věnována nejen rozvíjení jejich talentu, vlastní aktivity a tvořivosti, ale 13

14 i osobnostní výchově. Vedeme je k rovnému přístupu k ostatním dětem, učíme je i toleranci a ochotě pomáhat slabším žákům. Při výuce bývají tito žáci pověřováni vedením pracovních skupin. Mají možnost řešit problémové úlohy překračující rozsah základního učiva. Ve vyučování jsou v některých předmětech využívány formy vnitřní diferenciace. Pro mimořádně nadaného žáka může být na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny vytvořen individuální plán, který využívá možnosti obohacování učiva a akcelerace vzdělávání (umožňuje např. žákovi zúčastnit se výuky některých předmětů ve vyšším ročníku). Podle potřeby je plán aktualizován a upravován. Této možnosti jsme zatím u nás ve škole nevyužili. 14

15 3.6. ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Formy práce realizace průřezových témat: a) integrace průřezových témat do předmětů viz tabulka b) projektové dny a naplňování průřezových témat různými činnostmi a aktivitami. Poznámka č.1.: VZ 8: Vliv rodinného prostředí, situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti, zdravé projevy osobnosti Poznámka č. 2: VZ 8: Skupinová práce: Příčiny a následky (krizové situace v rodině, mezigenerační konflikty, předčasné těhotenství, nezletilá manželství) Poznámka č. 3: VZ 6: Skupinová práce: Živiny a jejich význam pro organismus Osobnostní a sociální výchova OSV 1 Rozvoj schopností poznávání OSV 2 - Sebepoznání a sebepojetí OSV 3 - Seberegulace a sebeorganizace I. stupeň II. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník PRV (Jsem školák - prav.chov. a návyky) VV (Vzpomínky na prazdniny) ČJL (rozhovor o pořadu Nikdo není ) M (krychle, kvádr-různé pohledy na 1 věc, názor VZ (Krizové situace) ZAV (Individuální výuka) NJ- 2. lekce (Já a moje rodina) VZ (Vliv rodin. prostředí na rozvoj osob., zdravé projevy osob.) VZ (Projekt: (Reportáž o zdravém životním stylu) OV (Osobnost) OV (Osobnost) VZ (Biorytmy, negativní vliv prostředí, duševní hygiena, relaxace NJ-1. lekce (Mezilidsk vztahy) OV (Občan ČR) CH (Laborator práce) OSV 4 - Psychohygiena OSV 5 - Kreativita OSV 6 - Poznávání lidí OSV 7 - Mezilidské vztahy OSV 8 - Komunikace PRV (Člověk ve společ.) PRV+VV (Kresba postavy) PRV (Člověk a jeho zdraví) VV (Vánoční dekorace) ČJL (Sloh: Dopis) Třídnické hodiny VZ (Těles, duš. a sociál. zdraví) VV (výtvarná realizace OV (Společ. chování) VZ (Dospívání) VZ (Skupinová práce) Pozn. č.3 VZ (Duševní hygiena) VV (výtvarná realizace AJ (Zábava, rodina) VZ (První sexuální kontakty LV (Malý princ) VZ (Duševní zdraví) VV (výtvarná realizace VZ (Skupinová práce) Pozn. č. 2 VZ (Osobnost) OV (Komunikace) NJ-4. lekce (zdravý živ styl) VV (výtvarná realizace LV (Hrozny Hněvu - model rodiny) AJ (Rozhovor OSV 9 - VV VZ D D D(Atentát 15

16 Kooperace a kompetice OSV 10 - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 11 - Hodnoty,postoje, praktická etika Výchova demokratického občana VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 - Občan, občanská společnost a stát VDO 3 - Formy participace občanů v politickém životě VDO 4 - Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování M (Počítání v oboru 0-20:slovní úlohy, nákupy) (tematická kresba - skup. práce) ČJL (Stavba slov nadřazenných a podřazených) Etic.vých. (praktické úkoly, pozdrav, poděkování, hodnocení, sebehodno cení VL (Jsem občan ČR, Můj domov) VL (ČRdemokrati cký stát) VL (Demokr. stát, volební systém) (skup.práce: role v rodině) PCH (Zelenina, ovoce, léčivky) D (Spartakovo povstání) OV (Instituce a firmy v obci) D (Aténská demokracie) OV (Naše obec) D (Aténská demokracie) (Husitské války) LV (Tajný deník A. Molea) D (Objevné plavby) OV (Základní a specifická lidská práva) OV (Česká republika: vlast) OV (Právo volební, volby) D (Budování parlamentní politiky ve středověké Anglii a Francii) (Revoluční rok 1848 v Evropě) CH (Směsipozorování, pokusy, BOZ, lab. Práce) D (Vznik R-U, postoj Čechů k rak.- uher. vyrovnání) OV (Občanské povinnosti, práva občanů) OV (Právo) OV (Právní stát, občanská a právní kultura) D (Vznik USA, budování demokracie, demokratická ústava) na Heydricha odboj) LV (Hrozny hněvu - model rodiny) LV (Válka s mloky) OV (Ústava, občan ČR) OV (Člověk a stát) OV (Člověk a stát) OV (Člověk a stát) D (Politick systém 1. republiky) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá VMEGS 2 - Objevujeme PRV (Kamarádi AJ (Státy) VL ( VL (Globus, sousední AJ (Texty o Velké Británii) F (Převody jednotek) LV (O Konstantinovi filosofovi) NJ 8. lekce (mezinárodní porozumění) NJ 5. lekce (Komunikace mezi lidmi z různých zemí) AJ (Texty o Velké Británii) D (Integrač. tendence po r.1945) Z (Orientace na mapě 16

17 Evropu a svět z Evropy) státy) světa) VMEGS 3 - Jsme Evropané PRV (Sousedé ČR) VL (ČRsoučást Eu) D (Stěhování národů) OV (Země a národy Z (Orientace na mapě) OV (Mezinár. organiz.) Multikulturní výchova MKV 1 Kulturní diference AJ (Svátky, oslavy) LV (Hoši od Bobří řeky AJ (My Family Moje rodina) OV (Komunikace) D (Holocaust MKV 2 Lidské vztahy MuV 3 - Etnický původ MKV 4 - Multikulturalita MKV 5 - Princip sociálního smíru a solidarity Enviromentální výchova EV 1 Ekosystémy EV 2 - Základní podmínky života EV 3 - Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV 4 - Vztah člověka k prostředí Mediální výchova MeV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení MeV 2 - Interpretace PRV (Člověk - tělo, spolužáci) ČJL (Cestuje me po světě - vyprav.) PRV (Příroda a její rozmanito sti) ČJL (Noviny, časopisy a jiná média) PRV (Spolužáci, škola) PRV (Voda) PRV (Voda) ČJL (Vypravování) VL (Můj kraj Př (ekologie) OV (Společenské chování) D (Osidlování Evropy) AJ (Národní tradice) P (Ekosystémy P (Planeta Země) P (Život na Zemi) Z (Krajina a životní prostředí) Sloh (Reklama, jak oslovuje zákazníka) Sloh (Reklama, jak oslovuje OV (Lidská práva) D (Příchod Slovanů na naše území LV (Rýže) OV (Země a národy ČR) P (Vývoj živočichů) VZ (Zdravý životní styl) OV (Člověk a příroda LV (Nové názvy) LV (Hovory o knihách) Sloh (Fotografie jako mediální VZ(Skupinová práce) Pozn.č. 1 D (Kolonizace 18. a 19. století) AJ (USA - New York) D (Vznik čs. legií a jejich působení na frontách 1.s.v.) CH (Voda, vzduch) D (Průmyslová revoluce 18. a 19. století) Sloh (Výklad) D (Úloha novin v období národ. D (Rasové teorie 19 a 20. stol.) AJ (získává- Ní financ, prostředků D (SHK Z (Světové ekologické problémy) OV (Globální problémy lidstva) OV (Globální problémy lidstva) LV (Zasvěcení) 17

18 vztahu mediálního sdělení a reality MeV 3 - Stavba mediálních sdělení MeV 4 - Vnímání autora mediálního sdělení MeV 5 - Fungování a vliv médií ve společnosti MeV 6 - Tvorba mediálního sdělení MeV 7 - Práce v realizačním týmu ČJL (Reklama) PRV (Předpo věď počasí) ČJL (Pozvání na vánoční jarmark) PV+VV (Stavebnice skupinová ráce) ČJL (Cílové skupiny reklamy) zákazníka sdělení) obrození) Sloh (Vypravo - vání) Sloh (Vypravo - vání) Sloh (Reklama, jak oslovuje zákazníka Sloh (Reklama, jak oslovuje zákazníka Příprava a realizace projektů Sloh (Práce s odborným textem) Sloh (Práce s novinovým titulkem) VZ (Reklama) ČJL (Fotografie jako mediální sdělení) Sloh (Reklama a její síla) Sloh (Práce s novinovými titulky) Sloh (Výklad) Sloh (Úvaha) Sloh (Úvaha) Sloh (Úvaha) Příprava a realizace projektů Sloh (Zpráva, oznámení) Sloh (Rozho vor) D (7. velmoc) Sloh (Fejeton, reportáž)) Příprava a realizace projektů 18

19 4. Učební plán 4.1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk 9 9 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Přírodověda 3 0 Prvouka X Vlastivěda 3 X Umění a kultura Hudební výchova 5 0 Výtvarná výchova 7 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 5 Pracovní výchova 5 X Doplňující vzdělávací obory Dopravní výchova X 19

20 4.2. Celkový 2. stupeň Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk 6 6 Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie 1 0 Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova 4 0 Člověk a příroda Fyzika Chemie 4 0 Přírodopis 6 0 Zeměpis 6 0 Umění a kultura Hudební výchova 4 0 Výtvarná výchova 6 0 Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3 X Tělesná výchova Člověk a svět práce Příprava pokrmů Využití digitálních technologií 1 X Svět práce 2 X Pěstitelství a chovatelství X Doplňující vzdělávací obory

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů

Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo 1. období konec 3. ročníku Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Profil žáka Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo Profil žáka definuje očekávanou úroveň naplňování klíčových kompetencí stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání. Profil

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně

Předmět je vyučován jako samostatný volitelný předmět v 9. ročníku jednou hodinou týdně z disponibilní časové dotace. Výuka probíhá v odborné učebně ELEKTRONIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí s následujícími předměty: Přesahy z předmětů

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více