Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne

2 a) Základní údaje o škole Název školy: Datum vzniku organizace: Zřizovatel: Základní škola v Teplé, příspěvková organizace Školní 258, Teplá IČ Město Teplá Masarykovo nám. 143, Teplá IČ : Kontaktní údaje: tel web Ředitelka školy: Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Leheňová Mgr. Gabriela Rastočná Rada školy předseda Mgr. Pavlína Valečková poslední volby: b) Přehled oborů vzdělávání a charakteristika školy Základní škola v Teplé je úplná základní škola s ročníkem a třemi třídami s upraveným vzdělávacím programem. Ve třídách s upraveným vzdělávacím programem jsou vyučováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména žáci s lehkým mentálním postižením. Ve školním roce 2013/14 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Spolu za poznáním, ve třídách s UVP podle přílohy č. 1 Volitelné předměty: Nepovinný předmět: Domácnost Sportovní hry Literárně dramatická výchova Anglický jazyk volitelný Region Etická výchova Reedukace 2

3 Zájmové útvary: Název Počet žáků k Šikulky 12 Vaření 12 Taneční soubor I ukončen Taneční soubor II 15 Taneční soubor III 18 Rybáři ukončen Hra na kytaru ukončen Florbal 22 Celkem 79 Počty tříd a žáků k Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,12 2. stupeň ,5 třídy s UVP Celkem ,27 Škola se nachází ve třech objektech v okruhu 300 metrů. Součástí školy je školní družina se třemi odděleními. K bylo zapsáno 85 žáků. Provozní doba školní družiny je 6:00-7:45 a 11:45 16:00. V rámci školní družiny pracovaly zájmové útvary (viz tabulka). Ke škole patří školní jídelna, kde se v loňském školním roce stravovalo 141 žáků, 33 zaměstnanců ZŠ a ZUŠ a v rámci doplňkové činnosti školy 77 cizích strávníků. Škola disponuje 16 kmenovými učebnami a 8 odbornými učebnami (tělocvična, učebna výchov, fyzika - chemie, výtvarná výchova, výpočetní technika, cvičná kuchyně, učebna jazyků 1.st. a 2.st.). K výuce tělesné výchovy a pro zájmové útvary využívá škola i městskou sportovní halu, která je vzdálena asi 500 m od školy, v případě příznivého počasí také hřiště TJ Sokol Teplá. 3

4 c) Personální zabezpečení činnosti školy (červen 2014) Pedagogové Počet pracovníků Přepočtené úvazky z toho : učitelé 20 18,81 vychovatelky ŠD 3 2,54 asistenti pedagoga 4 2,68 Správní zaměstnanci Školní jídelna 3 2,3 Celkem 35 33,57 4

5 5

6 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Funkce Počet pracovníků Kvalifikovaní celkem Ředitelka školy 1 1 Zástupkyně ředitelky 1 1 Učitelé přípravná tř. 1 1 Učitelé 1. stupeň 7 7 Učitelé 2. stupeň 7 5 Učitelé ve třídách s UVP 3 1 Vychovatelé 3 3 Asistent pedagoga 4 2 Celkem

7 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do 1. třídy přišlo v řádném termínu z toho po loňském odkladu Odklad školní docházky byl povolen 47 žáků 12 žáků 7 žákům Dva žáci zapsaní na naší škole přestoupili do jiné školy, pět žáků se zapsalo dodatečně. Pro školní rok 2014/15 bylo 11 žáků přijato do přípravného ročníku, z toho 4 žáci po odkladu školní docházky. 7

8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků běžných tříd základní školy Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. stupeň II. stupeň CELKEM Celkový prospěch žáků ve třídách s upraveným vzdělávacím programem Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo I. stupeň II. stupeň CELKEM Příprav.třída ŠKOLA CELKEM

9 Počty žáků přijatých do 1. ročníků středních škol - střední odborné školy (maturitní obory): 9 žáků - střední odborná učiliště: 12 žáků - nehlásili se nikam (vyšli) 3 žáci Výchovná opatření Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Počet žáků 29 1 Nejčastější důvody - účast v soutěžích a vystoupeních - vzorné plnění školních povinností - reprezentace školy - vynikající studijní výsledky Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Počet žáků Nejčastější důvody - opakované porušování školního řádu - kázeňské přestupky - porušování norem slušnosti - zapomínání pomůcek - opakované vážné porušování školního řádu - neomluvené absence - agresivní a vulgární chování - šikanování spolužáků Snížené stupně z chování na konci školního roku: 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé Počet žáků 5 10 Absence ve školním roce 2013/ průměr omluvených hodin na žáka 110,5 - průměr neomluvených hodin na žáka 5,8 9

10 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vyučující věnovali zvýšenou pozornost otázkám prevence sociálně patologických jevů v souladu s učebními plány převážně v předmětech Člověk a svět, Občan a zdraví, Občanská a Rodinná výchova, Přírodopis a na třídnických hodinách. V rámci EU projektu Efektivně za poznáním byli žáci zapojeni prostřednictvím přímé, interaktivní účasti v programu specifické primární prevence zaměřené na vytváření pozitivního klimatu ve skupině (třídě), zdravých interakcí a mezilidských vztahů. Cílovou skupinou byli žáci 5. třídy (25 žáků) a žáci 6. třídy (23 žáků), pracovali v osmi čtyřhodinových blocích od prosince do února. Projekt byl realizován o. s. Společně k bezpečí, lektory: Mgr. Martinou Kekulovou (spec. pedagogem) a PaedDr. Mgr. Milanem Pfeiferem (školním psychologem), třídními učiteli a vedením školy. Kromě toho se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na téma závislosti, žáci 9. ročníku besedy na téma vztahy, sex a AIDS a besedy na téma právní vědomí. Ve škole je umístěna schránka důvěry, na zprávy od žáků reaguje metodička prevence. K smysluplnému využití volného času vedeme žáky i nabídkou odpoledních zájmových útvarů. Činnost psychologa Na škole působí smluvní školní psycholog. Jeho činnost byla regulována požadavky školy prostřednictvím výchovné poradkyně, která se zákonnými zástupci žáků realizovala kontrakt zahrnující provedení psychologického šetření, poradenství a intervenci. Činnost školního psychologa byla realizována v období října 2013 až května 2014 v nepravidelném režimu návštěv psychologa, zpravidla 1 2x měsíčně. Aktivity směrem k žákům spočívaly zejména v podobě diagnostiky a následných vyrovnávacích opatřeních směřujících k úpravě potíží primárně výchovného rázu, vztahových vrstevnických rámců, či intervenčně ve sféře privátních potíží. Vybrané žáky konzultoval s příslušnými vyučujícími. Pan školní psycholog se aktivně zapojil do projektu primární prevence realizované v rámci projektu EU peníze školám. Uskutečněné aktivity : Počet vyšetřených žáků 1.stupně : 1 (jednotlivých vyšetření, konzultace, poradenství) Počet setkání : (společně s matkou a třídní učitelkou) Počet vyšetřených žáků 2.stupně : 14 (jednotlivých vyšetření, konzultace, poradenství) Počet setkání : 22 V šesti případech šlo o opakovaná setkání, tj. ve dvou setkáních, v jednom případě třikrát. Zpráva z vyšetření pak byla zpracována po ukončení diagnosticko-poradenské péče. Počet setkání se zákonnými zástupci : 1 10

11 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v následujících oblastech: počet zúčastněných Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 4 Vzdělávací akce k prohlubování odborné kvalifikace 23 Ostatní pracovníci hospodaření školy, jídelna 8 Školení celého sboru BOZP 35 Poznatky z individuálních vzdělávacích akcí byly ostatním pedagogům prezentovány na schůzkách sekcí, na provozních poradách nebo pedagogických radách. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žákyně naší školy se zúčastnila Logické olympiády, postoupila do okresního kola, ve kterém se stala úspěšnou řešitelkou. Okresního kola dopravní soutěže se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku. V pěvecké soutěži Zpěváček Karlovarska se sešlo 31 dětí z Karlovarska. Pečlivá a systematická pěvecká příprava tepelských dětí přinesla zasloužené výsledky: v kategorii do devíti let získala Anna Kozicová čestné uznání, Magdaléna Šindelářová 3. místo a Kateřina Lodesová 2. místo. V kategorii let obdržela Michaela Hošková čestné uznání, Sabina Brabcová 3. místo a Dana Lodesová a Izabela Tomiová se umístily na 1. místě a postoupily do celostátního kola ve Velkých Losinách. Členové Tanečního kroužku, kteří vystupují v rámci souboru Stázka, získali s tímto souborem ocenění LAUREÁTI MFF STRÁŽNICE 2014 na 69. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2014 a 32. ročníku folklorního festivalu Dětská Strážnice Úspěšně reprezentovali školu žáci v šachové soutěži : Mladí šachisté se zúčastnili Přeboru škol Karlovarského kraje a obsadili 5. místo. Jiné výchovně vzdělávací aktivity školy: - Exkurze žáků tříd v zahradnictví v Klášteře Teplá - Besedy s policisty, soutěž Ajax (dopravní výchova) - Návštěva prvních tříd na Městském úřadu v Teplé - Podzimní úklid okolí školy - Od nás do Evropy - Pouštění draků ve školní družině a ve třídách s UVP - Barevný podzim výtvarná soutěž - Návštěva skládky odpadu v Černošíně - Lampiónový průvod ke vzniku republiky - Memento kulturní pořad (9.tř.) - Exkurze v SOU Toužim (vycházející žáci) 11

12 - Beseda o trestním právu s p. Papežovou (8.a9.třída) - EU projekt Řemesla nás baví (6.a7.třída) - Projekt Historií po časové ose - ČR st. - Návštěva výstavy k volbě povolání Karlovy Vary - Ponožkové divadlo - Vánoční dílny na 2. stupni a ve třídách s UVP - Primární prevence pozitivní klima ve třídě - Čertovský den - Exkurze do Prahy historické památky - Mikulášská obchůzka průvod školou - Zpívání koled ve škole - Divadlo Vetři - Zpívání u stromečku v kapli - Týden vánočních přání - Florbalový turnaj 2. stupeň (v Toužimi) - Sálový turnaj 2. stupeň, realizovala ZŠ v Teplé (v hale TJ v Toužimi) - Masopustní obchůzka školou - Společenský den - Beseda o historii regionu - Matematická soutěž Klokan - Návštěvy městské knihovny - Pythagoriáda - Pohádkové hrádky - Rej čarodějnic - Velikonoční výstava ve výlohách tepelských obchodů - Soutěž o nejhezčí kraslici - Den Země - ekosystémy - Den EU - Dopravní hřiště v Mariánských Lázních - Dopravní soutěž v Karlových Varech - Pyžamový den - Exkurze do Stříbra návštěva skanzenu hornických strojů a štoly - Míčové hry turnaje 1. a 2. st. - Školní olympiáda - Recyklohraní hry s odpadovými materiály - Fotografování tříd školy - Slavnostní ukončení povinné školní docházky pro žáky devátých tříd v kapli Nejsvětější Trojice 12

13 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2013/14 neproběhla ve škole žádná inspekce. j) Základní údaje o hospodaření školy Příjmy ze státního rozpočtu přidělené Kč Vráceno Kč Příjmy ze státního rozpočtu čerpané Kč Čerpání z projektu EU peníze školám Kč Příjmy od zřizovatele Kč Hospodaření školy je řešeno samostatnou výroční zprávou o hospodaření za kalendářní rok k) Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového nebo mezinárodního programu. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 byla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení projekt se SPŠ Ostrov - Technika je zábava. Rovněž se škola zapojila do projektu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Řemesla nás baví. m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Škole byla v září 2011 schválena dotace na realizaci projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Efektivně za poznáním (EU peníze školám) Projekt byl zaměřen zejména na tvorbu digitálních učebních materiálů, individualizaci výuky, nákup techniky, další vzdělávání a úspěšně ukončen v únoru

14 Škola byla zapojena do projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednalo se o semináře realizované v Chebu, Sokolově, Karlových Varech a Plzni. n) Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Ve školním roce 2013/14 spolupracovala škola s občanským sdružením Český západ, kdy využívala práce terénních sociálních pracovnic. Škola byla zapojena do akcí Agentury pro sociální začleňování. Pravidelně jsme spolupracovali s institucemi OSPOD, SPC, PPP v Mariánských Lázních, Karlových Varech a Chebu. Mgr. Jana Leheňová ředitelka školy Výroční zpráva byla schválena Radou školy dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196 telefonní spojení: 377881577,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více