V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: IČ : Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum :

2 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Personální zajištění přehled a změny; organizační schéma 1.2. Vzdělávací programy školy 1.3. Počty tříd a žáků 2. CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2.1. Pojetí výchovně vzdělávacího procesu cíle vzdělávání 2.2. Hodnocení podle metodických a předmětových orgánů 2.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2.4. vlastní hodnocení školy PŘÍLOHY: Bulletin vydaný k zápisu do 1.ročníků Přehled prospěchu a chování Graf a ukázka přehledu o výsledcích testů v rámci komplexní analýzy klíčových kompetencí a výzkumu OECD. 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Personální zajištění Ředitel školy Jméno, příjmení, titul Ve funkci od roku Vzdělání Datum posledního jmenování na základě konkurzního řízení Jan Novotný, Mgr VŠ Od Zástupce ředitele školy jméno, Ve funkci od Vzdělání Oblast řízení příjmení, titul roku Jindřiška Nováková, Mgr VŠ 1.stupeň + ŠD Pavla Sobotková, Mgr VŠ 2.stupeň Výchovný poradce Ve funkci od Vzdělání Jméno, příjmení, titul roku Dana Šilhánová, Mgr VŠ+výchovné poradenství Milada Mizerová, Ing VŠ+ studium výchovného poradenství 1.2. Vzdělávací programy školy Škola poskytuje úplné základní vzdělání pro žáky od 6 do 15 let dle platného zákona 561/2004 Sb. Podle vzdělávacích programů schválených MŠMT ČR pod č.j.: / 96-2 (Základní škola) ve 2. až 5. a 7. až 9. ročníku 033/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro každého v 1. a 6.ročníku; VI.A s rozšířeným učebním plánem v oblasti matematiky; VI.C s rozšířeným učebním plánem v oblasti tělesné výchovy / ( Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy ) ve třídách VII.C; VIII.C a IX.C třídy jsou zaměřeny na kopanou v úzké spolupráci s FK Mladá Boleslav / (Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů) ve třídě VIII.A a IX.A 1.3. Počty žáků ve třídách a pedagogičtí pracovníci Třída chlapci dívky celkem třídní učitel I.A Mgr. Šimáňová Hana I.B Mgr. Kaupová Alena 3

4 I.C Marušková Vladimíra I.D Mgr. Kazíková Eva II.A Mgr. Šimonová Dagmar II.B Mgr. Bandejská Věra II.C Mgr. Dana Šilhánová II.D Sedláková Marcela III.A Mgr. Vlasáková Anna III.B Mgr. Kroupová Hana III.C Mgr. Antonínová Lenka III.D Mgr. Dlasková Milena IV.A Mgr. Abrahamová Martina IV.B Mgr. Prieložná Marcela IV.C Mgr. Čermáková Alena V.A Mgr. Havlíčková Zuzana V.B Mgr. Michalec Vlastimil V.C Mgr. Tyrychtrová Alena CELKEM : 1.STUPEŇ 397 žáků Třída chlapci dívky celkem třídní učitel VI.A Mgr. Adámková Jana VI.B Mgr. Kolářová Ivana VI.C Mgr. Holá Dana VII.A Ing.Mizerová Milada VII.B Mgr. Kučera Jaromír VII.C Mgr. Horák Karel VIII.A Mgr. Mlejnková Miloslava (Mgr. Pipková H.) VIII.B Šemberová Ladislava VIII.C Mgr. Vaňková Jiřina VIII.D PaedDr. Lada Vladislav IX.A Mgr. Kupilík Jiří 4

5 IX.B Mgr.Coufalová Martina IX.C Mgr. Kučera Jaromír IX.D Mgr. Vosátková Helena celkem 2.stupeň : 331 žáků celkem škola : 728 žáků Učitelé bez třídnictví: Mgr. Miroslava Tomašovová Mgr. Jan Vidner Bc. Petr Vosátka DiS Romana Volná Bc. Stanislav bejda Miloslav Venera Školní družina ŠD 1 30 Hrnčířová Jitka ŠD 2 30 Sabatová Romana ŠD 3 30 Voplakalová Dagmar ŠD 4 30 Vlníková Marie ŠD 5 20 Antonínová Michaela CELKEM ŠD : 140 ŽÁKŮ Správní zaměstnanci: Administrativní úsek: Bajerová Olga administrativní pracovnice Ekonomický úsek: Mizerová Jiřina mzdová účetní Havlíková Miloslava účetní pro provozní financování Správní úsek: Horáček Josef školník, vedoucí úseku Bartoníčková Jana uklizečka Syrová Jarmila uklizečka Dlasková Dana uklizečka Kráčmerová Jarmila uklizečka 5

6 Chlupáčová Zdeňka uklizečka Josífková Irena uklizečka Kostrabová Monika uklizečka Hanelová Vladislava uklizečka Pavlíčková Hana uklizečka Tichovská Alena uklizečka 2. Charakteristika a hodnocení školního roku 2.1. Pojetí výchovně vzdělávacího procesu cíle vzdělávání Výchovně vzdělávací cíle školy byly stanoveny rámcovým plánem úkolů pro školní rok. Obecné cíle byly stanoveny pouze jako krátkodobé, se záměrem vytvořit podmínky pro vypracování dlouhodobé strategie rozvoje výchovně vzdělávací práce školy. Základní směry byly koncipovány tak, aby jich bylo možné využít i při tvorbě a realizaci školního vzdělávacího programu podle platné legislativy k a v letech následujících. V souladu s obsahem RVP pro základní vzdělávání a ve smyslu zákona č.561/2004 Sb. byla zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu Škola pro každého pod č.j. 033/2007. Tento program byl přijat pedagogickou radou dne a projednán Radou školy. Podle tohoto programu je vyučováno ve výše uvedených třídách podle učebních plánů odlišených využitím disponibilní bilance hodin. Ve všech třídách byl zaveden povinný předmět informatika s jednohodinovou dotací, která byla ve třídě s matematických zaměřením ( VI.A) rozšířena o další hodinu. Jako volitelné předměty byly pro žáky se základním ŠVP bez rozšíření zařazeny povinně volitelné předměty seminář z matematiky a cvičení z českého jazyka v jednohodinové dotaci. Ve všech třídách šestého ročníku byl zaveden povinný předmět komunikační dovednosti, který je zaměřen na zvládnutí základního obsahu průřezového tématu osobnostní a sociální výchovy a pokrývá i obsah výcviku v oblasti komunikativních, sociálních a personálních dovedností. V souladu se zněním Metodického pokynu MŠMT ze dne o rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu č.j.21264/ byla upravena hodinová dotace ve všech sedmých třídách o jednu hodinu volitelného předmětu praktická cvičení z českého jazyka a matematiky. Předmět bude vyučován dvěma aprobovanými učiteli v cyklech tak, aby byl dodržen celkový počet plánovaných hodin. Obsah předmětu byl zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí žáka bez navyšování zátěže žáků v oblasti poznatkové, a zároveň byl směrován do oblasti rozvoje dovedností a k podpoře výuky průřezových témat obou předmětů. Na základě změny učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání č.j.6538/ ze dne dochází k těmto úpravám. Ve třetích ročnících bylo pokračováno s výukou předmětu cizí jazyk (angličtina) s hodinovou dotací 3 hodin týdně; následně pak byl upraven učební plán. Byla snížena hodinová dotace předmětu českého jazyk o dvě hodiny, které se posouvají do 4. a 5.ročníku Ve čtvrtém a pátém ročníku se upravuje počet hodin předmětu cizí jazyk na 3 hodiny týdně Na druhém stupni se posílení hodinové dotace ze 3 na 4 hodiny zařazuje do 7.ročníku. 6

7 Celková koncepce školy byla orientována na dva základní směry. Maximální individualizaci přístupů k výchově a vzdělávání každého žáka s respektováním jeho možností a schopností. V souladu s touto zásadou pak umožnění dosažení individuálních vzdělávacích cílů. Dalším směrem potom bylo vytváření takového klimatu školy, který by umožnil efektivní naplňování vzdělávacích cílů, upravil vztahy mezi žáky a učiteli i mezi žáky navzájem a podpora klimatu vzájemného respektování a spolupráce. Dalším postupným cílem pak byla úprava učebních plánů školy ve smyslu orientace na cílové dovednosti a odklon od faktografického vyučování. Všechny cíle byly realizovány v průběhu roku a konzultovány na společných provozních i pedagogických poradách. Lze konstatovat, že velmi kladně lze hodnotit první dva body ve vytýčeném směru individualizaci přístupů i vytváření pozitivního klimatu školy. Orientace na výstupní dovednosti ( kompetence ) v jednotlivých ročnících je úkol dlouhodobý a stal se prioritním při realizaci obsahu a cílů vzdělávacího programu školy pro základní vzdělávání, podle kterého byla zahájena výuka v 1. a 6.ročníku. Hodnocení vlastní práce školy bylo realizováno kromě standardních forem i formou účasti v projektu KEA ( komplexní evaluační analýzy ) systém testování žáků ročníků ( SCIO testy rozbory viz příloha 2 ). Tento projekt poskytl souhrnné zhodnocení výsledků práce školy a všeobecných předpokladů žáků ve srovnání s dalšími zapojenými školami. Projekt probíhá čtvrtým rokem a dospěl do osmých a devátých ročníků. Závěry, které vyplynuly z tohoto projektu jsou součástí hodnotící zprávy. Statistické přehledy s výsledky školy jsou součástí přílohy Hodnocení podle metodických a předmětových orgánů Z hodnocení plnění tematických plánů jednotlivých metodických orgánů a předmětových komisí vyplývá, že vzdělávací úkoly byly ve školním roce splněny v plném rozsahu. Hodnocení vychází ze zpráv vedoucích jednotlivých metodických orgánů a předmětových komisí, které jsou zpracovány vždy za pololetí školního roku. Metodické sdružení 1.-2.ročník: Práce metodického sdružení byla hodnocena velmi dobře. Učební plány obsahovaly dohodnuté učivo a rozsah dovedností, které žáci získávají v prvních dvou letech školní docházky je na požadované úrovni. V souladu s nastíněnou koncepcí školy jsou počty žáků v prvních dvou ročních ( a především v prvním ročníku) udržovány na počtu kolem 20 žáků, což dává učitelům značné možnosti v individualizaci přístupů ke každému dítěti. Navíc byl čtvrtým rokem realizován výchovnou poradkyní Mgr.Šilhánovou i tzv. HYPO program, který je určen budoucím žákům prvních ročníků, kteří mají problémy z hyperaktivitou nebo trpí poruchami pozornosti. Výchovně vzdělávací proces byl vhodně doplňován a zpestřován různými formami práce a doplňkovými akcemi, mezi které patří pravidelné využívání počítačové pracovny s výukovými programy a využívání nových forem práce s interaktivní tabulí, práce v keramické dílně a školní kuchyni v rámci projektového vyučování a exkurzemi. 7

8 Systém projektového vyučování je propracován na vysoké úrovni. Je realizován v podobě třídních, ročníkových i meziročníkových projektů. Již pátým rokem pokračuje i spolupráce s Policií ČR - projekt Ajax. Pro tento projekt se škola stala regionálním garantem. Daří se i spolupráce s dalšími organizacemi (ČČK, Hasičský záchranný sbor, ekologické organizace aj. ). Součástí výchovně vzdělávacího procesu se pravidelně stávají i kulturní akce pořádané městským divadlem, domem kultury a KS Svět, stejně jako předmětové, umělecké a sportovní soutěže. Nově byl zorganizován čtyřdenní projekt s ekologickou tématikou nazvaný Naše třída třídí, ve spolupráci s DDM v Mladé Boleslavi, jehož se zúčastnily všechny ročníky. V jedenácti třídách se podařilo zorganizovat výjezd třídních kolektivů do školy v přírodě. Učitelé se podílí i na realizaci programu cíleného využití volného času dětí. ( viz kapitola zájmové aktivity) V 1. ani ve 2.třídách nebyla zaznamenána žádná výrazná odchylka, učivo bylo probráno dle plánů. Učitelé využívali různé formy práce, v 1.ročnících byla zařazována průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, environmentální výchova a další. Učitelé si vyměňovali své zkušenosti, scházeli se dle potřeby, koordinovali a konzultovali jednotlivé akce. Pokračovala i spolupráce s MŠ Sluníčko a dalšími MŠ. 1.ROČNÍKY Během školního roku se podařilo vytvořit ve třídách dobré kolektivy s kamarádskými vztahy, byl zdárně překonán přechod z MŠ a z rodiny do školního procesu. Děti získaly základní návyky školáka, smysl pro povinnost, kázeň, vzájemnou pomoc a soudržnost. V průběhu roku se individuálním přístupem pracovalo se slabšími i nadanými žáky. 2.ROČNÍKY Pasování na čtenáře Pokračovaly v rozvoji schopností a dovedností žáků, uplatňován byl též individuální přístup. Žáci získali představy o různých řemeslech a o důležitosti lidské práce, vyzkoušeli si mnohé i prakticky díky celoroční hře. AKCE 1.ROČNÍKŮ CELOROČNÍ HRA: Za zvířátky nejen do pohádky 20 částí,využití mezipředmětových vztahů PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ: Září: Perníková chaloupka Říjen: Zelenina to je prima Listopad: Ovoce na naší zahrádce Dřív než přijde Mikuláš Prosinec: Vánoce jsou za dveřmi Leden: Když Alenka stůně 8

9 Únor: Březen: Duben: Opičárny mrňousů Hody, hody, doprovody Bez práce nejsou koláče KULTURNÍ AKCE: Listopad: Dětská nota Koncert Jiřičky Rozsvěcení vánočního stromu školy Prosinec: DK-tři pohádky na Vánoce; Koncert Hrabě Únor: Březen: Duben: Květen: SOUTĚŽE: Březen: Duben: Červen: Koncert Pavla Nováka KS Svět-Vanda a Standa Návštěva knihovny KS Svět-legrácky s Dopravkou Ukázka sborů v DK DK-Prasečí slečinky Ukázka bojových umění Pěvecká soutěž Skřivánek Recitace Výtvarná soutěž tříd..sběry papíru, víček apod. I taková mozaika se dá vyrobit z plastových víček TŘÍDNÍ AKCE: Prosinec: Vánoční besídky Vánoční stromky pro zvířátka Březen: Týdenní projekt Třídíme.. Květen: Exkurze u hasičů Pasování čtenářů Červen: Slavnost slabikáře (posezení s rodiči) Škola v přírodě Rovensko Pěší výlet, výlet Liberec Exkurze letiště, historická letadla Vyřazení žáků 9.tříd V RÁMCI TV: plavecký výcvik bruslení V RÁMCI VV+PČ: využití keramické dílny V RÁMCI VÝUKY práce v počítačové učebně a na interaktivní tabuli 9

10 AKCE 2.ROČNÍKŮ CELOROČNÍ HRA: Za starými řemesly Využití mezipředmětových vztahů EXKURZE: Září: Říjen: Květen: Národopisné muzeum Přerov nad Labem Návštěva hodinářské dílny a prodejny hodinářství SUPŠ Turnov Návštěva obuvnické dílny a obchodu s obuví Včelařská výstava Firma GRENT Botanicus Ostrá závěr hry PROJEKTY V RÁMCI HRY: Říjen : Leden: Únor: Popelka Jak krtek ke kalhotkám přišel Otesánek TŘÍDNÍ AKCE V RÁMCI HRY: pečení housek, perníčků barvení triček výroba kulis k divadlu CELOROČNÍ PROJEKT S POLICIÍ ČR-AJAX: Září: O 12 měsíčkách Říjen: Skřítek Matěj v zahrádce Listopad: U nás doma Prosinec: Vánoce jsou za dveřmi Leden: Křemílkův týden Zvířátka aneb O koťátku, které zapomnělo mňoukat Únor: Otesánek Týden s Maxipsem Fíkem Březen: Hody, hody (jaro) Celoškolní projekt (týdenní) Naše třída třídí! Duben: Psí týden Kočičí týden Popletený semafor Květen: Zelená se nejen tráva KULTURNÍ AKCE: Říjen: medvídek Listopad: Prosinec: Divadlo J.P. Přijel bílý Koncert Dětská nota Koncert- Jiřičky Koncert Hrabě Naše třída třídí! 10

11 Leden: Únor: Březen: Duben: Květen: DK-divadlo Tři pohádky na Vánoce Návštěva knihovny Koncert Pavla Nováka KS Svět Vanda a Standa KS Svět Legrácky s Dopravkou DK ukázka sborů DK divadlo Prasečí slečinky Ukázka bojových umění DALŠÍ AKCE TŘÍD: Prosinec: Květen: Červen: Vánoční besídky divadelní představení pro rodiče a MŠ Zrození Ježíška Výzdoba stromků pro zvířátka Radouč vyhlídková věž OÚ Mladá Boleslav Sobotní sportování s rodiči Exkurze Čistá koňská farma a ZŠ Slavnost roku Divadelní představení pro rodiče Škola v přírodě školní výlet ZO O Liberec, Ještěd Exkurze letiště MB, historická letadla SOUTĚŽE: V RÁMCI TV: celoroční soutěž Hvězdička Výtvarná Deset autobusů budoucnosti Hudební - Třídní kolo TV Kinderiáda školní kolo Recitační třídní a školní kolo Sběr víček, papíru, plavecký výcvik bruslení atletický víceboj Mc Donald cup obratnostní soutěž druháků V RÁMCI VV A PČ: práce v keramické dílně Vzorová předávka úspěšné štafety na celostátním finále soutěže KINDERIÁDA V RÁMCI PROJEKTŮ: práce ve školní kuchyni Třídy dále využívaly počítačovou učebnu, interaktivní tabuli. Zapojily se i do charitativních akcí ( sběr padesátihaléřů, starého chleba, koupě přívěsků a klíčenek, ). Na pěkné úrovni je i spolupráce se ŠD, třídní učitelé 1.a 2.ročníků se aktivně účastnili různých akcí (Čertoviny, Sobota pro budoucí prvňáky, Masopust aj.). (podle podkladů Mgr.Věry Brandejské) 11

12 Metodické sdružení 3 5 ročníků ve školním MS se sešlo v tomto školním roce celkem 5x. Na začátku školního roku, v pololetí, dvakrát před celoškolním projektem Naše třída třídí a na konci školního roku. Učitelé spolupracují hlavně v jednotlivých ročních. Hodnocení ŠVP: Učivo 3.ročníků bylo splněno dle plánů. Většina žáků učivo zvládla. U integrovaných žáků s SPU probíhala výuka dle jejich individuálních vzdělávacích programů. Učivo 4.ročníků - vše probráno, poukazujeme na velkou obtížnost a obsažnost učiva v Aj. Učivo 5.ročníků zahrnuté v učebních plánech bylo splněno ve všech předmětech. V průběhu roku z důvodu několika mimoškolních akcí jsme museli pouze pozměnit rozvržení učiva v přírodovědě a angličtině. Třídy ročníků se zúčastnily celostátní soutěže v matematice Klokánek, na jaře proběhly i srovnávací testy z ČJ, AJ, a všeobecných znalostí. Projekty: 3.ročníky :V průběhu roku byl plněn celoroční projekt Máme rádi zvířata. Třídy 3.B a 3.D jej zakončily návštěvou ZOO v Liberci. 4.ročníky: 4.A, 4.B - celkem 10 projektů 4.C - celkem 5 projektů Naše třída třídí 5.ročníky: Během školního roku prolínal vyučováním celoroční projekt nazvaný Hvězdná brána Proběhlo 10 jednodenních i vícedenních projektů. Září 4 denní projekt Vzpomínky na prázdniny Úvodní projekt k učivu přírodovědy Vesmír Přelom října začátek listopadu 3 denní projekt na ukončení učiva o vesmíru spojený s návštěvou Planetaria v Praze Prosinec Projekt Vánoce Leden celodenní projekt Zdraví nade vše - celodenní projekt Naše smysly Březen celodenní projekt Velikonoce - týdenní celoškolní projekt -Odpady Duben celodenní projekt - První pomoc Květen celodenní projekt Robinson 12

13 Týdenní celoškolní projekt Naše třída třídí Proběhl v termínu března 08 Všichni učitelé přistoupili velmi odpovědně ke zpracování tématu tohoto projektu. Připravili velmi zajímavou náplň na všechny dny. Děti nejvíce nadchlo blokové vyučování. Připravili jsme pro ně tyto bloky: Stavíme město, Vyrábíme z pet lahví, Výrobky z papíru, Ruličky pro šikovné ručičky, Módní přehlídka, Papírové korále, Pohádkový hrad, Pleteme z novin, Šachové figurky, Sluníčko Celý projekt měl velmi pozitivní dopad na všechny děti, ve třídách se důsledně třídí odpad, z ohlasů dětí víme, že třídění odpadu pokračuje i v mnoha rodinách. Spolupráce s rodiči: 3.ročníky: Spolupráce s rodiči byla velmi dobrá, pouze výjimečně se někteří rodiče neúčastnili schůzek. 4.ročníky: Velmi dobrá spolupráce, vstřícné vztahy 4.B 4x schůzka s výchovnou poradkyní výukové problémy, jazyková bariéra, vyšetření v PPP, další prognóza účast kurzu pro cizince chování 5.ročníky: Spolupráce je na velice dobré úrovni ve všech pátých třídách. V jednom případě proběhlo jednání s třídním učitelem a výchovnou poradkyní. Byla doporučena návštěva psychologa. O výsledcích matka jedná s výchovnou poradkyní. Jednání s ostatními rodiči probíhají bez problémů. Pro rodiče jsme uspořádali vánoční posezení s programem a závěrečné rozloučení se školním rokem v atriu, spojené s opékáním vuřtů. Ozdravné pobyty: 3.ročníky: Ve školním roce 2007/2008 se ozdravného pobytu nezúčastnila pouze 3.A. Třídy 3.B a 3.D pobývaly v Karlově (Jizerské hory) v termínu Třída 3.C v Borovici v termínu Rodiče žáků těchto tříd hojně přispěli sponzorskými dary ve formě sladkostí i věcných cen. 4.ročníky: 4.A, 4.B - Černý Důl chata Krakonoš Vše bez problémů, zranění, nemocí. Hlavně turistika, beseda s náčelníkem Horské služby (přírodověda KRNAP) chráněné a typické rostliny 4.C Borovice Lites Vše bez problémů, zranění, nemocí. 13

14 5.ročníky: V květnu proběhl Ozdravný pobyt pro žáky všech pátých tříd v penzionu Koniklec v Jestřabí v Krkonoších. Termín účast 59 dětí. Zbytek dětí docházel na vyučování do čtvrtých tříd. Další akce: Uspořádali jsme pro děti další akce školní kola: Mc Donald cup, Floorball cup, Piškvorky, Šachy, Sudoku, Recitace, Školní pěnice Všechny třídy navštěvovaly pravidelně hudební pořady a divadelní představení nabídnuté během školního roku. Dále se účastnily sportovních soutěží ( Kinderiáda, Zimní víceboj, McDonald s Cup, Běh olympijského dne), pěveckých, recitačních a výtvarných soutěží (mozaika z víček). 3.A si připravila vystoupení v Dětském domově Klaudiánovy nemocnice a podílela se na výzdobě oken interního oddělení této nemocnice. Kroužek country a břišních tanců vystoupení v Domově důchodců výtvarné dílny na Hradě (tkaní, vánoční, Germáni, velikonoční) 4.A exkurze do hasičárny 4.A, 4.B exkurze do Planetária (Naší přírodou krok za krokem), noc s Andersenem (zapojení do mezinárodní akce, prezentace školy na veřejnosti), koncerty, výtvarné soutěže (Centropen, rádio Blaník, DDM Poděbrady 2 dívky na 2. a 3. místě), Jeden z mnoha nápadů na využití odpadu řešený v rámci projektu Naše třída třídí. Výchovné poradenství pro 1.stupeň Žáci se aktivně zapojili do sběru víček, starého papíru, chleba a padesátihaléřů (podle podkladů Mgr. Zuzany Havlíčkové) Individuální vzdělávací plány pro práci s dětmi se speciálními potřebami (specifickými poruchami učení a chování) byly vypracovány v průběhu měsíce září. Pravidelně v měsících lednu a květnu byla kontrolována činnost jednotlivých učitelů (zohledňování těchto žáků, doporučovány vhodné metody individuálního přístupu) formou hodnocení plnění obsahu individuálních vzdělávacích plánů. Zároveň byly v plném rozsahu obnoveny pomůcky pro tyto žáky dle požadavků výchovného poradce i učitelů. Průběžně byly doplňovány studijní materiál pro učitele podle poradce s tématikou slovní hodnocení a pedagogická diagnostika. požadavků výchovného Zájmový kroužek Náprava specifických poruch učení pracoval opět formou zájmového útvaru a vzhledem k nedostatečnému finančnímu krytí byla aktivita hrazena rodiči zařazených žáků podle pravidel pro financování zájmové činnosti. Individuálně je řešena i pomoc slabším žákům, u nichž nebyla zjištěna specifická porucha. Jednalo se především o cvičení pro koncentraci pozornosti a metodické vedení učitelky při začleňování žáka do kolektivu. 14

15 V období před přijímacím řízením na střední školy proběhla informativní schůzka pro rodiče žáků, kteří projevili zájem o studium na osmiletém gymnáziu. Celkově odešlo na tento typ školy 12 žáků. V období únor duben 2007 byl zajištěn program HYPO pro předškoláky. Po absolvování výcviku bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. V tomto ohledu byl prokázán přínos tohoto programu pro rodiče a především pro děti. Celoročně fungovala spolupráce s třídními učiteli při řešení problémů jako je skryté záškoláctví, drobné náznaky šikany, hrubé chování, nedostatečná příprava na výuku a jiné. Při jednání s rodiči bylo projednáváno ublížení mezi spolužáky s následným poškozením věci, problematika začlenění do kolektivu, hrubé chování i vnitřní rodinné problémy spojené se slabým sociálním zázemím i porozvodových problémech. Do řešení složitějších problémů byly zapojeny i orgány péče o dítě ( pí Palounková ) i Policie ČR (mjr.mareš). Prostřednictvím schránky Macha a Šebestové jsou po celý školní rok řešeny běžné případy dětských problémů, ale objevují se i závažnější problémy Úspěšně proběhl i zápis do 1. tříd netradiční formou s vyhodnocením testů školní zralosti. V termínech před zápisem byly zajištěny propagační schůzky v MŠ. Výsledkem byl rekordní počet zapsaných žáků, který si vynutil otevření 5 prvních tříd v novém školním roce. Společné cvičení předškoláků a jejich rodičů V rámci kabinetu výchovného poradenství se výchovná poradkyně zúčastnila a podílela na přípravě akcí pro zvyšování kvality své práce na škole a nadále vykonává i funkci oblastního metodika kabinetu výchovného poradenství. (zpracováno dle podkladů Mgr. Dany Šilhánové) Jedni z mnoha průvodců budoucích prvňáků Jedna z mnoha kulturních akcí pro 1.stupeň 15

16 2.stupeň Český jazyk Plnění plánů učiva v jednotlivých ročnících bylo průběžně kontrolováno a hodnoceno, tematické plány byly splněny. V 6. třídách, kde se učilo podle nového ŠVP, byl posuzován obsah a časové rozvržení učiva a na základě zkušenosti bylo učivo optimalizováno i s výhledem do dalších ročníků. Mezi vyučujícími však na základě posouzení vzorků učebnic a metodických příruček vydavatelství Fraus vznikl názor, že by bylo, až to bude finančně možné, dobré na ně přejít. Pro doplnění a oživení učiva literární výchovy navštívili žáci i divadelní představení (Tartuffe, Tvrdohlavá žena, Muži v offsidu a Benátská dvojčata). Knihy ze žákovské knihovny byly v nižších ročnících používány k doplňkové četbě žáků a k doplnění vědomostí při literární výchově. Vyučující dbali na úroveň písemných projevů žáků. Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili i do olympiády v Čj. V únoru se do školního kola zapojila asi třetina žáků a nejúspěšnější žákyně se zúčastnily okresního kola (S. Hůlková - 6. místo, H. Kofroňová místo). V rámci literární výchovy žáci vypracovávali referáty o přečtených knihách a sami vyhledávali informace o autorech a jejich dalších dílech. V literatuře a ve slohu učitelé využívali možnosti a zařazovali do výuky prevenci sociálně patologických jevů podle plánu, který v rámci komise vyučující vypracovali. Se žáky, kteří měli studijní předpoklady, byly jednotlivé okruhy učiva prohlubovány. V 9. ročnících byli žáci, kteří se přihlásili ke studiu na středních školách, systematicky připravováni na přijímací zkoušky. Na základě zjištěných nedostatků dostávali konkrétní úkoly k jejich odstranění. Členové komise se scházeli neformálně, ale často, zejména k diskusím o využití a vzájemné výměně zkušeností a individuálně získaných pomůcek jak pro mluvnici, tak i pro literaturu. V 7.ročnících pokračovala výuka volitelného předmětu praktická cvičení z českého jazyka a matematiky v jednohodinové dotaci, jehož cílem bylo upevnit praktické dovednosti žáků v obou předmětech. Nově byla vybavena i učebna českého jazyka, takže i prostředí přispívá k většímu estetickému prožívání literárních děl i hodin výtvarné výchovy, které jsou vyučovány v této učebně. Daří se doplňovat i videotéku pro literární výchovu, takže je možné obohatit výuku o ukázky jednotlivých probíraných děl a podařilo se vybavit kabinet i sadou CD, které obsahují umělecké přednesy probíraných literárních děl. Úroveň výuky byla hodnocena velmi dobře i na základě výsledků testů SCIO. Velkým kladem je 100% zajištění odbornosti výuky. V rámci literární výuky se osvědčuje i spolupráce s městskou knihovnou. V literatuře a slohu byla zařazována i průřezová témata se zaměřením na prevenci patologických jevů, xenofobii a ekologickou výchovu. Úspěšnost při přijímacím řízení byla v prvním kole vyšší než 90%. Je to výsledek systematické přípravy vycházejících žáků, kteří dobrovolně navštěvovali semináře, které se zabývaly problematikou přijímacích zkoušek na střední školy a kde měli žáci možnost individuálně pracovat na odstranění svých vlastních problémů. Členové komise se scházeli nepravidelně, ale často, především k diskusím nad stávajícím učebním plánem a nad přípravami obsahu a formy školního vzdělávacího programu. (zpracováno dle podkladů Mgr. Dany Holé ) 16

17 Matematika Ve školním roce 2007/2008 pracovala komise ve složení: Jana Adámková (6.A, 6.C, 7.A, 9.A), Martina Coufalová (9.B,C,D), Vladislav Lada (6.B, 7.B, 8.D), Miloslava Mlejnková (7.C, 8.A,B,C). Místo paní učitelky Mlejnkové nastoupila paní učitelka Marie Daňhelková. Všichni vyučující jsou aprobovaní. Po celý školní rok se práce celé komise zaměřovala na tyto okruhy: 1) Plnění osnov 2) Práce s talentovanými žáky účast v soutěžích 3) Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky 4) Práce se zaostávajícími žáky 5) Dopracování školního vzdělávacího programu matematika a její aplikace 6) Práce s talentovanými žáky z 5. ročníků 1) Osnovy byly ve všech ročnících splněny. Menší problémy nastaly ve třídách VII.A,C, kde došlo proti loňsku ke změně vyučující. Ze 6. ročníku si tito žáci přinesli řadu nedostatků, které vycházely především ze špatné kázně při hodinách. V IX. B,C,D došlo ke snížení hodinové dotace na 4 hodiny a tím bylo málo času na opakování učiva na přijímací zkoušky. 2) Letos jsme měly tři matematické třídy, VI.A, VIII.A a IX.A. Ve všech třídách se vyskytují talentovaní žáci. Slibně vypadá zatím VI.A, kde sourozenci Petr a Tomáš Horváthovi vyhráli okresní kolo MO a Petr navíc obsadil první místo v okresním kole Pythagoriády. I celá řada ostatních žáků projevila o soutěže zájem. V kategorii 7. ročníků se do soutěží zapojili zástupci všech tří sedmiček. Výborné 4. místo v okresním kole Pythagoriády obsadila Erika Svobodová ze VII. A. V kategorii Z8 se letos žákům nepodařilo být úspěšnými řešiteli. V poslední kategorii Z9 vynikl 3. místem v okresním kole Milan Merva a zároveň postoupil do okresního kola, kde se umístil v polovině všech účastněných. Třída IX.A se letos hodně zhoršila jak chováním, tak přístupem k učení. Projevilo se to zhoršeným prospěchem na konci školního roku. Letos jsme se neúčastnili matematického klokana. 7 žáků ze VI. A se účastnilo matematického tábora v Borovici. 3) Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky probíhala průběžně od října do dubna včetně. Zájem dětí o pravidelnou přípravu je stále menší a je aktuální pouze pro zájemce o studium na gymnáziu a obchodní akademii. Ale ani na tyto dvě školy se nepřipravovali všichni. Ostatní střední školy brali bez přijímacích zkoušek, bez ohledu na prospěch. 4) Opět jsme dobře pracovali i se zaostávajícími žáky. Pouze 3 žáky čeká opravná zkouška z matematiky. 5) Šesté ročníky se letos poprvé učily podle nového školního vzdělávacího programu Škola pro každého. Obsah učiva zůstal téměř stejný, ale vyučující v tomto ročníku se snažili více podporovat moderní formy práce, práci ve skupinách a ve dvojicích, vyhledávání nových informací, sebehodnocení. V matematické třídě se toto dařilo, v ostatních třídách pouze v některých hodinách. Horší situace byla v hodinách geometrie, kde dělá obrovské problémy rýsování a prostorová představivost. Letos jsme v tomto programu pouze doladili sedmý ročník. 6) V letošním školním roce se nám dařila práce s talentovanými žáky 5. ročníků. Zájemci opět navštěvovali kroužek zajímavé matematiky. V kroužku jsme řešili úlohy aritmetické i geometrické, Využívali jsme hodně grafické znázornění. Žáci se měli přesvědčit, že nákresy a grafické znázornění jsou pro ně pomůckou a ne ztrátou času. 17

18 K větší zajímavosti výuky matematiky přispívá i využití interaktivní tabule a meotaru. Zlepšenou propagací mimo naší školu se přihlásili i 4 žáci z jiných boleslavských škol do třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tato nová šestá třída bude mít 24 žáků. 7) Závěr Uplynulý školní rok jenom potvrdil nastoupený trend. Stále větší část pracovní doby učitele zabírá výchovná část na úkor vyučování. Přesvědčit některé děti, aby systematicky pracovaly je stále těžší. Mnohdy nepomohou ani různé nové metody. Nechuť k práci projevují hlavně sportovní třídy a z ostatních pak děti z vyšších ročníků. ( zpracováno podle podkladů Mgr.Jany Adámkové ) Občanská výchova (Výchova k občanství ) Učební plány byly splněny ve všech ročnících. Žáci se učili orientovat v rozmanitých situacích osobního, rodinného a pracovního života a v základních životních situacích. Velký důraz byl kladen na práva a povinnosti v občanské společnosti, pracovní vztahy, základy podnikání a činnosti některých úřadů v rámci prohlubování právního vědomí žáka s cílem posílit právní vědomí žáků. Dále pak byly řešeny otázky z oblasti lidských práv a svobod s důrazem na projevy rasizmus a xenofobie, na oblast ochrany vlastního zdraví a zneužívání drog. V této souvislosti byl do výuky začleněn projekt Já a cizinci. Spolupráce s výchovným poradcem se zaměřovala na oblast předcházení šikany a vytváření příznivého školního klimatu. Výuka byla doplněna řadou besed a exkurzí ( sexuální výchova a AIDS, protidrogová tématika, aj.). V rámci minimálního preventivního programu pokračovala spolupráce s občanským sdružením SEMIRAMIS. Byl zpracován program dlouhodobé spolupráce zahrnující všechny třídy 2.stupně a ten byl zahájen tematickými programy s tematikou prevence nežádoucích jevů drogové závislosti a tématy zaměřenými na další sociálně patologické jevy. V sedmém ročníku proběhla soutěž s ekologickou tématikou Ekologie je moje věc, zaměřená na praktický výcvik třídění odpadů a na prostředí školy. Součástí tématických plánů byla i oblast zdravé výživy. (zpracováno dle podkladů Mgr. Jiřího Kupilíka) Fyzika a chemie 1/ Plnění osnov: v obou předmětech byly plány pro plnění učiva dodrženy téměř ve všech třídách. Pouze v sedmých třídách, v předmětu fyzika, vzhledem k jednohodinové dotaci a poměrně velkému množství učiva ( i po redukci a přesunu optiky do osmého ročníku ), nebylo dostatečně probráno poslední téma tlak v plynech. To bude dokončeno na začátku osmého ročníku, kde je více času na daná témata. Počet laboratorních prací byl ve fyzice 3 6 podle předmětu a ročníku, v chemii 5 v obou ročnících. V matematických třídách, kde je hodinová dotace chemie tři hodiny, byla zpravidla třetí hodina využita na pokusy a laboratorní práce. Všechny třídy se zúčastnily exkurzí ročník navštívil IQ park v Liberci, devátý ročník se podíval do Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Třídy osmého ročníku se ještě podívaly do čističky odpadních vod v Podlázkách. 18

19 2/ Materiální podmínky: obě třídy jsou plně využívány, vybavení je na dobré úrovni a tomu odpovídá i počet laboratorních prací, zvlášť v chemii. Učebnice jsou vyhovující a je jich dostatek. V případě dostatku financí by bylo dobré zakoupit pro výuku fyziky některé nové pomůcky ( např. váhy). 3/ Úroveň znalostí žáků: celková úroveň znalostí žáků je průměrná. Všechny matematické třídy jsou samozřejmě v obou předmětech na lepší úrovni než ostatní třídy v ročníku.v těchto třídách bylo probráno i rozšiřující učivo. Schopnost pracovat samostatně je nepatrně lepší ve vyšších ročnících. Je třeba již v šestých třídách učit děti pracovat samostatně s textem, zlepšit i v těchto přírodovědných předmětech vyjadřovací schopnosti, které mnohdy dětem chybí. Z každé exkurze je potřeba, aby žáci dokázali formulovat své nové poznatky. A to buď formou seminární práce nebo prezentace, buď jednotlivě nebo ve skupinách. Tím by si žáci, ale i učitelé ujasnili, že exkurze za novými poznatky není školní výlet. Rezervy jsou určitě i ve skupinové práci a to nejenom v jednotlivých hodinách, ale i v zadávání dlouhodobějších úkolů s výstupem prezentace zadaného úkolu. V letošním roce bylo všem žákům IX.A zadáno I. kolo chemické olympiády, které je plněno doma a téměř všichni žáci se tohoto úkolu zhostili výborně. Teprve školní kolo složené z praktické a teoretické části rozhodlo, že okresního kola se zúčastní Milan Merva, Sandra Hůlková a Jan Kozák. Ani tam se neztratili, Milan skončil na šestém místě, ostatní dva uzavírali první desítku. ( zpracováno podle podkladů Ing.Milady Mizerové) Přírodopis a zeměpis Obsah předmětů byl zaměřen na rozvíjení zájmů žáků při zkoumání přírodních jevů a zákonitostí a orientaci v přírodovědných a geografických pojmech. Byla podporována samostatnost při práci s informacemi atlasy, učebnicemi, internetem a při pozorování jevů. V souvislosti se školním vzdělávacím programem byl velký důraz kladen na řešení zadání průřezových témat s důrazem na ekologii a celkovou ochranu životního prostředí. Žáci se aktivně zapojovali do školních i mimoškolních projektů s touto problematikou. Patřili k nejúspěšnějším v oblasti sběru starého papíru i plastových víček. Učební plány byly doplněny vzdělávacím projektem Planeta Země 3000 a multimediálním programem Lovci a jejich kořist. Doplňkové aktivity: Úklid Radouče pořádaný ZO ČSOP se zúčastnilo 11 žáků nejvíce ze všech škol Kouzlo lesa přírodovědná soutěž družstvo IX.D obsadilo 1.místo NPP Radouč instalace 10 ptačích budek třída VII.B EUROREBUS krajské kolo Zeměpisná olympiáda 3.místo Petr Horváth Dějepis ( zpracováno podle podkladů Mgr.Heleny Vosátkové ) Dějepisná komise v tomto školním roce má dva členy, z toho s aprobací je pouze jeden. Plán práce vycházející z osnov je plněn především ve třídách s dvouhodinovou dotací. Zde může být výuka doplněna různými projekty, soutěžemi apod. Problémy s plněním výukového plánu 19

20 tam, kde žáci měli pouze jednu hodinu dějepisu týdně a ještě poměrně často hodiny vzhledem k různým akcím odpadaly. Dějepisné akce : Mezi osvědčené akce na úrovni patří návštěva mladoboleslavského Templu, jehož pracovníci připravují vzdělávací programy ve kterých si žáci mohou alespoň na krátkou chvíli zkusit dovednosti našich předků a zjistí, že život v pravěku nebyl zdaleka tak idylický. Rozdělat oheň nebo vyvrtat díru do kamene, utkat kus látky, namlít obilí apod. se stává poměrně náročným úkolem. Podobně jsou připraveny i další programy, které pomohou snáze pochopit další období našich dějin Žáci si mohou prakticky zkusit jak se od sebe lišili dovednosti třeba Keltů a Slovanů. Vzhledem k tomu, že tyto programy jsou praktický doplněním učiva, zvláště ŠVP, chceme v jejich návštěvě pokračovat i v příštím školním roce školním roce. V tomto školním roce navštívilo vzdělávací programy v Templu celkem 6 tříd. V průběhu školního roku byly uskutečněny tyto projekty: V osmém ročníku jsme se v rámci projektů věnovali osobnostem české kultury, nejdříve v období humanismu a baroka a v druhém pololetí jsme se věnovali osobnostem národního obrození, romantismu a klasicismu. V devátém ročníku byly projekty věnovány technice a jejímu vlivu na život lidí včetně 1. sv. války v v druhém pololetí jsme se zaměřili na novodobé dějiny a zpracovávání materiálu o návštěvě Terezína. Soutěže uskutečněné v průběhu školního roku: Putovámí po pravěku Letem starověkem Od Moháče k Bílé Hoře Technika, věda a společnost Soumrak Habsburské monarchie Větší prostor než v minulém roce byl věnován různým projektům. Ve spolupráci s vyučujícími výtvarné výchovy byl uskutečněn projekt ze starého Řecka Po Odysseových stopách. Před Vánocemi školu navštívila skupina historického šermu Mordýři s programem věnovaným gotice a seznámili žáky nejen se zbraněmi a válčením tohoto období, ale také s oblékáním, vzděláním a pod. Program byl určen pro sedmý ročník, ale zúčastnili se ho i mladší a starší žáci a mezi dětmi se setkal s velkým zájmem a u některých i s překvapením, že život rytíře nebyl vůbec lehký, protože si mohly vyzkoušet zbroj i zbraně. S velmi příznivým ohlasem se v devátém ročníku setkala přednáška Ph.Dr. J. Jermáře nazvaná - Podíl legií na vzniku Československa, na kterou navazovala ročníková práce s touto tématikou. Ve druhém pololetí byla tato práce věnována exkurzi do Terezína, holocaustu a Pražskému jaru. V druhém pololetí byly uskutečněny tyto exkurze: 6. ročník Putování Českým rájem Dolánky- Fridštejn Vranov - Panteon (zároveň probíhal i projekt Fridštejn strážný hrad na jeho realizaci se mimo vyučujících podílela i třída VIII. A 7. ročník - Vyšehrad, opět doplněno projektem zaměřeným na Slavín a vyšehradský hřbitov ( s realizací exkurze i projektu stejně jako v posledních letech pomáhali žáci devátých ročníků) 8. ročník Pražský Hrad 9. ročník Terezín Malá pevnost- Litoměřice Ploskovice V osmém a devátém ročníku byly žákům zadávány dobrovolné práce z rozšiřujícího učiva, které se žáci učili prezentovat před kolektivem. V osmém ročníku byla zadána závěrečná 20

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 V Jirkově dne 31. srpna 2014 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více