Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 4 3 Charakteristika školy 11 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Etická výchova Projekty Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Desetiboj Putování za pohádkou Evaluace vzdělávacího programu 287

3 PLACE HERE ŠVP pro ZV - 4 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Motivační název KLÍČ K ŽIVOTU Datum Název RVP Verze 2013/2014 vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Doubrava č. 546 IČ REDIZO Ředitel Mgr. Šárka Molíková Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Obec Doubrava Obecní úřad Doubrava č.p. 599, Doubrava IČ Telefon www datum, podpis, razítko 2

4 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní filozofie programu Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP) a naplňuje výchovné a vzdělávací cíle. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Našim dlouhodobým záměrem je vytvořit školu pro všechny děti bez ohledu na jejich národnost, kulturní rozdíly a případné zdravotní či sociální znevýhodnění. Jsme přesvědčeni, že každý jedinec má právo být platným členem společnosti, a proto učíme žáky navzájem si pomáhat, poznávat se, tolerovat své odlišnosti a řešit problémy. Cíle učení: a, výchovné Směřovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci. Vytvořit u žáků pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, naučit je aktivně jej chránit. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vést žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učit žáky, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní uvědomělé činnosti. Naučit žáky poznat své reálné možnosti a uplatnit je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Vychovat z nich poctivé jedince, kteří budou schopni žít společně s ostatními lidmi, budou tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. b, vzdělávací Rozvíjet přirozené schopnosti dětí, jejich pozitivní vztah k učení a práci. Učit žáky schopnosti řešit problémy komplexně. Osvojit žákům základní poznatky o životě kolem sebe. Nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo. Žáky motivovat a učinit učivo zajímavým a přiměřeným jejich věku. Zapojit do učení co nejvíce smyslů. Realizovat učení činností, pozorováním, hovořit o pozorovaných jevech, vyslovovat závěry objevovat. Dosáhnout trvalých výsledků na základě porozumění určitému jevu. Dát žákům individuální prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu. Kvalitu vzdělávání neurčovat množstvím poznatků, ale jejich propojeností, smysluplností a použitelností v životě. Efektivitu vzdělávání nezakládat jen na posuzování chyb žáků a na přípravě pro přijímací zkoušky. Používat průběžně pozitivně laděné hodnotící soudy, jež mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva. Učit je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní uvědomělé činnosti. Vytvářet u žáků logické a kritické myšlení. Vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení a chování včetně žáků mimořádně nadaných U žáků se speciálními poruchami učení a chování, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich 3

5 Charakteristika ŠVP vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. a) Školní vzdělávací program u žáků se speciálními poruchami učení a chování naplňujeme formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Na základě vyšetření, doporučení PPP a žádosti rodičů jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Pedagogové, kteří vedou hodiny reedukace, jsou speciálně proškoleni. Reedukace specifických poruch učení probíhá v učebně, která je mimo jiné vybavena počítači, ve kterých jsou nainstalovány programy vhodné pro nápravy SPU. Žáci jsou rozděleni do malých skupinek po třech, maximálně po čtyřech. Dodržujeme počet hodin doporučený poradnou, nejčastěji jednu hodinu týdně. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh. Pokud zákonní zástupci dítěte požádají ředitele školy o vzdělávání podle individuálního plánu, jsou pak tito žáci na základě správního rozhodnutí zařazeni mezi integrované žáky. Individuální vzdělávací plán je každoročně aktualizován, obsahuje závěry a doporučení z vyšetření PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob práce v jednotlivých hodinách, ve kterých se SPU může projevovat, podíl žáka na odstranění poruchy, jméno pedagoga zodpovědného za reedukační hodiny. Každoročně nakupujeme pro žáky s vývojovými poruchami učení potřeby a pomůcky, které napomáhají ke zmírnění či odstranění poruchy. Tyto pomůcky pak mohou žáci využívat také v běžných hodinách. b) Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka a vytvoření dostatečně podnětného prostředí. Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. V případě potřeby vyučující a rodiče mohou využívat služeb PPP a SPC. Péče a poradenská činnost v těchto zařízeních je zajištěna psychology, speciálními pedagogy a dalšími odborníky. Je důvěrná a bezplatná. Prevence sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů řeší minimální preventivní program. Svým obsahem zasahuje do předmětů Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda na 1. stupni a Občanská výchova, Rodinná výchova, Přírodopis na 2. stupni. Každoročně se snažíme pořádat besedy pro žáky. Velmi důležité v oblasti prevence je využití volného času. Ve škole se žáci mohou rozvíjet své schopnosti v řadě školních kroužků. Rovněž další akce pořádané školou exkurze, výlety,soutěže apod. nabízejí žákům vhodné využití volného času. K řešení jakéhokoli problému mohou žáci využít konzultačních hodin výchovné poradkyně. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Jazyková výchova Výchova k občanství 8. ročník Osobnost Výtvarná výchova 6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Zdokonalování technik Kresebné etudy Pokryto předmětem Rodinná výchova Praktické činnosti Etická výchova Německý jazyk Pokrytí v projektu Pošli to dál 4

6 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Anglický jazyk Svět okolo mě 4. ročník Můj svět Matematika Geometrie Aritmetika Přírodověda Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 8. ročník Osobnost Výtvarná výchova 9. ročník Obrazové znaky Zrakové vnímání Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Matematika 5. ročník Aritmetika Přírodopis 9. ročník Člověk Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník Literární výchova Prvouka Člověk a jeho zdraví 2. ročník Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 5. ročník Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 8. ročník Člověk v sociálních vztazích Přírodopis Člověk a zdraví Pokryto předmětem Hudební výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 5. ročník Čtení a literární výchova Matematika 1. ročník Geometrie 2. ročník Geometrie 3. ročník Geometrie 5. ročník Geometrie Dramatická výchova 7. ročník Základní předpoklady dramatického jednání Pokryto předmětem Výtvarná výchova Rodinná výchova Dramatická výchova Poznávání lidí Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Svět okolo mě Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 7. ročník Svět kolem nás Život mezi lidmi Přírodopis 8. ročník Člověk Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál 5

7 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Literární výchova 5. ročník Sloh Anglický jazyk 3. ročník Svět okolo mě 4. ročník Můj svět 6. ročník Svět okolo mě 7. ročník Svět okolo mě 8. ročník Svět okolo mě Prvouka 2. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Místo,kde žijeme Výchova k občanství 6. ročník Rodinný život 7. ročník Svět kolem nás 8. ročník Osobnost Hudební výchova 2. ročník Poslechové činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál Komunikace Integrace do výuky Výchova k občanství 7. ročník Život mezi lidmi Výtvarná výchova 9. ročník Společná práce Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Dramatická výchova 7. ročník Základní předpoklady dramatického jednání Pokryto předmětem Český jazyk a Anglický jazyk Rodinná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Etická výchova Německý jazyk Desetiboj Kooperace a kompetice Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk 4. ročník Můj svět 7. ročník Svět okolo mě 8. ročník Svět okolo mě Výchova k občanství Osobnost 9. ročník Pracovní poměr Pokryto předmětem Dramatická výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Pracovní poměr Občan Výtvarná výchova 8. ročník Grafika Pokryto předmětem Matematika Etická výchova Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Prvouka Lidé kolem nás Výchova k občanství 8. ročník Právní minimum Psychické procesy a stavy Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Pokrytí v projektu Pošli to dál 6

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Prvouka 1. ročník Místo,kde žijeme 2. ročník Místo,kde žijeme 3. ročník Místo,kde žijeme Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 6. ročník Život ve škole Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa 8. ročník Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník Úvod k výuce občanské výchovy 9. ročník Občan Praktické činnosti Svět práce Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník Domov je tam 9. ročník Občan a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství 7. ročník Řízení společnosti 9. ročník Občan a právo VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Dějepis 6. ročník Člověk v dějinách 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 7. ročník Svět kolem nás 9. ročník Globální svět Chemie 8. ročník Částicové složení látek a chemické prvky Fyzika 9. ročník Vesmír Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Hudební výchova Tematické práce 5. ročník Poslechové činnosti Tělesná výchova 6. ročník Atletika 7. ročník Atletika 8. ročník Atletika 9. ročník Atletika Praktické činnosti 3. ročník Práce s drobným materiálem a přírodninami Pokryto předmětem Anglický jazyk Pokrytí v projektu Desetiboj Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník Svět okolo mě Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Chemie 9. ročník Organické sloučeniny Zeměpis 8. ročník Evropa 7

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Praktické činnosti Příprava pokrmů Pokryto předmětem Německý jazyk Jsme Evropané Integrace do výuky Anglický jazyk 9. ročník Svět okolo mě Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Výchova k občanství 9. ročník Globální svět Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Práce s uměleckým dílem 9. ročník Práce s uměleckým dílem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Literární výchova Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 9. ročník Občan Zeměpis Kulturní rozmanitost lidstva Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Pokryto předmětem Německý jazyk Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 5. ročník Sloh Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství 8. ročník Právní minimum Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Etnický původ Integrace do výuky Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství Občan Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Multikulturalita Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Svět okolo mě Dějepis Nejstarší civilizace Výchova k občanství 9. ročník Občan Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Miniúvod do lidských práv 8. ročník Právní minimum Zeměpis 9. ročník Integrace zemí Pokryto předmětem Etická výchova ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Zeměpis 6. ročník Přírodní složky a oblasti Země 8

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Environmentální výchova 9. ročník Ekosystémy Základní podmínky života Integrace do výuky Prvouka 2. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Přírodopis 6. ročník Jednobuněční,bezobratlí 9. ročník Vznik a vývoj života na Zemi Environmentální výchova Voda a půda Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Environmentální výchova 9. ročník Automobilismus Výtvarná výchova 8. ročník Netradiční materiály Praktické činnosti 7. ročník Pěstitelství Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 7. ročník Přírodní a kulturní bohatství Zeměpis 6. ročník Planeta Země Environmentální výchova 9. ročník Ochrana přírody Výtvarná výchova Práce v plenéru Technika kresby Hudební výchova 2. ročník Poslechové činnosti Praktické činnosti 7. ročník Pěstitelství MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 4. ročník Čtení a literární výchova 5. ročník Čtení a literární výchova 9. ročník Literatura Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a 9. ročník Literatura Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 5. ročník Čtení a literární výchova 6. ročník Literatura, základní literární pojmy Dramatická výchova 7. ročník Recepce a reflexe dramatického umění Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník Literatura, základní literární pojmy Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Dramatická výchova 3. ročník Recepce a reflexe dramatického umění 7. ročník Recepce a reflexe dramatického umění Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a 7. ročník Literatura Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 7. ročník Literatura Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů 9

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk a 8. ročník Literatura Dramatická výchova 2. ročník Recepce a reflexe dramatického umění 7. ročník Proces dramatické a inscenační tvorby 10

12 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1.Historie školy Do roku 1850 v Doubravě škola nebyla. Ze zápisu v obecní kronice vyplývá, že doubravská mládež byla povinná docházkou do Orlové. V témže roce však budova školy u kostela vyhořela a obecní doubravské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že si zřídí vlastní jednotřídní školu. Za tím účelem najali dřevěnku č. 81 (dosud stojí) a tam začala, jak se v té době říkalo, první česká neboli moravská škola. Od roku 1855 se škola rozšířila do dřevěnky za dnešním Národním domem. Když však tato dřevěnka v roce 1911 vyhořela, vyučovalo se v domě sedláka Širokého č. 178 a také v domě sedláka Olšara č V roce 1872 založil majitel dolů Bettina a Eleonora S.M.Rotschild pro děti svých zaměstnanců soukromou školu. Tato škola byla zřízena v bývalé kolonii Mexiko a po dvou letech byla přemístěna do nové školní budovy na Kopaninách v Orlové. V roce 1875 zakoupilo obecní zastupitelstvo přízemní domek na náměstí ( dnes restaurace p. Konečného ). Po rekonstrukci se v něm nacházela nejen jednotřídní škola, ale i byty pro učitele a obecní kanceláře. V roce 1882 bylo v této budově započato dvojtřídní vyučování. Řídícím učitelem se stal podle obecního protokolu Bedřich Krečmar. Správně však má býti Frederyk Kretschmann, který v roce 1884 svévolně začal s polským vyučováním a nastaly národnostní třenice. V roce 1898 byla postavena škola u kostela, která byla pojmenována Jubilejní školou císaře Františka Josefa I., který v tomto roce slavil padesát let svého panování. Koncem roku 1904 vyvrcholily národnostní střety ( česko polské, později česko polsko německé vyučování) ve stávku žáků. Nařízením okresní školské rady ve Fryštátě v lednu 1905 byla obecní škola rozdělena na českou se čtyřmi třídami a polskou s pěti třídami. Na náklady obce se začalo s výstavbou nové budovy pro českou školu na bažinatém pozemku. V roce 1906 bylo zahájeno vyučování v nové české školní budově tzv. červené, jejímž řídícím učitelem se stal rakouský patriot Alois Waschitza, který své děti vychovával německy. V roce 1910 byla stavitelem M.Kabátkem dokončena školní budova zvaná měšťanka původně jako polská Szkola wydzailowa. Roky znamenaly útlum školství v obci. Ihned po osvobození se v r.1945 školy ujal pan František Kondělka. Úroveň školy byla velmi dobrá, počet žáků byl větší než kapacita školy. V té době bylo v Doubravě 360 českých a 31 polských žáků. Po roce 1974, kdy byla zrušena samostatnost obce Doubrava, nastal úbytek žáků ve zdejší škole. Z dochovaných kronik je zřejmé, že ve školním roce 1975/76, za p. ředitele Špetíka, měla škola 8 tříd. I.třída 1. a 3.ročník, II. třída -2. ročník, III. třída- 4. ročník, IV.třída 5.ročník, V. třída 6. ročník, VI.třída 7. ročník, VII.třída 8. ročník a VIII.třída 9. ročník. V roce 1978 odešel dosavadní ředitel pan Špetík do důchodu a novým ředitelem Základní devítileté školy Doubravě se stal učitel Zdeněk Žingor. Během následujících let se z kdysi plně organizované školy stala málotřídka s pouhými dvěma třídami, 30 žáky a dvěma učiteli. Tento trend se zastavil až v souvislosti s opětovným osamostatněním obce v roce Již během dalších tří let se podařilo díky snaze ředitelky školy Mgr. Šárky Molíkové v součinnosti s představiteli Obce Doubrava obnovit všechny samostatné třídy na 1. stupni, v roce 1994/95 dokonce znovu otevřít 2. stupeň základní školy ( V. a VI. třída ) a v červnu 1998 opustili školu první deváťáci. Děti ze vzdálenějších míst jsou již 15 let sváženy do školy školním mikrobusem. V současné době navštěvuje ZŠ Doubrava 126 žáků. Budova školy patří mezi nejstarší v okrese. Byla postavena v secesním slohu. Je to jednopatrová, vysoká budova s učebnami, tělocvičnou, kuchyňkou a rozsáhlou zahradou. Dominantou školy je její secesní vchod a monumentální schodiště ze žuly s ozdobnými sloupy. V roce 1994 byla provedena investice do rekonstrukce budovy včetně skleštění a opravy omítek v hodnotě 5,2 mil. Kč. Od té doby se ve škole neustále něco renovuje a vylepšuje. Vybudovali jsme novou školní cvičnou kuchyň pro výuku, nové sociální zařízení, byly vybaveny dvě počítačové učebny, ve všech třídách nakoupen nový nábytek, 11

13 Charakteristika školy provedena generální oprava tělocvičny s výměnou plastových oken a nové oplocení školy.díky sponzorům se nám podařilo vybudovat učebnu v přírodě. Snažíme se v rámci našich finančních možností také o modernizaci školních pomůcek (dataprojektor, interaktivní tabule..) a učebnic. 2.Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní budova je 100 let stará, postupnými opravami a údržbou je v dobrém technickém stavu. Škola má jednu malou tělocvičnu. Mimo hlavní budovu škola využívá i 2 místnosti v budově č.496 (300 m od hlavní budovy). Zde je umístěna školní družina. Škola má k dispozici odpočinkový areál školní zahrady, kde za příznivého počasí probíhá výuka některých předmětů, k výuce TV využívá hřiště TJ Baníku Falco Doubrava. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky využívá škola prostory Národního domu Doubrava. Vybavení školy učebními pomůckami je neustále doplňováno, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Děti se SPUCH jsou plně integrovány, navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. 3.Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu- Klíč k životu. Škola má jedno oddělení školní družiny, ve kterém je zapsáno 25 dětí. Žáci se stravují ve školní jídelně, která patří Mateřské škole Doubrava a je umístěna v budově MŠ, kde sídlí i školní družina. Základní škola žákům nabízí : Výuku cizích jazyků angličtina povinně od 3.ročníku, zájmový kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník a angličtině zájmový kroužek konverzace v němčině Výuka cizích jazyků probíhá v mediální učebně, která je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítači. Interaktivní tabulí je již vybavena i 1. třída a postupně se budeme snažit, aby se stala součástí všech tříd. Možnosti využití počítačů ve škole je počítačová učebna ( celkem 14 pracovních míst), která je využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale také v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů, v rámci individuální výuky integrovaných žáků a také v zájmových kroužcích Informatika a Základy administrativy. Sportovní aktivity žáci školy se podle možností zúčastňují sportovních soutěží, pro žáky jsou pořádány i celoškolní sportovní soutěže ve šplhu, skoku do výšky, míčových hrách a další. Žáci mohou navštěvovat také sportovní kroužek. Organizace volného času žáků škola spolupracuje se Základní uměleckou školou v Orlové a nabízí výuku různých oborů učitelkami ZUŠ v budově základní školy za velmi výhodných finančních podmínek. Organizace kulturních programů ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel v Ostravě - pravidelně navštěvujeme akce pořádané Domem dětí a mládeže Orlová - součástí výuky je zajištění vzdělávacích pořadů v oblasti historie (využíváme nabídku akcí Muzea Těšínska), českého jazyka, sexuální výchovy, kriminalistiky a volby povolání. 4. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 12 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. 1.stupeň 6 učitelů 2.stupeň 6 učitelů Všichni pedagogičtí pracovníci se neustále průběžně vzdělávají v oblastech informačních technologií, cizích jazyků, rozšíření své odborné kvalifikace. 2 učitelé studují pro splnění svých kvalifikačních předpokladů na vysoké škole. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů. Škola má jedno oddělení družiny s jednou vychovatelkou. 5.Charakteristika žáků Školu navštěvuje ve školním roce 2011/ žáků ( 63 dívek, 63 chlapců). 1 stupeň 71 žáků, z toho 37 dívek a 34 chlapců 12

14 Charakteristika školy 2.stupeň 50 žáků, z toho 25 dívek a 25 chlapců Žáci jsou rozděleni do 9 tříd ( 1.-9.ročník), průměrný počet na 1 třídu je 14 dětí. Protože počet žáků klesl pod zákonnou normu, zřizovatel školy (Obec Doubrava) povolil pro tento školní rok výjimku z nižšího počtu žáků, takže škola funguje bez problémů. 6.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Formy spolupráce Školská rada založena SRPŠ Občanské sdružení společné pro MŠ a ZŠ Doubrava 3 třídní schůzky, konzultace s rodiči individuálně dle potřeby MŠ Doubrava Svaz zahrádkářů Doubrava Svaz dobrovolných hasičů Doubrava a další subjekty v obci Doubrava spolupráce průběžně během školního roku (společné akce pro děti.) Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a třídních schůzek, v době akcí pro veřejnost (besídky, jarmarky na Velikonoce a Vánoce). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Úzce spolupracujeme s obcí, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost, spolupracujeme s místní knihovnou. 7. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce V tomto školním roce budou do výuky zařazeny tyto celoroční projekty : 1. Cesta na ostrov pokladů (III.třída) - napříč všemi předměty 2. Desetiboj (V.-IX.třída) - tělesná výchova, matematika 3. Pošli to dál (II.-V.třída) - napříč všemi předměty 4. Putování za pohádkou (I.třída) - napříč všemi předměty V rámci výuky probíhají také krátkodobé - týdenní až měsíční projekty. V současné době škola není zapojena do mezinárodní spolupráce, pokud se ovšem vyskytne příležitost, jsme otevřeni všem projektům 8.Vlastní hodnocení školy jednotlivá kritéria 01 Základní údaje o škole 02 Personální údaje 03 Vzdělávací program a učební plán školy 04 Počty žáků 05 Hodnocení žáků 06 Průběh a výsledky vzdělávání 07 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 08 ICT - standard a plán 09 Zájmové vzdělávání - družina, klub 10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 11 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 12 Prevence sociálně patologických jevů 13 Program environmentálního vzdělávání 14 Prevence rizik a školní úrazy 15 Spolupráce školy s rodiči 16 Vyřizování stížností, oznámení podnětů 17 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 18 Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 19 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti - oprava 20 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 21 Výsledky inventarizace majetku 22 Údaje o rozvojových a mezinárodních programech 23 Zapojení do dalšího vzdělávání 24 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13

15 Charakteristika školy 14

16 Učební plán 4 Učební plán Škola, Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Dramatická výchova Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

17 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Dramatická výchova Etická výchova Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5.

Obsah Identifikační údaje 1.1. Název vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační schéma školy 1.5. Obsah 1. Identifikační údaje 7 1.1. Název vzdělávacího programu 7 1.2. Základní údaje o škole 7 1.3. Zřizovatel školy 7 1.4. Organizační schéma školy 8 1.5. Platnost dokumentu 8 2. Charakteristika školy

Více