Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 4 3 Charakteristika školy 11 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Etická výchova Projekty Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Desetiboj Putování za pohádkou Evaluace vzdělávacího programu 287

3 PLACE HERE ŠVP pro ZV - 4 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Motivační název KLÍČ K ŽIVOTU Datum Název RVP Verze 2013/2014 vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Doubrava č. 546 IČ REDIZO Ředitel Mgr. Šárka Molíková Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Obec Doubrava Obecní úřad Doubrava č.p. 599, Doubrava IČ Telefon www datum, podpis, razítko 2

4 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní filozofie programu Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP) a naplňuje výchovné a vzdělávací cíle. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Našim dlouhodobým záměrem je vytvořit školu pro všechny děti bez ohledu na jejich národnost, kulturní rozdíly a případné zdravotní či sociální znevýhodnění. Jsme přesvědčeni, že každý jedinec má právo být platným členem společnosti, a proto učíme žáky navzájem si pomáhat, poznávat se, tolerovat své odlišnosti a řešit problémy. Cíle učení: a, výchovné Směřovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci. Vytvořit u žáků pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, naučit je aktivně jej chránit. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vést žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učit žáky, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní uvědomělé činnosti. Naučit žáky poznat své reálné možnosti a uplatnit je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Vychovat z nich poctivé jedince, kteří budou schopni žít společně s ostatními lidmi, budou tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. b, vzdělávací Rozvíjet přirozené schopnosti dětí, jejich pozitivní vztah k učení a práci. Učit žáky schopnosti řešit problémy komplexně. Osvojit žákům základní poznatky o životě kolem sebe. Nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo. Žáky motivovat a učinit učivo zajímavým a přiměřeným jejich věku. Zapojit do učení co nejvíce smyslů. Realizovat učení činností, pozorováním, hovořit o pozorovaných jevech, vyslovovat závěry objevovat. Dosáhnout trvalých výsledků na základě porozumění určitému jevu. Dát žákům individuální prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu. Kvalitu vzdělávání neurčovat množstvím poznatků, ale jejich propojeností, smysluplností a použitelností v životě. Efektivitu vzdělávání nezakládat jen na posuzování chyb žáků a na přípravě pro přijímací zkoušky. Používat průběžně pozitivně laděné hodnotící soudy, jež mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva. Učit je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní uvědomělé činnosti. Vytvářet u žáků logické a kritické myšlení. Vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení a chování včetně žáků mimořádně nadaných U žáků se speciálními poruchami učení a chování, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich 3

5 Charakteristika ŠVP vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. a) Školní vzdělávací program u žáků se speciálními poruchami učení a chování naplňujeme formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Na základě vyšetření, doporučení PPP a žádosti rodičů jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Pedagogové, kteří vedou hodiny reedukace, jsou speciálně proškoleni. Reedukace specifických poruch učení probíhá v učebně, která je mimo jiné vybavena počítači, ve kterých jsou nainstalovány programy vhodné pro nápravy SPU. Žáci jsou rozděleni do malých skupinek po třech, maximálně po čtyřech. Dodržujeme počet hodin doporučený poradnou, nejčastěji jednu hodinu týdně. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh. Pokud zákonní zástupci dítěte požádají ředitele školy o vzdělávání podle individuálního plánu, jsou pak tito žáci na základě správního rozhodnutí zařazeni mezi integrované žáky. Individuální vzdělávací plán je každoročně aktualizován, obsahuje závěry a doporučení z vyšetření PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob práce v jednotlivých hodinách, ve kterých se SPU může projevovat, podíl žáka na odstranění poruchy, jméno pedagoga zodpovědného za reedukační hodiny. Každoročně nakupujeme pro žáky s vývojovými poruchami učení potřeby a pomůcky, které napomáhají ke zmírnění či odstranění poruchy. Tyto pomůcky pak mohou žáci využívat také v běžných hodinách. b) Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka a vytvoření dostatečně podnětného prostředí. Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. V případě potřeby vyučující a rodiče mohou využívat služeb PPP a SPC. Péče a poradenská činnost v těchto zařízeních je zajištěna psychology, speciálními pedagogy a dalšími odborníky. Je důvěrná a bezplatná. Prevence sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů řeší minimální preventivní program. Svým obsahem zasahuje do předmětů Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda na 1. stupni a Občanská výchova, Rodinná výchova, Přírodopis na 2. stupni. Každoročně se snažíme pořádat besedy pro žáky. Velmi důležité v oblasti prevence je využití volného času. Ve škole se žáci mohou rozvíjet své schopnosti v řadě školních kroužků. Rovněž další akce pořádané školou exkurze, výlety,soutěže apod. nabízejí žákům vhodné využití volného času. K řešení jakéhokoli problému mohou žáci využít konzultačních hodin výchovné poradkyně. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Jazyková výchova Výchova k občanství 8. ročník Osobnost Výtvarná výchova 6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Zdokonalování technik Kresebné etudy Pokryto předmětem Rodinná výchova Praktické činnosti Etická výchova Německý jazyk Pokrytí v projektu Pošli to dál 4

6 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Anglický jazyk Svět okolo mě 4. ročník Můj svět Matematika Geometrie Aritmetika Přírodověda Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 8. ročník Osobnost Výtvarná výchova 9. ročník Obrazové znaky Zrakové vnímání Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Matematika 5. ročník Aritmetika Přírodopis 9. ročník Člověk Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník Literární výchova Prvouka Člověk a jeho zdraví 2. ročník Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 5. ročník Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 8. ročník Člověk v sociálních vztazích Přírodopis Člověk a zdraví Pokryto předmětem Hudební výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 5. ročník Čtení a literární výchova Matematika 1. ročník Geometrie 2. ročník Geometrie 3. ročník Geometrie 5. ročník Geometrie Dramatická výchova 7. ročník Základní předpoklady dramatického jednání Pokryto předmětem Výtvarná výchova Rodinná výchova Dramatická výchova Poznávání lidí Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Svět okolo mě Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 7. ročník Svět kolem nás Život mezi lidmi Přírodopis 8. ročník Člověk Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál 5

7 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Literární výchova 5. ročník Sloh Anglický jazyk 3. ročník Svět okolo mě 4. ročník Můj svět 6. ročník Svět okolo mě 7. ročník Svět okolo mě 8. ročník Svět okolo mě Prvouka 2. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Místo,kde žijeme Výchova k občanství 6. ročník Rodinný život 7. ročník Svět kolem nás 8. ročník Osobnost Hudební výchova 2. ročník Poslechové činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál Komunikace Integrace do výuky Výchova k občanství 7. ročník Život mezi lidmi Výtvarná výchova 9. ročník Společná práce Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Dramatická výchova 7. ročník Základní předpoklady dramatického jednání Pokryto předmětem Český jazyk a Anglický jazyk Rodinná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Etická výchova Německý jazyk Desetiboj Kooperace a kompetice Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk 4. ročník Můj svět 7. ročník Svět okolo mě 8. ročník Svět okolo mě Výchova k občanství Osobnost 9. ročník Pracovní poměr Pokryto předmětem Dramatická výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Pracovní poměr Občan Výtvarná výchova 8. ročník Grafika Pokryto předmětem Matematika Etická výchova Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Prvouka Lidé kolem nás Výchova k občanství 8. ročník Právní minimum Psychické procesy a stavy Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Pokrytí v projektu Pošli to dál 6

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Prvouka 1. ročník Místo,kde žijeme 2. ročník Místo,kde žijeme 3. ročník Místo,kde žijeme Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 6. ročník Život ve škole Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa 8. ročník Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník Úvod k výuce občanské výchovy 9. ročník Občan Praktické činnosti Svět práce Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník Domov je tam 9. ročník Občan a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství 7. ročník Řízení společnosti 9. ročník Občan a právo VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Dějepis 6. ročník Člověk v dějinách 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 7. ročník Svět kolem nás 9. ročník Globální svět Chemie 8. ročník Částicové složení látek a chemické prvky Fyzika 9. ročník Vesmír Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Hudební výchova Tematické práce 5. ročník Poslechové činnosti Tělesná výchova 6. ročník Atletika 7. ročník Atletika 8. ročník Atletika 9. ročník Atletika Praktické činnosti 3. ročník Práce s drobným materiálem a přírodninami Pokryto předmětem Anglický jazyk Pokrytí v projektu Desetiboj Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník Svět okolo mě Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Chemie 9. ročník Organické sloučeniny Zeměpis 8. ročník Evropa 7

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Praktické činnosti Příprava pokrmů Pokryto předmětem Německý jazyk Jsme Evropané Integrace do výuky Anglický jazyk 9. ročník Svět okolo mě Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Výchova k občanství 9. ročník Globální svět Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Práce s uměleckým dílem 9. ročník Práce s uměleckým dílem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Literární výchova Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 9. ročník Občan Zeměpis Kulturní rozmanitost lidstva Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Pokryto předmětem Německý jazyk Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 5. ročník Sloh Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství 8. ročník Právní minimum Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Etnický původ Integrace do výuky Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství Občan Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Multikulturalita Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Svět okolo mě Dějepis Nejstarší civilizace Výchova k občanství 9. ročník Občan Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Miniúvod do lidských práv 8. ročník Právní minimum Zeměpis 9. ročník Integrace zemí Pokryto předmětem Etická výchova ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Zeměpis 6. ročník Přírodní složky a oblasti Země 8

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Environmentální výchova 9. ročník Ekosystémy Základní podmínky života Integrace do výuky Prvouka 2. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Přírodopis 6. ročník Jednobuněční,bezobratlí 9. ročník Vznik a vývoj života na Zemi Environmentální výchova Voda a půda Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Environmentální výchova 9. ročník Automobilismus Výtvarná výchova 8. ročník Netradiční materiály Praktické činnosti 7. ročník Pěstitelství Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 7. ročník Přírodní a kulturní bohatství Zeměpis 6. ročník Planeta Země Environmentální výchova 9. ročník Ochrana přírody Výtvarná výchova Práce v plenéru Technika kresby Hudební výchova 2. ročník Poslechové činnosti Praktické činnosti 7. ročník Pěstitelství MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 4. ročník Čtení a literární výchova 5. ročník Čtení a literární výchova 9. ročník Literatura Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a 9. ročník Literatura Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 5. ročník Čtení a literární výchova 6. ročník Literatura, základní literární pojmy Dramatická výchova 7. ročník Recepce a reflexe dramatického umění Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník Literatura, základní literární pojmy Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Dramatická výchova 3. ročník Recepce a reflexe dramatického umění 7. ročník Recepce a reflexe dramatického umění Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a 7. ročník Literatura Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 7. ročník Literatura Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů 9

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk a 8. ročník Literatura Dramatická výchova 2. ročník Recepce a reflexe dramatického umění 7. ročník Proces dramatické a inscenační tvorby 10

12 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1.Historie školy Do roku 1850 v Doubravě škola nebyla. Ze zápisu v obecní kronice vyplývá, že doubravská mládež byla povinná docházkou do Orlové. V témže roce však budova školy u kostela vyhořela a obecní doubravské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že si zřídí vlastní jednotřídní školu. Za tím účelem najali dřevěnku č. 81 (dosud stojí) a tam začala, jak se v té době říkalo, první česká neboli moravská škola. Od roku 1855 se škola rozšířila do dřevěnky za dnešním Národním domem. Když však tato dřevěnka v roce 1911 vyhořela, vyučovalo se v domě sedláka Širokého č. 178 a také v domě sedláka Olšara č V roce 1872 založil majitel dolů Bettina a Eleonora S.M.Rotschild pro děti svých zaměstnanců soukromou školu. Tato škola byla zřízena v bývalé kolonii Mexiko a po dvou letech byla přemístěna do nové školní budovy na Kopaninách v Orlové. V roce 1875 zakoupilo obecní zastupitelstvo přízemní domek na náměstí ( dnes restaurace p. Konečného ). Po rekonstrukci se v něm nacházela nejen jednotřídní škola, ale i byty pro učitele a obecní kanceláře. V roce 1882 bylo v této budově započato dvojtřídní vyučování. Řídícím učitelem se stal podle obecního protokolu Bedřich Krečmar. Správně však má býti Frederyk Kretschmann, který v roce 1884 svévolně začal s polským vyučováním a nastaly národnostní třenice. V roce 1898 byla postavena škola u kostela, která byla pojmenována Jubilejní školou císaře Františka Josefa I., který v tomto roce slavil padesát let svého panování. Koncem roku 1904 vyvrcholily národnostní střety ( česko polské, později česko polsko německé vyučování) ve stávku žáků. Nařízením okresní školské rady ve Fryštátě v lednu 1905 byla obecní škola rozdělena na českou se čtyřmi třídami a polskou s pěti třídami. Na náklady obce se začalo s výstavbou nové budovy pro českou školu na bažinatém pozemku. V roce 1906 bylo zahájeno vyučování v nové české školní budově tzv. červené, jejímž řídícím učitelem se stal rakouský patriot Alois Waschitza, který své děti vychovával německy. V roce 1910 byla stavitelem M.Kabátkem dokončena školní budova zvaná měšťanka původně jako polská Szkola wydzailowa. Roky znamenaly útlum školství v obci. Ihned po osvobození se v r.1945 školy ujal pan František Kondělka. Úroveň školy byla velmi dobrá, počet žáků byl větší než kapacita školy. V té době bylo v Doubravě 360 českých a 31 polských žáků. Po roce 1974, kdy byla zrušena samostatnost obce Doubrava, nastal úbytek žáků ve zdejší škole. Z dochovaných kronik je zřejmé, že ve školním roce 1975/76, za p. ředitele Špetíka, měla škola 8 tříd. I.třída 1. a 3.ročník, II. třída -2. ročník, III. třída- 4. ročník, IV.třída 5.ročník, V. třída 6. ročník, VI.třída 7. ročník, VII.třída 8. ročník a VIII.třída 9. ročník. V roce 1978 odešel dosavadní ředitel pan Špetík do důchodu a novým ředitelem Základní devítileté školy Doubravě se stal učitel Zdeněk Žingor. Během následujících let se z kdysi plně organizované školy stala málotřídka s pouhými dvěma třídami, 30 žáky a dvěma učiteli. Tento trend se zastavil až v souvislosti s opětovným osamostatněním obce v roce Již během dalších tří let se podařilo díky snaze ředitelky školy Mgr. Šárky Molíkové v součinnosti s představiteli Obce Doubrava obnovit všechny samostatné třídy na 1. stupni, v roce 1994/95 dokonce znovu otevřít 2. stupeň základní školy ( V. a VI. třída ) a v červnu 1998 opustili školu první deváťáci. Děti ze vzdálenějších míst jsou již 15 let sváženy do školy školním mikrobusem. V současné době navštěvuje ZŠ Doubrava 126 žáků. Budova školy patří mezi nejstarší v okrese. Byla postavena v secesním slohu. Je to jednopatrová, vysoká budova s učebnami, tělocvičnou, kuchyňkou a rozsáhlou zahradou. Dominantou školy je její secesní vchod a monumentální schodiště ze žuly s ozdobnými sloupy. V roce 1994 byla provedena investice do rekonstrukce budovy včetně skleštění a opravy omítek v hodnotě 5,2 mil. Kč. Od té doby se ve škole neustále něco renovuje a vylepšuje. Vybudovali jsme novou školní cvičnou kuchyň pro výuku, nové sociální zařízení, byly vybaveny dvě počítačové učebny, ve všech třídách nakoupen nový nábytek, 11

13 Charakteristika školy provedena generální oprava tělocvičny s výměnou plastových oken a nové oplocení školy.díky sponzorům se nám podařilo vybudovat učebnu v přírodě. Snažíme se v rámci našich finančních možností také o modernizaci školních pomůcek (dataprojektor, interaktivní tabule..) a učebnic. 2.Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní budova je 100 let stará, postupnými opravami a údržbou je v dobrém technickém stavu. Škola má jednu malou tělocvičnu. Mimo hlavní budovu škola využívá i 2 místnosti v budově č.496 (300 m od hlavní budovy). Zde je umístěna školní družina. Škola má k dispozici odpočinkový areál školní zahrady, kde za příznivého počasí probíhá výuka některých předmětů, k výuce TV využívá hřiště TJ Baníku Falco Doubrava. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky využívá škola prostory Národního domu Doubrava. Vybavení školy učebními pomůckami je neustále doplňováno, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Děti se SPUCH jsou plně integrovány, navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. 3.Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu- Klíč k životu. Škola má jedno oddělení školní družiny, ve kterém je zapsáno 25 dětí. Žáci se stravují ve školní jídelně, která patří Mateřské škole Doubrava a je umístěna v budově MŠ, kde sídlí i školní družina. Základní škola žákům nabízí : Výuku cizích jazyků angličtina povinně od 3.ročníku, zájmový kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník a angličtině zájmový kroužek konverzace v němčině Výuka cizích jazyků probíhá v mediální učebně, která je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítači. Interaktivní tabulí je již vybavena i 1. třída a postupně se budeme snažit, aby se stala součástí všech tříd. Možnosti využití počítačů ve škole je počítačová učebna ( celkem 14 pracovních míst), která je využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale také v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů, v rámci individuální výuky integrovaných žáků a také v zájmových kroužcích Informatika a Základy administrativy. Sportovní aktivity žáci školy se podle možností zúčastňují sportovních soutěží, pro žáky jsou pořádány i celoškolní sportovní soutěže ve šplhu, skoku do výšky, míčových hrách a další. Žáci mohou navštěvovat také sportovní kroužek. Organizace volného času žáků škola spolupracuje se Základní uměleckou školou v Orlové a nabízí výuku různých oborů učitelkami ZUŠ v budově základní školy za velmi výhodných finančních podmínek. Organizace kulturních programů ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel v Ostravě - pravidelně navštěvujeme akce pořádané Domem dětí a mládeže Orlová - součástí výuky je zajištění vzdělávacích pořadů v oblasti historie (využíváme nabídku akcí Muzea Těšínska), českého jazyka, sexuální výchovy, kriminalistiky a volby povolání. 4. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 12 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. 1.stupeň 6 učitelů 2.stupeň 6 učitelů Všichni pedagogičtí pracovníci se neustále průběžně vzdělávají v oblastech informačních technologií, cizích jazyků, rozšíření své odborné kvalifikace. 2 učitelé studují pro splnění svých kvalifikačních předpokladů na vysoké škole. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů. Škola má jedno oddělení družiny s jednou vychovatelkou. 5.Charakteristika žáků Školu navštěvuje ve školním roce 2011/ žáků ( 63 dívek, 63 chlapců). 1 stupeň 71 žáků, z toho 37 dívek a 34 chlapců 12

14 Charakteristika školy 2.stupeň 50 žáků, z toho 25 dívek a 25 chlapců Žáci jsou rozděleni do 9 tříd ( 1.-9.ročník), průměrný počet na 1 třídu je 14 dětí. Protože počet žáků klesl pod zákonnou normu, zřizovatel školy (Obec Doubrava) povolil pro tento školní rok výjimku z nižšího počtu žáků, takže škola funguje bez problémů. 6.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Formy spolupráce Školská rada založena SRPŠ Občanské sdružení společné pro MŠ a ZŠ Doubrava 3 třídní schůzky, konzultace s rodiči individuálně dle potřeby MŠ Doubrava Svaz zahrádkářů Doubrava Svaz dobrovolných hasičů Doubrava a další subjekty v obci Doubrava spolupráce průběžně během školního roku (společné akce pro děti.) Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a třídních schůzek, v době akcí pro veřejnost (besídky, jarmarky na Velikonoce a Vánoce). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Úzce spolupracujeme s obcí, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost, spolupracujeme s místní knihovnou. 7. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce V tomto školním roce budou do výuky zařazeny tyto celoroční projekty : 1. Cesta na ostrov pokladů (III.třída) - napříč všemi předměty 2. Desetiboj (V.-IX.třída) - tělesná výchova, matematika 3. Pošli to dál (II.-V.třída) - napříč všemi předměty 4. Putování za pohádkou (I.třída) - napříč všemi předměty V rámci výuky probíhají také krátkodobé - týdenní až měsíční projekty. V současné době škola není zapojena do mezinárodní spolupráce, pokud se ovšem vyskytne příležitost, jsme otevřeni všem projektům 8.Vlastní hodnocení školy jednotlivá kritéria 01 Základní údaje o škole 02 Personální údaje 03 Vzdělávací program a učební plán školy 04 Počty žáků 05 Hodnocení žáků 06 Průběh a výsledky vzdělávání 07 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 08 ICT - standard a plán 09 Zájmové vzdělávání - družina, klub 10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 11 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 12 Prevence sociálně patologických jevů 13 Program environmentálního vzdělávání 14 Prevence rizik a školní úrazy 15 Spolupráce školy s rodiči 16 Vyřizování stížností, oznámení podnětů 17 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 18 Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 19 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti - oprava 20 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 21 Výsledky inventarizace majetku 22 Údaje o rozvojových a mezinárodních programech 23 Zapojení do dalšího vzdělávání 24 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13

15 Charakteristika školy 14

16 Učební plán 4 Učební plán Škola, Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Dramatická výchova Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

17 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Dramatická výchova Etická výchova Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více