Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 4 3 Charakteristika školy 11 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Etická výchova Projekty Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Desetiboj Putování za pohádkou Evaluace vzdělávacího programu 287

3 PLACE HERE ŠVP pro ZV - 4 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Motivační název KLÍČ K ŽIVOTU Datum Název RVP Verze 2013/2014 vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Doubrava č. 546 IČ REDIZO Ředitel Mgr. Šárka Molíková Telefon Fax www Zřizovatel Adresa Obec Doubrava Obecní úřad Doubrava č.p. 599, Doubrava IČ Telefon www datum, podpis, razítko 2

4 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika školního vzdělávacího programu Základní filozofie programu Žák není nádoba, kterou je potřeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit. (Sokrates) Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP) a naplňuje výchovné a vzdělávací cíle. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Program respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Našim dlouhodobým záměrem je vytvořit školu pro všechny děti bez ohledu na jejich národnost, kulturní rozdíly a případné zdravotní či sociální znevýhodnění. Jsme přesvědčeni, že každý jedinec má právo být platným členem společnosti, a proto učíme žáky navzájem si pomáhat, poznávat se, tolerovat své odlišnosti a řešit problémy. Cíle učení: a, výchovné Směřovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci. Vytvořit u žáků pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, naučit je aktivně jej chránit. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vést žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učit žáky, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní uvědomělé činnosti. Naučit žáky poznat své reálné možnosti a uplatnit je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Vychovat z nich poctivé jedince, kteří budou schopni žít společně s ostatními lidmi, budou tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. b, vzdělávací Rozvíjet přirozené schopnosti dětí, jejich pozitivní vztah k učení a práci. Učit žáky schopnosti řešit problémy komplexně. Osvojit žákům základní poznatky o životě kolem sebe. Nelze naučit vše, k čemu lidstvo v poznání došlo. Žáky motivovat a učinit učivo zajímavým a přiměřeným jejich věku. Zapojit do učení co nejvíce smyslů. Realizovat učení činností, pozorováním, hovořit o pozorovaných jevech, vyslovovat závěry objevovat. Dosáhnout trvalých výsledků na základě porozumění určitému jevu. Dát žákům individuální prostor pro učení, protože stejných výsledků nelze dosáhnout u všech žáků za stejnou dobu. Kvalitu vzdělávání neurčovat množstvím poznatků, ale jejich propojeností, smysluplností a použitelností v životě. Efektivitu vzdělávání nezakládat jen na posuzování chyb žáků a na přípravě pro přijímací zkoušky. Používat průběžně pozitivně laděné hodnotící soudy, jež mají vyšší motivační hodnotu a vedou k celkově dobrému zvládání učiva. Učit je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní uvědomělé činnosti. Vytvářet u žáků logické a kritické myšlení. Vzdělávání žáků se speciálními poruchami učení a chování včetně žáků mimořádně nadaných U žáků se speciálními poruchami učení a chování, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování, tělesným nebo smyslovým postižením či jiným znevýhodněním, ale i žáků mimořádně nadaných, uplatňujeme speciálně pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci žákům rozvíjet jejich 3

5 Charakteristika ŠVP vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění. a) Školní vzdělávací program u žáků se speciálními poruchami učení a chování naplňujeme formou individuální integrace. Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Na základě vyšetření, doporučení PPP a žádosti rodičů jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Pedagogové, kteří vedou hodiny reedukace, jsou speciálně proškoleni. Reedukace specifických poruch učení probíhá v učebně, která je mimo jiné vybavena počítači, ve kterých jsou nainstalovány programy vhodné pro nápravy SPU. Žáci jsou rozděleni do malých skupinek po třech, maximálně po čtyřech. Dodržujeme počet hodin doporučený poradnou, nejčastěji jednu hodinu týdně. Snažíme se tyto hodiny zařazovat před, nebo po vyučování v den, kdy mají žáci méně náročný rozvrh. Pokud zákonní zástupci dítěte požádají ředitele školy o vzdělávání podle individuálního plánu, jsou pak tito žáci na základě správního rozhodnutí zařazeni mezi integrované žáky. Individuální vzdělávací plán je každoročně aktualizován, obsahuje závěry a doporučení z vyšetření PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob práce v jednotlivých hodinách, ve kterých se SPU může projevovat, podíl žáka na odstranění poruchy, jméno pedagoga zodpovědného za reedukační hodiny. Každoročně nakupujeme pro žáky s vývojovými poruchami učení potřeby a pomůcky, které napomáhají ke zmírnění či odstranění poruchy. Tyto pomůcky pak mohou žáci využívat také v běžných hodinách. b) Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka a vytvoření dostatečně podnětného prostředí. Při vzdělávání nadaných žáků by měl způsob výuky žáků vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. V případě potřeby vyučující a rodiče mohou využívat služeb PPP a SPC. Péče a poradenská činnost v těchto zařízeních je zajištěna psychology, speciálními pedagogy a dalšími odborníky. Je důvěrná a bezplatná. Prevence sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů řeší minimální preventivní program. Svým obsahem zasahuje do předmětů Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda na 1. stupni a Občanská výchova, Rodinná výchova, Přírodopis na 2. stupni. Každoročně se snažíme pořádat besedy pro žáky. Velmi důležité v oblasti prevence je využití volného času. Ve škole se žáci mohou rozvíjet své schopnosti v řadě školních kroužků. Rovněž další akce pořádané školou exkurze, výlety,soutěže apod. nabízejí žákům vhodné využití volného času. K řešení jakéhokoli problému mohou žáci využít konzultačních hodin výchovné poradkyně. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Jazyková výchova Výchova k občanství 8. ročník Osobnost Výtvarná výchova 6. ročník Rozvíjení smyslové citlivosti 8. ročník Zdokonalování technik Kresebné etudy Pokryto předmětem Rodinná výchova Praktické činnosti Etická výchova Německý jazyk Pokrytí v projektu Pošli to dál 4

6 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Anglický jazyk Svět okolo mě 4. ročník Můj svět Matematika Geometrie Aritmetika Přírodověda Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 8. ročník Osobnost Výtvarná výchova 9. ročník Obrazové znaky Zrakové vnímání Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Matematika 5. ročník Aritmetika Přírodopis 9. ročník Člověk Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Psychohygiena Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník Literární výchova Prvouka Člověk a jeho zdraví 2. ročník Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodověda 5. ročník Člověk a jeho zdraví Výchova k občanství 8. ročník Člověk v sociálních vztazích Přírodopis Člověk a zdraví Pokryto předmětem Hudební výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 5. ročník Čtení a literární výchova Matematika 1. ročník Geometrie 2. ročník Geometrie 3. ročník Geometrie 5. ročník Geometrie Dramatická výchova 7. ročník Základní předpoklady dramatického jednání Pokryto předmětem Výtvarná výchova Rodinná výchova Dramatická výchova Poznávání lidí Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Svět okolo mě Prvouka 1. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Výchova k občanství 7. ročník Svět kolem nás Život mezi lidmi Přírodopis 8. ročník Člověk Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál 5

7 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Literární výchova 5. ročník Sloh Anglický jazyk 3. ročník Svět okolo mě 4. ročník Můj svět 6. ročník Svět okolo mě 7. ročník Svět okolo mě 8. ročník Svět okolo mě Prvouka 2. ročník Lidé kolem nás Vlastivěda 4. ročník Místo,kde žijeme Výchova k občanství 6. ročník Rodinný život 7. ročník Svět kolem nás 8. ročník Osobnost Hudební výchova 2. ročník Poslechové činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Pokryto předmětem Rodinná výchova Tělesná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál Komunikace Integrace do výuky Výchova k občanství 7. ročník Život mezi lidmi Výtvarná výchova 9. ročník Společná práce Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Dramatická výchova 7. ročník Základní předpoklady dramatického jednání Pokryto předmětem Český jazyk a Anglický jazyk Rodinná výchova Tělesná výchova Dramatická výchova Etická výchova Německý jazyk Desetiboj Kooperace a kompetice Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Komunikační a slohová výchova Anglický jazyk 4. ročník Můj svět 7. ročník Svět okolo mě 8. ročník Svět okolo mě Výchova k občanství Osobnost 9. ročník Pracovní poměr Pokryto předmětem Dramatická výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Pošli to dál Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Výchova k občanství 9. ročník Pracovní poměr Občan Výtvarná výchova 8. ročník Grafika Pokryto předmětem Matematika Etická výchova Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Literární výchova Prvouka Lidé kolem nás Výchova k občanství 8. ročník Právní minimum Psychické procesy a stavy Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů Pošli to dál Pokrytí v projektu Pošli to dál 6

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Prvouka 1. ročník Místo,kde žijeme 2. ročník Místo,kde žijeme 3. ročník Místo,kde žijeme Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 6. ročník Život ve škole Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa 8. ročník Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník Úvod k výuce občanské výchovy 9. ročník Občan Praktické činnosti Svět práce Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Vlastivěda 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník Domov je tam 9. ročník Občan a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství 7. ročník Řízení společnosti 9. ročník Občan a právo VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Jazyková výchova Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Dějepis 6. ročník Člověk v dějinách 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 7. ročník Svět kolem nás 9. ročník Globální svět Chemie 8. ročník Částicové složení látek a chemické prvky Fyzika 9. ročník Vesmír Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Hudební výchova Tematické práce 5. ročník Poslechové činnosti Tělesná výchova 6. ročník Atletika 7. ročník Atletika 8. ročník Atletika 9. ročník Atletika Praktické činnosti 3. ročník Práce s drobným materiálem a přírodninami Pokryto předmětem Anglický jazyk Pokrytí v projektu Desetiboj Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Anglický jazyk 7. ročník Svět okolo mě Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Chemie 9. ročník Organické sloučeniny Zeměpis 8. ročník Evropa 7

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Praktické činnosti Příprava pokrmů Pokryto předmětem Německý jazyk Jsme Evropané Integrace do výuky Anglický jazyk 9. ročník Svět okolo mě Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Výchova k občanství 9. ročník Globální svět Zeměpis 8. ročník Evropa Výtvarná výchova Práce s uměleckým dílem 9. ročník Práce s uměleckým dílem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk a 3. ročník Literární výchova Vlastivěda 4. ročník Lidé a čas Dějepis 8. ročník Modernizace společnosti Výchova k občanství 9. ročník Občan Zeměpis Kulturní rozmanitost lidstva Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Pokryto předmětem Německý jazyk Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník Komunikační a slohová výchova 5. ročník Sloh Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství 8. ročník Právní minimum Pokryto předmětem Rodinná výchova Etická výchova Etnický původ Integrace do výuky Dějepis 9. ročník Moderní doba Výchova k občanství Občan Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Multikulturalita Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník Svět okolo mě Dějepis Nejstarší civilizace Výchova k občanství 9. ročník Občan Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Výchova k občanství 6. ročník Miniúvod do lidských práv 8. ročník Právní minimum Zeměpis 9. ročník Integrace zemí Pokryto předmětem Etická výchova ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Zeměpis 6. ročník Přírodní složky a oblasti Země 8

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Environmentální výchova 9. ročník Ekosystémy Základní podmínky života Integrace do výuky Prvouka 2. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Přírodopis 6. ročník Jednobuněční,bezobratlí 9. ročník Vznik a vývoj života na Zemi Environmentální výchova Voda a půda Lidské aktivity a problémy životního prostředí Integrace do výuky Prvouka 3. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 5. ročník Rozmanitost přírody Environmentální výchova 9. ročník Automobilismus Výtvarná výchova 8. ročník Netradiční materiály Praktické činnosti 7. ročník Pěstitelství Vztah člověka k prostředí Integrace do výuky Prvouka 1. ročník Rozmanitost přírody Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody Výchova k občanství 7. ročník Přírodní a kulturní bohatství Zeměpis 6. ročník Planeta Země Environmentální výchova 9. ročník Ochrana přírody Výtvarná výchova Práce v plenéru Technika kresby Hudební výchova 2. ročník Poslechové činnosti Praktické činnosti 7. ročník Pěstitelství MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 4. ročník Čtení a literární výchova 5. ročník Čtení a literární výchova 9. ročník Literatura Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Integrace do výuky Český jazyk a 9. ročník Literatura Stavba mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 5. ročník Čtení a literární výchova 6. ročník Literatura, základní literární pojmy Dramatická výchova 7. ročník Recepce a reflexe dramatického umění Vnímání autora mediálních sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník Literatura, základní literární pojmy Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Dramatická výchova 3. ročník Recepce a reflexe dramatického umění 7. ročník Recepce a reflexe dramatického umění Fungování a vliv médií ve společnosti Integrace do výuky Český jazyk a 7. ročník Literatura Tvorba mediálního sdělení Integrace do výuky Český jazyk a 7. ročník Literatura Pokrytí v projektu Cesta na ostrov pokladů 9

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Práce v realizačním týmu Integrace do výuky Český jazyk a 8. ročník Literatura Dramatická výchova 2. ročník Recepce a reflexe dramatického umění 7. ročník Proces dramatické a inscenační tvorby 10

12 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 1.Historie školy Do roku 1850 v Doubravě škola nebyla. Ze zápisu v obecní kronice vyplývá, že doubravská mládež byla povinná docházkou do Orlové. V témže roce však budova školy u kostela vyhořela a obecní doubravské zastupitelstvo rozhodlo o tom, že si zřídí vlastní jednotřídní školu. Za tím účelem najali dřevěnku č. 81 (dosud stojí) a tam začala, jak se v té době říkalo, první česká neboli moravská škola. Od roku 1855 se škola rozšířila do dřevěnky za dnešním Národním domem. Když však tato dřevěnka v roce 1911 vyhořela, vyučovalo se v domě sedláka Širokého č. 178 a také v domě sedláka Olšara č V roce 1872 založil majitel dolů Bettina a Eleonora S.M.Rotschild pro děti svých zaměstnanců soukromou školu. Tato škola byla zřízena v bývalé kolonii Mexiko a po dvou letech byla přemístěna do nové školní budovy na Kopaninách v Orlové. V roce 1875 zakoupilo obecní zastupitelstvo přízemní domek na náměstí ( dnes restaurace p. Konečného ). Po rekonstrukci se v něm nacházela nejen jednotřídní škola, ale i byty pro učitele a obecní kanceláře. V roce 1882 bylo v této budově započato dvojtřídní vyučování. Řídícím učitelem se stal podle obecního protokolu Bedřich Krečmar. Správně však má býti Frederyk Kretschmann, který v roce 1884 svévolně začal s polským vyučováním a nastaly národnostní třenice. V roce 1898 byla postavena škola u kostela, která byla pojmenována Jubilejní školou císaře Františka Josefa I., který v tomto roce slavil padesát let svého panování. Koncem roku 1904 vyvrcholily národnostní střety ( česko polské, později česko polsko německé vyučování) ve stávku žáků. Nařízením okresní školské rady ve Fryštátě v lednu 1905 byla obecní škola rozdělena na českou se čtyřmi třídami a polskou s pěti třídami. Na náklady obce se začalo s výstavbou nové budovy pro českou školu na bažinatém pozemku. V roce 1906 bylo zahájeno vyučování v nové české školní budově tzv. červené, jejímž řídícím učitelem se stal rakouský patriot Alois Waschitza, který své děti vychovával německy. V roce 1910 byla stavitelem M.Kabátkem dokončena školní budova zvaná měšťanka původně jako polská Szkola wydzailowa. Roky znamenaly útlum školství v obci. Ihned po osvobození se v r.1945 školy ujal pan František Kondělka. Úroveň školy byla velmi dobrá, počet žáků byl větší než kapacita školy. V té době bylo v Doubravě 360 českých a 31 polských žáků. Po roce 1974, kdy byla zrušena samostatnost obce Doubrava, nastal úbytek žáků ve zdejší škole. Z dochovaných kronik je zřejmé, že ve školním roce 1975/76, za p. ředitele Špetíka, měla škola 8 tříd. I.třída 1. a 3.ročník, II. třída -2. ročník, III. třída- 4. ročník, IV.třída 5.ročník, V. třída 6. ročník, VI.třída 7. ročník, VII.třída 8. ročník a VIII.třída 9. ročník. V roce 1978 odešel dosavadní ředitel pan Špetík do důchodu a novým ředitelem Základní devítileté školy Doubravě se stal učitel Zdeněk Žingor. Během následujících let se z kdysi plně organizované školy stala málotřídka s pouhými dvěma třídami, 30 žáky a dvěma učiteli. Tento trend se zastavil až v souvislosti s opětovným osamostatněním obce v roce Již během dalších tří let se podařilo díky snaze ředitelky školy Mgr. Šárky Molíkové v součinnosti s představiteli Obce Doubrava obnovit všechny samostatné třídy na 1. stupni, v roce 1994/95 dokonce znovu otevřít 2. stupeň základní školy ( V. a VI. třída ) a v červnu 1998 opustili školu první deváťáci. Děti ze vzdálenějších míst jsou již 15 let sváženy do školy školním mikrobusem. V současné době navštěvuje ZŠ Doubrava 126 žáků. Budova školy patří mezi nejstarší v okrese. Byla postavena v secesním slohu. Je to jednopatrová, vysoká budova s učebnami, tělocvičnou, kuchyňkou a rozsáhlou zahradou. Dominantou školy je její secesní vchod a monumentální schodiště ze žuly s ozdobnými sloupy. V roce 1994 byla provedena investice do rekonstrukce budovy včetně skleštění a opravy omítek v hodnotě 5,2 mil. Kč. Od té doby se ve škole neustále něco renovuje a vylepšuje. Vybudovali jsme novou školní cvičnou kuchyň pro výuku, nové sociální zařízení, byly vybaveny dvě počítačové učebny, ve všech třídách nakoupen nový nábytek, 11

13 Charakteristika školy provedena generální oprava tělocvičny s výměnou plastových oken a nové oplocení školy.díky sponzorům se nám podařilo vybudovat učebnu v přírodě. Snažíme se v rámci našich finančních možností také o modernizaci školních pomůcek (dataprojektor, interaktivní tabule..) a učebnic. 2.Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní budova je 100 let stará, postupnými opravami a údržbou je v dobrém technickém stavu. Škola má jednu malou tělocvičnu. Mimo hlavní budovu škola využívá i 2 místnosti v budově č.496 (300 m od hlavní budovy). Zde je umístěna školní družina. Škola má k dispozici odpočinkový areál školní zahrady, kde za příznivého počasí probíhá výuka některých předmětů, k výuce TV využívá hřiště TJ Baníku Falco Doubrava. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků a školní jarmarky využívá škola prostory Národního domu Doubrava. Vybavení školy učebními pomůckami je neustále doplňováno, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). Děti se SPUCH jsou plně integrovány, navštěvují speciální cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. 3.Profilace a zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu- Klíč k životu. Škola má jedno oddělení školní družiny, ve kterém je zapsáno 25 dětí. Žáci se stravují ve školní jídelně, která patří Mateřské škole Doubrava a je umístěna v budově MŠ, kde sídlí i školní družina. Základní škola žákům nabízí : Výuku cizích jazyků angličtina povinně od 3.ročníku, zájmový kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník a angličtině zájmový kroužek konverzace v němčině Výuka cizích jazyků probíhá v mediální učebně, která je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, počítači. Interaktivní tabulí je již vybavena i 1. třída a postupně se budeme snažit, aby se stala součástí všech tříd. Možnosti využití počítačů ve škole je počítačová učebna ( celkem 14 pracovních míst), která je využívána nejen k výuce volitelného předmětu Informatika, ale také v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů, v rámci individuální výuky integrovaných žáků a také v zájmových kroužcích Informatika a Základy administrativy. Sportovní aktivity žáci školy se podle možností zúčastňují sportovních soutěží, pro žáky jsou pořádány i celoškolní sportovní soutěže ve šplhu, skoku do výšky, míčových hrách a další. Žáci mohou navštěvovat také sportovní kroužek. Organizace volného času žáků škola spolupracuje se Základní uměleckou školou v Orlové a nabízí výuku různých oborů učitelkami ZUŠ v budově základní školy za velmi výhodných finančních podmínek. Organizace kulturních programů ve škole jsou již tradicí návštěvy divadel v Ostravě - pravidelně navštěvujeme akce pořádané Domem dětí a mládeže Orlová - součástí výuky je zajištění vzdělávacích pořadů v oblasti historie (využíváme nabídku akcí Muzea Těšínska), českého jazyka, sexuální výchovy, kriminalistiky a volby povolání. 4. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří 12 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. 1.stupeň 6 učitelů 2.stupeň 6 učitelů Všichni pedagogičtí pracovníci se neustále průběžně vzdělávají v oblastech informačních technologií, cizích jazyků, rozšíření své odborné kvalifikace. 2 učitelé studují pro splnění svých kvalifikačních předpokladů na vysoké škole. Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání a metodik prevence sociálně patologických jevů. Škola má jedno oddělení družiny s jednou vychovatelkou. 5.Charakteristika žáků Školu navštěvuje ve školním roce 2011/ žáků ( 63 dívek, 63 chlapců). 1 stupeň 71 žáků, z toho 37 dívek a 34 chlapců 12

14 Charakteristika školy 2.stupeň 50 žáků, z toho 25 dívek a 25 chlapců Žáci jsou rozděleni do 9 tříd ( 1.-9.ročník), průměrný počet na 1 třídu je 14 dětí. Protože počet žáků klesl pod zákonnou normu, zřizovatel školy (Obec Doubrava) povolil pro tento školní rok výjimku z nižšího počtu žáků, takže škola funguje bez problémů. 6.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Formy spolupráce Školská rada založena SRPŠ Občanské sdružení společné pro MŠ a ZŠ Doubrava 3 třídní schůzky, konzultace s rodiči individuálně dle potřeby MŠ Doubrava Svaz zahrádkářů Doubrava Svaz dobrovolných hasičů Doubrava a další subjekty v obci Doubrava spolupráce průběžně během školního roku (společné akce pro děti.) Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím a třídních schůzek, v době akcí pro veřejnost (besídky, jarmarky na Velikonoce a Vánoce). Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek školy. Úzce spolupracujeme s obcí, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost, spolupracujeme s místní knihovnou. 7. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce V tomto školním roce budou do výuky zařazeny tyto celoroční projekty : 1. Cesta na ostrov pokladů (III.třída) - napříč všemi předměty 2. Desetiboj (V.-IX.třída) - tělesná výchova, matematika 3. Pošli to dál (II.-V.třída) - napříč všemi předměty 4. Putování za pohádkou (I.třída) - napříč všemi předměty V rámci výuky probíhají také krátkodobé - týdenní až měsíční projekty. V současné době škola není zapojena do mezinárodní spolupráce, pokud se ovšem vyskytne příležitost, jsme otevřeni všem projektům 8.Vlastní hodnocení školy jednotlivá kritéria 01 Základní údaje o škole 02 Personální údaje 03 Vzdělávací program a učební plán školy 04 Počty žáků 05 Hodnocení žáků 06 Průběh a výsledky vzdělávání 07 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 08 ICT - standard a plán 09 Zájmové vzdělávání - družina, klub 10 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 11 Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 12 Prevence sociálně patologických jevů 13 Program environmentálního vzdělávání 14 Prevence rizik a školní úrazy 15 Spolupráce školy s rodiči 16 Vyřizování stížností, oznámení podnětů 17 Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 18 Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 19 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti - oprava 20 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 21 Výsledky inventarizace majetku 22 Údaje o rozvojových a mezinárodních programech 23 Zapojení do dalšího vzdělávání 24 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 13

15 Charakteristika školy 14

16 Učební plán 4 Učební plán Škola, Doubrava č. 546 Název ŠVP ŠVP pro ZV - 4 Platnost Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Výtvarná výchova Hudební výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Dramatická výchova Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

17 Učební plán 2. stupeň Povinné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Environmentální výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Dramatická výchova Etická výchova Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009

Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Český jazyk a literatura úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v předmětu Český jazyk a literatura. Je vyučován

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2012/2013. Ročník III. A. hod./týd. 9 Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník III. A hod./týd. 9 Učebnice: Styblík, V. a kol.: Český jazyk pro 3. ročník základní školy. SPN Praha, 2002. Hájková,

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 297 330 297 231 231 Učební texty: 1 1. období

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Slovo, věta Žák: J: tvoří jednoduché věty - píše věty s náležitými znaménky J: rozpozná oznámení, přání, rozkaz, výtku J: tvoří větnou melodii J: uspořádá slova

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více