ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO"

Transkript

1 ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první do deváté třídy, což v italském školském systému odpovídá prvnímu stupni (scuola elementare) tj. od první do páté třídy a druhému stupni (scuola media), od šesté třídy do deváté třídy. Náš vzdělávácí model můžeme shrnout mottem: dvě kultury - tři jazyky neboli italská a česká kultura - italský, český a anglický jazyk. Projekt je podporován Ministerstvem kultury České republiky a Velvyslanectvím Italské republiky v Praze. a využívá finanční podpory společnosti Assicurazioni Generali v České republice. Tato brožura obsahuje popis naší školy, její charakteristiku a vzdělávací nabídku. Přeji vašim dětem hodně štěstí a mnoho úspěchů Ředitelka školy PhDr. Jitka Kendíková. 1

2 MISSION Italsko - česká sekce školy Jiřího Gutha-Jarkovského je součástí veřejného školního systému České republiky a je úzce spjata s italským školním systémem, prostřednictvím Velvyslanectví Italské republiky, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství Italské republiky. Členy učitelského sboru jsou vyučující pocházející jak z České republiky, tak z Itálie. Všeobecným cílem naší školy je poskytnout základní vzdělání evropského a světového občana, jenž svými kořeny tkví v italském kulturním dědictví humanistického a univerzálního typu a současně toto vzdělání harmonicky provázat s českým kulturním dědictvím. Budeme se tudíž snažit rozvíjet důležité hodnoty obou kultur (věda, literatura, hudba, umění), a doplnit jazykové vybavení anglickým jazykem jakožto lingua franca se zvláštním důrazem na slovní zásobu v oblasti vědy a techniky. Ke konci vzdělávacího cyklu bude student připraven na vstup do dalších vzdělávacích stupňů, jak českého, tak italského systému 1. Tím, že značná část didaktického plánu probíhá v anglickém jazyce, bude i usnadněn případný přístup do následujících vzdělávacích stupňů v anglofonním prostředí. Tento celkový rámec a jeho praktické uplatnění ve výuce se inspiruje především základními principy pokroku, tolerance a multikulturní integrace, jak v České republice a v Itálii, tak i v Evropě a ve světě. Jsou to principy obsažené i v obecném pojetí italského školství, jak vyplývá ze všeobecných pokynů italského Ministerstva školství a výzkumu (MIUR), se kterými je tento Školní vzdělávací plán (ŠVP) v souladu. V pokynech MIUR neustále zaznívá důraz na multikulturní a evropskou školu humanisticko-univerzálního ražení, italské kultuře vlastní, což ve škole jako je ta naše, která vzniká a žije už ze své multikulturní a evropské podstaty, nachází plnou realizaci, možná i výrazněji než by to bylo možné na většině italského území. Podobně je tento ŠVP strukturován podle požadavků českého školního vzdělávacího systému a jeho základem je ŠVP Základní školy Gutha-Jarkovského. A konečně pak tento ŠVP vychází ze zkušeností z podobných projektů, které již po desetiletí fungují například v trojjazyčné škole ve městě Vaasa (Finsko) VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM NAŠÍ ŠKOLY 1 K pokračování ve studiu v Itálii bude potřeba potvrzení o úspěšném absolvování daného ročníku a možném nástupu do dalšího, které vydá škola a které bude přeloženo do italštiny jedním z překladatelů Velvyslanectví italské republiky, jehož podpis bude ověřen konzulárním úřadem. Dané potvrzení bude doplněno o prohlášení konzulátu, které potvrdí existenci italsko-české sekce a její začlenění do českého vzdělávacího systému. Tuto dokumentaci bude možno předložit italské školní instituci, která ji posoudí spolu s další zákonem požadovanou dokumentací nutnou k přijetí a začlenění studenta. 2

3 Výuku na základní škole zajišťuje plně kvalifikovaný učitelský sbor. Integrující součástí výuky je hra. Studenti mají možnost pracovat s tou nejmodernější technologií: interaktivní tabule, interaktivní didaktické programy, atd. Snažíme se respektovat individuální schopnosti každého studenta. Proto v naší škole pracuje i speciální pedagožka, která zajišťuje pomoc dětem s poruchami učení či chování. Také na druhém stupni je učitelský sbor plně kvalifikovaný. Většina učitelů vyučuje současně na druhém stupni a gymnáziu. V páté třídě se může student rozhodnout, zda složit přijímací zkoušky na osmileté gymnázium, nebo zda bude pokračovat v druhém stupni. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PRVNÍHO STUPNĚ ( ROČNÍK) Při zápisu do 1.ročníku mohou rodiče a žáci zvolit bilingvní program. Ten má značně vyšší hodinovou dotaci věnovanoue vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Od 1. do 5. ročníku je základní hodinová dotace věnovaná jazykům značně posílena o Jazykovou přípravu, v jejímž rámci budou hodiny rozděleny podle potřeb studentů. V 1. a 2. ročníku je anglický jazyk vyučován tehdy, kdy si tuto možnost zvolí rodiče studentů. V opačném případě budou tyto hodiny určeny Jazykové přípravě a budou věnované českému nebo italskému jazyku. 3

4 Týdenní hodinová dotace první stupeň (podle ročníku) Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tot. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Italský jazyk a literatura Matematika a její aplikace Matematika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda 2 2 Člověk a zdraví Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a svět práce Přírodovědná praktika 1 1 Pracovní činnosti Celková časová dotace Celkem hodin Anglický jazyk Odpolední výuka Poznámky: Předměty označené zelenou barvou jsou vyučovány v italském jazyce. Předměty označené fialovou barvou jsou vyučovány v češtině. Předměty označené žlutou barvou jsou vyučovány střídavě italsky a česky, nebo v italštině, češtině, angličtině (metoda CLIL). Anglický jazyk je vyučován pouze v odpoledních hodinách. 4

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A VZDĚLÁVACÍ OBORY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura/ Italský jazyk a literatura Na 1. stupni mají předměty Český jazyk a literatura a Italský jazyk a literatura od 1. do 5. ročníku základní časovou týdenní dotaci rozloženou následovně: 7 a 3 (1. ročník), 8 a 3 (2. ročník), 8 a 4 (3. ročník), 8 a 4 (4. ročník), 7 a 4 (5. ročník). Hodinová dotace se rozšiřuje podle potřeby z hodin Jazykové přípravy. Vzhledem k bilingvnímu programu jsou některé očekávané výstupy rozděleny mezi český a italský jazyk. Na tyto předměty klademe mimořádně velký důraz. Dovednosti získané právě zde jsou potřebné pro kvalitní jazykové vzdělání, pro schopnost dobře komunikovat, pro osvojení si poznatků v ostatních vzdělávacích oblastech, pro pochopení společensko-kulturního vývoje naší společnosti i pro celkové vnímání okolního světa a sebe sama. Jedná se o předměty, které vedou žáky k osvojení si mluvené i písemné podoby mateřského jazyka, přičemž na začátku se zaměřují na jeho verbální složku. Žáci se postupně učí zvládnout základní pravidla českého a italského pravopisu. Hodiny slohu umožňují žákům aktivně používat jazyk, ke sdělování názorů, myšlenek a pocitů, čímž se jazyk stává základem osobnostní a sociální výchovy. K dalším rozvíjeným dovednostem patří osvojení si techniky čtení a psaní, orientace v textu a jeho reprodukce, poznávání literárních žánrů, významných literárních děl pro děti, vytváření čtenářského postoje a vkusu. Při hodinách zaměřených na literární výchovu se dále učíme o médiích, rozvíjíme neverbální komunikaci a prostor dostává i fantazie. Neopomíjíme ani metody dramatické výchovy a uskutečňujeme projekty, které se zaměřují na dramatické činnosti. Anglický jazyk Anglický jazyk je vyučován od 1. do 5. ročníku 3 hodiny týdně v odpoledních hodinách. Cílem předmětu anglický jazyk v této první fázi je poskytnout žákům základ slovní zásoby, mluvnice a běžných konverzačních dovedností. Na jednoduchých textech budujeme dovednosti a na nich pak schopnost psát. Žáci se zpočátku učí induktivním způsobem, tzn. z jednoduchých textů, písní a krátkých básní si sami odvozují, jak se tvoří další věty. Systém gramatiky se žáci učí až od 4. ročníku, po zvládnutí příslušných pojmů v předmětu český jazyk a italský jazyk. Naší snahou je umožnit žákům komunikovat s lidmi z různých částí světa a vytvořit předpoklady pro práci s počítačem. Klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností, aby se žáci nebáli mluvit anglicky. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 5

6 Na 1. stupni má předmět matematika v 1., 2., a 4., ročníku, čtyři vyučovací hodiny týdně a ve 3. a 5. ročníku pět hodin týdně. Výuka matematiky probíhá metodou CLIL, v 1. a 3. ročníku v českém jazyce a ve 2., 4. a 5. ročníku v italském jazyce. Zajišťujeme tím, že žáci zvládnou terminologii matematiky v obou jazycích. Do předmětu jsou aplikovány již od prvního ročníku některé informace o světě financí vedoucí k rozvoji finanční gramotnosti. Předmět klade důraz na chápání prostřednictvím logických procesů a matematických konceptů a jejich vzájemných vztahů. Učíme žáky provádět číselné operace a porozumět daným algoritmům, získávat číselné údaje, třídit je, analyzovat a vyvozovat z nich určité skutečnosti. Dalším významným matematickým okruhem, ve kterém žáci získají specifické dovednosti, je geometrie. Všemi okruhy se prolínají aplikační úlohy a problémy, které by měly posilovat žákovy schopnosti logického uvažování. Naším cílem je naučit žáky samostatné a kritické práci se zdroji informací a především poskytnout jim vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě (intelektuální schopnosti, rozvoj paměti, představivosti, tvořivosti, abstraktního a logického myšlení) a pomoci jim tak získat matematickou gramotnost. VZDĚLÁVACÍ OBLAST:ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka Prvouka se vyučuje jednu hodinu týdně v první třídě, dvě vyučovací hodiny týdně ve druhém a tři hodiny ve třetí třídě, kdy se některá témata prolínají i do ostatních předmětů. Výuka probíhá metodou CLIL. Pro potřeby naší školy jsme si danou oblast rozdělili do více celků: v ročníku na učební předmět prvouka a ve 4. a 5. ročníku na učební předměty vlastivěda a přírodověda, na který navazuje předmět přírodovědná praktika. Předmět je obohacen o témata zdraví, dopravní výchova, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Předmět prvouka vytváří základní předpoklady pro formování pracovních a režimových návyků žáka. Učí ho orientovat se v čase i prostoru, žák se seznamuje se zákonitostmi v přírodě i ve společnosti, poznává lidské činnosti, jeho výtvory, seznamuje se s podmínkami života. Blíže se seznámí s hlavním městem Prahou. Předmět posiluje vztah k přírodě, okolí, k životu, k sobě. Žák se učí jednat a rozhodovat v obvyklých životních situacích. Učí se starat o vlastní zdraví a bezpečnost a být za sebe odpovědný. Právě v tomto předmětu se snažíme v žácích co nejvíce rozvíjet schopnosti pro práci individuální i pro práci a spolupráci v týmu. Využíváme nejrůznějších učebních metod i z jiných oblastí (např. dramatické výchovy). Přírodověda Předmět přírodověda se učí ve 4. a 5. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka probíhá podle metody CLIL. 6

7 V přírodovědě žák aktivně poznává přírodu, vytváří si vlastní systém pro poznávání, získává vědomosti o zemi, vesmíru, ale i o člověku, přírodě, o surovinách a látkách. Velký důraz je kladen na ochranu přírody (ekologii) a na ochranu zdraví. Žák je poučen o nebezpečnosti některých situací a látek i o první pomoci. Tento předmět je doplněn o praktickou část, která je realizována v předmětu přírodovědná praktika. Navazuje tak na znalosti, dovednosti a některé návyky, které žák získal v předmětu prvouka, a dále je rozvíjí a dotváří. Vlastivěda Vlastivěda se vyučuje ve 4. a 5. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v obou třídách v českém jazyce. Předmět je obohacen tématy: zdraví, dopravní výchova, ochrana člověka před běžnými riziky a mimořádným událostmi. Výuka probíhá v českém jazyce. V předmětu vlastivěda si žák vytváří ucelenou (byť jen základní) představu, o své vlasti v zeměpisných i historických souvislostech, Evropě a světě. Navazuje tak na znalosti, dovednosti a některé návyky, které žák získal v předmětu prvouka a dále je rozvíjí a dotváří. Právě v tomto předmětu se snažíme v žácích co nejvíce rozvíjet schopnosti pro práci individuální i pro práci a spolupráci v týmu. Využíváme nejrůznějších učebních metod i z jiných oblastí, např. dramatické výchovy. Z didaktického hlediska se jedná o předmět, který pokračuje v stejné cestě jako v ročníku prostřednictvím prvouky. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova Tělesná výchova se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně dvě hodiny týdně. Výuka probíhá v českém jazyce. Na 1. stupni se zaměřujeme na poznávání vlastních pohybových možností a zájmů žáků v několika tematických celcích: atletika, gymnastika, sportovní hry apod. Vedeme žáky k řízené, uvědomělé i spontánní pohybové činnosti a k výběru vhodné pohybové aktivity pro uspokojení vlastních pohybových potřeb a zájmů, pro podporu vlastního zdraví. Žáky vedeme k dodržování pravidel při hrách a k dobrým mezilidským vztahům (fair play), snažíme se, aby byli schopni pomoci při zranění apod. Tělesná výchova obsahuje turistiku (v rámci škol v přírodě) i hudebně-rytmická cvičení. Plavání je realizováno pouze v případě zájmu a souhlasu zákonných zástupců a dodržení podmínek mezi základní školou a plaveckou školou. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A KOMUNIKACE 7

8 Informatika Informatika se vyučuje v 5. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka probíhá metodou CLIL. Žáci získají elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a v hledání informací i v jiných informačních zdrojích (včetně použití jiných druhů informací). Žáci v tomto předmětu pracují především s daty a informacemi a využívají je při dalším vzdělávání (doplnění standardních výukových textů) i v praktickém životě. Celým předmětem se prolínají informace o bezpečnostních zásadách a opatřeních při práci s informacemi a daty na počítači. Informatiku jsme tematicky propojili i s dalšími předměty, tudíž bude žáky provázet od 1. ročníku využíváme výukové programy k matematice, českému jazyku a literatuře, italskému jazyku a literatuře, prvouce, přírodovědě, vlastivědě i přírodovědným praktikům. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova Na 1. stupni vyučujeme hudební výchovu jednu vyučovací hodinu týdně od 1. do 5. ročníku. Výuka probíhá podle programu, CLIL část v češtině, část v italštině. Žáci rozvíjejí své individuální hudební schopnosti a následně získávají pěvecké, intonační, sluchové, rytmické, hudebně-pohybové a hudebně-tvořivé dovednosti. Hudební výchovu používáme také jako metodu vyučování v rámci ostatních předmětů, jako anglický italský a český jazyk (např. zpěvem písní jako prvek pro rozmluvení), tělesná výchova (taneční kroky, pohybová improvizace na hudbu aj.) či výtvarná výchova (vyjádření hudby obrázkem atp.). Prvky hudební vědy se objevují i v prvouce v 1. až 3. ročníku a v předmětu vlastivěda ve 4. a 5. ročníku, např. v tématu o významných osobnostech hlavního města a vlasti. Naším cílem je vyvolat v žácích zájem, porozumění, přimět je k aktivnímu vnímání a ukázat jim možnosti tohoto druhu umění. Výtvarná výchova Na 1. stupni vyučujeme výtvarnou výchovu v 1. až 3. ročníku jednu hodinu týdně. Ve 4. a 5. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka výtvarné výchovy probíhá v italském jazyce. Ve výtvarné výchově žáci poznávají okolní i svůj vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností, rozvíjejí svou fantazii, představivost, estetické cítění, smysl pro originalitu a kreativitu myšlení. V žácích chceme vzbudit zájem a prohlubovat jejich vztah k danému druhu umění prostřednictvím experimentování a her, při seznamování s prvky kresby, malby, grafiky, modelování a také návštěvami výstav a muzeí. Výtvarnou výchovu využíváme i jako metodu vyučování, která nám pomáhá propojovat a vytvářet celkový obraz jednotlivých vzdělávacích témat v rámci ostatních předmětů, jako český, 8

9 italský a anglický jazyk, matematika, v předmětu prvouka (v 1. až 3. ročníku) a v předmětech vlastivěda a přírodověda (ve 4. a 5. ročníku). VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti / Přírodovědná praktika Na 1. stupni vyučujeme pracovní činnosti v 1. až 3. ročníku jednu vyučovací hodinu. Výuka probíhá metodou CLIL. Ve 4. a 5. ročníku se pracovní činnosti stávají součástí předmětu přírodovědná praktika, která se vyučují také jednu hodinu týdně, v českém jazyce. V pracovních činnostech žáci získávají pracovní dovednosti a návyky, vědomosti nutné k vykonávání pracovních činností přiměřených jejich věku a schopnostem, poznávají různé druhy lidské činnosti. Seznamují se s různými druhy materiálů a jejich vlastnostmi, učí se volit správné pomůcky, nástroje, nářadí podle pracovní činnosti a učí se pracovat s dostupnou technikou. Osvojují si zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a hygieny při práci. Pomáháme žákům s organizováním a plánováním práce. Naším cílem je naučit žáky vytvořit si pozitivní a odpovědný vztah k práci. Pracovní činnosti využíváme i jako metodu vyučování, která nám pomáhá propojovat a vytvářet celkový obraz jednotlivých vzdělávacích témat v rámci ostatních předmětů, jako český jazyk a literatura a anglický jazyk, matematika a prvouka. Obzvláště v 1. až 3. ročníku pracovní činnosti úzce propojujeme s výtvarnou výchovou. 9

10 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DUHÉHO STUPNĚ ( ROČNÍK) jazyk. Bilingvní program obsahuje předmět Jazyková příprava, který pomáhá rozvíjet český a italský Posílení počtu hodin daného jazyka má za cíl zlepšit komunikativní schopnosti v obou jazycích a dosáhnout co nejlepších očekávaných výstupů. Předpokládané rozdělení hodinové dotace, ze kterého vycházíme při vytváření ŠVP je následující: dvě hodiny + jedna hodina v 6. a 7. ročníku a jedna hodina + jedna hodina v 8. a 9. ročníku. Konkrétní hodinová dotace bude posouzena a doplněna s přihlédnutím k individuálním požadavkům. Nezaměřujeme se ovšem pouze na verbální složku jazyka, ale také na techniky čtení a psaní, orientaci v textu a na schopnosti ho reprodukovat. Vzhledem k bilingvnímu programu, byly některé očekávané výstupy rozděleny mezi předměty český jazyk a literatura a italský jazyk a literatura. Bezpečné zvládnutí těchto výstupů v obou jazycích je nutné pro ostatní vzdělávací obory. V bilingvním programu od 6. třídy se vyučuje anglický jazyk, jako druhý cizí jazyk, a to tři hodiny týdně. Krom toho, výuka informatiky probíhá pouze v angličtině. Výuka angličtiny probíhá v interakci s výukou matematiky, fyziky a chemie. Tyto předměty jsou vyučovány v češtině, italštině a také angličtině. Studenti tak zvládnou vědeckou terminologii ve všech třech jazycích. Vzdělávací oblast Člověk a společnost má povinnou hodinovou dotaci posílenou o čtyři hodiny týdně, vzhledem k tomu, že vzdělávací obor Výchova k občanství obsahuje také témata z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (kde by se studenti měli seznámit s různými oblastmi lidské činnosti, mechanismem trhu práce a pomoci s výběrem vhodného zaměstnání), témata u vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, témata z Výchovy k zdraví a realizuje očekávané výstupy z oblasti dopravní výchovy, problematiky finanční gramotnosti a Sexuální výchovy. Výchova k občanství se vyučuje metodou CLIL, částečně v českém a částečně v italském jazyce. Tím zajišťujeme, že žáci zvládnou terminologii v obou jazycích.výuka dějepisu probíhá v češtině. Výuka matematiky probíhá v 6 a 8. ročníku v češtině a v 7.a 9. ročníku v italštině. Tím zajišťujeme, že žáci zvládnou terminologii předmětu v obou jazycích. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla hodinová dotace posílena o tři hodiny týdně, vzhledem k tomu, že v předmětu přírodopis se realizují některá témata vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, to jest podstatné části očekávaných výstupů oboru výchova ke zdraví a sexuální výchova. Zeměpis je vyučován v češtině. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie má také posílenou po hodinovou dotaci, jelikož doplňuje témata vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, které nejsou součástí výchovy k občanství. Výuka probíhá v angličtině. Výuka výtvarné výchovy probíhá v italštině. Výuka hudební výchovy probíhá metodou CLIL, částečně italsky, částečně česky. 10

11 Volitelné předměty 7. ročníku s hodinovou dotací jedné hodiny týdně jsou následující: Anglický jazyk -volitelný, Italský jazyk - volitelný a Český jazyk - volitelný. Volitelné předměty 8. ročníku s hodinovou dotací jedné hodiny týdně jsou následující: Informatika - volitelný, Výtvarná výchova - volitelný a Italský jazyk - volitelný. Volitelné předměty 9.ročníku s hodinovou dotací jedna hodina týdně jsou následující: praktika z českého jazyka, matematická praktika a italský jazyk - volitelný. 11

12 Týdenní hodinová dotace druhý stupeň (rozděleno na ročníky) Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Tot Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Italský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Celková povinná časová dotace Celkem hodin Poznámky: Předměty zvýrazněné zelenou barvou jsou vyučovány v italštině. Předměty zvýrazněné fialovou barvou jsou vyučovány v češtině. Předměty zvýrazněné žlutou barvou jsou vyučovány střídavě italsky a česky, nebo italsky, česky a anglicky (metoda CLIL). Předměty zvýrazněné modrou barvou jsou vyučovány v anglickém jazyce. 12

13 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk a literatura / Italský jazyk a literatura Český jazyk a literatura se vyučuje ve všech ročnících základní školy druhého stupně půdle počtu hodin označených v tabulce. Tato základní hodinová dotace je doplněna hodinami z Jazykové přípravy dle potřeb žáků jednotlivých tříd tak, abychom jim umožnili co nejlépe zvládnout očekávané výstupy předmětu. Český jazyk a literatura jsou základem kvalitního jazykového vzdělání. Dovednosti získané v tomto vzdělávacím oboru jsou navíc nezbytné pro osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Mateřský jazyk umožňuje žákům interpretovat své pocity, reakce. Je základem mezilidské komunikace, učí žáky orientovat se v okolním světě i v sobě samých. Vzdělávací obor český jazyk a literatura má komplexní charakter, skládá se pro přehlednost ze tří částí: jazykové výchovy, komunikační a slohové výchovy a z literární výchovy. Ve výuce se jednotlivé složky prolínají. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné češtiny, učí se poznávat a rozlišovat další útvary českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, český jazyk je nejen nástrojem získávání informací, ale i předmětem poznávání. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně mluvit, psát a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím. Žáci se učí analyzovat texty různého typu, kriticky je zhodnotit. V literární výchově poznávají žáci prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory na přečtené dílo. Učí se rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního díla. Literární výchova vede žáky k poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich hodnotovou orientaci a obohatit jejich duchovní život. Výuka je průběžně doplněna návštěvami stálých i příležitostných expozic, návštěvami knihoven, divadelních představení a literárních a filmových pořadů. Anglický jazyk Anglický jazyk se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy. Od 6 do 9. ročníku se anglický jazyk učí tři hodiny týdně. Na výuku jazyků jsou třídy rozdělené do dvou skupin. Nižší počet žáků ve skupině pomáhá zkvalitnit výuku. Výuka angličtiny je úzce spjata s výukou fyziky, chemie a informatiky v češtině, italštině a angličtině (metoda CLIL) a informatiky(pouze v angličtině). 13

14 Hlavním cílem je vytváření předpokladů pro schopnost komunikovat v cizím jazyce jak v běžném životě, při komunikaci s cizincem, tak v práci s počítačem, internetem atd. Rovnoměrně proto rozvíjíme všechny oblasti jazykové přípravy čtení, poslech, mluvení i psaní. V hodinách využíváme jednak autentické texty (cizojazyčné časopisy různých úrovní), jednak audiovizuální nahrávky, které pomáhají rozvíjet receptivní dovednosti. Výuku doplňujeme i prací s jazykovými internetovými stránkami a interaktivními výukovými programy. Spirálovitá struktura opakování probraného učiva v jednotlivých ročnících a navazování nového, obtížnějšího učiva pomáhá žákům získávat jistotu v komunikaci v cizím jazyce a motivuje je k dalšímu učení. Během výuky učitel střídá různé formy práce a strategie od frontální přes skupinovou, individuální a projektovou činnost. Perceptivní stránka jazykové výuky se odráží v jazykových projektech, kde se propojují všechny získané dovednosti a aplikují se na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika Matematika se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy (od 6. do 9. ročníku) čtyři hodiny týdně. Předmět se vyučuje v 6. a v 8. ročníku v češtině a v 7. a v 9. ročníku v italštině a je úzce propojený s výukou fyziky, chemie a informatiky v češtině, italštině a angličtině (metoda CLIL). Tím zajišťujeme, že žáci zvládnou terminologii matematiky ve všech třech jazycích. Do předmětu integrujeme některé dílčí výstupy z finanční gramotnosti. V 9. ročníku na předmět matematika navazuje volitelný předmět matematická cvičení v rozsahu jedné hodiny týdně, kde je probrané učivo dále prohlubováno. Matematická cvičení jsou v českém jazyce, protože se zaměřuje na přípravu ke zkouškám na střední školy. Předmět směřuje k tomu, aby žáci porozuměli základním myšlenkovým postupům, pojmům a jejich vzájemným vztahům. Jeho cílem je, osvojení dovedností a upevnění vědomostí potřebných v praktickém životě a získání základní matematické gramotnosti. Zároveň připravujeme žáky na další studium matematiky na střední škole. Naším cílem je vyvolat zájem o matematiku a ukázat její využití, rozvinout logické myšlení. Učíme žáky systematické práci, chceme, aby dokázali vyhledávat zdroje informací a pracovat s nimi, pracovat s kalkulátorem a výpočetní technikou. Ve výuce poukazujeme na propojenost matematiky s jinými předměty. Do předmětu integrujeme některé dílčí výstupy z finanční gramotnosti. Vedeme žáky ke správnému vyjadřování a zápisu zadání a řešení úloh. Žáci se mohou od 6. ročníku podle svého zájmu zapojit do několika soutěží: Pythagoriády a Pikomatu a od 8. ročníku do olympiády z matematiky. Do výuky podle možností zařazujeme i úlohy z mezinárodní soutěže Klokan. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika Informatika se vyučuje v 6., 7. a 9. ročníku základní školy jednu hodinu týdně. Vzhledem k terminologii předmětu se v bilingvních třídách vyučuje v anglickém jazyce. 14

15 Výuka menší skupiny žáků probíhá v dobře vybavené učebně, v níž má každý žák v hodině k dispozici počítač a vlastní úložný prostor na síťovém disku. Zařizujeme a vybavujeme učebnu tak, aby každý žák mohl během výuky pracovat samostatně. Internet je dostupný v hodinách informatiky nebo při samostatné práci žáků po vyučování, žáci mají v rámci příprav na hodiny rovněž přístup k dalšímu ICT vybavení školy. Předmět je rozvržen tak, aby žáci zvládli účelně používat výpočetní techniku a získali tak základní úroveň informační gramotnosti. Pracujeme na tom, aby se žáci naučili prakticky využívat veškerý dostupný software a hardware na škole, který by mohli potřebovat pro úspěšné uplatnění ve světě informačních technologií. Hlavní důraz klademe na rychlé vyhledávání a zpracování informací, pomocí internetu a jiných digitálních médií. Výuka je průběžně doplňována návštěvami IT expozic, návštěvami technických zařízení apod. V 8. ročníku si žáci mohou jako volitelný předmět zvolit informatiku v rozsahu jedna hodina týdně, kde se naučí správné technice psaní na klávesnici a také se seznámí se základními pravidly formy a úpravy různých písemností. Podle svého zájmu mají žáci možnost se zapojit do PC soutěží. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A SPOLEČNOST Dějepis Dějepis se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy dvě hodiny týdně, v češtině. Hlavním posláním dějepisu je kultivace historického vědomí jedince, smyslem dějepisu je uchovat kontinuitu historické paměti, smysluplně předat historickou zkušenost. Předmět je součástí vzdělávací oblasti člověk a společnost, která žáka vybavuje znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Důraz je kladen zejména na události, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do dnešní doby, cílem je poukázat na kořeny většiny společenských jevů současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové představy, které umožňují žákům lépe pochopit historické děje a jevy. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je cestou plnou otázek, jejichž prostřednictvím hledá současnost sebe sama i svou budoucnost. Výuka je průběžně doplněna návštěvou stálých i příležitostných expozic, historickými exkurzemi do míst spjatých s českou i evropskou minulostí. Podle svého zájmu mají žáci možnost se od 6. ročníku zapojit do olympiády z dějepisu Občanská výchova Občanská výchova se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy. V 6. ročníku se učí občanská výchova jednu hodinu týdně, od 7. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá metodou CLIL, v českém a italském jazyce, tím zajišťujeme, že žáci zvládnou terminologii předmětu v obou jazycích. 15

16 Občanská výchova se zaměřuje na orientaci žáků v sociální realitě. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání a jednání druhých v různých životních situacích. Seznamuje žáky se vztahy v rodině, v širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů. Učíme žáky respektovat a uplatňovat mravní princip a pravidla společenského soužití a přebírat zodpovědnost za vlastní názory, chování a jednání a jejich důsledky. Rozvíjíme občanské a právní vědomí žáků, posilujeme smysl jednotlivců pro osobní i společenskou odpovědnost, motivujeme žáky k aktivní účasti na životě v demokratické společnosti. Součástí výuky je kromě dopravní výchovy také problematika finanční gramotnosti a otázky zdravého způsobu života. Součástí tohoto předmětu jsou i témata vzdělávací oblasti člověk a svět práce, která by měla žáky seznámit s různými obory lidské činnosti, s mechanismem trhu práce a vést je k volbě vhodného povolání. Výuka je průběžně doplněna návštěvami stálých i příležitostných expozic, státních a kulturních institucí, úřadu práce, besedami se zajímavými osobnostmi apod. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Fyzika Fyzika se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy v 6. ročníku jednu a v 7. až 9. ročníku dvě hodiny týdně. Učí se v italském jazyce od 6. do 8. ročníku, v českém jazyce v 9. ročníku. Předmět je úzce provázán s výukou matematiky v českém a italském jazyce za účasti anglického docenta. Tím zajišťujeme, že žáci zvládnou terminologii ve všech třech jazycích. Fyzika se vyučuje především v odborných učebnách a cílem výuky je vyvolat zájem o zákonitosti jevů v přírodě a jejich souvislostí. Žáci se učí pracovat s těmito zákonitostmi, objevují jejich využití v běžném životě a rozvíjí logické myšlení. Klademe důraz na systematickou práci žáků, vyhledávání informací a práci s jejich zdroji. Jasná propojenost fyziky s matematikou a dalšími předměty žákům ukazuje globální pohled na problém. Učí se rychlé práci s kalkulátorem, zápisu řešení úloh a bezpečné práci s pomůckami a elektrickými přístroji. Výuka je průběžně doplňována návštěvami stálých i příležitostných expozic, návštěvami technických zařízení, zajímavých pokusů na Matematicko-fyzikální fakultě UK apod. Již tradičně mají žáci od primy možnost se podle svého zájmu zapojit do Pythagoriády a vyšší ročníky do Olympiády z fyziky. Chemie Chemie se vyučuje na 2. stupni základní školy v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhá metodou CLIL, v úzkém propojení s výukou matematiky v českém a italském jazyce a za přítomnosti anglického lektora, tím zajišťujeme, že žáci zvládnou terminologii ve všech třech jazycích. Chemie se vyučuje převážně v odborné pracovně, kde má každý žák k dispozici základní pomůcky pro provádění chemických pokusů. 16

17 Cílem výuky chemie je vyvolat zájem o zákonitosti jevů v přírodě a jejich souvislostí. Snažíme se, aby si každý žák uvědomil, že jsme součástí světa látek a jejich proměn, aby pochopil, že chemické procesy výrazně ovlivňují životní prostředí, a zjistil, že chemické výrobky nás provázejí každým dnem. V rámci předmětu chemie pozorujeme a zkoumáme různé vlastnosti látek a bezpečně provádíme chemické pokusy. Chceme, aby žáci porozuměli základům mezinárodního jazyka chemiků a pochopili, že chemie jako součást přírodních věd nám pomáhá poznat naše okolí a děje, které v něm probíhají. Přírodopis týdně. Přírodopis se vyučuje metodou CLIL od 6. do 8. ročníku dvě hodiny a v 9. ročníku 1 hodinu Výuka je realizována ve třídách při výkladu, skupinové práci či v krátkodobých projektech. Laboratorní práce a pokusy se dělají v přírodopisné laboratoři, kde má každý žák vybavené pracovní místo. V některých vyučovaných celcích jsou zařazovány přírodovědné vycházky, návštěvy zoo, muzeí či exkurze organizované různými ekologickými organizacemi. Pro žáky jsou také pořádány tematické přednášky (AIDS, první pomoc). Cílem výuky přírodopisu je vyvolat zájem o zákonitosti jevů v přírodě a jejich souvislostí. Snažíme se vzbudit a podpořit zájem žáků o přírodu a životní prostředí, motivovat je k ochraně životního prostředí, k ochraně zdraví a zdravému způsobu života a ukázat možnosti využití získaných znalostí a dovedností v běžném životě. U žáků chceme především rozvíjet kritické myšlení, schopnost vyjádření vlastního názoru a manuální dovednosti při laboratorních pracích. Zeměpis Zeměpis se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy. V 6., 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně a v 7. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka je realizována ve třídách při výkladu, skupinové práci či v krátkodobých projektech. V některých vyučovaných celcích jsou zařazovány zeměpisné vycházky do přírody. Žáci se zúčastňují tematických přednášek a exkurzí. Cílem výuky zeměpisu je vyvolat zájem o zákonitosti jevů v přírodě a jejich souvislostí. Chceme vzbudit a podpořit zájem žáků o naši vlast a dění ve světě a rozvíjet u nich kritické myšlení a schopnost vyjádření vlastního názoru. Žáky motivujeme k ochraně životního prostředí a památek, k aktivnímu přístupu ke globálním problémům a osobní zodpovědnosti a k poznávání a chápání odlišných kultur. Učíme žáky uplatňovat nabyté znalosti a dovednosti v životě. Předmět má blízké vztahy k občanské výchově, přírodopisu, fyzice a chemii. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy (od 6. do 9. ročníku) jednu hodinu týdně. Hudební výchova se vyučuje v 7. a 9. ročníku v českém jazyce a v 6. a 8. ročníku v italském jazyce. Tím zajišťujeme, že žáci zvládnou terminologii předmětu v obou jazycích. 17

18 Výuka je realizována ve specializované učebně při výkladu, skupinové práci či i projektovém vyučování. Výuka je podle možností doplněna návštěvami koncertů. Cílem výuky hudební výchovy je, aby žáci chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou součást lidské existence. Hudební výchova je předmět, který se skládá z několika oblastí. Patří sem zpěv, intonace, rytmus, pohyb, poslech, hra na Orffův instrumentář a poznatky o aktuálním hudebním životě. Naším cílem je rozšířit žákům hlasový rozsah, vytvořit jim správné návyky při zpěvu, naučit je hrát na jednoduchý doprovodný nástroj a zpívat druhý hlas v písni. Žáci získají znalosti z hudební nauky i z hudební literatury, z hudební minulosti města, kraje, společnosti a naučí se vnímat a hodnotit složitější hudbu. Celkově vedeme žáky k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a k tomu, aby ji využívali jako svébytný prostředek komunikace. Prvenství zaujímá aktivita žáků a jejich pozornost. Hudební výchova je nejvíce spjata s výtvarnou výchovou, českým jazykem a dějepisem. Výtvarná výchova Výtvarná výchova ve všech ročnících 2. stupně základní školy - v 6. a 7. ročníku dvě hodiny a v 8 a 9. ročníku jednu hodinu týdně. Výuka výtvarné výchovy je v italském jazyce. Výuka probíhá ve specializované učebně při výkladu, skupinové práci či i projektovém vyučování. Výuka je podle možností doplněna návštěvami výstav. Cílem výuky výtvarné výchovy je skloubit činnosti, které pomáhají jednotlivcům uvědomit si svoje postoje a postavení v rámci skupiny a ve společnosti, estetické vnímání světa a praktickou interpretaci vnímání světa. Chceme, aby žáci chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou součást lidské existence. Výtvarná výchova pracuje s vizuálně-obraznými znakovými systémy, jejichž principy provázejí člověka od počátku civilizace. Jsou jedinečným a nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání existence, prostředkem jejího členění v lidské mysli a jejího utváření. Ve výtvarné výchově je kontakt člověka s realitou pojímán jako vzájemný vztah, interakce, v níž se přetvářejí obě strany, které do ní vstupují. V pluralistickém chápání pak nestojí vizuálněobrazné vyjádření mezi člověkem a realitou jako přenos jejího vzhledu do vědomí člověka, ale slouží jako nástroj ke strukturování lidské mysli. Tato strukturace pak přímo určuje, v jakém vzhledu a v jaké struktuře jsme schopni přijímat realitu, s níž jsme v interakci. Takovéto dynamické pojetí vizuálněobrazných vyjádření, jako porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti interakce, je z principu pojetím tvořivým, předpokládajícím experimentální fázi vzniku vizuálně-obrazných znaků a jejich ověřování poznáváním a komunikací. Z těchto pozic výtvarná výchova pojímá umělecký proces v celistvosti umělecké tvorby a interpretace. V etapě základního vzdělání je výtvarná výchova realizována prostřednictvím tvůrčích činností, v nichž se propojuje vlastní tvorba žáků s vnímáním a interpretací vizuálně-obrazných vyjádření. 18

19 Vedeme žáky k poznávání kulturních hodnot prostřednictvím výtvarných výstav a kulturních akcí. Žáci se také účastní výtvarných soutěží a podílejí se na školních výstavách a prezentacích svých prací. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Tělesná výchova Tělesná výchova se vyučuje ve všech ročnících 2. stupně základní školy (od 6. do 9. ročníku) dvě vyučovací hodiny týdně v češtině. Výuka chlapců a dívek je oddělena. Výuka je realizována v prostorách haly a menší tělocvičny. Obě se nacházejí v budově školy. Herní činnosti probíhají především ve víceúčelové hale s hřišti na volejbal, basketbal, malou kopanou, modifikovanou házenou či florbal. Pro rozvoj obratnosti, kondice, gymnastických dovedností anebo herních činností jednotlivců v míčových hrách je vybavena a přizpůsobena tělocvična v 1. patře budovy školy. Cílem výuky tělesné výchovy je, aby žáci chápali sebe sama jako živé bytosti a pochopili hodnotu zdraví a smysl zdravotní prevence. V tělesné výchově klademe důraz na praktické činnosti, které napomáhají osvojování pohybových dovedností, ale také návyků, které vedou k udržování zdravého životního stylu. Jde o komplexní vzdělávání v problematice zdraví, které vede na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů a na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Každoročně jsou v rámci tělesné výchovy organizovány lyžařské výchovně-výcvikové zájezdy pro žáky 7. ročníku. 19

20 VŠEOBECNÉ INFORMACE O ŠKOLE Škola každý rok organizuje poznávací zájezdy do Velké Británie a pro zájemce i historické exkurze. Součástí výuky je i škola v přírodě, kterou si děti velmi oblíbily. V rámci tělesné výchovy se studenti sedmého ročníku zúčastní lyžařského kurzu. Pro zkušenější lyžaře je určen lyžařský pobyt v Alpách. Studenti se po pravidelných hodinách mohou zúčastnit různých mimoškolských aktivit, které jsou vedeny našimi učiteli, nebo externími experty. Studenti si mohou vybrat nejen z hudebních a jazykových aktivit, ale i z velkého množství sportů: plavání, floorball, fotball, volejbal a basketbal. Pod vedením vysoce zkušených pedagogů mají děti možnost dosáhnout dobrých výkonů, jak rekreačním pojetím sportu tak závodně. Třídy základní školy se nachází v budově Klimentská, kde mají studenti prvních ročníků pro své aktivity větší klid. Studenti mohou mimo jiné navštěvovat družinu, která tento rok má čtyři sekce. Družina se nachází v ulici Truhlářská 14. Studenti mají zde k dispozici nejmodernější prostory svého druhu z celé Prahy 1, mezi nimi je i malé hřiště na dvoře budovy. Budova v Truhlářské ulici prošla nedávno rekonstrukcí, stejně tak, jako školní menza. Studenti si mohou vybrat ze dvou jídel. Širokou rekonstrukcí prošla také budova v ulici Klimentská, která má dobře vybavené a moderní třídy. V každé z těchto budov mají studenti k dispozici svojí skříňku (každá z nich má svůj zámek). Přesto, že se škola nachází v centru Prahy, disponuje několika velmi dobře vybavenými sportovními hřišti: dvě klasické tělocvičny a jedna polyfunkční sportovní hala.tato hala je největším školním zařízením na Praze 1. Škola má možnost využívat také tělocvičny uvnitř budovy, která se nachází v ulici Lodecká 1. Škola má nové specializované laboratoře fyziky, chemie, výtvarné výchovy, biologie a hudební výchovy, dále pak tři vybavené třídy pro výuku informatiky. Základní podmínkou dobrých výsledků je perspektivní a kvalitní pedagogický sbor. Většina učitelů 2. stupně pracuje zároveň i na gymnáziu a podílí se také na přípravě budoucích pedagogů z mnoha vysokých škol, například pedagogických fakult, fakult tělovýchovy a sportu, Matematickofyzikální fakulty, Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Na základě dobrých výsledků získala naše škola jako jedna z prvních statut fakultní školy při PedF UK v Praze. Její pracovníci, stejně jako odborníci z dalších vysokých a vědeckých institucí spolupracují s našimi učiteli na přípravě vzdělávacích programů, především v rámci integrace základní školy s osmiletým gymnáziem. Všichni studenti, kteří minulý rok absolvovali úspěšně druhý stupeň základní školy, byli přijati na gymnázia a odborné školy podle svého výběru. 20

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy

Benešov nad Ploučnicí, 1. září 2015, Mgr. Dagmar Tesarčíková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007, s úpravou od 1. 9. 2013 Dodatek č. 4

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dodatek č. 2 k ŠVP ZV Nevyšlapanou cestou. Nevyšlapanou cestou. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek č. 2 k ŠVP ZV Nevyšlapanou cestou. Nevyšlapanou cestou. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 k ŠVP ZV Nevyšlapanou cestou Nevyšlapanou cestou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Ředitel školy: Mgr.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE ŠESTKA 2.

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více