Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, Krupka Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

2 Obsah OBSAH... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED SOUČÁSTÍ ŠKOLY PŘEHLED OBORŮ UČEBNÍ PLÁNY... 8 UČEBNÍ PLÁN 1. stupně základní školy... 8 UČEBNÍ PLÁN 2. stupně základní školy... 9 UČEBNÍ PLÁN nižšího gymnázia UČEBNÍ PLÁN vyššího gymnázia NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY...15 Vedení školy: Pedagogický sbor: Ostatní zaměstnanci: Třídní učitelé a počty žáků ROZVOJOVÁ ČINNOST ŠKOLY V OBLASTI MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLY...24 Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium Zápis do 1. třídy základní školy PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...25 Osmileté gymnázium 1. pololetí Čtyřleté gymnázium 1. pololetí

3 Základní škola 1. pololetí Osmileté gymnázium 2. pololetí Čtyřleté gymnázium 2. pololetí Základní škola 2. pololetí Maturitní zkoušky Testování žáků 5. třídy, 9. třídy a kvarty gymnázia PÉČE O ŽÁKY...32 Prevence rizikových jevů Příprava k volbě povolání Práce s integrovanými žáky Logopedická péče SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY SPORTOVNÍ AKCE...37 Plavecký výcvik Zimní kurz Cykloturistický kurz Sportovní soutěže a další sportovní akce KULTURNÍ AKCE ŠKOLNÍ VÝLETY, EXKURZE A ŠKOLY V PŘÍRODĚ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU A STŘEDISKA MLÁDEŽE...43 Kroužky: Dětské centrum: Mozaika dějin světa Pěvecké sbory Berušky a Iuvenes Dramatické kroužky BODLO a BODLINKA Další volnočasové akce pořádané ŠD, ŠK a SM:

4 15. PROJEKTOVÉ DNY A VÝUKOVÉ PROJEKTY AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI HUMANITÁRNÍ ČINNOST SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY PROJEKTY REALIZOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5 Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Ředitelka školy: Právní forma: Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, Krupka Mgr. Bc. Jana Pucharová Školská právnická osoba RED_IZO: IČ: Bankovní spojení: /0800 Tel: , Adresa pro dálkový přístup: Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Biskupství litoměřické Dómské náměstí 1/1, Litoměřice Rada školské právnické osoby: P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR Ing. Jiří Jakoubek Ing. Otakar Sýkora Školská rada Biskupského gymnázia a Základní školy Bohosudov: za pedagogický sbor: za rodičovskou veřejnost: za zřizovatele: Mgr. Lucie Antošová Mgr. Helena Bradáčová Mgr. Petra Šípová Petra Kafková Šárka Liscová Hana Šálková P. Mgr. Václav Čunek Mgr. Jana Blažková Ivana Fialová 5

6 1. Přehled součástí školy Gymnázium osmileté IZO Gymnázium čtyřleté IZO Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní družina IZO Školní klub IZO Středisko volného času IZO Školní jídelna výdejna IZO

7 2. Přehled oborů gymnázium: Vzdělávací program Název a kód oboru zařazené třídy Gymnázium osmileté Gymnázium, K/81 1A8 8.A8 Gymnázium čtyřleté Gymnázium všeobecné, K/41 3A4 základní škola: Vzdělávací program Název a kód oboru zařazené třídy Základní škola ŠVP ZV č. j. 0109/

8 3. Učební plány UČEBNÍ PLÁN 1. stupně základní školy Předměty Zkratka Celkem předměty Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Informatika INF Prvouka PRV Přírodověda PŘ Vlastivěda VL Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Pracovní činnosti PČ Celkem

9 UČEBNÍ PLÁN 2. stupně základní školy Předměty Zkratka Celkem předměty Český jazyk ČJ ,5 16,5 Seminář z ČJ SČJ 0, ,5 Cizí jazyk první AJ/NJ Cizí jazyk druhý A/N/R Matematika M ,5 16,5 Informatika INF Dějepis D Občanská výchova OV Zeměpis Z Fyzika F Chemie CH Praktická cvičení přírodopis / fyzika PCV 0, ,5 Přírodopis PŘ Environmentální výchova EVVO 0 0 0,5 0,5 1 Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV Tělesná výchova TV Etická výchova EV Pracovní činnosti PČ Výchova k volbě povolání VVP 0 0 0,5 0,5 1 Celkem Poznámky k učebnímu plánu základní školy: Na 1. stupni je cizím jazykem rozuměn anglický jazyk. Cizí jazyk první na 2. stupni je anglický jazyk (AJ) nebo německý jazyk (NJ), každý žák pokračuje ve výuce cizího jazyka z 1. stupně. Cizí jazyk druhý je volitelným předmětem, nabízíme předměty němčina (N), angličtina (A), ruština (R). V 6. ročníku se vyučuje seminář z českého jazyka 1 hodina za 14 dní. V 6. ročníku se vyučuje předmět praktická cvičení přírodopis/fyzika 1 hodina za 14 dní. V 1. pololetí školního roku se předmět věnuje přírodopisu, ve 2. pololetí fyzice. V 8. a 9. ročníku se vyučuje výchova k volbě povolání 1 hodina za 14 dní. V 8. a 9. ročníku se vyučuje environmentální výchova 1 hodina za 14 dní. U předmětů seminář z českého jazyka, praktická cvičení přírodopis/fyzika, výchova k volbě povolání, environmentální výchova, výtvarná výchova a informatika rozhoduje vedení školy podle počtu žáků ve třídě, jestli se bude třída na výuku dělit na poloviny. 9

10 V 9. ročníku se v 1. pololetí vyučuje 5 hodin matematiky a 4 hodiny českého jazyka, v 2. pololetí se tyto počty hodin vymění. Etická výchova je integrovaným předmětem, obsahuje v sobě témata výchovy ke zdraví a doplňkového oboru etická výchova. Další témata výchovy ke zdraví jsou obsažena v přírodopisu. 10

11 UČEBNÍ PLÁN nižšího gymnázia Předmět: Zkr. Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem na BGB Český jazyk a literatura Čj Cizí jazyk 1 = Anglický, nebo Německý jazyk 1 Další cizí jazyk 2 = Anglický, nebo Německý jazyk 2 Aj 1 Nj 1 Aj 2 Nj Občanská výchova Ov Dějepis Dě Matematika Ma Fyzika Fy Zeměpis Ze Chemie Ch Biologie Bi Informatika Iv Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Religionistika Rg Člověk a svět práce Průřezová témata INT INT, PROJEKT Celkem

12 UČEBNÍ PLÁN vyššího gymnázia Předmět Kvinta = I. Sexta = II. Septima = III. Oktáva = IV. Celkem na BGB Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Základy spol. věd Dějepis Matematika Fyzika Zeměpis Chemie 2,5 2 2,5 0 7 Biologie 2,5 2 2,5 1 8 Informatika a ICT Estetická vých. HV, VV Tělesná výchova Religionistika Volit. předmět I Volit. předmět II Volit. předmět III Celkem Vysvětlivky k oběma učebním plánům gymnázia: INT = integrace předmětu PRO = projekt Časové dotace 2,5 hodiny znamenají v jednom pololetí 2 hodiny a ve druhém pololetí 3 hodiny (vždy proti sobě Bi Ch). Cizí jazyk je vyučován v ročníku víceletého gymnázia (popř. v I. IV. ročníku čtyřletého gymnázia); Další cizí jazyk v ročníku víceletého gymnázia (popř. v I. IV. ročníku čtyřletého gymnázia). 12

13 Vzdělávání v oboru Cizí jazyk směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vzdělávání v oboru. Další cizí jazyk směřuje k dosažení úrovně B1 podle tohoto rámce. Vzdělávací obor Člověk a svět práce (NG) je integrován vždy po jedné hodině do předmětů: Občanská výchova (v RVP ZV nazván jako Výchova k občanství), Chemie a Informatika (v RVP ZV nazván jako Informační a komunikační technologie). Vzdělávací obor Výchova ke zdraví (NG) je integrován dvěma hodinami do předmětu Biologie (v RVP ZV nazván jako Přírodopis). Předmět Zeměpis na VG vychází ze vzdělávacích oborů Geografie a Geologie. Předmět Základy společenských věd na VG zahrnuje vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ (dle RVP G). Volitelné předměty I. jsou: výběr z: Latiny, Deskriptivní geometrie, Ruského jazyka, Francouzského jazyka. Volitelné předměty II. jsou: Cizojazyčné konverzace. Volitelné předměty III. jsou: výběr Semináře z: matematiky, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu, dějepisu, ZSV, deskriptivní geometrie, informatiky studenti si musí zvolit 2 semináře! 13

14 4. Nepovinné předměty a zájmové kroužky Nepovinný předmět 1. stupeň náboženství Mgr. Vendula Zimová Kroužky 1. stupeň Anglický jazyk 1. třída Břišní tance Dramatický kroužek třída Florbal třída Keramický kroužek třída Míčové hry 2. a 5. třída Pěvecký sbor Berušky třída Rytmika třída + MŠ Sporťáček třída Šikulky 1. stupeň Mgr. Nela Haspelová, Mgr. Vendula Zimová Simona Pokorná Mgr. Bc. Jana Pucharová Mgr. David Schenk Bc. Marie Kozlová, Mgr. Lenka Trtíková Mgr. Eva Rubášová, Bc. Klára Vařílková Mgr. Helena Pechová, Mgr. Květuše Strejcová Mgr. Nela Haspelová Bc. Marie Kozlová, Mgr. Lenka Trtíková Mgr. Dagmar Krsová Kroužky 2. stupeň + žáci gymnázia Dramatický kroužek BODLO Ekologický kroužek Pěvecký sbor Iuvenes Příprava na OSP a TPS Street Dance 1. skupina Street Dance 2. skupina Příprava k maturitě z biologie Příprava k maturitě z chemie Mgr. Jana Pucharová, Mgr. Veronika Rubášová Mgr. Věra Pavlátová Mgr. Helena Pechová, Mgr. Květuše Strejcová Petr Seidel Petra Kotenová Laura Slivičová Mgr. Helena Bradáčová Mgr. Věra Pavlátová 14

15 5. Personální zabezpečení činnosti školy Vedení školy: Ředitelka Mgr. Bc. Jana Pucharová VV, DV Statutární zástupce Mgr. Petr Lisner Z, TV, prevence rizikových jevů Zástupce ředitele Mgr. Helena Bradáčová Bi, Ch Mgr. Jiří Breu Mgr. Věra Pavlátová Rlg, NJ, OV předseda předmětové komise cizích jazyků Bi, Ch, projektová manažerka, koordinátorka ŠVP, EVVO Pedagogický sbor: Antošová Lucie, Mgr. Bočková Alena Bodláková Iveta Bolfík Michal, Mgr. Dosedlová Petra, Mgr. Haspelová Nela, Mgr. Jedličková Jitka, Mgr. Kafková Renáta, Mgr. Kollárová Radka, Mgr. Kolářová Jitka Krajkář Josef Krsová Dagmar, Mgr. Křehlíková Jana, Mgr. Lachman Miroslav, Mgr. AJ, TV MD AJ NJ, RJ, Pč Inf, Fy Aj 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ - MD ČJ, VV, VVP, výchovná poradkyně ZŠ OV, ZSV, TV, prevence rizikových jevů vychovatelka školní družiny a školního klubu Inf, vychovatel školního klubu 1. stupeň ZŠ ČJ M, Inf, koordinátor ICT 15

16 Lachmanová Lucie, Mgr. Laudová Jana Malinová Klára, Mgr. Merglová Pavlína, Mgr. Mitúchová Zuzana, Mgr. ČJ, Nj - MD AJ ČJ, NJ, AJ M, Fy RJ, VV Našincová Ladislava, Mgr. LJ Panchartková Marie, Bc. Pechová Helena, Mgr. Pobijaková Jitka, Mgr. Rákos Eduard, Mgr. Reichová Iva, Mgr. Rubášová Eva, Mgr. Rubášová Veronika, Mgr. Říhová Petra Slívová Marie, Mgr. Schenk David, Mgr. Strejcová Květuše, Mgr. Svobodová Ivana, Mgr. Šedivec Pavel, Mgr. Šípová Petra, Mgr. Šimek Jan, Mgr. Šimková Markéta vychovatelka školní družiny 1. stupeň ZŠ, vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ M, Z, předsedkyně předmětové komise přírodovědných předmětů AJ Rlg, D, ČJ, koordinátorka komunitního vzdělávání, předsedkyně předmětové komise ČJ 1. stupeň ZŠ, nápravy SPU 1. stupeň ZŠ MD AJ AJ, M - MD ČJ, TV, PČ ČJ, HV, předsedkyně předmětové komise estetických předmětů M, Ch, Př, koordinátorka ŠVP pro ZŠ D, Z ČJ, AJ, VV - MD M, Fy, Dg 1. stupeň ZŠ 16

17 Šimková Marta, Mgr. Tojnarová Eva, Mgr. Trtíková Lenka, Mgr. Vařílková Klára, Bc. Zimová Vendula, Mgr. Živná Michaela, Mgr. M, Fy, výchovná poradkyně gymnázia, předsedkyně předmětové komise M, Fy, Dg NJ vedoucí vychovatelka školní družiny ČJ, TV 1. stupeň ZŠ, logopedická náprava AJ - MD Ostatní zaměstnanci: Bárt Petr Čermáková Jitka Čičková Štěpánka Demeterová Daniela Demeterová Martina Fialová Ivana Fiedlerová Michaela Kozlová Marie Laštovková Miluše Nedbalová Hana Růžičková Věra Schenková Jiřina Scholzová Lenka Watzek Jiří školník kuchařka uklízečka vrátná uklízečka administrativní pracovnice administrativní pracovnice kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka školník 17

18 Třídní učitelé a počty žáků Základní škola 1. A 19 žáků Mgr. Vendula Zimová 1. B 19 žáků Mgr. Nela Haspelová 2. A 26 žáků Mgr. Dagmar Krsová 3. A 25 žáků Mgr. Markéta Šimková 4. A 26 žáků Mgr. Helena Pechová 5. A 23 žáků Mgr. Eva Rubášová 6. A 20 žáků Mgr. Ivana Svobodová 7. A 26 žáků Mgr. Miroslav Lachman 8. A 26 žáků Mgr. David Schenk 9. A 20 žáků Bc. Klára Vařílková Gymnázium osmileté 1A8 25 žáků Mgr. Věra Pavlátová 2A8 20 žáků Mgr. Pavlína Merglová 3A8 15 žáků Mgr. Iva Reichová 4A8 10 žáků Mgr. Jitka Pobijaková 5A8 26 žáků Mgr. Jana Křehlíková 6A8 21 žák Mgr. Pavel Šedivec 7.A8 20 žáků Mgr. Helena Bradáčová 8.A8 26 žáků Mgr. Eva Tojnarová Gymnázium čtyřleté 3A4 13 žáků Mgr. Jiří Breu 18

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Alena Bočková Práce s žáky ADHD na 2. stupni ZŠ Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině Školení hodnotitele ústní jazykové maturitní zkoušky Aj Inspiromat pro angličtináře Iveta Bodláková Mgr. Michal Bolfík Mgr. Helena Bradáčová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Konzultační seminář pro management škol Profesní průprava zástupců ředitele 30 hodin Využití freewarových programů při výuce 8 hodin Mgr. Jiří Breu Práce s žáky ADHD na 3. stupni Seminář k příchodu Cyrila a Metoděje Seminář pro školního maturitního komisaře Setkání duchovních pracovníků církevního školství Konference duchovních pracovníků církevního školství Mgr. Petra Dosedlová Mgr. Nela Haspelová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD Metody vyučování čtení Brána jazyků otevřená - anglický jazyk A1 (60 hodin) Využití freewarových programů při výuce Mgr. Radka Kollárová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Pravidelná účast na schůzkách metodiků prevence (PPP Teplice) Jitka Kolářová studium učitelství 1. stupeň ZŠ PF UJEP Ústí n. L. Mgr. Dagmar Krsová Práce s žáky ADHD Jak na mezipředmětovou spolupráci na říkladu tématu Krajina Hry, nápady a náměty o přírodě 19

20 Mgr. Jana Křehlíková Jana Laudová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Využití feeewarových programů při výuce 8 hodin Mgr. Miroslav Lachman Práce s žáky ADHD na 2. stupni Finanční gramotnost Seminář microsoft pro školy Třídenní seminář Living school labs - Lisabon Mgr. Petr Lisner Mgr. Klára Malinová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Hodnotitel ústní zkoušky, německý jazyk Hodnotitel ústní zkoušky, německý jazyk, základní úroveň Využití freewarových programů při výuce Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy (16 hod.) Mgr. Pavlína Merglová Mgr. Zuzana Mitúchová Mgr. Věra Pavlátová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Všech pět pohromadě Výchova k správné výživě Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Využití freewarových programů při výuce 8 hodin ŠVP změny a realizace ve výuce, Úpravy platné od Mgr. Helena Pechová Poruchy autistického spektra se zaměřením na Apergerův syndrom Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti Hudba a zvířátka Využití freewarových programů při výuce Mgr. Jitka Pobijaková Práce s žáky ADHD na 2. stupni Den geografie 20

21 Školení finanční gramotnost Mgr. Bc. Jana Pucharová Metoda rozvoje kognitivních funkcí Feuersteinova instrumentálního obohacování 80 hodin Mgr. Iva Reichová Práce s žáky ADHD na 3. Stupni Využití freewarových programů při výuce Mgr. Eva Rubášová Setkání uživatelů Smart notebook Školení památníku Terezín v koncentračním táboře Ravensbruck Konference I mlčení je lež - UJEP Stopy 20. st. - Národní muzeum - Totalita Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce na 1. stupni ZŠ Český jazyk výuka žáků s SPU Český jazyk výuka žáků s SPU sloh Poruchy autistického spektra se zaměřením na Apergerův syndrom Využití freewarových programů při výuce Metoda rozvoje kognitivních funkcí Feuersteinova instrumentálního obohacování 80 hodin Petra Říhová Mgr. Marie Slívová Mgr. David Schenk Mgr. Květuše Strejcová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Hudba a zvířátka Využití freewarových programů při výuce Mgr. Ivana Svobodová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Testování a standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace ŠVP změny a realizace ve výuce Využití freewarových programů při výuce Mgr. Pavel Šedivec Markéta Šimková Mgr. Marta Šimková Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD Práce s žáky ADHD na 3. stupni 21

22 Matematika v běžném životě Mgr. Eva Tojnarová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Konzultační semináře k ústní zkoušce z německého jazyka Využití freewarových programů při výuce Mgr. Lenka Trtíková Bc. Klára Vařílková Mgr. Vendula Zimová Práce s žáky ADHD Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s chybou v hodinách ČJ Český jazyk - výuka žáků se SPU Anglický jazyk - skupinová výuka žáků se SPU ve 3. a 4. ročníku Využití freewarových programů při výuce 22

23 6. Rozvojová činnost školy v oblasti materiálního zabezpečení Z projektu EU peníze školám pro ZŠ a SŠ byly vybaveny všechny kmenové třídy školy počítačem a dataprojektorem, 3 třídy novou tabulí a dvě novým pojezdem k tabuli. Během hlavních prázdnin byly vymalovány tyto prostory školy: třídy školy, sekretariát ZŠ, chodba ZŠ a přízemní chodba gymnázia, výdejna školy, místnosti MŠ a část vstupní chodby. Došlo k opravě místností po havárii bylo vyměněno lino v učebně v 2. nadzemním podlaží ZŠ a opravě zdí ve školní družině. Během roku bylo díky získané dotaci z projektu upraveno jezírko, vysázeny rostliny a upravena část zahrady. 23

24 7. Přijímání žáků do školy Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium Na gymnázium se konala dvě kola přijímacích zkoušek. 1. kolo 29 přihlášených žáků 1. termín dostavilo se 19 žáků 19 žáků přijatých 2. termín dostavilo se 8 žáků 7 žáků přijatých 2. kolo přihlášených 3. kolo 1 přihlášený termín dostavil se 1 žák 1 žák přijat Celkem bylo přijato 28 žáků a do třídy 1A8 nastoupilo 26 žáků. Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium Na gymnázium se konala dvě kola přijímacích zkoušek. 1. kolo 23 přihlášení žáci, 14 přijato bez přijímacích zkoušek 1. termín dostavili se 3 žáci 3 žáci přijati 2. termín dostavili se 3 žáci 3 žáci přijati 2. kolo 3 přihlášení 1. termín dostavil se 1 žák 1 žák přijat Z přijatých žáků nastoupilo 14 žáků, kteří doplnili ročník osmiletého studia. Zápis do 1. třídy základní školy Zápis do 1. třídy základní školy se konal v sobotu 19. ledna K zápisu se dostavilo 49 dětí, ze kterých učitelé vybrali 26 žáků podle předem stanovených pravidel. Děti při zápisu absolvovaly testy školní zralosti na čtyřech stanovištích. Výsledky dětí byly učiteli obodovány, a na základě součtu bodů bylo stanoveno pořadí úspěšnosti. Rodiče 26 dětí s nejlepšími výsledky obdrželi rozhodnutí o přijetí do budoucí první třídy. 24

25 8. Prospěch a chování žáků Osmileté gymnázium 1. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 1. A ,7 25 žáků 2. A ,75 20 žáků 3. A ,60 14 žáků 4. A ,11 10 žáků 5. A ,27 28 žáků 6. A ,15 22 žáci 7. A ,24 21 žák 8. A ,38 27 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní důtka Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele ředitele chování chování 1. A A A A A A A A

26 Čtyřleté gymnázium 1. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 3. A ,72 12 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 3. A

27 Základní škola 1. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 1. A ,00 19 žáků 1. B ,00 19 žáků 2. A ,01 26 žáků 3. A ,06 26 žáků 4. A ,28 27 žáků 5. A ,29 23 žáci 6. A ,03 21 žák 7. A ,95 25 žáků 8. A ,08 26 žáků 9. A ,15 19 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 1. A B A A A A A A A A

28 Osmileté gymnázium 2. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 1. A ,75 25 žáků 2. A ,75 19 žáků 3. A ,65 14 žáků 4. A ,15 10 žáků 5. A ,33 27 žáků 6. A ,27 22 žáci 7. A ,37 21 žák 8. A ,46 25 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí tř. učitele Třídní důtka Důtka ředitele 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. A A A A A A A A

29 Čtyřleté gymnázium 2. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 3 A ,51 10 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 3. A

30 Základní škola 2. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr Celkem 1. A ,14 20 žáků 1. B ,01 19 žáků 2. A ,03 26 žáků 3. A ,05 25 žáků 4. A ,31 27 žáků 5. A ,36 23 žáci 6. A ,12 21 žák 7. A ,96 26 žáků 8. A ,25 27 žáků 9. A ,17 19 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 1. A B A A A A A A A A

31 Maturitní zkoušky Celkový počet maturantů - 25 Prospěl s vyznamenáním 6 Stupeň hodnocení prospěchu Prospěl 16 Neprospěl 3 Nehodnocen 0 Testování žáků 5. třídy, 9. třídy a kvarty gymnázia Ve dnech proběhlo testování žáků 5. a 9. třídy ZŠ a kvarty gymnázia. Žáci byli testováni v matematice, českém jazyce a cizím jazyce. Škola i samotní žáci mohli porovnat své výsledky s výsledky školními a s výsledky republikovými. 31

32 9. Péče o žáky Prevence rizikových jevů Na škole působí dva preventisté rizikových jevů, kteří jako každoročně sestavili roční preventivní program pro aktuální školní rok. Součástí tohoto programu je nabídka velkého množství volnočasových aktivit, ve kterých se dají zájmy žáků dobře podchytit, dále pak přednášky, besedy a vzdělávací filmy. Součástí plánu jsou stmelovací pobyty nových kolektivů, ale také sledování jednotlivých třídních kolektivů a úzká spolupráce s třídními učiteli. V září 2013 vyjeli žáci primy na třídenní stmelovací výlet do Oseka a žáci 6. třídy ZŠ do Ostrova u Tisé. Třídy záměrně vyjely odděleně, aby nebyly kolektivy jednotlivých tříd rozptylovány jinými podněty. V programech výjezdu byly zařazovány hry a činnosti na sebepoznání a seznámení se s novými kamarády. Během školního roku byla potřeba opakované terapie pracovnic z Pedagogicko - psychologické poradny Teplice v 7. třídě následně po činu Filipa Herolda. Během školního roku byly zvoleny tyto preventivní programy: přednáška Prevence rakoviny prsu 7A8, 8A8, 3A Safety show preventivní interaktivní program v DDM v Krupce 1A8, 6. třída preventivní program Jak se nestát závislákem - PPP Teplice 8. A, 3A přednáška Vztahy, sex, drogy 9. A, 4A8, 5A Veselé zoubky program pro 1. třídy Vzhledem k činu žáka 7. třídy proběhlo v této třídě několik intervencí pracovnic PPP v Teplicích Příprava k volbě povolání Na základní škole je v 8. a 9. třídě zařazen do výuky podle ŠVP vzdělávací předmět Příprava k volbě povolání. Je realizován výchovnou poradkyní Mgr. Renátou Kafkovou jedenkrát za dva týdny. Mimo tyto hodiny se Mgr. Kafková věnuje žákům a jejich rodičům dvě hodiny týdně podle potřeby. Pro žáky střední školy je k dispozici žákům a jejich rodičům Mgr. Marta Šimková. Zajišťuje pro maturanty dostatek informací o vysokých školách jak z časopisů a Učitelských novin, tak umožňuje prezentace zástupců vysokých škol v předmaturitních či maturitních ročnících návštěva Úřadu práce v Teplicích 9. třída nábor ke studiu na Stavební školu Duchcov 32

33 prezentace Masarykovy univerzity Brno 7A návštěva Úřadu práce v Teplicích 9. třída Žáci z 9. třídy ZŠ a třídy 4A8 postoupili na tyto střední školy: Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov 13 Gymnázium Teplice 1 Střední škola obchodu a služeb Teplice 2 Střední škola technická AGC a.s. 2 Střední škola diplomacie a veřejné zprávy 3 Hotelová škola obchodu a služeb 2 VOŠ obalové techniky a SŠ 1 VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická 1 Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ Teplice 3 Práce s integrovanými žáky Ve škole jsou integrováni žáci s poruchami učení a s poruchami chování, jedna žákyně se sluchovým postižením. Všem těmto žákům byly vypracovány individuální plány, kterých se vyučující při jejich vzdělávání drželi. Žákům s SPU na základní škole se navíc věnovala speciální pedagožka jedenkrát týdně 20 minut individuálně a soustřeďovala se na reedukaci těchto vývojových vad. Od května 2013 byla nabídnuta těmto žákům Feuernsteinova metoda instrumentálního obohacování. Ve školním roce 2012/2013 bylo žáků s SPU 20. Pro žáky 1. třídy s grafomotorickými potížemi nabídla Mgr. Eva Rubášová grafomotorický kurz. Logopedická péče Žákům s řečovými vadami se věnovala Mgr. Vendula Zimová, která s žáky pracovala podle pokynů klinického logopeda. 33

34 10. Soutěže a olympiády Recitační soutěž: Školní kolo 24 žáků Městské kolo - 8 žáků, ocenění K.Jírová, postup E.Panchartková Okresní kolo - E.Panchartková - ocenění Lingvistická olympiáda: S.Novotná, J.Sloup, 6.A8 - postup do celostátního kola z korespondenčního kola Olympiáda v ČJ Školní kolo ZŠ 12 účastníků, Školní kolo SŠ 23 účastníků Okresní kolo ZŠ J.Kafka - 9.místo, M.Volek Místo Okresní kolo SŠ Nina Ortová 2. místo, V.Tomanová 6.místo Krajské kolo SŠ Nina Ortová 5. místo Olympiáda v NJ Olympiáda v AJ Biologická olympiáda Okresní kolo ZŠ K. Koňová 2. místo Okresní kolo kategorie A1 - J. Liner 4. místo, M. Zástřešek 10. místo Okresní kolo kategorie B2 J. Kafka 4. místo, D. Podhora 5. místo Školní kolo kategorie D 10 žáků Školní kolo kategorie C 4 žáci Školní kolo kategorie B 10 žáků Školní kolo kategorie A 8 žáků Okresní kolo kategorie D Jírová (G) 11. místo, Novotná (ZŠ)16.místo, Juříčková (ZŠ) 21. místo Okresní kolo kategorie C Panchartek 9.místo, Škohelová 13. místo Krajské kolo kategorie A - Novotný Jaroslav23.místo z 33 účastníků 34

35 Soutěž Sapere zdravý životní styl: Školní kolo kategorie I - 25 žáků Zeměpisná olympiáda Školní kolo kategorie II 20 žáků Školní kolo kategorie III 18 žáků Okresní kolo kategorie I - Daniel Klein, Barbora Lerachová, Amálie Pavlíková 2. místo Okresní kolo kategorie II Eliška Panchartková, Lucie Beranová, Luboš Mengler - 1. místo Okresní kolo kategorie III Michaela Morávková, Dana Uhlíková, Adéla Procházková - 1.místo Krajské kolo kategorie II - Eliška Panchartková, Lucie Beranová, Luboš Mengler 2. místo Krajské kolo kategorie - Michaela Morávková, Dana Uhlíková, Adéla Procházková - 2.místo Školní kolo kategorie A 17 žáků Školní kolo kategorie B 14 žáků Školní kolo kategorie C 7 žáků Školní kolo kategorie D 28 žáků Okresní kolo kategorie A Holá Lenka 1. místo, Mergl Josef 3. místo Okresní kolo kategorie B Damková Jana 2. místo, Hampl Filip 11. místo Okresní kolo kategorie C Podhora Dan 10. místo, Panchartek Ivan 8. místo Okresní kolo kategorie D - Sloup Jakub 1. místo, Novotný Jaroslav 5. místo Krajské kolo kategorie A účast L. Holá 12. místo, J. Damková 10. místo, Sloup 11. místo Astronomická olympiáda Školní kolo 1 žák- Mergl Josef 1A8, korespondenční kolo už nesplnil Dějepisná olympiáda Školní kolo 18 žáků, J. Kafka 1. místo, V. Tržilová 2. místo Okresní kolo 2 žáci, J. Kafka 4. místo Krajské kolo J. Kafka 24. místo Dějepisná soutěž Cheb nejprestižnější soutěž v ČR P. Záklasník, S. Novotná, J. Sloup Dějepisná soutěž Lidice 2 žáci 35

36 Matematická olympiáda Okresní kolo - Valerie Vítů 9. místo, Josef Mergl 18. místo, Vojtěch Urx 4. místo Matematický klokan Cvrček 54 žáci Klokánek 46 žáků Benjamín 71 žák Kadet 60 žáků Junior 21 žák Student 31 žák Přírodovědný klokan 20 žáků Pythagoriáda 5. A - 21 žák do okresního kola postoupil Filip Čihák Mladý zdravotník - 6. místo 6. A + 1A8-45 žáků do okresního kola postoupili Valerie Vítů (9. místo), Barbora Breiová, Daniela Rautnerová (10. místo), MikulášFuka (5. místo) 7. A + 2A8-44 žáci - do okresního kola postoupili Jan Liner (7. místo), Gleb Ponasenkov (5. místo), Lucie Nováková 8. A + 3A8 38 žáků - do okresního kola postoupil Vojtěch Urx (3. místo) Cínová stopa družstva žáků třídy a 1A8 3A8 gymnázia Permoník účast tříčlenných družstev třídy ZŠ a 1A8 4A8 nižšího stupně gymnázia Mladý zdravotník 6. místo družstvo 1. stupně ZŠ Výtvarné soutěže: Hasiči Cesta dvou bratří 36

37 11. Sportovní akce Plavecký výcvik Žáci 2. a 3. třídy realizovali v rámci tělesné výchovy povinný plavecký výcvik. Přidali se k nim i žáci z 1. A, 1. B, 4. a 5. třídy, ale ti měli kurz zkrácen (10 výukových hodin 1 hodina = 60 minut, oproti lekci o 90 minutách), žáci 1. A, 1. B, 4. a 5. třídy si ho platili sami. Zimní kurz Již tradičně vyjeli žáci vybraných tříd na zimní kurz. Tentokrát jako první v termínu vyjeli žáci 7. třídy a sekundy (celkem 22 žáků) do Velké Úpy. Věnovali se sjezdovému lyžování, snowboardingu a zimní turistice. Žáci třídy 5A8 a 6A8 (15 žáků) je vystřídali v termínu Vedle sjezdového lyžování se věnovali také snowboardingu a turistice. Kurzu se zúčastnilo 19 žáků. Zimního kurzu se celkem zúčastnilo 37 žáků. Cykloturistický kurz proběhl cykloturistický kurz v Ostrově u Tisé. Zúčastnilo se ho 19 žáků sexty. Věnovali se pěší turistice, cykloturistice, horolezectví, orientačnímu běhu a dalším aktivitám. Sportovní soutěže a další sportovní akce florbal 6. a 7. tříd halový fotbal chlapců výběr žáků Minifotbal výběr žáků 3A8, 8. A, 9. A Atletické závody Kinderiáda vybraní žáci 1. stupně ZŠ Sportovní den 1. stupně ZŠ Sportovní hry O pohár starosty města - účast cca 80 žáků od třídy ZŠ a nižšího stupně gymnázia, při organizaci pomáhali žáci třídy 7A8. Získali jsme 2. místo. 37

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více