Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, Krupka Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

2 Obsah OBSAH... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED SOUČÁSTÍ ŠKOLY PŘEHLED OBORŮ UČEBNÍ PLÁNY... 8 UČEBNÍ PLÁN 1. stupně základní školy... 8 UČEBNÍ PLÁN 2. stupně základní školy... 9 UČEBNÍ PLÁN nižšího gymnázia UČEBNÍ PLÁN vyššího gymnázia NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY...15 Vedení školy: Pedagogický sbor: Ostatní zaměstnanci: Třídní učitelé a počty žáků ROZVOJOVÁ ČINNOST ŠKOLY V OBLASTI MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLY...24 Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium Zápis do 1. třídy základní školy PROSPĚCH A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ...25 Osmileté gymnázium 1. pololetí Čtyřleté gymnázium 1. pololetí

3 Základní škola 1. pololetí Osmileté gymnázium 2. pololetí Čtyřleté gymnázium 2. pololetí Základní škola 2. pololetí Maturitní zkoušky Testování žáků 5. třídy, 9. třídy a kvarty gymnázia PÉČE O ŽÁKY...32 Prevence rizikových jevů Příprava k volbě povolání Práce s integrovanými žáky Logopedická péče SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY SPORTOVNÍ AKCE...37 Plavecký výcvik Zimní kurz Cykloturistický kurz Sportovní soutěže a další sportovní akce KULTURNÍ AKCE ŠKOLNÍ VÝLETY, EXKURZE A ŠKOLY V PŘÍRODĚ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY, ŠKOLNÍHO KLUBU A STŘEDISKA MLÁDEŽE...43 Kroužky: Dětské centrum: Mozaika dějin světa Pěvecké sbory Berušky a Iuvenes Dramatické kroužky BODLO a BODLINKA Další volnočasové akce pořádané ŠD, ŠK a SM:

4 15. PROJEKTOVÉ DNY A VÝUKOVÉ PROJEKTY AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI HUMANITÁRNÍ ČINNOST SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY PROJEKTY REALIZOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

5 Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Ředitelka školy: Právní forma: Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, Krupka Mgr. Bc. Jana Pucharová Školská právnická osoba RED_IZO: IČ: Bankovní spojení: /0800 Tel: , Adresa pro dálkový přístup: Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Biskupství litoměřické Dómské náměstí 1/1, Litoměřice Rada školské právnické osoby: P. Mgr. Stanislav Přibyl CSsR Ing. Jiří Jakoubek Ing. Otakar Sýkora Školská rada Biskupského gymnázia a Základní školy Bohosudov: za pedagogický sbor: za rodičovskou veřejnost: za zřizovatele: Mgr. Lucie Antošová Mgr. Helena Bradáčová Mgr. Petra Šípová Petra Kafková Šárka Liscová Hana Šálková P. Mgr. Václav Čunek Mgr. Jana Blažková Ivana Fialová 5

6 1. Přehled součástí školy Gymnázium osmileté IZO Gymnázium čtyřleté IZO Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní družina IZO Školní klub IZO Středisko volného času IZO Školní jídelna výdejna IZO

7 2. Přehled oborů gymnázium: Vzdělávací program Název a kód oboru zařazené třídy Gymnázium osmileté Gymnázium, K/81 1A8 8.A8 Gymnázium čtyřleté Gymnázium všeobecné, K/41 3A4 základní škola: Vzdělávací program Název a kód oboru zařazené třídy Základní škola ŠVP ZV č. j. 0109/

8 3. Učební plány UČEBNÍ PLÁN 1. stupně základní školy Předměty Zkratka Celkem předměty Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Matematika M Informatika INF Prvouka PRV Přírodověda PŘ Vlastivěda VL Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Pracovní činnosti PČ Celkem

9 UČEBNÍ PLÁN 2. stupně základní školy Předměty Zkratka Celkem předměty Český jazyk ČJ ,5 16,5 Seminář z ČJ SČJ 0, ,5 Cizí jazyk první AJ/NJ Cizí jazyk druhý A/N/R Matematika M ,5 16,5 Informatika INF Dějepis D Občanská výchova OV Zeměpis Z Fyzika F Chemie CH Praktická cvičení přírodopis / fyzika PCV 0, ,5 Přírodopis PŘ Environmentální výchova EVVO 0 0 0,5 0,5 1 Výtvarná výchova VV Hudební výchova HV Tělesná výchova TV Etická výchova EV Pracovní činnosti PČ Výchova k volbě povolání VVP 0 0 0,5 0,5 1 Celkem Poznámky k učebnímu plánu základní školy: Na 1. stupni je cizím jazykem rozuměn anglický jazyk. Cizí jazyk první na 2. stupni je anglický jazyk (AJ) nebo německý jazyk (NJ), každý žák pokračuje ve výuce cizího jazyka z 1. stupně. Cizí jazyk druhý je volitelným předmětem, nabízíme předměty němčina (N), angličtina (A), ruština (R). V 6. ročníku se vyučuje seminář z českého jazyka 1 hodina za 14 dní. V 6. ročníku se vyučuje předmět praktická cvičení přírodopis/fyzika 1 hodina za 14 dní. V 1. pololetí školního roku se předmět věnuje přírodopisu, ve 2. pololetí fyzice. V 8. a 9. ročníku se vyučuje výchova k volbě povolání 1 hodina za 14 dní. V 8. a 9. ročníku se vyučuje environmentální výchova 1 hodina za 14 dní. U předmětů seminář z českého jazyka, praktická cvičení přírodopis/fyzika, výchova k volbě povolání, environmentální výchova, výtvarná výchova a informatika rozhoduje vedení školy podle počtu žáků ve třídě, jestli se bude třída na výuku dělit na poloviny. 9

10 V 9. ročníku se v 1. pololetí vyučuje 5 hodin matematiky a 4 hodiny českého jazyka, v 2. pololetí se tyto počty hodin vymění. Etická výchova je integrovaným předmětem, obsahuje v sobě témata výchovy ke zdraví a doplňkového oboru etická výchova. Další témata výchovy ke zdraví jsou obsažena v přírodopisu. 10

11 UČEBNÍ PLÁN nižšího gymnázia Předmět: Zkr. Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem na BGB Český jazyk a literatura Čj Cizí jazyk 1 = Anglický, nebo Německý jazyk 1 Další cizí jazyk 2 = Anglický, nebo Německý jazyk 2 Aj 1 Nj 1 Aj 2 Nj Občanská výchova Ov Dějepis Dě Matematika Ma Fyzika Fy Zeměpis Ze Chemie Ch Biologie Bi Informatika Iv Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Vv Tělesná výchova Tv Religionistika Rg Člověk a svět práce Průřezová témata INT INT, PROJEKT Celkem

12 UČEBNÍ PLÁN vyššího gymnázia Předmět Kvinta = I. Sexta = II. Septima = III. Oktáva = IV. Celkem na BGB Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Základy spol. věd Dějepis Matematika Fyzika Zeměpis Chemie 2,5 2 2,5 0 7 Biologie 2,5 2 2,5 1 8 Informatika a ICT Estetická vých. HV, VV Tělesná výchova Religionistika Volit. předmět I Volit. předmět II Volit. předmět III Celkem Vysvětlivky k oběma učebním plánům gymnázia: INT = integrace předmětu PRO = projekt Časové dotace 2,5 hodiny znamenají v jednom pololetí 2 hodiny a ve druhém pololetí 3 hodiny (vždy proti sobě Bi Ch). Cizí jazyk je vyučován v ročníku víceletého gymnázia (popř. v I. IV. ročníku čtyřletého gymnázia); Další cizí jazyk v ročníku víceletého gymnázia (popř. v I. IV. ročníku čtyřletého gymnázia). 12

13 Vzdělávání v oboru Cizí jazyk směřuje k dosažení úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, vzdělávání v oboru. Další cizí jazyk směřuje k dosažení úrovně B1 podle tohoto rámce. Vzdělávací obor Člověk a svět práce (NG) je integrován vždy po jedné hodině do předmětů: Občanská výchova (v RVP ZV nazván jako Výchova k občanství), Chemie a Informatika (v RVP ZV nazván jako Informační a komunikační technologie). Vzdělávací obor Výchova ke zdraví (NG) je integrován dvěma hodinami do předmětu Biologie (v RVP ZV nazván jako Přírodopis). Předmět Zeměpis na VG vychází ze vzdělávacích oborů Geografie a Geologie. Předmět Základy společenských věd na VG zahrnuje vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ (dle RVP G). Volitelné předměty I. jsou: výběr z: Latiny, Deskriptivní geometrie, Ruského jazyka, Francouzského jazyka. Volitelné předměty II. jsou: Cizojazyčné konverzace. Volitelné předměty III. jsou: výběr Semináře z: matematiky, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu, dějepisu, ZSV, deskriptivní geometrie, informatiky studenti si musí zvolit 2 semináře! 13

14 4. Nepovinné předměty a zájmové kroužky Nepovinný předmět 1. stupeň náboženství Mgr. Vendula Zimová Kroužky 1. stupeň Anglický jazyk 1. třída Břišní tance Dramatický kroužek třída Florbal třída Keramický kroužek třída Míčové hry 2. a 5. třída Pěvecký sbor Berušky třída Rytmika třída + MŠ Sporťáček třída Šikulky 1. stupeň Mgr. Nela Haspelová, Mgr. Vendula Zimová Simona Pokorná Mgr. Bc. Jana Pucharová Mgr. David Schenk Bc. Marie Kozlová, Mgr. Lenka Trtíková Mgr. Eva Rubášová, Bc. Klára Vařílková Mgr. Helena Pechová, Mgr. Květuše Strejcová Mgr. Nela Haspelová Bc. Marie Kozlová, Mgr. Lenka Trtíková Mgr. Dagmar Krsová Kroužky 2. stupeň + žáci gymnázia Dramatický kroužek BODLO Ekologický kroužek Pěvecký sbor Iuvenes Příprava na OSP a TPS Street Dance 1. skupina Street Dance 2. skupina Příprava k maturitě z biologie Příprava k maturitě z chemie Mgr. Jana Pucharová, Mgr. Veronika Rubášová Mgr. Věra Pavlátová Mgr. Helena Pechová, Mgr. Květuše Strejcová Petr Seidel Petra Kotenová Laura Slivičová Mgr. Helena Bradáčová Mgr. Věra Pavlátová 14

15 5. Personální zabezpečení činnosti školy Vedení školy: Ředitelka Mgr. Bc. Jana Pucharová VV, DV Statutární zástupce Mgr. Petr Lisner Z, TV, prevence rizikových jevů Zástupce ředitele Mgr. Helena Bradáčová Bi, Ch Mgr. Jiří Breu Mgr. Věra Pavlátová Rlg, NJ, OV předseda předmětové komise cizích jazyků Bi, Ch, projektová manažerka, koordinátorka ŠVP, EVVO Pedagogický sbor: Antošová Lucie, Mgr. Bočková Alena Bodláková Iveta Bolfík Michal, Mgr. Dosedlová Petra, Mgr. Haspelová Nela, Mgr. Jedličková Jitka, Mgr. Kafková Renáta, Mgr. Kollárová Radka, Mgr. Kolářová Jitka Krajkář Josef Krsová Dagmar, Mgr. Křehlíková Jana, Mgr. Lachman Miroslav, Mgr. AJ, TV MD AJ NJ, RJ, Pč Inf, Fy Aj 1. stupeň ZŠ 1. stupeň ZŠ - MD ČJ, VV, VVP, výchovná poradkyně ZŠ OV, ZSV, TV, prevence rizikových jevů vychovatelka školní družiny a školního klubu Inf, vychovatel školního klubu 1. stupeň ZŠ ČJ M, Inf, koordinátor ICT 15

16 Lachmanová Lucie, Mgr. Laudová Jana Malinová Klára, Mgr. Merglová Pavlína, Mgr. Mitúchová Zuzana, Mgr. ČJ, Nj - MD AJ ČJ, NJ, AJ M, Fy RJ, VV Našincová Ladislava, Mgr. LJ Panchartková Marie, Bc. Pechová Helena, Mgr. Pobijaková Jitka, Mgr. Rákos Eduard, Mgr. Reichová Iva, Mgr. Rubášová Eva, Mgr. Rubášová Veronika, Mgr. Říhová Petra Slívová Marie, Mgr. Schenk David, Mgr. Strejcová Květuše, Mgr. Svobodová Ivana, Mgr. Šedivec Pavel, Mgr. Šípová Petra, Mgr. Šimek Jan, Mgr. Šimková Markéta vychovatelka školní družiny 1. stupeň ZŠ, vedoucí metodického sdružení 1. stupně ZŠ M, Z, předsedkyně předmětové komise přírodovědných předmětů AJ Rlg, D, ČJ, koordinátorka komunitního vzdělávání, předsedkyně předmětové komise ČJ 1. stupeň ZŠ, nápravy SPU 1. stupeň ZŠ MD AJ AJ, M - MD ČJ, TV, PČ ČJ, HV, předsedkyně předmětové komise estetických předmětů M, Ch, Př, koordinátorka ŠVP pro ZŠ D, Z ČJ, AJ, VV - MD M, Fy, Dg 1. stupeň ZŠ 16

17 Šimková Marta, Mgr. Tojnarová Eva, Mgr. Trtíková Lenka, Mgr. Vařílková Klára, Bc. Zimová Vendula, Mgr. Živná Michaela, Mgr. M, Fy, výchovná poradkyně gymnázia, předsedkyně předmětové komise M, Fy, Dg NJ vedoucí vychovatelka školní družiny ČJ, TV 1. stupeň ZŠ, logopedická náprava AJ - MD Ostatní zaměstnanci: Bárt Petr Čermáková Jitka Čičková Štěpánka Demeterová Daniela Demeterová Martina Fialová Ivana Fiedlerová Michaela Kozlová Marie Laštovková Miluše Nedbalová Hana Růžičková Věra Schenková Jiřina Scholzová Lenka Watzek Jiří školník kuchařka uklízečka vrátná uklízečka administrativní pracovnice administrativní pracovnice kuchařka kuchařka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka školník 17

18 Třídní učitelé a počty žáků Základní škola 1. A 19 žáků Mgr. Vendula Zimová 1. B 19 žáků Mgr. Nela Haspelová 2. A 26 žáků Mgr. Dagmar Krsová 3. A 25 žáků Mgr. Markéta Šimková 4. A 26 žáků Mgr. Helena Pechová 5. A 23 žáků Mgr. Eva Rubášová 6. A 20 žáků Mgr. Ivana Svobodová 7. A 26 žáků Mgr. Miroslav Lachman 8. A 26 žáků Mgr. David Schenk 9. A 20 žáků Bc. Klára Vařílková Gymnázium osmileté 1A8 25 žáků Mgr. Věra Pavlátová 2A8 20 žáků Mgr. Pavlína Merglová 3A8 15 žáků Mgr. Iva Reichová 4A8 10 žáků Mgr. Jitka Pobijaková 5A8 26 žáků Mgr. Jana Křehlíková 6A8 21 žák Mgr. Pavel Šedivec 7.A8 20 žáků Mgr. Helena Bradáčová 8.A8 26 žáků Mgr. Eva Tojnarová Gymnázium čtyřleté 3A4 13 žáků Mgr. Jiří Breu 18

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Alena Bočková Práce s žáky ADHD na 2. stupni ZŠ Rozvoj ústního a písemného projevu žáků v angličtině Školení hodnotitele ústní jazykové maturitní zkoušky Aj Inspiromat pro angličtináře Iveta Bodláková Mgr. Michal Bolfík Mgr. Helena Bradáčová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Konzultační seminář pro management škol Profesní průprava zástupců ředitele 30 hodin Využití freewarových programů při výuce 8 hodin Mgr. Jiří Breu Práce s žáky ADHD na 3. stupni Seminář k příchodu Cyrila a Metoděje Seminář pro školního maturitního komisaře Setkání duchovních pracovníků církevního školství Konference duchovních pracovníků církevního školství Mgr. Petra Dosedlová Mgr. Nela Haspelová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD Metody vyučování čtení Brána jazyků otevřená - anglický jazyk A1 (60 hodin) Využití freewarových programů při výuce Mgr. Radka Kollárová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Pravidelná účast na schůzkách metodiků prevence (PPP Teplice) Jitka Kolářová studium učitelství 1. stupeň ZŠ PF UJEP Ústí n. L. Mgr. Dagmar Krsová Práce s žáky ADHD Jak na mezipředmětovou spolupráci na říkladu tématu Krajina Hry, nápady a náměty o přírodě 19

20 Mgr. Jana Křehlíková Jana Laudová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Využití feeewarových programů při výuce 8 hodin Mgr. Miroslav Lachman Práce s žáky ADHD na 2. stupni Finanční gramotnost Seminář microsoft pro školy Třídenní seminář Living school labs - Lisabon Mgr. Petr Lisner Mgr. Klára Malinová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Hodnotitel ústní zkoušky, německý jazyk Hodnotitel ústní zkoušky, německý jazyk, základní úroveň Využití freewarových programů při výuce Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy (16 hod.) Mgr. Pavlína Merglová Mgr. Zuzana Mitúchová Mgr. Věra Pavlátová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 3. stupni Všech pět pohromadě Výchova k správné výživě Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Využití freewarových programů při výuce 8 hodin ŠVP změny a realizace ve výuce, Úpravy platné od Mgr. Helena Pechová Poruchy autistického spektra se zaměřením na Apergerův syndrom Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti Hudba a zvířátka Využití freewarových programů při výuce Mgr. Jitka Pobijaková Práce s žáky ADHD na 2. stupni Den geografie 20

21 Školení finanční gramotnost Mgr. Bc. Jana Pucharová Metoda rozvoje kognitivních funkcí Feuersteinova instrumentálního obohacování 80 hodin Mgr. Iva Reichová Práce s žáky ADHD na 3. Stupni Využití freewarových programů při výuce Mgr. Eva Rubášová Setkání uživatelů Smart notebook Školení památníku Terezín v koncentračním táboře Ravensbruck Konference I mlčení je lež - UJEP Stopy 20. st. - Národní muzeum - Totalita Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce na 1. stupni ZŠ Český jazyk výuka žáků s SPU Český jazyk výuka žáků s SPU sloh Poruchy autistického spektra se zaměřením na Apergerův syndrom Využití freewarových programů při výuce Metoda rozvoje kognitivních funkcí Feuersteinova instrumentálního obohacování 80 hodin Petra Říhová Mgr. Marie Slívová Mgr. David Schenk Mgr. Květuše Strejcová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s žáky ADHD na 2. stupni Hudba a zvířátka Využití freewarových programů při výuce Mgr. Ivana Svobodová Práce s žáky ADHD na 2. stupni Úlohy a jednoduché experimenty v chemii Testování a standardy pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace ŠVP změny a realizace ve výuce Využití freewarových programů při výuce Mgr. Pavel Šedivec Markéta Šimková Mgr. Marta Šimková Práce s žáky ADHD na 3. stupni Práce s žáky ADHD Práce s žáky ADHD na 3. stupni 21

22 Matematika v běžném životě Mgr. Eva Tojnarová Práce s žáky ADHD na 3. stupni Konzultační semináře k ústní zkoušce z německého jazyka Využití freewarových programů při výuce Mgr. Lenka Trtíková Bc. Klára Vařílková Mgr. Vendula Zimová Práce s žáky ADHD Práce s žáky ADHD na 2. stupni Práce s chybou v hodinách ČJ Český jazyk - výuka žáků se SPU Anglický jazyk - skupinová výuka žáků se SPU ve 3. a 4. ročníku Využití freewarových programů při výuce 22

23 6. Rozvojová činnost školy v oblasti materiálního zabezpečení Z projektu EU peníze školám pro ZŠ a SŠ byly vybaveny všechny kmenové třídy školy počítačem a dataprojektorem, 3 třídy novou tabulí a dvě novým pojezdem k tabuli. Během hlavních prázdnin byly vymalovány tyto prostory školy: třídy školy, sekretariát ZŠ, chodba ZŠ a přízemní chodba gymnázia, výdejna školy, místnosti MŠ a část vstupní chodby. Došlo k opravě místností po havárii bylo vyměněno lino v učebně v 2. nadzemním podlaží ZŠ a opravě zdí ve školní družině. Během roku bylo díky získané dotaci z projektu upraveno jezírko, vysázeny rostliny a upravena část zahrady. 23

24 7. Přijímání žáků do školy Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium Na gymnázium se konala dvě kola přijímacích zkoušek. 1. kolo 29 přihlášených žáků 1. termín dostavilo se 19 žáků 19 žáků přijatých 2. termín dostavilo se 8 žáků 7 žáků přijatých 2. kolo přihlášených 3. kolo 1 přihlášený termín dostavil se 1 žák 1 žák přijat Celkem bylo přijato 28 žáků a do třídy 1A8 nastoupilo 26 žáků. Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium Na gymnázium se konala dvě kola přijímacích zkoušek. 1. kolo 23 přihlášení žáci, 14 přijato bez přijímacích zkoušek 1. termín dostavili se 3 žáci 3 žáci přijati 2. termín dostavili se 3 žáci 3 žáci přijati 2. kolo 3 přihlášení 1. termín dostavil se 1 žák 1 žák přijat Z přijatých žáků nastoupilo 14 žáků, kteří doplnili ročník osmiletého studia. Zápis do 1. třídy základní školy Zápis do 1. třídy základní školy se konal v sobotu 19. ledna K zápisu se dostavilo 49 dětí, ze kterých učitelé vybrali 26 žáků podle předem stanovených pravidel. Děti při zápisu absolvovaly testy školní zralosti na čtyřech stanovištích. Výsledky dětí byly učiteli obodovány, a na základě součtu bodů bylo stanoveno pořadí úspěšnosti. Rodiče 26 dětí s nejlepšími výsledky obdrželi rozhodnutí o přijetí do budoucí první třídy. 24

25 8. Prospěch a chování žáků Osmileté gymnázium 1. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 1. A ,7 25 žáků 2. A ,75 20 žáků 3. A ,60 14 žáků 4. A ,11 10 žáků 5. A ,27 28 žáků 6. A ,15 22 žáci 7. A ,24 21 žák 8. A ,38 27 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní důtka Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele ředitele chování chování 1. A A A A A A A A

26 Čtyřleté gymnázium 1. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 3. A ,72 12 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 3. A

27 Základní škola 1. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 1. A ,00 19 žáků 1. B ,00 19 žáků 2. A ,01 26 žáků 3. A ,06 26 žáků 4. A ,28 27 žáků 5. A ,29 23 žáci 6. A ,03 21 žák 7. A ,95 25 žáků 8. A ,08 26 žáků 9. A ,15 19 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 1. A B A A A A A A A A

28 Osmileté gymnázium 2. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 1. A ,75 25 žáků 2. A ,75 19 žáků 3. A ,65 14 žáků 4. A ,15 10 žáků 5. A ,33 27 žáků 6. A ,27 22 žáci 7. A ,37 21 žák 8. A ,46 25 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí tř. učitele Třídní důtka Důtka ředitele 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování 1. A A A A A A A A

29 Čtyřleté gymnázium 2. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Nehodnocen Průměr Celkem 3 A ,51 10 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 3. A

30 Základní škola 2. pololetí Prospěch Třída Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr Celkem 1. A ,14 20 žáků 1. B ,01 19 žáků 2. A ,03 26 žáků 3. A ,05 25 žáků 4. A ,31 27 žáků 5. A ,36 23 žáci 6. A ,12 21 žák 7. A ,96 26 žáků 8. A ,25 27 žáků 9. A ,17 19 žáků Chování Třída Pochvala Napomenutí Třídní Důtka 2. stupeň z 3. stupeň z tř. učitele důtka ředitele chování chování 1. A B A A A A A A A A

31 Maturitní zkoušky Celkový počet maturantů - 25 Prospěl s vyznamenáním 6 Stupeň hodnocení prospěchu Prospěl 16 Neprospěl 3 Nehodnocen 0 Testování žáků 5. třídy, 9. třídy a kvarty gymnázia Ve dnech proběhlo testování žáků 5. a 9. třídy ZŠ a kvarty gymnázia. Žáci byli testováni v matematice, českém jazyce a cizím jazyce. Škola i samotní žáci mohli porovnat své výsledky s výsledky školními a s výsledky republikovými. 31

32 9. Péče o žáky Prevence rizikových jevů Na škole působí dva preventisté rizikových jevů, kteří jako každoročně sestavili roční preventivní program pro aktuální školní rok. Součástí tohoto programu je nabídka velkého množství volnočasových aktivit, ve kterých se dají zájmy žáků dobře podchytit, dále pak přednášky, besedy a vzdělávací filmy. Součástí plánu jsou stmelovací pobyty nových kolektivů, ale také sledování jednotlivých třídních kolektivů a úzká spolupráce s třídními učiteli. V září 2013 vyjeli žáci primy na třídenní stmelovací výlet do Oseka a žáci 6. třídy ZŠ do Ostrova u Tisé. Třídy záměrně vyjely odděleně, aby nebyly kolektivy jednotlivých tříd rozptylovány jinými podněty. V programech výjezdu byly zařazovány hry a činnosti na sebepoznání a seznámení se s novými kamarády. Během školního roku byla potřeba opakované terapie pracovnic z Pedagogicko - psychologické poradny Teplice v 7. třídě následně po činu Filipa Herolda. Během školního roku byly zvoleny tyto preventivní programy: přednáška Prevence rakoviny prsu 7A8, 8A8, 3A Safety show preventivní interaktivní program v DDM v Krupce 1A8, 6. třída preventivní program Jak se nestát závislákem - PPP Teplice 8. A, 3A přednáška Vztahy, sex, drogy 9. A, 4A8, 5A Veselé zoubky program pro 1. třídy Vzhledem k činu žáka 7. třídy proběhlo v této třídě několik intervencí pracovnic PPP v Teplicích Příprava k volbě povolání Na základní škole je v 8. a 9. třídě zařazen do výuky podle ŠVP vzdělávací předmět Příprava k volbě povolání. Je realizován výchovnou poradkyní Mgr. Renátou Kafkovou jedenkrát za dva týdny. Mimo tyto hodiny se Mgr. Kafková věnuje žákům a jejich rodičům dvě hodiny týdně podle potřeby. Pro žáky střední školy je k dispozici žákům a jejich rodičům Mgr. Marta Šimková. Zajišťuje pro maturanty dostatek informací o vysokých školách jak z časopisů a Učitelských novin, tak umožňuje prezentace zástupců vysokých škol v předmaturitních či maturitních ročnících návštěva Úřadu práce v Teplicích 9. třída nábor ke studiu na Stavební školu Duchcov 32

33 prezentace Masarykovy univerzity Brno 7A návštěva Úřadu práce v Teplicích 9. třída Žáci z 9. třídy ZŠ a třídy 4A8 postoupili na tyto střední školy: Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov 13 Gymnázium Teplice 1 Střední škola obchodu a služeb Teplice 2 Střední škola technická AGC a.s. 2 Střední škola diplomacie a veřejné zprávy 3 Hotelová škola obchodu a služeb 2 VOŠ obalové techniky a SŠ 1 VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická 1 Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ Teplice 3 Práce s integrovanými žáky Ve škole jsou integrováni žáci s poruchami učení a s poruchami chování, jedna žákyně se sluchovým postižením. Všem těmto žákům byly vypracovány individuální plány, kterých se vyučující při jejich vzdělávání drželi. Žákům s SPU na základní škole se navíc věnovala speciální pedagožka jedenkrát týdně 20 minut individuálně a soustřeďovala se na reedukaci těchto vývojových vad. Od května 2013 byla nabídnuta těmto žákům Feuernsteinova metoda instrumentálního obohacování. Ve školním roce 2012/2013 bylo žáků s SPU 20. Pro žáky 1. třídy s grafomotorickými potížemi nabídla Mgr. Eva Rubášová grafomotorický kurz. Logopedická péče Žákům s řečovými vadami se věnovala Mgr. Vendula Zimová, která s žáky pracovala podle pokynů klinického logopeda. 33

34 10. Soutěže a olympiády Recitační soutěž: Školní kolo 24 žáků Městské kolo - 8 žáků, ocenění K.Jírová, postup E.Panchartková Okresní kolo - E.Panchartková - ocenění Lingvistická olympiáda: S.Novotná, J.Sloup, 6.A8 - postup do celostátního kola z korespondenčního kola Olympiáda v ČJ Školní kolo ZŠ 12 účastníků, Školní kolo SŠ 23 účastníků Okresní kolo ZŠ J.Kafka - 9.místo, M.Volek Místo Okresní kolo SŠ Nina Ortová 2. místo, V.Tomanová 6.místo Krajské kolo SŠ Nina Ortová 5. místo Olympiáda v NJ Olympiáda v AJ Biologická olympiáda Okresní kolo ZŠ K. Koňová 2. místo Okresní kolo kategorie A1 - J. Liner 4. místo, M. Zástřešek 10. místo Okresní kolo kategorie B2 J. Kafka 4. místo, D. Podhora 5. místo Školní kolo kategorie D 10 žáků Školní kolo kategorie C 4 žáci Školní kolo kategorie B 10 žáků Školní kolo kategorie A 8 žáků Okresní kolo kategorie D Jírová (G) 11. místo, Novotná (ZŠ)16.místo, Juříčková (ZŠ) 21. místo Okresní kolo kategorie C Panchartek 9.místo, Škohelová 13. místo Krajské kolo kategorie A - Novotný Jaroslav23.místo z 33 účastníků 34

35 Soutěž Sapere zdravý životní styl: Školní kolo kategorie I - 25 žáků Zeměpisná olympiáda Školní kolo kategorie II 20 žáků Školní kolo kategorie III 18 žáků Okresní kolo kategorie I - Daniel Klein, Barbora Lerachová, Amálie Pavlíková 2. místo Okresní kolo kategorie II Eliška Panchartková, Lucie Beranová, Luboš Mengler - 1. místo Okresní kolo kategorie III Michaela Morávková, Dana Uhlíková, Adéla Procházková - 1.místo Krajské kolo kategorie II - Eliška Panchartková, Lucie Beranová, Luboš Mengler 2. místo Krajské kolo kategorie - Michaela Morávková, Dana Uhlíková, Adéla Procházková - 2.místo Školní kolo kategorie A 17 žáků Školní kolo kategorie B 14 žáků Školní kolo kategorie C 7 žáků Školní kolo kategorie D 28 žáků Okresní kolo kategorie A Holá Lenka 1. místo, Mergl Josef 3. místo Okresní kolo kategorie B Damková Jana 2. místo, Hampl Filip 11. místo Okresní kolo kategorie C Podhora Dan 10. místo, Panchartek Ivan 8. místo Okresní kolo kategorie D - Sloup Jakub 1. místo, Novotný Jaroslav 5. místo Krajské kolo kategorie A účast L. Holá 12. místo, J. Damková 10. místo, Sloup 11. místo Astronomická olympiáda Školní kolo 1 žák- Mergl Josef 1A8, korespondenční kolo už nesplnil Dějepisná olympiáda Školní kolo 18 žáků, J. Kafka 1. místo, V. Tržilová 2. místo Okresní kolo 2 žáci, J. Kafka 4. místo Krajské kolo J. Kafka 24. místo Dějepisná soutěž Cheb nejprestižnější soutěž v ČR P. Záklasník, S. Novotná, J. Sloup Dějepisná soutěž Lidice 2 žáci 35

36 Matematická olympiáda Okresní kolo - Valerie Vítů 9. místo, Josef Mergl 18. místo, Vojtěch Urx 4. místo Matematický klokan Cvrček 54 žáci Klokánek 46 žáků Benjamín 71 žák Kadet 60 žáků Junior 21 žák Student 31 žák Přírodovědný klokan 20 žáků Pythagoriáda 5. A - 21 žák do okresního kola postoupil Filip Čihák Mladý zdravotník - 6. místo 6. A + 1A8-45 žáků do okresního kola postoupili Valerie Vítů (9. místo), Barbora Breiová, Daniela Rautnerová (10. místo), MikulášFuka (5. místo) 7. A + 2A8-44 žáci - do okresního kola postoupili Jan Liner (7. místo), Gleb Ponasenkov (5. místo), Lucie Nováková 8. A + 3A8 38 žáků - do okresního kola postoupil Vojtěch Urx (3. místo) Cínová stopa družstva žáků třídy a 1A8 3A8 gymnázia Permoník účast tříčlenných družstev třídy ZŠ a 1A8 4A8 nižšího stupně gymnázia Mladý zdravotník 6. místo družstvo 1. stupně ZŠ Výtvarné soutěže: Hasiči Cesta dvou bratří 36

37 11. Sportovní akce Plavecký výcvik Žáci 2. a 3. třídy realizovali v rámci tělesné výchovy povinný plavecký výcvik. Přidali se k nim i žáci z 1. A, 1. B, 4. a 5. třídy, ale ti měli kurz zkrácen (10 výukových hodin 1 hodina = 60 minut, oproti lekci o 90 minutách), žáci 1. A, 1. B, 4. a 5. třídy si ho platili sami. Zimní kurz Již tradičně vyjeli žáci vybraných tříd na zimní kurz. Tentokrát jako první v termínu vyjeli žáci 7. třídy a sekundy (celkem 22 žáků) do Velké Úpy. Věnovali se sjezdovému lyžování, snowboardingu a zimní turistice. Žáci třídy 5A8 a 6A8 (15 žáků) je vystřídali v termínu Vedle sjezdového lyžování se věnovali také snowboardingu a turistice. Kurzu se zúčastnilo 19 žáků. Zimního kurzu se celkem zúčastnilo 37 žáků. Cykloturistický kurz proběhl cykloturistický kurz v Ostrově u Tisé. Zúčastnilo se ho 19 žáků sexty. Věnovali se pěší turistice, cykloturistice, horolezectví, orientačnímu běhu a dalším aktivitám. Sportovní soutěže a další sportovní akce florbal 6. a 7. tříd halový fotbal chlapců výběr žáků Minifotbal výběr žáků 3A8, 8. A, 9. A Atletické závody Kinderiáda vybraní žáci 1. stupně ZŠ Sportovní den 1. stupně ZŠ Sportovní hry O pohár starosty města - účast cca 80 žáků od třídy ZŠ a nižšího stupně gymnázia, při organizaci pomáhali žáci třídy 7A8. Získali jsme 2. místo. 37

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ BOHOSUDOV

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ BOHOSUDOV Kontakty: Telefon: 417 861 392, 417 862 507, Fax: 417 861 981 E-mail: info@bgbzs.cz Webové stránky školy: www.bgbzs.cz BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZŠ a MŠ BOHOSUDOV Je to mezinárodní program pro ZŠ a SŠ Vede

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více