Základní škola Kostomlaty nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kostomlaty nad Labem"

Transkript

1 Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA

2 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle Zákona č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. 7 odst. 1 vše v platném znění Č. j.: 104/2014 VZ zaslána Školské radě dne: ŠR schválila dne: VZ zaslána zřizovateli Obci Kostomlaty nad Labem dne: Vypracoval: Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel

3 3 O B S A H: Název kapitoly Obsah 1. A/ Charakteristika školy 2. B/ Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací obory 3. C/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. D/ Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu PŠD 5. E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 6. F/ Zájmové kroužky 7. G/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8. H/ Účast školy v soutěžích 9. CH/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. I/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 11. J/ Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů 12. K/ Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 13. L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. O/ Základní údaje o hospodaření

4 4 HLAVNÍ VCHOD Údaje o škole: Název: Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk IČO: Identifikátor školy: Ulice, číslo: Školní 402 PSČ: Zřizovatel školy: Obec Kostomlaty nad Labem Telefon ZŠ: vedení , , ŠD , školní kuchyně , Web Okres: Nymburk Kraj: středočeský

5 5 HLAVNÍ VSTUP DO BUDOVY Údaje o řediteli: Jméno, příjmení, titul: Jaroslav Přeučil, Mgr. Praxe: 35 let Ve funkci na škole: od Praxe v řídící funkci: 24 let Údaje o školské radě: E mailová adresa: ŠR pracuje ve složení: A/ Za rodiče: Mgr. Brož František (předseda), Bc. Keistová Zdeňka, Pijáková Eva B/ Za zřizovatele: Bidziliová Eva, Volfová Marcela, Ing. Zalabák Petr (místopředseda) C/ Za školu: Mgr. Marečková Zdeňka, Mgr. Novotná Irena, Pokorná Hana

6 6 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A/ Charakteristika školy Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol a od je ze zákona samostatným právním subjektem. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, dle zájmu umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu, který probíhá ze zákona od Od září 2010 je ŠVP aplikován ve všech ročnících. Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zajišťuje ambulantní nácviky pro žáky se specifickými vývojovými poruchami v učení a chování. Úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Ředitel školy ustanovuje zástupce ředitele, metodika ICT, metodika primární prevence, metodika EVVO, třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního klubu a vedoucí jednotlivých provozů. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel úspěšně v roce 2001 inicioval vznik Rady školy, tato pracuje dodnes pod názvem Školská rada. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičny - haly BIOS a venkovních hřišť. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařský kurs, plavecký výcvik žáků, dopravní kurs pro žáky 4. ročníku a jejich program schvaluje ředitel školy.

7 7 Škola organizuje exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Program těchto akcí též schvaluje ředitel školy. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. V mimoškolní činnosti bylo ve školním roce 2013/2014 v provozu opět 7 zájmových útvarů-kroužků a svou pobočku zde tradičně provozovala Základní umělecká škola F. X. Šporka Lysá nad Labem v oboru hudebním. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní kuchyně. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování. Od byl na základě výsledků konkurzního řízení jmenován do funkce ředitel Mgr. Jaroslav Přeučil. POHLED Z JIHU NA PAVILONY A, B

8 8 B/ Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy B1/ Učební plán školy školní rok Ročník Celkem Celkem Předměty Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti CELKEM

9 9 Učební plán platný ve školním roce 2013/2014 pro 8. a 9. ročník Ročník Předměty Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty (Seminář NJ nebo Seminář informatiky) CELKEM B2/ Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámka Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B3/ Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP-ZV ZŠ Kostomlaty n/l. č. j. 137/

10 10 C/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Osobní číslo Kvalif. Praxe Úvazek Způsobilost Zařazení Poznámka 8792 ÚSO nad 27 let 1 šéfkuchař vedoucí ŠK 4673 VŠ nad 12 let 1 učit. ZŠ TU 4853 ÚSO do 6 let 0,61 vych. ŠD vych. ŠD,ŠK studuje VŠ 4852 ÚSO do 6 let 1 učit. 2. st. ZŠ TU studuje VŠ Zastupující metodik 4847 ÚSO nad 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU prevence 4854 VŠ do 19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU 3709 VŠ do 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU metodik EVVO šéfmetodik I. st SO do 23 let 1 uklízečka uklízečka 4013 VŠ do 27 let 1 učit. 2. st. ZŠ ZŘŠ 4846 vyučen nad 27 let 1 uklízečka uklízečka 3541 VŠ do 27 let 1 učit. 2. st. ZŠ TU 973 VŠ nad 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU 292 ÚSO nad 27 let 1 vych. ŠD ved. vych. ŠD 292 ÚSO nad 27 let 0,27 učit. ZŠ učit. ZŠ 2213 VŠ nad 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ ŘŠ VP- kariérový poradce VP-vývojové poruchy učení 4851 vyučen nad 27 let 1 školník-údržbář školník bezpečnost. tech vyučen nad 27 let 0,5 školník-topič topič požární prevence pracovník obch ÚSO do 12 let 1 admin. prac. provozu 8141 zákl. nad 27 let 1 zauč. kuch. zauč. kuch VŠ nad 27 let 1 učit. 2. st. ZŠ učitel zástupce statut. orgánu 4799 VŠ-Bc. do 19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU studuje VŠ 2740 ÚSO nad 27 let 0,14 vych. ŠD vych. ŠD,ŠK důchodce 2740 ÚSO nad 27 let 0,13 učit. ZŠ učit. ZŠ důchodce 4791 ÚSO do19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU studuje VŠ = poznámka na další stránce

11 11 V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, s nařízením vlády č.222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Celkem pracovníků: 21 Z toho žen: 16 Z toho mužů: 5 Pedagogičtí pracovníci celkem: 15 Z toho učitelé: 12 Z toho vychovatelé: 3 Dělnická povolání: 6 PRAVIDELNÝ LETNÍ ZAHRANIČNÍ 2 - DENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET: LETOS SOLNOHRADSKO 2014

12 12 D/ Přijímací řízení I. Zápis do 1. třídy U zápisu: 30 Přijato: 28 OŠD: 2 II. Přijímací řízení žáků 9. tříd: Gymnázium: 2 SOŠ: 16 SOU: 2 III. Přijímací řízení žáků 8. tříd: SOU: 1 IV. Přijímací řízení žáků 7. tříd: 0 IV. Přijímací řízení žáků 5. tříd: 0 V. Počty žáků od do Třída Stav Stav Přibylo Ubylo Třídní učitel k k Mgr. Hodač Luboš Mgr. Hudcová Hana Mgr. Novotná Irena Formáčková Milena Volejníková Jana Čmuhařová Eva Mgr. Musilová Radmila Mgr. Brabcová Petra Bc. Váňová Soňa Celkem

13 Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr třídy Pochvaly NTU DTU DŘŠ Snížená známka z chování 13 E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2013/ pololetí Výchovná opatření , , , , , I. st , , , , , II. st , Celkem ,

14 Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr třídy Pochvaly NTU DTU DŘŠ Snížená známka z chování 14 Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2013/ pololetí Výchovná opatření , , , , , I. st , , , , , II. st , Celkem ,

15 15 F/ Zájmové kroužky ve školním roce Zájmový útvar Jméno vyučujícího Čas Platba Florbal Mgr. Radmila Musilová Pátek ,- Kč/měsíc Vařeníčko Mgr. Hana Hudcová Čtvrtek sudý týden ,- Kč/měsíc Vaření Mgr. Hana Hudcová Středa lichý týden ,- Kč/měsíc Chemicko - přírodovědný Eva Čmuhařová Středa sudý týden ,- Kč/měsíc Sportovní Mgr. Luboš Hodač Pondělí ,- Kč/měsíc Keramika Bc. Soňa Váňová Pondělí ,- Kč/pololetí Aj speciál pro třídu Mgr. Irena Novotná Pátek ,- Kč/měsíc ZIMNÍ ZAHRANIČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD/ DRÁŽĎANY 2013

16 16 G/ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce školy 2013/2014 I. pololetí Republikové finále OVOV Dětské dopravní hřiště Nbk, 4. třída Školní akademie (30. Výročí budovy školy) Výstava Zemědělec, výstaviště Lysá n/labem, 7. třída Den otevřených dveří (30. Výročí budovy školy) Petr Pan, Bohemia Balet (soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy), divadlo Nymburk, 9. tř Florbal tříd, ZŠ R. A. F. Nymburk Program Volba povolání pro 9. třídu, ÚP Nymburk Princezna na hrášku, divadlo Nymburk, třída Přednáška Finanční gramotnost pro třídu Kurzy plavání pro třídu Exkurze Svíčkárna Šestajovice, třída Výroba keramiky - rozšířená aktivita kroužku keramiky Florbal tříd chlapci, ZŠ R. A. F. Nymburk Florbal tříd chlapci, ZŠ R. A. F. Nymburk Přednáška Finanční gramotnost pro II. stupeň Florbal dívky, ZŠ R. A. F. Nymburk KMD České Vánoce, divadlo ABC Pohár České pojišťovny florbal třídy Běh Emila Zátopka, Zámecká zahrada Lysá n/l Zdobení vánočního stromečku, 5. třída, Výstaviště Lysá n/labem První pomoc aneb nebojte se akce na Výstavišti Lysá n/lab., třída Nejlokomotivovatější lokomotiva pohádky o mašinkách, Praha hlavní nádraží, třída Výroba vánočních ozdob Jablonec nad Nisou, exkurze pro třídu Koncert ZUŠ Lysá n/l pro ZŠ CounTrio, skladby s vánoční tématikou v countryovém duchu Exkurze Drážďany Florbalový turnaj na ZŠ Kostomlaty n/labem KMD Noc na Karlštejně, Hudební divadlo Karlín Kocour v botách, divadlo Nymburk, třída Bruslení Nymburk, třída Akce školy 2013/2014 II. pololetí Poruchy příjmu potravy, přednáška pro dívky třídy Broučci, divadlo Nymburk, třída Bruslení Nymburk, třída, třída dívky

17 Přemyslovci na českém trůnu, pořad skupiny SHŠ Pernštejni KMD Brouk v hlavě, Divadlo na Vinohradech Mládež a násilí, přednáška pro třídu Bruslení Nymburk, třída dívky Výstava Zemědělec, 7. třída, výstaviště Lysá n/labem Mezinárodní soutěž Matematický klokan Celostátní přehlídka dětské recitace, ZŠ Komenského Nymburk Ferda Mravenec, divadlo Nymburk, třída Matematická olympiáda, DDM Poděbrady Cyklistika (součást tělesné výchovy), třída dívky Turnaj minivolejbalu trojic, třída, ZŠ Komenského Nymburk Preventan Cup, soutěž ve vybíjené, třída, ZŠ R. A. F. Nymburk Jája a Pája, divadlo Nymburk, třída KMD Válka s mloky, Žižkovské divadlo Praha Mc Donald s Cup okrsky, ZŠ R. A. F. Nymburk Hrdličkovo muzeum Praha, exkurze 8. třídy Atletická soutěž Pohár rozhlasu, Nymburk, třída Atletická soutěž Pohár rozhlasu, Nymburk, třída Dopravní hřiště Nymburk, 4. třída Za bílými poklady Solnohradska, zahraniční exkurze pro II. stupeň Matematická soutěž Pythágoriády, ročník, DDM Poděbrady Pražský hrad, exkurze 7. třídy Láska ano, děti ještě ne, přednáška pro třídu Pekařský den v Lozicích na Chrudimsku, školní výlet třídy Země černých faraonů, výstava v Náprstkově muzeu, 6. třída ZOO + IQ Landia Liberec, výlet třídy Velká cena Lysé nad Labem, 18. ročník atletické soutěže školních družstev Království železnic Smíchov, školní výlet třídy Loučení s 9. třídou na OÚ Kostomlaty n/l Den Země, soutěže v přírodě pro třídu Loučeň, cyklistický výlet 7. třídy Milovice Mirakulum, cyklistický výlet 7. třídy Prohlídka Poděbrad, školní výlet třídy Pasování na čtenáře pro 1. třídu Sportovní den pro I. stupeň Sportovní den pro II. stupeň Dětský den, soutěže a hry pro třídu Slavnostní ukončení školního roku 2013/2014

18 18 H/ Účast v soutěžích - školní rok 2013/2014 1) Výtvarná soutěž Kůň 2013 Jiří Pecháček (8. třída) ocenění 2) Florbal tříd ZŠ Středočeského kraje okresní kolo 2. místo 3) Florbal chlapců ZŠ a víceletých gymnázií, kategorie tříd 3. místo 4) Výtvarná soutěž Život pod hladinou Matouš Adam (8. třída) Čestné uznání 5) Výtvarná soutěž Jak kočička a pejsek pořádali výtvarnou soutěž Aneta Šnajdrová a Eliška Točíková (2. třída) 1. místo Lukáš Pakandl (1. třída) 3. místo Veronika Bártová (7. třída) 3. místo 6) Matematická soutěž Klokan Václav Novotný (7. třída) 1. místo za okres Nymburk, kategorie Benjamín 7) Matematická olympiáda, okresní kolo Václav Novotný (7. třída) 16. místo Karel Michálek (7. třída) 17. místo 8) McDonald's Cup 4. místo kategorie tříd, okrskové kolo 9) Výtvarná soutěž Záchranáři 2014 Maximilián Procházka (2. třída) 1. místo, kategorie ZŠ 1 Daniel Šafařík (7. třída) 3. místo, kategorie ZŠ 3 Martin Bíba (7. třída) 6. místo, kategorie ZŠ 3 Jiří Pecháček (8. třída) 3. místo, kategorie ZŠ 4 10) Matematická soutěž Pythágoriády, okresní kolo Karel Michálek (7. třída) 4. místo, (kategorie 7. ročník) Václav Novotný (7. třída) 6. místo, (kategorie 7. ročník) Jiří Zvěřina (6. třída) 9. místo, (kategorie 6. ročník) Petr Přimda (6. třída) 13. místo, (kategorie 6. ročník) 11) Atletická soutěž Velká cena Lysé nad Labem Mládenková Tereza (2. třída) 3. místo v běhu na 50 m Moravcová Anna (2. třída) 4. místo v běhu na 1000 m Toušová Žaneta (1. třída) 4. místo ve skoku do dálky Točíková Eliška (2. třída) 3. místo v hodu míčkem Purnochová Kateřina (4. třída) 3. místo v běhu na 50 m Vávrová Anna (4. třída) 3. místo v běhu na 1000 m Purnochová Kateřina (4. třída) 3. místo ve skoku do dálky Štěrbová Agáta (3. třída) 3. místo v hodu míčkem Novotná Dominika (6. třída) 2. místo v běhu na 60 m Novotná Dominika (6. třída) 4. místo v běhu na 1500 m Procházková Karolína (6. třída) 4. místo ve skoku do dálky

19 19 Procházková Karolína (6. třída) 2. místo v hodu míčkem Říhová Věra (8. třída) 2. místo v běhu na 60 m Burešová Markéta (8. třída) 3. místo v běhu na 1500 m Říhová Věra (8. třída) 2. místo ve skoku do dálky Kropáčková Nikola (7. třída) 3. místo v hodu míčkem Műller Vojtěch (2. třída) 3. místo v běhu na 50 m Kukal Martin (2. třída) 2. místo v běhu na 1000 m Műller Vojtěch (2. třída) 4. místo ve skoku do dálky Kukal Martin (2. třída) 2 místo v hodu míčkem Wagner Václav (4. třída) 2. místo v běhu na 50 m Smetaník Ondřej (4. třída) 5. místo ve skoku do dálky Smetaník Ondřej (4. třída) 6. místo v hodu míčkem Pejchal František (5. třída) 4. místo v běhu na 60 m Ziegelheim Kristián (5. třída) 3. místo v běhu na 1500 m Pejchal František (5. třída) 4. místo ve skoku do dálky Malý Kryštof (6. třída) 2. místo v hodu míčkem Apjar David (8. třída) 4. místo v běhu na 60 m Pecháček Jiří (8. třída) 4. místo v běhu na 1500 m Kopeček Jiří (8. třída) 5. místo ve skoku do dálky Braun Jakub (8. třída) 6. místo v hodu míčkem NAŠI BORCI NA OVOV

20 20 CH/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce nebyla naše škola inspektována. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MEZI PAVILONY B, C

21 21 I / Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ DVPP 2013: DVPP dat. doklad jméno zaměření rozsah školitel cena FP 36/13 J. Přeučil Právní předpisy 6 h Fakta 1 190, FP 67/13 J. Přeučil BOZP 6 h Fakta 1 190,- Semináře hrazené dotacemi z EU: I. Novotná: Nová metodika výuky prvopočátečního čtení Sfumato (tzv. Splývavé čtení). Cílem je vytvořit páteřní síť pedagogů - lektorů. R. Musilová: studium pro výchovné poradce Osobní studium zaměstnanců: V rámci splnění kvalifikačních předpokladů absolvují čtyři kolegyně distanční studium k získání magisterského vzdělání. Jeden zaměstnanec v rámci splnění kvalifikačních předpokladů studuje vychovatelství. Celkem studuje při zaměstnání 5 zaměstnanců (!) = důvod nižší účasti na DVPP oproti minulým rokům. DVPP za 1. pololetí roku 2014 Semináře hrazené dotacemi z EU: R. Musilová: studium pro výchovné poradce/kariérový poradce Osobní studium zaměstnanců: V rámci splnění kvalifikačních předpokladů absolvují čtyři kolegyně distanční studium k získání magisterského vzdělání (viz odd. C). Jeden zaměstnanec v rámci splnění kvalifikačních předpokladů studuje vychovatelství. Celkem studuje při zaměstnání 5 zaměstnanců! = důvod nižší účasti na DVPP oproti minulým rokům. Školení BOZP a PO a požárních preventista/vedoucí zaměstnanci provozů Stáž v PPP pro VP Seminář Geogebra/matematika/vyučující M Hygienické minimum/pracovník obchodního provozu Školení ČŠI/NIQES/zástupce vedení

22 22 J/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program vychází z materiálu Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů, metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / , atd. Školní program proti šikanování je součástí Školního řádu. Charakteristika žáků Většina žáků pochází z Kostomlat nad Labem, ostatní žáci dojíždějí z okolních obcí (Kostomlátky, Lány, Hronětice, Doubrava, Rozkoš a Vápensko). Několik žáků dojíždí také ze vzdálenějších míst (Nymburk, Stratov) Školní rok Žáků celkem: 176 Tříd celkem: 9 Průměrný počet žáků na třídu: 19,55 Pedagogičtí / nepedagogičtí pracovníci: 12 učitelů a 3 vychovatelky / 6 Analýza současného stavu Ve škole funguje monitorovací systém problémového chování žáků, který spočívá v odhalování nežádoucích sociálně patologických jevů ve škole nebo na školních akcích (šikana, agresivita, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku a další porušení školního řádu). Je založen na spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich problémového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či škole. Školní metodik prevence provádí přehled rozsahu sociálně patologických jevů. Podněty dostává především od třídních učitelů. Podle závažnosti jednotlivých případů postupuje podle Metodických pokynů MŠMT a informuje vedení školy. Poté je přistupováno k adekvátním řešením. V loňském roce škola především spolupracovala s PPP Nymburk, OSPOD Nymburk, kdy jsme poskytovali informace o žácích a o zameškaných hodinách. Dále jsme spolupracovali s PČR případech, kdy bylo třeba vyslechnout svědky. Personální zajištění prevence a garanti programu Metodik prevence vytváří preventivní program spolu s ostatními pedagogy. Všichni společně se poté věnují jeho realizaci. V případě problémů navrhuje možnosti řešení.

23 23 Spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi (PČR, OSPOD, PPP, atd.) Shromažďuje a předává kolegům, žákům i rodičům informace o problematice sociálně patologických jevů. Vede přehled o organizacích, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dokumentuje a hodnotí realizaci MPP. Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity, které se oblasti prevence týkají. Aktivně spolupracuje s ostatními učiteli, žáky i rodiči. Věnuje pozornost žákům, jejichž osobnostní vývoj, sebepojetí nebo komunikace s druhými jsou ohroženy. Učitelé informují výchovného poradce o problémech žáků (vztahové, rodinné i osobnostní potíže, konflikty s ostatními, neúspěchy ve výuce, porušování školního řádu, krádeže, atd). Dále navrhuje řešení, udělení výchovných opatření, navrhuje řediteli svolání výchovné komise a konzultuje problémy s žáky, rodiči, podává informace o možnostech další odborné péče. Spolupracuje s odbornými organizacemi. Pedagogové věnují pozornost osobnostnímu rozvoji žáků. Pozorně sledují chování žáků. Spolupracují s výchovným poradcem a metodikem prevence. Konzultují a na pedagogických radách hodnotí uplynulá období, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků nejen při třídních schůzkách, ale i dle potřeby během konzultačních hodin. Ředitel školy sleduje výsledky realizace MPP. Monitoruje problémy ve škole a provádí opatření směřující ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává a účastní se zasedání výchovné komise. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů Využíváme nabídek vzdělávacích kurzů Pedagogicko-psychologické poradny v Nymburce. Pokoušíme se rozvinout prevenci sociálně patologických jevů na prvním stupni ZŠ. Protidrogový koordinátor získává nové informace především na seminářích. Své poznatky průběžně předává kolegům. Od září 2009 dosud došlo k personální změně na pozici metodika prevence z důvodu nástupu předchozího na mateřskou, posléze rodičovskou dovolenou. Propagace MPP Minimální preventivní program je vyvěšen na nástěnce. Učitelé jsou s prací metodika primární prevence seznamování na pedagogických radách. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Škola podává informace o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, jejichž četnost si vyučující mohou zvolit podle potřeby, v konzultačních hodinách, telefonicky, elektronickou poštou, případně dopisem. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím. Veřejnost je informována o dění ve škole prostřednictvím článků v Kostomlatských novinách, jednak na nových webových stránkách školy /www.skolakostomlaty.cz/.

24 24 Dobrá spolupráce s rodiči je považována za úspěch ve vztahu žák škola rodič. Výchovné a prospěchové problémy jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných stran: rodiče žák třídní učitel výchovný poradce vedení školy a cílem setkání je stanovení pravidel spolupráce, nalézt cestu, jak do budoucna problémům předcházet, vytvořit vztah vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu tři členové. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků a žáků prospěchově slabších je spolupráce s PPP v Nymburce. Dále spolupracujeme s: ZUŠ v Lysé nad Labem, která u nás otevřela oddělení hudební Úřadem práce v Nymburce (práce s dětmi na konci 8. ročníku a na začátku 9. ročníku) Dětským klubem Kamarád OÚ (vítání občánků, kulturní vystoupení pro důchodce) Mateřskou školou Úřadem sociální péče v Nymburce Policií České republiky (Ajaxův zápisník) Soudem v Nymburce PPP v Nymburce Cíle programu zvyšování odolnosti dětí ve vztahu k sociálně patologickým jevům odhalení problémů a jejich řešení pozitivní působení na osobnostní vývoj dítěte změna postojů dětí k sociálně patologickým jevům rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, náboženského vyznání, atd. vytvoření kladného vztahu k přírodě, nutnost ji chránit úcta, empatie, důvěra, spolupráce zvýšení počtu žáků využívajících volnočasové aktivity z nabídky školy udržení zájmu rodičů o umisťování dětí do naší školy Realizace V procesu realizace MPP vycházíme ze skutečnosti, že součástí života školy je nejen věcné prostředí, ale i systém vztahů. Klademe tedy důraz na přátelskou atmosféru ve škole a otevřené vztahy. Budujeme atmosféru důvěry mezi učiteli, žáky a ostatními pracovníky školy. Rozvíjíme u dětí snášenlivost, úctu a empatii především pomocí prací ve skupině. Stanovujeme systém pravidel a povinností. Tvoříme vhodné organizační prostředí a soustřeďujeme se na spolupráci, smysluplnost a přiměřenost učiva a na motivující hodnocení.

25 25 Vytváříme podmínky umožňující společnou činnost dětí v době mimo vyučování a ve spolupráci s dětmi pracujeme na vytvoření příjemného, estetického prostředí. Žáci naší školy mají možnost uplatnit své představy v zájmových kroužcích, podílí se aktivně na výzdobě školy, vysílání školního rádia a na přípravě kulturních akcí. Učitelé pracují s tématem sociálně patologických jevů formou scének, hrami, výtvarnými pracemi a výkladem. Nejčastěji využívanou pomůckou jsou DVD a nejrůznější testy. Nástroje dosažení cílů přátelské prostředí mezi žáky, učiteli a rodiči jasné stanovení pravidel chování pro všechny účastníky života školy vytvoření empatie, snášenlivosti a pomoci vytvoření podmínek pro mimoškolní činnost (kroužky, školní rádio, akce v rámci obce tj. florbal, kopaná, atd.) konzultační hodiny pro rodiče 1. stupeň Snažíme se včas rozlišit specifické poruchy učení. Žáci prohlubují dobré zdravotní návyky, zdravý životní styl, umí vyhodnotit bezpečnou a nebezpečnou situaci. Ví, jak se zachovat v nebezpečí. Znají instituce, které mohou pomoci, dovedou je kontaktovat. Žáci prohlubují vztahy v rodině, využívají nabídky možností k využití volného času. Dokáží rozeznat škodlivé látky, životní hodnoty. Učíme žáky respektování zákonů, atd. 2. stupeň Žáci se seznamují s problematikou návykových látek. Seznamují se také s jinými formami sociálně patologického chování (krádeže, vandalství) a související legislativou. Žáci znají práva a také povinnosti občana. Učí řešení problémů v rodině a partnerských vztazích. Znají rizika civilizačních a pohlavních chorob (HIV/AIDS), atd. Formy a metody Osnovy, školní řád, školní i mimoškolní soutěže, výklad, práce skupinová, párová, samostatná, zájmové kluby, kroužky, prázdninové výlety, školní družina, školy v přírodě, lyžařský výcvik, příprava školní akademie, Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, atd. Volnočasové aktivity Snažíme se žákům nabídnout různorodé kroužky, některé z nich probíhají v rámci činnosti školní družiny. Každým rokem se snažíme nabídku kroužků rozšířit či obměnit. Kroužky - školní rok 2013/2014 viz kapitola F

26 26 Spolupracujeme také s ostatními místními organizacemi, které se věnují práci s mládeží, např. rybářský kroužek, myslivecký, oddíl karate atd. Účast v soutěžích - školní rok 2013/2014 viz kapitola H Aktivity v rámci primární prevence - školní rok 2013/2014 viz kapitola G Časový harmonogram pololetí návštěvy kin a divadel soutěž O nejkrásnější jablko plavecký výcvik návštěva 9. ročníku na Úřadu práce v Nymburce akce s tematikou EVVO Sběr papíru sportovní a vědomostní soutěže vánoční besídky ve třídách návštěva dopravního hřiště, atd. 2. pololetí akce související s EVVO výtvarné soutěže sportovní a vědomostní soutěže zápis do 1. třídy + výroba dárků pro budoucí žáky prvního ročníku Dětský den exkurze (např. zoo) oslavy Velikonoc práce v hodinách VV a PČ školní výlety slavnostní rozloučení s 9. třídou sportovní den Průběžně během celého roku: školní i mimoškolní soutěže, zájmové kluby, kroužky, školní družina, Klub mladého diváka (KMD), Klub malého čtenáře (KMČ), třídnické hodiny, školní rádio, atd.

27 27 Projekty Den Země - Po úspěchu prvního ročníku soutěže se zaměřením na EVVO letos proběhl její další ročník. Žáci školy plnili zadané úkoly pod vedením učitelů a žáků devátého ročníku. Rozvoj žákovské gramotnosti IC Tento projekt byl realizován s cílem zvýšení čtenářské gramotnosti žáků, prohloubení mezipředmětových vztahů, rozvojem klíčových dovedností žáků a tvorbou výukových materiálů. Probíhal ve třech fázích. První byl nákup a instalace multimediálních zařízení do specializované učebny, druhou e-learning a třetí samotné vypracování výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl úspěšně zakončen a jeho cíle byly bezezbytku dosaženy. Šablonový projekt EU peníze školám Úkolem projektu je vytvoření pracovních materiálů a jejich následné ověření ve výuce. ORP Nymburk-Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání Cílem projektu je pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Evidence, efektivita a evaluace Přestupky žáků jsou na naší škole zapisovány žákům do žákovských knížek a sdělovány rodičům. Výchovná opatření jsou evidována v periodických zápisech z pedagogických rad a katalogových listech žáků. Efektivitu MPP hodnotíme pomocí dotazníkových šetření, např. testy Bodláková - Němec. Vyhodnocení dává přehled o počtech realizovaných akcí a účastníků, dále o změnách a dopadech na účastníky akce. Většinou se jedná o několik krátkých otázek. Vynikající ohlas měla návštěva soudu v Nymburce. Pomocí dotazníků hodnotíme klima ve třídě, posun v postojích a hodnotách dětí a četnost výskytu sociálně patologických jevů ve škole. Řešení přestupků Drobné přestupky žáků řešíme domluvou, poznámkou či konzultací s rodiči, při hrubších prohřešcích udělujeme v souladu se školním řádem výchovná opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele, snížená známka z chování). Přestupky řešíme konzultací s metodikem primární prevence a schůzkou výchovné komise. Krizové situace řešíme postupem popsaným v našem krizovém plánu popř. dle metodického pokynu č. j / Školní poradenské pracoviště Veškeré problémy, které během školního roku vyvstanou, řeší kolektiv pracovníků školy společně nebo ve skupinách.

28 28 K/ Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena v mezinárodních a rozvojových programech. OSLAVA 30. LET BUDOV ŠKOLY - VÝSTAVKA Z HISTORIE VÝVOJE ŠKOLSTVÍ

29 29 L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. OSLAVA 30. LET BUDOV ŠKOLY - KONCERT ZUŠ LYSÁ NAD LABEM

30 30 M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Rozvoj žákovské gramotnosti IC Škola ve svém prvním projektu z peněz z ESF v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který časově trval od do , získala Kč. Tento projekt byl realizován s cílem zvýšení čtenářské gramotnosti žáků, prohloubení mezipředmětových vztahů, rozvojem klíčových dovedností žáků a tvorbou výukových materiálů. Probíhal ve třech fázích. První byl nákup a instalace multimediálních zařízení do specializované učebny, druhou e-learning a třetí samotné vypracování výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl úspěšně zakončen a jeho cíle byly bezezbytku dosaženy. V současnosti je projekt ve fázi pětiletého monitorování. Šablonový projekt EU peníze školám Druhý projekt školy na čerpání peněz z EU byl odstartován 1. dubna 2012 s názvem Škola základ života. Do škole přinesl Kč. V první etapě, která trvala do konce října 2012, byly dovybaveny všechny třídy interaktivní technikou, druhá etapa projektu je ve znamení tvorby výukových materiálů. K byly vytvořeny digitální učební materiály (DUM) ke zkvalitnění výuky. Druhý projekt tematicky navazuje na první a zajistil již nyní 100% technické vybavení učitelského pracoviště moderní technikou (notebook nebo PC - dataprojektor - interaktivní tabule). ORP Nymburk - Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání Cílem třetího projektu školy je pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Projekt je v současné době v první fázi seskupování podkladů pro vypsání VŘ. Roční projekt administruje město Nymburk. Škola by měla získat například materiály na pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem v podobě tabletů, sad učebnic, stáží, seminářů a přednášek pro pedagogy. Rekonstrukce venkovního hřiště Škola letos na jaře podala na KÚ Středočeského kraje žádost o dotaci na rekonstrukci venkovního hřiště - dotace nebyla přidělena.

31 31 N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola spolupracovníkem ani partnerem jiné organizace. REKONSTRUKCE 2014: OPRAVA KOMÍNA A STŘECHY PAVILONU F / ČERVEN - ŘÍJEN 2014 REKONSTRUKCE 2014: VÝMĚNA VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH OKEN / ČERVENEC 2014

32 32 O/ Základní údaje o hospodaření ZŠ Kostomlaty nad Labem I. Příjmy pol Příjmy celkem , ,28 1. Dotace , ,60 a) dotace SR - KÚ , ,60 b) od obce (z vlastních zdrojů obce) , ,00 2. Prostředky získané vlastní činností 0,00 0,00 3. Prostředky od subjektů 0,00 0,00 4. Investiční dotace EU Projekt ÚZ ,00 0,00 4a. Prostředky z programu podpory školství EU , ,00 Projekt ÚZ Příspěvky a dary: 0,00 0,00 a) od fyzických osob 0,00 0,00 b) od právnických osob 0,00 0,00 6. Poplatky od žáků, rodičů-odvedené školné , ,00 7.Úroky/bankovní účet 134,13 1,68 8. Ostatní výnosy z činnosti (stravné, sběr, příjem od , ,00 žáků/akce školy) 9. Čerpání fondů/sponzorské dary 0,00 0,00 II. Výdaje Investiční výdaje EU Projekt ÚZ ,00 0,00 Neinvestiční výdaje celkem: , ,72 a) náklady na platy zaměstnanců HČ , ,00 b) náklady na platy zaměstnanců DČ , ,00 c) ostatní osobní náklady EU Projekt ÚZ , ,00 d) ostatní osobní náklady HČ , ,00 e) ostatní osobní náklady DČ 0,00 0,00 f) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, FKSP HČ, , ,00 Kooperativa g) zákonné odvody zdrav.a soc. pojištění,fksp DČ , ,00 h) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění EU Projekt 0, ,00 ÚZ ch) výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky , ,60 i) ostatní provozní náklady HČ , ,12 j) ostatní provozní náklady DČ , ,00 k) ostatní provozní náklady EU Projekt ÚZ ,00 0,00 l) Rozvojový program Další cizí jazyky ÚZ , ,00 III. DVPP čerpání prostředků 3 247, ,00

Základní škola Kostomlaty nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015

Základní škola Kostomlaty nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014-2015 1 Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA 2014-2015 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VZ sestavena

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č. j.: 120/2013 VZ zaslána Školské radě dne: 15. 10. 2013. ŠR schválila dne: 7. 11. 2013 VZ zaslána na

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více