Základní škola Kostomlaty nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kostomlaty nad Labem"

Transkript

1 Základní škola Kostomlaty nad Labem V Ý R O Č N Í Z P R Á VA

2 2 Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk V Ý R O Č N Í Z P R Á VA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VZ sestavena dle Zákona č. 561/2004 Sb. 10 odst. 3 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. 7 odst. 1 vše v platném znění Č. j.: 104/2014 VZ zaslána Školské radě dne: ŠR schválila dne: VZ zaslána zřizovateli Obci Kostomlaty nad Labem dne: Vypracoval: Mgr. Jaroslav Přeučil, ředitel

3 3 O B S A H: Název kapitoly Obsah 1. A/ Charakteristika školy 2. B/ Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací obory 3. C/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. D/ Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu PŠD 5. E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP 6. F/ Zájmové kroužky 7. G/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 8. H/ Účast školy v soutěžích 9. CH/ Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. I/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 11. J/ Údaje o prevenci sociálně - patologických jevů 12. K/ Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů 13. L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 14. M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 15. N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 16. O/ Základní údaje o hospodaření

4 4 HLAVNÍ VCHOD Údaje o škole: Název: Základní škola Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk IČO: Identifikátor školy: Ulice, číslo: Školní 402 PSČ: Zřizovatel školy: Obec Kostomlaty nad Labem Telefon ZŠ: vedení , , ŠD , školní kuchyně , Web Okres: Nymburk Kraj: středočeský

5 5 HLAVNÍ VSTUP DO BUDOVY Údaje o řediteli: Jméno, příjmení, titul: Jaroslav Přeučil, Mgr. Praxe: 35 let Ve funkci na škole: od Praxe v řídící funkci: 24 let Údaje o školské radě: E mailová adresa: ŠR pracuje ve složení: A/ Za rodiče: Mgr. Brož František (předseda), Bc. Keistová Zdeňka, Pijáková Eva B/ Za zřizovatele: Bidziliová Eva, Volfová Marcela, Ing. Zalabák Petr (místopředseda) C/ Za školu: Mgr. Marečková Zdeňka, Mgr. Novotná Irena, Pokorná Hana

6 6 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A/ Charakteristika školy Základní škola Kostomlaty nad Labem Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do rejstříku škol a od je ze zákona samostatným právním subjektem. Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanismu a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků, dle zájmu umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu, který probíhá ze zákona od Od září 2010 je ŠVP aplikován ve všech ročnících. Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zajišťuje ambulantní nácviky pro žáky se specifickými vývojovými poruchami v učení a chování. Úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Ředitel školy ustanovuje zástupce ředitele, metodika ICT, metodika primární prevence, metodika EVVO, třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního klubu a vedoucí jednotlivých provozů. V rozsahu stanoveném vládou se žákům bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel úspěšně v roce 2001 inicioval vznik Rady školy, tato pracuje dodnes pod názvem Školská rada. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičny - haly BIOS a venkovních hřišť. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařský kurs, plavecký výcvik žáků, dopravní kurs pro žáky 4. ročníku a jejich program schvaluje ředitel školy.

7 7 Škola organizuje exkurze a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Program těchto akcí též schvaluje ředitel školy. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. V mimoškolní činnosti bylo ve školním roce 2013/2014 v provozu opět 7 zájmových útvarů-kroužků a svou pobočku zde tradičně provozovala Základní umělecká škola F. X. Šporka Lysá nad Labem v oboru hudebním. Součástí školy je školní družina, školní klub a školní kuchyně. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování. Od byl na základě výsledků konkurzního řízení jmenován do funkce ředitel Mgr. Jaroslav Přeučil. POHLED Z JIHU NA PAVILONY A, B

8 8 B/ Přehled oborů vzdělání a vzdělávací programy B1/ Učební plán školy školní rok Ročník Celkem Celkem Předměty Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti CELKEM

9 9 Učební plán platný ve školním roce 2013/2014 pro 8. a 9. ročník Ročník Předměty Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty (Seminář NJ nebo Seminář informatiky) CELKEM B2/ Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Poznámka Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B3/ Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠVP-ZV ZŠ Kostomlaty n/l. č. j. 137/

10 10 C/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Osobní číslo Kvalif. Praxe Úvazek Způsobilost Zařazení Poznámka 8792 ÚSO nad 27 let 1 šéfkuchař vedoucí ŠK 4673 VŠ nad 12 let 1 učit. ZŠ TU 4853 ÚSO do 6 let 0,61 vych. ŠD vych. ŠD,ŠK studuje VŠ 4852 ÚSO do 6 let 1 učit. 2. st. ZŠ TU studuje VŠ Zastupující metodik 4847 ÚSO nad 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU prevence 4854 VŠ do 19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU 3709 VŠ do 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU metodik EVVO šéfmetodik I. st SO do 23 let 1 uklízečka uklízečka 4013 VŠ do 27 let 1 učit. 2. st. ZŠ ZŘŠ 4846 vyučen nad 27 let 1 uklízečka uklízečka 3541 VŠ do 27 let 1 učit. 2. st. ZŠ TU 973 VŠ nad 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU 292 ÚSO nad 27 let 1 vych. ŠD ved. vych. ŠD 292 ÚSO nad 27 let 0,27 učit. ZŠ učit. ZŠ 2213 VŠ nad 27 let 1 učit. 1. st. ZŠ ŘŠ VP- kariérový poradce VP-vývojové poruchy učení 4851 vyučen nad 27 let 1 školník-údržbář školník bezpečnost. tech vyučen nad 27 let 0,5 školník-topič topič požární prevence pracovník obch ÚSO do 12 let 1 admin. prac. provozu 8141 zákl. nad 27 let 1 zauč. kuch. zauč. kuch VŠ nad 27 let 1 učit. 2. st. ZŠ učitel zástupce statut. orgánu 4799 VŠ-Bc. do 19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU studuje VŠ 2740 ÚSO nad 27 let 0,14 vych. ŠD vych. ŠD,ŠK důchodce 2740 ÚSO nad 27 let 0,13 učit. ZŠ učit. ZŠ důchodce 4791 ÚSO do19 let 1 učit. 1. st. ZŠ TU studuje VŠ = poznámka na další stránce

11 11 V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, s nařízením vlády č.222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Celkem pracovníků: 21 Z toho žen: 16 Z toho mužů: 5 Pedagogičtí pracovníci celkem: 15 Z toho učitelé: 12 Z toho vychovatelé: 3 Dělnická povolání: 6 PRAVIDELNÝ LETNÍ ZAHRANIČNÍ 2 - DENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET: LETOS SOLNOHRADSKO 2014

12 12 D/ Přijímací řízení I. Zápis do 1. třídy U zápisu: 30 Přijato: 28 OŠD: 2 II. Přijímací řízení žáků 9. tříd: Gymnázium: 2 SOŠ: 16 SOU: 2 III. Přijímací řízení žáků 8. tříd: SOU: 1 IV. Přijímací řízení žáků 7. tříd: 0 IV. Přijímací řízení žáků 5. tříd: 0 V. Počty žáků od do Třída Stav Stav Přibylo Ubylo Třídní učitel k k Mgr. Hodač Luboš Mgr. Hudcová Hana Mgr. Novotná Irena Formáčková Milena Volejníková Jana Čmuhařová Eva Mgr. Musilová Radmila Mgr. Brabcová Petra Bc. Váňová Soňa Celkem

13 Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr třídy Pochvaly NTU DTU DŘŠ Snížená známka z chování 13 E/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2013/ pololetí Výchovná opatření , , , , , I. st , , , , , II. st , Celkem ,

14 Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr třídy Pochvaly NTU DTU DŘŠ Snížená známka z chování 14 Přehled prospěchu ZŠ Kostomlaty nad Labem za školní rok 2013/ pololetí Výchovná opatření , , , , , I. st , , , , , II. st , Celkem ,

15 15 F/ Zájmové kroužky ve školním roce Zájmový útvar Jméno vyučujícího Čas Platba Florbal Mgr. Radmila Musilová Pátek ,- Kč/měsíc Vařeníčko Mgr. Hana Hudcová Čtvrtek sudý týden ,- Kč/měsíc Vaření Mgr. Hana Hudcová Středa lichý týden ,- Kč/měsíc Chemicko - přírodovědný Eva Čmuhařová Středa sudý týden ,- Kč/měsíc Sportovní Mgr. Luboš Hodač Pondělí ,- Kč/měsíc Keramika Bc. Soňa Váňová Pondělí ,- Kč/pololetí Aj speciál pro třídu Mgr. Irena Novotná Pátek ,- Kč/měsíc ZIMNÍ ZAHRANIČNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD/ DRÁŽĎANY 2013

16 16 G/ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Akce školy 2013/2014 I. pololetí Republikové finále OVOV Dětské dopravní hřiště Nbk, 4. třída Školní akademie (30. Výročí budovy školy) Výstava Zemědělec, výstaviště Lysá n/labem, 7. třída Den otevřených dveří (30. Výročí budovy školy) Petr Pan, Bohemia Balet (soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy), divadlo Nymburk, 9. tř Florbal tříd, ZŠ R. A. F. Nymburk Program Volba povolání pro 9. třídu, ÚP Nymburk Princezna na hrášku, divadlo Nymburk, třída Přednáška Finanční gramotnost pro třídu Kurzy plavání pro třídu Exkurze Svíčkárna Šestajovice, třída Výroba keramiky - rozšířená aktivita kroužku keramiky Florbal tříd chlapci, ZŠ R. A. F. Nymburk Florbal tříd chlapci, ZŠ R. A. F. Nymburk Přednáška Finanční gramotnost pro II. stupeň Florbal dívky, ZŠ R. A. F. Nymburk KMD České Vánoce, divadlo ABC Pohár České pojišťovny florbal třídy Běh Emila Zátopka, Zámecká zahrada Lysá n/l Zdobení vánočního stromečku, 5. třída, Výstaviště Lysá n/labem První pomoc aneb nebojte se akce na Výstavišti Lysá n/lab., třída Nejlokomotivovatější lokomotiva pohádky o mašinkách, Praha hlavní nádraží, třída Výroba vánočních ozdob Jablonec nad Nisou, exkurze pro třídu Koncert ZUŠ Lysá n/l pro ZŠ CounTrio, skladby s vánoční tématikou v countryovém duchu Exkurze Drážďany Florbalový turnaj na ZŠ Kostomlaty n/labem KMD Noc na Karlštejně, Hudební divadlo Karlín Kocour v botách, divadlo Nymburk, třída Bruslení Nymburk, třída Akce školy 2013/2014 II. pololetí Poruchy příjmu potravy, přednáška pro dívky třídy Broučci, divadlo Nymburk, třída Bruslení Nymburk, třída, třída dívky

17 Přemyslovci na českém trůnu, pořad skupiny SHŠ Pernštejni KMD Brouk v hlavě, Divadlo na Vinohradech Mládež a násilí, přednáška pro třídu Bruslení Nymburk, třída dívky Výstava Zemědělec, 7. třída, výstaviště Lysá n/labem Mezinárodní soutěž Matematický klokan Celostátní přehlídka dětské recitace, ZŠ Komenského Nymburk Ferda Mravenec, divadlo Nymburk, třída Matematická olympiáda, DDM Poděbrady Cyklistika (součást tělesné výchovy), třída dívky Turnaj minivolejbalu trojic, třída, ZŠ Komenského Nymburk Preventan Cup, soutěž ve vybíjené, třída, ZŠ R. A. F. Nymburk Jája a Pája, divadlo Nymburk, třída KMD Válka s mloky, Žižkovské divadlo Praha Mc Donald s Cup okrsky, ZŠ R. A. F. Nymburk Hrdličkovo muzeum Praha, exkurze 8. třídy Atletická soutěž Pohár rozhlasu, Nymburk, třída Atletická soutěž Pohár rozhlasu, Nymburk, třída Dopravní hřiště Nymburk, 4. třída Za bílými poklady Solnohradska, zahraniční exkurze pro II. stupeň Matematická soutěž Pythágoriády, ročník, DDM Poděbrady Pražský hrad, exkurze 7. třídy Láska ano, děti ještě ne, přednáška pro třídu Pekařský den v Lozicích na Chrudimsku, školní výlet třídy Země černých faraonů, výstava v Náprstkově muzeu, 6. třída ZOO + IQ Landia Liberec, výlet třídy Velká cena Lysé nad Labem, 18. ročník atletické soutěže školních družstev Království železnic Smíchov, školní výlet třídy Loučení s 9. třídou na OÚ Kostomlaty n/l Den Země, soutěže v přírodě pro třídu Loučeň, cyklistický výlet 7. třídy Milovice Mirakulum, cyklistický výlet 7. třídy Prohlídka Poděbrad, školní výlet třídy Pasování na čtenáře pro 1. třídu Sportovní den pro I. stupeň Sportovní den pro II. stupeň Dětský den, soutěže a hry pro třídu Slavnostní ukončení školního roku 2013/2014

18 18 H/ Účast v soutěžích - školní rok 2013/2014 1) Výtvarná soutěž Kůň 2013 Jiří Pecháček (8. třída) ocenění 2) Florbal tříd ZŠ Středočeského kraje okresní kolo 2. místo 3) Florbal chlapců ZŠ a víceletých gymnázií, kategorie tříd 3. místo 4) Výtvarná soutěž Život pod hladinou Matouš Adam (8. třída) Čestné uznání 5) Výtvarná soutěž Jak kočička a pejsek pořádali výtvarnou soutěž Aneta Šnajdrová a Eliška Točíková (2. třída) 1. místo Lukáš Pakandl (1. třída) 3. místo Veronika Bártová (7. třída) 3. místo 6) Matematická soutěž Klokan Václav Novotný (7. třída) 1. místo za okres Nymburk, kategorie Benjamín 7) Matematická olympiáda, okresní kolo Václav Novotný (7. třída) 16. místo Karel Michálek (7. třída) 17. místo 8) McDonald's Cup 4. místo kategorie tříd, okrskové kolo 9) Výtvarná soutěž Záchranáři 2014 Maximilián Procházka (2. třída) 1. místo, kategorie ZŠ 1 Daniel Šafařík (7. třída) 3. místo, kategorie ZŠ 3 Martin Bíba (7. třída) 6. místo, kategorie ZŠ 3 Jiří Pecháček (8. třída) 3. místo, kategorie ZŠ 4 10) Matematická soutěž Pythágoriády, okresní kolo Karel Michálek (7. třída) 4. místo, (kategorie 7. ročník) Václav Novotný (7. třída) 6. místo, (kategorie 7. ročník) Jiří Zvěřina (6. třída) 9. místo, (kategorie 6. ročník) Petr Přimda (6. třída) 13. místo, (kategorie 6. ročník) 11) Atletická soutěž Velká cena Lysé nad Labem Mládenková Tereza (2. třída) 3. místo v běhu na 50 m Moravcová Anna (2. třída) 4. místo v běhu na 1000 m Toušová Žaneta (1. třída) 4. místo ve skoku do dálky Točíková Eliška (2. třída) 3. místo v hodu míčkem Purnochová Kateřina (4. třída) 3. místo v běhu na 50 m Vávrová Anna (4. třída) 3. místo v běhu na 1000 m Purnochová Kateřina (4. třída) 3. místo ve skoku do dálky Štěrbová Agáta (3. třída) 3. místo v hodu míčkem Novotná Dominika (6. třída) 2. místo v běhu na 60 m Novotná Dominika (6. třída) 4. místo v běhu na 1500 m Procházková Karolína (6. třída) 4. místo ve skoku do dálky

19 19 Procházková Karolína (6. třída) 2. místo v hodu míčkem Říhová Věra (8. třída) 2. místo v běhu na 60 m Burešová Markéta (8. třída) 3. místo v běhu na 1500 m Říhová Věra (8. třída) 2. místo ve skoku do dálky Kropáčková Nikola (7. třída) 3. místo v hodu míčkem Műller Vojtěch (2. třída) 3. místo v běhu na 50 m Kukal Martin (2. třída) 2. místo v běhu na 1000 m Műller Vojtěch (2. třída) 4. místo ve skoku do dálky Kukal Martin (2. třída) 2 místo v hodu míčkem Wagner Václav (4. třída) 2. místo v běhu na 50 m Smetaník Ondřej (4. třída) 5. místo ve skoku do dálky Smetaník Ondřej (4. třída) 6. místo v hodu míčkem Pejchal František (5. třída) 4. místo v běhu na 60 m Ziegelheim Kristián (5. třída) 3. místo v běhu na 1500 m Pejchal František (5. třída) 4. místo ve skoku do dálky Malý Kryštof (6. třída) 2. místo v hodu míčkem Apjar David (8. třída) 4. místo v běhu na 60 m Pecháček Jiří (8. třída) 4. místo v běhu na 1500 m Kopeček Jiří (8. třída) 5. místo ve skoku do dálky Braun Jakub (8. třída) 6. místo v hodu míčkem NAŠI BORCI NA OVOV

20 20 CH/ Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI V letošním školním roce nebyla naše škola inspektována. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ MEZI PAVILONY B, C

21 21 I / Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ DVPP 2013: DVPP dat. doklad jméno zaměření rozsah školitel cena FP 36/13 J. Přeučil Právní předpisy 6 h Fakta 1 190, FP 67/13 J. Přeučil BOZP 6 h Fakta 1 190,- Semináře hrazené dotacemi z EU: I. Novotná: Nová metodika výuky prvopočátečního čtení Sfumato (tzv. Splývavé čtení). Cílem je vytvořit páteřní síť pedagogů - lektorů. R. Musilová: studium pro výchovné poradce Osobní studium zaměstnanců: V rámci splnění kvalifikačních předpokladů absolvují čtyři kolegyně distanční studium k získání magisterského vzdělání. Jeden zaměstnanec v rámci splnění kvalifikačních předpokladů studuje vychovatelství. Celkem studuje při zaměstnání 5 zaměstnanců (!) = důvod nižší účasti na DVPP oproti minulým rokům. DVPP za 1. pololetí roku 2014 Semináře hrazené dotacemi z EU: R. Musilová: studium pro výchovné poradce/kariérový poradce Osobní studium zaměstnanců: V rámci splnění kvalifikačních předpokladů absolvují čtyři kolegyně distanční studium k získání magisterského vzdělání (viz odd. C). Jeden zaměstnanec v rámci splnění kvalifikačních předpokladů studuje vychovatelství. Celkem studuje při zaměstnání 5 zaměstnanců! = důvod nižší účasti na DVPP oproti minulým rokům. Školení BOZP a PO a požárních preventista/vedoucí zaměstnanci provozů Stáž v PPP pro VP Seminář Geogebra/matematika/vyučující M Hygienické minimum/pracovník obchodního provozu Školení ČŠI/NIQES/zástupce vedení

22 22 J/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program vychází z materiálu Koncepce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů, metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / , atd. Školní program proti šikanování je součástí Školního řádu. Charakteristika žáků Většina žáků pochází z Kostomlat nad Labem, ostatní žáci dojíždějí z okolních obcí (Kostomlátky, Lány, Hronětice, Doubrava, Rozkoš a Vápensko). Několik žáků dojíždí také ze vzdálenějších míst (Nymburk, Stratov) Školní rok Žáků celkem: 176 Tříd celkem: 9 Průměrný počet žáků na třídu: 19,55 Pedagogičtí / nepedagogičtí pracovníci: 12 učitelů a 3 vychovatelky / 6 Analýza současného stavu Ve škole funguje monitorovací systém problémového chování žáků, který spočívá v odhalování nežádoucích sociálně patologických jevů ve škole nebo na školních akcích (šikana, agresivita, záškoláctví, alkohol a kouření, jiné závislosti, slabý prospěch, neplnění studijních požadavků, ničení školního majetku a další porušení školního řádu). Je založen na spolupráci školního metodika prevence s výchovným poradcem, třídními učiteli, ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy. Cílem tohoto systému je podchytit problémové žáky a pomoci jim v řešení jejich problémového chování tak, aby nedocházelo k vyhrocení konfliktních situací a k narušování optimálního sociálního klimatu ve třídě či škole. Školní metodik prevence provádí přehled rozsahu sociálně patologických jevů. Podněty dostává především od třídních učitelů. Podle závažnosti jednotlivých případů postupuje podle Metodických pokynů MŠMT a informuje vedení školy. Poté je přistupováno k adekvátním řešením. V loňském roce škola především spolupracovala s PPP Nymburk, OSPOD Nymburk, kdy jsme poskytovali informace o žácích a o zameškaných hodinách. Dále jsme spolupracovali s PČR případech, kdy bylo třeba vyslechnout svědky. Personální zajištění prevence a garanti programu Metodik prevence vytváří preventivní program spolu s ostatními pedagogy. Všichni společně se poté věnují jeho realizaci. V případě problémů navrhuje možnosti řešení.

23 23 Spolupracuje s dalšími institucemi a organizacemi (PČR, OSPOD, PPP, atd.) Shromažďuje a předává kolegům, žákům i rodičům informace o problematice sociálně patologických jevů. Vede přehled o organizacích, na které je možné se v případě potřeby obrátit. Dokumentuje a hodnotí realizaci MPP. Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity, které se oblasti prevence týkají. Aktivně spolupracuje s ostatními učiteli, žáky i rodiči. Věnuje pozornost žákům, jejichž osobnostní vývoj, sebepojetí nebo komunikace s druhými jsou ohroženy. Učitelé informují výchovného poradce o problémech žáků (vztahové, rodinné i osobnostní potíže, konflikty s ostatními, neúspěchy ve výuce, porušování školního řádu, krádeže, atd). Dále navrhuje řešení, udělení výchovných opatření, navrhuje řediteli svolání výchovné komise a konzultuje problémy s žáky, rodiči, podává informace o možnostech další odborné péče. Spolupracuje s odbornými organizacemi. Pedagogové věnují pozornost osobnostnímu rozvoji žáků. Pozorně sledují chování žáků. Spolupracují s výchovným poradcem a metodikem prevence. Konzultují a na pedagogických radách hodnotí uplynulá období, navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků nejen při třídních schůzkách, ale i dle potřeby během konzultačních hodin. Ředitel školy sleduje výsledky realizace MPP. Monitoruje problémy ve škole a provádí opatření směřující ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Svolává a účastní se zasedání výchovné komise. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů Využíváme nabídek vzdělávacích kurzů Pedagogicko-psychologické poradny v Nymburce. Pokoušíme se rozvinout prevenci sociálně patologických jevů na prvním stupni ZŠ. Protidrogový koordinátor získává nové informace především na seminářích. Své poznatky průběžně předává kolegům. Od září 2009 dosud došlo k personální změně na pozici metodika prevence z důvodu nástupu předchozího na mateřskou, posléze rodičovskou dovolenou. Propagace MPP Minimální preventivní program je vyvěšen na nástěnce. Učitelé jsou s prací metodika primární prevence seznamování na pedagogických radách. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Škola podává informace o prospěchu a chování žáků prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, jejichž četnost si vyučující mohou zvolit podle potřeby, v konzultačních hodinách, telefonicky, elektronickou poštou, případně dopisem. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s vyučujícím. Veřejnost je informována o dění ve škole prostřednictvím článků v Kostomlatských novinách, jednak na nových webových stránkách školy /www.skolakostomlaty.cz/.

24 24 Dobrá spolupráce s rodiči je považována za úspěch ve vztahu žák škola rodič. Výchovné a prospěchové problémy jsou řešeny společným setkáním všech zúčastněných stran: rodiče žák třídní učitel výchovný poradce vedení školy a cílem setkání je stanovení pravidel spolupráce, nalézt cestu, jak do budoucna problémům předcházet, vytvořit vztah vzájemné důvěry a partnerství mezi zúčastněnými stranami. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. 167 a 168 zřizovatel zřizuje školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu tři členové. Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků a žáků prospěchově slabších je spolupráce s PPP v Nymburce. Dále spolupracujeme s: ZUŠ v Lysé nad Labem, která u nás otevřela oddělení hudební Úřadem práce v Nymburce (práce s dětmi na konci 8. ročníku a na začátku 9. ročníku) Dětským klubem Kamarád OÚ (vítání občánků, kulturní vystoupení pro důchodce) Mateřskou školou Úřadem sociální péče v Nymburce Policií České republiky (Ajaxův zápisník) Soudem v Nymburce PPP v Nymburce Cíle programu zvyšování odolnosti dětí ve vztahu k sociálně patologickým jevům odhalení problémů a jejich řešení pozitivní působení na osobnostní vývoj dítěte změna postojů dětí k sociálně patologickým jevům rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti, náboženského vyznání, atd. vytvoření kladného vztahu k přírodě, nutnost ji chránit úcta, empatie, důvěra, spolupráce zvýšení počtu žáků využívajících volnočasové aktivity z nabídky školy udržení zájmu rodičů o umisťování dětí do naší školy Realizace V procesu realizace MPP vycházíme ze skutečnosti, že součástí života školy je nejen věcné prostředí, ale i systém vztahů. Klademe tedy důraz na přátelskou atmosféru ve škole a otevřené vztahy. Budujeme atmosféru důvěry mezi učiteli, žáky a ostatními pracovníky školy. Rozvíjíme u dětí snášenlivost, úctu a empatii především pomocí prací ve skupině. Stanovujeme systém pravidel a povinností. Tvoříme vhodné organizační prostředí a soustřeďujeme se na spolupráci, smysluplnost a přiměřenost učiva a na motivující hodnocení.

25 25 Vytváříme podmínky umožňující společnou činnost dětí v době mimo vyučování a ve spolupráci s dětmi pracujeme na vytvoření příjemného, estetického prostředí. Žáci naší školy mají možnost uplatnit své představy v zájmových kroužcích, podílí se aktivně na výzdobě školy, vysílání školního rádia a na přípravě kulturních akcí. Učitelé pracují s tématem sociálně patologických jevů formou scének, hrami, výtvarnými pracemi a výkladem. Nejčastěji využívanou pomůckou jsou DVD a nejrůznější testy. Nástroje dosažení cílů přátelské prostředí mezi žáky, učiteli a rodiči jasné stanovení pravidel chování pro všechny účastníky života školy vytvoření empatie, snášenlivosti a pomoci vytvoření podmínek pro mimoškolní činnost (kroužky, školní rádio, akce v rámci obce tj. florbal, kopaná, atd.) konzultační hodiny pro rodiče 1. stupeň Snažíme se včas rozlišit specifické poruchy učení. Žáci prohlubují dobré zdravotní návyky, zdravý životní styl, umí vyhodnotit bezpečnou a nebezpečnou situaci. Ví, jak se zachovat v nebezpečí. Znají instituce, které mohou pomoci, dovedou je kontaktovat. Žáci prohlubují vztahy v rodině, využívají nabídky možností k využití volného času. Dokáží rozeznat škodlivé látky, životní hodnoty. Učíme žáky respektování zákonů, atd. 2. stupeň Žáci se seznamují s problematikou návykových látek. Seznamují se také s jinými formami sociálně patologického chování (krádeže, vandalství) a související legislativou. Žáci znají práva a také povinnosti občana. Učí řešení problémů v rodině a partnerských vztazích. Znají rizika civilizačních a pohlavních chorob (HIV/AIDS), atd. Formy a metody Osnovy, školní řád, školní i mimoškolní soutěže, výklad, práce skupinová, párová, samostatná, zájmové kluby, kroužky, prázdninové výlety, školní družina, školy v přírodě, lyžařský výcvik, příprava školní akademie, Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře, atd. Volnočasové aktivity Snažíme se žákům nabídnout různorodé kroužky, některé z nich probíhají v rámci činnosti školní družiny. Každým rokem se snažíme nabídku kroužků rozšířit či obměnit. Kroužky - školní rok 2013/2014 viz kapitola F

26 26 Spolupracujeme také s ostatními místními organizacemi, které se věnují práci s mládeží, např. rybářský kroužek, myslivecký, oddíl karate atd. Účast v soutěžích - školní rok 2013/2014 viz kapitola H Aktivity v rámci primární prevence - školní rok 2013/2014 viz kapitola G Časový harmonogram pololetí návštěvy kin a divadel soutěž O nejkrásnější jablko plavecký výcvik návštěva 9. ročníku na Úřadu práce v Nymburce akce s tematikou EVVO Sběr papíru sportovní a vědomostní soutěže vánoční besídky ve třídách návštěva dopravního hřiště, atd. 2. pololetí akce související s EVVO výtvarné soutěže sportovní a vědomostní soutěže zápis do 1. třídy + výroba dárků pro budoucí žáky prvního ročníku Dětský den exkurze (např. zoo) oslavy Velikonoc práce v hodinách VV a PČ školní výlety slavnostní rozloučení s 9. třídou sportovní den Průběžně během celého roku: školní i mimoškolní soutěže, zájmové kluby, kroužky, školní družina, Klub mladého diváka (KMD), Klub malého čtenáře (KMČ), třídnické hodiny, školní rádio, atd.

27 27 Projekty Den Země - Po úspěchu prvního ročníku soutěže se zaměřením na EVVO letos proběhl její další ročník. Žáci školy plnili zadané úkoly pod vedením učitelů a žáků devátého ročníku. Rozvoj žákovské gramotnosti IC Tento projekt byl realizován s cílem zvýšení čtenářské gramotnosti žáků, prohloubení mezipředmětových vztahů, rozvojem klíčových dovedností žáků a tvorbou výukových materiálů. Probíhal ve třech fázích. První byl nákup a instalace multimediálních zařízení do specializované učebny, druhou e-learning a třetí samotné vypracování výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl úspěšně zakončen a jeho cíle byly bezezbytku dosaženy. Šablonový projekt EU peníze školám Úkolem projektu je vytvoření pracovních materiálů a jejich následné ověření ve výuce. ORP Nymburk-Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání Cílem projektu je pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Evidence, efektivita a evaluace Přestupky žáků jsou na naší škole zapisovány žákům do žákovských knížek a sdělovány rodičům. Výchovná opatření jsou evidována v periodických zápisech z pedagogických rad a katalogových listech žáků. Efektivitu MPP hodnotíme pomocí dotazníkových šetření, např. testy Bodláková - Němec. Vyhodnocení dává přehled o počtech realizovaných akcí a účastníků, dále o změnách a dopadech na účastníky akce. Většinou se jedná o několik krátkých otázek. Vynikající ohlas měla návštěva soudu v Nymburce. Pomocí dotazníků hodnotíme klima ve třídě, posun v postojích a hodnotách dětí a četnost výskytu sociálně patologických jevů ve škole. Řešení přestupků Drobné přestupky žáků řešíme domluvou, poznámkou či konzultací s rodiči, při hrubších prohřešcích udělujeme v souladu se školním řádem výchovná opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele, snížená známka z chování). Přestupky řešíme konzultací s metodikem primární prevence a schůzkou výchovné komise. Krizové situace řešíme postupem popsaným v našem krizovém plánu popř. dle metodického pokynu č. j / Školní poradenské pracoviště Veškeré problémy, které během školního roku vyvstanou, řeší kolektiv pracovníků školy společně nebo ve skupinách.

28 28 K/ Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena v mezinárodních a rozvojových programech. OSLAVA 30. LET BUDOV ŠKOLY - VÝSTAVKA Z HISTORIE VÝVOJE ŠKOLSTVÍ

29 29 L/ Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. OSLAVA 30. LET BUDOV ŠKOLY - KONCERT ZUŠ LYSÁ NAD LABEM

30 30 M/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Rozvoj žákovské gramotnosti IC Škola ve svém prvním projektu z peněz z ESF v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, který časově trval od do , získala Kč. Tento projekt byl realizován s cílem zvýšení čtenářské gramotnosti žáků, prohloubení mezipředmětových vztahů, rozvojem klíčových dovedností žáků a tvorbou výukových materiálů. Probíhal ve třech fázích. První byl nákup a instalace multimediálních zařízení do specializované učebny, druhou e-learning a třetí samotné vypracování výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě. Projekt byl úspěšně zakončen a jeho cíle byly bezezbytku dosaženy. V současnosti je projekt ve fázi pětiletého monitorování. Šablonový projekt EU peníze školám Druhý projekt školy na čerpání peněz z EU byl odstartován 1. dubna 2012 s názvem Škola základ života. Do škole přinesl Kč. V první etapě, která trvala do konce října 2012, byly dovybaveny všechny třídy interaktivní technikou, druhá etapa projektu je ve znamení tvorby výukových materiálů. K byly vytvořeny digitální učební materiály (DUM) ke zkvalitnění výuky. Druhý projekt tematicky navazuje na první a zajistil již nyní 100% technické vybavení učitelského pracoviště moderní technikou (notebook nebo PC - dataprojektor - interaktivní tabule). ORP Nymburk - Společně na cestě ke kvalitě vzdělávání Cílem třetího projektu školy je pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem. Projekt je v současné době v první fázi seskupování podkladů pro vypsání VŘ. Roční projekt administruje město Nymburk. Škola by měla získat například materiály na pomoc dětem ohrožených školním neúspěchem v podobě tabletů, sad učebnic, stáží, seminářů a přednášek pro pedagogy. Rekonstrukce venkovního hřiště Škola letos na jaře podala na KÚ Středočeského kraje žádost o dotaci na rekonstrukci venkovního hřiště - dotace nebyla přidělena.

31 31 N/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola spolupracovníkem ani partnerem jiné organizace. REKONSTRUKCE 2014: OPRAVA KOMÍNA A STŘECHY PAVILONU F / ČERVEN - ŘÍJEN 2014 REKONSTRUKCE 2014: VÝMĚNA VŠECH ZBÝVAJÍCÍCH OKEN / ČERVENEC 2014

32 32 O/ Základní údaje o hospodaření ZŠ Kostomlaty nad Labem I. Příjmy pol Příjmy celkem , ,28 1. Dotace , ,60 a) dotace SR - KÚ , ,60 b) od obce (z vlastních zdrojů obce) , ,00 2. Prostředky získané vlastní činností 0,00 0,00 3. Prostředky od subjektů 0,00 0,00 4. Investiční dotace EU Projekt ÚZ ,00 0,00 4a. Prostředky z programu podpory školství EU , ,00 Projekt ÚZ Příspěvky a dary: 0,00 0,00 a) od fyzických osob 0,00 0,00 b) od právnických osob 0,00 0,00 6. Poplatky od žáků, rodičů-odvedené školné , ,00 7.Úroky/bankovní účet 134,13 1,68 8. Ostatní výnosy z činnosti (stravné, sběr, příjem od , ,00 žáků/akce školy) 9. Čerpání fondů/sponzorské dary 0,00 0,00 II. Výdaje Investiční výdaje EU Projekt ÚZ ,00 0,00 Neinvestiční výdaje celkem: , ,72 a) náklady na platy zaměstnanců HČ , ,00 b) náklady na platy zaměstnanců DČ , ,00 c) ostatní osobní náklady EU Projekt ÚZ , ,00 d) ostatní osobní náklady HČ , ,00 e) ostatní osobní náklady DČ 0,00 0,00 f) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění, FKSP HČ, , ,00 Kooperativa g) zákonné odvody zdrav.a soc. pojištění,fksp DČ , ,00 h) zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění EU Projekt 0, ,00 ÚZ ch) výdaje na učebnice, uč. texty a pomůcky , ,60 i) ostatní provozní náklady HČ , ,12 j) ostatní provozní náklady DČ , ,00 k) ostatní provozní náklady EU Projekt ÚZ ,00 0,00 l) Rozvojový program Další cizí jazyky ÚZ , ,00 III. DVPP čerpání prostředků 3 247, ,00

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více