Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

2 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace Adresa školy: Ortenovo náměstí 34 / 1275 IČO: Bankovní spojení / 0100 Telefon/fax: Adresa internetové stránky: Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Název zřizovatele: Městská část Praha 7, se sídlem Nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností: od Vedoucí a hospodářští pracovníci: Ředitel: Mgr. Martin Šmíd Zástupce ředitele školy: Ing. Monika Hodaňová Vedoucí vychovatelka: Marcela Hesová Vedoucí školní jídelny: Helena Ringlová Hospodářka: Hana Horáková Školník: František Gál Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny): poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacího programu základního vzdělávání Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna 2

3 2. Přehled odborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní škola, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ortenovo náměstí 34/1275, Praha 7 Školní jídelna, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ortenovo náměstí 34/1275, Praha 7 Školní družina, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ortenovo náměstí 34/1275, Praha 7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pedagogů, předmětů, které vyučovali a třídních učitelů: Mgr. Olga Janouchová, předměty 2. ročníku, třídní učitelka 2. třídy Mgr. Venuše Kratochvílová, předměty 3. ročníku, pracovní činnosti dívky 6. a 7. třída, třídní učitelka 3. třídy Mgr. Daniela Šlapáková, předměty 1. ročníku, třídní učitelka 1. třídy Mgr. Ĺubica Oršulová, předměty 4. a 5. ročníku, třídní učitelka 4. třídy BcA. Lubor Vinický, předměty 5. a 4. ročníku, třídní učitel 5. třídy Mgr. Jana Kopičová, český jazyk, dějepis, zeměpis, třídní učitelka 6. třídy Mgr. Michaela Kovalová, český jazyk, anglický jazyk, třídní učitelka 7. třídy Lukáš Valenta, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika, matematika, fyzika, třídní učitel 8. třídy Ing. Bc. Monika Hodaňová, fyzika, matematika, německý jazyk, třídní učitelka 9. třídy, zástupce ředitele, výchovný poradce PhDr. Martina Irová, chemie, přírodopis, matematika, fyzika, výchova ke zdraví Mgr. Klára Soukupová, český jazyk, občanská výchova, pracovní činnosti, metodik prevence patologických jevů Božena Vinická, hudební výchova 4. ročník, výtvarná výchova 7. a 8. ročník Gabriela Doudová, anglický jazyk 3. třída Mgr. Martin Šmíd, anglický jazyk, hudební výchova, ředitel školy Marcela Hesová, vedoucí školní družiny, vychovatelka Stanislava Kurešová, vychovatelka Božena Vinická, vychovatelka PhDr. Zuzana Vránová, mateřská dovolená, rodičovská dovolená Učitelský sbor jsme měli od září 2012 stabilizovaný. Ve školním roce 2012/2013 se skládal ze 14 učitelů. Na 1. stupni pracovalo najednou 7 učitelů (z toho 2 učitelé na velmi malý úvazek), na 2. stupni 7 učitelů, 1 učitelka byla na mateřské a rodičovské dovolené. Přehled ostatních zaměstnanců školy: Hana Horáková hospodářka školy František Gál, školník Helena Ringlová, vedoucí školní jídelny Ludmila Malířová, vrátná Alena Zrubecká, vrátná Elena Coufalová, kuchařka 3

4 Denisa Prošková, kuchařka Jiřina Šprýchalová, kuchařka Kateřina Vobořilová, kuchařka Květoslava Oláhová, uklízečka Jana Kokyová, uklízečka Valérie Polláková, uklízečka Libuše Znamenáčková, PaM Jiří Caha, hlavní účetní 4. Školní vzdělávací program školy a jeho zhodnocení Základní škola T. G. Masaryka poskytuje svým žákům standardní základní vzdělání. podle Školního vzdělávacího programu (79-01-c /01). Školní vzdělávací program naší školy se nazývá Školní vzdělávací program pro ZV Škola příležitostí a dáváme jím najevo, že základní vzdělávání má být užitečnou službou dětem a má reflektovat jejich individuální potřeby. Naším cílem je, aby škola byla prostředím, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Z našeho vzdělávacího programu vychází strategie při výuce: - řešení daných situací - simulace reálného života - zpracovávání a řešení problémů - ověřování hypotéz a modelové situace - argumentace - dialog - diskuse na téma - prezentace - dotazníková řešení - projekty - práce s chybou - detekce, identifikace a korekce - referáty - příprava a dramatizace situací Mezi základní cíle vzdělávacího programu patří: - Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení (vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení; vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě; využívat informační a komunikační prostředky a technologie) - Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy (samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti; uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy; volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací) - Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci (formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; naslouchat jiným a porozumět jim; obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací) - Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce 4

5 v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu; aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných) - Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti (mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory; řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti; schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných) - Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě (schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot; vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory) - Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný (schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních; používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných; dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví) - Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi (vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén; být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných) - Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost; rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání) V naší škole jsou uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu je realizováno takto: Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací prací s knihou, internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka. Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků. Kompetence komunikativní rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při problémovém vyučování, v komunitních kruzích, při zpracovávání školních projektů z nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se děti zapojit do organizace činnosti školy (školní parlament a třídní i ročníkové komunitní kruhy). V rámci skupinového vyučování žáci přejímají různé role. Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby respektovali národní, kulturní a historické tradice. Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech činností, které žáci provádějí. 5

6 Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a aplikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura DČD Celkem DČD Cizí jazyk Cizí jazyk II Matematika Celkem Informatika a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Zeměpis Chemie Přírodopis Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti

7 Vzdělávací oblast Volitelné předměty Vzdělávací obor DČD Celkem DČD Celkem Celkem Rozmezí Celková časová dotace je na 1. stupni 118 hodin. 9 disponibilních hodin určených pro 1. stupeň využíváme následujícím způsobem: Český jazyk - 2 disponibilní hodiny Hlavní pozornost je zaměřena na čtenářskou gramotnost žáků, čtení s porozuměním, dramatickou výchovu a zlepšování komunikačních dovedností žáků, jejichž zvládnutí dává předpoklad pro úspěšnou práci s informacemi. Zároveň vychází ze strategie školy, zejména při rozvíjení kompetence k učení a kompetence komunikativní. Anglický jazyk - 2 disponibilní hodiny Zvýšení hodinové dotace anglického jazyka odpovídá trendům a potřebnosti výuky cizích jazyků. Člověk a jeho svět - 3 disponibilní hodiny Posílena je prvouka ve 3. ročníku přírodověda ve 4. ročníku a vlastivěda v 5. ročníku. Disponibilní hodiny jsou zde využity k výuce etické výchovy. Matematika - 2 disponibilní hodiny Disponibilní hodiny jsou využity především k procvičování a fixaci učiva. Komentář k učebnímu plánu 2. stupně Celková časová dotace je na 2. stupni 122 hodin. 18 disponibilních hodin určených pro 2. stupeň využíváme následujícím způsobem: Německý jazyk - 6 disponibilních hodin Zařazení disponibilních hodin v německém jazyce odpovídá platnému znění RVP. Český jazyk 4 disponibilní hodiny Disponibilní hodiny jsou zařazeny ve snaze o zlepšení čtenářských a komunikačních dovedností žáků a zároveň potřebu upevňování správného používání pravopisných jevů. Informatika - 1 disponibilní hodina Zvýšení hodinové dotace informatiky odpovídá hlavním cílům vzdělávacího programu. Matematika - 2 disponibilní hodiny Disponibilní hodiny jsou zařazeny k využití prohlubování a upevňování učiva tak, aby jej žáci využili při studiu na různých typech středních škol. Výtvarná výchova 2 disponibilní hodiny Zvýšení hodinové dotace odpovídá hlavním cílům vzdělávacího programu, tj. vytvářet projekty s zařazením znalostí z jiných předmětů. Výchova ke zdraví 1 disponibilní hodina Navýšení časové dotace je v souladu s cílem ŠVP o aktivní rozvíjení a ochranu fyzického, duševního i sociálního zdraví. Volitelné předměty - 2 disponibilní hodiny V 8. a 9. ročníku jsou nabízeny tyto volitelné předměty: Informatika zdokonalí se využití informačních a komunikačních prostředků a technologie v procesu učení. Dramatická výchova k využití nadání žáků, k seberealizaci a k rozvíjení výrazových prostředků komunikace. 7

8 Literatura a umění seznamuje žáky podrobněji s vývojem literatury a umění od pravěku až k začátku nového tisíciletí. 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Při vzdělávání v cizích jazycích se zaměřujeme na: - získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu - osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace - v cizím jazyce - získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce - porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí - poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi - pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Výuka Anglického jazyka realizována od 1. ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a od 3. do 9. ročníku ve třech vyučovacích hodinách týdně. Na prvním stupni ve školním roce 2012/2013 vyučovalo anglický jazyk pět a na druhém stupni dva pedagogové. Vyučující v 1. a 2. ročníku prošli jazykovým kurzem. Ve 3. ročníku vyučovala plynně anglicky mluvící lektorka, dlouhodobě žijící ve Velké Británii a Spojených státech amerických, se kterou máme výborné zkušenosti jako s lektorkou kroužků anglického jazyka. Ve 4. až 9. ročníku vyučovali anglický jazyk aprobovaní učitelé angličtiny. V souladu s upraveným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, verzí platnou od jsme již v minulém školním roce kladli důraz především na konverzaci, schopnost reagovat na mluvené slovo a na porozumění textu. Žáci 5. a 7. třídy měli nepovinný předmět Cvičení z anglického jazyka. V 7. až 9. ročníku se žáci na naší škole povinně učili také německý jazyk. V německém jazyku chceme dosáhnout u žáků schopnosti reakce na mluvené slovo (schopnosti se domluvit) s kladením menšího důrazu na pochopení gramatiky. V anglickém i německém jazyce žáci 2. stupně vypracovávali řadu projektů. Ve třídách 1. stupně si žáci umístili na předměty třídy anglické názvy těchto předmětů a upevňovali každodenním setkáváním se s nimi probranou slovní zásobu. povinný předmět 1.stupeň povinný předmět 2.stupeň nepovinný předmět 2. stupeň Anglický jazyk Německý jazyk Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy (počet vyznamenání, prospěli, neprospěli, opakující ročník, nehodnoceni, výsledky v soutěžích) Prospěch (údaje z 2. pololetí školního roku 2012/ třída (21 žáků) 18 prospělo s vyznamenáním, 2 neprospěli, 1 nehodnocen 2. třída (25 žáků) 21 prospělo s vyznamenáním, 4 prospěli 3. třída (23 žáků) 13 prospělo s vyznamenáním, 9 prospělo, 1 nehodnocen 8

9 4. třída (17 žáků) 6 prospělo s vyznamenání, 10 prospělo, 1 neprospěl 5. třída (24 žáků) 7 prospělo s vyznamenáním, 17 prospělo 6. třída (17 žáků) 9 prospělo s vyznamenání, 8 prospělo 7. třída (13 žáků) 5 prospělo s vyznamenáním, 8 prospělo 8. třída (21 žáků) 7 prospěli s vyznamenáním, 12 prospělo, 1 neprospěl, 1 nehodnocen 9. třída (10 žáků) 5 prospěli s vyznamenáním, 5 prospělo 3 žáci z 1. ročníku byli hodnoceni slovně, všichni ostatní žáci na škole byli hodnoceni klasifikačním stupněm. Každoročně provádíme vlastní testování žáků 5. a 9. ročníku ze znalostí v českém jazyce, matematice a studijních předpokladech. Testování dopadlo v procentech takto: 5. ročník: Nejlepší žák Průměr třídy Český jazyk 95,23% 55,55% Matematika 90,00% 61,90% Studijní dovednosti 100,00% 86,60% 9. ročník Nejlepší žák Průměr třídy Český jazyk 42,00% 28,89% Matematika 100,00% 52,80% Studijní dovednosti 100,00% 55,30% S výsledky v českém jazyce na 2. stupni nejsme spokojeni. Výsledek je ovlivněn cizinci a žáky s SPU a špatnou znalostí českého jazyka. V ostatních předmětech jsou výsledky znatelně lepší než v minulých letech. Ve školním roce se naši žáci zúčastnili těchto soutěží: Pythagoriáda Matematický klokan Matematická olympiáda Olympiáda z českého jazyka Přírodovědná olympiáda V obvodních kolech se naši žáci neumístili do 3. místa. Chování Na konci školního roku jsme hodnotili u devíti žáků chování 2. stupněm a u tří 3. stupněm z chování. Celkový počet zameškaných hodin je 22912, z toho omluveno bylo hodin, 341 hodin omluveno nebylo. 270 neomluvených hodin měla žákyně 8. třídy a 45 neomluvených hodin žákyně 9. Třídy. Jejich záškoláctví a chování jsme řešili s OSPOD. Na jednoho žáka připadá v průměru 69,5 omluvených hodin a 1,0 neomluvených hodin. 1. stupeň- 93 odpovědí ano spíše ano nevím 1 Škola poskytuje kvalitní vzdělání 49% 40% 8% 3% 0% 2 Škola poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit 67% 20% 12% 1% 0% 3 Škola dobře komunikuje s rodiči 70% 17% 11% 2% 1% 4 Škola dobře řeší případné problémy mého dítěte 54% 35% 8% 2% 1% 5 Jsem spokojen s přístupem a komunikací s vedením školy 59% 29% 10% 1% 1% spíše ne ne 9

10 6 Jsem spokojen s přístupem a komunikací třídního učitele 78% 13% 8% 0% 1% 7 Mám výhrady k některým učitelům 6% 4% 14% 28% 47% 8 Moje dítě má pozitivní vztah ke svým učitelům 69% 19% 6% 3% 2% 9 Učitelé mají pozitivní vztah k mému dítěti 62% 25% 9% 4% 0% 1 0 Škola se dobře prezentuje na veřejnosti 61% 22% 12% 3% 2% 1 1 Moje dítě se ve škole cítí bezpečně 67% 26% 4% 3% 0% 1 2 Moje dítě má nějaký problém se spolužáky ze své třídy 4% 6% 5% 29% 55% 1 3 Moje dítě má nějaký problém s žáky jiných tříd 3% 5% 4% 30% 57% 1 4 Škola na mně působí příjemným prostředím 47% 37% 8% 6% 2% 1 5 Škola je dobře vybavena učebními pomůckami vč. výpočetní techniky 43% 27% 20% 5% 4% 1 6 Jsem spokojen s úrovní výuky cizích jazyků 56% 25% 11% 5% 3% 17 Škola vybavuje žáky kvalitními učebnicemi 68% 19% 6% 4% 2% 1 8 Škola provádí dobře prevenci kriminality mládeže 51% 27% 19% 3% 0% 1 9 Škola se dostatečně zabývá drogovou problematikou 40% 31% 25% 4% 0% 20 Vychovatelky ŠD mají pozitivní vztah k dětem,. 53% 12% 29% 4% 2% 2 1 Škola vede žáky k zodpovědnosti za jejich chování a budoucnost 56% 34% 8% 2% 0% 2 2 Mám dostatek možností informovat se o svém dítěti 72% 19% 6% 2% 0% 2 3 Pravidelně se informuji o prospěchu a chování svého dítěte. 58% 32% 2% 6% 1% 2 4 škola věnuje pozornost dětem se specifickými problémy v učení. 35% 27% 29% 6% 2% 7. Uplatnění absolventů školy Naši žáci byli přijati všichni bez problémů na školu, na kterou si podali přihlášku. Přehled škol, na které byli přijati a počet žáků přijatých na uvedenou školu je uveden v následující tabulce. Počet žáků Název a adresa školy 1 Karlínské gymnázium Pernerova 25, Praha 8 2 Českoslovanská akademie Dr. E. Beneše Ekonomické lyceum Resslova 8, Praha 2 10

11 1 TRIVIS, Střední škola veřejnoprávní Hovorčovická 11, Praha 8 1 Hotelová škola Praha 10 Vršovická 43, Praha Kladenská soukromá střední odborná škola cestovní ruch Holandská 2531, Kladno 1 Centrum odborné přípravy technickohospodářské Poděbradská 1, Praha 9 2 Střední odborné učiliště Praha - Čakovice Ke Stadionu 623, Praha 9 1 Střední odborná škola stavební a zahradnická Učňovská, Praha 9 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) počet (fyz. osoby) k pedagogičtí pracovníci celkem pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací pedagogičtí pracovníci bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk 20 a méně a více počet (fyz. osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků 11

12 Prioritou školy je doplnění kvalifikace u nekvalifikovaných pedagogů, zvyšování počítačové gramotnosti, zavádění moderních a efektivních metod do výuky (práce s interaktivní tabulí), pořádání kolektivních školení, zlepšování komunikace a spolupráce s rodiči a žáky. Finanční prostředky vyčleněné na DVPP jsou velmi nedostačující. Snažíme se využít jakékoli nabídky DVPP placené z jiných zdrojů, ale tato nabídka je velmi omezena. DVPP ve školním roce 2012/2013: Seminář Jak efektivně používat metody aktivního řízení, lektor Mgr. Jiří Hruška Účast: Lubor Vinický Lukáš Valenta Daniela Šlapáková Klára Soukupová Ĺubica Oršulová Venuše Kratochvílová Jana Kopičová Michaela Kovalová Olga Janouchová Martin Šmíd Martina Irová Monika Hodaňová Seminář Jak diferencovat a individualizovat výuku, lektor Mgr. Jiří Hruška Účast: Lubor Vinický Lukáš Valenta Daniela Šlapáková Klára Soukupová Ĺubica Oršulová Venuše Kratochvílová Jana Kopičová Michaela Kovalová Olga Janouchová Martin Šmíd Martina Irová Monika Hodaňová Seminář Práce s interaktivní tabulí, AV Media Účast: Lubor Vinický Lukáš Valenta Daniela Šlapáková Klára Soukupová Ĺubica Oršulová Venuše Kratochvílová Martin Šmíd Jana Kopičová Michaela Kovalová Olga Janouchová Martina Irová Monika Hodaňová Seminář Metody a formy práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování Účast: Lubor Vinický Lukáš Valenta Daniela Šlapáková Klára Soukupová Ĺubica Oršulová Venuše Kratochvílová Jana Kopičová Michaela Kovalová 12

13 Olga Janouchová Martina Irová Monika Hodaňová Metodický seminář OVOV Účast: Lukáš Valenta Školení Zdravotník zotavovacích akcí Účast: Lukáš Valenta Seminář Práce se žáky se specifickými poruchami učení a chování Účast: Monika Hodaňová Martina Irová Klára Soukupová Lukáš Valenta Konference projektu Integrace na Magistrátu hl. města Prahy Systém podpory učitelů a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Účast: Monika Hodaňová Konference Generace Fair Účast: Monika Hodaňová konference Minimální preventivní program Účast: Klára Soukupová Konference Inkluze není iluze Účast: Monika Hodaňová Studium VŠ Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Lukáš Valenta Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Lubor Vinický 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/2014 zapsané děti přijaté děti 13 odklady školní docházky počet Po odeslání výkazu zákonní zástupci dvou dalších zapsaných dětí žádali o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno. Do přípravné třídy bylo zapsáno 14 dětí. 12. Hodnocení činnosti školních družin a klubů Ve školním roce 2012/2013 byly v provozu 3 oddělení školní družiny (celkem 84 žáků). Provoz školní družiny je zajištěn od hod. Ve školní družině probíhaly tři kroužky - sportovní kroužek, dramatický kroužek a kroužek dovedných rukou. Kroužky v rámci ŠD jsou bezplatné. Vychovatelky školní družiny připravily mnoho hodnotných akcí: pomoc při přípravě dárků a organizaci Dne otevřených dveří a při zápisu do 1. tříd sběr starého papíru návštěvy knihovny účast na vánočních akcích knihovny výstavky prací dětí ze ŠD na chodbách a v hernách výzdoba oken školy k různým příležitostem pravidelné návštěvy vánočních akcí výstavy, trhy, besídky

14 školní kolo a obvodní kolo soutěže Superfarmář družinový turnaj,,piškvorkový král soutěž,,školní družina má talentů soutěž v ilustraci recitační soutěž turnaj ve vybíjené v rámci družiny i se žáky jiných škol účast souboru školní družiny na Divadelním festivalu turnaj,,kuličkyáda malování na chodník sportovní odpoledne ke Dni dětí interaktivní výstava Moje cesta Obsah výchovně vzdělávací činnosti je zpracován jako nabídka činností, ze které si vychovatelky vybírají podněty pro vlastní realizační plány a dílčí cíle, kterými plní hlavní cíle vycházející z kompetencí školního vzdělávacího programu. Vychovatelky mají dostatek prostoru k tvořivé práci, mohou ji volně přizpůsobovat v rámci svých oddělení konkrétním žákům a upravovat jej v souladu s jejich dosavadní poznatkovou zkušeností i s jejich aktuálními zájmy. Program školní družiny navazuje na rozvoj klíčových kompetencí a výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech, které ve spolupráci s činností ve školní družině pomáhají naplňovat výchovně vzdělávací strategie. Ve školním roce 2012/2013 proběhly tradiční akce naší školy: Ekovláček 1., 2. a 3. třída Záchranné sbory (Stromovka) 1., 2. a 3. třída Výstava minerálů a hornin 1. stupeň a 9. Třída Svíčkárna Šestajovice 1. stupeň Filmové představení (kino Ládví) 1. stupeň Technické muzeum 2., 3., 4. a 5. třída Matematický klokan celá škola Výstava Doba ledová,,giganti 1. a 3. třída Den Země celá škola Vánoční jarmark pro učitele, žáky a rodiče celá škola Divadelní představení (divadlo Gong) 1. stupeň Hvězdárna (různé programy) 1. stupeň Řezbářské dílny (Muzeum města Prahy) 4. a 5. Třída Beseda o šelmách 1. Stupeň Výstava Betlémů Vánoční hvězda celá škola Výstava Pravěk (Muzeum města Prahy) 4. a 5. třída Vojenské muzeum 4. a 5. třída Výstava dětských ilustrací 4. a 5. třída Petřínská rozhledna, výstava Merkuru - 4., 5. a 2. třída Galerie DOX, workshopy 4. a 5. třída Beckiland 4. a 5. třída Divadlo U Hasičů 1. třída Prohlídka Pražského hradu 1. třída Muzeum hraček 1. třída Eko com, Tonda Obal na cestách (třídění odpadu) 1. stupeň Festival integrace Slunce 2. třída Prohlídka hasičské stanice 2., 4. a 5. Třída Letohrádek Hvězda 6. a 7. třída Spaní ve škole 3., 6. a 9. třída Škola v přírodě - žáci 2., 3., 4., 5., 6., a 9. třídy 14

15 Bruslení na Harfě - 8. třída Aquapark Čestlice žáci 2. stupně Turnaj v minikopané školy Prahy Turnaj škol P7 ve florbale Plaveckoběžecké závody školy Prahy Preventan Cup turnaj ve vybíjené P7 Hobulet Cup turnaj ve fotbale P7 Zápas ve fotbale se ZŠ Chelčického Fascinace rostlinami 6. a 7. Třída Vědomostní soutěž Zlatá sova 2. stupeň Divadelní festival celá škola, školy P7 a 8 Vlastivědné a přírodovědné vycházky po Praze a okolí celá škola Pravidelné návštěvy knihovny doprovázené autorskými čteními a besedami k tradicím, ke knihám. 13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech proběhla v ZŠ T.G. Masaryka Praha 7 veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám a školským zařízením zřizovaným obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí dle příslušných právních předpisů. Kontrolu provedla Česká školní inspekce a neshledala žádné nedostatky či porušení právních předpisů. Protokol o této kontrole je uložen u ředitele školy. 14. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou obsaženy v příloze této zprávy. 15. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Zaměření poradenských služeb: poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí kariérové poradenství, volba školy poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. Kariérové poradenství: Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu 15

16 vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. Psychologická péče: Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. V případě potřeby výchovný poradce kontaktuje Pedagogicko psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8 a zprostředkuje konzultaci zákonným zástupcům a žákům. Dále jsme spolupracovali s ÚMČ Praha7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, organizacemi: Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proti tabáku, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie, sdružení Meta, pokračovali jsme ve spolupráci s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání, které nám poskytovalo průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů a organizovalo facilitované podpůrné skupiny, na nichž výchovná poradkyně konzultovala zkušenosti s jinými pedagogy, dále pro nás CPIV organizovalo semináře osvědčených lektorů v rámci DVPP. Výchovná poradkyně se zúčastnila celonárodní konference,,inkluze není iluze, kde prezentovala možnosti inkluze a integrace ve školství, možnosti naší školy a přínos spolupráce se CPIV. 16. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity V zájmu školy byla a je co nejlepší spolupráce s rodiči žáků. Třídní schůzky se konaly v listopadu a dubnu, v září byly třídní schůzky rodičů prvních tříd a v červnu rodičů budoucích prvních tříd, společné konzultace všech učitelů s rodiči v lednu a v červnu. Mimo tyto oficiální konzultace měl každý pedagog školy individuální konzultace po telefonické domluvě, či po domluvě prostřednictvím elektronické pošty. V každé třídě základní školy je tzv. důvěrník třídy, což je zástupce třídy z řad rodičů. Tito důvěrníci a sešli s vedením školy v listopadu a v dubnu na schůzce, kde informovali vedení o připomínkách, nápadech a zájmech rodičů ve třídách. Rodiče mají možnost se zúčastňovat různých akcí školy, jako jsou Divadelní festival, vernisáže Betlémská hvězda, Dne otevřených dveří a akcí školní družiny i každoročního slavnostního zakončení školního roku. Často bývá zástupce rodičů členem komise při soutěžích. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím prezentačních ploch ve škole a webových stránek školy, které byly zkvalitněny a rozšířeny. Škola úzce spolupracuje s Úřadem MČ Praha7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, organizacemi Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proti kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie a CPIV. 16

17 Ve druhém pololetí školního roku jsme začali spolupracovat s Centrem současného umění DOX. Žáci 4. a 5. třídy vytvářeli na workshopu v rámci výtvarné výchovy pod vedením pracovníka z DOXu komixy na téma Obdařeni postižením a tyto komixy byly součástí projektu Postižení normalitou. Zástupkyně ředitele Monika Hodaňová se zúčastnila v DOXu společně s odborníky: Václavem Merinem, Veronikou Reichlovou a Radkem Musílkem besedy u kulatého stolu na téma Pšt! O tom se nemluví Ve škole je zřízena Školská rada ve složení 3 zástupců MČ Prahy 7, 3 zástupců za rodiče a 3 zástupců z řad pedagogů. Naše škola má vypracovaný plán spolupráce s Mateřskou školou U Uranie, který spočívá ve vzájemných návštěvách mateřské školy v základní škole a žáků základní školy v mateřské škole. Učitelky prvního stupně či mohly konzultovat se svými kolegyněmi z MŠ své požadavky na připravenost žáků budoucích 1. tříd. Učitelka prvního stupně vedla přípravný kurz pro budoucí prvňáčky. Spolupracujeme se Základní školou Školská v Karviné, jejíž žáci k nám každoročně přijíždějí na prodloužený víkend a s níž plánujeme výměnné několikadenní pobyty a spoustu dalších akcí. Naše škola ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem zorganizovala na naší škole akci "Srdíčkový den", děti a především vyučující koupí drobných předmětů přispěli na vybavení nemocnice. Školní družina a třídy prvního stupně spolupracovaly tradičně s Městskou knihovnou. Dlouhodobě spolupracujeme se Zoologickou zahradou Praha. Již několikátým rokem se zapojili do adopce zvířat. Tradičními akcemi naší školy je Výstava betlémů pořádaná v prosinci pod názvem Betlémská hvězda na které se podílejí základní školy, mateřské školy a jedinci z Prahy 7 a Prahy 8 a přehlídka školních amatérských divadelních souborů pod názvem Divadelní festival konaný v měsíci květnu ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 7 a základními a mateřskými školami Prahy 7. Dále spolupracujeme s DDM Praha 7 pořádá vědomostní olympiády z různých oborů a soutěže, se Sdružením Tereza, vzdělávacím projektem Planeta Země 3000 a dalšími. Významným dlouhodobým projektem, který byl zahájen ve školním roce 2012/2013 je projekt,,zdravá škola. V rámci projektu jsme provedli za pomoci zákonných zástupců průzkum stravování žáků anonymními dotazníky. Dotazníky vyhodnotila MUDr. Kateřina Cajthamlová, odbornice na výživu, a po vyhodnocení zahájila v naší škole sérii přednášek a besed na téma zdravé výživy. Lektoři Zdravé pětky z nadace Albert dětem na prvním stupni seznámili žáky s 5 základními zásadami zdravého stravování správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky a na druhém stupni dali žáků užitečné informace o kombinaci zdravých potravin, naučili je jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Žáci připravili občerstvení o 5 chodech. Každá třída během školního roku vyrobila svačinky pro ostatní třídy a připravila představení na téma zdravé výživy. Novou akcí měl být i plánovaný,,pochod TGM po určené trase s cílem na školním hřišti zakončený posezením s grilováním sobotní akce pro učitele, žáky a rodiče. Pochod překazily povodně a byl přesunut na září nového školního roku. 17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Naše škola je několikátý školní rok zapojena do celostátního projektu Ovoce do škol a projektu Mléko do škol. Ve školním roce 2012/2013 jsme se zúčastnili mezinárodního šetření Talis, které sledovalo především kvalitu výuky na 2. stupni a šetření MŠMT v oblasti využití ICT techniky. V rámci rozvoje využívání ICT techniky při výuce jsme získali od ÚMČ Praha 7 dvě interaktivní tabule a byli proškoleni v jejich využití. Jako všechny základní školy jsme se zúčastnili celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. 17

18 18. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2012/2013 naše škola žádala o tři granty: Přírodní učebna, projekt vyhlášen MŽP ve školním roce 2011/2012, grant jsme získali a realizace projektu proběhla v průběhu školního roku 2012/2013. V rámci projektu jsme vytvořili přírodní učebnu s arboretem Pomáháme vyrůst, projekt vyhlášený IKEA společně se sdružením Tereza určený ke zlepšení životního prostředí, grant jsme získali a použili k dalšímu vylepšení přírodní učebny Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 vyhlášen MŠMT, nemáme vyjádření 19. Zkušenosti s péčí o nadané žáky, žáci podle typu postižení, integrace žáků s dílčím výukovým oslabením Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Na základě doporučení PPP nebo SPC jsme v posledních letech neintegrovali žádného nadaného žáka. Máme žáky s nadprůměrným prospěchem a i ty motivujeme k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, ve kterých jsou výrazně nadprůměrní. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Škola se snaží nadaným studentům vytvářet příznivé sociální, emociální a pracovní klima. Nadaní žáci reprezentují školu v různých soutěžích. Nadané žáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Ve škole jsme měli ve školním roce několik žáků se školní neúspěšností, jejichž neúspěšnost není dána poruchami učení. Učitel pomáhal žákům se školní neúspěšností takto: zadává pravidelné úkoly, zadává práce pro domácí přípravu - dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem, možnost plnit zadané úkoly ve školním podpůrném klubu za asistence pedagoga užívá podpůrné aktivity oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu používá podpůrné pomůcky při samostatné práci přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, osy aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu individuálně pracuje se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva komunikuje s rodiči pravidelně, a to písemně prostřednictvím žákovské knížky, popřípadě pomocí pro tento účel zavedeného sešitu, ústně na pravidelných schůzkách (minimálně jednou během čtvrtletí), telefonicky dle nutnosti a potřeby - Ve školním roce 2012/2013 jsme s poruchami učení integrovali 15 žáků (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, rysy ADHD). Tito žáci mají individuální přístup v rámci běžné třídy základní školy. Obsah vzdělávání se zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Pedagogové mají zpracované individuální vzdělávací plány se zapracovanými doporučeními odborného pracovníka. Tyto plány podle potřeby mění a aktualizují. Individuální studijní plány učitelé konzultují s rodiči ve snaze získat je pro maximální spolupráci. Při klasifikaci integrovaných 18

19 žáků je postupováno podle Pokynu MŠMT o vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Všechny materiály týkající se integrovaných žáků jsou soustředěny u výchovné poradkyně. Podmínky vzdělávání integrovaných dětí v naší škole: učitel, který zná a respektuje specifické problémy žáka, pravidla individuální práce se žákem, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva přihlédnutí k charakteru poruchy při klasifikaci a hodnocení žáka ověřené postupy i nové metody náprav specifických poruch učení přehledné a strukturované prostředí, uspořádání třídy tak, aby mohly být uplatněny i potřeby žáka s edukativními problémy (nevyčleňovat jej, ale zabránit sekundárním poruchám chování), podmínky pro klidnou, samostatnou práci pravidelný režim dne (pravidelné procedury, jasně stanovená pravidla chování) pravidelná relaxace (uvolnění psychického napětí). dobrá komunikace školy s rodiči aktivní spolupráce s rodiči zaměřená na jednotnost přístupu vhodným způsobem vysvětlit ostatním dětem rozdílný přístup k hodnocení integrovaného žáka dát dítěti s integrací možnost zažít pocit úspěchu specifický přístup při hodnocení a klasifikaci integrovaných žáků se uplatňuje ve všech předmětech, do kterých se problémy promítají a kde se projevují 20. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Ve školním roce 2012/2013 byly v naší škole nabízeny: volitelné předměty: Informatika volitelná pro 2. stupeň Společenské vědy pro 2. stupeň Literatura a umění pro 2. Stupeň kroužky: pro 1. stupeň: Výtvarný kroužek Výroba doplňků Paličkovaná krajka Fotbal Florbal Vaření Keramický kroužek Hra na zobcovou flétnu Sportovní kroužek Vaření Angličtina Dovedné ruce Dramatický kroužek Moderní tanec pro 2. stupeň Korálkování nepovinné předměty 19

20 Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z anglického jazyka 21. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ V naší škole ve školním roce 2012/2013 nebyla otevřena přípravná třída. Od března do konce května se každé pondělí odpoledne konal kroužek pro předškoláky, kde pan učitel budoucí první třídy připravoval budoucí prvňáčky na bezproblémový vstup do první třídy. O tento kroužek byl velký zájem a bylo nutné ho posilovat ještě paní učitelkou. Přípravný ročník otevřeme ve školním roce 2013/2014. Cílem naší školy bylo a je poskytnout všem žákům základní vzdělání, předcházet komunikačním a adaptačním obtížím, pomáhat ve výchovně-vzdělávacím procesu žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde rodiče nejsou sami schopni svým dětem pomoci. Zároveň chceme aktivně zapojovat žáky do programu tak, aby se mohli seberealizovat a nehledali nevhodnou kompenzaci mimo školu. Nových žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí přichází na naši školu v každém školním roce několik. Důvodem je opakované stěhování sociálně slabých rodin s cílem najít práci a levnější ubytování. S nově příchozími žáky z těchto rodin nebyl problém, děti se adaptovaly rychle a začlenily se do kolektivu. Velkým přínosem pro rychlou adaptaci sociálně znevýhodněných žáků byla a je činnost bezprahového klubu Dixie, sídlícího v areálu školy, kde mnoho našich žáků tráví volný čas. Problémem ovšem zůstává finanční situace rodin. V minulém školním roce se vyskytly problémy se stravováním. Zjistili jsme, že minimálně dva z žáků naší školy nemá zaplacené obědy, protože jejich rodiče jsou ve špatné finanční situaci. Tuto záležitost jsme řešili s Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě. 22. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Určité procento žáků jsou cizí státní příslušníci. Všichni cizí státní příslušníci se velice dobře zapojují do vyučovacího procesu. Jediným problémem bývá zpočátku jazyková bariéra u nově příchozích. Jejich adaptabilita je však vysoká. Kromě ČJ ve své kmenové třídě navštěvují doučování ČJ zpravidla organizované sdružením META nebo klubem DIXIE. Cíle školy při vzdělávání cizinců v českém jazyce: seznámení se zvukovou podobou českého jazyka nácvik správné výslovnosti a intonace co nejblíže jazykové normě vytváření a rozvíjení slovní zásoby rozvíjení dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a jednoduše na ně reagovat v řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích seznámení s psanou podobou českého jazyka a se vzájemnými souvislostmi psané a zvukové podoby seznamování se s reáliemi, zvyky a konvencemi české společnost začlenění žáka do kolektivu třídy 20

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více