Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R."

Transkript

1 Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy

2 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy... 4 Mimoškolní a občanská sdružení při škole... 5 Komentář k tabulce:... 6 Komentář - údaje o škole... 7 Vzdělávací program školy Učební plán Počet žáků, tříd a hodin ve školním roce 2013/ Údaje o prospěchu a chování šk. rok 2013/ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Prospěch žáků Výsledky přijímacího řízení Odcházející žáci ze školy Zameškané hodiny Komentář - vzdělávací koncepce Kontrolní činnost Zápis k povinné školní docházce Volitelné nepovinné předměty a zájmové útvary Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/ Nepedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/ Vzdělávání pedagogických pracovníků - semináře DVPP ve šk. roce 2013/ Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/ Sportovní akce Hodnocení a přehled kulturně-vzdělávacích akcí a soutěží ve školním roce 2013/ Mimoškolní aktivity a tradiční akce pro děti a rodiče Prezentace ročníkových prací v 5. třídě Výtvarné soutěže ve školním roce 2013/ Spolupráce ZŠ v roce 2013/ Plán spolupráce ZŠ Koryčanské Paseky s MŠ

3 Spolupráce se střediskem volného času Spolupráce se Školskou radou Spolupráce s rodičovskou veřejností Prevence sociálně patologických jevů Další aktivity školy Výchovně vzdělávací činnost v roce 2013/ komentář Testování 3. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Testování 5. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Splnění hlavních úkolů vzdělávací práce ve školním roce 2013/ Prohlášení S výroční zprávou o činnosti školy za rok 2013/2014 byli pracovníci školy seznámeni Přílohy Hodnocení akcí s prvky ekologické výchovy ve školním roce 2013/ Využití počítačové učebny v roce 2013/ Hodnocení školní družiny za rok 2013/ Vyhodnocení MPP a celoročního plánu metodického sdružení ve školním roce 2013/ Spolupráce s mateřskou školou Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok Poselství žáků pro budoucí generace Prohlášení

4 Charakteristika školy Název školy: Sídlo: Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm Odloučená pracoviště škola nemá. Zřizovatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Adresa zřizovatele: Městský úřad, Masarykovo náměstí č. 128, Rožnov pod Radhoštěm Právní forma školy: Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k jako příspěvková organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu obecně platných právních předpisů. Původní zřizovací listina platná od byla změněna a doplněna ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. XV/4 ze dne a je uložena v ředitelně školy. Ředitelka školy: Radmila Máchová, jmenována do funkce Statutární zástupce: nemá Kontakt: telefon ředitelna školy 571/ školní družina 571/ kancelář školní jídelny 571/ Pracovník pro informace: Ľubica Bůžeková Jana Vrbková (informace o ŠJ) Zřízení školy: Škola byla založena k Zařazení do sítě škol: , s č. j. 337/ , poslední aktualizace v síti byla provedena s účinností od Kapacita školy: 180 žáků Identifikační číslo ředitelství v síti škol: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: školní družina - kapacita - 80 žáků, školní klub nemá, školní jídelna - kapacita 250 žáků Web školy: Rada školy: zřízena usnesením Rady města Rožnova pod Radhoštěm č. 1014/41 ze dne 1. listopadu

5 Mimoškolní a občanská sdružení při škole Nadační fond ZŠ Koryčanské Paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a Asociace základního školství ČR. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2013/2014: Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped. prac. /prac. ŠJ/ Počet žáků na ped. úvazek 1. stupeň ,6 7,41 18,5 2. stupeň Školní družina ,7 2,2 36,4 Školní klub Mateřská škola Školní jídelna X 122 X 2,7 X Jiné

6 Komentář k tabulce: Základní škola je neúplnou základní školou a jejím hlavním posláním je poskytovat základní vzdělání podle ŠVP ZV Sluníčková škola pro radostné učení. Škola poskytuje mravní, estetickou, pracovní, tělesnou, zdravotní, dopravní, rodinnou a ekologickou výchovu, výchovu žáků k ochraně člověka za mimořádných situací a práci s počítačem. Zajišťuje předcházení negativních jevů a užívání drog a má samostatného preventistu. Zajišťuje péči o žáky s poruchou učení a chování. Do školy byli zařazeni žáci z přidělených spádových oblastí a žáci, kteří byli přijati na žádost svých rodičů. Objekt školy je umístěn v lokalitě sídliště Koryčanské Paseky. Základní škola je patrová a její stáří je 26 let. V suterénu je umístěna ŠD. Byla zřízena tři oddělení školní družiny s počtem 80 dětí zařazených k Během školního roku docházelo ke změnám v počtu žáků v jednotlivých odděleních. Podle vyhlášky městského úřadu byl stanoven ode dne příspěvek rodičů na provoz školní družiny ve výši 100 Kč měsíčně na žáka a zůstal nezměněn i pro školní rok 2013/2014. Přízemí je využito pro dvě třídy, ředitelnu a kancelář, školní jídelnu a šatny. Ve školní jídelně, zajišťující stravování dětí a zaměstnanců školy a zaměstnanců zřizovatele, byl průměrný počet zapsaných strávníků 179. V poschodí jsou umístěny čtyři třídy, sborovna, odborná počítačová pracovna a dva kabinety pomůcek. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni a průběžně dochází k jeho obnově. V loňském roce opět proběhlo i zvelebování prostor školní zahrady, která za hezkého a teplého počasí slouží také jako učebny. Kapacita školy je šest kmenových tříd po 30 žácích. Škola má nedostatečnou kapacitu tělocvičny. A tak pronajímá celoročně pro výuku tělesné výchovy pro 4. a 5. ročník tělocvičnu v sousední budově gymnázia. Máme zde i školní hřiště s umělým povrchem, které využívá škola i školní družina. Základní škola Koryčanské Paseky vykonává hospodářskou činnost. 6

7 Komentář - údaje o škole Našim záměrem bylo vybudovat školu rodinného charakteru, školu netuctovou a snažili jsme se hledat pro ni osobitou podobu. Jelikož se naše škola nachází na sídlišti, došli jsme k závěru, že nebude ani sportovní, ani jazyková, ani výtvarná, či hudební. Chtěli jsme ji nabídnout absolutně všem dětem - školu hrou. Cílem bylo zbavit děti strachu, naučit je, že si při vyučování mohou nejen hrát, ale i pracovat volným tempem. Dále, že se musí umět ovládat a také pozorně naslouchat slovům učitele a zodpovědně plnit své úkoly. Cílem učitelů byla snaha o vyvážený soulad vědomostí s prožitky, které vedou k lásce ke všemu živému, zvyšují úroveň mezilidských vztahů a vytvořit prostředí, ve kterém by mohly i méně nadané děti být úspěšné. Vzdělávací program s uplatněním činnostního učení se stává školním programem založeným na radostné práci žáků. Učitel sám je při činnostních formách výuky organizátorem a průvodcem práce žáků. Zájem žáků, jejich vnitřní zaujetí pro řešení předkládaných problémů, jejich radost i z dílčích úspěchů, to vše přináší pocit vnitřního uspokojení také pro učitele. Prožívání každodenních drobných překvapení z někdy i nečekaných úspěchů žáků, které běžná výuka řadí mezi méně schopné, přináší učiteli radost, dává mu pocit naplnění a uvědomění si krásy učitelského povolání. Snažíme se co nejvíce dbát na zachování přirozené skladby žákovských kolektivů, nejlépe v počtu do 25 žáků. Je proto vhodné minimalizovat vyčleňování žáků talentovaných i žáků se sociálními, učebními nebo zdravotními problémy. Tyto problémy jsou zde řešeny vnitřní diferenciací, individualizací a samoučením. Pracovní postup k dosažení určitého učebního cíle se řídí nejen povahou probíraného učiva, ale též charakterem vývojového období žáků. Každý žák má nárok na individuální tempo, možnost chybování a znovu objevování, nápravy chyb, hodnocení podle individuálního pokroku v učení. Každý má mít prostor na individuální projev a názor, prostor pro vzájemnou komunikaci a spolupráci. Je třeba nadále kvalitativně prohlubovat pro žáky takové podmínky, ve kterých by cítili jistotu, bezpečí, sebedůvěru, sounáležitost, ve kterých by se mohli seberealizovat. V průběhu vyučování dbát na pozitivní ladění hodnotících soudů. Uvědomit si, že všechny neúspěchy žáků, obzvláště počáteční, nepříznivě dopadají na vztah žáků ke škole i k dalšímu učení, vztahu ke škole jako celku. Školu navštěvují převážně žáci ze sídliště Koryčanské Paseky. Pro rovnoměrné naplnění tříd rožnovských škol byli k docházce do této školy přičleněni žáci z části ulic Kulturní, Jaroňkova, Meziříčská, Oděská, Svazarmovská, Borová, Travinářská, Valašská, Pod Hrází a 1. Máje. Do školy dojíždělo celkem 7 žáků na žádost rodičů. Městským úřadem v Rožnově p. R. bylo stanoveno, že po ukončení 5. p. r. mají rodiče možnost výběru ze tří škol. Děti pokračují z 5. p. ročníku ve vzdělávání na ZŠ 5. května, ZŠ Pod Skalkou nebo ZŠ Videčská. Žáci, kteří 7

8 splní podmínky přijímacího řízení, se stávají studenty osmiletého Gymnázia v Rožnově pod Radhoštěm. V letošním roce bylo z naší školy přijato 5 žáků na Gymnázium. Základní škola Koryčanské Paseky vykonává hospodářskou činnost. Škola poskytovala obědy 150 strávníkům ve vlastním stravovacím zařízením. Vybavení školy je dostačující. Vzhledem k novému zateplení budovy, novému kabátku školy a zcela nové kuchyni, dnes máme nádhernou barevnou a pro hygienu vystačující školu. Naše škola má zájem, aby byla vybavena účelně a aby své vybavení účelně využívala. Ve školním roce 2013/2014 se kabinet pomůcek převážně rozrostl o pomůcky do českého jazyka a matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Naše škola si uvědomuje, že ani nejlepší vybavení nemůže nahradit realitu. Promyšlené a dobře připravené vycházky, exkurze, návštěvy muzeí, divadel, zoologických a botanických zahrad, knihoven atd., které učitelé vedou tak, aby dětem pomáhaly informace a zážitky strukturovat, aby navazovaly na vyučování a prohlubovaly ho, takové akce jsou známkou kvality. Učitelská knihovna obsahuje velké množství knih, k je to 957 ks v hodnotě ,22 Kč. Pro nedostatek financí letos do knihovny nepřibyla žádná nová kniha. Během loňského roku byla celá inventarizace převedena do elektronické podoby. Knihovna je umístěna ve sborovně a je učiteli hojně využívána, knihy používají ve vyučování ke zkvalitnění výuky a některé slouží také k sebevzdělávání pedagogů. Žákovská knihovna je umístěna ve třídě 1. A. Je zde k zaevidováno 250 ks knih za ,97 Kč. Je zde také obrovské množství starších knih, které škola kdysi dostala darem, a tyto knihy nemají naše inventární číslo. Stejně jako do učitelské knihovny, tak i do žákovské knihovny nepřibyla žádná nová kniha. Rovněž inventarizace žákovské knihovny byla převedena do elektronické podoby. Knihy si mohou půjčovat děti domů pro svoji vlastní četbu a učitelé si půjčují pro žáky knihy jako mimočítankovou četbu do vyučování. V letošním školním roce se počet výpůjček oproti jiným létům výrazně zvýšil a to především zásluhou dětí ze 4. třídy. Byl využíván školní pozemek v rámci pěstitelských prací. Učitelé a žáci se také zaměřili na obnovu, výsadbu a údržbu okrasné zeleně uvnitř i v okolí školy. Každý školní rok jsme se zapojili do programu mléčných svačinek, dodržování pitného režimu, celorepublikové akce Zdravé zuby. Neustále sbírali žáci za vydatné pomoci rodičů papír a plastové láhve. Každý měsíc byli vyhodnoceni a oceněni tři nejlepší sběrači ve třídách. Jako každoročně největší a nejočekávanější odměnou pro všechny sběrače byl závěrečný táborák se soutěžemi a ohňostrojem. 8

9 Celoročně v souladu se Školní preventivní strategií a metodickým sdružením školy byly v jednotlivých třídách i školní družině vedeny rozhovory, hry a jiné činnosti zaměřené na prevenci negativních jevů ve společnosti. Jednou až dvakrát týdně probíhaly také relace ve školním rozhlase zaměřené nejen k různým výročím, ale i tematicky zaměřené na přírodu, ekologii, bezpečnost. Samozřejmostí se stalo také připomenutí a blahopřání k narozeninám a svátkům dětí. Na vysílání školního rozhlasu se podílely zejména vychovatelky ŠD a žáci 4. a 5. ročníku. V novém školním roce budeme opět usilovat o maximální efektivnost vyučovacího procesu: promyšlenou přípravou na tvořivé učení žáků motivací žáků využíváním alternativních prvků při výuce správnou organizací samostatné práce žáků používáním vhodného názoru výměnou zkušeností získáváním nových poznatků ze seminářů a samostudia ověřováním teoretických znalostí žáků v praxi Učit je: systematické práci s učebnicí vyhledávat údaje v encyklopediích pracovat se slovníky, přehledy, seznamy, řády třídit získané informace a využívat je vyhledávat zdroje informací soustředěné práci v omezeném časovém úseku zdravému sebevědomí zodpovědnosti za vykonanou práci správné komunikaci ústní i písemné důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Samostudiem získávat nové podněty pro pedagogickou činnost, měsíčně se podílet na neustálém dotváření rámcově vzdělávacím programu. V počítačovém kroužku a NP děti seznamovat s internetem a počítačovou technikou. Zajistit provoz počítačů pro děti ŠD a umožnit jim poznání a manipulace s přístrojem. 9

10 Vzdělávací program školy vzdělávací program ŠVP č. j. MŠMT Sluníčková škola pro radostné učení. školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků Učební plán Předměty a hodinová dotace v jednotlivých ročnících. Třída 1. A 1. B Předměty Český jazyk Cizí jazyk AJ Prvouka Vlastivěda 2 2 Matematika Přírodověda 1 2 Informatika 1+1 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova Týdenní počet hodin Celkem 150 hodin Nepovinné předměty AJ 1 PC 1 Pohybové hry 1 spol. spol. spol. spol. spol. Zpívánky 1 spol. spol. spol. spol. Flétnička 1 spol. spol. spol. spol. spol. Celkem 5 hodin Vyučování žáků se specifickou poruchou 4 hodiny. 10

11 Počet žáků, tříd a hodin ve školním roce 2013/14 Počet týdenních hodin Celkem Dělení tříd Ročník žáků tříd dle osnov HV ČJ PČ Ostatní AJ, M, Tv, IT Celkem h. týdně Výuka plavání probíhala v kurzech přípravných, základních a zdokonalovacích. Byla vedena instruktory Plavecké školy. Přípravnými kurzy prošli žáci všech 1. a 2. tříd, základního kurzu se zúčastnili všichni žáci 3. a 4. třídy. Zdokonalovacích kurzů využili žáci 5. tříd. Přípravné a zdokonalovací kurzy hradili rodiče. Žáci 4. ročníku absolvovali během měsíců duben a květen kurz dopravní výchovy včetně praktických jízd na kole. Školní výuka byla doplňována vlastivědnými vycházkami a exkurzi. Čtenářský zájem obohacovala i mimočítanková četba a možnost zapůjčení knih ve školní žákovské knihovně. Nejlepší čtenáři byli v rámci tříd, ročníků a školy vyhodnoceni a odměněni knihou. Společně také navštívili dětské oddělení Městské knihovny v Rožnově. Na konci roku v rámci soutěže o nejlepšího komentátora školy, jsme měli téma oblíbená kniha. V rámci výchovy k péči o životní prostředí jsme opět jako v uplynulém školním roce přistoupili učitelé se žáky k třídění odpadu, všichni žáci školy se zapojili do sběru PET lahví a za celý rok jsme CELKEM nasbírali ks a papíru CELKEM ,6 kg (obsadili jsme 4. místo v severní Moravě a 2. místo v rámci Rožnova). Jednotlivé třídy také udržovaly pořádek kolem školy. Tato sběrová akce za účelem šetření naší země, byla velice zdařilá a měla odezvu i u Městského úřadu v Rožnově. 11

12 Údaje o prospěchu a chování šk. rok 2013/2014 třída pololetí počet žáků pochvaly (ŽK) pochvaly (vysv.) napomenutí TU třídní důtka ředitelská důtka prospělo vyznamenání I.A samé 1 neprospělo l.b II III IV V Celkem pololetí Prospělo s vyznamenáním z toho samé jedničky % ,6% 79 59,46% 2. pololetí Prospělo z toho s vyznamenáním z toho samé jedničky % ,86% 65 49,61% Na konci školního roku 2013/2014 prospělo všech 131 žáků což je 100% a postoupí do vyššího ročníku. Bylo uděleno celkem 41 pochval na vysvědčení, za vzorné plnění školních povinností, reprezentaci školy, sběr papíru a plastu. Během roku nebylo uděleno žádné napomenutí třídního učitele. Třídní důtky byly uděleny 3, jedna ve 2. třídě za nevhodné chování k dohlížející učitelce, a dvě v 5. třídě za vymazání zprávy z deníčku a žákovské knížky, za zapomínání pomůcek a domácích úkolů a špatnou domácí přípravu. Snížený stupeň z chování nebyl uložen. 12

13 třída žáci s dostatečnou předmět 2. 1 ČJ 5. 3 Čj, M, jiné předměty celkem Dostatečných žáků 4 (3,05%). Žádný nedostatečný žák. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Druh postižení ročník počet žáků Sluchové postižení 4. 1 Zrakové postižení 1. A, 1. B, 2., 3., 4., S vadami řeči = logoped. péče 1. A, 1. B, 2., 3. 5 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývoj. poruchami učení 3. 3 S vývoj. poruchami chování 3., žáci byli při klasifikaci zohledněni z důvodu prokázané poruchy učení. Na škole jsou tři žáci, kterým byla poskytnuta dotace 60 minut individuální nápravy dysfunkce (dále AND). Dvě žákyně druhého ročníku jsou vzdělávány podle ŠVP ZV Sluníčková škola pro radostné učení. Doložka pro žáky s LMP. Mimořádně nadaní žáci Ve škole byl jeden žák s doporučením školského poradenského zařízení mimořádně nadaný žák. Žák má mimořádné nadání pro matematiku a byl veden jako žák nadaný. Navštěvuje výuku matematiky ve vyšším ročníku. Podpora talentovaných žáků: soutěže s různým zaměřením: recitační, výtvarná, čtenářská, sportovní a školní matematické olympiády. Pro žáky, kteří mají zájem o studium na víceletém gymnáziu, pořádá škola semináře z matematiky a z českého jazyka. Prospěch žáků třída průměr I. A 1,042 I. B 1, , , , ,484 celkem 1,186 Průměrný prospěch žáků na škole je 1,

14 Výsledky přijímacího řízení Počet žáků přijatých na osmileté gymnázium 5. Odcházející žáci ze školy Počet přijatých Typ školy z V. tř. ZŠ Pod Skalkou 2 ZŠ 5. května 10 ZŠ Videčská 7 kam z ročníku ZŠ Zlín 1. B ZŠ Zlín 3. ZŠ Valašské Meziříčí 3. ZŠ Sedmikráska 0 Jiná ZŠ 1 Zameškané hodiny Omluvené hodiny 1. pololetí 2. pololetí Průměr na žáka Neomluvené hodiny Průměr na žáka Omluvené hodiny Průměr na žáka Neomluvené hodiny Průměr na žáka 1.A , , B , , tř , tř , , tř , , tř , , celkem , , Za rok žáci zameškali vyučovacích hodin, na žáka připadá 76,66 hodin. Neomluvené hodiny nejsou. 14

15 Komentář - vzdělávací koncepce Národní škola Obecná škola Jiné ŠVP Sluníčková škola pro radostné učení ročník 130 žáků Každá učitelka pracovala podle měsíčních tematických plánů, které měla rozpracovány do jednotlivých předmětů a které vycházely ze ŠVP a osnov. V plánech učiva si každá učitelka nechávala dostatečnou časovou rezervu na opakování a procvičení učiva, případně na dobrání učiva v době zvýšené nemocnosti. Příznivě ovlivnilo časový harmonogram probíraného učiva i zúžení učiva osnov v některých předmětech a ročnících. Základní učivo bylo probráno ve všech ročnících v termínu do konce května a červen věnovaly učitelky docvičení a utvrzování učiva. Ve 3., 4. a 5. ročníku byla prováděna dělená výuka AJ. 3. p. r. 21 žáků Aj 4. p. r. 28 žáků Aj 5. p. r. 25 žáků Aj Celkem prošlo výukou 74 žáků AJ Všechny paní učitelky navštěvovaly v minulých letech speciální jazykový kurz JAME. Žáci všech tříd prošli plaveckým výcvikem pod odborným vedením instruktorů plavecké školy při TJ v Rožnově p. R. Ze 130 žáků absolvovalo výcvik 120 žáků (10 ze zdravotních důvodů). 15

16 Kontrolní činnost V roce 2013 byla v Základní škole Koryčanské Paseky provedena: Veřejnoprávní kontrola, kterou provedl zřizovatel Rožnov pod Radhoštěm. Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými finančními prostředky PO ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, dále zjištění přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly podle 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole a zjištění věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví podle 8 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Kontrola byla provedena dne , kontrolované období rok Veřejnoprávní kontrola neuložila žádná opatření k nápravě podle 18, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. Stav BOZP zkontroloval Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Provedl PaedDr. Pavel Štěpán dne V roce 2013 byla provedena na Základní škole Koryčanské Paseky inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. d/ a e/ zákona č. 561/ Kontrolní činnost provedla Česká školní inspekce Zlínský inspektorát, Zlín ve dnech února Předmětem kontrolní činnosti byla: veřejnoprávní kontrola využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých škole ze státního rozpočtu za rok Kontrolovaným obdobím byl rok 2012 k datu kontroly státní kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ školy/školského zařízení, pro který školské zařízení zajišťuje služby. Kontrolovaným obdobím pro státní kontrolu byl školní rok 2011/2012 do data kontroly. Při kontrolní činnosti nebyly kontrolním orgánem zjištěny nedostatky, a z toho důvodu nebylo požadováno přijetí opatření. V roce 2013 byly provedeny další kontroly kontrolními a inspekčními orgány: kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna Vsetín. Termín kontroly: , kontrolované období leden 2011 až duben 2013 k Opatření k nápravě vůči kontrolované organizaci kontrolní orgán neuložil. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolu provedla OSSZ Vsetín. Termín kontroly: , kontrolované období od do Opatření k nápravě vůči kontrolované organizaci kontrolní orgán neuložil. V roce 2013 kromě výše uvedených kontrol neproběhla žádná další kontrola kontrolními a inspekčními orgány. 16

17 Zápis k povinné školní docházce Počet prvních Počet dětí přijatých Z toho počet dětí starších 6-ti let Počet odkladů pro tříd do prvních tříd (nástup po odkladu) školní rok 2014/ Volitelné nepovinné předměty a zájmové útvary Název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Pohybové hry 25 Anglický jazyk (2. tř.) 13 PC 8 Flétnička 13 Zpívánky 26 počet Název kroužku zařazených žáků Tvořivé činnosti 28 Anglický jazyk 24 Aerobic 17 Práce na PC 31 Míčové hry 19 Přírodovědný 19 17

18 Pedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014 Počet fyz. osob (uč. + ŠD) Přepočtené úvazky Interní pracovníci ,67 + 2,3 Externí pracovníci 0 0 Pracovník Úvazek Kvalifikace a odbornost Délka praxe Věk Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná 1. st Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná 1. st Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná 1. st Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná 1. st Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná 1. st Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná 1. st Ředitelka školy 1,0 Kvalifikovaná 1. st Vychovatelka ŠD 1,0 Kvalifikovaná Vychovatelka ŠD 1,0 Kvalifikovaná Vychovatelka ŠD 0,3 Nekvalifikovaná 2 46 Asistentka 0,67 Kvalifikovaná 2 46 Průměrný věk pedagogických pracovníků (učitelé + ŠD) na škole je 47,18. 18

19 Nepedagogičtí pracovníci ve šk. roce 2013/2014 Pracovník Úvazek Kvalifikace a odbornost Délka praxe Věk Ekonomka 0,5 Kvalifikovaná Školník 0,9 Kvalifikovaný Uklízečka 1,0 37 Vedoucí školní jídelny 0,5 Kvalifikovaná Kuchařka 1,0 Kvalifikovaný Pomocná kuchařka 1,

20 Vzdělávání pedagogických pracovníků - semináře DVPP ve šk. roce 2013/2014 číslo akce druh akce jména účastníků cena celkem Kč 6495/ "Anglický jazyk činnostně G.Picková, P.Ondryášová ve 4. ročníku" Z.Bařáková, O.Tomková "Prevence šikany na 1. st." Mgr. P. Ondryášová / "Vybrané problémy aplikace Mgr. Radmila Máchová právních předpisů ve školství" 40208/ "Poruchy pozornosti,adhd, ADD P.Ondryášová, G.Picková, poruchy autistického centra" Z.Bařáková 21978/ "Rizikové jevy u dětí a mládeže" N.Konečná, M.Petřeková "Zákon o pedag. pracovnících a pracovně-právní problematika ve školství" Mgr. Radmila Máchová / Mgr. Olga Tomková "Aktivizační 6495/ "Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku" Mgr. Olga Tomková angličtina" 38912/ "Rozvoj motoriky u dětí předšk. věku a mladšího šk. věku" Mgr. G. Picková / "Psychomotorické hry a cvičení" Mgr. Zdenka Bařáková / "Vzdělávání managmentu Mgr. Radmila Máchová škol a školských zařízení" "Dopravní výchova pro 1. st. " Z.Bařáková, P.Ondryášová Celkem DVPP: Vzdělávání ostatních zaměstnanců číslo akce druh akce jména účastníků cena celkem Kč "Majetek v účetní praxi PO a inventarizace majetku v 2013"s Lubica Bůžeková "Aktuality v účetnictví v přísp. Lubica Bůžeková organizacích" "Seminář pro vedoucí ŠJ" Ing. Lenka Krčmářová Celkem vzdělávání správních zaměstnanců:

21 Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 Sportovní akce Celkový počet akcí: 8 Přehled sportovních akcí: Běh za zdravím: konané dne Účast 19 žáků z naší školy Výsledky: 2. místo: žák 5. třídy Turnaj žáků 3. tříd v sálové kopané konaný dne Účast 11 žáků z naší školy Výsledky: 1. místo Turnaj ve florbalu konaný dne Účast 10 žáků z naší školy Výsledky: bez umístění do 3. místa Vánoční plavecké závody: konané dne Účast 8 žáků z naší školy Výsledky: 2. místo: žák 3. třídy 4. místo: 2 žáci 4. třídy Šplh o tyči: konaný dne Účast 12 žáků z naší školy Výsledky: 2. místo: žák 2. třídy Vybíjená okrskové kolo konaný dne Účast 11 žáků z naší školy Výsledky: bez umístění do 3. místa Lehkoatletický čtyřboj konaný dne Účast 9 žáků z naší školy Výsledky: 1. místo: žák 5. třídy 2. místo: žák 2. třídy a žákyně 4. třídy 3. místo: žák 4. třídy 21

22 Rožnovská olympiáda konaná dne Celkové umístění mezi školami 1. stupně: 6. místo - Lehká atletika: Účast 15 žáků z naší školy Výsledky: 1. a 3. místo ve skoku do dálky 1. místo v běhu na 50m - Plavání: Účast 8 žáků z naší školy Výsledky: 2. místo - Vybíjená: Účast 10 žáků z naší školy Výsledky: 6. místo - Malá kopaná: Účast 10 žáků z naší školy Výsledky: 6. místo - Malá házená: Účast 10 žáků z naší školy Výsledky: 4. místo 22

23 Hodnocení a přehled kulturně-vzdělávacích akcí a soutěží ve školním roce 2013/ Akce pro třídu v rámci minimálně preventivního programu pořádaná Městskou policií Rožnov pod Radhoštěm Koncert Abraka muzika jedná se o interaktivní didaktický pořad realizovaný formou hudebního divadla. Kapela na místě společně s žáky vytváří modelové situace, k nimž se vyjadřuje prostřednictvím komentářů, dialogů i dramatických a hudebních vstupů. Tentokrát byl program zaměřen na finanční gramotnost Hledání babího léta dopolední cvičení v přírodě s programem a úkoly z nejrůznějších oblastí a předmětů. Odpolední setkání s rodiči, vycházka rodinných týmů po trase v okolí školy, plnění úkolů, kvízů a soutěží Exkurze v Olomouci žáci 4. třídy Vyhlášení nejlepších sběračů pet lahví na městském úřadě Interaktivně-multimediální geografický projekt Madagaskar pro žáky tř. v kině Panorama Divadlo loutek v Ostravě představení Čtyřlístek zasahuje shlédli všichni žáci naší školy, od první až po pátou třídu Návštěva Valašského muzea v přírodě výchovně vzdělávací 23

24 pořad pro žáky 4. a 5. třídy Barvíři modrotisku. Díky tomuto programu se žáci seznámili s historií techniky modrotisku i se samotnou prací barvíře. Nahlédli do staré barvířské dílny a prakticky si vyzkoušeli tisk a malování rezerváží na plátno Účast žáků naší školy na logické olympiádě ve Zlíně Proběhl 14. ročník pěvecké soutěže Caruso show. Tato akce je mezi dětmi velmi oblíbená a vždy se do školního kola přihlásí několik desítek žáků. Finalisté této soutěže dále postupují do pěvecké soutěže Rožnovský slavíček a se žáci, jako každý rok, zúčastnili výchovných koncertů pro žáky pořádaných Základní uměleckou školou Rožnov p. R. V listopadu proběhla také v 1. A i 1. B tradiční Slavnost slabikáře doba, kdy naši nejmladší žáčci dokončili práci v Živé abecedě a nastal čas k předání Slabikářů. Této slavnosti se účastní patroni našich prvňáčku, žáci pátých tříd, a samozřejmě také rodiče žáků. Jistou tradicí této slavnosti se stal i typický dort, který udělá sladkou tečku za prací v Živé abecedě. 24

25 V prosinci byla oceněna žákyně 4. třídy, Michaela Žárská, za svou výtvarnou práci na téma Valašská zima na poštovní známce Mikulášská nadílka. Každoročně nás navštíví Mikuláš s čertem a andělem. Hodným dětem přináší sladkou mikulášskou nadílku a těm méně hodným pokárání a pobídnutí, aby své chování do příštího roku napravili Vystoupení žáků naší školy na svazu žen Den otevřených dveří, aneb řemeslné dílny. V tento den se třídy proměnily ve výrobní dílny a vánoční stánky. Děti v každé třídě vyráběly vánoční ozdoby, svícny, věnce, dekorace, které následně nabízely k prodeji. Děti bavila jak samotná výroba dekorací, tak jejich prodej Návštěva všech tříd Valašského muzea v přírodě program Vánoce na dědině. Pracovníci muzea se proměnili v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky a žáci se s nimi vydali na vánoční cestu do minulého století. V oživlých staveních žáci poznali ruční výrobu výšivek, svíček, výrobků z textilu, papíru či vánočních ozdob na stromeček. Nahlédli pod ruce ženám spřádajícím vlnu a len na kolovratech či řezbáři, který vyřezával betlém. 25

26 Na závěr kalendářního roku se tradičně setkáváme v tělocvičně, abychom si připomněli, co všechno hezkého jsme spolu v daném roce prožili. Nedílnou součástí dopoledne se stal také koncert Děti dětem, kdy sami žáci připraví hudební, divadelní, dramatický či jiný program. Na závěr nechybí novoroční přípitek Návštěva Beskydského divadla v Novém Jičíně představení Pinokio. V prvním pololetí se všechny třídy vystřídaly na úvodních knihovnických lekcích v městské knihovně Slavnostní předávání pololetního vysvědčení výjimečná událost zejména pro žáky 1. třídy. 12. a proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd. Každoročně na předškoláky, budoucí prvňáčky, čekají již ve vestibulu školy žáci 4. a 5. třídy převlečeni v kostýmech pohádkových bytostí, aby nově příchozí dětí přivítali a doprovázeli je po celou dobu zápisu nám odpoledne zpříjemnila chvilka poezie. Na naší škole totiž proběhlo školní kolo v recitaci. Během ledna vybraly paní učitelky z každé třídy tři nejlepší recitátory a ti se prezentovali ve školním kole. Ze školního kola byli vybráni zástupci do okrskového kola: 0. kategorie: Greta Fuljerová a Šimon Vrzala 1. kategorie: Valerie Kubějová a Ondřej Kvapil 2. kategorie: Barbora Přikrylová a Adéla Pašková 26

27 Okrskové kolo proběhlo 20. února na ZŠ Videčská. Naši recitátoři zde zabodovali a získali krásná umístění: Greta Fuljerová 3. místo Barbora Přikrylová 1. místo Adéla Pašková 2. místo Tyto žákyně postoupily do okresního kola, které proběhlo na Základní umělecké škole. V okresním kole se již naše recitátorky neprosadily, ale i tak jim patří velká gratulace a poděkování si naši žáčci pod vedením paní ředitelky a paní vychovatelky připravili pásmo k příležitosti Vítání občánků na Městském úřadě v Rožnově p. R Karneval. Karneval a caruso show patří k nejoblíbenějším akcím v naší škole. Pro děti je připraveno bohaté občerstvení, soutěže, kolo štěstí a diskotéka. Karneval končívá ve večerních hodinách, a přesto se ještě mnohým nechce domů pořádali žáci 5. třídy veletrh cestovního ruchu. Tato akce se na naší škole stala již tradicí a je u žáků velmi oblíbená. Ve třídě vznikne řada cestovních kanceláří nabízejících zájezdy do nejrůznějších evropských destinací. Žáci si touto formou rozšiřují nejen zeměpisné učivo, ale i matematické vědomosti, sociální dovednosti, kreativní myšlení Matematická soutěž pro žáky třídy Matematický klokan. 27

28 25.3. Den vody - projekt, který probíhá na naší škole už poněkolikáté, ale každoročně je obohacen o něco nového, nečekaného, zajímavého. Téměř všechny prostory školy jsou laděny do modrých barev. Žáci se během projektové výuky dozvídají mnoho nového o životu ve vodě a kolem ní. V letošním roce první a druhá třída vyrazila k řece Bečvě, třetí třída zamířila do úpravny vody v Rožnově a čtvrtá a pátá třída jela na lektorský program ke dni vody pořádaný zámkem Kinských ve Valašském Meziříčí Den naruby je den, kdy si děti mohou zkusit, jaké to je, být učitelem. Tento den mají paní učitelky svátek a tak si mohou na okamžik odpočinout ve školní lavici. Kantorskou práci převezmou do svých rukou samotní žáci O pokad strýca Juřáša je literární soutěž určená pro děti 1. až 9. třídy ZŠ. Knihovna ji vypisuje již po několik let, každý rok vždy s novým tématem. Letošní třináctý ročník nesl motto: Nejmoudřejší je číslo. Děti základních škol mohli soutěžit v kategorii próza, poezie či komiks. Díla, která uspěla v místním kole, postupují do kola okresního, a na závěr jsou vyhodnoceni nejlepší autoři z celého kraje. Průměrně se účastní městského kola cca 100 dětí. Žáci naší školy získali tato ocenění: V kategorii próza 5. třída zvítězila: Pavla Czekajová s povídkou Pátek třináctýho. Druhé a třetí místo obsadily žákyně: Tereza Bohuslavová a Kateřina Fusková. V kategorii komiks byla udělena zvláštní cena: Adéle Paškové za netradičně pojatý komiks s názvem Lze vše spočítat? Tyto oceněné práce postoupily do okresního kola soutěže pořádaného v letošním roce v Masarykově veřejné knihovně Vsetín. Věříme, že si v nadregionální konkurenci dobře povedou a nezbývá než jim držet palce. 28

29 4.4. Jako každý rok, i letos, pořádalo oddělení Umělecký projev při Středisku volného času v Rožnově p. R. již patnáctý ročník tradiční soutěžní přehlídky malých i větších zpěváků a zpěvaček Rožnovský slavíček. Soutěž se konala v pátek 4. dubna v sále Společenského domu v Rožnově. Získali jsme tato umístění: V kategorii jednotlivců: 1. místo Viktorie Pánková 3. místo Adéla Pašková V kategorii skupiny: 1. místo Marie Lázničková a Beáta Klimszová 2. místo Martin Kawecki a Kateřina Zapletalová V kategorii skupiny + choreografie: 1. místo sourozenci Marie a Jakub Ondřejkovi 2.4. Exkurze pro 4. a 5. třídu BRNO. V dubnu proběhla výtvarná soutěž s názvem: FAUNA A FLÓRA BESKYD NA POŠTOVNÍ ZNÁMCE. Za svou výtvarnou práci získala 3. místo Adéla Pašková, žákyně 5. třídy. Další výtvarná soutěž, do které se naši žáci zapojili, nesla název DEN ZEMĚ. V této soutěži byla oceněna 3. místem práce Kateřiny Kroužecké, žákyně 3. třídy Beseda s městskou policií pro třídu Návštěva ZOO Lešná. V letošním roce jsme se rozhodli oslavit Den Země návštěvou zoologické zahrady. Samotná prohlídka zoo byla obohacena o letkorské programy pro jednotlivé třídy. 1. třída se dozvěděla více o lachtanech, vydrách, plameňácích a tučňácích, pro 2. a 3. třídu byl připraven výklad o lachtanech a savcích Jižní Ameriky a 4. a 5. třída absolvovala program zaměřen na africkou savanu (žirafy, sloni, ) Mezinárodní festival dětí a mládeže jednalo se o mezinárodní přehlídky dovedností dětí a mládeže, jednotlivců i skupin v oblasti: zpěvu, herectví, pohybu, moderní nebo lidového tance, baletu, gymnastiky, sportovní exhibice, modelingu, kultury mluveného slova. Festivalu se zúčastnilo více než stotřicet dětí z České republiky, Polska a Slovenska. Nechyběla ani účast žáků naší školy. 29

30 Zájezd do Vídně pro žáky 4. a 5. třídy a jsme se žáky navštívili druhou řadu výchovných koncertů pro žáky pořádanou ZUŠ, tentokrát pásma z oboru literárně-dramatického. Moudrá sovička. Každý rok pořádá SVČ vědomostní soutěž, která prověří logické myšlení, spolupráci, postřeh a rozvahu členů celého družstva. Den matek. Každá třída si připravila oslavu tohoto svátku podle svých představ. Paní učitelky spolu s dětmi připravily pro maminky příjemné setkání v podobě výletu nebo posezení. PROJEKT ZÁLOŽKA SPOJUJE Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě vyhlásila již 4. ročník tohoto projektu. Cíl projektu - podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými dětmi prostřednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobili. Letošní ročník byl ale trochu náročnější, protože téma bylo dané a pro všechny závazné - namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu. Celkem se do projektu zapojilo 190 škol, žáků, z toho žáci 1. stupně: Naší škole se podařilo navázat bližší přátelství s partnerskou slovenskou školou nás navštívili žáci ze Slovenska. Prohlédli si naší školu, strávili společně s našimi žáky sportovní dopoledne a v odpoledních hodinách se vypravili do Valašského muzea v přírodě. V příštím školním roce by mělo dojít k výměně pobytu. Naši žáci by měli tedy navštívit slovenskou základní školu. Tato spolupráce, či přátelství vzniklo jen díky projektu: Záložka spojuje. V měsíci červnu proběhlo tradiční pasování prvňáčků na čtenáře v městské knihovně. 30

31 4. 6. Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ v Janíkově stodole. Žáci mohli obdivovat krásnou hudbu, kostýmy a umění malých a mladých baletek Koncert Abraka muzika interaktivní didaktický hudební pořad tentokráte na téma: Internetová gramotnost Závěrečný táborák s ohňostrojem patří k tradičním akcím naší školy. Bez této akce si neumíme závěr školního roku ani představit. Setkáme se s rodiči, připravíme pro děti soutěže se sladkými odměnami, opékáme špekáčky a samotný večer uzavřeme oslňujícím ohňostrojem Vyhodnocení nejlepších sběračů starého papíru. Odměny za 4. místo ve sběru papíru ve středomoravském kraji nám přivezli pracovníci společnosti ASA. Tohoto slavnostního vyhodnocení se účastnila i starostka města M. Blinková a regionální televize Beskyd. Děti byly odměněny pěknými cenami a velkou pochvalou jak od paní ředitelky, tak od paní starostky Komentátor školy. Mezi stěžejní cíle naší výuky patří také podpora čtenářské gramotnosti u žáků, proto je celoročně vedeme k četbě. Tento cíl ještě podporujeme na konci školního roku řečnickou soutěží pod názvem komentátor školy. Necháme vybrané žáky vystoupit před ostatními, aby pohovořili o nějaké pěkné, zajímavé, poučné, dobrodružné nebo veselé knize, kterou přečetli, nebo aby popovídali příběh na dané téma Slavnostní rozloučení s páťáky v tělocvičně bývá obvykle dojemné a často doprovázeno slzami. Žáci za pět let na naší škole prožili řadu nezapomenutelných okamžiků, vytvořili si mnohdy silné citové vazby s učiteli, se spolužáky, a proto není divu, že je pro ně loučení tak těžké. Při této příležitosti nás každoročně navštíví nějaký host. Letos to byla starostka města Rožnova - Markéta Blinková. Přejeme všem žákům, ať ty nové začátky, v novém školním roce, v nové škole, jsou plné úspěchů, touhy, úsilí, úcty a uznání. 31

32 Mimoškolní aktivity a tradiční akce pro děti a rodiče Hledání babího léta netradiční setkání rodičů, dětí a pedagogů při plnění úkolů po trase (pomoc, solidarita) Uspávání Koryčanských broučků Veselý dráček Vánoční besídky Den otevřených dveří Dětský karneval Večírek školy Den matek Škola v přírodě Závěrečný táborák společná podvečerní procházka po okolí s lampiony pouštění draků s rodiči tradiční předvánoční setkání s rodiči a prarodiči řemeslné vánoční dílny soutěže, hry, tanec pro rodiče s hudbou, programem dětí, bohatou tombolou neformální programy pro maminky pobyty dětí některých tříd v jiném prostředí s doprovodem a pomocí rodičů soutěže, hry, sportovní disciplíny s rodiči Další akce pro rodiče mimo třídní schůzky a konzultace Ukázkové hodiny v prvním ročníku (i v jiných ročnících) Slavnost Slabikáře (pro rodiče prvňáčků) Veletrh cestovního ruchu (projekt připravují žáci 5. třídy v rámci hodin vlastivědy) 32

33 Prezentace ročníkových prací v 5. třídě Podle nového školního vzdělávacího programu děti vypracovávají na závěr 3. ročníku (konec 1. období 1. stupně ZŠ) a 5. ročníku (konec 2. období 1. stupně ZŠ) ročníkové práce, které mají prověřit, jak zvládly učivo daného období, jak se naučily pracovat samostatně, dlouhodobě a systematicky. Práce také prověří, jak děti umí najít, třídit a zpracovat informace. (Kompetence komunikativní, sociální, občanské, pracovní, k učení, k řešení problémů.) Cílem tedy bylo zjistit, jak je žák schopen takto pracovat a odevzdat ucelenou práci. Protože nemělo jít jen o stahování a kopírování informací z internetu a opisování encyklopedií, měl každý přidat něco tvořivého sám, být aktivní ve zvolené oblasti. Práce měla být završením výuky na 1. stupni základní školy. Každý si mohl vybrat téma, které mu vyhovuje, tedy podle svého zájmu a přidat něco ze svých zkušeností. Výběr tématu byl velmi důležitý a děti měly na rozmyšlení několik měsíců. Mohly se při výběru poradit jak s rodiči, tak s třídní učitelkou. V průběhu školního roku (zejména ve druhém pololetí) jsme ve škole několikrát konzultovali výběr témat, rozsah práce a používané zdroje informací. Ne všichni ale věnovali tvorbě ročníkové práce potřebný čas a takový přístup se projevil na její kvalitě. Následně je přístup dětí posouzen v individuálním hodnocení ročníkových prací. Naštěstí zcela odbytá práce byla pouze jedna, ostatní byly moc hezké a některé poučné a zajímavé. Součástí hodnocení bude také posouzení prezentace před spolužáky, žáky čtvrtého ročníku a rodiči, kdy děti za pomoci interaktivní tabule seznámily přítomné se svojí ročníkovou prací. Ročníkovou práci na vlastní téma v naší třídě psalo všech 25 žáků. Většina žáků si vybrala sport, převážně kluci, také zvířata nebo zájmové činnosti. Od března i dřív se žáci rozhodovali, jaké téma si zvolí a postupně začali shromažďovat potřebné informace ke své práci z encyklopedií, knih, časopisů, internetu i vlastních zdrojů, také od rodičů či prarodičů. Žáci měli představu, jak má vypadat ročníková práce. Minulý rok se byli podívat na prezentaci ročníkových prací páťáků a v letošním roce jim tuto práci připomněla také paní učitelka Šlachtová, kterou jsem požádala o pomoc při obrázkové verzi v PowerPointu. Ve třídě jsme měli na ukázku i tištěnou ročníkovou práci bývalé žákyně 5. třídy. Mohli se radit i s paní učitelkou, opravovat práci a vylepšovat ji do konečné verze. Většina žáků tuto možnost využila. Svou práci žáci zpracovávali na počítači sami společně s rodiči, sourozenci 33

34 Ročníková práce v 5. ročníku obsahuje: úvod, historii, pravidla, popis, rozdělení, obrázky, zajímavosti, vlastní zkušenosti a použité zdroje. Nejčastější téma: sport, zvíře Nejzajímavější téma: geocaching, capoeira, nakupování Všichni žáci zvládli svou práci velmi dobře. Své práce žáci prezentovali dopoledne června žákům 1. ročníků, 4. ročníku a 16 žáků také odpoledne svým rodičům i paní ředitelce. Úspěch práce záležel také na plynulém přečtení práce, vlastní prezentaci s obrázky a zodpovězení otázek k danému tématu. Vlastní prezentaci své práce si žáci stále vylepšovali (někteří žáci si mohli vyzkoušet svou prezentaci i podruhé, byli úžasní). 34

35 Výtvarné soutěže ve školním roce 2013/2014 Ve školním roce jsme se zúčastnili 10 výtvarných soutěží. V září: 1 soutěž: Záložka do knihy spojuje školy mezinárodní projekt pořádala Slovenská pedagogická knihovna v Bratislavě ve spolupráci s Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského v Praze, účastnili se všichni žáci 1. st. včetně družiny. V říjnu: 2 soutěže: Zážitky z prázdnin soutěž pořádalo SVČ Rožnov p. R., zúčastnili se žáci 1., 2., 3. a 5. třídy. Jeden žák ze 3. tř. a jedna žákyně z 5. třídy se umístili na stupních vítězů. Vícejazyčnost je bohatství soutěž vyhlásil časopis Kamarád účastnily se dvě žákyně 3. třídy, které získaly zvláštní cenu. V listopadu: 2 soutěže: Pohádkové postavy na poštovních známkách - soutěž pořádá SVČ Rožnov p. R., zúčastnili se žáci ze 3., 4. třídy a družiny. Jedna žákyně se umístila na 1. místě. O nejkrásnější dýni - soutěž pořádalo město Rožnov, zúčastnili se žáci 3. třídy a družiny. V lednu: 1 soutěž: Valašská zima soutěž pořádalo SVČ, zúčastnili se žáci 1., 2., 3., 4., 5. tř. a družiny. Jedna žákyně se v soutěži umístila na 1. místě. V dubnu: 3 soutěže: Fauna a flóra na poštovních známkách - soutěž pořádalo SVČ Rožnov p. R.- zúčastnili se žáci ze 3. a 5. tř. Jedna žákyně se v soutěži umístila na stupních vítězů. Den Země pořádalo SVČ Rožnov p. R. zúčastnili se žáci 3. tř. Jedna žákyně se umístila na 1. místě. Další 4 žákyně získaly zvláštní cenu. Ovoce do škol soutěž vyhlásilo Ovocentrum V+V Valašské Meziříčí účastnili se žáci 3. a 5. třídy. V květnu: 1 soutěž: Víš, co jíš? Zdravě a s chutí soutěž pořádá Ministerstvo zemědělství. Zúčastnila se školní družina. 35

36 Spolupráce ZŠ v roce 2013/2014 Zde můžeme zařadit městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm a to kulturní vystoupení na akcích pořádaných městem, sportovní soutěže pořádané městem a také vystoupení dětí na Vítání občánků, pravidelné porady a školení. K sociálním partnerům uvnitř školy patří žáci, rodiče jednotlivých žáků, učitelé, vedení školy, školník, uklízečky, kuchařky a rada školy. Rozhodující osobou ve vedení školy je ředitel a má na starosti chod školy po všech stránkách. Z toho důvodu musí komunikovat a vyjednávat s žáky, učiteli, rodiči, technickými zaměstnanci, ale i s řadou organizací, mnohdy velmi různorodé povahy. Slouží nejenom vlastním žákům, ale i ostatním dětem, mládeži, dospělým obyvatelům obce, rodičům a to pro účely jejich dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a samostatného studia, a v nejširším rámci i jejich společným i individuálním kulturním a tělovýchovným aktivitám, jako i pozitivním formám trávení volného času. Mateřská škola je pro základní školu partnerem vnějším, avšak děti, které z mateřské školy přicházejí, se stávají jejími žáky, tedy partnery výsostně vnitřními. Škole záleží na tom, aby byly respektovány individuální a věkové potřeby těchto dětí, aby jejich přechod ze školky do školy probíhal bez stresů a v bezpečí. Pohodu prvňáčků musíme považovat za jedno z významných kritérií účinnosti programu, který škola přijala. Plán spolupráce ZŠ Koryčanské Paseky s MŠ Cílem našeho dlouhodobého projektu, spolupráce základní a mateřské školy, je především seznámit budoucí prvňáčky s prostředím školy dříve, než do ní nastoupí. Snažíme se usnadnit jim adaptaci a socializační proces v nových specifických vztazích. Spolupráci stavíme na základě kamarádských vztahů mezi žáky 1. třídy a dětmi mateřské školy, budoucími prvňáčky. Společně organizujeme sportovní, kulturní i ekologické akce, viz příloha. Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Návštěva školáčků na akci ZŠ Babí léto Veselý dráček odpolední akce pro děti a rodiče pouštění draků Návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídě společná činnost Vánoční besídka s prvňáčky v MŠ Účast p. uč. 1. třídy a p. ředitelky na rod. schůzce v MŠ před zápisem do 1. tř. Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě Zápis na nečisto Únor: Březen: Duben: Červen: Společný pobyt v přírodě sáňkování, bobování Vystoupení prvňáčků s písničkami z Caruso show pro školkáčky Účast dětí z MŠ na akci Zelená stezka pořádané ZŠ Slavnostní rozloučení předškoláků s mateřskou školou vystoupení dětí z MŠ pro děti a p. uč. ZŠ 36

37 Spolupráce se střediskem volného času Tato spolupráce byla stejně dobrá jako před rokem. Sportovní soutěže, vědomostní soutěže, okrskové kolo recitační soutěže, výtvarné soutěže. S pracovníkem panem Šulganem udržuje škola velmi dobrou spolupráci, se záměrem získat pro děti ZŠ co největší a odbornou informovanost o zajímavostech přírody a ochrany životního prostředí přímo od zdroje. Podařilo se uskutečnit vstupy do hodin výuky přírodovědy, kde hovořil k danému tématu výuky. Byli jsme pozváni na prohlídku některých jejich výstav a vycházek s dětmi do okolí Rožnova. Podíleli se také i a materiálním zajištěním na akci Den Země a připravili škole podnětné materiály pro ekologickou výchovu. Spolupráce se Školskou radou Pokračovala tradičně dobrá spolupráce ředitelky školy s nově zvolenou Školskou radou. Volby a jmenování se uskutečnily na podzim Ředitelka se účastnila všech jednání rady a poskytovala jí potřebné informace a podklady. Rada rodičů se pravidelně scházela 6 ročně. Schůzky svolávala ředitelka školy nebo mohou být svolány z podnětu kteréhokoli člena Rady rodičů. Rodiče vznášejí náměty pro práci školy, účastní se při organizaci některých akcí školy. Rodiče spolupracují na tvorbě některých dokumentů školy. Spolupráce s rodičovskou veřejností Kontakt školy s rodiči je pravidelný a rodiče dostávali včas dostatečné informace o organizaci, provozu, záměrech školy, o prospěchu a chování žáků buď osobně, nebo písemnou formou. Většina rodičů si naši školu vybrala z důvodu blízkosti bydliště, její úspěšnosti a dobré pověsti. Všichni rodiče vyjádřili v dotazníku spokojenost se zařízením školy, chováním učitelů, informovaností o dění ve škole i se způsobem, jakým škola rodiče o aktivitách školy informuje. Všichni rodiče také kladně zhodnotili spolupráci školy s rodinami žáků. Rodiče mají zájem spolupracovat zejména na realizaci některých školních projektů, besed, akcí, ale také na řešení výchovných problémů, směřování a cílů školy, popřípadě sponzorstvím některých akcí. Kvalitu výuky hodnotí rodiče jako výbornou. Rovněž pozitivně rodiče hodnotí nabídku nepovinných předmětů a kroužků ve škole. Důvody, proč dítě nedosahuje ve škole lepší výsledky, vidí rodiče zejména v neochotě a nedostatku vůle dítěte a jiných, blíže neurčených důvodech. Téměř všichni rodiče se vyjádřili pro hodnocení dítěte známkou. Rodiče nemají pocit, že by bylo jejich dítě ve škole přetěžováno, nebylo hodnoceno objektivně. Z dotazníků vyplývá, že děti nezažívají ve škole ani kvůli škole strach. Dle názoru rodičů mezi žáky převažují spíše dobré vztahy a pocit bezpečí ve škole. Všichni rodiče jsou taktéž spokojeni s materiálním vybavením školy a školu by doporučili svým známým. Velmi kladně pak hodnotí přístup učitele k žákům a rodičům, kvalitu výuky, mimoškolní akce, vedení školy, ale i otevřenost školy, vztahy mezi žáky navzájem, kvalitu vybavení školy. 37

38 Prevence sociálně patologických jevů Naše škola zaměřuje především na klidné, rodinné prostředí a pohodové zázemí pro žáky jak v době výuky, tak i v odpoledních hodinách. Právě odpolední zájmová činnost dětí a dvě oddělení školní družiny jsou pro žáky možností, jak vhodně rozvíjet své zájmy a plnohodnotně využít volný čas dle svých zájmů a zálib. Těmito aktivitami zároveň omezujeme prostor pro negativní projevy chování a jednání žáků nejen ve škole, ale i v běžném životě. Žáci jsou ve škole cíleně vedeni k poznání různých forem umění a tvořivosti, ale i sportovním aktivitám, práci na PC. Nabídky možných odpoledních aktivit i letos žáci hojně využívali. Nejen nabídkou zájmových aktivit a využitím volného času ve školní zmenšujeme možný prostor pro negativní projevy chování a jednání žáků ve škole, ale i v civilním životě. Právě zde mohou žáci aktivně využívat volný čas při činnostech, které je zajímají, baví a rozvíjejí je. Snažíme se a věřím, že úspěšně, udržovat dobré vztahy mezi žáky, žákem a učitelem, spolupráci s rodiči i pohodu při výuce. Myslím si, že kladné ohlasy na aktivity naší školy jsou pro nás tou největší odměnou a oceněním celoroční práce. Přátelské vztahy mezi rodiči a školou potvrzuje i vysoká účast na společných akcích a ochota pomoci při zajišťování akcí. Minimální preventivní program naší školy se prolíná s plánem metodickým a naším ŠVP. Jednorázové akce preventivního programu Září Seznámení s plánem MS na školní rok a jeho schválení - exkurze, cvičení v přírodě, výlety Návrhy a podněty pro zefektivnění práce v jednotlivých předmětech Vypracování celoročních plánů v jednotlivých ročnících a předmětech Hledání babího léta - dopolední akce spojená s poznáváním přírody, posílení kamarádských vztahů + odpolední akce pro rodiče s dětmi Cvičení v přírodě chůze 3-5 km, dopravní výchova, poznávání okolí školy - Hledání babího léta Další vzdělávání učitelů - odborné, předmětové semináře Zjištění zájmu žáků o zájmové kroužky na škole Dopravní výchova ve 3. ročníku - návštěva dopravního hřiště Jak žili naši předkové výukový program Val. muzea v přírodě - 3. ročník Třídní schůzky v 1. ročníku Broučci- putování broučků s lampióny (akce tříd) Výchovně vzdělávací program ABRAKA MUZIKA Poznáváme své město- Jurkovičova rozhledna ročník Logická olympiáda- účast žáků 4. a 5. ročníku 38

39 Říjen Čtenářská gramotnost ve ročníku Pouštění draků akce tříd Společná akce 1. ročníku s dětmi z MŠ Koryčanské Paseky pouštění draků. Adaptace dětí v 1. třídě, návštěva dětí v MŠ Koryčanské Paseky Třídní schůzky plán třídy, školy, seznámení se školním řádem, MPP, akcemi Účast ve vybraných výtvarných a sportovních soutěžích Dopravní výchova ve 4. třídě - návštěva dopravního hřiště Třídnické hodiny věnované škole, vztahům ve třídě Ekologické aktivity Den zvířat - vysílání školního rozhlasu Pěvecká soutěž Caruso show Divadelní představení Čtyřlístek - Ostrava Návštěva služebny městské policie a hasičů - 1. a 2. ročník Madagaskar-interaktivní beseda ochrana zvířat Listopad Konzultace v jednotlivých třídách Procházka sídlištěm s lampióny 1. a 5. ročník Kvalita písemného projevu v jednotlivých třídách Třídnické hodiny zaměřené na prevenci rizikového chování (přizpůsobit věku žáků a potřebám třídy) Výměna zkušeností v oblasti čtení Ukázkové hodiny pro rodiče prvňáků Čtvrtletní písemné práce ve ročníku Výchova ke zdravému životnímu stylu, mezilidské vztahy Výchovné koncerty žáků ZUŠ Příprava na předvánoční řemeslné dílny Konzultace pro rodiče Spolupráce 1. a 5. ročníku Bruslení Prosinec Mikulášská nadílka Den otevřených dveří- Vánoční řemeslné dílny, Jarmark Společné předvánoční dopoledne prvňáčků a dětí z MŠ Koryčanské Paseky Vánoční stromek pro ptáčky Děti dětem - společné vánoční posezení 39

40 Leden Řešení problémů a odstranění nedostatků ve výuce čtení, psaní a ústního projevu v 1. a 2. ročníku Příprava pololetních písemných prací Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídě Konzultace pro rodiče Návrhy dětí 1. třídy na vyšetření do PPP Příprava zápisu dětí do 1. třídy Cvičení v přírodě Hry na sněhu akce jednotlivých tříd, 1. třída ve spolupráci s MŠ Karneval odpolední akce školy v karnevalových maskách pro rodiče s dětmi Únor Recitační soutěž- školní kolo Příprava žáků na gymnázium Zápis do 1. třídy Veletrh cestovního ruchu v 5. ročníku Večírek školy pro rodiče Plavecký výcvik ročník Březen Informace ze seminářů Mezilidské vztahy ve škole ZUŠ výchovné koncerty pro žáky Celosvětový den vody- jednodenní projekt ve třídách spolupráce se SVČ Den naruby- jednodenní akce tříd Návštěva dětí 1. třídy v MŠ Koryčanské Paseky Plavecký výcvik ročník Duben Příprava programu ke Dni matek 7.4. Světový den zdraví- školní rozhlas Den Země - úklid školní zahrady a okolí školy, Zelená stezka Dopravní výchova třídnická hodina, videokazeta, 4. ročník - dopravní hřiště Plavecký výcvik ročník Květen Oslava Dne matek příprava programu Poznávací zájezd pro rodiče s dětmi do Vídně Příprava závěrečných písemných prací Cvičení v přírodě 40

41 Zhodnocení dosažené úrovně čtení, psaní, slovního projevu u žáků Hodnocení řešení rizikového chování žáků ve škole i mimo ni Školní řečnická soutěž Komentátor školy - posílení čtenářské a řečnické gramotnosti Příprava her a soutěží pro děti ke Dni dětí Červen Oslava Dne dětí Školy v přírodě a školní výlety jednotlivých tříd Cvičný poplach a evakuace v prostoru školy Návštěva požárníků a policie Závěrečný táborák pro rodiče s dětmi Příprava prázdninového tábora školní družiny Červenec Tábor školní družiny 41

42 Další aktivity školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola se nezapojila. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení I v letošním školním roce jsme kladli důraz na celoroční účast pedagogů na výchovně vzdělávacích seminářích a pracovních dílnách. V letošním školním roce nabídek vzdělávacích programů využili všichni pedagogové. Každý pedagogický pracovník se několika seminářů vyplývajících z plánu dalšího vzdělávání. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Naše škola ukončila tříletý projekt financovaný z OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola neměla. 42

43 Výchovně vzdělávací činnost v roce 2013/ komentář Z hlediska ČŠI patříme dlouhodobě mezi skupinu nejlépe hodnocených škol. Orientujeme se na přání a potřeby našich zákazníků rodičů a jejich žáků. Umíme vytvořit bezstresové, pohodové prostředí bez snížení nároků na kvalitu práce. Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům a široké veřejnosti. Škola poskytuje různými formami maximum informací: spektra rožnovského zpravodaje, do regionálního vysílání kabelové televize, využíváme nástěnky ve městě, máme nové moderně strukturované webové stránky, apod.). Všichni vyučující mají ové adresy a mobilní linky přímo na stůl, což rodičům zjednodušuje komunikaci. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Pedagogové s dětmi pracují skupinově i individuálně. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací. Zvolené metody a formy práce nechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektovaly jejich spontánnost. Pedagogové vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. V případě nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti si děti mohou zvolit náhradní, pro ně zajímavější činnost. Zřejmá byla i orientace na problémové učení. Kvalitu výchovněvzdělávací práce příznivě ovlivňuje laskavý a vstřícný přístup. Promyšleně je zařazováno i relaxační a dechové cvičení jako jedna z forem pohybové stimulace, střídání rušných a klidových částí hodiny. Vycházíme z konkrétních poznatků získaných hospitacemi, kontrolními prověrkami, z normovaných testů SCIO a ČŠI, ze závěrů metodického sdružení a z vyhodnocení témat na jednotlivé měsíce ve školním roce 2013/2014. Ve škole tráví děti velkou část života. Je pro ně důležité, jaké prostředí mají pro učení, pohyb, relaxaci. Výuka na škole vycházela z programu ŠVP ZV č. j. ZŠ 76/2007. Učitelky postupovaly v jednotlivých předmětech podle zpracovaných časových tematických plánů. Dbaly o praktickou využitelnost toho, co se děti ve škole učí a o osvojování dovedností. Navazovaly na to, co již děti znají, a na to, co je zajímá. Přechází od tradiční výuky dle předmětů k výuce podle tematických celků (bloků). Velmi pozitivně hodnotím ve třídách hodiny, kde jsou učitelky velmi nápadité v používání různých metod práce, které žáky zaujmou a pracovně vytíží celý kolektiv třídy, tak že není problém s kázní a pracovní morálkou. Tyto hodiny jsou také dokladem, že velké vzdělávací aktivity na různých seminářích pro učitele byly přínosem a inspirovaly je ke zkvalitnění hodin. Problematika výše uvedených zkušeností včetně studia pedagogů, je náplní činnosti 43

44 metodického sdružení, které na škole působí od jejího založení. Toto sdružení pomáhá vedení školy při řešení problémů v oblasti výuky, vzdělávání pedagogů, eviduje studijní činnost učitelů, dbá na koordinaci výuky v paralelních třídách, organizuje akce prospěšné výchovně vzdělávacímu procesu školy. Domnívám se, že všechny učitelky i v tomto roce splnily výukovou povinnost s profesionálním přístupem a že dětem předaly základní vědomosti stanovené osnovami a v rozsahu možností dětí. Děti, učitelé a provozní zaměstnanci tráví ve škole podstatnou část svého života. Ať už si to lidé ve škole uvědomují nebo ne, škola se tak pro ně stává vedle rodiny nejvýznamnějším místem, kde dochází nebo naopak nedochází, k podpoře zdraví. Zdraví člověka i zdraví prostředí, v němž žije, je závislé na tom, jak se k nim člověk chová. Vycházíme z obecného cíle výchovy ke zdraví: Z dítěte se má stát člověk, který se bude chovat ke zdraví svému i jiných jako k nenahraditelné hodnotě předpoklad pro plnohodnotný a smysluplný život. Cílem na příští školní rok je ještě více zdokonalovat klidné a příjemné prostředí pro práci i relaxaci, dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem, chybu vnímat jako jeden ze stupňů učení společně s ostatními metodami, vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe, naučit se pracovat i odpočívat a zaujímat zdravé postoje v jednání. 44

45 Testování 3. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Test se skládal z následujících částí: český jazyk matematika anglický jazyk člověk a jeho svět Co je to dovednost Dovednost způsobilost člověka k provádění určité činnosti. Dovednost si žák osvojuje záměrným učením, ale také spontánně (např. při hře). Je podmíněna do jisté míry vrozenými předpoklady, ale hlavně je osvojována učením a výcvikem. Osvojování určitých dovedností je základem školního vzdělávání, a proto jsou dovednosti vymezovány jako vzdělávací cíle v různých kurikulárních dokumentech, vzdělávacích programech aj. Co je to percentil Percentil ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje posoudit, jaké je postavení žáka/třídy/školy ve skupině (např. percentil 95 znamená, že 95 % testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % žáků/tříd/škol lepších). Harmonizace testu a výsledků Žáci řešili různé varianty testu. Přestože jejich sestavení byla věnována velká pozornost, mohou jednotlivé varianty vykazovat různou obtížnost. Aby mohly být výsledky žáků porovnatelné, byla provedena harmonizace testů, resp. výsledků. Jedná se o statistickou metodu, která umožňuje srovnávat výsledky všech žáků mezi sebou, přestože měli různé varianty testů. Zjednodušeně řečeno, jde o proces, kdy body žáka z jednoho testu jsou přepočteny na body, kterých by teoreticky dosáhl, kdyby v danou chvíli absolvoval jiný test. Pokud není ve zprávě uvedeno jinak, pak jednotlivé úspěšnosti jsou publikovány již po harmonizaci, tedy objektivně porovnatelné. Úspěšnost Harmonizovaný poměr správných - špatných odpovědí žáka transformovaný na procenta. Vyšší procento znamená více správně zodpovězených otázek. Nabývá hodnot v intervalu [0..100]. V případě třídy a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšností žáků třídy/školy. 45

46 Celkové vyhodnocení Předmět Ú [%] P Český jazyk Matematika Anglický jazyk Člověk a jeho svět Podle tohoto výsledku je vidět, že letošní třeťáci mají velmi dobré znalosti zejména v matematice a v oblasti Člověk a jeho svět. Oproti loňskému roku došlo ke zlepšení především v angličtině a v oblasti Člověk a jeho svět. Rozdíl v úspěšnosti vzhledem k předchozímu testování Předmět Ú [%] ÚL [%] Hodnocení změny Český jazyk rozdíl v úspěšnosti není výrazný Matematika rozdíl v úspěšnosti není výrazný Anglický jazyk rozdíl v úspěšnosti není výrazný Člověk a jeho svět škola si výrazně polepšila 46

47 Testování 5. ročníků ZŠ, Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání Testování se zúčastnilo 1534 žáků pátých tříd na 67 základních školách. Test se skládal z následujících částí: český jazyk matematika anglický jazyk člověk a jeho svět Celkové vyhodnocení Předmět Ú [%] P Český jazyk Matematika Anglický jazyk Člověk a jeho svět Úspěšnost Harmonizovaný poměr správných - špatných odpovědí žáka transformovaný na procenta. Vyšší procento znamená více správně zodpovězených otázek. Nabývá hodnot v intervalu [0..100]. V případě třídy a školy se jedná o aritmetický průměr úspěšností žáků třídy/školy. Percentil Percentil ke každému dosaženému počtu bodů je přiřazeno tzv. percentilové pořadí, které udává, kolik procent žáků/tříd/škol ve vzorku dosáhlo horšího výkonu. To umožňuje posoudit, jaké je postavení žáka/třídy/školy ve skupině (např. percentil 95 znamená, že 95 % testovaných žáků/tříd/škol dané skupiny bylo horších a pouhých 5 % žáků/tříd/škol lepších). Komentář Podle tohoto výsledku je vidět, že letošní páťáci mají lehce nadprůměrné znalosti v matematice, českém jazyce a angličtině a v oblasti Člověk a jeho svět jsou na tom o něco lépe. Oproti jiným školám mají nejlepší znalosti v anglickém jazyce a nejhorší v oblasti Člověk a jeho svět. 47

48 Celkové vyhodnocení - grafy 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín. Adresa: Vilémov 140. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín Adresa: 407 80 Vilémov 140 Identifikátor školy: 600 076 202 Termín konání inspekce: 25. -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více