C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in"

Transkript

1 C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in Žák je aktivním subjektem výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém vždy sledujeme dva základní cíle výchovný a vzdělávací. Atmosféru školní práce vytváří především vztah mezi učitelem a žákem a mezi hlavní cíle ŠVP 3in patří změna klimatu atmosféry školy, tzn. změna vztahů mezi žáky a učiteli. Cíl výchovný: - výchova kulturního člověka, kterému záleží na kvalitě jeho života, který se dokáže nalézt uplatnění v životě - výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce - výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka - výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu - výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích - výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života - příprava na celoživotní vzdělávání Cíl vzdělávací: - dosáhnout, aby si žák osvojil soubor základních vědomostí ve vzájemných vazbách, při zdůraznění jejich aktivního logického a správného používání v široké praxi a při řešení problémů Změna atmosféry školy Příznivé atmosféře vyučovacího procesu napomáhá schopnost učitele docílit, aby: - činnosti při vyučování měly klidný průběh; - žák pracoval svým tempem a postupně je podle svých maximálních možností přizpůsoboval tempu třídy; - žáci neprožívali pocity úzkosti, strachu, křivdy aj.; - zpětná vazba žák učitel byla využívána v každé vyučovací hodině, neboť upozorňuje na prvopočáteční problémy žáka, které je možné řešit vhodnou diferenciací průběžně a individuálně přímo ve vyučování; - žáci dostávali dostatečný prostor na pochopení učiva a jeho procvičení. Záměr pozitivní změny v atmosféře školy vyžaduje od vyučujících zamýšlet se nad svojí výchovnou prací a formulovat svou pedagogickou činnost z různých pohledů: Přístup učitele k žákovi: - ke každému je třeba přistupovat s úctou, s náklonností, s vírou v jeho síly a možnosti, s patřičnou pozorností - se zásadovostí v případě, že se v chování žáka objeví odchylky od běžných norem Je třeba dodržovat vzájemnou úctu a definovat jasné základní požadavky na kázeň. Příznivé mikroklima ve třídě se utváří: - již příchodem učitele tónem, jakým třídu osloví - řečí učitele je-li klidná, ale bez lhostejnosti - schopností vést žáky tak, aby se nebáli zkoušení a sami své vědomosti prezentovali - tím, že žák dostává možnost vyjádřit se k učenému a že je mu dáván prostor ukázat to, co si sám připravil Máme-li dítě naučit dobrým způsobům jednání, musíme je průběžně vést k poznání základních etických principů. a) Uvědomme si, že ze zkušenosti víme, že každé dítě usiluje o pěkné citové zážitky (např. večerníčky nebo pohádky). b) Uvědomme si, že si dítě vybírá ty hodnoty, které jsou pozitivní, nechce představovat při hře zlou postavu, raduje se z toho, když všechno dobře dopadne. c) Uvědomme si obsah citového života dítěte jak na dítě negativně působí, když se setkává s hrubostí a násilím, které vítězí. d) Uvědomme si, že člověk ve svém mládí vstřebává náladu okolí a nese ji dále svým životem. Psychologie dokládá, že u člověka trvají ty formy cítění, které u něho převažovaly v době prepubertální, pubertální i postpubertální. Dokážeme-li dát žákům ve škole mnoho zážitků citově kladné povahy, jak si to většina z nich žádá, přispějeme k tomu, že v celkovém charakteru cítění dítěte nabudou převahu tendence tvůrčí optimismus, radost, jistota.

2 C. 3 Didaktické zásady, společně sdílené metody, strategie a postupy Naše škola stála u zrodu komunity tzv. Tvořivých škol, které přijímají a postupně do výuky jednotlivých předmětů zavádějí principy činnostního učení. Základy činnostních metod a forem učení položil filozof, pedagog a psycholog Jan Amos Komenský. Systém českého činnostního učení byl rozvinut a v praxi ověřen reformní pedagogikou české činné školy 30. let 20. století. Moderní činnostní vyučování je na vědeckém základě vytvořený, ucelený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pouze pasivním příjemcem informací, ale projevuje vlastní iniciativu koná, činí, přemýšlí a tvoří. Základními principy činnostního vyučování je probouzení zájmu a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním, za pomoci vhodných metodických materiálů a pomůcek: Probouzet zájem žáka vyučování musí být názorné, přirozené a pochopitelné. Názornost vyučování Používáme skutečné předměty, modely, náčrty, diagramy, obrazy,... Ke každé praktické ukázce je třeba se vracet a přesvědčit se o porozumění žáka. Zapojujeme co nejvíce smyslů. Přirozenost Vycházíme z přirozených situací a budíme tak přirozené reakce. Učivo jako soustavu dovedností si musí žáci osvojit tak, aby je mohli kdykoliv tvořivě a pohotově aplikovat v každodenním životě. Pochopitelnost Učivo vybíráme s důrazem na obsah a význam, nikoli na formu. Ve škole nemá místo nic, co nemá obsah a smysl. Hodnota učiva je vždy obsahová, nikoli formální (rozvíjející např. představivost, úsudek, vůli,...). Obsah musí být přiměřený vyspělosti žáka, musí vyhovovat jeho skutečným osobitým potřebám. Při výběru učiva dbáme na zásadu?od bližšího ke vzdálenějšímu?. Je třeba zůstávat u prvopočátků učiva, dokud není řádně pochopeno, s tím, že totéž učivo nesmíme?omílat do omrzení?, ale probíráme ho v nových situacích. Postupujeme zvolna, stále se přesvědčujeme, jak děti nové učivo chápou a jak ho zvládají používat. Abstraktní pojmy objasňujeme názorem a příkladem. (Př.: abstraktní pojmy vpředu, vzadu, názorně předvedeme na modelu domku uprostřed zahrady.) Pěstovat žákovu samočinnost učení individualizujeme metodou samostatné práce. (Individualizované učení vyvažujeme kolektivní výchovou.) Dítě necháváme aktivně se účastnit vyučování. Neděláme, co mohou vykonat žáci sami. Žáci jsou vedeni k uvědomění si úkolu a k provádění činností každým žákem zároveň. Následně k plánování dílčích úkolů, činností a jejich provádění. Využíváme vlastních zkušeností a znalostí žáků, usilujeme o to, aby žáci docházeli k poznatkům sami. Je velmi důležité dopřát žákům radost z vlastních nápadů, vlastní práce a následného úspěchu. Žáci jsou tak nejlépe motivováni k produkování myšlenek, kladení otázek, k samostatnému, kritickému myšlení. Vyhýbáme se dlouhým výkladům a přílišnému poučování. Dlouhé monology nemotivují, unavují a žáci je odmítají. Preferujeme samostatnou práci, práci ve skupinách, společné řešení úkolů, didaktické hry a diskusi. Volit vhodné učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky. Psané jazykem žáků, odpovídající jejich způsobu myšlení a podněcující je k další tvořivé činnosti, samoučení a lásce ke vzdělávání. Základní psychologické zásady činnostního učení : Ke každému žákovi přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků. Akceptujeme náměty žáků a vytváříme přirozený prostor pro činnosti. Hodnotíme správné činnosti a znalosti žáků a případné slabiny pomáháme napravovat a odstraňovat. Žáci jsou pak ochotni tvořivě riskovat při řešení úkolů a problémů a chybu nepokládají za prohřešek. Žákům dáváme dostatečný časový prostor na zvládnutí učiva. Učitel (i rodič) je pro žáky především partnerem, poradcem, pomocníkem a oporou. Výuka je rušnější, ale vše je provázeno pocity uspokojení, radosti a dobrými výsledky. Žáky co nejvíce chválíme (je samotné i rodičům), vysvětlujeme a zdůvodňujeme a až na zcela výjimečné případy netrestáme. Psychologické výzkumy jednoznačně dokazují, že největším a z pohledu dalšího pozitivního vývoje dítěte nejlepším?trestem? je absence pochvaly. Je třeba si stále uvědomovat, že naším základním úkolem je vštípit dítěti lásku k učení společně s mravními a etickými zásadami.

3 C. 4 Strategie rozvoje klíčových kompetencí Společně uplatňované strategie rozvoje klíčových kompetencí v ročníku v souvislosti s postupným zaváděním činnostní výuky uvádíme v této kapitole. Strategie rozvoje klíčových kompetencí při výuce jednotlivých předmětů uvádíme vždy v závěru charakteristiky jednotlivého vyučovacího předmětu. Činnostní výuka klade důraz na pochopení učiva a jeho následné důkladné procvičení. Učitel dbá, aby učivo na sebe navazovalo, a dává tak žákům možnost postupovat samostatně od jednoduchého ke složitému. Žákům se otevírá cesta k novým poznatkům, prožívají pocity radosti z úspěchu, z objevu, což vytváří jejich pozitivní vztah k učení. Při činnostním učení postupujeme zpočátku pomaleji, než při tzv. receptivním způsobu vyučování. Jakmile se žáci naučí manipulovat s jednotlivými pomůckami a analogicky vyvozovat novou látku, postup výuky se velmi urychlí. Kompetence k učení Pro rozvíjení této kompetence u žáků v ročníku je třeba: - pokud je to možné, dát všem k učivu vždy konkrétní názor (pomůcku), aby bylo učivo žákům předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu; - nechat žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat; - dbát, aby každý nový činnostní postup měl určitý didaktický cíl, přivést žáky k úvahám o problému, k vyjádření vlastních závěrů, k znovuobjevování poznatků; - klást důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky; - snažit se podporovat čtení s porozuměním; - nechat žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah; - dát příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce; - klást na žáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základního učiva a dát jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých žáků; - podporovat sebedůvěru žáků v jejich schopnostech; - upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě; - vést je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí; - vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému učení; - domácí úkoly směřovat k procvičování učiva, které žáci ve škole zvládli; - individuálně vést žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály. Kompetence k řešení problémů Činnostní učení je založeno na předkládání problémů a úkolů ke konkrétnímu řešení každým žákem, dbá se na to, aby se žáci v úkolu orientovali, přitom: - žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat; - podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky; - postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším; - na základě pochopení žáci sami navrhují a provádějí obměny činností; - objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají možnost využívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti; - podle jejich schopností podporujeme účast žáků v různých soutěžích, zvláště tvořivých, to znamená takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajů; - žáky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, došli ve své činnosti k závěru, našli řešen; - různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat; - umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem. Kompetence komunikativní K rozvíjení této kompetence poskytuje činnostní učení ve všech vyučovacích předmětech v 1. a 2. období mnoho vhodných příležitostí, jelikož je s každou činností spojena komunikace mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem. K utváření této kompetence je nutné: - nechat žáky při každé činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu;

4 - přijímat často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňovat je, vyjadřovat uspokojení nad správnými závěry žáků a povyšovat je na objev; - umožnit žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života; - dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru; - učit žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možností o názorech diskutovat, respektovat se navzájem; - zkusit hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů; - do výuky českého jazyka zařazovat jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma; - v matematice vymýšlet slovní úlohy, otázky, vyvolávat se mezi sebou navzájem; - hovořit o postupu ve složitější početní úloze, zkusit druhým poradit s řešením, ptát se mezi sebou na problémy v učivu; - ve výtvarné a hudební výchově nechat žáky pokusit se vyjadřovat dojmy z uměleckého díla. Kompetence sociální a personální Individuální činnosti zařazované do výuky jsou střídány činnostmi žáků ve dvojicích nebo ve skupinách, to vyžaduje spolupráci, vzájemnou domluvu a respektování se navzájem. Proto dbáme na to, aby: - se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato pravidla respektovali; - se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu; - v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout; - vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře. Tomu mimo jiné napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou. Kompetence občanská Činnostní učení prolíná výukou všech předmětů, žáci cítí sounáležitost s třídním kolektivem, neboť jsou často ve vzájemném hovoru, dotazují se navzájem, diskutují o řešení problémů, vyprávějí si různé zkušenosti atp. Tento ráz výuky vede žáky: - k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí; - ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých; - ke snaze o co nejlepší plnění povinností i uvědomování si vlastních práv. Kompetence pracovní Tato kompetence se při činnostním charakteru výuky rozvíjí ve všech vyučovacích předmětech spolu s pracovními činnostmi, které podporují tuto výuku. Zaměřujeme se na: - dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů, udržování pořádku na pracovním místě, - systém v ukládání pomůcek a nářadí; - samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku vedenou žáky; - dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech; - poznávání různých oborů lidské činnosti, jejích výsledků a významu pro ostatní lidi. C. 5 Zařazení průřezových témat Průřezová témata - zařazení v 1. a 2. období (1. 5. roč.) Při integraci průřezových témat do vyučovacích předmětů máme na mysli tyto zásady: - žák danou látku učí nějakou aktivizující, praktickou metodou, při níž musí on sám myslet, mluvit, chovat se, jednat apod. - žák danou látku vztahuje ke svému vlastnímu životu, téma aplikuje do svého vlastního života - žáka má příležitost o zážitku z aktivity a o vztahu tématu k životu žáka mluvit - reflektovat je Při integraci průřezových témat do vyučovacích předmětů postupujeme dvěma zásadními principy: a) hledáme shodná, podobná či související témata v učivech předmětu a průřezového tématu b) průřezová témata nacházíme v činnostech vhodných pro výuku předmětu, v procesech vyučování a učení Při integraci průřezových témat vytyčujeme priority, tzn. témata, kterými se chceme zabývat hlouběji a věnovat jim více času. Pro realizaci těchto témat získáváme potřebné kompetence a sjednocujeme výukové metody a strategie. Např. v oblasti Osobnostní a sociální výchovy sdílíme potřebu věnovat se především oblasti

5 mezilidských vztahů, řešení problémů a konfliktů a oblasti umění se učit, zde žáci budou postupně získávat potřebné metody a nástroje, které jim umožní učit se efektivně. Při integraci průřezových témat se intenzivně věnujeme daným tématických okruhům v rámci jednotlivých ročníků a zaměřujeme tak pozornost k důležitým tématům pro konkrétní věkovou skupinu. Např. v 1. ročníku pod titulkem NEJSEM SÁM realizujeme aktivity zaměřené na vzájemné poznání žáků, budování zdravých vztahů v kolektivu, komunikační dovednosti, sebe prosazení atd. Při integraci průřezových témat v pojetí ŠVP 3in nejde o hledání souvislostí a vztahů mezi předměty a obory, oblastmi výuky a vlastním životem žáků za každou cenu. Jde o to uplatňovat konkrétní zásady a pravidla vědomě v každém okamžiku, rozpoznat zdravé názor a zaujímat pevné postoje v nejrůznějších situacích. V neposlední řadě jde o udržení samostatného myšlení, schopnost autonomní úvahy, o schopnost přijmout sebe sama. OSV - Osobnostní a sociální výchova 1. ročník Nejsem sám (7) Mezilidské vztahy (Prvouka - v návaznosti na témata Rodina, Škola a třída, Oslava v rodině, Dopravní výchova - ohleduplnost) (8) Komunikace (Český jazyk - v návaznosti na témata Chování ve třídě, Vztahy mezi dětmi, vytváření pravidel, rozhovor, vyprávění, naslouchání) (3) Seberegulace a sebeorganizace (Tělesná výchova - v návaznosti na témata: sebeobsluha, respektování pravidel bezpečnosti a pravidel při hrách) komunitní kruh, práce ve dvojicích, ve skupinách, hodnotící a sebehodnotící škály 2. ročník Poznávání (1) Rozvoj schopností poznávání (Prvouka - v návaznosti na témata Proměny v přírodě, roční doby) (2) Sebepoznávání a sebepojetí (Prvouka - v návaznosti na témata Jsem školák, moje rodina) (6) Poznávání lidí (Prvouka - v návaznosti na témata Člověk, Náš domov) sebepoznávací metody kritického myšlení, prezentace vlastních produktů, exkurze, návštěva divadla 3. ročník Jsem člověkem (11) Hodnoty, postoje, praktická etika (Prvouka - v návaznosti na témata Místo, kde žijeme domov, naše obec, Země, v níž žijeme, Lidé a čas, Ochrana přírody) (7) Mezilidské vztahy (Prvouka - v návaznosti na témata Rodina, Škola, Doprava, Naše vlast, Práce a volný čas, Život v přírodě) pravidelné návštěvy knihovny, autorské křeslo, práce s příběhem, metoda osobního příkladu, vedení k solidaritě realizací konkrétních projektů 4. ročník Hledám řešení (10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Matematika - v návaznosti na témata Slovní úlohy varianty řešení, obměny úloh, vymýšlení vlastních úloh) (5) Rozvoj kreativity - (Výtvarná výchova PROJEKT Tvořivý deník) referáty, skupinová práce, projektová výuka, Tvořivý deník, metody efektivního učení, výpisky

6 5. ročník Vážím si sám sebe i ostatních, Umím spolupracovat (4) Psychohygiena (Přírodověda - v návaznosti na témata Lidské tělo, Chráníme své zdraví) (9) Kooperace a kompetice (Vlastivěda - v návaznosti na skupinovou práci v opakovacích lekcích dějepisného i zeměpisného celku) ralaxace, otužování, saunování, odstraňování napětí, tvorba pozitivních vizí, plánovaní, skupinová práce, hledání role v týmu, vedení projektu žáky, uvědomělá role ve skupině Výchova demokratického občana (VDO) 1. Občanská společnost a škola Prvouka (3. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (škola - chování o přestávkách a při vyučování, pravidla slušného chování, školní řád) Vlastivěda (4. a 5. roč.). Ve 4. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (ČR demokratický stát, Poznáváme naši vlast) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (slohový Územní rozdělení ČR do krajů, Od totalitní moci k demokracii) 2. Občan, občanská společnost a stát Téma není v období roč. zařazeno) 3. Formy participace občanů v politickém životě Vlastivěda (4. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (ČR demokratický stát) 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vlastivěda (4.roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (ČR demokratický stát) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 1. Evropa a svět nás zajímá Vlastivěda (4. a 5. roč.) Ve 4. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Naše vlast - ČR) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (J.A.Komenský, Rak.-Uh.monarchie, Česko.německé vztahy, I. a II. sv. válka, Evropské státy, NATO, EU) Výtvarná výchova (4. a 5. roč.). Ve 4. a 5. roč. téma realizováno v návaznosti na tématické celky předmětu (Ve světě umění, vědy a techniky, Člověk a umění, Člověk v krajině) 2. Objevujeme Evropu a svět Hudební výchova (1. 3. roč.) PROJEKT 3. roč. V ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (poznáváme významné hudební skladatele) 3. Jsme Evropané Výtvarná výchova (4. 5. roč.) PROJEKT 4. roč. Ve 4. a 5. roč. téma realizováno v návaznosti na tématické celky předmětu (Ve světě umění, vědy a techniky, Člověk a umění, Člověk v krajině)

7 Multikulturní výchova (MUL) 1. Kulturní diference Vlastivěda (5. roč.) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Obyvatelstvo Evropy) Hudební výchova (4. roč.) PROJEKT ve 4. roč. Ve 4. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Národní písně, lidové písně z čeho vycházejí) 2. Lidské vztahy Prvouka (1.- 3.) PROJEKT 3. roč. V 1. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (rodina, škola, můj volný čas, první pomoc, dopravní výchova) Ve 2. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu: jsem školák, cesta do školy, dopravní výchova) Ve 3. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (domov, rodina, vztahy mezi členy rodiny, vztahy mezi spolužáky, kamarády, pozorování povahových vlastností) Přírodověda (4. a 5. roč.), Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Člověk a příroda) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Odlišnosti lidského těla podle rasy) 3. Etnický původ Přírodověda (4. a 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Společenstvo živých organizmů, Člověk a příroda) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Odlišnosti lidského těla podle rasy) 4. Multikulturalita Anglický jazyk (4. a 5. roč.), Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Prostředí, ve kterém jsme, Lidi kolem nás) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Názvy hlavních evropských zemí, Pojmy v cestování) 5. Princip sociálního smíru a solidarity Vlastivěda (4. 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Obyvatelé ČR) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Národní obrození) Environmentální výchova (ENV) 1. Ekosystémy Přírodověda (4.roč.), Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Společenstva živých organizmů) 2. Základní podmínky života Přírodověda (4. a 5. roč) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Životní podmínky) 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodověda (5. roč.) PROJEKT 4. Vztah člověka k prostředí Přírodověda (4.roč.)

8 Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Člověk a příroda, Společenstva organizmů) Mediální výchova (MED) 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk (4. a 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Osnova projevu,dopis ) Ve 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Spisovný jazyk) 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk (5. roč.) Ve 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Reprodukce přečteného textu, vyjádření názorů a pocitů) 3. Stavba mediálních sdělení Téma není v období roč. zařazeno 4. Vnímání autora mediálních sdělení Téma není v období roč. zařazeno 5. Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk a literatura (4. a 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Záznamy názorů, pocitů, postřehů) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Porozumění literárním pojmům) 6. Tvorba mediálního sdělení Český jazyk a literatura (4. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu ( Krátká zpráva, referát, článek do tisku, školní internetové stránky) 7. Práce v realizačním týmu Informatika 5. roč. PROJEKT PROJEKTY průřezová témata 1. stupeň Některé tématické celky jsou na I. st. ve ročníku realizovány formou mini projektů s následujícími rysy zadanou úlohu řeší žáci individuálně nebo skupinově, bádají a zkoumají, vzájemně spolupracují, výsledky a řešení prezentují. Žáci jedné třídy absolvují 2 mini projekty s konkrétními výstupy v průběhu jednoho školního roku a to dle ročního tématického plánu. PROJEKTY roč. 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. OSV 5. Kreativita Vv (např. Tvořivý deník) EGS 2. Objevujeme Evropu a svět Hv (např. Rytmus a MUL - 1. Kulturní diference Hv (např. svět) Rytmus a svět) MUL - 2. Lidské vztahy Přírodověda (např. Naše třída) VDO - 1. Občanská společnost a škola Prvouka (např. Naše škola) Průřezová témata zařazení ve 3.období ročník EGS - 3. Jsme Evropané Vv (např. Evropa a čas) ENV - 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodověda (např Pomáháme přírodě) EGS - 7. Práce v realizačním týmu Informatika (např Jak pracuje redakce)

9 OSV - Osobnostní a sociální výchova 6. ročník Plánuji, spolupracuji a pomáhám (1) Rozvoj schopností poznávání (Matematika v návaznosti na téma Nestandardní aplikační úlohy) (4) Psychohygiena (Výchova ke zdraví v návaznosti na témata Zravý způsob života a péče o zdraví, Přírodopis v návaznosti na témata Viry, bakterie, houby a Tělesná výchova v návaznosti na témata Znalost významu pohybových aktivit pro zdraví, Kázeň a fair play přístup k ostatním účastníkům sportovní činnosti, Poctivé sebepoznání a sebehodnocení, Vytyčení reálných cílů a nepřeceňování se (9) Kooperace a kompetice (Občanská výchova v návaznosti na témata Lidská solidarita, Pomoc lidem v nouzi, Potřební lidé ve společnosti (11) Hodnoty, postoje, praktická etika (Občanská výchova v návaznosti na témata Naše škola - život ve škole - práva a povinnosti žáků kritické myšlení (třídění, pozorování skupin jevů, předmětů, kritéria výběru, záznamy), miniprojekty, skupinová práce (práce ve dvojicích, ve skupinách, role ve skupině), hodnotící a sebehodnotící škály, plánování, aktivní relaxace 7. ročník Tvořím, poznávám i odpočívám (3) Seberegulace a sebeorganizace (Výchova ke zdraví v návaznosti na oblast témat Osobnostní a sociální rozvoj a Tělesná výchova v návaznosti na témata Činnosti ovlivňující zdraví, Znalost významu pohybových aktivit pro zdraví (5) Rozvoj kreativity (Výtvarná výchova v návaznosti na tématický celek Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění) (6) Poznávání lidí (Český jazyk v návaznosti na téma Charakteristika vnější a vnitřní a Občanská výchova v návaznosti na téma Rozmanitost kulturních projevů) (8) Komunikace (Český jazyk v návaznosti na témat. celek Projev zásady dorozumívání) sebepoznávací metody kritického myšlení, prezentace vlastních produktů, exkurze využití pracovních listů, aktivní relaxace 8. ročník Jak samostatně na problém (2) Sebepoznávání a sebepojetí (Občanská výchova v návaznosti na téma Osobnostní rozvoj) (10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Občanská výchova v návaznosti na témata Stres, Řešení konfliktů) modelové situace, autorské křeslo, práce s příběhem, metoda osobního příkladu, vedení k solidaritě a k realizací konkrétních projektů 9. ročník Já mezi lidmi (6) Poznávání lidí (Český jazyk v návaznosti na témata Charakteristika vnější, vnitřní, přímá a nepřímá, Životopis strukturovaný, uplatnění v budoucím životě a Občanská výchova v návaznosti na témata Morálka a mravnost, Svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování (7) Mezilidské vztahy (Český jazyk v návaznosti na témata literární výchovy Česká literatura 2. poll 20. stol Hašek, Hrabal, Čapek (8) Komunikace (Český jazyk v návaznosti na témata Jazyková kultura, Slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních situacích

10 (11) Hodnoty, postoje, praktická etika (Občanská výchova v návaznosti na téma Dělba práce a činností, výhody spolupráce referáty, samostatné práce, skupinová práce, projektová výuka, metody efektivního učení VDO - Výchova demokratického občana 1. Občanská společnost a škola Občanský výchova (6. roč.) PROJEKT např. Naše škola, Praha 7 Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Naše škol,a Naše obec. 2. Občan, občanská společnost a stát Dějepis (8.roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Vznik občanské společnosti Francie, USA 3. Formy participace občanů v politickém životě Občanská výchova (8. roč) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Lidská práva. 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Občanská výchova (9. roč) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Právní řád České republiky. EGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Evropa a svět nás zajímá Zeměpis (7. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu 2. Objevujeme Evropu a svět Zeměpis (8. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu 3. Jsme Evropané Informatika vol. předmět (9.roč.) PROJEKT např. Toulky Evropou apod. MUL - Multikulturní výchova 1. Kulturní diference Výtvarná výchova Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu 2. Lidské vztahy Pracovní činnosti (7. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Etika, stolování, zvyky. 3. Etnický původ Přírodopis (9.roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Soustava kožní 4. Multikulturalita Občanská výchova (8. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Podobnosti a odlišnosti lidí 5. Princip sociálního smíru a solidarity Občanská výchova (9. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Zásady lidského soužití. ENV - Environmentální výchova 1. Ekosystémy Přírodopis ( 7. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Krytosemenné rostliny, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Potravní řetězce.

11 2. Základní podmínky života Přírodopis ( 6. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Vznik a vývoj života, Organické a anorganické látky, Bakterie. 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Chemie ( 8. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Voda a vzduch, vlastnosti oxidů, Ozón. 4. Vztah člověka k prostředí Chemie ( 9. roč.) PROJEKT např. Odpady Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Plasty a syntetická vlákna, Polysacharidy. MED - Mediální výchova Receptivní činnosti 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk (6. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Reprodukce textu. 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk (6. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Vypravování. 3. Stavba mediálních sdělení Český jazyk (7. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Líčení subjektivní popis 4. Vnímání autora mediálních sdělení Český jazyk (7. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Nejstarší starověká literatura báje. 5. Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk (8. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu - Výklad historické události z různých oblastí lidského života. Produktivní činnosti 6. Tvorba mediálního sdělení - Český jazyk (8. roč.) příspěvky do internetu, rozhlasu PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu - Líčení historické události, přírodních jevů, Úvaha. 7. Práce v realizačním týmu Český jazyk (9. roč.) - příspěvky do internetu, rozhlasu PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Humor v literatuře. PROJEKTY průřezová témata 2. stupeň Některé tématické celky jsou na 2. st. ve 6 9.ročníku realizovány formou mini projektů s následujícími rysy zadanou úlohu řeší žáci individuálně nebo skupinově, bádají a zkoumají, vzájemně spolupracují, výsledky a řešení prezentují. Žáci jedné třídy absolvují 2 mini projekty v průběhu jednoho školního roku a to dle ročního tématického plánu. PROJEKTY 6. 9.roč. 6roč. 7.roč. 8. roč. 9. roč. ENV 2. Základní podmínky života Přírodopis ( 6. roč.) např. Bakterie ENV 1.Ekosystémy Přírodopis ( 7. roč.) ENV 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Chemie ( 8. roč.) EGS 3. Jsme Evropané Informatika vol. předmět (9.roč.) např. Toulky Evropou apod. VDO 1. Občanská společnost a škola Občanská výchova (6. roč.) MUL 2. Lidské vztahy Pracovní činnosti (7. roč.) MED 6. Tvorba mediálního sdělení Český jazyk (8. roč.) MED 7. Práce v realizačním týmu Český jazyk (9. roč.) - příspěvky do internetu,

12 např. Naše škola příspěvky do internetu, rozhlasu rozhlasu C. 6 Učební plán pro r. základního vzdělávání Ve šk. roce 2007/08 bude realizován v 1. roč. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny jazyk a jazykové komunikace český jazyk cizí jazyk matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie informatika člověk a jeho svět prvouka přírodověda vlastivěda umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova člověk a svět práce praktické činnosti týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny C. 7 Učební plán pro roč. základního vzdělávání Ve šk. roce 2007/08 bude realizován v 6.roč. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Součet vyuč. hodin JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Čj cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj viz vol. předměty INFORM. TECH. INFORMATIKA Inf MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OV OBČANSTVÍ ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA F

13 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z PRAKTICKÉ Pč ČINNOSTI HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ Vv VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv Součet základních hodin Volitelné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník další cizí JAZYK dcj probíhají souběžně další volitelný předmět dvp další volitelný předmět dvp CVIČENÍ Z CvM probíhají souběžně MATEMATIKY 1* 1** PRAKTICKÁ CVIČENÍ Pč další praktické cvičení dpc 1 Celkový součet hodin C. 8 Poznámky k učebnímu plánu pro 6-9. ročník - využití disponibilní časové dotace: Disponibilní časová dotace (18 hod na 2. st)) - využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy - využití celé disponibilní časové dotace v učebním plánu ŠVP je závazné - disponibilní časová dotace se člení na vázanou a volnou a) vázaná disponibilní časová dotace na 2. stupni (v rozsahu 10 hodin) je určena: - k nabídce povinně volitelných vzdělávacích obsahů (nejpozději od 7. ročníku), které musí navazovat na příslušnou vzdělávací oblast (vzdělávací obor); přednostně musí být využita pro realizaci vzdělávacího obsahu Další cizí jazyk v rozsahu minimálně 6 hodin ŠVP 3in Vázaná disponibilní časová dotace na 2.stupni je rozvržena - pro realizaci vzdělávacího obsahu oblasti Další cizí jazyk 6 hod. - pro posílení vzdělávacího obsahu Člověk a příroda 2 hod. (Fyzika 6. a 9.roč pokusování) - pro posílení vzdělávacího obsahu Jazyk a jazyková komunikace 2 hod. (7. a 9.roč konverzace) b) volná disponibilní časová dotace(8 hod) na 2. stupni je určena: - k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad - rámec vymezené minimální časové dotace - k vytváření časové dotace pro realizaci povinných vzdělávacích obsahů dotvářejících zaměření školy - k posílení hodin TV ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně, kde probíhá povinná výuka plavání - k realizaci průřezových témat - k nabídce dalších volitelných vzdělávacích obsahů, případně k posílení vázané disponibilní časové dotace - k realizaci doplňujících vzdělávacích oborů - k realizaci vzdělávacích obsahů podporujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

14 ŠVP 3in Volná disponibilní časová dotace na 2.stupni je rozvržena - pro posílení vzdělávacího obsahu Člověk a příroda 3 hod. (přírodopis 6. a 9. roč. a zeměpis 9.roč) - pro posílení vzdělávacího obsahu Informační technologie 3 hod. (6.-9.roč.) - pro posílení vzdělávacího obsahu Matematika a její aplikace 1 hod. (Cvičení z matematiky doplňující 1/2 žáků v 8.roč. pro slabší žáky Cvičení z matematiky rozšiřující ½ žáků v 9. roč pro nadané žáky) - pro posílení vzdělávacího obsahu Člověk a svět práce 1 hod. ( Praktické činnosti - 1/2 žáků v 8.roč. pro nadané žáky Praktické činnosti - 1/2 žáků v 9.roč. pro žáky směřující k praktickému uplatnění)

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Charakteristika činnostního učení

Charakteristika činnostního učení Charakteristika činnostního učení Moderní činnostní vyučování je na věděckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem,

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více