C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in"

Transkript

1 C. 2 Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu 3in Žák je aktivním subjektem výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém vždy sledujeme dva základní cíle výchovný a vzdělávací. Atmosféru školní práce vytváří především vztah mezi učitelem a žákem a mezi hlavní cíle ŠVP 3in patří změna klimatu atmosféry školy, tzn. změna vztahů mezi žáky a učiteli. Cíl výchovný: - výchova kulturního člověka, kterému záleží na kvalitě jeho života, který se dokáže nalézt uplatnění v životě - výchova člověka komunikativního a tvořivého, schopného spolupráce - výchova ekologicky myslícího, tvořivého a mravně odpovědného člověka - výchova člověka odpovědného, chápajícího hodnotu zdraví a aktivně usilujícího o jeho upevňování a ochranu - výchova člověka zvídavého, sebezdokonalujícího se, rozumně a citlivě reagujícího v konkrétních praktických životních situacích - výchova člověka hledajícího, svobodně jednajícího, s touhou dále se vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života - příprava na celoživotní vzdělávání Cíl vzdělávací: - dosáhnout, aby si žák osvojil soubor základních vědomostí ve vzájemných vazbách, při zdůraznění jejich aktivního logického a správného používání v široké praxi a při řešení problémů Změna atmosféry školy Příznivé atmosféře vyučovacího procesu napomáhá schopnost učitele docílit, aby: - činnosti při vyučování měly klidný průběh; - žák pracoval svým tempem a postupně je podle svých maximálních možností přizpůsoboval tempu třídy; - žáci neprožívali pocity úzkosti, strachu, křivdy aj.; - zpětná vazba žák učitel byla využívána v každé vyučovací hodině, neboť upozorňuje na prvopočáteční problémy žáka, které je možné řešit vhodnou diferenciací průběžně a individuálně přímo ve vyučování; - žáci dostávali dostatečný prostor na pochopení učiva a jeho procvičení. Záměr pozitivní změny v atmosféře školy vyžaduje od vyučujících zamýšlet se nad svojí výchovnou prací a formulovat svou pedagogickou činnost z různých pohledů: Přístup učitele k žákovi: - ke každému je třeba přistupovat s úctou, s náklonností, s vírou v jeho síly a možnosti, s patřičnou pozorností - se zásadovostí v případě, že se v chování žáka objeví odchylky od běžných norem Je třeba dodržovat vzájemnou úctu a definovat jasné základní požadavky na kázeň. Příznivé mikroklima ve třídě se utváří: - již příchodem učitele tónem, jakým třídu osloví - řečí učitele je-li klidná, ale bez lhostejnosti - schopností vést žáky tak, aby se nebáli zkoušení a sami své vědomosti prezentovali - tím, že žák dostává možnost vyjádřit se k učenému a že je mu dáván prostor ukázat to, co si sám připravil Máme-li dítě naučit dobrým způsobům jednání, musíme je průběžně vést k poznání základních etických principů. a) Uvědomme si, že ze zkušenosti víme, že každé dítě usiluje o pěkné citové zážitky (např. večerníčky nebo pohádky). b) Uvědomme si, že si dítě vybírá ty hodnoty, které jsou pozitivní, nechce představovat při hře zlou postavu, raduje se z toho, když všechno dobře dopadne. c) Uvědomme si obsah citového života dítěte jak na dítě negativně působí, když se setkává s hrubostí a násilím, které vítězí. d) Uvědomme si, že člověk ve svém mládí vstřebává náladu okolí a nese ji dále svým životem. Psychologie dokládá, že u člověka trvají ty formy cítění, které u něho převažovaly v době prepubertální, pubertální i postpubertální. Dokážeme-li dát žákům ve škole mnoho zážitků citově kladné povahy, jak si to většina z nich žádá, přispějeme k tomu, že v celkovém charakteru cítění dítěte nabudou převahu tendence tvůrčí optimismus, radost, jistota.

2 C. 3 Didaktické zásady, společně sdílené metody, strategie a postupy Naše škola stála u zrodu komunity tzv. Tvořivých škol, které přijímají a postupně do výuky jednotlivých předmětů zavádějí principy činnostního učení. Základy činnostních metod a forem učení položil filozof, pedagog a psycholog Jan Amos Komenský. Systém českého činnostního učení byl rozvinut a v praxi ověřen reformní pedagogikou české činné školy 30. let 20. století. Moderní činnostní vyučování je na vědeckém základě vytvořený, ucelený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem, samostatným úvahám a tvorbě vlastních otázek. Žák zde není pouze pasivním příjemcem informací, ale projevuje vlastní iniciativu koná, činí, přemýšlí a tvoří. Základními principy činnostního vyučování je probouzení zájmu a nabývání nových poznatků žáky názorně, vlastní činností a prožíváním, za pomoci vhodných metodických materiálů a pomůcek: Probouzet zájem žáka vyučování musí být názorné, přirozené a pochopitelné. Názornost vyučování Používáme skutečné předměty, modely, náčrty, diagramy, obrazy,... Ke každé praktické ukázce je třeba se vracet a přesvědčit se o porozumění žáka. Zapojujeme co nejvíce smyslů. Přirozenost Vycházíme z přirozených situací a budíme tak přirozené reakce. Učivo jako soustavu dovedností si musí žáci osvojit tak, aby je mohli kdykoliv tvořivě a pohotově aplikovat v každodenním životě. Pochopitelnost Učivo vybíráme s důrazem na obsah a význam, nikoli na formu. Ve škole nemá místo nic, co nemá obsah a smysl. Hodnota učiva je vždy obsahová, nikoli formální (rozvíjející např. představivost, úsudek, vůli,...). Obsah musí být přiměřený vyspělosti žáka, musí vyhovovat jeho skutečným osobitým potřebám. Při výběru učiva dbáme na zásadu?od bližšího ke vzdálenějšímu?. Je třeba zůstávat u prvopočátků učiva, dokud není řádně pochopeno, s tím, že totéž učivo nesmíme?omílat do omrzení?, ale probíráme ho v nových situacích. Postupujeme zvolna, stále se přesvědčujeme, jak děti nové učivo chápou a jak ho zvládají používat. Abstraktní pojmy objasňujeme názorem a příkladem. (Př.: abstraktní pojmy vpředu, vzadu, názorně předvedeme na modelu domku uprostřed zahrady.) Pěstovat žákovu samočinnost učení individualizujeme metodou samostatné práce. (Individualizované učení vyvažujeme kolektivní výchovou.) Dítě necháváme aktivně se účastnit vyučování. Neděláme, co mohou vykonat žáci sami. Žáci jsou vedeni k uvědomění si úkolu a k provádění činností každým žákem zároveň. Následně k plánování dílčích úkolů, činností a jejich provádění. Využíváme vlastních zkušeností a znalostí žáků, usilujeme o to, aby žáci docházeli k poznatkům sami. Je velmi důležité dopřát žákům radost z vlastních nápadů, vlastní práce a následného úspěchu. Žáci jsou tak nejlépe motivováni k produkování myšlenek, kladení otázek, k samostatnému, kritickému myšlení. Vyhýbáme se dlouhým výkladům a přílišnému poučování. Dlouhé monology nemotivují, unavují a žáci je odmítají. Preferujeme samostatnou práci, práci ve skupinách, společné řešení úkolů, didaktické hry a diskusi. Volit vhodné učebnice, pracovní sešity a didaktické pomůcky. Psané jazykem žáků, odpovídající jejich způsobu myšlení a podněcující je k další tvořivé činnosti, samoučení a lásce ke vzdělávání. Základní psychologické zásady činnostního učení : Ke každému žákovi přistupujeme jako k jedinečné lidské bytosti. Podporujeme samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení žáků. Akceptujeme náměty žáků a vytváříme přirozený prostor pro činnosti. Hodnotíme správné činnosti a znalosti žáků a případné slabiny pomáháme napravovat a odstraňovat. Žáci jsou pak ochotni tvořivě riskovat při řešení úkolů a problémů a chybu nepokládají za prohřešek. Žákům dáváme dostatečný časový prostor na zvládnutí učiva. Učitel (i rodič) je pro žáky především partnerem, poradcem, pomocníkem a oporou. Výuka je rušnější, ale vše je provázeno pocity uspokojení, radosti a dobrými výsledky. Žáky co nejvíce chválíme (je samotné i rodičům), vysvětlujeme a zdůvodňujeme a až na zcela výjimečné případy netrestáme. Psychologické výzkumy jednoznačně dokazují, že největším a z pohledu dalšího pozitivního vývoje dítěte nejlepším?trestem? je absence pochvaly. Je třeba si stále uvědomovat, že naším základním úkolem je vštípit dítěti lásku k učení společně s mravními a etickými zásadami.

3 C. 4 Strategie rozvoje klíčových kompetencí Společně uplatňované strategie rozvoje klíčových kompetencí v ročníku v souvislosti s postupným zaváděním činnostní výuky uvádíme v této kapitole. Strategie rozvoje klíčových kompetencí při výuce jednotlivých předmětů uvádíme vždy v závěru charakteristiky jednotlivého vyučovacího předmětu. Činnostní výuka klade důraz na pochopení učiva a jeho následné důkladné procvičení. Učitel dbá, aby učivo na sebe navazovalo, a dává tak žákům možnost postupovat samostatně od jednoduchého ke složitému. Žákům se otevírá cesta k novým poznatkům, prožívají pocity radosti z úspěchu, z objevu, což vytváří jejich pozitivní vztah k učení. Při činnostním učení postupujeme zpočátku pomaleji, než při tzv. receptivním způsobu vyučování. Jakmile se žáci naučí manipulovat s jednotlivými pomůckami a analogicky vyvozovat novou látku, postup výuky se velmi urychlí. Kompetence k učení Pro rozvíjení této kompetence u žáků v ročníku je třeba: - pokud je to možné, dát všem k učivu vždy konkrétní názor (pomůcku), aby bylo učivo žákům předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu; - nechat žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat; - dbát, aby každý nový činnostní postup měl určitý didaktický cíl, přivést žáky k úvahám o problému, k vyjádření vlastních závěrů, k znovuobjevování poznatků; - klást důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky; - snažit se podporovat čtení s porozuměním; - nechat žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah; - dát příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce; - klást na žáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základního učiva a dát jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých žáků; - podporovat sebedůvěru žáků v jejich schopnostech; - upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě; - vést je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí; - vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému učení; - domácí úkoly směřovat k procvičování učiva, které žáci ve škole zvládli; - individuálně vést žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály. Kompetence k řešení problémů Činnostní učení je založeno na předkládání problémů a úkolů ke konkrétnímu řešení každým žákem, dbá se na to, aby se žáci v úkolu orientovali, přitom: - žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky nebo připravené kartičky s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat; - podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky; - postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším; - na základě pochopení žáci sami navrhují a provádějí obměny činností; - objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají možnost využívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti; - podle jejich schopností podporujeme účast žáků v různých soutěžích, zvláště tvořivých, to znamená takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracovávání údajů; - žáky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, došli ve své činnosti k závěru, našli řešen; - různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat; - umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem. Kompetence komunikativní K rozvíjení této kompetence poskytuje činnostní učení ve všech vyučovacích předmětech v 1. a 2. období mnoho vhodných příležitostí, jelikož je s každou činností spojena komunikace mezi žáky navzájem i mezi žáky a učitelem. K utváření této kompetence je nutné: - nechat žáky při každé činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu;

4 - přijímat často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňovat je, vyjadřovat uspokojení nad správnými závěry žáků a povyšovat je na objev; - umožnit žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života; - dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru; - učit žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možností o názorech diskutovat, respektovat se navzájem; - zkusit hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů; - do výuky českého jazyka zařazovat jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma; - v matematice vymýšlet slovní úlohy, otázky, vyvolávat se mezi sebou navzájem; - hovořit o postupu ve složitější početní úloze, zkusit druhým poradit s řešením, ptát se mezi sebou na problémy v učivu; - ve výtvarné a hudební výchově nechat žáky pokusit se vyjadřovat dojmy z uměleckého díla. Kompetence sociální a personální Individuální činnosti zařazované do výuky jsou střídány činnostmi žáků ve dvojicích nebo ve skupinách, to vyžaduje spolupráci, vzájemnou domluvu a respektování se navzájem. Proto dbáme na to, aby: - se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato pravidla respektovali; - se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu; - v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout; - vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře. Tomu mimo jiné napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou. Kompetence občanská Činnostní učení prolíná výukou všech předmětů, žáci cítí sounáležitost s třídním kolektivem, neboť jsou často ve vzájemném hovoru, dotazují se navzájem, diskutují o řešení problémů, vyprávějí si různé zkušenosti atp. Tento ráz výuky vede žáky: - k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí; - ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých; - ke snaze o co nejlepší plnění povinností i uvědomování si vlastních práv. Kompetence pracovní Tato kompetence se při činnostním charakteru výuky rozvíjí ve všech vyučovacích předmětech spolu s pracovními činnostmi, které podporují tuto výuku. Zaměřujeme se na: - dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů, udržování pořádku na pracovním místě, - systém v ukládání pomůcek a nářadí; - samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku vedenou žáky; - dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech; - poznávání různých oborů lidské činnosti, jejích výsledků a významu pro ostatní lidi. C. 5 Zařazení průřezových témat Průřezová témata - zařazení v 1. a 2. období (1. 5. roč.) Při integraci průřezových témat do vyučovacích předmětů máme na mysli tyto zásady: - žák danou látku učí nějakou aktivizující, praktickou metodou, při níž musí on sám myslet, mluvit, chovat se, jednat apod. - žák danou látku vztahuje ke svému vlastnímu životu, téma aplikuje do svého vlastního života - žáka má příležitost o zážitku z aktivity a o vztahu tématu k životu žáka mluvit - reflektovat je Při integraci průřezových témat do vyučovacích předmětů postupujeme dvěma zásadními principy: a) hledáme shodná, podobná či související témata v učivech předmětu a průřezového tématu b) průřezová témata nacházíme v činnostech vhodných pro výuku předmětu, v procesech vyučování a učení Při integraci průřezových témat vytyčujeme priority, tzn. témata, kterými se chceme zabývat hlouběji a věnovat jim více času. Pro realizaci těchto témat získáváme potřebné kompetence a sjednocujeme výukové metody a strategie. Např. v oblasti Osobnostní a sociální výchovy sdílíme potřebu věnovat se především oblasti

5 mezilidských vztahů, řešení problémů a konfliktů a oblasti umění se učit, zde žáci budou postupně získávat potřebné metody a nástroje, které jim umožní učit se efektivně. Při integraci průřezových témat se intenzivně věnujeme daným tématických okruhům v rámci jednotlivých ročníků a zaměřujeme tak pozornost k důležitým tématům pro konkrétní věkovou skupinu. Např. v 1. ročníku pod titulkem NEJSEM SÁM realizujeme aktivity zaměřené na vzájemné poznání žáků, budování zdravých vztahů v kolektivu, komunikační dovednosti, sebe prosazení atd. Při integraci průřezových témat v pojetí ŠVP 3in nejde o hledání souvislostí a vztahů mezi předměty a obory, oblastmi výuky a vlastním životem žáků za každou cenu. Jde o to uplatňovat konkrétní zásady a pravidla vědomě v každém okamžiku, rozpoznat zdravé názor a zaujímat pevné postoje v nejrůznějších situacích. V neposlední řadě jde o udržení samostatného myšlení, schopnost autonomní úvahy, o schopnost přijmout sebe sama. OSV - Osobnostní a sociální výchova 1. ročník Nejsem sám (7) Mezilidské vztahy (Prvouka - v návaznosti na témata Rodina, Škola a třída, Oslava v rodině, Dopravní výchova - ohleduplnost) (8) Komunikace (Český jazyk - v návaznosti na témata Chování ve třídě, Vztahy mezi dětmi, vytváření pravidel, rozhovor, vyprávění, naslouchání) (3) Seberegulace a sebeorganizace (Tělesná výchova - v návaznosti na témata: sebeobsluha, respektování pravidel bezpečnosti a pravidel při hrách) komunitní kruh, práce ve dvojicích, ve skupinách, hodnotící a sebehodnotící škály 2. ročník Poznávání (1) Rozvoj schopností poznávání (Prvouka - v návaznosti na témata Proměny v přírodě, roční doby) (2) Sebepoznávání a sebepojetí (Prvouka - v návaznosti na témata Jsem školák, moje rodina) (6) Poznávání lidí (Prvouka - v návaznosti na témata Člověk, Náš domov) sebepoznávací metody kritického myšlení, prezentace vlastních produktů, exkurze, návštěva divadla 3. ročník Jsem člověkem (11) Hodnoty, postoje, praktická etika (Prvouka - v návaznosti na témata Místo, kde žijeme domov, naše obec, Země, v níž žijeme, Lidé a čas, Ochrana přírody) (7) Mezilidské vztahy (Prvouka - v návaznosti na témata Rodina, Škola, Doprava, Naše vlast, Práce a volný čas, Život v přírodě) pravidelné návštěvy knihovny, autorské křeslo, práce s příběhem, metoda osobního příkladu, vedení k solidaritě realizací konkrétních projektů 4. ročník Hledám řešení (10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Matematika - v návaznosti na témata Slovní úlohy varianty řešení, obměny úloh, vymýšlení vlastních úloh) (5) Rozvoj kreativity - (Výtvarná výchova PROJEKT Tvořivý deník) referáty, skupinová práce, projektová výuka, Tvořivý deník, metody efektivního učení, výpisky

6 5. ročník Vážím si sám sebe i ostatních, Umím spolupracovat (4) Psychohygiena (Přírodověda - v návaznosti na témata Lidské tělo, Chráníme své zdraví) (9) Kooperace a kompetice (Vlastivěda - v návaznosti na skupinovou práci v opakovacích lekcích dějepisného i zeměpisného celku) ralaxace, otužování, saunování, odstraňování napětí, tvorba pozitivních vizí, plánovaní, skupinová práce, hledání role v týmu, vedení projektu žáky, uvědomělá role ve skupině Výchova demokratického občana (VDO) 1. Občanská společnost a škola Prvouka (3. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (škola - chování o přestávkách a při vyučování, pravidla slušného chování, školní řád) Vlastivěda (4. a 5. roč.). Ve 4. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (ČR demokratický stát, Poznáváme naši vlast) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (slohový Územní rozdělení ČR do krajů, Od totalitní moci k demokracii) 2. Občan, občanská společnost a stát Téma není v období roč. zařazeno) 3. Formy participace občanů v politickém životě Vlastivěda (4. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (ČR demokratický stát) 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vlastivěda (4.roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (ČR demokratický stát) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) 1. Evropa a svět nás zajímá Vlastivěda (4. a 5. roč.) Ve 4. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Naše vlast - ČR) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (J.A.Komenský, Rak.-Uh.monarchie, Česko.německé vztahy, I. a II. sv. válka, Evropské státy, NATO, EU) Výtvarná výchova (4. a 5. roč.). Ve 4. a 5. roč. téma realizováno v návaznosti na tématické celky předmětu (Ve světě umění, vědy a techniky, Člověk a umění, Člověk v krajině) 2. Objevujeme Evropu a svět Hudební výchova (1. 3. roč.) PROJEKT 3. roč. V ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (poznáváme významné hudební skladatele) 3. Jsme Evropané Výtvarná výchova (4. 5. roč.) PROJEKT 4. roč. Ve 4. a 5. roč. téma realizováno v návaznosti na tématické celky předmětu (Ve světě umění, vědy a techniky, Člověk a umění, Člověk v krajině)

7 Multikulturní výchova (MUL) 1. Kulturní diference Vlastivěda (5. roč.) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Obyvatelstvo Evropy) Hudební výchova (4. roč.) PROJEKT ve 4. roč. Ve 4. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Národní písně, lidové písně z čeho vycházejí) 2. Lidské vztahy Prvouka (1.- 3.) PROJEKT 3. roč. V 1. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (rodina, škola, můj volný čas, první pomoc, dopravní výchova) Ve 2. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu: jsem školák, cesta do školy, dopravní výchova) Ve 3. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (domov, rodina, vztahy mezi členy rodiny, vztahy mezi spolužáky, kamarády, pozorování povahových vlastností) Přírodověda (4. a 5. roč.), Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Člověk a příroda) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Odlišnosti lidského těla podle rasy) 3. Etnický původ Přírodověda (4. a 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Společenstvo živých organizmů, Člověk a příroda) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Odlišnosti lidského těla podle rasy) 4. Multikulturalita Anglický jazyk (4. a 5. roč.), Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Prostředí, ve kterém jsme, Lidi kolem nás) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Názvy hlavních evropských zemí, Pojmy v cestování) 5. Princip sociálního smíru a solidarity Vlastivěda (4. 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Obyvatelé ČR) V 5. roč. téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Národní obrození) Environmentální výchova (ENV) 1. Ekosystémy Přírodověda (4.roč.), Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Společenstva živých organizmů) 2. Základní podmínky života Přírodověda (4. a 5. roč) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Životní podmínky) 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodověda (5. roč.) PROJEKT 4. Vztah člověka k prostředí Přírodověda (4.roč.)

8 Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Člověk a příroda, Společenstva organizmů) Mediální výchova (MED) 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk (4. a 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Osnova projevu,dopis ) Ve 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Spisovný jazyk) 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk (5. roč.) Ve 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Reprodukce přečteného textu, vyjádření názorů a pocitů) 3. Stavba mediálních sdělení Téma není v období roč. zařazeno 4. Vnímání autora mediálních sdělení Téma není v období roč. zařazeno 5. Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk a literatura (4. a 5. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Záznamy názorů, pocitů, postřehů) V 5. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu (Porozumění literárním pojmům) 6. Tvorba mediálního sdělení Český jazyk a literatura (4. roč.) Ve 4. ročníku téma realizováno v návaznosti na látku předmětu ( Krátká zpráva, referát, článek do tisku, školní internetové stránky) 7. Práce v realizačním týmu Informatika 5. roč. PROJEKT PROJEKTY průřezová témata 1. stupeň Některé tématické celky jsou na I. st. ve ročníku realizovány formou mini projektů s následujícími rysy zadanou úlohu řeší žáci individuálně nebo skupinově, bádají a zkoumají, vzájemně spolupracují, výsledky a řešení prezentují. Žáci jedné třídy absolvují 2 mini projekty s konkrétními výstupy v průběhu jednoho školního roku a to dle ročního tématického plánu. PROJEKTY roč. 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. OSV 5. Kreativita Vv (např. Tvořivý deník) EGS 2. Objevujeme Evropu a svět Hv (např. Rytmus a MUL - 1. Kulturní diference Hv (např. svět) Rytmus a svět) MUL - 2. Lidské vztahy Přírodověda (např. Naše třída) VDO - 1. Občanská společnost a škola Prvouka (např. Naše škola) Průřezová témata zařazení ve 3.období ročník EGS - 3. Jsme Evropané Vv (např. Evropa a čas) ENV - 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Přírodověda (např Pomáháme přírodě) EGS - 7. Práce v realizačním týmu Informatika (např Jak pracuje redakce)

9 OSV - Osobnostní a sociální výchova 6. ročník Plánuji, spolupracuji a pomáhám (1) Rozvoj schopností poznávání (Matematika v návaznosti na téma Nestandardní aplikační úlohy) (4) Psychohygiena (Výchova ke zdraví v návaznosti na témata Zravý způsob života a péče o zdraví, Přírodopis v návaznosti na témata Viry, bakterie, houby a Tělesná výchova v návaznosti na témata Znalost významu pohybových aktivit pro zdraví, Kázeň a fair play přístup k ostatním účastníkům sportovní činnosti, Poctivé sebepoznání a sebehodnocení, Vytyčení reálných cílů a nepřeceňování se (9) Kooperace a kompetice (Občanská výchova v návaznosti na témata Lidská solidarita, Pomoc lidem v nouzi, Potřební lidé ve společnosti (11) Hodnoty, postoje, praktická etika (Občanská výchova v návaznosti na témata Naše škola - život ve škole - práva a povinnosti žáků kritické myšlení (třídění, pozorování skupin jevů, předmětů, kritéria výběru, záznamy), miniprojekty, skupinová práce (práce ve dvojicích, ve skupinách, role ve skupině), hodnotící a sebehodnotící škály, plánování, aktivní relaxace 7. ročník Tvořím, poznávám i odpočívám (3) Seberegulace a sebeorganizace (Výchova ke zdraví v návaznosti na oblast témat Osobnostní a sociální rozvoj a Tělesná výchova v návaznosti na témata Činnosti ovlivňující zdraví, Znalost významu pohybových aktivit pro zdraví (5) Rozvoj kreativity (Výtvarná výchova v návaznosti na tématický celek Věda a technika, design, architektura, výtvarné umění) (6) Poznávání lidí (Český jazyk v návaznosti na téma Charakteristika vnější a vnitřní a Občanská výchova v návaznosti na téma Rozmanitost kulturních projevů) (8) Komunikace (Český jazyk v návaznosti na témat. celek Projev zásady dorozumívání) sebepoznávací metody kritického myšlení, prezentace vlastních produktů, exkurze využití pracovních listů, aktivní relaxace 8. ročník Jak samostatně na problém (2) Sebepoznávání a sebepojetí (Občanská výchova v návaznosti na téma Osobnostní rozvoj) (10) Řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Občanská výchova v návaznosti na témata Stres, Řešení konfliktů) modelové situace, autorské křeslo, práce s příběhem, metoda osobního příkladu, vedení k solidaritě a k realizací konkrétních projektů 9. ročník Já mezi lidmi (6) Poznávání lidí (Český jazyk v návaznosti na témata Charakteristika vnější, vnitřní, přímá a nepřímá, Životopis strukturovaný, uplatnění v budoucím životě a Občanská výchova v návaznosti na témata Morálka a mravnost, Svoboda a vzájemná závislost, pravidla chování (7) Mezilidské vztahy (Český jazyk v návaznosti na témata literární výchovy Česká literatura 2. poll 20. stol Hašek, Hrabal, Čapek (8) Komunikace (Český jazyk v návaznosti na témata Jazyková kultura, Slohové postupy a útvary užívané v různých komunikačních situacích

10 (11) Hodnoty, postoje, praktická etika (Občanská výchova v návaznosti na téma Dělba práce a činností, výhody spolupráce referáty, samostatné práce, skupinová práce, projektová výuka, metody efektivního učení VDO - Výchova demokratického občana 1. Občanská společnost a škola Občanský výchova (6. roč.) PROJEKT např. Naše škola, Praha 7 Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Naše škol,a Naše obec. 2. Občan, občanská společnost a stát Dějepis (8.roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Vznik občanské společnosti Francie, USA 3. Formy participace občanů v politickém životě Občanská výchova (8. roč) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Lidská práva. 4. Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Občanská výchova (9. roč) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Právní řád České republiky. EGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1. Evropa a svět nás zajímá Zeměpis (7. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu 2. Objevujeme Evropu a svět Zeměpis (8. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu 3. Jsme Evropané Informatika vol. předmět (9.roč.) PROJEKT např. Toulky Evropou apod. MUL - Multikulturní výchova 1. Kulturní diference Výtvarná výchova Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu 2. Lidské vztahy Pracovní činnosti (7. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Etika, stolování, zvyky. 3. Etnický původ Přírodopis (9.roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Soustava kožní 4. Multikulturalita Občanská výchova (8. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Podobnosti a odlišnosti lidí 5. Princip sociálního smíru a solidarity Občanská výchova (9. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Zásady lidského soužití. ENV - Environmentální výchova 1. Ekosystémy Přírodopis ( 7. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Krytosemenné rostliny, Obojživelníci, Plazi, Ptáci, Potravní řetězce.

11 2. Základní podmínky života Přírodopis ( 6. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Vznik a vývoj života, Organické a anorganické látky, Bakterie. 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Chemie ( 8. roč.) PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Voda a vzduch, vlastnosti oxidů, Ozón. 4. Vztah člověka k prostředí Chemie ( 9. roč.) PROJEKT např. Odpady Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Plasty a syntetická vlákna, Polysacharidy. MED - Mediální výchova Receptivní činnosti 1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Český jazyk (6. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Reprodukce textu. 2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Český jazyk (6. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Vypravování. 3. Stavba mediálních sdělení Český jazyk (7. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Líčení subjektivní popis 4. Vnímání autora mediálních sdělení Český jazyk (7. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Nejstarší starověká literatura báje. 5. Fungování a vliv médií ve společnosti Český jazyk (8. roč.) Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu - Výklad historické události z různých oblastí lidského života. Produktivní činnosti 6. Tvorba mediálního sdělení - Český jazyk (8. roč.) příspěvky do internetu, rozhlasu PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu - Líčení historické události, přírodních jevů, Úvaha. 7. Práce v realizačním týmu Český jazyk (9. roč.) - příspěvky do internetu, rozhlasu PROJEKT Téma realizováno v návaznosti na látku předmětu Humor v literatuře. PROJEKTY průřezová témata 2. stupeň Některé tématické celky jsou na 2. st. ve 6 9.ročníku realizovány formou mini projektů s následujícími rysy zadanou úlohu řeší žáci individuálně nebo skupinově, bádají a zkoumají, vzájemně spolupracují, výsledky a řešení prezentují. Žáci jedné třídy absolvují 2 mini projekty v průběhu jednoho školního roku a to dle ročního tématického plánu. PROJEKTY 6. 9.roč. 6roč. 7.roč. 8. roč. 9. roč. ENV 2. Základní podmínky života Přírodopis ( 6. roč.) např. Bakterie ENV 1.Ekosystémy Přírodopis ( 7. roč.) ENV 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí Chemie ( 8. roč.) EGS 3. Jsme Evropané Informatika vol. předmět (9.roč.) např. Toulky Evropou apod. VDO 1. Občanská společnost a škola Občanská výchova (6. roč.) MUL 2. Lidské vztahy Pracovní činnosti (7. roč.) MED 6. Tvorba mediálního sdělení Český jazyk (8. roč.) MED 7. Práce v realizačním týmu Český jazyk (9. roč.) - příspěvky do internetu,

12 např. Naše škola příspěvky do internetu, rozhlasu rozhlasu C. 6 Učební plán pro r. základního vzdělávání Ve šk. roce 2007/08 bude realizován v 1. roč. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět ročník minimální časová dotace disponibilní hodiny jazyk a jazykové komunikace český jazyk cizí jazyk matematika a její aplikace matematika Informační a komunikační technologie informatika člověk a jeho svět prvouka přírodověda vlastivěda umění a kultura hudební výchova výtvarná výchova člověk a zdraví tělesná výchova člověk a svět práce praktické činnosti týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny C. 7 Učební plán pro roč. základního vzdělávání Ve šk. roce 2007/08 bude realizován v 6.roč. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Součet vyuč. hodin JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Čj cizí JAZYK cj další cizí JAZYKY dcj viz vol. předměty INFORM. TECH. INFORMATIKA Inf MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČLOVĚK A SPOLEČNOST MATEMATIKA M DĚJEPIS D VÝCHOVA K OV OBČANSTVÍ ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA F

13 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UMĚNÍ A KULTURA CHEMIE Ch PŘÍRODOPIS Př ZEMĚPIS Z PRAKTICKÉ Pč ČINNOSTI HUDEBNÍ VÝCHOVA Hv VÝTVARNÁ Vv VÝCHOVA ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tv Součet základních hodin Volitelné předměty 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník další cizí JAZYK dcj probíhají souběžně další volitelný předmět dvp další volitelný předmět dvp CVIČENÍ Z CvM probíhají souběžně MATEMATIKY 1* 1** PRAKTICKÁ CVIČENÍ Pč další praktické cvičení dpc 1 Celkový součet hodin C. 8 Poznámky k učebnímu plánu pro 6-9. ročník - využití disponibilní časové dotace: Disponibilní časová dotace (18 hod na 2. st)) - využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci a odpovědnosti ředitele školy - využití celé disponibilní časové dotace v učebním plánu ŠVP je závazné - disponibilní časová dotace se člení na vázanou a volnou a) vázaná disponibilní časová dotace na 2. stupni (v rozsahu 10 hodin) je určena: - k nabídce povinně volitelných vzdělávacích obsahů (nejpozději od 7. ročníku), které musí navazovat na příslušnou vzdělávací oblast (vzdělávací obor); přednostně musí být využita pro realizaci vzdělávacího obsahu Další cizí jazyk v rozsahu minimálně 6 hodin ŠVP 3in Vázaná disponibilní časová dotace na 2.stupni je rozvržena - pro realizaci vzdělávacího obsahu oblasti Další cizí jazyk 6 hod. - pro posílení vzdělávacího obsahu Člověk a příroda 2 hod. (Fyzika 6. a 9.roč pokusování) - pro posílení vzdělávacího obsahu Jazyk a jazyková komunikace 2 hod. (7. a 9.roč konverzace) b) volná disponibilní časová dotace(8 hod) na 2. stupni je určena: - k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů nad - rámec vymezené minimální časové dotace - k vytváření časové dotace pro realizaci povinných vzdělávacích obsahů dotvářejících zaměření školy - k posílení hodin TV ve dvou po sobě následujících ročnících 1. stupně, kde probíhá povinná výuka plavání - k realizaci průřezových témat - k nabídce dalších volitelných vzdělávacích obsahů, případně k posílení vázané disponibilní časové dotace - k realizaci doplňujících vzdělávacích oborů - k realizaci vzdělávacích obsahů podporujících vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

14 ŠVP 3in Volná disponibilní časová dotace na 2.stupni je rozvržena - pro posílení vzdělávacího obsahu Člověk a příroda 3 hod. (přírodopis 6. a 9. roč. a zeměpis 9.roč) - pro posílení vzdělávacího obsahu Informační technologie 3 hod. (6.-9.roč.) - pro posílení vzdělávacího obsahu Matematika a její aplikace 1 hod. (Cvičení z matematiky doplňující 1/2 žáků v 8.roč. pro slabší žáky Cvičení z matematiky rozšiřující ½ žáků v 9. roč pro nadané žáky) - pro posílení vzdělávacího obsahu Člověk a svět práce 1 hod. ( Praktické činnosti - 1/2 žáků v 8.roč. pro nadané žáky Praktické činnosti - 1/2 žáků v 9.roč. pro žáky směřující k praktickému uplatnění)

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více