Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO / AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým byly opraveny povrchy pøíjezdových cest k jejich domovùm. K dosud opraveným 27 komunikacím pøibyly další opravené povrchy tìchto ulic: Na Vršku, Píseckého, Liškova, Dolasova, Vojtìšska, bezejmenná èást komunikace mezi ulicí ÈSA a Radnièní, Pavelska, Boháèova, Legerova, Bolkova, èást komunikace Hukvaldské a ulice Ès. armády kolem kulturního domu. Tímto výètem prací jsme ukonèili všechny opravy a rekonstrukce plánované pro toto volební období. Poškozené èekárny MHD opìt kulturní Èekání na pøíjezd prostøedkù mìstské hromadné dopravy bylo po nìjaký èas spojeno s nuceným pobytem ve špinavých a sprejery poškozených èekárnách. Bylo to v dobì, kdy se o jejich technický stav mìla starat spoleènost, která je mìla v pronájmu. Na naše èetné urgence tato spoleènost nereagovala, a proto jsme od døíve uzavøené smlouvy odstoupili a o vzhled èekáren již nyní peèuje náš mìstský obvod. Naší snahou v souèasné dobì je donutit také spoleènost, která má na zastávkách umístìné reklamní lavièky, aby se i ona postarala o jejich kulturní vzhled. Vladimír Kozel Komunální volby v Michálkovicích Komunální volby jsou již za dveømi, a proto Michálkovický zpravodaj pøináší základní informace o jejich prùbìhu. V této dobì byste již mìli mít doruèeny hlasovací lístky. Jelikož volíme nejen zastupitele do michálkovického zastupitelstva, ale i zastupitele do zastupitelstva mìsta Ostravy, obdržel každý voliè dva hlasovací lístky jeden pro volby do obvodního zastupitelstva, jeden pro volby do zastupitelstva mìstského (na hlasovacích lístcích jsou umístìny všechny kandidující volební strany). Pokud jste hlasovací lístky neobdrželi, popø. jste je nìkam založili, máte právo vyzvednout si je pøed volbou ve volební místnosti. Èas a místo voleb Volby se uskuteèní v Kulturním domì Michálkovice ve dnech: 10. øíjna od 14:00 do 22:00 hod. 11. øíjna od 8:00 do 14:00 hod. Možnost hlasovat doma V pøípadì, že je voliè nemocný èi z jiných vážných dùvodù není schopen se dostavit do volební místnosti, má právo požádat o návštìvu èlenù okrskové volební komise s pøenosnou volební urnou. Požádat lze pøedem nebo i v den konání voleb na t.è a Zpùsob hlasování V komunálních volbách lze hlasovat FOTO F. BOLFÍK nìkolika zpùsoby. Voliè disponuje tolika hlasy, kolik zastupitelù má být voleno. V pøípadì michálkovického zastupitelstva má tedy 15 hlasù a v pøípadì zastupitelstva mìstského 55 hlasù. Pøed každou stranou i pøed jménem každého kandidáta je na volebním lístku umístìn rámeèek. Voliè hlasuje oznaèením tìchto rámeèkù køížkem. Volební lístek musí být vhozen do volební urny celý. Ze zkušeností z volebních komisí plyne, že nìkteøí volièi nìkdy hlasují tak, že vystøihnou pouze tu volební stranu, kterou chtìjí volit, a vloží do obálky pouze tuto èást lístku - takový hlas je však neplatný. Volit mùže následujícími zpùsoby: 1. Oznaèí køížkem stranu a jinak volební lístek neupravuje V takovém pøípadì dává voliè všechny své hlasy oznaèené stranì. Takový zpùsob hlasování znamená maximální podporu vybrané volební strany. Ta dostává všechny hlasy volièe. 2. Oznaèí køížkem stranu a kromì toho oznaèí køížkem kandidáty z jiné strany Voliè tak mùže podpoøit stranu, ale kromì toho také kandidáty jiných stran. Hlasy udìlené jednotlivým kandidátùm se následnì (pøi sèítání hlasù) odeèítají od hlasù udìlených zakøížkované volební Pokraèování na str. 2

2 Komunální volby v Michálkovicích Pokraèování ze str. 1 stranì. Pokud tak napøíklad ve volbách do michálkovického zastupitelstva oznaèí vybranou volební stranu a kromì ní oznaèí øeknìme 5 dalších kandidátù, pak se pìt hlasù pøiète stranám, jejichž kandidáti byli samostatnì oznaèení a zbývajících 10 hlasù oznaèené stranì. Souèet hlasù je tedy patnáct poèet volených zastupitelù. MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , IÈO: /16 Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Timková, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. Inzerce - telefon: , Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E Uzávìrka pøíštího èísla: / 3. Oznaèí køížkem jednotlivé kandidáty napøíè hlasovacím lístkem Voliè má rovnìž právo oznaèit køížkem kandidáty rùzných volebních stran a vùbec neoznaèovat volební stranu. Jednotlivým stranám se následnì pøiète tolik hlasù, kolik jejich kandidátù je volièem oznaèeno. Voliè takto mùže oznaèit maximálnì tolik kandidátù, kolik zastupitelù je voleno. Oznaèené hlasovací lístky voliè vloží do šedé volební obálky s úøedním razítkem, kterou obdrží od volební komise ve volební místnosti. Voliè obdrží jednu obálku, do které vloží jak volební lístek do michálkovického zastupitelstva tak i volební lístek do zastupitelstva mìsta. Následnì pak vhodí obálku do pøipravené volební urny. Na konci volebního období Rozhovor se starostou mìstského obvodu Ing. Martinem Juroškou, PhD. Jak lze z vašeho pohledu hodnotit konèící volební období? Minulé vydání zpravodaje pøineslo podrobný soupis toho, co se v prùbìhu minulého volebního období podaøilo udìlat. Nebylo toho málo, a již jde o opravu cest, chodníkù, kulturního domu, bytových domù, údržbu veøejných prostranství èi jednoznaèné oživení kulturního života v Michálkovicích. Urèitì se tak uplynulé ètyøi roky nezapíší do historie jako ztracená doba a pøíští zastupitelstvo má urèitì na co navazovat. V této souvislosti mne napadá jedna dùležitá vìc, totiž že se podaøilo zvýšeným dùrazem na hospodárnost témìø eliminovat závislost Michálkovic na prodeji našeho spoleèného majetku, tj. pozemkù èi bytových domù. To je obrovská pøidaná hodnota do budoucnosti, která není vidìt na první pohled, ale je pøedpokladem toho, aby se v budoucnu mohlo více investovat do jednotlivých oblastí, jež mìstský obvod zajiš uje. Význam ale mìly také dotace, které Michálkovice získaly? To je pravda. Celá øada vìcí byla z vìtšiny placena právì získanými dotaèními prostøedky. Pravidelnì jsme se úèastnili nejrùznìjších výbìrových dotaèních øízení a byli jsme aktivní i pøi získávání darù. Na zaèátku volebního období jsem si tento úkol dal a vìtšina žádostí o dotace vznikala v mém poèítaèi. Právì díky této aktivitì jsme mohli uspoøádat mnoho kulturních akcí, zøídit volnoèasový klub pro dìti èi postavit sportovní høištì. Není to jednoduchá práce, ale je vidìt, že se vyplácí. Škoda, že Michálkovice nebyly takto aktivní mnohem døíve. Abychom nezùstávali jen u pozitiv, zeptáme se i na to, co se podle Vás nepodaøilo? Komunální politika je samozøejmì nikdy nekonèícím procesem. Jinými slovy stále je co dìlat. Mnoho komunikací je opraveno, ale další na svou opravu teprve èekají. Totéž se týká dalšího obecního majetku bytù, kulturního domu, apod. Osobnì mì mrzí, že se nepodaøilo získat od mìsta finance na opravu chodníkù na ÈSA, nebo tato investice s rozpoètem kolem 30 mil. Kè pøesahuje možnosti michálkovického rozpoètu. Dále není vybudována plošná kanalizace, by se podaøilo vyèlenit úsek v lokalitì, kde momentálnì neexistence kanalizace na obèany dopadá nejhùø. Tento úsek by se mìl zaèít budovat již letos. Mrzí mne také, že dosud není provedena rekonstrukce hasièské zbrojnice. Ta èeká rovnìž na vybudování jednoho z úsekù ka- nalizace, který by se mìl vybudovat taky ještì letos. Takže snad se již brzy doèkáme. Pokraèování na str. 3 REKONSTRUKCE DOKONÈENÉ V TÌCHTO DNECH Neplatnost hlasu Hlas volièe je neplatný, jestliže: neoznaèil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta musí být oznaèeno køížkem v rámeèku (rámeècích) - jiné oznaèení není platné! oznaèil více než jednu volební stranu, oznaèil více kandidátù než volený poèet zastupitelù bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána, hlasovací lístek nebyl vložen do úøední obálky, hlasovací lístek je pøetržen, úøední obálka obsahuje nìkolik hlasovacích lístkù do téhož zastupitelstva. Redakce Bytové domy V minulém èísle našeho zpravodaje jsme vám, vážení spoluobèané, pøinesli pøehled o tom, co se za uplynulé ètyøi roky v našem mìstském obvodì vykonalo. V souèasné dobì jsme dokonèili další, neménì významné akce, které zpøíjemní život nìkterým z vás. Nákladem nìkolik stovek tisíc korun byla provedena rekonstrukce sociálních zaøízení ve všech bytech v bytovém domì na ulici Bláhovì. Rekonstrukce zahrnovala kompletní výmìnu rozvodù vody a odpadního potrubí v celém domì vèetnì suterénu, výmìnu obkladù, dlažby a všech zaøizovacích pøedmìtù. Je to další akce z øady oprav bytových domù, které bez zvyšování nájemného a bez rozprodeje bytù jsme byli schopni svižným tempem realizovat. Kulturní dùm a otevøený dìtský klub Ukonèena byla rovnìž rekonstrukce sníženého pøízemí v Klubu dùchodcù, kde vznikl nový prostor pro otevøený klub pro dìti a mládež, nahrazující jeho dosavadní malé prostory pod naší radnicí. Ve všech prostorách byla provedena hydroizolace zdiva, vnikly nové toalety a další stavební úpravy. Novou tváø koneènì získala šatna a také sociální zázemí pro úèinkující v našem kulturním domì. Hydroizolaèními pracemi byla odstranìna rozsáhlá vlhkost zdiva, vybudován byl sprchovací kout, nové toalety v zákulisí, nové obklady a dlažba v kuchyni vèetnì instalace výkonnìjšího plynoelektrického sporáku s odsáváním par. Vladimír Kozel

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 90. a 91. zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: Projednala nìkolik žádostí o prodloužení nájmù bytových jednotek a schválila pøíslušné nájemní smlouvy. Schválila Zásady pro stanovení výše úplaty za zøízení vìcného bøemene k pozemkùm ve vlastnictví statutárního mìsta Ostravy, mìstského obvodu Michálkovice. Projednala Zásady pro poskytování úèelových dotací z rozpoètu mìstského obvodu na rok 2015 a doporuèila pøedložit je ke schválení zastupitelstvu. Schválila písemnou výzvu k podání nabídek k veøejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce kotelny a úprava vnitøní plynoinstalace v objektu kulturního domu. Na základì výbìrového øízení rozhodla o pøidìlení bytu è. 2 v bytovém domì Panská 89 a schválila pøíslušnou nájemní smlouvu. Schválila slevu z nájmu v Kulturním domì Michálkovice organizátoru výroèního koncertu hudebních skupin Rangers a Marod. Souèasnì schválila poskytnutí finanèního daru ve výši 5.000,- Kè na tuto akci. Schválila slevu z nájmu v Kulturním domì Michálkovice organizátoru Country bálu, konaného Jiøí Kašpárek Na konci volebního období Pokraèování ze str. 2 FOTO F. BOLFÍK Obèany znepokojuje zvýšená kriminalita. Jak se postavily Michálkovice k této vìci? Ostrava patøí dlouhodobì mezi mìsta s nejvìtší kriminalitou, která se ještì zvýšila v dùsledku podfinancování policie v uplynulých letech èi v dùsledku amnestie prezidenta. Sedmdesát procent kriminality tvoøí majetkové trestné èiny jako krádeže èi vloupání. Je jasné, že trend stoupající majetkové kriminality se nezastavil na hranicích Michálkovic. By zdaleka nepatøíme k nejpostiženìjším místùm v Ostravì, i u nás mnoho lidí udìlalo zkušenost s øádìním zlodìjù, kteøí kradou stroje ze zahrady, jídlo z balkónù, benzín z aut nebo se vloupávají do domù nejen pod rouškou noci, ale i za bílého dne. Øádìní ostatnì není ušetøen ani majetek mìstského obvodu. Vloupání do hasièské zbrojnice, opakované pokusy o vloupání do budovy na koneèné trolejbusù èi nedávné odcizení herních prvkù v parku jsou jen pøíklady. Jediným dlouhodobým øešením je posílení hlídkové èinnosti policie, což však nebyla tato složka v nìkolika uplynulých letech schopna zajistit, právì v dùsledku svého podfinancování. V posledních mìsících se zdá, že se trend obrací a v ulicích tak obèas mùžeme zaznamenat policejní hlídky. Snad se to odrazí i v poklesu trestné èinnosti. Samotné vedení mìstského obvodu ve spolupráci s mìstem a mìstskou policií vytipovalo lokality, které by bylo vhodné monitorovat kamerami (park, škola, hasièská zbrojnice) napojenými na mìstský kamerový systém, což mùže také pomoci. V pøíštím roce bychom se mìli doèkat umístìní tìchto kamer. Co byste ještì dodal na závìr rozhovoru? Chtìl bych podìkovat všem, kteøí se na èinnosti mìstského obvodu v uplynulých ètyøech letech podíleli. Rád bych podìkoval zamìstnancùm úøadu, údržby, kulturního domu i našich škol, vedení NKP Dùl Michal, michálkovickým spolkovým organizacím i jednotlivým obèanùm, kteøí pomáhali pøi pøípravì akcí a neváhali vymìnit svùj volný èas za práci pro Michálkovice. Chtìl bych také podìkovat kolegùm a kolegyním ze zastupitelstva, zejména tìm, kteøí se aktivnì úèastnili práce pro obvod i mimo zasedání zastupitelstva. Velké podìkování patøí také všem dárcùm, kteøí podpoøili svými dary akce v Michálkovicích, zejména hudební festival MichaFest. V neposlední øadì chci podìkovat obèanùm Michálkovic za jejich podporu, ale i za kritické hlasy, které vždy slouží jako dobrá zpìtná vazba pro vedení obce. (jk) ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Ve støedu dne 3. záøí 2014 se sešli zastupitelé Michálkovic na svém dvacátém ètvrtém zasedání. Toto pravdìpodobnì poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období zahájil a øídil starosta mìstského obvodu Ing. Martin Juroška, PhD. Nejprve seznámil zastupitele i pøítomné hosty z øad michálkovických obèanù se zprávou o èinnosti orgánù mìstského obvodu v období od18.èervna do 3. záøí V prùbìhu dalšího jednání se zastupitelstvo seznámilo s požadavky mìstského obvodu Michálkovice na kapitálový rozpoèet Statutárního mìsta Ostravy pro rok 2015 a kapitálový výhled na léta 2016 až Zastupitelé pak dále schválili Zásady pro poskytování úèelových dotací z rozpoètu mìstského obvodu na rok Rozhodli také o prodeji dvou pozemkù a bezúplatném nabytí jednoho pozemku v k.ú. Michálkovice. Po projednání dotazù a pøipomínek zastupitelù starosta Martin Juroška jim na závìr jednání podìkoval za ètyøletou práci v michálkovickém zastupitelstvu a popøál jim hodnì dalších úspìchù. - Budování kanalizace na ul. Balbínové Od do odvolání Výluka na lince è Jízdy starou tramvají Ostravou Vyhlídkové jízdy historickými tramvajemi centrem mìsta. - Práce na trolejovém vedení na ul. Opavské Výluka na linkách è. 3, 7, 8 a 17. Náhradní doprava zajištìna. Jiøí Kašpárek Odcizení houpací koníci Ostrava je bohužel mìstem s tøetí nejvyšší kriminalitou v Èeské republice a tato skuteènost se v souèasné dobì odráží i v našem mìstském obvodu. Zájmu zlodìjù nebyli ušetøeni ani houpací koníci, umístìní v dìtském koutku parku Michalského námìstí. Smysl krádeže je až s podivem, nebo se jedná o výrobky z plastu, které v žádném pøípadì nemohly skonèit ve sbìrných surovinách. Škoda je vyèíslena na tøicet tisíc korun, a proto je tato krádež nahlášena Policii ÈR a v souèasné dobì je øešena s pojiš ovnou, abychom mohli tuto chybìjící a dìtmi oblíbenou atrakci znovu nainstalovat. Vladimír Kozel 3 /

4 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí ,30 - Cvièení žen s Vendulou Zumba s Žanèou FC SLÁVIA MICHÁLKOVICE starší žáci - Michálkovice: Staøíè mladší žáci - Michálkovice: Staøíè dorost - Michálkovice: Hrabová starší žáci - Michálkovice: Èeladná mladší žáci - Michálkovice: Èeladná muži - Michálkovice: Tøebovice V Z P O M Í N Á M E 2. øíjna 2013 jsme tichou vzpomínkou uctili 8. výroèí úmrtí našeho drahého tatínka, tchána, dìdeèka a pradìdeèka, pana VÍTÌZSLAVA KOLEBAÈE S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami 21. øíjna 2013 jsme tichou vzpomínkou uctili 8. výroèí úmrtí naší drahé maminky, paní KARIN SKALKOVÉ Vzpomíná a nikdy nezapomene syn Dne 23. øíjna 2014 uplyne již jeden rok od chvíle, kdy nás navždy opustil pan JAN FILIPÈÍK Prosíme všechny jeho pøátele, kamarády a známé, aby mu spolu s námi vìnovali tichou vzpomínku. Za celou rodinu manželka Miluše. Dne 20. øíjna 2014 si pøipomeneme nedožité sedmdesátiny bývalého starosty Michálkovic pana ING. LADISLAVA KECLÍKA, CSc. S láskou a úctou na nìho vzpomínají manželka Karla, matka Vítìzslava, dcera Pavla a syn Libor s rodinami. Dne 23. øíjna 2014 uplyne deset let od úmrtí paní ING. EVY HORÈIÈKOVÉ GALIÈÁKOVÉ Vzpomínáme. 11. listopadu 2014 tichou vzpomínkou uctíme 2. výroèí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dìdeèka a pradìdeèka, pana JAROSLAVA BOGDY S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcera s rodinou KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Týden knihoven - možnost vrátit knihy bez sankèních poplatkù, hry, kvízy, soutìže pro dìti let s knihou v ruce - slavnostní setkání u pøíležitosti 110. výroèí poboèky Michálkovice a vyhlášení soutìže s Michálkovickým zpravodajem Prozrazená tajemství - beseda s ostravským záhadologem Arnoštem Vašíèkem Hit letošní sezóny - vyrábíme barevné náramky z gumièek - výtvarná dílna s Lenkou Do konce øíjna - Neobyèejná Lenka Kocierzová - výstava grafik ostravské autorky Do konce øíjna - Náramky pøátelství Terezy Staòkové - výstavka Do konce øíjna let s knihou v ruce - výstava k 110. výroèí poboèky Michálkovice roèník turnaje v bowlingu pro dospìlé ètenáøe ve Sportcentru Ostrava, Komenského sady Do konce roku - Výstava k 25. výroèí Sametové revoluce Do konce roku - Naši nejbližší pøíbuzní - výstava fotografií k otevøení Pavilonu evoluce OTEVØENÝ KLUB PRO DÌTI A MLÁDEŽ Provozní doba: pondìlí pátek Volné aktivity jsou realizovány v rámci provozní doby v pøípadì, že neprobíhá nìkterá z organizovaných aktivit. DÙL MICHAL Každý ètvrtek Tvùrèí dílna pro všechny Tvùrèí dílnou ateliéru kresby a malby pro dìti i dospìlé vás každý ètvrtek od a od provede pan Oldøich Pelikán. Edukaèní prohlídky pro dìti a rodiny S helmou, lampou a naším skøítkem Michalem se vydáme po stopách havíøù do nedávné i vzdálené minulosti a dozvíme se nìco nejen o uhlí a památkách, ale pøedevším jaké to bylo pracovat na dole. Minimální doporuèený vìk 5 let. Doporuèujeme se pøedem na prohlídku objednat na nebo na tel. è , mob.è ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù BLAHOPØEJEME Dne 6. listopadu 2014 oslaví své životní jubileum paní LIBUŠE MACHÁTOVÁ Hodnì zdraví a životní pohody pøejí manžel Oldøich a synové s rodinami." 4 /

5 ANKETA ZASTUPITELÙ l ANKETA ZASTUPITELÙ l ANKETA ZASTUPITELÙ V souvislosti s konèícím volebním obdobím , v zájmu co nejširší informovanosti svých ètenáøù, požádala redakce Michálkovického zpravodaje všechny èleny zastupitelstva mìstského obvodu Michálkovice o odpovìï na tuto anketní otázku: Sdìlte ètenáøùm Michálkovického zpravodaje, jakým zpùsobem jste plnìním svého volebního programu v období let pøispìli k rozvoji našeho mìstského obvodu Michálkovice. Zde jsou jejich odpovìdi: František Bolfík (KSÈM) Z volebního programu jsme splnili vše, co bylo v našich silách a doufám, že nastupující nové zastupitelstvo bude pokraèovat v dalším zvelebování naší obce. Bc. René Ivanský (Michálkovice 2010) V uplynulém volebním období se nám podaøilo realizovat øadu nových projektù pro naše nejmenší, a už to byl pøímìstský tábor, Halloween, Mikuláš a další akce, na jejichž pøípravách i samotné realizaci jsem se podílel. Spokojen jsem také s prosazením každoroènì rostoucí podpory michálkovickým organizacím a organizátorùm sportovních a kulturních akcí v naší obci, a to (nejen) prostøednictvím dotací z prostøedkù obce, stejnì jako s podporou volnoèasových kroužkù a dalších aktivit na naší základní škole. Nemohu nezmínit rovnìž významné snížení nákladù na provoz radnice, jejich výše byla obèany dlouhodobì kritizována. Mrzí mne naopak, že se nám nepodaøilo zabránit nárùstu kriminality v obci. Ing. Martin Juroška, PhD. (KSÈM) starosta MO Z našeho programu jsme vìtšinu vìcí splnili. Zastavili jsme bezhlavý rozprodej majetku, zachovali nízké nájemné v bytech, a pøesto jsme, díky úsporám na provozu úøadu a aktivitì pøi získávání dotací, mohli provést více oprav bytových domù, komunikací, kulturního domu, poøádat pro dìti pøímìstské tábory a další akce, otevøít volnoèasový klub pro dìti, založit nový hudební festival MichalFest, poøádat zájezdy pro seniory èi zlepšit vzhled veøejných prostranství. Myslím, že to vše urèitì bylo ve prospìch rozvoje Michálkovic. Ing. Jiøí Kašpárek (Druhé nezávislé sdružení) èlen rady MO Ve volebním období jsem pracoval jako èlen rady mìstského obvodu a podílel jsem se tak na pøevážné vìtšinì rozhodnutí tohoto orgánu samosprávy ve všech oblastech jeho èinnosti hospodáøské, bytové, kulturní, spoleèenské a j. Výsledky naší spoleèné práce byly zveøejnìny v pøíloze minulého èísla Michálkovického zpravodaje. Jako šéfredaktor Michálkovického zpravodaje jsem zajistil zmìnu jeho periodicity z dvoumìsíèníku na mìsíèník, zmodernizováno bylo jeho grafické provedení a upraven byl také jednotný obsah vydávaných èísel. Napsal jsem a vydal tøetí díl publikace Kapitoly z historie Michálkovic. V souèinnosti s místní poboèkou Knihovny mìsta Ostravy se mi podaøilo zajistit její vybavení okenními žaluziemi a kuchyòským koutem, pro zájemce o historii jsem spolu s knihovnou uspoøádal šest procházek zajímavými lokalitami našeho mìstského obvodu nazvaných Toulky historií Michálkovic. Ing. Vladimír Kozel (Nezávislí pro Michálkovice) místostarosta MO Ve volebním programu jsme si vytýèili provést pozitivní zmìny ve všech smìrech života Michálkovic. Velice mì tìší, že se nám to povedlo. Dùkazem toho jsou ve velkém poètu opravené komunikace, chodníky, znaèný posun v opravách a rekonstrukcích bytových domù, oživení kulturního života, rozšíøení sportovních zaøízení, zastavení výprodeje majetku mìstského obvodu, v dùsledku osobního dohledu dosažení finanèních úspor a dodržení kvality provádìných veøejných zakázek, vylepšení vzhledu, èistoty a poøádku na veøejných prostranstvích, kolem chodníkù a cest, pøíprava projektu pro rozšíøení bydlení pro seniory a mladé lidi, instalace fotopastí a radarù na mì- øení rychlostí v místech se zvýšenou kriminalitou. Vìøím, že tyto vìci zpøíjemnily našim spoluobèanùm jejich každodenní život. Zdeòka Muchová (Nezávislí pro Michálkovice) V období , po celou tuto dobu, jsem se snažila být prospìšná obci v oblasti bytové politiky, vzhledem ke svým zkušenostem z této problematiky. Jako zastupitel jsem se snažila být co nejprospìšnìjší naší obci. Eva Ondrušková (Druhé nezávislé sdružení) V rámci své profese jsem se snažila vtáhnout dìti a jejich rodièe na akce poøádané mìstským obvodem a tím pøispìt k obohacení vzájemného soužití. MUDr. Pavel Piatkovský (Michálkovice 2010) èlen rady MO V minulém volebním období se nám podaøilo nastartovat kulturní a spoleèenský život v Michálkovicích. Podpoøili jsme a také se aktivnì podíleli na organizaci celé øady kulturních akcí, napøíklad MichalFest, Folkový kvítek a Festival Brána, obecní ples, erotický ples, vánoèní a mikulášská besídka, pøímìstský tábor a mnoho dalších. Uspìli jsme v nejrùznìjších dotaèních programech, díky kterým jsme pak mohli podpoøit celou øadu volnoèasových aktivit pro michálkovické obèany, výstavbu víceúèelového høištì, opravy komunikací a chodníkù, provést revitalizaci zahrady Klubu dùchodcù, zapoèala postupná rekonstrukce kulturního domu, provedl se retoping bìžecké dráhy na školním høišti, došlo k zakoupení silnièních radarù pro mìøení rychlosti na hlavních tazích, nákupu fotopastí atd. Petr Polach (KSÈM) Ukázalo se, že náš volební program nebyly jen sliby pro volièe, ale že takøka vše se podaøilo splnit. Nejvìtší radost mám z toho, že Michálkovice ožily také ve spoleèensko-kulturní oblasti, díky vzniku mnoha nových úspìšných akcí pro dospìlé, ale hlavnì pro dìti. Jakub Sedláèek (ODS) Dìkuji za úsmìvnou otázku, jelikož je to první dotaz na názor nynìjší obecní vlády za ètyøi roky našeho soužití v obecním zastupitelstvu. Protože je celý náš volební program v 90% navazující na léta a tehdejší úspìšný smìr, není asi s podivem, že se však urèitì není èemu divit, nicménì alternativa bude v nabídce i na roky Martin Szwejda (ÈSSD) èlen rady MO K rozvoji našeho obvodu jsem pøispìl hlavnì svým hlasováním na radách a zastupitelstvech. Netvrdím, že bylo vždy po vùli všech obèanù, ale èlovìk nemùže nikdy vyhovìt všem. I pøesto jsem hlasoval vždy dle svého nejlepšího vìdomí a svìdomí a myslím, že to, co se v našem obvodu povedlo a zdaøilo, je toho dùkazem. Za závìr bych chtìl obvodu popøát, a se mu v dalším volebním období daøí stejnì dobøe, jako tomu bylo v tomto. Z patnáctièlenného zastupitelstva na anketní otázku reagovalo výše uvedených jedenáct zastupitelù. Svoji odpovìï nám nedali: Ing. Rudolf Dašek (ODS), Ing. Jan Peterek (První nezávislé sdružení), Mgr. Kvìtoslava Sedláèková (První nezávislé sdružení) a Zdenìk Štula (První nezávislé sdružení). Redakce 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, zdravíme vás po prázdninách a dovolených s vírou, že jste si dny volna užili podle svých pøedstav a jste plni nových zážitkù. My pro vás s radostí pøipravujeme další. Zážitky nenacházíme jen na dovolených, ale také nás mùže osvìžit pøíjemná výstava. Ta kvìtinová zahrádková již skonèila, nicménì s tématem Michálkovic se nelouèíme. Výstava k 110. výroèí založení místní veøejné knihovny je dlouhodobìjší záležitostí, slavnostní podveèer probìhne ve støedu 8. øíjna v 16,00 hodin. Tento den vyhodnotíme také výherce naší osmimìsíèní soutìže s Michálkovickým zpravodajem. Všichni jste srdeènì zváni. V týdnu od 6. do 10. øíjna probìhne již tradièní Týden knihoven, kdy máte možnost vrátit knihy bez placení sankèních poplatkù. Pro dìti budou pøipraveny hry, soutìže a kvízy. V pátek 17. øíjna v ho- Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek Lenka Kocierzová u nás vystavuje své grafiky až do konce øíjna. Máte ideální možnost pøijít si prohlédnout její cyklus Ostravské Evy. K našemu výroèí vznikla i Eva Michálkovická. Mùžete posoudit, zda Eva Michálkovice vystihuje a co všechno je v ní skryto. Co nás èeká v nejbližších mìsících? Pøipravujeme již osmý roèník tradièního turnaje v bowlingu pro dospìlé ètenáøe. Ten letošní probìhne v pátek 7. listopadu od hod. ve Sport Centru Ostrava v Lenka Kocierzová Eva Michálkovická Rangers v kulturním domì Hudební skupina Rangers (Plavci) oslaví v pøíštím roce úctyhodných padesát let existence kapely. Svými písnìmi provází již nìkolik generací a možná právì tohle sehrálo svou roli, že se nyní dohodli na spoleèném koncertování s ostravskou rodinnou kapelou Marod. V ní se zrovna dvì z tìchto generací snoubí, nejen co se týèe muzikantù, ale i z autorského pohledu. Kombinace vystoupení RANGERS a MAROD slibuje zajímavý zážitek plný vyzrálosti v kontrastu s energií mládí. Spoleèný koncert v michálkovickém kulturním domì se uskuteèní ve støedu 26. listopadu 2014 od 19,00 hodin. (jk) FOTO IVANA TIMKOVÁ Katka Wijová pøi výtvarné akci Improvizace vyrábí rámeèky ze špachtlièek din pøijde k nám besedovat vzácný host - ostravský záhadolog, cestovatel, spisovatel a scénárista Arnošt Vašíèek. Jeho vyprávìní je vždy velmi poutavé, rozhodnì nebudete litovat. Spolupráce s paní Lenkou Damaškovièovou, která se v naší knihovnì již léta vìnuje ve výtvarných dílnách dìtem, jsme se setkali 25. záøí, kdy se dìti nauèily pracovat s papírovým pedigem. V øíjnu se výtvarná dílna koná ve ètvrtek 23. øíjna a tentokrát se budeme zabývat ohromným hitem letošní sezóny, náramkùm z barevných gumièek. Známá ostravská výtvarnice Komenského sadech. Pokud máte zájem, pøihlaste se em, telefonicky nebo osobnì. Bìhem mìsíce øíjna a listopadu pøipravujeme pro Základní školu U Køíže již tradièní knihovnické lekce, do konce roku se mùžete ještì tìšit na cestovatelské besedy, koncerty a výtvarné dílny. Pøesné termíny se dozvíte v pøíštích èíslech Michálkovického zpravodaje. Snad si z naší pestré nabídky vyberete nìco pro sebe a své nejbližší. Tìšíme se na vás. Vaše knihovnice: Ivana Timková Marie Kryštofová 6 /

7 Tøináctý Michálkovický kopec Poslední srpnová sobota je v Michálkovicích již tradiènì termínem pøíjemného setkání s historickými automobily a motocykly. Letošní, již tøináctý roèník Michálkovického kopce, jízdy pravidelnosti veteránù, se uskuteènil 30. srpna. Do areálu hasièské zbrojnice se sjelo 109 historických vozidel a sešlo nepoèí- FOTO J. KAŠPÁREK zem, s rozdílem èasù pouhých 37 tisícin sekundy, se stal Ludìk Kucharèík na motocyklu ÈZ 150. Na vítìze všech osmi soutìžních kategorií èekaly tradièní vìnce a hodnotné vìcné dary. Za úspìchem letošního Michálkovického kopce stojí pøedetanì jejich obdivovatelù a divákù. K úspìchu celé akce pøispìlo i poèasí. Dopoledne probìhly tréninkové jízdy a po obìdì se už jelo naostro. Principem soutìžní jízdy pravidelnosti je, absolvovat dvì soutìžní jízdy s pokud možno nejmenším èasovým rozdílem. V soutìži bylo klasifikováno 98 jezdcù a jejím celkovým vítìvším mravenèí práce organizátorù z Èeského klubu historických motocyklù i finanèní podpora øady sponzorù. Jim i všem dalším lidem, kteøí pøispìli ke zdárnému prùbìhu celé akce, patøí upøímné podìkování. Jiøí Kašpárek Nový školní rok zaèal Nový školní rok je v plném proudu, žáci mají už skoro mìsíc práce za sebou. Ohlédnìme se tedy zpátky na jeho zaèátek. Vlastnì se musíme vrátit až do letních mìsícù, kdy si žáci užívali letních prázdnin a uèitelé zasloužené dovolené. Zdálo by se, že škola utichla, ale nebylo tomu tak. Po chodbách sice neznìly dìtské hlasy, ale pøesto se ve škole pracovalo. Díky projektu Komunikujeme s radostí, financovanému z dotaèního programu statutárního mìsta Ostravy, o který škola vloni požádala, a dalším 7 / FOTO T. MIKULSKÁ finanèním prostøedkùm, bylo možné vybudovat jazykovou uèebnu, kterou jsme v naší škole tolik potøebovali. Po multimediální uèebnì s poèítaèi a interaktivní tabulí na 2. stupni školy, multimediální uèebnì pro 1. stupeò, po pøebudované uèebnì pro výuku fyziky a chemie, uèebnì hudební výchovy a uèebnì výtvarné výchovy pøibyla tedy v naší škole další odborná tøída. Vybavená interaktivní tabulí bude sloužit pøedevším výuce anglického a nìmeckého jazyka, ale urèitì ji využijí i vyuèující èeského jazyka a v neposlední øadì i vedoucí zájmových kroužkù. Dalším nutným poèinem, který byl v dobì letních prázdnin ve škole realizován, byla oprava kotelny. Po dlouhou dobu totiž do kotelny pronikala voda, což zpùsobovala vadná izolace. Provedení opravy umožnila dotace našeho zøizovatele, mìstského obvodu Michálkovice. Odborná firma pracovala v souèinnosti s naším obìtavým panem školníkem. Oprava pøímo výuku žákù neovlivní, ale zkvalitní prostøedí, ve kterém všichni zamìstnanci školy pracují.takže v dobì letních prázdnin byl ve škole klid opravdu jen relativní. A v pondìlí 1. záøí to ale opìt zaèalo. Pøed školou už od pùl osmé postávaly hlouèky školákù a živì diskutovaly o právì uplynulých prázdninách i o tom, co je asi v tomto letošním roce èeká. V oèích tìch starších žákù se mísila troška frajeøiny i zvìdavosti, ti nejmladší s novými brašnami na zádech se vìtšinou pevnì drželi za ruce svých rodièù, v oèích troška nedùvìry, strachu, i oèekávání, obèas se objevila i slzièka. Vždy jdou dnes poprvé do školy. Školní rok tradiènì zahájil pøed žáky shromáždìnými v tìlocviènì pan øeditel Mgr. Jiøí Slepièka spolu se starostou mìstského obvodu Ing. Martinem Juroškou, PhD. Potom se už všichni v klidu rozešli pod vedením svých tøídních uèitelù do tøíd, aby se dozvìdìli, co je v tomto školním roce èeká. A na závìr trocha statistiky. Naši školu navštìvuje ve školním roce 2014/2015 pøes 340 žákù, kteøí se vzdìlávají v sedmnácti tøídách pod vedením dvaceti pìti pedagogických pracovníkù. V tomto školním roce pracují ve škole tøi oddìlení družiny pro žáky tøíd. Škola nabízí i øadu mimoškolních aktivit. Pracují zde dvì oddìlení pìveckého sboru Michálek, dramatický kroužek, výtvarné a další kroužky. Ve spolupráci se Základní umìleckou školou E. Runda, mohou zde zájemci navštìvovat hodiny výuky na nejrùznìjší hudební nástroje. Ve spolupráci s michálkovickou knihovnou, Renarkonem a øadou dalších institucí èeká naše žáky kromì uèení i øada zajímavých akcí a soutìží, takže se urèitì nebudou nudit. Staèí jen otevøít webové stránky naší školy, nalistovat kalendáø a hned se každý zájemce dozví, co se v naší škole dìje nového. Ta ána Mikulská

8 Revitalizace a Ce(j)chovna ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vá m n a b í z í k p r o d e j i : s CIBULOVINY s ØEZANÉ KVÌTINY s MACE KY s JAHODNÍKY s OVOCNÉ A OKRASNÉ STROMY A KEØE s SADBOVÝ ÈESNEK s CHRYSANTÉMY K PAMÁTCE ZESNULÝCH Otevírací doba: Po Pá , So Prodejna kvìtin: , Prodejna ovocných a okrasných rostlin: web: F O TO J. K A PÁ R E K Vernisá í konanou v pondìlí 15. záøí 2014 byla na Dole Michal zahájena mezinárodní výstava architektonické a umìlecké tvorby ostravských a polských studentù vysokých kol nazvaná Revitalizace a Ce(j)chovna. Jejím organizátorem je Vysoká kola báòská Technická univerzita, katedra architektury stavební fakulty ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, fakultou umìní a hosty z polských Gliwic a Katowic. Slavnostní zahájení výstavy provedl primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar. Tuto velice zajímavou prezentaci studentských prací v prostorách NKP Dolu Michal mù ete nav tívit a do 5. øíjna Jiøí Ka párek Zprávy Mìstské policie Ostrava Bývalý pøítel enì vykopl dveøe bytu a vyhro oval smrtí V odpoledních hodinách se hlídka mìstské policie dostavila do Ostravy-Michálkovic, odkud bylo nahlá eno naru ování obèanského sou ití. Po pøíchodu na místo kontaktovala hlídku mìstské policie oznamovatelka a zároveò po kozená, která poukazovala na svého bývalého pøítele pøed domem. Tento pìtadvacetiletý mu podle slov oznamovatelky vykopl této dveøe od bytu a tak ho sama svou fyzickou silou zase vytlaèila z bytu ven. Následnì jí mladík vyhro ovat, e ji podøízne. ena uvedla, e se s tímto bývalým pøítelem ji del í dobu nestýká a e jí nevyhro uje poprvé. Strá níci na místo zavolali kvùli podezøení z trestného èinu policii, která si mu e a celou událost pøevzala. Seniorka v tísni Hlídka mìstské policie byla vyslána k bytu seniorky v Ostravì-Michálkovicích, kde do lo k aktivaci nouzového tlaèítka senior linky. Byt obývaný 89letou seniorkou byl otevøený a zevnitø se ozývalo volání eny, která strá níky vyzývala, aby vstoupili. ena sedìla doma v køesle a stì ovala si na zdravotní problémy. patnì se jí dýchalo a tøásla se po celém tìle. Léky, které u ívá a které si vzala, tentokrát nezabraly. Strá níci pøivolali na místo sanitku a ena byla pøevezena do nemocnice. Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava Telefonní èíslo slu ebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava KOMINICTVÍ RADOVAN POLAKOVIÈ Pravidelná kontrola spalinových cest 330,-Kè Vlo kování, frézování, èistìní komínù a kouøovodù, ve keré dal í kominické práce za nízké ceny! Telefon: MASÁ E KOPRETINA relaxaèní, lymfatické, medové, baòkování a dal í. AKCE NA ØÍJEN 1/2 hodinová masá zad a íje 190 Kè, senioøi a studenti 150 Kè Akèní sleva platí pøi pøedlo ení tohoto inzerátu MODRÝ PAVILON SUTERÉN Bc. Monika Kirmanová P R O D E J PA L I V O V É H O D Ø E VA Smrk: palky 30 cm típaný Buk: típaný palky 690,- Kè/1prm/s 850,- Kè/1prm/s 1100,- Kè/1prm/s 1050,- Kè/1prm/s Prodej cca 8 kg pytlíku tøísek za 39,- Kè Pøi objednávce nad 4 prm 1 ks pytlíku tøísek zdarma Doprava zaji tìna vozem AVIE A K C E Smrk palky 650,- Kè/1prms (do vyprodání zásob) Tel.:

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 159 AKTUALITY z mìstského obvodu Nové topení v kulturním domì V uplynulém mìsíci byla provádìna rekonstrukce systému vytápìní v michálkovickém kulturním domì.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XIX l ZDARMA 2/2010 http://www.michalkovice.cz V únoru jsme se navždy rozlouèili s dlouholetým vedoucím redaktorem Michálkovického zpravodaje Pavlem Polokem. Jeho celoživotním

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz Konèí rok 2012 nastává doba adventu, rozjímání, bilancování a hodnocení i plánù do budoucna. Náš Michálkovický zpravodaj uzavírá

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5/2006 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobèané, dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravodaje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna tohoto roku se

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 156-7 7-8/2014 www.michalkovice.cz Léto je tady... Michálkovice, zelená oáza Ostravy, poskytují svým obèanùm i návštìvníkùm bohaté pøedpoklady pøíjemnì stráveného

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více