Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy 6 3 Charakteristika školy 8 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Vlastivěda Prvouka Přírodověda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Doplňující vzdělávací obory Německý jazyk Psaní všemi deseti Technické práce Sportovní výchova Sportovní výchova dívky Informatika Seminář z regionální historie Seminář z přírodopisu Konverzace z Aj Mediální výchova 242

4 Seminář z výtvarné výchovy Španělský jazyk Ruský jazyk 249 Evaluace vzdělávacího programu 252

5 PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název Brána do světa Verze II. Název RVP Platnost vzdělávací program Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Seifertova 1426/5, Jihlava IČ REDIZO Kontakty Ředitel Mgr. Zdeněk Wohlhöfner Telefon Fax www Zřizovatel Statutární město Jihlava Adresa Masarykovo náměstí 1, Jihlava IČ Kontakt Primátor Ing. Jaroslav Vymazal Telefon Fax www datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Seifertova 1426/5, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 ŠVP na naší škole vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, z dlouhodobé koncepce směřující k modernizaci výukového procesu a snahy poskytovat žákům takové vzdělání, které by bylo základem jejich dobrých výsledků na dalších úrovních vzdělávání a nejdůležitějším stavebním kamenem pro jejich budoucí profesní orientaci a přípravu na život. Tento trend předesílá také motto školy: Brána do světa. Vyjadřuje tak snahu celého týmu pedagogů školy podílet se na změnách ve školském systému a poskytnout žákům takové základy, na kterých by se mohli formovat jako svobodné, tvůrčí a všestranně vzdělané osobnosti. Proto je na naší škole výuka anglického jazyka od první třídy a předmětů zaměřených na informatiku od 2. třídy. Specifikem školy je její částečné zaměření na sport. Vždy jedna třída v ročníku je zaměřena u chlapců na lední hokej, u dívek na moderní gymnastiku a krasobruslení. Pro tyto třídy jsou navyšovány hodiny tělesné výchovy a oproti běžným třídám mají drobné změny v učebním plánu. ŠVP vychází z těchto priorit v rámci kterých chceme: - vybrat z tradice českého školství kvalitní základy, doplnit je o moderní přístupy a metody a vytvořit ucelený program, který bude základem pro výchovu všestranné osobnosti žáka - analyzovat průběžně činnost pedagogického sboru, snažit se vytvořit z něj otevřený, tvůrčím způsobem pracující kolektiv, který bude základem moderního vzdělávání a připravovat mu k tomu vhodné podmínky - vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a návyky, které budou dobře uplatnitelné v dalším životě, snažit se nacházet vyváženost a správné hranice při dávkování encyklopedických poznatků a zejména se zaměřit na činnostní učení podporující využití vědomostí v praxi - budovat otevřenou komunikativní školu vstřícnou dětem, rodičům i veřejnosti obsahem vzdělávání, demokratickými principy, širokou nabídkou aktivit, respektováním osobnosti žáka - vést žáky k uvědomování si a rozlišování práv a povinností, k dodržování pravidel školního řádu a k vzájemnému tolerantnímu soužití v kolektivu - věnovat stejnou péči všem žákům, méně nadaným i talentovaným (intelektuálně, hudebně, výtvarně a pohybově) tak, aby v rámci individuálního přístupu a nabídky dostatečného množství stimulujících podnětů byl zajištěn jejich komplexní a všestranný rozvoj (metodami rozvíjejícími tvůrčí schopnosti a možnosti účastnit se na soutěžích a akcích) - zavádět do výuky efektivní metody (skupinové a projektové vyučování), které povedou žáky k týmové práci, vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu - pokračovat ve sportovní tradici školy, kterou není jen zaměření sportovních tříd na lední hokej a moderní gymnastiku, ale také dlouholetá úspěšná účast na soutěžích v řadě jiných sportů a poskytovat vhodné podmínky pro rozvoj pohybových schopností žáků včetně péče o talentované jednotlivce - posílit výrazně výuku cizích jazyků (zejména angličtiny, dále němčiny, ruštiny a španělštiny) a umožnit tak do budoucna absolventům větší šance uplatnit se na trhu práce v Evropě i ve světě - dávat žákům na výběr z pestré nabídky volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů tak, aby tyto obory vhodně rozšiřovaly jejich možnou budoucí specializaci a uspokojovaly široké spektrum zájmů (administrativa, náboženství, mediální výchova, technické práce,..) - vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat výuku na počítačích, zavádět postupně výpočetní techniku do všech předmětů a vyváženě ji kombinovat s jinými formami výuky - zapojovat školu i její absolventy do veřejného života (Školní parlament, návštěvy úřadů, školní akce), vést je tak k volbě správné profesní orientace a prezentovat výsledky a úspěchy žáků školy na veřejnosti - nabízet žákům rozličné možnosti prožití volného času mimo školní výuku (školní družina, školní sportovní klub, zájmové útvary), dále vést je ke spolupodílení se na pořádání školních akcí a soutěží - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak postižených (bezbariérové přístupy), věnovat se žákům s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,..) a chování (dyslektické asistentky, školní psycholožka) ŠVP tak povede k výchově všestranně vzdělaného občana, aktivního, usilujícího o zdravý životní styl, 3

7 Charakteristika ŠVP zajímajícího se o věci veřejné lokálního i globálního charakteru, který tvůrčím způsobem řeší problémy a dokáže rozlišovat mezi materiálními a kulturně duchovními hodnotami života. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pokud jsou na škole zastoupeni žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, je jim věnována plná péče v souladu se Školským zákonem: 1) Žáci se zdravotním postižením nebo znevýhodněním Přehled žáků pro třídní učitele zpracovává výchovný poradce a zdravotní postižení je uvedeno v kartě žáka v programu Bakalář. O zdravotním omezení jsou informováni všichni učitelé, hlavně učitelé tělesné výchovy. Přihlíží se ke zdravotnímu postižení při výuce a v případě potřeby mohou žáci dostat druhou sadu učebnic. Individuální přístup je samozřejmostí. Aspekty přístupu učitele: - chápat specifické vzdělávání jako právo a nikoli možnost, - je-li to stanoveno nebo v případě potřeby vypracovávat a naplňovat individuální vzdělávací plán (IVP), - integrovat žáka do prostředí běžné třídy, - jasně definovat konkretizované cíle vzdělávání, - využívat alternativní pomůcky a učebnice, - zdůrazňovat oceněním a pochvalou pokrok, - neupoutávat příliš zvláštní pozornost, - nečinit nepodložené či ukvapené závěry, - upřednostňovat kooperativní učení, - upřednostňovat učení se navzájem, - netolerovat nevhodné chování, které si nemohou dovolit ostatní (přesto být trpělivý), - dodržovat určitý sled a rozsah činností v jeho posloupnosti i průběhu, - nesrovnávat při hodnocení žáky mezi sebou (zásada obecně platná), a) Na škole máme hlavně žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) a je jim věnována v průběhu školního roku maximální péče. Podle potřeby se svolávají schůzky učitelů, dys. asistentů, rodičů a pracovníků PPP, na kterých se řeší obecné výukové strategie i konkrétní případy žáků se spec. potřebami. Žáky, u kterých se projeví příznaky některé specifické poruchy učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazeny do reedukační péče (mají-li rodiče zájem). Na škole působí dyslektické asistentky, které vedou dyslektické kroužky a také průběžně pracují s ostatními členy pedagogického sboru v oblasti přístupu k žákům a metodiky výuky. Dyslektické kroužky probíhají pravidelně a jsou v nich shromážděny téměř všechny děti se spec. poruchami podle věku. Snažíme se o úzkou spolupráci s rodiči těchto žáků. Na základě doporučení PPP má dítě vypracovaný specifický individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou uvedeny závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení. Asistentky se s žáky účastní Dyslektické olympiády. Při výuce je žákům se spec. poruchami učení věnována patřičná péče, počínaje individuálním přístupem až po toleranci při klasifikaci. Jsou jim zadávány úkoly přiměřeně náročné, používány různé metody práce a pomůcky. b) Při práci s žáky se specifickými poruchami chování spolupracujeme úzce se školní psycholožkou a PPP. V krajních případech konzultujeme problémy s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy (oddělení sociálně právní ochrany dětí). I k těmto žákům je přistupováno s ohledem na jejich věkové a individuální zvláštnosti, rodinnou anamnézu a specifické projevy chování. Tito žáci bývají často hyperaktivní, neposední. Tím, že nestačí tempu ostatních dětí ztrácejí kontakt a v podstatě se nudí. Proto se naši učitelé snaží individuálním přístupem předcházet tomuto chování. Zapojují děti hlavně do činností, ve kterých vynikají, např. výchovy, přírodní obory. Svým rozvážným a klidným přístupem dodávají dětem pocit opory, povzbuzují je k lepším výkonům a chválí i za drobné úspěchy. Zároveň se snaží pro děti vytvářet příjemnou atmosféru ve škole. Snaží se děti zapojovat také do volnočasových aktivit. c) logopedie 2) Žáci se sociálním znevýhodněním Aspekty přístupu učitele: - kontaktovat se častěji s rodiči, - seznamovat rodiče i žáky s cíli vzdělávání, - zjistit včas případná komunikační tabu, 4

8 Charakteristika ŠVP - citlivě začleňovat žáky do kolektivu, - citlivě přistupovat ke kooperativním činnostem, - poskytovat podporující komunikaci (dostatek podnětů i pozornosti), - být empatický k pocitům žáků, - často žáky oceňovat a chválit, - poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu, - zařazovat témata ze sociokulturní oblasti žáka, - posilovat sebeúctu žáků, - povzbuzovat a posilovat žáky, aby si stavěli náročnější cíle, - vytvářet čas a prostor pro odstraňování předsudků. Žáci se sociokulturně znevýhodňujícího prostředí jsou individuálně posuzováni, pracují s nimi především třídní učitelé. Jsou průběžně sledováni vyučujícími, výchovným poradcem a koordinátorem prevence. V případě potřeby se organizují konzultace s rodiči, je také možno přistoupit k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Pokud tito žáci extrémně porušují pravidla chování zakotvená ve Školním řádu, škola bude spolupracovat s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy (oddělení sociálně právní ochrany dětí). Přesto se spíše snažíme o inkluzívní přístup (vytvoření takového prostředí, které je přístupné všem dětem bez ohledu na jejich speciální vzdělávací potřeby). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním zaměřujeme také na osvojení českého jazyka, národních tradic a národní kultury. Zároveň nezapomínáme posilovat vědomí a pocit patřičnosti k původnímu etniku a jiných kultur. U těchto žáků se snažíme podporovat zapojení do volnočasovývh aktivit organizovaných školou (Školní sportovní klub, zájmové sekce školní družiny). Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje náročnější přípravu zejména od učitelů, neboť tito žáci mají svoje specifické potřeby, na které je třeba reagovat. Proto chodí všichni členové pedagogického sboru na různá metodická a odborná školení, která zvyšují jejich profesní úroveň a v důsledku umožňují věnovat těmto žákům dostatečnou péči. Žáky je nutno dostatečně motivovat, obsahově rozšiřovat a diferencovat pro ně učivo tak, aby vyhovovalo jejich náročnějším požadavkům. V případě nedostatečné vytíženosti se mohou vyskytovat výkyvy v chování. Tyto je nutné usměrňovat s pedagogickým optimismem, taktně, ale důsledně. Vedeme žáky k rovnému přístupu a pomoci slabším a méně nadaným spolužákům. Také je třeba brát v potaz, že žák v jedné oblasti nadaný, může být v jiné průměrný. V matematice a fyzice jsou žákům zadávány náročnější a problémovější úlohy. Umožňujeme žákům ve větší míře pracovat s naučnou literaturou, vyhledávat hlavolamy, kvízy, problémové úlohy, pracovat na počítači. Jsou jim zadávány náročnější referáty, samostatné práce a zajímavosti ze světa techniky. Určujeme je jako vedoucí skupin. Tito žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád. Na žáky hudebně nadané jsou kladeny ve výuce vyšší nároky odpovídající jejich schopnostem. Jsou zapojováni více do činností v hodině, doprovázejí na hudební nástroj, předzpívají píseň apod. Talentovaní zpěváci a hudebníci jsou shromážděni ve školním pěveckém sboru, kroužcích hry na flétnu a kytaru a školním orchestru, účastní se různých soutěží a přehlídek místního i regionálního charakteru (Jihlavský slavík,..). Na škole je pořádána soutěž Škola hledá superstar. Žáci výtvarně nadaní dostávají náročnější práce, ve kterých mohou uplatnit náročnější techniky a svoji invenci. Zapojují se do zájmových sekcí výtvarné výchovy, keramiky, prací s drobným materiálem. Pro tyto činnosti mají vybavenou keramickou dílnu a pracovnu, kde nechybí tiskařský lis a jiné pomůcky. Účastní se pravidelně výtvarných soutěží v regionu i na republikové úrovni. Manuálně zruční žáci jsou zapojováni v předmětu technické práce do výroby složitějších předmětů, jsou motivováni používat složitější nástroje a pomůcky. Pohybově nadaní žáci jsou ve dvou konkrétních sportech ledním hokeji a moderní gymnastice, shromážděni do sportovních tříd, ve kterých je jim věnována speciální tréninková péče směřující k dosahování vysoké výkonnosti. V upraveném rozvrhu je zařazeno pět hodin tělesné výchovy, na některých se podílejí trenéři daného sportu. Talentům z jiných tříd je věnována individuální péče, jsou více vytěžováni a zapojováni do sportovních činností i jako organizátoři či kapitáni družstev. Výchovu talentů podporuje výrazně Školní sportovní klub se zajímavým spektrem oddílů (florbal, aerobic, kobudo, volejbal,..) a také volitelé a nepovinné předměty (sportovní výchova a zájmová tělesná výchova), ve kterých si děti mohou najít svoji specializaci. Žáci se pravidelně účastní všech sportovních soutěží v regionu a vykazují výborné výsledky i na krajských a republikových akcích. 5

9 Charakteristika ŠVP Pokrytí průřezových témat Všechna průřezová témata jsou v ŠVP zařazena formou integrace obsahu tematických okruhů do všech vzdělávacích předmětů, dále do projektů a v jednom případě také navíc do samostatného předmětu (mediální výchova) tak, aby byla realizována beze zbytku v průběhu celého devítiletého cyklu. Jejich kompletní přehled lze nalézt v kapitole Pokrytí průřezových témat v dokumentu ŠVP. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence, postupy k utváření kompetencí Kompetence k učení - aby učení žáků bylo efektivní, volíme vhodné metody, formy práce a pracovní postupy, jako např. čtení s porozuměním, práci s textem, skupinovou práci, dialogickou metodu - vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů (články, literatura, internet), k jejich třídění a využití v tvůrčím procesu - používáme motivační a simulační hry a vstřícný a aktivní přístup k navození pozitivního vztahu k učení, vedeme k posouzení vlastního pokroku, překonávání překážek a samostatnému plánování učení - vedeme žáky k sebehodnocení pravidelně v učebních předmětech i oblastech - metodou řízeného objevování vedeme k samostatnému pozorování, experimentování a vyvozování závěrů - šanci prožít úspěch dopřáváme všem prostřednictvím použití individuálního přístupu a diferenciace - umožňujeme žákům realizovat vlastní nápady a projekty a vedeme je k organizování školních i mimoškolních akcí - vysíláme žáky na soutěže a olympiády - podněcujeme kreativitu žáků zadáváním zajímavých, pestrých činností a úkolů (projekty, soutěže referáty, prezentace...) Kompetence k řešení problémů - vedeme výuku tak, aby žáci byli nuceni reagovat na různé problémy, hledali jejich řešení a to dokázali obhájit - co nejčastěji vytváříme modelové úlohy z praktického života - učíme žáky kritickému myšlení vyhledávat z různých zdrojů informace (ústní, tištěné, mediální, počítačové), třídit je a samostatně logicky zpracovávat a přetvářet - používání počítače a orientaci na internetu vidíme jako jeden z nejdůležitějších faktorů rozvoje kompetence - používáme projekty různého rozsahu k logickému řešení problémů a vedeme žáky k podílu na všech fázích od plánování přes realizaci k hodnocení - starší žáci se věnují mladším při různých společných aktivitách (starší mladším, barevné dny, pasování prvňáčků,..) - ve výuce používáme netradiční postupy, zařazujeme úlohy ze soutěží (matematický klokan) Kompetence komunikativní - vedeme žáky ke spisovnému a kultivovanému ústnímu i písemnému projevu ve všech oblastech - osobními příklady a vhodnými metodami se snažíme vytvořit u žáků vhodné komunikativní návyky, které uplatní při komunikaci se spolužáky, rodiči, pedagogy i ve společnosti - učíme žáky ve vhodnou chvíli vyjádřit svůj názor, umět ho obhájit a naslouchat názorům jiných - ke komunikaci ve škole používáme pravidelné schůzky zástupců Žákovského parlamentu, časopis Školoviny a rozhlasový kroužek - podporujeme přátelské vztahy mezi třídami prostřednictvím soutěží, sportovních dnů, společných výletů a lyžařských či bruslařských kurzů - komunikaci žáků s veřejností prohlubujeme články do tisku, akcemi se Základní školou speciální, 6

10 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy Paralympiádou (umožňují bezbariérové přístupy), exkurzemi (Úřad práce, Krajský úřad,..) - používáme metody kooperativního učení vedoucí k užší spolupráci mezi žáky - snažíme se o komunikaci s jinými školami - klademe důraz na zvládnutí komunikace ve dvou světových jazycích (přiměřeně věku žáků) Kompetence sociální a personální - vedeme žáky k sociálnímu cítění a pochopení sociálních rozdílů ve společnosti, používáním skupinové metody práce podporujeme vzájemnou pomoc a empatii mezi žáky různých sociálních skupin - usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině - klademe důraz na společnou práci mezi učitelem a žáky, která umožňuje aktivně se podílet na řešení pracovního problému a výrazně ovlivňuje kvalitu společné práce - vytváříme příjemnou atmosféru v týmu a dbáme na udržení dobrých mezilidských vztahů, což vede k vytváření ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi - vedeme děti k vytváření pozitivní představy o sobě samém, ke kritickému hodnocení svých schopností a dovedností tak, aby byla posilována jeho sebedůvěra a zdravá ctižádost Kompetence občanské - při různých příležitostech osobním příkladem a vyjadřováním vlastního názoru budujeme v žácích důležité občanské vlastnosti čestnost, odmítání útlaku a násilí, schopnost pomoci slabším - užitím důslednosti a vhodnou motivací učíme žáky respektovat předem dohodnutá pravidla chování, práva a povinnosti, na jejichž tvorbě se sami podílejí (Školní řád) - v projektovém bloku Chování člověka v mimořádných situacích (rozsah 6 hodin) a ve spolupráci s HZS, Policií, Městskou policií, Stanicí první pomoci učíme žáky zvládat případné krizové situace ohrožující život člověka a jeho zdraví - zapojujeme žáky do kulturního dění ve škole, městě i regionu prostřednictvím výtvarných, hudebních soutěží a přehlídek a vytváříme tak u nich pozitivní postoj k uměleckým dílům potažmo ke kultuře a našim tradicím a národnímu kulturnímu dědictví) - budujeme u žáků volní a charakterové vlastnosti prostřednictvím sportovních soutěží ve výuce, školních, krajských i republikových kolech - zapojujeme děti do aktivit směřujících k ochraně životního prostředí, vytváříme dovednosti řešit environmentální problémy (třídění odpadů) Kompetence pracovní - celou výukou prolíná mezipředmětové téma výchova k volbě povolání, jejímž cílem je na základě objektivního sebehodnocení reálná profesní orientace - zajišťujeme pravidelné schůzky žáků s výchovným poradcem a každoročně pořádáme setkání zástupců škol s rodiči a žáky k výběru vhodné střední škoy - v pracovních činnostech vedeme žáky k bezpečnému a účelnému využití a zpracování různých materiálů a práci s nástroji - rozvíjíme schopnost chápat, co je podstatou podnikatelského záměru, cílem a rizikem podnikání 7

11 Charakteristika školy 3 Charakteristika školy Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Název RVP Seifertova 1426/5, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dosažené vzdělání Základní vzdělání Délka studia v letech: 9 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Struktura školy Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky a poskytuje úplné povinné školní vzdělání v rozsahu ročníku. Je plně organizovanou školou. V posledních letech se počet žáků pohybuje kolem 700. Specializace školy V celkem devíti třídách jsou chlapci specializováni na lední hokej a dívky na moderní gymnastiku třída je přípravka, od 3. třídy máme povolenu výjimku MŠMT pro lední hokej i moderní gymnastiku. Mezi ČSLH a ČSMG, Duklou, SK Jihlava, Statutárním městem Jihlava a školou jsou sepsány Dohody o vzájemné spolupráci. Činnost sportovních tříd byla zahájena v roce Kapacita školy Kapacita školy a školní jídelny podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol, které bylo vydáno MŠMT, je 1000 žáků. Byla zvýšena kapacita školní družiny na 320 žáků. Umístění školy, dopravní dostupnost Škola je v centru města s velmi dobrou dostupností, u školy je zastávka trolejbusu a 50 m od budovy je zastávka autobusu, do školy se bez problémů dostanou děti i z okrajových částí. Nedaleko školy je autobusové nádraží, škola je dobře dostupná i mimojihlavským žákům. Možnosti školy Naším cílem je, aby podmínky pro vzdělání žáků byly co nejkvalitnější a děti se do školy těšily, proto se snažíme o stálé zlepšování školního prostředí a celkového klimatu ve třídách. Pozitivní motivací usilujeme o rozvoj samostatnosti žáků, učíme je, jak správně odhadnout své síly a dosahovat co nejlepších studijních výsledků. Charakteristika pedagogického sboru Na škole je kvalitní pedagogický sbor, kladem je velké zastoupení mužů ve sboru (asi 26 %). Většina učitelů splňuje určenou kvalifikaci, snažíme se, aby učitelé učili své předměty aprobovaně. Učitelský sbor se postupně mění. Přicházejí mladí učitelé, kteří se dobře začleňují do kolektivu. Ve škole jsou koordinátoři ŠVP, výchovný poradce, koordinátor prevence návykových látek, enviromentální koordinátor, krizový koordinátor, metodik ICT, asistentka pro postižené žáky, logopedická asistentka a školní psycholožka. Učitelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni jsou na začátku roku proškolení BOZP, PO, CO, učitelé chemie, fyziky, dílem jsou navíc proškoleni v předpisech týkajících se výuky jejich předmětů. V ICT školení všichni absolvovali školení ZO, většina PO,PI a PII, průběžně se všichni vzdělávají i v jiných oblastech, například v cizích jazycích. Členové předmětových týmů a koordinátoři se scházejí s vedením školy na schůzkách rozšířeného vedení a podílejí se na zpracování dokumentů školy. Charakteristika žáků Škola má určenu spádovou oblast, 1/3 žáků je dojíždějících z okrajových částí Jihlavy i z okolních obcí. Převažují chlapci, což je dáno sportovními třídami, kde je hlavním sportem lední hokej. Dívek je méně, mají sport doplňkový moderní gymnastiku. 8

12 Charakteristika školy Mezi dětmi jsou i cizí státní příslušníci, kterým se učitelé věnují i mimo výuku. Dlouholeté zkušenosti máme s přístupem k žákům s poruchami učení, s kterými pracují asistentky v individuálních konzultacích. Stejně tak se věnujeme nadaným žákům, kteří mají možnost mít individuální plán a rozvíjet své schopnosti nad rámec školní výuky. Spolupráce se zákonnými zástupci a veřejností Škola se snaží spolupracovat a komunikovat se zákonnými zástupci žáků. Vyučující a třídní učitelé informují průběžně zákonné zástupce o důležitých skutečnostech týkajících se výuky a chování žáků. Schůzky rodičů jsou čtyřikrát do roka, z toho dvakrát formou informačního odpoledne. Zástupci rodičů z každé třídy mají rodičovskou radu. Ta se dvakrát ročně schází s vedením školy, které ji informuje o dění ve škole, důležitých událostech, pokrocích ve výuce, problémech a čerpání financí z rodičovského fondu. Zástupci rodičů tyto informace předávají do jednotlivých tříd. Právní subjekt Sdružení rodičů má výbor s předsedou, hospodářem a dalšími členy. Mezi další významné formy komunikace a prezentace školy vzhledem k zákonným zástupcům a veřejnosti patří webové stránky školy, Den otevřených dveří, informace do regionálních médií, prezentačí DVD školy, elektronická žákovská knížka, úřední hodiny školních koordinátorů (metodik prevence a výchovný poradce). Spolupráce s dalšími partnery Spolupracujeme i s dalšími subjekty. Významná je spolupráce se Základní školou speciální, kdy jsou formou integračních dopolední vedeni ke vzájemné spolupráci zdravé děti s dětmi zdravotně postiženými. Tradici má spolupráce se Školním sportovním klubem, který na škole sdružuje sportovní oddíly (florbal, tanec, moderní gymnastika, kobudo, vybíjená a další). V práci s problémovými žáky úspěšne spolupracujeme s odborem péče o děti a mládež jihlavského Magistrátu. Spolupráce probíhá i s Multikulturním centrem a Centrem pro rodinu. Žáky s SVP konzultujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem. Škola využívá služeb školní psycholožky. Významná je spolupráce s mateřskými školami. Předškoláci chodí na návštěvy do školy, kde jsou pro ně připravovány zábavně vzdělávací programy. Další spolupráce: Školská rada, Úřad práce, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Education centrum Vysočiny, Policie ČR, Městská policie, DDM, Asociace školních sportovních klubů, Dukla Jihlava a.s., Sportovní klub Jihlava, KÚ kraje Vysočina - odbor školství, mládeže a sportu, Dům pečovatelské služby - vystoupení, Domov důchodců - vystoupení, Magistrát (sociální komise) - vítání občanků, Magistrát - OŠKT ( zřizovatel), Městská knihovna, Muzeum Vysočiny, Chaloupky - ekologické středisko, Hasičský záchranný sbor Mediální spolupráce ( Jihlavské listy, Jihlavský deník, MF idnes, regionální televize, Český rozhlas, Radio Vysočina ad.) Projekty Školní ekologické projekty jsou na škole dlouhodobě organizovány. Za tuto dobu se staly přirozenou, oblíbenou a každoroční součástí školní i mimoškolní výuky.představují jednu z alternativních metod moderního vyučování. Žáci v rámci projektů plní konkrétní úkoly a výsledky pozorování společně vyhodnocují. Díky koordinačním centrům mají možnost sledovat výsledky ze svého okolí, výsledky z jiných měst České republiky i z Evropy a porovnávat je s profesionálními údaji. Na základě těchto srovnání a vlastního úsudku jsou motivováni ke změně jednání a postojů k životnímu prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.evropské projekty sdružení Tereza Praha prováděné v rámci environmentální výchovy již od počátku na škole velmi dobře organizují vyučující přírodopisu. Pravidelně se účastní regionálních i celostátních konferencí o ekologické výchově. Škola je členem sítě škol M.R.K.E.V. - Metodika a realizace ekologické výchovy. Každý rok je na škole realizován projektový den na dané téma, které reflektuje potřeby školy. Ostatní projekty: Zdravé zuby, Strážníci dětem, První pomoc do škol, Projekty prevence, Dopravní projekty Významné školní akce: Patronáty 5. tříd nad 1. třídami, akce Velcí malým podporují vzájemnou spolupráci dětí Plavecká škola - pro 3. a 4. třídy Bruslařská škola pro 1. a 2. třídy - pomoc žáků sportovních tříd mladším spolužákům při bruslařském výcviku Vzdělávací jazykové zájezdy do zahraničí Lyžařský výcvikový kurz, Outdoorový kurz, Sportovní soustředění a kurzy, odborné exkurze, školní výlety Žákovský parlament - prostřednictvím Žákovského parlamentu dáváme žákům možnost spolupodílet se na chodu školy. Parlament tvoří zástupci tříd, kteří mohou řešit různé problémy a vznášet různé požadavky a připomínky na vedení školy. Spolupracujeme s parlamenty ostatních škol i mimo Jihlavu. STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY 9

13 Charakteristika školy HODNOCENÍ JE ZAMĚŘENO NA: I.. HODNOCENÍ CÍLŮ a) v koncepčním záměru školy b) ve školním vzdělávacím programu II. ZPŮSOB PLNĚNÍ CÍLŮ a) v koncepčním záměru školy b) ve školním vzdělávacím programu c) další cíle III. OBLASTI ŠKOLY a) dobré výsledky b) oblasti, které je nutno zlepšit c) opatření IV. ÚČINNOST OPATŘENÍ HLAVNÍ OBLASTI HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU: I. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ II. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ III. PODPORA ŠKOLY a) žákům b) spolupráce s rodiči c) vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání IV. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V. ŘÍZENÍ ŠKOLY a) řízení školy b) kvalita personální práce c)kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků VI. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY a) vzhledem k podmínkám vzdělávání b) vzhledem k ekonomickým zdrojům Právní rámec: 12 zákona č. 561/2004 Sb., Vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. ( 8 a 9). Cíl autoevaluace: Hodnocení výsledků a podmínek vzdělávání a výchovy ve škole a využití k dalšímu rozvoji školy a zlepšení kvality výuky. Při stanovení oblastí jsme vycházeli z analýzy stávajícího stavu (SWOT analýza) Výstup autoevaluace: V dokumentech školy bude evaluační zpráva využita. Oblasti autoevaluace: I. Podmínky ke vzdělávání 1. Lidské zdroje kvalifikovanost a aprobovanost pedagogů kvalifikace a proškolení výchovného poradce a koordinátorů další vzdělávání pedagogických pracovníků rozšířené vedení školy mezilidské vztahy mezi zaměstnanci zapojení do mimoškolních akcí předávání zkušeností mladým učitelům práce uvádějících učitelů s nově nastupujícími učiteli 10

14 Charakteristika školy provázanost spolupráce předmětových týmů a jednotlivých učitelů 2. Materiální zdroje stav školní budovy odborné učebny a jejich vybavení vzhledem k potřebám ŠVP vybavení knihovny a informačního centra sportovní zařízení a jeho vybavenost vybavenost školy učebnicemi vybavenost školy pomůckami, didaktickou technikou vybavenost ICT školní družina školní jídelna materiální podmínky pro úpravu okolí školy vnitřní výzdobu zvýšení bezpečnosti ve škole a okolí zkulturnění prostředí v jídelně, ve třídách a dalších prostorách školy vhodnost nábytku ve třídách relaxační zóny 3. Finanční zdroje přiměřenost a evidence čerpání rozpočtu přímých nákladů, provozních prostředků, mimorozpočtových zdrojů získávání sponzorů II. Průběh vzdělávání 1. Vyučování - učitelé využívání evaluace a autoevaluace ve výuce sledování prolínání předmětů (mezipředmětové vztahy) využívání průřezových témat inovace tématických plánů používání moderních vyučovacích metod pozitivní motivace klima třídy hygienické zásady, bezpečnost a ochrana zdraví vyhledávání, zpracování a využití informací komunikace, přístup k žákům a rodičům dodržování pravidel hodnocení přiměřenost cílů, metod, forem výuky a využití pomůcek při výuce relaxace v hodinách individuální přístup k nadaným žákům a žákům se SPV vzájemná integrace zdravých a postižených 2. Vyučování žáci odpovědnost žáka za svoji práci aktivní přístup žáka k výuce schopnost samostatné i týmové práce rozvoj čtenářské gramotnosti, ICT gramotnosti vytváření portfolií III. Podpora školy 1. Podpora žáků pozitivní motivace pochvaly a ocenění, odměny 11

15 Charakteristika školy podpora sebedůvěry žáků předcházení konfliktů a včasné řešení konfliktů směřování žáků k dosažení úspěchů 2. Spolupráce s rodiči podávání informací rodičům, konzultační dny rodičovské schůzky webové stránky úřední deska informace o prospěchu formou elektronické žákovské knížky zapojení rodičů do života školy účast rodičů na žákovských besídkách aktivní účast rodičů při přípravě na výuku spolupráce s rodiči budoucích prvňáčků (schůzky) spolupráce a konzultační činnost výchovného poradce s rodiči a žáky spolupráce a konzultační činnost metodika prevence s rodiči a žáky 3. Vzájemné vztahy školy a žáků, rodičů a dalších osob při vzdělávání vytváření optimálních podmínek pro každého žáka role třídního učitele uvnitř a vně třídy vytvoření pozitivního vztahu ve škole a dobrých mezilidských vztahů spolupráce při prevenci sociálně patologických jevů spolupráce školské rady a vedení školy spolupráce s PPP a školním psychologem spolupráce s Centrem prevence spolupráce s dalšími institucemi (Úřad práce, Městská knihovna, Muzeum Vysočiny, Galerie, ZOO, Nadace Tereza, atd.) spolupráce se zřizovatelem a Krajským úřadem spolupráce se sportovními kluby HC Dukla a SK Jihlava a příslušnými svazy ČSTV IV. Výsledky vzdělávání 1. Zjišťování výsledků vzdělávání systematičnost zjišťování výsledků vzdělávání nástroje využívané k měření výsledků vzdělávání využívání statistických informací pro srovnávání 2. Hodnocení výsledků vzdělávání hodnocení zjištěných výsledků žáků hodnocení zjištěných výsledků na úrovni školy srovnávání výsledků v jednotlivých letech hodnocení výsledků v matematice a českém jazyce úspěšnost žáků při přijímacím řízení 3. Další výsledky vzdělávání zapojení školy do projektů a dalších aktivit umístění v olympiádách umístění v odborných soutěžích umístění ve sportovních soutěžích prezentace výsledků na veřejnosti V. Řízení školy 1. Plánování plánování lidských zdrojů plánování materiálních zdrojů plánování finančních zdrojů 12

16 Charakteristika školy 2. Organizace školy činnost poradních, metodických a samosprávních orgánů organizační struktura školy a organizační řád delegování pravomocí a úkolů informační systém školy 3. Personální práce týmová spolupráce vedení školy týmová práce činnost rozšířeného vedení školy komunikace, poskytování zpětné vazby a informací podpora učitelů při zavádění změn hospitační činnost další vzdělávání pedagogických pracovníků vedení začínajících učitelů VI. Úroveň výsledků práce školy 1. Vnější nástroje Kalibro testy Cermat testy Scio testy DAP barvy života 2. Vnitřní nástroje dotazníky testy ankety diskuse úspěchy žáků 3. Prezentace webové stránky mediální spolupráce (tisk, televize, rozhlas) školní časopis rozhlasové relace vystoupení ve škole i na veřejnosti prezentace úspěchů žáků na akcích pořádaných zřizovatelem Plán autoevaluace Oblast: Spolupráce s rodiči žáků a širším okolím Cíl: zajistit spokojenost rodičů s prací školy zvyšovat účast rodičů na školních akcích Kritéria: spokojenost rodičů aktivní pomoc rodičů na akcích školy Nástroje: dotazník společné akce informovanost rodičů o pokrocích dětí semináře pro rodiče 13

17 Charakteristika školy spolupráce se školní psycholožkou Časové rozvržení: schůzky SRPDŠ a informační odpoledne - listopad, leden, duben, červen schůzky rodičů žáků s ind. plánem ZPŽ říjen schůzka rodičů žáků 9. tříd k volbě povolání - listopad schůzky rodičů budoucích prvňáčků červen exkurze, výlety, kurzy, jazykové zájezdy nabídka volitelných předmětů květen vydání Informací pro rodiče červen den otevřených dveří leden individuální konzultace Oblast: Soulad realizovaného ŠVP Brána do světa s RVP ZV Cíl: zvýšit vyváženost a úroveň ŠVP ZV Kritéria: rozpracování průřezových témat do ŠVP ZV používání nových metod a forem práce účinnost práce předmětových týmů Nástroje: hodnocení zřizovatele spolupráce s NIDV hospitace DVPP SWOT analýzy ankety, dotazníky prezentace v médiích olympiády, soutěže přijímací řízení rozbor dokumentace vlastní pozorování Časové rozvržení: průběžně ve školním roce Oblast: Práce učitelů Cíl: profesní rozvoj učitelů a ostatních zaměstnanců školy Kritéria: vypracování indicie. vzděl. plánů pro žáky se spec. vzděl. potřebami proškolení učitelů v oblasti ICT spolupráce učitelů v pedagogickém týmu Nástroje: sebehodnocení školení dotazníky pozorování odměňování individuální pohovory úvazky učitelů 14

18 Charakteristika školy vedení začínajících učitelů delegování pravomocí Časové rozvržení: celoročně Oblast: Vyučování a školní klima Cíl: vytváření pozitivního klimatu ve třídě a škole Kritéria: snížení výskytu sociálně patologických jevů u žáků šikanování a zneužívání návykových látek snížit úrazovost sledování absence žáků snížení delikvence a počtu udílených trestů Nástroje: ankety dotazníky zabezpečení školy materiálním a technickým vybavením žákovská samospráva žákovský parlament projektové vyučování besedy, exkurze práce metodika prevence a školní výchovné komise práce výchovného poradce, speciálních pedagogů, třídních učitelů Časové rozvržení: průběžně Oblast: Hodnocení žáků Cíl: vypracovat kritéria pro hodnocení žáků Kritéria: stanovení kritérií v jednotlivých předmětech a ročnících Nástroje: práce v jednotlivých předmětových týmech shromažďování materiálů (práce žáků, fotodokumentace) analýza prací žáků didaktické testy, srovnávací testy sebehodnocení žáků hodnocení práce žáků ve skupinách vzájemné hodnocení Časové rozvržení: celoročně Oblast: Úroveň výsledků práce školy Cíl: prezentace školy na www stránkách, v médiích zvyšování materiálně technického zabezpečení vých. vzděl. procesu 15

19 Charakteristika školy rozšiřovat zájmové aktivity pro děti Kritéria: spokojenost dětí a rodičů aktivní účast rodičů vybavení jednotlivých tříd přístup na internet Nástroje: informovanost rodičů, dotazníky a ankety získávání fin. prostředků z projektů, grantů, sponzorských darů a soutěží Časové rozvržení: schůzky SRPDŠ individuální konzultace během celého roku konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce 16

20 Učební plán 4 Učební plán Škola, Seifertova 1426/5, Jihlava Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Platnost Délka studia v letech: 9 Název RVP Forma vzdělávání - Učební plán ročníkový 1. stupeň Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika Vlastivěda Prvouka Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 17

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. žáků a autoevaluace školy 6.A.1. Pravidla pro hodnocení žáků obecně je součástí každého sociálního systému, který má směřovat k dlouhodobé udržitelnosti a být schopen reagovat na změny prostředí. Vzdělávací

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, p.o. Koncepce školy. Heyrovského 33, Olomouc. Statutární město Olomouc

Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, p.o. Koncepce školy. Heyrovského 33, Olomouc. Statutární město Olomouc Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Koncepce školy Název a adresa organizace, právní forma Druh školy: Název organizace: Adresa: Právní forma: Zřizovatel: Základní škola Základní škola Olomouc, Heyrovského

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více