Koncepce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce školy 2013 2016"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy Číslo dokumentu: Platnost: Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy Obsah Úvod Charakteristika školy východiska - Úplnost a velikost školy - Vybavení školy - Charakteristika pedagogického sboru - Charakteristika žáků - Poslání školy Vize školy Hlavní strategické cíle a realizační plán 1. Výuka podle školního vzdělávacího programu s ohledem na oblasti školy, kterými se škola profiluje 1. 1 Oblast výchovně-vzdělávací sledování priorit ve výuce 1. 2 Podporovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků 1. 3 Podporovat rozvoj ICT na škole 1. 4 Montessori třídy 1. 5 Posilování výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni 2. Posilování role a motivace učitelů, zvyšování aktivního podílu pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, zlepšování komunikace uvnitř školy (předávání informací), propagace prá 3. Budování dobrého klimatu školy vztahy mezi žáky, zaměstnanci, rodiči, prohlubování spolupráce s rodiči a veřejností 4. Podpora práce školního poradenského pracoviště 5. Podpora zdravého životního stylu 6. Zkvalitňování v oblasti řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických - 1 -

2 Úvod Koncepce školy na období vychází z předchozích koncepcí školy a rozvíjí je. Je nutné navázat na předchozí období, inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má své limity materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich efektivní a promyšlené využívání. Na druhou stranu ve škole nejsou téměř hranice vlastního rozvoje učitelů a žáků a záleží jen na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, využívat moderních technologií a nabízených možnosti, a tím měnit i školu. Proto budeme i nadále klást důraz na promyšlené plánování a realizaci vzdělávání pedagogických pracovníků jak individuální, tak především týmové a na zapojení školy do projektů a ostatní aktivity. Vytvoření koncepce předcházely rozhovory s pedagogickými pracovníky, sledování vyučovacích hodin v rámci hospitační činnosti, rozhovory s vedoucími pracovníky, schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd. Charakteristika školy východiska Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem. Škola se nachází v městské části Brno - Židenice v blízkosti důležitého dopravního uzlu. Je dostupná dětem z přilehlých městských částí (Juliánov, Vinohrady, Líšeň, Husovice, Maloměřice, Obřany, Brno střed), školu však navštěvují i žáci z širšího okolí, i žáci mimobrněnští. Kromě běžných tříd je vždy jedna třída v ročníku s výukou Montessori. Momentálně budujeme Montessori třídy na druhém stupni školy. V současné době navštěvuje školu asi 570 žáků. Kapacita školy je 830 žáků. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 240 žáků a školní jídelna s kapacitou 700 strávníků. Vybavení školy Výuka probíhá ve dvou budovách, které jsou propojeny chodbami. V jedné budově jsou třídy Montessori a běžné třídy Zde nezvoní a tato skutečnost umožňuje nerušenou výuku v blocích. Ostatní třídy jsou ve druhé, historicky starší budově. Celkově má škola 26 kmenových tříd, 8 odborných učeben (výtvarná výchova, informatika, studovna, přírodovědná učebna, učebna fyziky a chemie, technická dílny a keramická dílna, cvičná kuchyně. Součástí školy jsou i dvě tělocvičny a hřiště. Postupně dochází k rekonstrukci školy, v současné době se budují nové třídy v rámci rozšiřování Montessori vzdělávacího systému na druhý stupeň. Proběhla rekonstrukce školní kuchyně, jsou vyměňována stará okna za plastová

3 Díky projektům, které jsou podporovány evropským sociálním fondem se podařilo vybavit většinu tříd interaktivními tabulemi. Všichni učitelé mají k dispozici svůj notebook, takže jsme mohli postupně přejít na využití těchto moderních technologií v dokumentaci školy (elektronická žákovská knížka, elektronické třídní knihy, katalogové listy). Žáci běžně využívají e learningové prostředí školy. Žáci mohou využívat také studovnu, která je vybavena odbornou literaturou, encyklopediemi a literaturou pro děti a mládež, k dispozici jsou počítače s připojením na internet. V suterénu využívají žáci v pracovním vyučování vybavené dílny. Žáci třídy mohou docházet do 8 oddělení školní družiny, která organizuje množství různých kroužků, akcí a zajímavých aktivit. Během přestávek děti využívají přestávkových koutů vybavených dvěma lezeckými stěnami, hracími koberci a dalšími herními prvky. Velký důraz klademe na kvalitní stravování žáků a jeho soulad se zásadami zdravé výživy. Školní kuchyně kromě obědů pro žáky připravuje hodnotné svačinky. Žáci i zaměstnanci školy si mohou vybírat ze dvou jídel. Ve školní kuchyni se také stravují cizí strávníci. V letních měsících pobývají žáci o přestávkách na zahradě nebo hřišti. Díky podpoře sdružení rodičů se vybudovala přírodní učebna. Do budoucna bude nutné dokončit opravu fasády, pokračovat v údržbě a úpravách prostorů školy. Na estetickém vzhledu všech prostor školy se podílejí ve velké míře také žáci, na chodbách prezentují své práce, úspěchy v soutěžích a olympiádách i společné projekty. Pracovní porady a pedagogické rady probíhají ve sborovně, kde se nachází důležité informace týkající se chodu školy, odborná literatura a časopisy. Zde mají zaměstnanci školy také zázemí pro práci (kopírka apod.), ve škole je několik foliovaček. Materiální vybavení neustále doplňujeme a modernizujeme podle finančních možností. Zvláštní pozornost věnujeme nejen žákům se zdravotním postižením, ale i mimořádně nadaným. Integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve škole pracují asistenti pedagoga. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má přibližně 45 členů (učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy, asistenti pedagoga pro integrované žáky), v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholožka v rámci projektu RAMPS, koordinátorka ŠVP, koordinátorka environmentální výchovy, koordinátor ICT, asistenti učitele pro integrované žáky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zejména zaměřuje na: cizí jazyk, výchovné poradenství, semináře týkající se ŠVP, ICT, nových metod ve výuce, výuku žáků mimořádně nadaných a žáků se zdravotním postižením. Učitelé absolvovali základní kurz první pomoci, pravidelně jsou proškolováni v oblasti BOZP a PO. V odděleních školní družiny pracují plně kvalifikované vychovatelky. Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z Brna Židenic. V poslední době k nám přichází i žáci z jiných městských částí, jejichž rodiče zaujal program a aktivity školy, které směřují už k předškolnímu věku (projekt pro předškoláky Pohádková škola, Klubík Montessori), projekt Angličtina v základních a - 3 -

4 mateřských školách ve městě Brně, projekt Otevřená škola podpořený Magistrátem města Brna, e learningový systém školy včetně promyšlených kritérií hodnocení, projekty podporované EU, adaptační pobyty žáků 6. tříd, výtvarné dílny pro veřejnost atd.), a také třídy, ve kterých probíhá výuka podle pedagogiky Montessori. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se zdravotním postižením i mimořádně nadanými žáky. Poslání školy Naše škola poskytuje základní vzdělání v souladu se školským zákonem. Měla by se však stát i místem, které poskytuje svým žákům základní vzdělávání v rámci celoživotního učení, připravuje žáky pro další studium i pro život a zajišťuje jejich osobnostní růst, uplatnění v životě. Měla by být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde vládne přátelská atmosféra a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči. Naše škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, proto je třeba klást důraz na diferenciaci a individualizaci výuky. Chceme rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Proto i nadále budeme klást důraz na podporu etické a osobnostní výchovy. Připravujeme děti předškolního věku na vstup do školy v rámci dobrovolné přípravy v projektu Pohádková škola, předškoláci, kteří půjdou do třídy Montessori, navštěvují Klub dětí Montessori. Tím je zajištěn bezproblémový přechod z mateřské školy do školy základní. Poskytujeme také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku. Škola bude i nadále podporovat myšlenku Otevřené školy jako centra vzdělanosti, ale také centra sportovního a kulturního. Školu nechápeme jen jako zařízení s provozem pouze v době vyučování, ale budeme ji i nadále otevírat dětem a dospělým, kteří budou mít zájem se ve volném čase vzdělávat, hrát si nebo sportovat. Při těchto aktivitách budeme podporovat aktivní účast rodičů a spolupráci s nimi. Škola má již lety ověřený a stále aktualizovaný a upravovaný podle potřeb školní vzdělávací program Schola aperta Otevřená škola. Tím se postupně rozvinula i její profilace: Rozšířená výuka jazyků (anglický jazyk od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 7. třídy) Rozšířená výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni Třídy Montessori Vize školy Motto: Lidé, kteří se snaží něco dobrého dělat, a nepodaří se jim to, jsou mnohem lepší než ti, kteří se snaží nedělat nic a daří se jim to. Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, motivovat je k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Současně chceme v žácích posilovat pozitivní životní hodnoty a vést je k dodržování základních pravidel slušného chování a komunikace

5 Hlavní strategické cíle a realizační plán 1. Výuka podle školního vzdělávacího programu s ohledem na oblasti školy, kterými se škola profiluje 2. Posilování role a motivace učitelů, zvyšování aktivního podílu pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, zlepšování komunikace uvnitř školy (předávání informací), propagace práce školy 3. Budování dobrého klimatu školy vztahy mezi žáky, zaměstnanci, rodiči, prohlubování spolupráce s rodiči a veřejností. 4. Podpora práce školního poradenského pracoviště 5. Podpora zdravého životního stylu 6. Zkvalitňování v oblasti řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických 1. Výuka podle školního vzdělávacího programu s ohledem na oblasti školy, kterými se škola profiluje 1. 1 Oblast výchovně-vzdělávací sledování priorit ve výuce Hlavní cíle: Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva. Bez důkladného zažití učiva nezatěžovat slabší žáky dalšími nároky na vědomosti, na druhé dávat dostatek podnětů a rozvíjet žáky nadané v určité oblasti, podporovat zájem žáků (všichni vyučující) Podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj mluveného projevu žáků a rozvoj sociálně komunikačních dovedností(řš, vedoucí PK a MS, učitelé zodpovědní za předmět) Podporovat rozvoj funkční gramotnosti (čtenářské, matematické i přírodovědné) (vyučující všech předmětů) Zaměřovat se na metody, jakými bude vyučování probíhat. Posilovat činnostní charakter vyučování, zefektivnit vyučovací proces promyšlenou organizací výuky a diferenciací.. Vést žáky k intenzivnější spolupráci (s vyučujícími i vzájemně), učit žáky pracovat v týmu, učit je práci ve skupinách (vedení školy, předsedové PK a MS, učitelé) Systematicky individuálně přistupovat k žákům školy s ohledem na žáky zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné či zdravotně postižené, ale i na žáky nadané (vedení školy, předsedové PK a MS, učitelé) Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit důkladné procvičení a osvojení učiva. Podle možností vzdělávat pedagogický sbor jako tým v oblastech, které jsou pro jejich práci přínosné. Umožňovat i oborové vzdělávání jednotlivých pedagogů. Semináře pro pedagogy - kooperativní výuka, funkční gramotnost, čtenářské dovednosti, finanční gramotnost, práce s interaktivní tabulí Vzdělávání celého pedagogického týmu Kvalitní učebnice a pomůcky do výuky, využití moderních technologií interaktivní tabule, elearningový systém - 5 -

6 Při hospitační činnosti se zaměřovat na oblasti, které jsou sledované - plánování výuky ve vazbě na ŠVP, soulad se ŠVP, individualizace a diferenciace výuky, dodržování pravidel komunikace, chování, důslednost, využití kritérií hodnocení, sebehodnocení žáků, efektivita výuky, struktura vyučovací hodiny, efektivní práce s programem Aristoteles. Oceňovat tvořivý přístup pedagogů, výbornou práci třídních učitelů. Poskytovat konzultace pro žáky podle jejich potřeb Ocenění používání nových metod a forem práce v ročním hodnocení pedagogů, které je podkladem pro výši osobního ohodnocení Zařazování projektových dnů jak celoškolních, tak ročníkových či předmětových 1. 2 Podporovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků Obnovovat vybavení pro názornost a efektivitu výuky, zabezpečovat kvalitní učební pomůcky jak na I., tak na II. stupni (učitelé cizích jazyků ve spolupráci s vedením školy) Navázat spolupráci se školou v anglicky a německy mluvících zemích (učitelé cizích jazyků) Zefektivnit výuku anglického jazyka v rámci projektu podpořeného EU Podpora výuky angličtiny metodou CLIL na 1. stupni ZŠ", jehož výstupem bude zpracování a uložení 5 sad po 20 úlohách pro příští využití a jejich realizace. Po pilotním ověření úloh ve výuce, bude následovat zařazení těchto úloh do Školního vzdělávacího programu. Tento projekt nám pomůže významně zvýšit úroveň výuky anglického jazyka, navážeme spolupráci s rodilým mluvčím. Rozvíjet druhý cizí jazyk, který bude zařazen povinně pro žáky od 7.ročníku, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřit na prohloubení výuky anglického jazyka. Prostředky dosažení cíle: Vyhledávání kvalitních učitelů cizích jazyků a jejich podpora v rámci DVPP Navázání kontaktu se školou v anglicky a německy, případně španělsky mluvících zemích Vybudovat jazykovou učebnu 1. 3 Podporovat rozvoj ICT na škole Využívat informační a komunikační techniku ve výchovně vzdělávacím procesu (elearningové výukové prostředí, výukové programy, interaktivní tabule, internet jako zdroj informací, elektronické žákovské knížky a další dokumentace) Zdokonalovat práci žáků s informačními technologiemi (efektivní využití technologií) Zdokonalovat práci pedagogů s informačními technologiemi Zadávat úkoly a referáty, k jejichž splnění potřebují informační technologie Zdůrazňovat efektivní využívání technologií Dobrý sluha, ale zlý pán Zaměřit se na plagiátorství, netolerovat jeho využití Využívání elearningového systému Aristoteles k výuce odevzdávárna, studijní materiály, videonávody k některým úlohám Vybudovat novou učebnu studovnu Pokračovat v modernizaci a dokoupení dataprojektorů, interaktivních tabulí - 6 -

7 Při hospitační činnosti se zaměřit na efektivní práci s ICT technikou, s interaktivní tabulí, oceňovat učitele, kteří vedou žáky k řešení úkolů, k jejichž splnění potřebují informační technologie Ocenění využívání interaktivní tabule a ICT techniky v ročním hodnocení pedagogů Organizovat školení pro pedagogy zaměřená na práci se systémem Aristoteles, popřípadě na práci s výukovými programy 1. 4 Montessori třídy Rozvíjet práci ve třídách Montessori, využívat pomůcky Montessori ve výuce Rozšířit třídy Montessori na druhý stupeň školy, postupně doplňovat výukový materiál a pomůcky Vypracovat funkční systém hodnocení ve třídách Montessori Zajistit informovanost rodičů, veřejnosti o Montessori metodě, spolupracovat s mateřskými školami Montessori Promyšleně přijímat žáky do Montessori tříd s ohledem na jejich potřeby, vhodnost metody pro dané dítě Budovat Montessori třídy, vybavovat je nábytkem a potřebným vybavením Umožnit Montessori pedagogům absolvovat výjezdy do jiných škol s tímto programem v rámci sdílení dobré praxe Spolupracovat se sdružením rodičů Škola Montessori zázemí pro práci, výrobu pomůcek, asistenti ve výuce Organizovat slavnosti pro rodiče a žáky, besedy pro veřejnost, schůzky s rodiči a další aktivity v rámci propagace Montessori pedagogiky Umožnit mateřským školám návštěvy Montessori tříd Vypracovat promyšlená kritéria přijetí do Montessori třídy, které zohlední především vhodnost metody pro dítě Zaměřit se na prokazatelné informování rodičů o hodnocení jejich dítěte, výuce, probíraném učivu individuální pohovory, využití elektronické žákovské knížky, informace v denících žáků Sjednotit hodnocení žáků ve třídách Montessori, ověřovat si zvládnutí učiva a provádět o něm záznamy 1.5 Posilování výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni Zefektivnit výuku přírodovědných předmětů v rámci projektu podpořeného EU - Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis, jehož výstupem bude 48 detailně zpracovaných praktických úloh včetně metodických materiálů a video návodů na provedení úlohy. Tento projekt je koncipován na 28 měsíců s předpokládaným ukončením Využívat efektivně chemicko-fyzikální laboratoř Využívat moderních technologií, zatraktivnit výuku, motivovat žáky k výuce předmětů, probudit jejich zájem k dalšímu studiu Využívat již vytvořené studijní materiály ke vzdělávacímu procesu - 7 -

8 V rámci hospitační činnosti se zaměřit na využití laboratoře a moderních technologií ve výuce, oceňovat v ročním hodnocení pedagogů Video návody a další studijní materiály zpřístupňovat žákům na systému Aristoteles Sledovat zájem žáků o studium přírodovědných oborů, podporovat žáky nadané a žáky se zájmem o tyto obory Poskytovat konzultace pro žáky V rámci povinně volitelného předmětu nabídnout možnost si vybrat seminář zaměřený na přírodovědné předměty. (Fyzikálně chemická praktika a Přírodovědná praktika) Nabídka exkurzí do hvězdárny, technického muzea apod.. 2. Posilování role a motivace učitelů, zvyšování aktivního podílu pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, zlepšování komunikace uvnitř školy (předávání informací), propagace práce školy Udržení a zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Umožňování jejich dalšího odborného růstu Podporovat spolupráci mezi pedagogy Promyšleně hodnotit a sebehodnotit práci Delegovat úkoly na pedagogické pracovníky Využívat informačních technologií v rámci předávání informací, předcházet nedorozuměním v souvislosti s nepřesným předáním informací Propagovat školu na veřejnosti Podpora vzájemných hospitací (paralelní třídy, předmět, přestup žáků na druhý stupeň apod.) Podpora fakultních učitelů, spolupráce s Pedagogickou fakultou Promyšlené čerpání financí na další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzájemné hospitace v paralelních třídách či stejných nebo obdobných předmětech Každoroční pohovory s pedagogy a hodnocení a sebehodnocení práce v návaznosti na úpravy osobního ohodnocení Promyšleně ve spolupráci s pedagogy vytvářet roční plán školy, funkce pedagogů, sledovat a vyhodnocovat práci vedoucích pracovníků Informace předávat přesně, využívat informačních technologií, zefektivnit porady vedení a předávání informací na jednotlivých úsecích vedení Vytvářet propagační materiály o škole, ve spolupráci s rodiči, žáky, pedagogy, hledat a podporovat silné stránky školy a informovat o škole veřejnost (bannery, stránky školy, časopis, noviny a jiná média) Vybudovat nové moderní stránky školy - 8 -

9 Organizovat besedy pro rodiče a veřejnost (školní zralost, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, koncepce školy apod.) 3. Budování dobrého klimatu školy vztahy mezi žáky, zaměstnanci, rodiči, prohlubování spolupráce s rodiči a veřejností. Vytvářet žádoucí image školy, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti (ŘŠ, ZŘ, TU, ostatní pedagogičtí pracovníci) Využívat projektu podpořeného Magistrátem města Brna Otevřená škola v rámci organizování mimoškolních aktivit žáků. Zajišťovat přesné předávání informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultačních hodin, SMS systému i systému Aristoteles. Informovat o činnosti školy prostřednictvím webových stránek, informačního zpravodaje. Udržovat úzkou spolupráci s rodiči. (ŘŠ, ZŘŠ, TU, všichni pedagogičtí pracovníci) Propagace školy v tisku (všichni pedagogičtí pracovníci) Pokračovat ve spolupráci s PF UHK i s ostatními vysokými, vytvářet podmínky pro praxi studentů (ŘŠ, ZŘŠ, pedagogičtí pracovníci, fakultní učitelů) Vést žáky k dodržování pravidel komunikace a slušného chování Pracovat s klimaty tříd i školy, využívat anket, dotazníků, pozorování, rozhovorů (ŘŠ, ZŘŠ, školní psycholožka, třídní učitelé, další pedagogičtí pracovníci) Spolupracovat se zřizovatelem školy ÚMČ Brno Židenice Organizace zájmových aktivit žáků školy Pořádat dny otevřených dveří, výstavy, dílničky, Dny pro rodiče, školní akademie a další aktivity a projekty Aktualizovat www stránky školy, budovat nové, moderní stránky Efektivně využívat systém Aristoteles v rámci hodnocení žáků, ale také ke studijním účelům (materiály do výuky, pracovní listy, zadané úkoly apod.) Pravidelně přispívat do Židenického zpravodaje, spolupracovat s ÚMČ Vytvořit informační brožuru o škole Okamžitě řešit problémy s chováním žáků, zaměřit se na zjišťování a práci s klimaty tříd Zařazování témat etické výchovy, třídnické hodiny, důsledné dodržování pravidel Vytvoření etického kodexu zaměstnance ZŠ Gajdošova Zlepšování estetického vzhledu školy, pracovního prostředí pro zaměstnance Podporovat činnost žákovského parlamentu - 9 -

10 4. Podpora práce školního poradenského pracoviště Zefektivnit práci školního poradenského pracoviště Zajištění přesné informovanosti o řešených problémech pro pedagogy Zajistit poradenskou činnost pro rodiče Předcházet sociálně negativním jevům, školní neúspěšnosti, záškoláctví Vytvořit pozici vedoucího školního poradenského pracoviště Pravidelnými schůzkami zajistit řešení vzniklých problémů bez prodlení Spolupracovat těsně s třídními učiteli Realizovat výchovné komise podle potřeby Informace pro pedagogy elektronicky nebo ústně Při práci se třídou pracovat jako jeden tým (jednotný postup, důslednost) Poskytovat konzultační hodiny pro rodiče na základě jejich potřeby Přizvat ke spolupráci odborníky, pokud je třeba Využívat individuálních výchovných plánů Pořádat besedy pro rodiče na téma záškoláctví, kouření, drogy podle momentální potřeby, zvát na ně odborníky dané oblasti 5. Podpora zdravého životního stylu Hlavní úkoly a cíle: Podpora pohybových aktivit žáků Zajištění zdravého stravování žáků Sledování žáků, kteří jsou uvolněni z tělesné výchovy, nabídka zdravotní tělesné výchovy V tělesné výchově zaměření na žáky, kteří mají problém s pohybem, povzbuzování, motivace k pohybu, ocenění i malého pokroku a snahy bez srovnávání s ostatními Využití škol v přírodě, výletů k pobytu žáků v přírodě Tělovýchovné aktivity ve školní družině (7,15 7,35 pravidelné ranní cvičení v malé tělocvičně, pobyt venku v odpoledních hodinách, využití tělocvičny v případě nepříznivého počasí Nabídka sportovních kroužků pro žáky Využití hřiště a tělocvičny v době velkých přestávek Spolupráce s Fakultou sportovních studií Nabídka zdravých svačin ve školní jídelně, sledování jídelníčku z hlediska zdravé výživy Besedy pro rodiče vedené odborníky, spolupráce s rodiči v oblasti zdravého vývoje dětí

11 6. Zkvalitňování v oblasti řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických Hlavní úkoly a cíle: Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy. Zajistit podíl pracovníků na řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat kompetence, vytvořit promyšlený systém zastupitelnosti (Ř) Aktualizovat řízené dokumenty školy (Ř, ZŘ, manažerka kvality řízení) Podporovat iniciativu a motivaci pedagogických i správních zaměstnanců, oceňovat náměty a návrhy, realizaci nových postupů (ŘŠ a vedoucí pracovníci školy) Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy; vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti (ŘŠ, ZŘŠ, školní poradenské pracoviště) Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti, budovat vzájemnou důvěru ve vztazích jak mezi pracovníky školy, tak na úrovni učitel rodič žák Podporovat loajální vztah ke škole, dbát na nepropustnost interních záležitostí školy na veřejnost, dodržování mlčenlivosti v otázce citlivých údajů Udržovat naplněnost školy (kvalitní a promyšlený systém výuky na druhém stupni by měl vést rodiče k větší důvěře ve školu, zabránit odchodům žáků na víceletá gymnázia) Nadále usilovat o modernizaci objektu a materiálně technického vybavení školy Ekonomicky hospodárně zacházet s rozpočtem školy, aktivně přistupovat k získání dalších finančních prostředků (projekty, granty, hledání sponzorů, spolupráce s občanskými sdruženími působícími na škole a spoluorganizace akcí ve prospěch školy školní ples, akademie atd.) Spolupracovat se zřizovatelem školy ÚMČ Brno Židenice v rámci dalšího rozvoje školy V Brně Mgr. Markéta Olbertová ředitelka školy

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Kamil Paloncy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více