Koncepce školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce školy 2013 2016"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy Číslo dokumentu: Platnost: Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy Obsah Úvod Charakteristika školy východiska - Úplnost a velikost školy - Vybavení školy - Charakteristika pedagogického sboru - Charakteristika žáků - Poslání školy Vize školy Hlavní strategické cíle a realizační plán 1. Výuka podle školního vzdělávacího programu s ohledem na oblasti školy, kterými se škola profiluje 1. 1 Oblast výchovně-vzdělávací sledování priorit ve výuce 1. 2 Podporovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků 1. 3 Podporovat rozvoj ICT na škole 1. 4 Montessori třídy 1. 5 Posilování výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni 2. Posilování role a motivace učitelů, zvyšování aktivního podílu pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, zlepšování komunikace uvnitř školy (předávání informací), propagace prá 3. Budování dobrého klimatu školy vztahy mezi žáky, zaměstnanci, rodiči, prohlubování spolupráce s rodiči a veřejností 4. Podpora práce školního poradenského pracoviště 5. Podpora zdravého životního stylu 6. Zkvalitňování v oblasti řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických - 1 -

2 Úvod Koncepce školy na období vychází z předchozích koncepcí školy a rozvíjí je. Je nutné navázat na předchozí období, inspirovat se z úspěchů a poučit se z chyb a nedostatků. Škola má své limity materiální, prostorové, personální i finanční. Proto je třeba zaměřit se spíš na jejich efektivní a promyšlené využívání. Na druhou stranu ve škole nejsou téměř hranice vlastního rozvoje učitelů a žáků a záleží jen na chuti pedagogů měnit sebe, své metody a formy práce, využívat moderních technologií a nabízených možnosti, a tím měnit i školu. Proto budeme i nadále klást důraz na promyšlené plánování a realizaci vzdělávání pedagogických pracovníků jak individuální, tak především týmové a na zapojení školy do projektů a ostatní aktivity. Vytvoření koncepce předcházely rozhovory s pedagogickými pracovníky, sledování vyučovacích hodin v rámci hospitační činnosti, rozhovory s vedoucími pracovníky, schůzky se zástupci rodičů jednotlivých tříd. Charakteristika školy východiska Úplnost a velikost školy Jsme úplnou školou s postupným ročníkem. Škola se nachází v městské části Brno - Židenice v blízkosti důležitého dopravního uzlu. Je dostupná dětem z přilehlých městských částí (Juliánov, Vinohrady, Líšeň, Husovice, Maloměřice, Obřany, Brno střed), školu však navštěvují i žáci z širšího okolí, i žáci mimobrněnští. Kromě běžných tříd je vždy jedna třída v ročníku s výukou Montessori. Momentálně budujeme Montessori třídy na druhém stupni školy. V současné době navštěvuje školu asi 570 žáků. Kapacita školy je 830 žáků. Součástí školy je i školní družina s kapacitou 240 žáků a školní jídelna s kapacitou 700 strávníků. Vybavení školy Výuka probíhá ve dvou budovách, které jsou propojeny chodbami. V jedné budově jsou třídy Montessori a běžné třídy Zde nezvoní a tato skutečnost umožňuje nerušenou výuku v blocích. Ostatní třídy jsou ve druhé, historicky starší budově. Celkově má škola 26 kmenových tříd, 8 odborných učeben (výtvarná výchova, informatika, studovna, přírodovědná učebna, učebna fyziky a chemie, technická dílny a keramická dílna, cvičná kuchyně. Součástí školy jsou i dvě tělocvičny a hřiště. Postupně dochází k rekonstrukci školy, v současné době se budují nové třídy v rámci rozšiřování Montessori vzdělávacího systému na druhý stupeň. Proběhla rekonstrukce školní kuchyně, jsou vyměňována stará okna za plastová

3 Díky projektům, které jsou podporovány evropským sociálním fondem se podařilo vybavit většinu tříd interaktivními tabulemi. Všichni učitelé mají k dispozici svůj notebook, takže jsme mohli postupně přejít na využití těchto moderních technologií v dokumentaci školy (elektronická žákovská knížka, elektronické třídní knihy, katalogové listy). Žáci běžně využívají e learningové prostředí školy. Žáci mohou využívat také studovnu, která je vybavena odbornou literaturou, encyklopediemi a literaturou pro děti a mládež, k dispozici jsou počítače s připojením na internet. V suterénu využívají žáci v pracovním vyučování vybavené dílny. Žáci třídy mohou docházet do 8 oddělení školní družiny, která organizuje množství různých kroužků, akcí a zajímavých aktivit. Během přestávek děti využívají přestávkových koutů vybavených dvěma lezeckými stěnami, hracími koberci a dalšími herními prvky. Velký důraz klademe na kvalitní stravování žáků a jeho soulad se zásadami zdravé výživy. Školní kuchyně kromě obědů pro žáky připravuje hodnotné svačinky. Žáci i zaměstnanci školy si mohou vybírat ze dvou jídel. Ve školní kuchyni se také stravují cizí strávníci. V letních měsících pobývají žáci o přestávkách na zahradě nebo hřišti. Díky podpoře sdružení rodičů se vybudovala přírodní učebna. Do budoucna bude nutné dokončit opravu fasády, pokračovat v údržbě a úpravách prostorů školy. Na estetickém vzhledu všech prostor školy se podílejí ve velké míře také žáci, na chodbách prezentují své práce, úspěchy v soutěžích a olympiádách i společné projekty. Pracovní porady a pedagogické rady probíhají ve sborovně, kde se nachází důležité informace týkající se chodu školy, odborná literatura a časopisy. Zde mají zaměstnanci školy také zázemí pro práci (kopírka apod.), ve škole je několik foliovaček. Materiální vybavení neustále doplňujeme a modernizujeme podle finančních možností. Zvláštní pozornost věnujeme nejen žákům se zdravotním postižením, ale i mimořádně nadaným. Integrujeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve škole pracují asistenti pedagoga. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má přibližně 45 členů (učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy, asistenti pedagoga pro integrované žáky), v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, školní psycholožka v rámci projektu RAMPS, koordinátorka ŠVP, koordinátorka environmentální výchovy, koordinátor ICT, asistenti učitele pro integrované žáky. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se zejména zaměřuje na: cizí jazyk, výchovné poradenství, semináře týkající se ŠVP, ICT, nových metod ve výuce, výuku žáků mimořádně nadaných a žáků se zdravotním postižením. Učitelé absolvovali základní kurz první pomoci, pravidelně jsou proškolováni v oblasti BOZP a PO. V odděleních školní družiny pracují plně kvalifikované vychovatelky. Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti z Brna Židenic. V poslední době k nám přichází i žáci z jiných městských částí, jejichž rodiče zaujal program a aktivity školy, které směřují už k předškolnímu věku (projekt pro předškoláky Pohádková škola, Klubík Montessori), projekt Angličtina v základních a - 3 -

4 mateřských školách ve městě Brně, projekt Otevřená škola podpořený Magistrátem města Brna, e learningový systém školy včetně promyšlených kritérií hodnocení, projekty podporované EU, adaptační pobyty žáků 6. tříd, výtvarné dílny pro veřejnost atd.), a také třídy, ve kterých probíhá výuka podle pedagogiky Montessori. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se zdravotním postižením i mimořádně nadanými žáky. Poslání školy Naše škola poskytuje základní vzdělání v souladu se školským zákonem. Měla by se však stát i místem, které poskytuje svým žákům základní vzdělávání v rámci celoživotního učení, připravuje žáky pro další studium i pro život a zajišťuje jejich osobnostní růst, uplatnění v životě. Měla by být perspektivní i pro své zaměstnance a být školou, kde vládne přátelská atmosféra a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči. Naše škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané, proto je třeba klást důraz na diferenciaci a individualizaci výuky. Chceme rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Proto i nadále budeme klást důraz na podporu etické a osobnostní výchovy. Připravujeme děti předškolního věku na vstup do školy v rámci dobrovolné přípravy v projektu Pohádková škola, předškoláci, kteří půjdou do třídy Montessori, navštěvují Klub dětí Montessori. Tím je zajištěn bezproblémový přechod z mateřské školy do školy základní. Poskytujeme také podmínky pro vhodné zájmové a volnočasové aktivity svých žáků v nejrůznějších formách specifikovaných podle zájmu a věku. Škola bude i nadále podporovat myšlenku Otevřené školy jako centra vzdělanosti, ale také centra sportovního a kulturního. Školu nechápeme jen jako zařízení s provozem pouze v době vyučování, ale budeme ji i nadále otevírat dětem a dospělým, kteří budou mít zájem se ve volném čase vzdělávat, hrát si nebo sportovat. Při těchto aktivitách budeme podporovat aktivní účast rodičů a spolupráci s nimi. Škola má již lety ověřený a stále aktualizovaný a upravovaný podle potřeb školní vzdělávací program Schola aperta Otevřená škola. Tím se postupně rozvinula i její profilace: Rozšířená výuka jazyků (anglický jazyk od 1. třídy, druhý cizí jazyk od 7. třídy) Rozšířená výuka přírodovědných předmětů na 2. stupni Třídy Montessori Vize školy Motto: Lidé, kteří se snaží něco dobrého dělat, a nepodaří se jim to, jsou mnohem lepší než ti, kteří se snaží nedělat nic a daří se jim to. Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, motivovat je k dalšímu celoživotnímu vzdělávání. Současně chceme v žácích posilovat pozitivní životní hodnoty a vést je k dodržování základních pravidel slušného chování a komunikace

5 Hlavní strategické cíle a realizační plán 1. Výuka podle školního vzdělávacího programu s ohledem na oblasti školy, kterými se škola profiluje 2. Posilování role a motivace učitelů, zvyšování aktivního podílu pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, zlepšování komunikace uvnitř školy (předávání informací), propagace práce školy 3. Budování dobrého klimatu školy vztahy mezi žáky, zaměstnanci, rodiči, prohlubování spolupráce s rodiči a veřejností. 4. Podpora práce školního poradenského pracoviště 5. Podpora zdravého životního stylu 6. Zkvalitňování v oblasti řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických 1. Výuka podle školního vzdělávacího programu s ohledem na oblasti školy, kterými se škola profiluje 1. 1 Oblast výchovně-vzdělávací sledování priorit ve výuce Hlavní cíle: Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva. Bez důkladného zažití učiva nezatěžovat slabší žáky dalšími nároky na vědomosti, na druhé dávat dostatek podnětů a rozvíjet žáky nadané v určité oblasti, podporovat zájem žáků (všichni vyučující) Podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti, rozvoj mluveného projevu žáků a rozvoj sociálně komunikačních dovedností(řš, vedoucí PK a MS, učitelé zodpovědní za předmět) Podporovat rozvoj funkční gramotnosti (čtenářské, matematické i přírodovědné) (vyučující všech předmětů) Zaměřovat se na metody, jakými bude vyučování probíhat. Posilovat činnostní charakter vyučování, zefektivnit vyučovací proces promyšlenou organizací výuky a diferenciací.. Vést žáky k intenzivnější spolupráci (s vyučujícími i vzájemně), učit žáky pracovat v týmu, učit je práci ve skupinách (vedení školy, předsedové PK a MS, učitelé) Systematicky individuálně přistupovat k žákům školy s ohledem na žáky zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné či zdravotně postižené, ale i na žáky nadané (vedení školy, předsedové PK a MS, učitelé) Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit důkladné procvičení a osvojení učiva. Podle možností vzdělávat pedagogický sbor jako tým v oblastech, které jsou pro jejich práci přínosné. Umožňovat i oborové vzdělávání jednotlivých pedagogů. Semináře pro pedagogy - kooperativní výuka, funkční gramotnost, čtenářské dovednosti, finanční gramotnost, práce s interaktivní tabulí Vzdělávání celého pedagogického týmu Kvalitní učebnice a pomůcky do výuky, využití moderních technologií interaktivní tabule, elearningový systém - 5 -

6 Při hospitační činnosti se zaměřovat na oblasti, které jsou sledované - plánování výuky ve vazbě na ŠVP, soulad se ŠVP, individualizace a diferenciace výuky, dodržování pravidel komunikace, chování, důslednost, využití kritérií hodnocení, sebehodnocení žáků, efektivita výuky, struktura vyučovací hodiny, efektivní práce s programem Aristoteles. Oceňovat tvořivý přístup pedagogů, výbornou práci třídních učitelů. Poskytovat konzultace pro žáky podle jejich potřeb Ocenění používání nových metod a forem práce v ročním hodnocení pedagogů, které je podkladem pro výši osobního ohodnocení Zařazování projektových dnů jak celoškolních, tak ročníkových či předmětových 1. 2 Podporovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků Obnovovat vybavení pro názornost a efektivitu výuky, zabezpečovat kvalitní učební pomůcky jak na I., tak na II. stupni (učitelé cizích jazyků ve spolupráci s vedením školy) Navázat spolupráci se školou v anglicky a německy mluvících zemích (učitelé cizích jazyků) Zefektivnit výuku anglického jazyka v rámci projektu podpořeného EU Podpora výuky angličtiny metodou CLIL na 1. stupni ZŠ", jehož výstupem bude zpracování a uložení 5 sad po 20 úlohách pro příští využití a jejich realizace. Po pilotním ověření úloh ve výuce, bude následovat zařazení těchto úloh do Školního vzdělávacího programu. Tento projekt nám pomůže významně zvýšit úroveň výuky anglického jazyka, navážeme spolupráci s rodilým mluvčím. Rozvíjet druhý cizí jazyk, který bude zařazen povinně pro žáky od 7.ročníku, u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřit na prohloubení výuky anglického jazyka. Prostředky dosažení cíle: Vyhledávání kvalitních učitelů cizích jazyků a jejich podpora v rámci DVPP Navázání kontaktu se školou v anglicky a německy, případně španělsky mluvících zemích Vybudovat jazykovou učebnu 1. 3 Podporovat rozvoj ICT na škole Využívat informační a komunikační techniku ve výchovně vzdělávacím procesu (elearningové výukové prostředí, výukové programy, interaktivní tabule, internet jako zdroj informací, elektronické žákovské knížky a další dokumentace) Zdokonalovat práci žáků s informačními technologiemi (efektivní využití technologií) Zdokonalovat práci pedagogů s informačními technologiemi Zadávat úkoly a referáty, k jejichž splnění potřebují informační technologie Zdůrazňovat efektivní využívání technologií Dobrý sluha, ale zlý pán Zaměřit se na plagiátorství, netolerovat jeho využití Využívání elearningového systému Aristoteles k výuce odevzdávárna, studijní materiály, videonávody k některým úlohám Vybudovat novou učebnu studovnu Pokračovat v modernizaci a dokoupení dataprojektorů, interaktivních tabulí - 6 -

7 Při hospitační činnosti se zaměřit na efektivní práci s ICT technikou, s interaktivní tabulí, oceňovat učitele, kteří vedou žáky k řešení úkolů, k jejichž splnění potřebují informační technologie Ocenění využívání interaktivní tabule a ICT techniky v ročním hodnocení pedagogů Organizovat školení pro pedagogy zaměřená na práci se systémem Aristoteles, popřípadě na práci s výukovými programy 1. 4 Montessori třídy Rozvíjet práci ve třídách Montessori, využívat pomůcky Montessori ve výuce Rozšířit třídy Montessori na druhý stupeň školy, postupně doplňovat výukový materiál a pomůcky Vypracovat funkční systém hodnocení ve třídách Montessori Zajistit informovanost rodičů, veřejnosti o Montessori metodě, spolupracovat s mateřskými školami Montessori Promyšleně přijímat žáky do Montessori tříd s ohledem na jejich potřeby, vhodnost metody pro dané dítě Budovat Montessori třídy, vybavovat je nábytkem a potřebným vybavením Umožnit Montessori pedagogům absolvovat výjezdy do jiných škol s tímto programem v rámci sdílení dobré praxe Spolupracovat se sdružením rodičů Škola Montessori zázemí pro práci, výrobu pomůcek, asistenti ve výuce Organizovat slavnosti pro rodiče a žáky, besedy pro veřejnost, schůzky s rodiči a další aktivity v rámci propagace Montessori pedagogiky Umožnit mateřským školám návštěvy Montessori tříd Vypracovat promyšlená kritéria přijetí do Montessori třídy, které zohlední především vhodnost metody pro dítě Zaměřit se na prokazatelné informování rodičů o hodnocení jejich dítěte, výuce, probíraném učivu individuální pohovory, využití elektronické žákovské knížky, informace v denících žáků Sjednotit hodnocení žáků ve třídách Montessori, ověřovat si zvládnutí učiva a provádět o něm záznamy 1.5 Posilování výuky přírodovědných předmětů na druhém stupni Zefektivnit výuku přírodovědných předmětů v rámci projektu podpořeného EU - Tvorba praktických úloh pro předměty fyzika, chemie a přírodopis, jehož výstupem bude 48 detailně zpracovaných praktických úloh včetně metodických materiálů a video návodů na provedení úlohy. Tento projekt je koncipován na 28 měsíců s předpokládaným ukončením Využívat efektivně chemicko-fyzikální laboratoř Využívat moderních technologií, zatraktivnit výuku, motivovat žáky k výuce předmětů, probudit jejich zájem k dalšímu studiu Využívat již vytvořené studijní materiály ke vzdělávacímu procesu - 7 -

8 V rámci hospitační činnosti se zaměřit na využití laboratoře a moderních technologií ve výuce, oceňovat v ročním hodnocení pedagogů Video návody a další studijní materiály zpřístupňovat žákům na systému Aristoteles Sledovat zájem žáků o studium přírodovědných oborů, podporovat žáky nadané a žáky se zájmem o tyto obory Poskytovat konzultace pro žáky V rámci povinně volitelného předmětu nabídnout možnost si vybrat seminář zaměřený na přírodovědné předměty. (Fyzikálně chemická praktika a Přírodovědná praktika) Nabídka exkurzí do hvězdárny, technického muzea apod.. 2. Posilování role a motivace učitelů, zvyšování aktivního podílu pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, zlepšování komunikace uvnitř školy (předávání informací), propagace práce školy Udržení a zvyšování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů Umožňování jejich dalšího odborného růstu Podporovat spolupráci mezi pedagogy Promyšleně hodnotit a sebehodnotit práci Delegovat úkoly na pedagogické pracovníky Využívat informačních technologií v rámci předávání informací, předcházet nedorozuměním v souvislosti s nepřesným předáním informací Propagovat školu na veřejnosti Podpora vzájemných hospitací (paralelní třídy, předmět, přestup žáků na druhý stupeň apod.) Podpora fakultních učitelů, spolupráce s Pedagogickou fakultou Promyšlené čerpání financí na další vzdělávání pedagogických pracovníků Vzájemné hospitace v paralelních třídách či stejných nebo obdobných předmětech Každoroční pohovory s pedagogy a hodnocení a sebehodnocení práce v návaznosti na úpravy osobního ohodnocení Promyšleně ve spolupráci s pedagogy vytvářet roční plán školy, funkce pedagogů, sledovat a vyhodnocovat práci vedoucích pracovníků Informace předávat přesně, využívat informačních technologií, zefektivnit porady vedení a předávání informací na jednotlivých úsecích vedení Vytvářet propagační materiály o škole, ve spolupráci s rodiči, žáky, pedagogy, hledat a podporovat silné stránky školy a informovat o škole veřejnost (bannery, stránky školy, časopis, noviny a jiná média) Vybudovat nové moderní stránky školy - 8 -

9 Organizovat besedy pro rodiče a veřejnost (školní zralost, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, koncepce školy apod.) 3. Budování dobrého klimatu školy vztahy mezi žáky, zaměstnanci, rodiči, prohlubování spolupráce s rodiči a veřejností. Vytvářet žádoucí image školy, prezentovat školu a její aktivity na veřejnosti (ŘŠ, ZŘ, TU, ostatní pedagogičtí pracovníci) Využívat projektu podpořeného Magistrátem města Brna Otevřená škola v rámci organizování mimoškolních aktivit žáků. Zajišťovat přesné předávání informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultačních hodin, SMS systému i systému Aristoteles. Informovat o činnosti školy prostřednictvím webových stránek, informačního zpravodaje. Udržovat úzkou spolupráci s rodiči. (ŘŠ, ZŘŠ, TU, všichni pedagogičtí pracovníci) Propagace školy v tisku (všichni pedagogičtí pracovníci) Pokračovat ve spolupráci s PF UHK i s ostatními vysokými, vytvářet podmínky pro praxi studentů (ŘŠ, ZŘŠ, pedagogičtí pracovníci, fakultní učitelů) Vést žáky k dodržování pravidel komunikace a slušného chování Pracovat s klimaty tříd i školy, využívat anket, dotazníků, pozorování, rozhovorů (ŘŠ, ZŘŠ, školní psycholožka, třídní učitelé, další pedagogičtí pracovníci) Spolupracovat se zřizovatelem školy ÚMČ Brno Židenice Organizace zájmových aktivit žáků školy Pořádat dny otevřených dveří, výstavy, dílničky, Dny pro rodiče, školní akademie a další aktivity a projekty Aktualizovat www stránky školy, budovat nové, moderní stránky Efektivně využívat systém Aristoteles v rámci hodnocení žáků, ale také ke studijním účelům (materiály do výuky, pracovní listy, zadané úkoly apod.) Pravidelně přispívat do Židenického zpravodaje, spolupracovat s ÚMČ Vytvořit informační brožuru o škole Okamžitě řešit problémy s chováním žáků, zaměřit se na zjišťování a práci s klimaty tříd Zařazování témat etické výchovy, třídnické hodiny, důsledné dodržování pravidel Vytvoření etického kodexu zaměstnance ZŠ Gajdošova Zlepšování estetického vzhledu školy, pracovního prostředí pro zaměstnance Podporovat činnost žákovského parlamentu - 9 -

10 4. Podpora práce školního poradenského pracoviště Zefektivnit práci školního poradenského pracoviště Zajištění přesné informovanosti o řešených problémech pro pedagogy Zajistit poradenskou činnost pro rodiče Předcházet sociálně negativním jevům, školní neúspěšnosti, záškoláctví Vytvořit pozici vedoucího školního poradenského pracoviště Pravidelnými schůzkami zajistit řešení vzniklých problémů bez prodlení Spolupracovat těsně s třídními učiteli Realizovat výchovné komise podle potřeby Informace pro pedagogy elektronicky nebo ústně Při práci se třídou pracovat jako jeden tým (jednotný postup, důslednost) Poskytovat konzultační hodiny pro rodiče na základě jejich potřeby Přizvat ke spolupráci odborníky, pokud je třeba Využívat individuálních výchovných plánů Pořádat besedy pro rodiče na téma záškoláctví, kouření, drogy podle momentální potřeby, zvát na ně odborníky dané oblasti 5. Podpora zdravého životního stylu Hlavní úkoly a cíle: Podpora pohybových aktivit žáků Zajištění zdravého stravování žáků Sledování žáků, kteří jsou uvolněni z tělesné výchovy, nabídka zdravotní tělesné výchovy V tělesné výchově zaměření na žáky, kteří mají problém s pohybem, povzbuzování, motivace k pohybu, ocenění i malého pokroku a snahy bez srovnávání s ostatními Využití škol v přírodě, výletů k pobytu žáků v přírodě Tělovýchovné aktivity ve školní družině (7,15 7,35 pravidelné ranní cvičení v malé tělocvičně, pobyt venku v odpoledních hodinách, využití tělocvičny v případě nepříznivého počasí Nabídka sportovních kroužků pro žáky Využití hřiště a tělocvičny v době velkých přestávek Spolupráce s Fakultou sportovních studií Nabídka zdravých svačin ve školní jídelně, sledování jídelníčku z hlediska zdravé výživy Besedy pro rodiče vedené odborníky, spolupráce s rodiči v oblasti zdravého vývoje dětí

11 6. Zkvalitňování v oblasti řízení školy z hlediska aspektů organizačních, personálních, ekonomických a materiálně technických Hlavní úkoly a cíle: Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy. Zajistit podíl pracovníků na řízení a vlastním hodnocení školy, delegovat kompetence, vytvořit promyšlený systém zastupitelnosti (Ř) Aktualizovat řízené dokumenty školy (Ř, ZŘ, manažerka kvality řízení) Podporovat iniciativu a motivaci pedagogických i správních zaměstnanců, oceňovat náměty a návrhy, realizaci nových postupů (ŘŠ a vedoucí pracovníci školy) Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za výsledky jednotlivých žáků, třídy, školy; vést všechny pracovníky k jednotnému a důslednému působení na žáky. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti (ŘŠ, ZŘŠ, školní poradenské pracoviště) Vyžadovat zodpovědnost všech pracovníků za informovanost vůči veřejnosti, budovat vzájemnou důvěru ve vztazích jak mezi pracovníky školy, tak na úrovni učitel rodič žák Podporovat loajální vztah ke škole, dbát na nepropustnost interních záležitostí školy na veřejnost, dodržování mlčenlivosti v otázce citlivých údajů Udržovat naplněnost školy (kvalitní a promyšlený systém výuky na druhém stupni by měl vést rodiče k větší důvěře ve školu, zabránit odchodům žáků na víceletá gymnázia) Nadále usilovat o modernizaci objektu a materiálně technického vybavení školy Ekonomicky hospodárně zacházet s rozpočtem školy, aktivně přistupovat k získání dalších finančních prostředků (projekty, granty, hledání sponzorů, spolupráce s občanskými sdruženími působícími na škole a spoluorganizace akcí ve prospěch školy školní ples, akademie atd.) Spolupracovat se zřizovatelem školy ÚMČ Brno Židenice v rámci dalšího rozvoje školy V Brně Mgr. Markéta Olbertová ředitelka školy

Návrh koncepce rozvoje školy v letech

Návrh koncepce rozvoje školy v letech Návrh koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Pedagog nemá vyučovat pouze aprobovaný předmět, nýbrž žáky, které má před sebou. Choceň, březen 2013 Předložený návrh koncepce školy na období 2013 2018

Více

Základní škola Videčská

Základní škola Videčská Základní škola Videčská Rožnov p. R., příspěvková organizace ul. Videčská č. 63 756 61 Rožnov pod Radhoštěm tel.: 571757711 fax: 571757710 e mail zsvidecska@zsvidecska.cz www.zsvidecska.cz Koncepce školy

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace pro rok

Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace pro rok Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, příspěvková organizace pro rok 2012-2017 I. Základní cíl: Předložený návrh koncepce školy na období 2012 2017 vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH ZLEPŠENÍ PODMÍNEK A KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023

Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 Strategický rámec MAP ORP Turnov do roku 2023 1. Vize Vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu. Region Turnovska poskytuje kvalitní vzdělávání.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období

Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období Koncepce rozvoje Základní školy Kutná Hora Kamenná stezka 40 pro období 2016 2020 Obsah 1. Úvod 1 2. Charakteristika školy 1 3. Koncepční záměry školy 2 3.1. Inkluzivní vzdělávání 2 3.2. Komunitní škola

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

Strategie rozvoje školy pro roky

Strategie rozvoje školy pro roky Strategie rozvoje školy pro roky 2017-2023 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení bude zjevné,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument: Plán školy Počet listů: 4 Platnost od: 1.9.2016 Platnost do: 31.8.2019 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/2017

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ

AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ AUTOEVALUACE ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ Podmínky ke vzdělávání LIDSKÉ ZDROJE veden přehled o pedagogických a nepedagogických pracovnících kvalifikace učitelů všichni vysokoškolské studium v anglickém jazyce

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Koncepční záměry a úkoly rozvoje školy / Dlouhodobý plán v období 2015/ /18

Koncepční záměry a úkoly rozvoje školy / Dlouhodobý plán v období 2015/ /18 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly rozvoje školy / Dlouhodobý plán v období 2015/16 2017/18 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16

PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA. Název projektu: MAP Praha 16 PŘÍLOHA STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA 16 DO ROKU 2023 SWOT 3 ANALÝZA Název projektu: MAP Praha 16 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000381 PŘEHLED PRIORIT 1. Infrastruktura

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.

Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15. registrační číslo projektu: CZ /0.0/0. Akční plán pro rok 2017 Místní akční plán vzdělávání na území MČ Praha 15 registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000159 Akční plán pro rok 2017 představuje soubor konkrétních aktivit a

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 Základní škola Kovářov, okres Písek 398 55 Kovářov 80 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ KOVÁŘOV pro období 2012 2018 V plánovaném období bude regionální školství pravděpodobně procházet reformou financování, která bude

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více