VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1,

2 Obsah 1. Vize školy str Poslání školy str Charakteristika Základní školy pro ţáky se specifickými poruchami učeni v Trutnově 3 Voletinách str Základní směry ve vzdělávání ţáků str Hodnocení a klasifikace str Spolupráce s rodiči a veřejností str Materiálně technické vybavení školy str Opravy a celkový technický stav budovy str Údaje o pracovnících školy str Údaje o zápisu k povinné školní docházce str Údaje o prevenci rizikového chování ţáků str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivot. vzděl. str Přehled učebních plánů str Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků str Údaje o chování ţáků str Školní druţina a odpolední aktivity ţáků str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi str Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů str Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů str Ekonomická část výroční zprávy 12. Příloha Údaje o školních aktivitách 13. Příloha Ukázky ze školní kroniky

3 1. VIZE ŠKOLY Chceme být otevřenou školou, která vytváří vhodné podmínky pro individuální a všestranný rozvoj kaţdého ţáka. Budeme podporovat vytváření kladného vztahu ke vzdělání na základě zaţívání radosti z poznání a úspěchu. Pojďte se s námi učit pro ţivot. 2. POSLÁNÍ ŠKOLY Jsme škola která: poskytuje základní vzdělání ţákům se specifickými poruchami učení pomáhá rozvíjet osobnost ţáků prostřednictvím vzdělávání pomáhá rozvíjet morální hodnoty ţáků prostřednictvím výchovy pomáhá ţákům najít cestu k celoţivotnímu vzdělávání, místo ve společnosti a způsob uplatnění v ţivotě

4 3. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ, TRUTNOV 3, VOLETINY 1 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. Zřizovatelem školy je město Trutnov, Slovanské náměstí 165. Od 1. ledna 2001 získala škola právní subjektivitu, v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost z těchto vztahů. V naší škole je 9 postupných ročníků a 2 oddělení školní druţiny, kam se mohou hlásit ţáci ročníku. Třída základní školy pro ţáky se specifickými poruchami učení se naplňuje do 14 ţáků. Výjimky z maximálního počtu ţáků ve třídě povoluje zřizovatel školy (maximálně 4 ţáci). Prokopcová. Ředitelkou školy je Mgr. Stanislava Tejchmanová, její zástupkyní Mgr. Jana Školská rada pracovala v tomto sloţení: Předseda komise: PaedDr. Karel Rouha, tajemník: Mgr. Jana Prokopcová, členové: Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Jitka Fendrychová, Marcela Morongová, Ing. Leoš Kopecký Zasedání školské rady se uskutečnilo ve dnech a Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení poskytuje základní vzdělání dětem, které se, přestoţe mají normální inteligenci, nemohou s úspěchem vzdělávat v běţném typu základní školy. Do školy přijímáme ţáky, kteří trpí některou specifickou poruchou učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Zařazení dítěte do školy vţdy konzultujeme s odborníky v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Ve škole jsme vyučovali ţáky ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Za poznáním. Tento program umoţňuje zařadit do vyučovacího procesu také projektové vyučování, které na naší škole pravidelně vyuţíváme při získávání poznatků rozumové výchovy. Kaţdý

5 projekt plánují učitelé tak, aby ţáci měli moţnost získávat nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti související s daným tématem. Škola vytváří prostor pro všechny ţáky naší školy. Učitelé vyuţívají při výuce názorné pomůcky, audiovizuální a počítačovou techniku i další prostředky, aby ţáci co nejlépe zvládli učivo. Ţákům, kteří potřebují individuální studijní plán, učitel vytvoří takové podmínky, aby mohli přiměřeně rozvíjet své schopnosti. Děti trpící vadou řeči navštěvují hodiny logopedické péče, ţáci trpící specifickou poruchou učení mohou navštěvovat hodiny reedukační péče Základní směry ve vzdělávání ţáků snaţíme se zaloţit úspěšnou vzdělávací dráhu dítěte po ukončení naší základní školy se ţáci mohou dle svých schopností hlásit na jakoukoli střední školu či odborné učiliště; učíme ţáky přiměřeně získávat, zpracovávat a vyuţívat informace; rozvíjíme tvořivost dětí; usilujeme o pozitivní emoční vyladění dětí a sníţení úrovně agresivity; podporujeme v ţácích zájem o poznávání světa v jeho globálních souvislostech; vedeme děti k pochopení nezbytnosti aktivní znalosti cizích jazyků; vštěpujeme dětem zásady zdravého způsobu ţivota; vytváříme a podporujeme v dětech postoje, které směřují k trvale udrţitelnému rozvoji světa; snaţíme se ţáky naučit tolerovat a respektovat odlišnosti a názory druhých; vytváříme podmínky pro úspěšnou integraci postiţených dětí; vytváříme kulturní prostředí ve škole chodby i třídy jsou vyzdobeny pracemi ţáků nebo obrazy a pomůckami souvisejícími s probíraným tématem; pořádáme pestrou paletu sportovních, výtvarných, přírodovědných a literárních soutěţí. organizujeme lyţařské a plavecké kurzy, školní výlety a exkurze související s probíraným učivem Hodnocení a klasifikace Při hodnocení prospěchu ţáka ročníku ve všech vyučovacích předmětech pouţíváme širší slovní hodnocení. U ţáků ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení rozhoduje ředitel o pouţití širšího slovního hodnocení v předmětech, do kterých se porucha promítá, na základě ţádosti zástupce ţáka. Ostatní ţáky školy hodnotíme a klasifikujeme známkou i rozšířeným slovním hodnocením dle platného klasifikačního řádu.

6 3. 3. Spolupráce s rodiči a veřejností Dvakrát ročně se konají tzv. Třídní slavnosti pro rodiče, kdy ţáci předvedou rodičům krátký program z toho, co se ve škole v uplynulém období naučili, nebo rodiče individuálně konzultují s učiteli postup vzdělávání jejich dětí. Rodiče se téţ mohou kdykoli po domluvě s ředitelem školy zúčastnit vyučování. Dne jsme uspořádali pro děti i jejich blízké odpolední Adventní slavnost v Národním domě, na kterou si všechny třídy připravily zajímavý program. Viděli jsme taneční, pěvecká i divadelní vystoupení. Chybět nemohla ani Vánoční hra v podání ţáků 4. a 5. třídy nebo nastudování klasického dramatu Hamlet od ţáků 9. ročníku. O ţivotě školy se veřejnost můţe dočíst i v denním tisku především v Krkonošských novinách, Trutnovinkách nebo Radničních listech. Rodiče i ţáci školy hojně vyuţívají naše školní www stránky, na kterých se mohou dozvědět nejen, co se chystá, ale prohlédnout si i fotogalerii, kde jsou zdokumentovány všechny zajímavé akce, které proţívají ţáci v rámci vyučování i na mimoškolních akcích Materiálně technické vybavení školy Škola je v současné době jiţ velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a materiály pro 1. i 2. stupeň. V tomto školním roce byla opět zakoupena jedna nová interaktivní tabule. V loňském roce kromě interaktivní tabule jsme pořídili 30 notebooků, 4 fotoaparáty, 6 stavebnic Lego robotů a především úplně zmodernizovali školní počítačovou síť včetně zakoupení výkonného školního serveru. Financování této modernizace bylo zajištěno především projekty Evropské unie a částečně i z vlastních finančních prostředků školy. Učitelé pro svou práci mohou vyuţívat kopírovací, laminární i vazací techniku. Škola má počítačovou učebnu s 15 pracovními stanicemi, dataprojektorem a projekční plochou. Celkem v sedmi třídách jsou instalovány interaktivní tabule s dataprojektorem. Škola vlastní i přenosné zařízení Multimice, které nahrazuje interaktivní tabuli v ostatních třídách. Zároveň jsme nakoupili dostupné interaktivní učebnice z nakladatelství Nová škola nebo Fraus. Škola dále spolupracuje s výrobci výukových počítačových programů, které se vyuţívají především v hodinách přírodopisu a cizích jazyků. Škola je připojena na internet, který je dostupný ve všech třídách. Ve škole je odborná učebna fyziky, chemie a přírodopisu, školní dílny, cvičná kuchyňka a tělocvična.

7 Nedaleko školy je školní hřiště určené k míčovým hrám. Bohuţel v okolí školy se nenachází hřiště určené k atletice a také velikost tělocvičny omezuje ţáky při hodinách TV Opravy a celkový technický stav budovy Budova školy je ještě v poměrně dobrém technickém stavu. Bohuţel nám výše příspěvku na provoz, opravy a zlepšování technického stavu budovy nedovoluje větší opravy realizovat. V letošním školním roce jsme zrekonstruovali chodby ve vestibulu, v prvním a druhém patře. Zaměřili jsme se především na relaxaci ţáků během přestávek. Na chodby jsme instalovali televizor, na kterém si ţáci mohou prohlíţet fotografie z akcí pořádaných školou či vlastní PowerPointové prezentace. Dále jsme do kaţdého patra umístili boxovací pytel na odreagování násilí a do druhého patra i relaxační sedací vaky. V neposlední řadě je novinkou i magnetická tabule, na které jsou prezentovány výsledky vlastní práce ţáků z projektu Nové technologie ve výuce. V loňském školním roce jsme opravili střechu a natřeli její poškozené části. Rekonstrukci by potřebovala celá fasáda kromě průčelí školy a plot kolem školy. Problém činí také nedostatečně zajištěné odvodnění části obce nad školou a tím i podmáčení sklepních prostorů a pozemků nad školou. V souvislosti s tím je dešťovými sráţkami nadměrně ničena příjezdová komunikace ke škole, sklepní prostory budovy, zídka a oplocení kolem školy Údaje o pracovnících školy Ve škole pracovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 15 pedagogických a 4 nepedagogické síly. Pedagogické práci se věnovalo 13 učitelek a 2 vychovatelky. Všech 13 učitelek absolvovalo VŠ pedagogickou (9 má vystudován obor speciální pedagogika). Vychovatelky jsou plně kvalifikované. Ředitelka vystudovala funkční studium II Školský management na Technické univerzitě v Liberci. Výchovná poradkyně vystudovala specializační studium výchovný poradce. Školní metodik prevence dokončil specializační studium. Většina učitelek, které nemají specializaci speciálního pedagoga, absolvovala kurz dyslektických asistentek. Všichni se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni pedagogové mají přiměřený vztah k věkovým zvláštnostem ţáků i k jejich poruchám.

8 3.7. Údaje o zápisu k povinné školní docházce K zápisu se dostavily 2 dětí a k dodatečnému zápisu ještě další 2 děti. Po vyšetřeních v PPP do 1. ročníku nastoupili celkem 4 ţáci Údaje o primární prevenci rizikového chování u ţáků V tomto školním roce jsme se opět zaměřili na problematiku kouření tabáku, na výchovu ke zdravému způsobu ţivota a na zlepšování třídního klima. Během školního roku se pro 1. stupeň realizoval dlouholetý projekt Normální je nekouřit, kde průvodcem celého programu je veverka Věrka (učitel vystupuje v roli), která si s dětmi povídá o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase, o zdravé výţivě. Zábavnou formou se seznamují s tím, ţe kouření není normální součástí našeho ţivotního stylu a proč se nemají kamarádit s cigaretou Retkou. Druhý stupeň se zaměřoval na sebepoznávání na poznávání svých silných a slabých stránek a na prevenci závislostního chování především na uţívání všech návykových látek, dále prevence proti záškoláctví, šikaně a kyberšikaně. Ostatní preventivní činnosti jsou uvedeny v programu primární prevence rizikového chování ţáků. Ve škole je ustavena funkce výchovné poradkyně Mgr. Kateřina Javůrková a funkce školní metodik prevence Mgr. et Mgr. Petra Cimrová Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí pracovních povinností našich učitelů. Prioritami pro tento školní rok bylo splnění poţadavků na další vzdělávání učitelů z projektu Nové technologie ve výuce. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení zaměřená na vytváření vlastních digitálních učebních materiálů a práci s interaktivní tabulí a na školení - vytváření programů e-learningového vzdělávání v programu EduBase. Dále se učitelé pravidelně zúčastňovali vzdělávání zaměřené na oborové vzdělávání pedagogů. Vyuţívali nabídky Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje a NIDV Hradec Králové Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 stále realizujeme grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.20/ v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt Nové technologie ve výuce. V rámci tohoto projektu se ţáci seznamují

9 s technickými novinkami v oblasti vzdělávání a prakticky se podílejí na realizaci tohoto projektu. Učitelé vytvářeli a ověřovali vlastnoručně vyrobené materiály pro práci ţáků na nově zakoupených noteboocích v předmětech český a anglický jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, informatika, pracovní a výtvarná výchova. V rámci tohoto projektu se ţáci zúčastnili i tří technických exkurzí do Prahy, kde navštívili Letecké muzeum Kbely a Království ţeleznic, do Rakouska, kde si prohlédli Ars muzeum budoucnosti v Linzi a do Plzně, ve které si vlastnoručně vyzkoušeli mnohé technické vynálezy a shlédli poutavé 3D filmy v Planetáriu. Součástí projektu byly i dva projektové dny na téma Nové technologie a Robotika.

10 4. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Ve škole jsme vyučovali ţáky všech ročníků podle školního vzdělávacího programu pro ZŠ Za poznáním. Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Vyučovací jednotkou nemusí být vyučovací hodina v tradičním pojetí, ale jiný časový úsek při dodrţení zásady hygieny školní práce. Vyučování se často realizuje v tzv. projektových epochách. Předmět - ročník Celkem Český jazyk Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Informační a komunikační technologie N 1 N N Tělesná výchova Cizí jazyk 0 1 N N Dramatická výchova Celkem Předmět - ročník Celkem Český jazyk Cizí jazyk Dějepis Zeměpis Matematika Občanská výchova Výchova ke zdraví Přírodopis Fyzika Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 2 +1 N N N N Informatika 1 1 N 1 N 1N N Pracovní a technická výchova Další cizí jazyk Volitelný předmět Celkem

11 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 105 ţáků. Ve třídách na 1. stupni bylo průměrně 8,4 ţáků a na 2. stupni průměrně 15,5 ţáků. Bylo vydáno 25 správních rozhodnutí o zařazení do naší školy. V tomto školním roce ukončilo základní vzdělávání na naší škole celkem 15 ţáků. 13 ţáků získalo základní vzdělání. Všech 15 ţáků pokračuje ve svém vzdělávání na SOU nebo střední škole. Ve školním roce 2013/2014 prospělo 8 ţáků s vyznamenáním, 96 ţáků prospělo a 1 ţák neprospěl. Třída počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo ÚDAJE O CHOVÁNÍ ŢÁKŮ 2. stupněm z chování bylo hodnoceno 5 ţáků (4,7%). 3. stupněm z chování byl hodnocen jeden ţák. Celkový počet neomluvených hodin činí 47. Neomluvené hodiny měli 2 ţáci. Třída 2. stupeň z chování % 3. stupeň z chování % neomluvené hodiny , , ,3 1 7,6 35

12 7. ŠKOLNÍ DRUŢINA A ODPOLEDNÍ AKTIVITY ŢÁKŮ Školní druţina byla v provozu od 7.00 do 8.30 hodin ráno a odpoledne od do hodin. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školní druţinu celkem 37 dětí, které byly rozděleny do 2 oddělení. Školní druţina má 2 samostatné místnosti, často vyuţívá i školní zahradu, tělocvičnu, keramickou dílnu, školní cvičnou kuchyňku i PC učebnu. V rámci školní druţiny se ţáci mohli přihlásit a pracovat v těchto krouţcích: Šikovné ruce, Keramika, Počítačový krouţek a Sportovní hry. Ţáci naší školy jsou členy mnoha krouţků pořádaných SVČ nebo členy oddílů tělovýchovných jednot. Někteří navštěvují i ZUŠ. 8. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi V naší škole nepracuje odborová organizace. O akcích odborové organizace pedagogických pracovníků nás přesto informují em. 9. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů Škola nebyla do rozvojových ani mezinárodních projektů zapojena. 10. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nebyla do projektů financovaných z cizích zdrojů zapojena.

13 ÚDAJE O ŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH ZÁŘÍ slavnostní zahájení nového školního roku uspořádali jsme sportovně zábavné dopoledne pro třídu ţáci z třídy se účastnili vlastivědných exkurzí po trutnovském okolí 8. třída navštívila ZOO ve Dvoře Králové Bowlingového turnaje ve Sportcentru Olymp v Trutnově Poříčí se zúčastnili ţáci 2. stupně děti z páté a šesté třídy shlédly v trutnovském UFFu divadelní představení Ikaros Nechceme mít bolavé zuby to byl název pořadu určeného dětem z prvního stupně a týkal se zubní hygieny od září do listopadu navštěvovali ţáci třídy plavecký výcvik v krytém bazénu v Trutnově zorganizovali jsme projektový den Evropský den jazyků ŘÍJEN děti ze 3. a 4. třídy navštívily společenské centrum UFFO v Trutnově bylo pro ně určeno představení Příběhy včelích medvídků v Domě kultury v Trutnově se konala výstava středních škol regionu Krkonoše "PRO FUTURO" prohlédli si ji ţáci deváté třídy divadelní představení O Sněhurce a sedmi trpaslících se konalo opět v UFFu a navštívily ho děti z první a druhé třídy technicky zaměřené exkurze do Úpice se zúčastnili ţáci devátého ročníku

14 noc ve hvězdárně strávily děti z páté třídy připravili jsme exkurzi do Prahy v rámci projektu Nové technologie ve výuce pro ţáky třídy oslavu Halloweenu připravila pro ostatní ţáky 5. třída v rámci hodin anglického jazyka LISTOPAD ve školní druţině se konala tradiční Soutěţ o nejhezčího papírového draka beseda Tonda Obal na cestách se týkala ekologické výchovy a zúčastnili se jí ţáci celé školy další exkurzí v rámci projektu Nové technologie ve výuce byla cesta do Rakouska uspořádali jsme společnou platformu škol a aktérů na trhu práce PROSINEC Mikulášské dopoledne si pro děti z 1. stupně připravili ţáci 6. třídy zajímavého hudebního vystoupení skupiny Marimba Live Drums se účastnila třída prohlédnout si vánoční výzdobu ZOO ve Dvoře Králové a ozdobit vánoční strom se vydalo šest tříd ve všech třídách proběhl předvánoční den s pohoštěním a rozdáváním drobných dárků naše škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví Měsíc filmu na školách v rámci profesní orientace ţáků 8. a 9. ročníku navštívili školu zástupci z BPA (Bezpečnostně právní akademie) v Malých Svatoňovicích

15 tradiční Vánoční akademie se konala v Domě kultury v Trutnově LEDEN během ledna probíhala v naší škole Tříkrálová sbírka ţáci deváté třídy navštívili poradenské středisko na Úřadu práce v Trutnově IPS (Informační a poradenské středisko) představení Princezna se zlatou hvězdou na čele Divadla Vratislava Barvy ve Voletinách viděly děti z 1. stupně ţáci 9. ročníku navštívili trutnovské společenské centrum UFFO - Divadélko pro školy Hradec Králové sehrálo představení s názvem Divadelní cestopis exkurze zaměřená na profesní orientaci a budoucí volbu povolání byla určena ţákům devátého ročníku navštívili Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Volanovská v Trutnově ÚNOR ţáci páté třídy připravili pro děti z I. stupně karneval bruslařského kurzu se během ledna a února účastnili ţáci 6. třídy Jak přicházíme na svět? byl název hudebně-výchovného programu ve společenském centru UFFO, který navštívily děti z třídy významného úspěchu dosáhli dva ţáci devátého ročníku ve výtvarné soutěţi, která byla vyhlášena organizátory mezinárodního projektu proti totalitě Mene Tekel BŘEZEN

16 naši nejstarší ţáci se zúčastnili VIII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel, který probíhal na různých místech Prahy s letošním hlavním tématem Studenti proti totalitě děti ze třetí a čtvrté třídy se vydaly do Městské knihovny koncem března jsme uspořádali Školní kolo soutěţe v zájmové umělecké činnosti ţákům sedmého ročníku byl určen lyţařský výcvik, který proběhl v Horní Malé Úpě Perný pernštejnský den zaţili ţáci 3. a 4. třídy díky představení, které viděli v trutnovském UFFu všem ţákům byla určena přírodovědná přednáška o hadech ţáci druhého stupně se zúčastnili mezinárodního filmového festivalu Jeden svět uspořádali jsme další projektový den v rámci projektu Nové technologie ve výuce ţáci 6. a 7. třídy navštívili divadelní představení ve společenském centru UFFO představení se jmenovalo Pirat07 & Queenoflove DUBEN

17 v rámci programu Nebezpečí vlivu návykových látek nás navštívily studentky Vyšší odborné školy zdravotnické s přednáškou o problematice drog ţáci 3. aţ 9. ročníku shlédli v trutnovském společenském centru představení plné bubenických melodií MARIMBA SHOW ţákům 8. a 9. třídy byla určena exkurze do tiskárny "PRATR" v Trutnově Poříčí oslava filipojakubské noci, tedy Noc čarodějnic, se konala poslední dubnový pátek KVĚTEN několik tříd navštívilo taneční představení ZUŠ, které se konalo ve společenském centru UFFo a bylo nazvané V říši divů exkurzi do firmy TYCO Electronics EC Trutnov s. r. o. absolvovali ţáci 8. a 9. třídy na zajímavé exkurze po Trutnovu a Úpici se vydaly děti ze čtvrté třídy pro ţáky prvního stupně jsme zorganizovali projektový den s tématem zdravá výţiva ČERVEN ţákům i zájemcům z řad rodičů byla určena exkurze do Tropical Islands v Německu ţáci 9. třídy navštívili Střední průmyslovou školu v Trutnově, její odloučené pracoviště praktického vyučování SPŠ, které se nachází v Mladých Bukách ţáci II. stupně se zúčastnili exkurze do Science centra Techmanania v Plzni

18 akce pořádané v rámci primární prevence, kterou organizačně zaštítili pracovníci PPP Trutnov, RIAPS Trutnov a Městské policie v Trutnově, se zúčastnili vybraní ţáci z druhého stupně to, jak se chovat za mimořádných situací, si mohli vyzkoušet ţáci 2. stupně při zajímavé akci, kterou pro ně připravili vyučující během měsíce června se konala řada třídních školních výletů koncem června se konala Olympiáda trutnovských škol, které se i naše škola účastnila

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více