Metodická zpráva č. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická zpráva č. 7"

Transkript

1 Metodická zpráva č. 7 Témata: Odborná metodika pro praxi školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Škola: Specialista Jméno: Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady školní speciální pedagog Mgr. Pavlína Mladá, PhDr. Dana Marková Odborné zaměření: Logopedie, psychopedie, kval. studium výchovné poradenství, speciál.studium Školní pedagogicko psychologické služby UK Praha Výše úvazku: 0,5 Metodik: Metody sběru dat: Mgr. V. Tomická Písemné podklady speciální pedagožky, spolupráce s psychologem na škole v projektu RŠPP Termín odevzdání:

2 UMÍM SE BRÁNIT Sociálně psychologický výcvik respektující vývojové potřeby dětí ve věku 9-11 let Intervenční program zaměřený na zvyšování sociálních kompetencí dětí a nácvik sociálních dovedností. 1. Odůvodnění programu Žáci třetích až pátých ročníků základní školy jsou již většinou adaptované na školu, znají dobře své spolužáky a mají své místo ve skupině vrstevníků. Může to být pozice velmi dobrá nebo je postavení nejisté či negativní. Tím se samozřejmě formuje i vztah ke škole. Sebehodnocení dítěte mladšího školního věku není zcela stabilní, stále prochází vývojem a vývoj sebehodnocení je závislý i na vztahu s vrstevníky. Dítě, které neumí navazovat kontakty, nerozumí sociálním situacím, či nejedná adekvátně a čitelně pro ostatní spolužáky se snadno vyčleňuje z kolektivu, nemá kamarády, je odmítané. Vývoj sebehodnocení je negativně formován. Žáci třetích až pátých tříd, kteří patří do naší cílové skupiny mají základní potřebu být přijímáni vrstevníky. Mezi základní dovednosti, kterým se žák stále učí patří komunikace s vrstevníky, kooperace, ale i soupeření. Děti od sebe očekávají stejné chování, rovnost vztahů, děti preferují společné aktivity, upřednostňují vzájemnou pomoc, solidaritu (odsuzují žalobníčky, děti, které provokují, vykřikují, vybočují z řady dodržování norem, které stanovila dospělá autorita, či na které se podílely i ony samy). Děti se ztotožňují s hodnocením dospělých. Děti, které nezvládají potřebné sociální dovednosti jsou skupinou odmítány a zpětně se snižuje jejich sebedůvěra. Důsledky mohou vést k tomu, že se dítě stává snadným objektem šikany, či se samo stává agresorem. Pozitivní zkušenosti a prožitky mohou děti pozitivně nasměrovat do budoucna, pomoci jim v komunikaci s druhými, k rozvoji sebeovládání a empatie.

3 2. Cíl programu, cílová skupina Cílovou skupinou jsou děti ve věku 9 11 let, tedy žáci 3. až 5. ročníku, kteří mají adaptační problémy na 1. stupni, obtíže v sociální komunikaci ve třídě, patřící spíše k outsiderům třídy, případně mezi žáky, kteří byli obětí šikany, žáci sociálně nezralí, s nízkým sebehodnocením, žáci s diagnostikovanou ADHD, či žáci s nestandardními projevy chování (úzkostnost, impulsivita...). 3. Východiska intervenčního programu Hledaly se možnosti intenzivnější práce s dětmi s výše popsanými obtížemi, se kterými se při působení ve školním poradenském pracovišti setkáváme. Vycházelo se z vlastní zkušenosti s vedením skupinového programu KUMOT (program PhDr. P. Kuncové), který je určen pro děti předškolního v raného školního věku, kterému chybí ve školní praxi návaznost. Z programu KUMOT jsme se inspirovaly spíše strukturou, než samotnou náplní. Osvědčila se nám časová frekvence 1x týdně v časové dotaci 90 minut. Dále bylo čerpáno ze zkušeností s vedením dětské skupiny v PPP Nymburk. 4. Stručný popis programu 4.1 Základní informace o programu Cílová skupina: žáci třída ZŠ Poděbrady, koedukovaná - homogenní skupina Počet žáků ve skupině: 8-12 Frekvence setkání : 1x týdně Časová dotace: 12 setkání - 90 minutový blok

4 Personální zajištění: psycholog, speciální pedagog Další aktivity: celodenní pobyt zaměřený na zážitkové aktivity: 3-5 setkání s rodiči. 4.2 Podněty k sestavení skupin Při vytváření intervenčních skupin je nejdříve nutné přemýšlet o vhodném věku dětí, které můžeme zařadit do jedné skupiny. V tomto programu, kde by mohl věk sehrát významnou úlohu v rozdílných dovednostech dětí, je vhodné pracovat s dětmi ve věku let, tj ročník. Osvědčuje se informovat o programu výchovné poradce škol, kteří ve spolupráci s třídními učiteli mohou pomoci s oslovením rodičů vytipovaných žáků. Pro tento účel je vhodné vytvořit propagační letáček programu 4. 3 Kritéria zařazení do skupiny: adaptační a komunikační obtíže ve třídě, izolovanost ve třídě, sklon být outsiderem, oběť šikany, sociální nezralost, nízké sebehodnocení, ADHD a obtíže v chování, 4.4 Doporučené metody práce se žáky Nácvik obratnosti v interpersonálním vnímání, emoční sebevyjádření, pěstování empatie, poznávání rovin verbální i neverbální komunikace, techniky, které podporují kooperativní chování, ale i na získávání vlastní zodpovědnosti za svoji volbu. V práci se skupinou jsou využívány výtvarné, relaxační a sebepoznávací techniky, prvky dramaterapie, herní činnost a skupinová dynamika, důraz je kladen na pestrost programu, práci ve skupině, sestavení

5 pravidel pro budoucí setkávání. Program má za cíl být tréninkový a naučný, ale i atraktivní a zábavný. Na začátku programu je zadána projektivní technika strom čekávání a Braunova škála Ideální Já. Stejná baterie bude pro porovnání využita i na konci celého programu. Strom pocitů děti na velký předkreslený strom připevňují svoje ovoce očekávání a pocitů. Dostanu svoje jablka, do kterých si napíší, co očekávají od programu. Na konci programu píší, jaká očekávání byla splněna a dochází k vzájemnému porovnávání. Škála ideální já: Vychází ze sedmibodové škály a popisu vlastností, které jsou protikladné. Dítě se umisťuje na škále, kde si myslí, že se aktuálně nachází. Druhý krok práce se škálou spočívá v umístění bodů na stupně, kde bych se nacházet chtěl. Vlastnosti či charakteristiky můžeme vymyslet podle potřeby skupiny. Příklad: Veselý smutný Pomalý rychlý Tichý hlučný Kamarádský nemám kamarády Dokáži naslouchat paní učitelce často nedávám v hodině pozor Skupinový program vede vždy dvojice odborníků (psycholog, speciální pedagog), celodenní program je zajištěn třemi odborníky. 4.5 Doporučené zásady pro práci se žáky Ve výcviku se řídíme těmito zásadami:

6 dodržování společně stanovených pravidel, zajištění sociálně bezpečných situací, zajištění psychického uvolnění, nácvik nových forem chování v bezpečném a uvolněném prostředí, rozhodnutí účastníků výcviku pro efektivní chování před návratem do reálného prostředí, jeho nácvik a trénování. Společná pravidla jsou nastavena hned na úvodní schůzce a následně, jak vyvstávají z aktuálních situací. Mezi obligátní pravidla patří: dodržování času ( např. dochvilnost příchodů, odchodů, dodržování času jednotlivých aktivit...), vzájemné oslovování (děti se oslovují křestními jmény, domluvit oslovování vedoucích), pravidla komunikace, právo říci STOP ( umožňuje dítěti nevstupovat do nabízené techniky, kde by se necítilo dobře), pravidlo Tady a teď, které ošetřuje nevynášení informací ze skupinového dění, a další pravidla. Důležitou podmínkou pro experimentování dětí s chováním v různých sociálních situacích, při hrách je bezpečné psychologické prostředí, ochrana toho, co se na setkáních děje. Za tímto účelem jsou ve skupině domluvena výše uvedená pravidla. Děti by měly mít jistotu, že zde mohou prezentovat co největší množství názorů a různých pohledů, vyzkoušet si různé vzory chování, aniž by to bylo předmětem jejich negativního hodnocení. 4.6 Průběh jednotlivých setkání Setkávání dětí jsou provázána příběhem o trosečníka z knihy D. Defoe, Robinsona Crusoa. Vybrané pasáže z knihy jsou námětem pro další aktivity. Na pustý ostrov (můj ostrov, náš společný ostrov) pomáhá děti přenést krátká imaginativní cvičení. Uvažuje se nad tím, kdo je vlastně trosečník, jak se cítí, co mu může pomoci, navazování vztahů. Co bych si s sebou chtěl vzít na opuštěný ostrov, bez čeho koho se neobejdu. Kdy se cítím osamocený jako trosečník. Téma opuštěného ostrova a trosečníků, kteří se vzájemně potkávají, poznávají

7 se a učí se spolu žít, budují svůj společný ostrov, prolínají celým programem, vytváří ucelený intervenční program Struktura lekcí Každé setkání začíná komunitním kruhem vzájemnou reflexí, co se nám v předešlém týdnu dařilo, co bylo obtížné, jak se dnes cítíme. Následně je pravidelně zařazována rituální aktivita, v našem případě hra Jména, jejíž náročnost se každou lekcí zvyšuje. Následuje jedna nová rozehřívačka a tématická aktivita. Na závěr každého sezení se opět scházíme v kroužku, kde probíhá vzájemná reflexe dnešního setkání, hodnocení, vzájemné zpětné vazby, pozvánka na příští setkání. Popis programu je uveden v příloze. Součástí skupinového programu je též celodenní výjezd, který má obdobnou strukturu jako pravidelná setkání, doplněn je o dvouhodinový blok sebeobrany, vedený zkušeným lektorem. Popis programu viz příloha Rodičovská skupina Program není zaměřen jen na žáka samotného, ale také na jejich rodiče. Zde je cílem jejich setkávání rodičů vzájemná komunikace o dětech, což může rodičům přinést vzájemné sdílení podporu, obohacení o nové zkušenosti. Jedná se tedy o podpůrnou skupinu rodičů dětí v programu. Skupina je vedena psychologem a speciálním pedagogem.

8 Témata si přinášejí buď sami rodiče, nebo jim jsou nabídnuta, např. Hyperaktivní dítě. Odměna a trest ve výchově, Šikana kyberšikana apod. První schůzka je především informační. Seznámení s programem, organizace, očekávání rodičů. Rodičům je zadán dotazník Moje očekávání od programu, kde jsou zjišťovány tyto informace: Jaké je Vaše očekávání od programu? Vyjmenujte činnosti, které Vaše dítě zajímají. Za co můžete Vaše dítěte pochválit (vlastnosti, dovednosti)? Na jaké problémové oblasti potřebuje Vaše dítě nejvíce pracovat, kde má rezervy. Další schůzky se odvíjejí podle možností rodičů, jejich zájmu a pracovního vytížení. Dle aktuálních potřeb se uskutečňují i individuální konzultace s rodiči. Závěrečná schůzka zhodnocení programu z pohledu terapeutů i rodičů. Výstupy: Individuální doporučení rodičům, vhodné výchovné styly v případě zájmu výstup pro školu Doporučení k zařazení do individuálního stimulačního programu ( např. KUPOZ...) V opodstatněných případech doporučení k dalšímu odbornému vyšetření (psychologickému, neurologickému, speciálně pedagogickému apod.) Problémové oblasti: - Aktivní spolupráce s rodiči (časové vytížení rodičů).

9 - Impulzivní chování dětí s poruchami chování ( problémy s nasloucháním a relaxací). - Jako nevýhodu vnímáme převahu chlapců ve skupině a účast pouze dvou děvčat 5. Zhodnocení programu Schůzky rodičů byly naplánované a termíny rodiče dostali na počátku programu. Přesto nikdy nebyla účast větší jak 50% rodičů. Individuální závěrečnou konzultaci využili téměř všichni rodiče. Konzultaci mohli rodiče využít individuálně nebo společně s dítětem. Většina rodičů přišla samostatně a dvě rodiny využily možnost společného pohovoru. Nejčastější dotazy se týkaly chování dětí, projevy ve skupině a žádosti o radu při výchovném působení na děti. Výsledky dotazů v dotazníku očekávání pro rodiče: Rodiče nejčastěji očekávali od programu zvýšení sebedůvěry dětí, lepší komunikaci s dítětem a lepší zapojení v kolektivu vrstevníků. Jako zájmové činnosti dětí uváděli rodiče nejčastěji PC, televizi a na třetím místě sport. Ojediněle se u děvčat vyskytla výtvarná výchova či tanec. Pochvaly dětí se vyskytovaly málo, spíše ojediněle. Je kamarádský, umí pomoci druhým, sportuje. Problémové oblasti dětí rodiče opět příliš nespecifikovali, byly podobné jako očekávání od programu.

10 Po ukončení programu rodiče zaznamenali změnu v trávení volného času dětí. Měli přínosnou aktivitu, kterou rády navštěvovaly. Společně jsme hledali možnosti dalších volnočasových aktivit, kam by děti mohly chodit a smysluplně trávit čas. Bohužel nejčastějším problémem byla finanční stránka, dojíždění z okolních vesnic a v neposlední řadě motivace dětí. 6. Výjezdní setkání Součástí skupinového programu byl též celodenní výjezd, který měl obdobnou strukturu jako pravidelná setkání. Důraz byl kladen na vlastní sebepoznávání, na překonávání vlastních hranic, na vzájemnou spolupráci. Zahájen byl společným komunitním kruhem vzájemnou reflexí, jak se dnes cítíme, jak se nám vstávalo, co obvykle děláme v tomto čase... Následoval dopolední blok ( rozehřívačka a tématická aktivita), který byl doplněn dvouhodinovou lekcí sebeobrany s praktickým nácvikem. Tuto část programu vedl zkušený lektor p. Bc. I. Černovský. Na závěr výjezdního setkání opět proběhl komunitní kroužek, reflexe setkání, hodnocení, vzájemné zpětné vazby, pozvánka na příští setkání. Výjezd lze hodnotit jako úspěšný, projevila se lepší spolupráce dětí v komunitním kruhu, vzájemné respektování se, zpětné vazby dětí jsou pozitivní, zejména byla oceněna možnost pokračování v praktickém nácviku sebeobrany vedeným p. Bc. I. Černovským. Práce v průběhu výjezdu se jevila jako efektivnější, systematická. Vytvořená pravidla byla respektována. Část programu připravovaly děti samy, připravené aktivity si také samy řídily. 7. Závěr Cílem tohoto programu je primární prevence sociálně patologických jevů ve škole. Žáci se učí vzájemné komunikaci, naslouchání, pojmenovávání pocitů, udržování hranic, ale také zdravému sebeprosazování a sebevědomí. Věříme, že si své nové dovednosti přenesou i do kolektivu své kmenové třídy.

11 Velmi pozitivně hodnotíme výjezdní setkání, kdy jsme mohly žáky poznat v různých sociálních situacích, lépe pracovat s aktuálními situacemi, které vyvstaly. Společná práce během celého dne ukázala nové možnosti pro komunikaci i intervenci. Do budoucna chceme klást ještě větší důraz na spolupráci s rodiči, uvažujeme o zařazení společného setkání pro žáky a jejich rodiče. Pracujeme na vytvoření dotazníku pro pedagogy, který pomůžeme žáky vytipovat a předat zpětnou vazbu o chování ve škole. Mgr. Pavlína Mladá, speciální pedagog PhDr. Dana Marková, psycholog Použitá literatura: Braun,R. Vybrané metodiky práce školních psychologů I. Praha: IPPP 2001 Hermochová, S. Hry pro život I a II. Praha: Portál Komárková, R a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada 2001 Pleva, J. V. Robinson Crusoe. Praha: Albatros, Nadeau, M. Relaxační hry s dětmi. Praha: Portál Křivohlavý, J. Jak přežít vztek, zlost a agresi. Praha: Grada, Lokšová, I., Lokša, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, Šimanovský, Z. Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu. Praha: Portál, 2002.

12 Přílohy: Popis programu - program jednotlivých setkání (techniky rozvíjení základních sociálně psychologických dovedností, materiální zajištění) 1. SETKÁNÍ: flip, fixy, čtvrtky,míček, papírová šablona trička, kresba stromu, pastelky, 1. Vzájemné seznámení, kolečko představení se (něco o sobě) hra s míčem na jména. Skupina sedí v kruhu. 2. Seznámení s programem kurzu, očekávání frekventantů žáci napíši očekávání na lístečky ze stromů, které následně nalepíme na předem namalovaný strom. 3. Pohybová hra Na jména (tleskaná, společný rytmus, serialita, kooperace). 4. Nastavení pravidel komunikace ve skupině (1. oslovujeme se jmény, 2. nasloucháme si, hovoří vždy jeden, 3. chováme se k sobě pěkně, 4. chodíme včas, přezouváme se, mám právo se neúčastnit hry, další v průběhu kurzu) Pravidla vytváříme spolu s dětmi. 5. Seznamovací hra tzv. rozehřívačka : Místa si vymění aktivita k pohybovému uvolnění a vzájemnému sebepoznávání. Skupina sedí v kruhu, kde je o jednu židličku méně. Jeden žák stojí uprostřed a sděluje o sobě různé informace, v kruhu si přesednou všichni, kdo mají stejné zájmy, stejné dovednosti, vlastní stejná zvířata apod. Místa si vymění všichni, kdo rádi čtou, jezdí na kole, mají doma křečka apod. 6. Triko každý žák si nakreslí své tričko a do něj vše, co ho charakterizuje, co umí, co dělá nebo má rád. 7. Kolečko - zpětná vazba. (reflexe prvního setkání, co mi to přineslo, co se líbilo, co si odnáším, zpětná vazba spolužáků podporuje komunikační dovednosti, pojmenování pocitů a vzájemné sdílení). Pozvánka na příští setkání. 2. SETKÁNÍ kniha Robinson Crusoe, čtvrtky, pastelky. CD a relaxační hudba s motivem moře,

13 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Rozehřívačka: Na jména hra ( zapamatování si jmen, společný rytmus, serialita, kooperace). 3. Připomenutí pravidel komunikace ve skupině ( oslovujeme se jmény, nasloucháme si, hovoří vždy jeden, chováme se k sobě pěkně, chodíme včas, přezouváme se...další v průběhu kurzu). 4. Motivační úryvek z knihy Robinson Crusoe Kdo to byl Robinson, co o něm víš, četl jsi tuto knihu? Co čteš ty? Co Tě napadlo při poslechu ukázky, co se ti vybavilo? všechna sdělení zapsat na flip: trosečník, ostrov, sám, ztroskotal, volnost, radost, život, Robinson, únos, zranění, přežil, výkřik, sám, papoušek, palmy, svázané ruce - piráti, chlap, moře, písek, lodě, zranění, štiplavá voda, Angličan, žádný lidský hlas. Sdělujeme si své pocity slova si přepíšeme na karty, využijeme v příští lekci. 5. Můj ostrov : Představ si, že jsi sám na ostrově, jak by měl takový ostrov podle tebe vypadat namaluj si ho, výtvarná činnost, kresba mého ostrova - hranice k čemu jsou dobré? Žáci malují svůj ostrov, můžeme použít relaxační hudbu s motivem moře. Šablony ostrovů jsou předem dané, každý si vybere ostrov který se mu svým tvarem nejvíc líbí. Aktivita má návaznost v poslední lekci. 6. Kolečko představení mého ostrova, co jsem namaloval a proč, jak se mi na kresbě pracovalo, co bylo lehké, těžké. 7. Reflexe dnešního setkání, vzájemná zpětná vazba. Pozvánka na příští setkání. 3. SETKÁNÍ modelovací hmota, podložky, kvarteto, 1. Kolečko uvítání, představení nových kamarádů, reflexe uplynulého týdne, dnešní program.

14 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce. 3. Rozehřívačka: 1. SYMBOLY - karty se slovy z minulé lekce (trosečník, ostrov, sám, volnost, radost, život, Robinson, papoušek...) rozhodit po místnosti každý si vybere, ke kterému se postaví. Proč sis vybral toto slovo? 4. Kvarteto - najdi kamarády do kvarteta (tato část aktivity beze slov), složte příběh 4 dějové obrázky, převyprávějte ostatním. Téma příběhů: cestování, plavba.a vyplouváme na pustý ostrov. 4. Můj ostrov - představ si, že jsi sám na ostrově: koho a co by sis s sebou vzal? Vymodeluj sebe a tři osoby (zvířata) a tři věci, které považuješ pro přežití za důležité a které by sis vzal s sebou na pustý ostrov. 5. Návštěva na ostrovech jednotlivých trosečníků, jejich sdělení, co by si vzali a proč? 6. Kolečko - reflexe dnešního setkání, jak se jim pracovalo, co je bavilo vzájemná zpětná vazba. Pozvánka na příští setkání. 4. SETKÁNÍ obrázky čtyř předmětů oheň, voda v láhvi, nůž a mobil, výtvarné pomůcky, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce 3. Rozehřívačka: Samá voda - najdi 4 schované obrázky hádej, které z věcí by si kamarád vzal s sebou na pustý ostrov a naopak, bez čeho by se jistě obešel a proč? 4. Tak a vyplouváme vracíme se na naše ostrovy - dokončení činnosti z minulé lekce -výtvarná technika nabarvi si předměty a osoby, které si s sebou bereš na ostrov 5. Návštěva na ostrovech jednotlivých trosečníků, reflexe. 6. Kolečko, reflexe dnešního setkání, jak se jim pracovalo, co je bavilo. Pozvánka.

15 5. SETKÁNÍ CD přehrávač a relaxační hudby, samolepící páska, dvě malé misky, velká nádoba s vodou. 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce. 3. Voda krátké povídání o vodě. K čemu budeme potřebovat na ostrově vodu, kolik vody je na Zemi, máme dostatek vody. 4. Relaxační hra Voda ze studánky - cílem je vést ke zklidnění, harmonizaci a zamyšlení. Naber si vodu ze studánky, přenes ji po vyznačené trase do cíle (děti nesou vodu v dlaních v mističce - pomalu prochází po vyznačeném kruhu tak, že kladou jednu nohu před druhou). Nejprve po jednom, ve druhém kole si štafetově vodu předávají, postupně se po kruhu v klidném tempu procházejí všichni, stejně tak se postupně kruh rozpustí. Vše pokud možno bez mluvení. 5. Reflexe putování s vodou co se dařilo, jaké to bylo bez mluvení, jak na mne chůze po kruhu působila. 6. Zaplavený ostrov - každý jsme jiný, všichni však žijeme na jednom ostrově. Vymezíme prostor hranice společného ostrova, každý si najde své místo, jak se zde cítíš? Voda postupně ostrov zaplavuje, pevnina ubývá, prostor pro společný život se zmenšuje (děti musí změnit místo, přibližují se, tísní se...) Jak se cítíš? 7. Cesta na pevninu - na pevninu se můžeš dostat pouze po plovoucích pontonech (využijeme malé polštářky) - každý má 2, úkolem je přejít po nich na pevninu, (dodržet domluvená pravidla pro pohyb pontonů) 8. Závěrečné kolečko, zpětná vazba dnešní lekce, jak se jim pracovalo, co je bavilo. Pozvánka na příští setkání. 6. SETKÁNÍ kostky, pastelky, čtvrtky, vybraná pohádka s otevřeným koncem na téma ostrov, voda apod., 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, dnes poprvé vyřazovací kolo.

16 3. Relaxace Princezna a piráti čtení, resp. naslouchání s předvídáním (děti leží na relaxačních podložkách) nedokončená pohádka doma napsat dokončení příběhu. 4. Stavba obydlí na ostrově, nejprve stavíme z kostek, postupně přidáváme, bez daných pravidel. (část stavby nakonec spadla) analýza problému, jak se vlastně staví dům, koho tam potřebujeme, kde je za co odpovědný. 5. Architekt a nákres stavby děti si kreslí vlastní návrh stavby. 6. Volba návrhu a zvolení stavbyvedoucího co má vedoucí týmu za úkol (odpovědnost, rozdělení práci, ale je schopen i přijmout návrhy spolupracovníků ) 7. Zhodnocení společné práce. 8. Závěrečné kolečko, zpětná vazba dnešní lekce, jak se jim pracovalo, co je bavilo, pozvánka na výjezdní setkání. 7. SETKÁNÍ smajlíci vyjadřující různé pocity, 1. Úvodní kolečko - uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, dnes opět vyřazovací kolo. 3. Dokončení pohádky (četba domácího úkolu). 4. Jak se spolu domlouváme verbální a neverbální komunikace jak se domluvíme z domorodci, které neznáme, neznáme jejich jazyk? 5. Co je mimika, gesta sestavujeme odpovědi z volných výpovědí dětí, společně vytváříme definici. 6. Co vyčteme z mimiky obličeje předvádíme různé nálady. 7. Neverbální vyjádření pocitů celým tělem úkol pro každého. 8. Různé způsoby chůze, chodíme po ostrově, jdeme po kamenech, v blátě, ve studené vodě, po písku apod. 9. Závěrečné kolečko, zpětná vazba dnešní lekce, jak se jim pracovalo, co je bavilo Pozvánka na příští výjezdní setkání.

17 8. SETKÁNÍ papír, tužky, hra bonbónky, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, kdo byl na výjezdu. Informace pro ty, co nebyli, co se jim líbilo, na co si ještě doma vzpomněli, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, ztížení pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa. 3. Trosečník musí mít dobrý pozorovací talent, jak jste na tom vy? 1. hra: Co se změnilo? (jeden žák za dveřmi, úkol poznat co se v místnosti změnilo) 2. hra na postřeh rychlost Bonbónky 9. Nonverbální komunikace: Kočkopes, děti pracují ve dvojicích, jeden papír, jedna společná tužka a cíl namalovat obrázek, který chci uvědomění si sklonu ovládat druhé X podřizovat se, cítit s kamarádem, domluvit se spolupracovat. Ve dvojicích se různě prostřídají rozbor, co jsi chtěl namalovat, jak se ti maloval s kým se ti malovalo dobře a proč? 10. Kolečko, reflexe dnešního setkání, jak se ti dnes pracovalo, co tě bavilo, co se ti líbilo, hodnocení společné práce. 9. SETKÁNÍ napsané různé sociální situace na lístečkách, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, reakce na první sníh ( děti se koulovaly před školou), dnešní program. 2. Opakování co si sdělujeme beze slov a co můžeme vyjádřit slovy.

18 3. Jak řešíme různé životní situace děli rozděleny do skupinek, dramatizace situace a jejího možného řešení: Dvojice č. 1 mám novou bundu, starší spolužák do mne strčí, upadnu a bundu si umažu, co budu dělat Dvojice č. 2 spolužák mi shodil penál z lavice, co udělám já Dvojice č. 3 jsem se třídou v neznámém městě na výletě, ztratím se, jak budu reagovat? 4. Rozdíl mezi žalováním a žádostí o pomoc. Jak nepřecenit svoje síly, ale situaci řešit. 5. Kolečko, reflexe dnešního setkání, co jsme dnes společně prožili, co se mi líbilo? Úkol: každý si doma připraví jedno společenské pravidlo, které máme dodržovat. 10. SETKÁNÍ hra na posílení soustředění žáků, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, jak jste si užili sněhovou nadílku, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, ztížení pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa, nesmí se vracet (nové omezení) varianta se zvířaty. 3. Setkávání aktivita zaměřená na psychofyzické uvolnění, spontánní komunikaci. Série úkolů pantomimické vyjádření, na závěr upřímné sdělení vlastností, které se mi na kamarádovi líbí. 4. Trosečník musí být pohotový a bystrý vyzkoušej to ( cink ) a musí mu to pálit hra se slovy (dodržování pravidel, vzájemné chování ohleduplnost, vzájemná spolupráce pomoc). 5. Co bys dělal? využití autentických situací, rozbor řešení (zapomenutá ŽK). 6. Zpětná reflexe: co jsme dnes společně prožili, co se mi líbilo?

19 11. SETKÁNÍ drobné předměty v látkovém sáčku, míč, švihadla, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, příprava na Vánoce. 2. Naše jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, ztížení pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa, nesmí se vracet (nové omezení) varianta se zvířaty. 3. Scénky ze života dokončení. 4. Trosečník musí být obratný pohybové aktivity opičí dráha, kdo dál doskočí, skákání po jedné noze, prolézání křovím apod. 5. Poznávání předmětů podle hmatu rozvíjíme a bystříme naše smysly, rozvoj slovní zásoby, přesného vyjadřování. Žák popisuje, co cítí, ostatní mají za úkol uhodnout, co to je. 6. Relaxace. 7. Zpětná reflexe: co jsme dnes společně prožili, co se mi líbilo? 12. SETKÁNÍ velká mapa předloha pro nakreslené ostrovy z 2. lekce. 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, jak jste si užili sněhovou nadílku, Vánoce, dárek, který mě potěšil, překvapil, zvyky, které u nás doma držíme. Program dnešního dne. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, dodržování pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa, nesmí se vracet (nové omezení) vyměníme si jména. 3. Lávka neverbální technika. Všichni žijeme na společném ostrově a k němu vede jen jedna lávka ( na zemi natažený provaz), aby ses na ostrov dostal musíš přejít podle stanovených pravidel: přejít se vám podaří jen půjdete-li za sebou seřazeni podle abecedy ( příp. podle velikosti, apod.). Děti se srovnají bez pomoci slov na provaze podle abecedy křestních jmen.

20 4. Společný ostrov - každý trosečník si vystřihne podle hranic svůj ostrov z 2. lekce (až dosud byly ostrovy rozvěšeny po místnosti). Co ostrov, to jeden díl velkého PUZZLE, které mají děti složit ( nalepit na šablonu). Vzniká velký společný ostrov. Pestrý, originální, tak jako jeho obyvatelé. Reflexe společného díla. 4. Poslední společné kolečko, reflexe celého programu. Co jsme se o sobě dozvěděli, co jsme se naučili, jak nám tu společně bylo. PROGRAM VÝJEZDNÍHO SETKÁNÍ Popsat včetně odůvodnění a evaluace v kapitole 6 1. Úvodní kolečko - uvítání, reflexe uplynulého dne, jak se nám vstávalo, co obvykle v tomto čase o víkendu dělám, co očekávám od dnešního programu? 2. Rozehřívačka, hra na jména : Medvěd nonverbální komunikace, spolupráce mezi chlapci a děvčaty, pozornost, fixace jmen. 3. Pokračování tématu KOMUNIKACE, hledáme pro předkládané výrazy smajlíků odpovídající emoci. Jakou já mám právě teď náladu a proč. Aktivita s cílem naučit se vnímat a popisovat své emoce. 4. Stres: Co jsou stresové situace, jak prožíváme stres, jak se umíme bránit. 5. Blok s trenérem sebeobrany sebeobrana v praxi, tělesné cvičení. 6. Oběd společné stolování. 7. Nácvik relaxace s imaginací moře a lodě učíme se uvolnit a odpočívat, rozvíjíme představy, následně kresba zážitků z imaginace, reflexe aktivity. 8. Komunikace jak se lidé tváří, odhad nálady a pocitů z obrázků (soutěž mezi skupinami). Podpora spolupráce ve skupině a společné vyhodnocení. Cílem aktivity je opět rozvoj neverbální komunikace a podpora spolupráce 9. Lidé s handicapem kolem nás, co potřebují, rozhovor na téma kdy jsem já potřeboval pomoci.

21 10. Vnímáme všemi smysly: Jak se žije nevidomým občanům, co potřebují, jak se pohybují, zkusíme si jak, se nám daří bez zraku. Aktivity se zavázanýma očima: - pohyb za zvukem - pohybujeme se po místnosti, - mašinka nikdo nevidí, děti mají zavázané oči, drží se za ruce, vedoucí je provádí náročným terénem (zúžené prostory, točité schodiště,...) - vzájemná závislost jednoho na druhém. V průběhu aktivity měníme pozici dětí (kdo půjde hned za vedoucím, kdo uprostřed, na konci) Cílem aktivity je vzájemná spolupráce ve skupině, podpora empatie. 10. Reflexe aktivity: jak jsem se cítil, kdy lépe, kdy hůře, s kým (v blízkosti koho) jsem se cítil bezpečně, proč? 11. Závěrečná reflexe celého dne, zhodnocení celého dne, co se dařilo, co se nedařilo.

22 CELODENNÍ VÝJEZD PROČ BYCH JEL ZNOVA? PROČ BYCH UŽ ZNOVA NEJEL? Co se mi líbilo? Co mě bavilo? Která činnost, hra?... Z čeho jsem měl radost? O čem jsem doma vyprávěl? Na co rád vzpomínám? Co se mi nelíbilo? Co mě nebavilo? Která činnost, hra? Co bylo pro mě náročné? O čem jsem doma vyprávěl? Na co nerad vzpomínám?

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příklad dobré praxe Mgr. Stanislav Horáček, speciální pedagog ZŠ Libčická, Praha 8 1. Úvod V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče.

Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Název projektu: Služby pro děti s poruchou pozornosti a hyperaktivní děti (ADHD) z Nového Jičína a okolí a jejich rodiče. Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu byly děti s poruchou

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce

Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce Konference PPRCH 2013 projekt: Statečná srdce realizátor: Sdružení SCAN Mgr. Kateřina Smutná, PhDr. Veronika Novotná Specifika dětí z DD nelze obecně definovat (každá skupina dětí je jiná) často však sociálně

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants ZIPPY S FRIENDS V ČESKÉ REPUBLICE E-Clinic a Centrum sociálních služeb Praha (odd. Pražské centrum primární prevence) 9.6. 2015, AT konference, Seč-Ústupky Zippy ś Friends evaluovaná

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, 763 01 Mysločovice 150, tel. 577121062/3, fax 577121062, email zsmysl@zlinedu.cz Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout

Báseň Pavla Šruta: Lichožrout Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01 VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 23 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: III. B Datum: 10.12.2013 Předmět:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Všichni jsem tu kamarádi

Všichni jsem tu kamarádi Všichni jsem tu kamarádi Charakteristika integrovaného bloku Pomocí her a různých činností se děti ve třídě navzájem poznají. Zapamatují si jména kamarádů. Postupně se budeme seznamovat s pravidly, které

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více