Metodická zpráva č. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická zpráva č. 7"

Transkript

1 Metodická zpráva č. 7 Témata: Odborná metodika pro praxi školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga. Škola: Specialista Jméno: Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady školní speciální pedagog Mgr. Pavlína Mladá, PhDr. Dana Marková Odborné zaměření: Logopedie, psychopedie, kval. studium výchovné poradenství, speciál.studium Školní pedagogicko psychologické služby UK Praha Výše úvazku: 0,5 Metodik: Metody sběru dat: Mgr. V. Tomická Písemné podklady speciální pedagožky, spolupráce s psychologem na škole v projektu RŠPP Termín odevzdání:

2 UMÍM SE BRÁNIT Sociálně psychologický výcvik respektující vývojové potřeby dětí ve věku 9-11 let Intervenční program zaměřený na zvyšování sociálních kompetencí dětí a nácvik sociálních dovedností. 1. Odůvodnění programu Žáci třetích až pátých ročníků základní školy jsou již většinou adaptované na školu, znají dobře své spolužáky a mají své místo ve skupině vrstevníků. Může to být pozice velmi dobrá nebo je postavení nejisté či negativní. Tím se samozřejmě formuje i vztah ke škole. Sebehodnocení dítěte mladšího školního věku není zcela stabilní, stále prochází vývojem a vývoj sebehodnocení je závislý i na vztahu s vrstevníky. Dítě, které neumí navazovat kontakty, nerozumí sociálním situacím, či nejedná adekvátně a čitelně pro ostatní spolužáky se snadno vyčleňuje z kolektivu, nemá kamarády, je odmítané. Vývoj sebehodnocení je negativně formován. Žáci třetích až pátých tříd, kteří patří do naší cílové skupiny mají základní potřebu být přijímáni vrstevníky. Mezi základní dovednosti, kterým se žák stále učí patří komunikace s vrstevníky, kooperace, ale i soupeření. Děti od sebe očekávají stejné chování, rovnost vztahů, děti preferují společné aktivity, upřednostňují vzájemnou pomoc, solidaritu (odsuzují žalobníčky, děti, které provokují, vykřikují, vybočují z řady dodržování norem, které stanovila dospělá autorita, či na které se podílely i ony samy). Děti se ztotožňují s hodnocením dospělých. Děti, které nezvládají potřebné sociální dovednosti jsou skupinou odmítány a zpětně se snižuje jejich sebedůvěra. Důsledky mohou vést k tomu, že se dítě stává snadným objektem šikany, či se samo stává agresorem. Pozitivní zkušenosti a prožitky mohou děti pozitivně nasměrovat do budoucna, pomoci jim v komunikaci s druhými, k rozvoji sebeovládání a empatie.

3 2. Cíl programu, cílová skupina Cílovou skupinou jsou děti ve věku 9 11 let, tedy žáci 3. až 5. ročníku, kteří mají adaptační problémy na 1. stupni, obtíže v sociální komunikaci ve třídě, patřící spíše k outsiderům třídy, případně mezi žáky, kteří byli obětí šikany, žáci sociálně nezralí, s nízkým sebehodnocením, žáci s diagnostikovanou ADHD, či žáci s nestandardními projevy chování (úzkostnost, impulsivita...). 3. Východiska intervenčního programu Hledaly se možnosti intenzivnější práce s dětmi s výše popsanými obtížemi, se kterými se při působení ve školním poradenském pracovišti setkáváme. Vycházelo se z vlastní zkušenosti s vedením skupinového programu KUMOT (program PhDr. P. Kuncové), který je určen pro děti předškolního v raného školního věku, kterému chybí ve školní praxi návaznost. Z programu KUMOT jsme se inspirovaly spíše strukturou, než samotnou náplní. Osvědčila se nám časová frekvence 1x týdně v časové dotaci 90 minut. Dále bylo čerpáno ze zkušeností s vedením dětské skupiny v PPP Nymburk. 4. Stručný popis programu 4.1 Základní informace o programu Cílová skupina: žáci třída ZŠ Poděbrady, koedukovaná - homogenní skupina Počet žáků ve skupině: 8-12 Frekvence setkání : 1x týdně Časová dotace: 12 setkání - 90 minutový blok

4 Personální zajištění: psycholog, speciální pedagog Další aktivity: celodenní pobyt zaměřený na zážitkové aktivity: 3-5 setkání s rodiči. 4.2 Podněty k sestavení skupin Při vytváření intervenčních skupin je nejdříve nutné přemýšlet o vhodném věku dětí, které můžeme zařadit do jedné skupiny. V tomto programu, kde by mohl věk sehrát významnou úlohu v rozdílných dovednostech dětí, je vhodné pracovat s dětmi ve věku let, tj ročník. Osvědčuje se informovat o programu výchovné poradce škol, kteří ve spolupráci s třídními učiteli mohou pomoci s oslovením rodičů vytipovaných žáků. Pro tento účel je vhodné vytvořit propagační letáček programu 4. 3 Kritéria zařazení do skupiny: adaptační a komunikační obtíže ve třídě, izolovanost ve třídě, sklon být outsiderem, oběť šikany, sociální nezralost, nízké sebehodnocení, ADHD a obtíže v chování, 4.4 Doporučené metody práce se žáky Nácvik obratnosti v interpersonálním vnímání, emoční sebevyjádření, pěstování empatie, poznávání rovin verbální i neverbální komunikace, techniky, které podporují kooperativní chování, ale i na získávání vlastní zodpovědnosti za svoji volbu. V práci se skupinou jsou využívány výtvarné, relaxační a sebepoznávací techniky, prvky dramaterapie, herní činnost a skupinová dynamika, důraz je kladen na pestrost programu, práci ve skupině, sestavení

5 pravidel pro budoucí setkávání. Program má za cíl být tréninkový a naučný, ale i atraktivní a zábavný. Na začátku programu je zadána projektivní technika strom čekávání a Braunova škála Ideální Já. Stejná baterie bude pro porovnání využita i na konci celého programu. Strom pocitů děti na velký předkreslený strom připevňují svoje ovoce očekávání a pocitů. Dostanu svoje jablka, do kterých si napíší, co očekávají od programu. Na konci programu píší, jaká očekávání byla splněna a dochází k vzájemnému porovnávání. Škála ideální já: Vychází ze sedmibodové škály a popisu vlastností, které jsou protikladné. Dítě se umisťuje na škále, kde si myslí, že se aktuálně nachází. Druhý krok práce se škálou spočívá v umístění bodů na stupně, kde bych se nacházet chtěl. Vlastnosti či charakteristiky můžeme vymyslet podle potřeby skupiny. Příklad: Veselý smutný Pomalý rychlý Tichý hlučný Kamarádský nemám kamarády Dokáži naslouchat paní učitelce často nedávám v hodině pozor Skupinový program vede vždy dvojice odborníků (psycholog, speciální pedagog), celodenní program je zajištěn třemi odborníky. 4.5 Doporučené zásady pro práci se žáky Ve výcviku se řídíme těmito zásadami:

6 dodržování společně stanovených pravidel, zajištění sociálně bezpečných situací, zajištění psychického uvolnění, nácvik nových forem chování v bezpečném a uvolněném prostředí, rozhodnutí účastníků výcviku pro efektivní chování před návratem do reálného prostředí, jeho nácvik a trénování. Společná pravidla jsou nastavena hned na úvodní schůzce a následně, jak vyvstávají z aktuálních situací. Mezi obligátní pravidla patří: dodržování času ( např. dochvilnost příchodů, odchodů, dodržování času jednotlivých aktivit...), vzájemné oslovování (děti se oslovují křestními jmény, domluvit oslovování vedoucích), pravidla komunikace, právo říci STOP ( umožňuje dítěti nevstupovat do nabízené techniky, kde by se necítilo dobře), pravidlo Tady a teď, které ošetřuje nevynášení informací ze skupinového dění, a další pravidla. Důležitou podmínkou pro experimentování dětí s chováním v různých sociálních situacích, při hrách je bezpečné psychologické prostředí, ochrana toho, co se na setkáních děje. Za tímto účelem jsou ve skupině domluvena výše uvedená pravidla. Děti by měly mít jistotu, že zde mohou prezentovat co největší množství názorů a různých pohledů, vyzkoušet si různé vzory chování, aniž by to bylo předmětem jejich negativního hodnocení. 4.6 Průběh jednotlivých setkání Setkávání dětí jsou provázána příběhem o trosečníka z knihy D. Defoe, Robinsona Crusoa. Vybrané pasáže z knihy jsou námětem pro další aktivity. Na pustý ostrov (můj ostrov, náš společný ostrov) pomáhá děti přenést krátká imaginativní cvičení. Uvažuje se nad tím, kdo je vlastně trosečník, jak se cítí, co mu může pomoci, navazování vztahů. Co bych si s sebou chtěl vzít na opuštěný ostrov, bez čeho koho se neobejdu. Kdy se cítím osamocený jako trosečník. Téma opuštěného ostrova a trosečníků, kteří se vzájemně potkávají, poznávají

7 se a učí se spolu žít, budují svůj společný ostrov, prolínají celým programem, vytváří ucelený intervenční program Struktura lekcí Každé setkání začíná komunitním kruhem vzájemnou reflexí, co se nám v předešlém týdnu dařilo, co bylo obtížné, jak se dnes cítíme. Následně je pravidelně zařazována rituální aktivita, v našem případě hra Jména, jejíž náročnost se každou lekcí zvyšuje. Následuje jedna nová rozehřívačka a tématická aktivita. Na závěr každého sezení se opět scházíme v kroužku, kde probíhá vzájemná reflexe dnešního setkání, hodnocení, vzájemné zpětné vazby, pozvánka na příští setkání. Popis programu je uveden v příloze. Součástí skupinového programu je též celodenní výjezd, který má obdobnou strukturu jako pravidelná setkání, doplněn je o dvouhodinový blok sebeobrany, vedený zkušeným lektorem. Popis programu viz příloha Rodičovská skupina Program není zaměřen jen na žáka samotného, ale také na jejich rodiče. Zde je cílem jejich setkávání rodičů vzájemná komunikace o dětech, což může rodičům přinést vzájemné sdílení podporu, obohacení o nové zkušenosti. Jedná se tedy o podpůrnou skupinu rodičů dětí v programu. Skupina je vedena psychologem a speciálním pedagogem.

8 Témata si přinášejí buď sami rodiče, nebo jim jsou nabídnuta, např. Hyperaktivní dítě. Odměna a trest ve výchově, Šikana kyberšikana apod. První schůzka je především informační. Seznámení s programem, organizace, očekávání rodičů. Rodičům je zadán dotazník Moje očekávání od programu, kde jsou zjišťovány tyto informace: Jaké je Vaše očekávání od programu? Vyjmenujte činnosti, které Vaše dítě zajímají. Za co můžete Vaše dítěte pochválit (vlastnosti, dovednosti)? Na jaké problémové oblasti potřebuje Vaše dítě nejvíce pracovat, kde má rezervy. Další schůzky se odvíjejí podle možností rodičů, jejich zájmu a pracovního vytížení. Dle aktuálních potřeb se uskutečňují i individuální konzultace s rodiči. Závěrečná schůzka zhodnocení programu z pohledu terapeutů i rodičů. Výstupy: Individuální doporučení rodičům, vhodné výchovné styly v případě zájmu výstup pro školu Doporučení k zařazení do individuálního stimulačního programu ( např. KUPOZ...) V opodstatněných případech doporučení k dalšímu odbornému vyšetření (psychologickému, neurologickému, speciálně pedagogickému apod.) Problémové oblasti: - Aktivní spolupráce s rodiči (časové vytížení rodičů).

9 - Impulzivní chování dětí s poruchami chování ( problémy s nasloucháním a relaxací). - Jako nevýhodu vnímáme převahu chlapců ve skupině a účast pouze dvou děvčat 5. Zhodnocení programu Schůzky rodičů byly naplánované a termíny rodiče dostali na počátku programu. Přesto nikdy nebyla účast větší jak 50% rodičů. Individuální závěrečnou konzultaci využili téměř všichni rodiče. Konzultaci mohli rodiče využít individuálně nebo společně s dítětem. Většina rodičů přišla samostatně a dvě rodiny využily možnost společného pohovoru. Nejčastější dotazy se týkaly chování dětí, projevy ve skupině a žádosti o radu při výchovném působení na děti. Výsledky dotazů v dotazníku očekávání pro rodiče: Rodiče nejčastěji očekávali od programu zvýšení sebedůvěry dětí, lepší komunikaci s dítětem a lepší zapojení v kolektivu vrstevníků. Jako zájmové činnosti dětí uváděli rodiče nejčastěji PC, televizi a na třetím místě sport. Ojediněle se u děvčat vyskytla výtvarná výchova či tanec. Pochvaly dětí se vyskytovaly málo, spíše ojediněle. Je kamarádský, umí pomoci druhým, sportuje. Problémové oblasti dětí rodiče opět příliš nespecifikovali, byly podobné jako očekávání od programu.

10 Po ukončení programu rodiče zaznamenali změnu v trávení volného času dětí. Měli přínosnou aktivitu, kterou rády navštěvovaly. Společně jsme hledali možnosti dalších volnočasových aktivit, kam by děti mohly chodit a smysluplně trávit čas. Bohužel nejčastějším problémem byla finanční stránka, dojíždění z okolních vesnic a v neposlední řadě motivace dětí. 6. Výjezdní setkání Součástí skupinového programu byl též celodenní výjezd, který měl obdobnou strukturu jako pravidelná setkání. Důraz byl kladen na vlastní sebepoznávání, na překonávání vlastních hranic, na vzájemnou spolupráci. Zahájen byl společným komunitním kruhem vzájemnou reflexí, jak se dnes cítíme, jak se nám vstávalo, co obvykle děláme v tomto čase... Následoval dopolední blok ( rozehřívačka a tématická aktivita), který byl doplněn dvouhodinovou lekcí sebeobrany s praktickým nácvikem. Tuto část programu vedl zkušený lektor p. Bc. I. Černovský. Na závěr výjezdního setkání opět proběhl komunitní kroužek, reflexe setkání, hodnocení, vzájemné zpětné vazby, pozvánka na příští setkání. Výjezd lze hodnotit jako úspěšný, projevila se lepší spolupráce dětí v komunitním kruhu, vzájemné respektování se, zpětné vazby dětí jsou pozitivní, zejména byla oceněna možnost pokračování v praktickém nácviku sebeobrany vedeným p. Bc. I. Černovským. Práce v průběhu výjezdu se jevila jako efektivnější, systematická. Vytvořená pravidla byla respektována. Část programu připravovaly děti samy, připravené aktivity si také samy řídily. 7. Závěr Cílem tohoto programu je primární prevence sociálně patologických jevů ve škole. Žáci se učí vzájemné komunikaci, naslouchání, pojmenovávání pocitů, udržování hranic, ale také zdravému sebeprosazování a sebevědomí. Věříme, že si své nové dovednosti přenesou i do kolektivu své kmenové třídy.

11 Velmi pozitivně hodnotíme výjezdní setkání, kdy jsme mohly žáky poznat v různých sociálních situacích, lépe pracovat s aktuálními situacemi, které vyvstaly. Společná práce během celého dne ukázala nové možnosti pro komunikaci i intervenci. Do budoucna chceme klást ještě větší důraz na spolupráci s rodiči, uvažujeme o zařazení společného setkání pro žáky a jejich rodiče. Pracujeme na vytvoření dotazníku pro pedagogy, který pomůžeme žáky vytipovat a předat zpětnou vazbu o chování ve škole. Mgr. Pavlína Mladá, speciální pedagog PhDr. Dana Marková, psycholog Použitá literatura: Braun,R. Vybrané metodiky práce školních psychologů I. Praha: IPPP 2001 Hermochová, S. Hry pro život I a II. Praha: Portál Komárková, R a kol. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada 2001 Pleva, J. V. Robinson Crusoe. Praha: Albatros, Nadeau, M. Relaxační hry s dětmi. Praha: Portál Křivohlavý, J. Jak přežít vztek, zlost a agresi. Praha: Grada, Lokšová, I., Lokša, J. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, Šimanovský, Z. Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu. Praha: Portál, 2002.

12 Přílohy: Popis programu - program jednotlivých setkání (techniky rozvíjení základních sociálně psychologických dovedností, materiální zajištění) 1. SETKÁNÍ: flip, fixy, čtvrtky,míček, papírová šablona trička, kresba stromu, pastelky, 1. Vzájemné seznámení, kolečko představení se (něco o sobě) hra s míčem na jména. Skupina sedí v kruhu. 2. Seznámení s programem kurzu, očekávání frekventantů žáci napíši očekávání na lístečky ze stromů, které následně nalepíme na předem namalovaný strom. 3. Pohybová hra Na jména (tleskaná, společný rytmus, serialita, kooperace). 4. Nastavení pravidel komunikace ve skupině (1. oslovujeme se jmény, 2. nasloucháme si, hovoří vždy jeden, 3. chováme se k sobě pěkně, 4. chodíme včas, přezouváme se, mám právo se neúčastnit hry, další v průběhu kurzu) Pravidla vytváříme spolu s dětmi. 5. Seznamovací hra tzv. rozehřívačka : Místa si vymění aktivita k pohybovému uvolnění a vzájemnému sebepoznávání. Skupina sedí v kruhu, kde je o jednu židličku méně. Jeden žák stojí uprostřed a sděluje o sobě různé informace, v kruhu si přesednou všichni, kdo mají stejné zájmy, stejné dovednosti, vlastní stejná zvířata apod. Místa si vymění všichni, kdo rádi čtou, jezdí na kole, mají doma křečka apod. 6. Triko každý žák si nakreslí své tričko a do něj vše, co ho charakterizuje, co umí, co dělá nebo má rád. 7. Kolečko - zpětná vazba. (reflexe prvního setkání, co mi to přineslo, co se líbilo, co si odnáším, zpětná vazba spolužáků podporuje komunikační dovednosti, pojmenování pocitů a vzájemné sdílení). Pozvánka na příští setkání. 2. SETKÁNÍ kniha Robinson Crusoe, čtvrtky, pastelky. CD a relaxační hudba s motivem moře,

13 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Rozehřívačka: Na jména hra ( zapamatování si jmen, společný rytmus, serialita, kooperace). 3. Připomenutí pravidel komunikace ve skupině ( oslovujeme se jmény, nasloucháme si, hovoří vždy jeden, chováme se k sobě pěkně, chodíme včas, přezouváme se...další v průběhu kurzu). 4. Motivační úryvek z knihy Robinson Crusoe Kdo to byl Robinson, co o něm víš, četl jsi tuto knihu? Co čteš ty? Co Tě napadlo při poslechu ukázky, co se ti vybavilo? všechna sdělení zapsat na flip: trosečník, ostrov, sám, ztroskotal, volnost, radost, život, Robinson, únos, zranění, přežil, výkřik, sám, papoušek, palmy, svázané ruce - piráti, chlap, moře, písek, lodě, zranění, štiplavá voda, Angličan, žádný lidský hlas. Sdělujeme si své pocity slova si přepíšeme na karty, využijeme v příští lekci. 5. Můj ostrov : Představ si, že jsi sám na ostrově, jak by měl takový ostrov podle tebe vypadat namaluj si ho, výtvarná činnost, kresba mého ostrova - hranice k čemu jsou dobré? Žáci malují svůj ostrov, můžeme použít relaxační hudbu s motivem moře. Šablony ostrovů jsou předem dané, každý si vybere ostrov který se mu svým tvarem nejvíc líbí. Aktivita má návaznost v poslední lekci. 6. Kolečko představení mého ostrova, co jsem namaloval a proč, jak se mi na kresbě pracovalo, co bylo lehké, těžké. 7. Reflexe dnešního setkání, vzájemná zpětná vazba. Pozvánka na příští setkání. 3. SETKÁNÍ modelovací hmota, podložky, kvarteto, 1. Kolečko uvítání, představení nových kamarádů, reflexe uplynulého týdne, dnešní program.

14 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce. 3. Rozehřívačka: 1. SYMBOLY - karty se slovy z minulé lekce (trosečník, ostrov, sám, volnost, radost, život, Robinson, papoušek...) rozhodit po místnosti každý si vybere, ke kterému se postaví. Proč sis vybral toto slovo? 4. Kvarteto - najdi kamarády do kvarteta (tato část aktivity beze slov), složte příběh 4 dějové obrázky, převyprávějte ostatním. Téma příběhů: cestování, plavba.a vyplouváme na pustý ostrov. 4. Můj ostrov - představ si, že jsi sám na ostrově: koho a co by sis s sebou vzal? Vymodeluj sebe a tři osoby (zvířata) a tři věci, které považuješ pro přežití za důležité a které by sis vzal s sebou na pustý ostrov. 5. Návštěva na ostrovech jednotlivých trosečníků, jejich sdělení, co by si vzali a proč? 6. Kolečko - reflexe dnešního setkání, jak se jim pracovalo, co je bavilo vzájemná zpětná vazba. Pozvánka na příští setkání. 4. SETKÁNÍ obrázky čtyř předmětů oheň, voda v láhvi, nůž a mobil, výtvarné pomůcky, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce 3. Rozehřívačka: Samá voda - najdi 4 schované obrázky hádej, které z věcí by si kamarád vzal s sebou na pustý ostrov a naopak, bez čeho by se jistě obešel a proč? 4. Tak a vyplouváme vracíme se na naše ostrovy - dokončení činnosti z minulé lekce -výtvarná technika nabarvi si předměty a osoby, které si s sebou bereš na ostrov 5. Návštěva na ostrovech jednotlivých trosečníků, reflexe. 6. Kolečko, reflexe dnešního setkání, jak se jim pracovalo, co je bavilo. Pozvánka.

15 5. SETKÁNÍ CD přehrávač a relaxační hudby, samolepící páska, dvě malé misky, velká nádoba s vodou. 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce. 3. Voda krátké povídání o vodě. K čemu budeme potřebovat na ostrově vodu, kolik vody je na Zemi, máme dostatek vody. 4. Relaxační hra Voda ze studánky - cílem je vést ke zklidnění, harmonizaci a zamyšlení. Naber si vodu ze studánky, přenes ji po vyznačené trase do cíle (děti nesou vodu v dlaních v mističce - pomalu prochází po vyznačeném kruhu tak, že kladou jednu nohu před druhou). Nejprve po jednom, ve druhém kole si štafetově vodu předávají, postupně se po kruhu v klidném tempu procházejí všichni, stejně tak se postupně kruh rozpustí. Vše pokud možno bez mluvení. 5. Reflexe putování s vodou co se dařilo, jaké to bylo bez mluvení, jak na mne chůze po kruhu působila. 6. Zaplavený ostrov - každý jsme jiný, všichni však žijeme na jednom ostrově. Vymezíme prostor hranice společného ostrova, každý si najde své místo, jak se zde cítíš? Voda postupně ostrov zaplavuje, pevnina ubývá, prostor pro společný život se zmenšuje (děti musí změnit místo, přibližují se, tísní se...) Jak se cítíš? 7. Cesta na pevninu - na pevninu se můžeš dostat pouze po plovoucích pontonech (využijeme malé polštářky) - každý má 2, úkolem je přejít po nich na pevninu, (dodržet domluvená pravidla pro pohyb pontonů) 8. Závěrečné kolečko, zpětná vazba dnešní lekce, jak se jim pracovalo, co je bavilo. Pozvánka na příští setkání. 6. SETKÁNÍ kostky, pastelky, čtvrtky, vybraná pohádka s otevřeným koncem na téma ostrov, voda apod., 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, dnes poprvé vyřazovací kolo.

16 3. Relaxace Princezna a piráti čtení, resp. naslouchání s předvídáním (děti leží na relaxačních podložkách) nedokončená pohádka doma napsat dokončení příběhu. 4. Stavba obydlí na ostrově, nejprve stavíme z kostek, postupně přidáváme, bez daných pravidel. (část stavby nakonec spadla) analýza problému, jak se vlastně staví dům, koho tam potřebujeme, kde je za co odpovědný. 5. Architekt a nákres stavby děti si kreslí vlastní návrh stavby. 6. Volba návrhu a zvolení stavbyvedoucího co má vedoucí týmu za úkol (odpovědnost, rozdělení práci, ale je schopen i přijmout návrhy spolupracovníků ) 7. Zhodnocení společné práce. 8. Závěrečné kolečko, zpětná vazba dnešní lekce, jak se jim pracovalo, co je bavilo, pozvánka na výjezdní setkání. 7. SETKÁNÍ smajlíci vyjadřující různé pocity, 1. Úvodní kolečko - uvítání, reflexe uplynulého týdne, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, dnes opět vyřazovací kolo. 3. Dokončení pohádky (četba domácího úkolu). 4. Jak se spolu domlouváme verbální a neverbální komunikace jak se domluvíme z domorodci, které neznáme, neznáme jejich jazyk? 5. Co je mimika, gesta sestavujeme odpovědi z volných výpovědí dětí, společně vytváříme definici. 6. Co vyčteme z mimiky obličeje předvádíme různé nálady. 7. Neverbální vyjádření pocitů celým tělem úkol pro každého. 8. Různé způsoby chůze, chodíme po ostrově, jdeme po kamenech, v blátě, ve studené vodě, po písku apod. 9. Závěrečné kolečko, zpětná vazba dnešní lekce, jak se jim pracovalo, co je bavilo Pozvánka na příští výjezdní setkání.

17 8. SETKÁNÍ papír, tužky, hra bonbónky, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, kdo byl na výjezdu. Informace pro ty, co nebyli, co se jim líbilo, na co si ještě doma vzpomněli, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, ztížení pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa. 3. Trosečník musí mít dobrý pozorovací talent, jak jste na tom vy? 1. hra: Co se změnilo? (jeden žák za dveřmi, úkol poznat co se v místnosti změnilo) 2. hra na postřeh rychlost Bonbónky 9. Nonverbální komunikace: Kočkopes, děti pracují ve dvojicích, jeden papír, jedna společná tužka a cíl namalovat obrázek, který chci uvědomění si sklonu ovládat druhé X podřizovat se, cítit s kamarádem, domluvit se spolupracovat. Ve dvojicích se různě prostřídají rozbor, co jsi chtěl namalovat, jak se ti maloval s kým se ti malovalo dobře a proč? 10. Kolečko, reflexe dnešního setkání, jak se ti dnes pracovalo, co tě bavilo, co se ti líbilo, hodnocení společné práce. 9. SETKÁNÍ napsané různé sociální situace na lístečkách, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, reakce na první sníh ( děti se koulovaly před školou), dnešní program. 2. Opakování co si sdělujeme beze slov a co můžeme vyjádřit slovy.

18 3. Jak řešíme různé životní situace děli rozděleny do skupinek, dramatizace situace a jejího možného řešení: Dvojice č. 1 mám novou bundu, starší spolužák do mne strčí, upadnu a bundu si umažu, co budu dělat Dvojice č. 2 spolužák mi shodil penál z lavice, co udělám já Dvojice č. 3 jsem se třídou v neznámém městě na výletě, ztratím se, jak budu reagovat? 4. Rozdíl mezi žalováním a žádostí o pomoc. Jak nepřecenit svoje síly, ale situaci řešit. 5. Kolečko, reflexe dnešního setkání, co jsme dnes společně prožili, co se mi líbilo? Úkol: každý si doma připraví jedno společenské pravidlo, které máme dodržovat. 10. SETKÁNÍ hra na posílení soustředění žáků, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, jak jste si užili sněhovou nadílku, dnešní program. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, ztížení pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa, nesmí se vracet (nové omezení) varianta se zvířaty. 3. Setkávání aktivita zaměřená na psychofyzické uvolnění, spontánní komunikaci. Série úkolů pantomimické vyjádření, na závěr upřímné sdělení vlastností, které se mi na kamarádovi líbí. 4. Trosečník musí být pohotový a bystrý vyzkoušej to ( cink ) a musí mu to pálit hra se slovy (dodržování pravidel, vzájemné chování ohleduplnost, vzájemná spolupráce pomoc). 5. Co bys dělal? využití autentických situací, rozbor řešení (zapomenutá ŽK). 6. Zpětná reflexe: co jsme dnes společně prožili, co se mi líbilo?

19 11. SETKÁNÍ drobné předměty v látkovém sáčku, míč, švihadla, 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, příprava na Vánoce. 2. Naše jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, ztížení pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa, nesmí se vracet (nové omezení) varianta se zvířaty. 3. Scénky ze života dokončení. 4. Trosečník musí být obratný pohybové aktivity opičí dráha, kdo dál doskočí, skákání po jedné noze, prolézání křovím apod. 5. Poznávání předmětů podle hmatu rozvíjíme a bystříme naše smysly, rozvoj slovní zásoby, přesného vyjadřování. Žák popisuje, co cítí, ostatní mají za úkol uhodnout, co to je. 6. Relaxace. 7. Zpětná reflexe: co jsme dnes společně prožili, co se mi líbilo? 12. SETKÁNÍ velká mapa předloha pro nakreslené ostrovy z 2. lekce. 1. Kolečko uvítání, reflexe uplynulého týdne, jak jste si užili sněhovou nadílku, Vánoce, dárek, který mě potěšil, překvapil, zvyky, které u nás doma držíme. Program dnešního dne. 2. Na jména tleskaná viz předešlé lekce, vyřazovací kolo, dodržování pravidel, tleskají všichni, i když již vypadli, zrychlování tempa, nesmí se vracet (nové omezení) vyměníme si jména. 3. Lávka neverbální technika. Všichni žijeme na společném ostrově a k němu vede jen jedna lávka ( na zemi natažený provaz), aby ses na ostrov dostal musíš přejít podle stanovených pravidel: přejít se vám podaří jen půjdete-li za sebou seřazeni podle abecedy ( příp. podle velikosti, apod.). Děti se srovnají bez pomoci slov na provaze podle abecedy křestních jmen.

20 4. Společný ostrov - každý trosečník si vystřihne podle hranic svůj ostrov z 2. lekce (až dosud byly ostrovy rozvěšeny po místnosti). Co ostrov, to jeden díl velkého PUZZLE, které mají děti složit ( nalepit na šablonu). Vzniká velký společný ostrov. Pestrý, originální, tak jako jeho obyvatelé. Reflexe společného díla. 4. Poslední společné kolečko, reflexe celého programu. Co jsme se o sobě dozvěděli, co jsme se naučili, jak nám tu společně bylo. PROGRAM VÝJEZDNÍHO SETKÁNÍ Popsat včetně odůvodnění a evaluace v kapitole 6 1. Úvodní kolečko - uvítání, reflexe uplynulého dne, jak se nám vstávalo, co obvykle v tomto čase o víkendu dělám, co očekávám od dnešního programu? 2. Rozehřívačka, hra na jména : Medvěd nonverbální komunikace, spolupráce mezi chlapci a děvčaty, pozornost, fixace jmen. 3. Pokračování tématu KOMUNIKACE, hledáme pro předkládané výrazy smajlíků odpovídající emoci. Jakou já mám právě teď náladu a proč. Aktivita s cílem naučit se vnímat a popisovat své emoce. 4. Stres: Co jsou stresové situace, jak prožíváme stres, jak se umíme bránit. 5. Blok s trenérem sebeobrany sebeobrana v praxi, tělesné cvičení. 6. Oběd společné stolování. 7. Nácvik relaxace s imaginací moře a lodě učíme se uvolnit a odpočívat, rozvíjíme představy, následně kresba zážitků z imaginace, reflexe aktivity. 8. Komunikace jak se lidé tváří, odhad nálady a pocitů z obrázků (soutěž mezi skupinami). Podpora spolupráce ve skupině a společné vyhodnocení. Cílem aktivity je opět rozvoj neverbální komunikace a podpora spolupráce 9. Lidé s handicapem kolem nás, co potřebují, rozhovor na téma kdy jsem já potřeboval pomoci.

21 10. Vnímáme všemi smysly: Jak se žije nevidomým občanům, co potřebují, jak se pohybují, zkusíme si jak, se nám daří bez zraku. Aktivity se zavázanýma očima: - pohyb za zvukem - pohybujeme se po místnosti, - mašinka nikdo nevidí, děti mají zavázané oči, drží se za ruce, vedoucí je provádí náročným terénem (zúžené prostory, točité schodiště,...) - vzájemná závislost jednoho na druhém. V průběhu aktivity měníme pozici dětí (kdo půjde hned za vedoucím, kdo uprostřed, na konci) Cílem aktivity je vzájemná spolupráce ve skupině, podpora empatie. 10. Reflexe aktivity: jak jsem se cítil, kdy lépe, kdy hůře, s kým (v blízkosti koho) jsem se cítil bezpečně, proč? 11. Závěrečná reflexe celého dne, zhodnocení celého dne, co se dařilo, co se nedařilo.

22 CELODENNÍ VÝJEZD PROČ BYCH JEL ZNOVA? PROČ BYCH UŽ ZNOVA NEJEL? Co se mi líbilo? Co mě bavilo? Která činnost, hra?... Z čeho jsem měl radost? O čem jsem doma vyprávěl? Na co rád vzpomínám? Co se mi nelíbilo? Co mě nebavilo? Která činnost, hra? Co bylo pro mě náročné? O čem jsem doma vyprávěl? Na co nerad vzpomínám?

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště

Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště Ředitel zařízení: Mgr. Lubomír Ševčík Vedoucí SVP Help: Mgr. Karel Opravil Chci Vás seznámit s intervenční prací s třídami a s tím, jakou úlohu mají v programu

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost O organizaci nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost Práce se třídou KPPP, Asistence při řešení krizových situací Práce s pedagogickými týmy Vzdělávání semináře a výcviky Prevence metodický

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Charakteristika Obsahové, časové a organizační vymezení V případě zařazení třídnických čtvrthodinek s tématem výchova osobnosti se nejedná o samostatný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585

HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ. Základní škola Třebíč Benešova 585 HODNOCENÍ PROJEKTU NAJÍT CESTU K SOBĚ JE BÁJEČNÉ Základní škola Třebíč Benešova 585 Grantový systém Zdravého města Třebíč 2009 Grantový program Prevence kriminality a drogové problematiky Zpracovala: Mgr.

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants EEA Grants Norway Grants ZIPPY S FRIENDS V ČESKÉ REPUBLICE E-Clinic a Centrum sociálních služeb Praha (odd. Pražské centrum primární prevence) 9.6. 2015, AT konference, Seč-Ústupky Zippy ś Friends evaluovaná

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora

28. Školní psycholog. Anotace. Téma: systémová podpora 28. Školní psycholog Téma: systémová podpora Anotace Školní psycholog je poměrně nová profese, která se začala prosazovat a formovat v 90. letech minulého století. Postupně se čím dál více etabluje v praxi

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Pro koho je program určen? škol, primárně pro 1. třídy. Jaká je časová struktura programu? Beseda je realizována

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Jitka Skopalová, Lucie Blaštíková, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Role pracovníků školního poradenského pracoviště při tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu Obsah a zaměření prezentace

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Název dílčího projektu / projektového dne Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Dobalová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika Ing. Josef Koch / informační technologie

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více