ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Identifikační údaje ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, IČO: Statutární zástupce Základní školy a mateřské školy Brno, nám. 28. října 22: Mgr. Ludmila Altmanová Ředitelka: Mgr. Ludmila Altmanová jmenována dekretem OŠ KÚ Jihomoravského kraje č.j. OŠ/3394/2001 ze dne s účinností od Zpracovatel ŠVP PV pro přípravné třídy: Hana Dufková, Mgr. Zdeňka Párová Fax: Web:

2 OSMEC ODPOVĚDNOST SAMOSTATNOST MULTIKULTURA ELÁN CÍLEVĚDOMOST OSMEC - vzdělávací program ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 Vzdělávací obsah realizovaný v přípravných třídách je součástí školního vzdělávacího programu a je zpracován za přípravné třídy zvlášť. Ve ŠVP ZŠ jsou uvedeny výstupy přípravného ročníku, ke kterým směřujeme. Obecná charakteristika školy Škola se nachází v centru Brna a specializuje se na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - se sociálním znevýhodněním. Podařilo se nám vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním programem. Naše škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě MŠ, tři přípravné ročníky, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání). Ve škole pracují asistenti pedagogů a školní poradenské pracoviště. Škola využívá dvě budovy. Podmínky vzdělávání v přípravných třídách Přípravné třídy C, D, E jsou prostorné, světlé, teplé, vybaveny variabilním nábytkem s potřebným hygienickým zázemím a jsou umístěny v přízemí areálu školní budovy. Prostředí je estetické, podnětné, stimulující a dostatečně umožňuje rozvíjet smysl pro krásu, pořádek a čistotu. Třídy D a E jsou nadprůměrně vybaveny materiálně, videotechnikou a pomůckami. Třída C, vzhledem ke svému pozdějšímu vzniku, je vybavena funkčním, ale provizorním nábytkem prozatímně zapůjčeným ze školní družiny a mateřské školy. Děti si své osobní věci ukládají na chodbě v uzamykatelných skříňkách. Třída D má šatnu u své třídy a samotný prostor pro výuku tvoří jedna velká místnost rozdělena dle metodiky programu Začít spolu do jednotlivých center aktivit.. Třída E je rozdělena na dvě části - učebnu a hernu. Od sebe jsou odděleny příčkou a širokým průchodem. Třída má i vlastní šatnu, kabinet, zázemí pro učitelku, asistentku a místo pro pomůcky. K dispozici mají děti pomůcky a

3 hračky pro rozvoj všech oblastí. Přípravné třídy využívají tělocvičnu ZŠ. WC pro děti je dostupné pro všechny přípravné třídy v přízemí školy. Dětem je poskytována pravidelná logopedická péče. Spolupráce s rodinou je každodenní, rodiče děti předávají učitelce a také je odvádí domů ze školy. Vše k řešení probíhá bezprostředně a na individuální úrovni. Rodičům je umožněn pobyt ve třídě společně s dítětem během vzdělávání po celé dopoledne a aktivní zapojení rodiče do výuky samotné. Spolupráce s rodinou navazuje v Edukativně stimulačních skupinách, které probíhají pravidelně každý čtvrtek ve třídě C, D i E. Ve třídách D a E spolupracují po celou vyučovací dobu pedagogičtí asistenti. Ve třídě C je vzhledem k nižšímu počtu dětí přítomen pouze kmenový pedagog. Asistenti pomáhají při komunikaci s dětmi, při jejich aklimatizaci na školní prostředí, usnadňují kontakt s rodiči dětí a pomáhají při individuální výchovné práci. Spolu s učitelkou připravují rozmanité příležitosti sbližování komunity se školou a rovněž se starají o to, aby se děti přímo ve škole setkávaly s prvky vlastní kultury (aktivity sdružení NZPZ - DROM, Pavlač, Fara, Dživipen, taneční kroužek, spolupráce s partnerskými ZŠ).. Organizace vzdělávání Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů (vyplněním přihlášky) a vyšetření Pedagogicko psychologické poradny (PPP Kohoutova 4, Brno) během celého předcházejícího školního roku. Největší počet dětí je přijat v době zápisu dětí do prvních tříd. Třídy D a E jsou naplňovány do počtu 18-ti dětí ve věkovém složení 5 7 let. Třída C byla zřízena při minimálním počtu sedmi dětí a doplněna žáky prvních ročníků s dodatečným odkladem školní docházky. Přípravný ročník navštěvují převážně děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí minoritních skupin obyvatel, kterým byl udělen odklad školní docházky nebo dodatečný odklad z důvodů sociální, komunikační a dalších dílčích nezralostí. Děti ve většině případů nenavštěvovaly mateřskou školu nebo velmi nepravidelně. Pedagogická strategie je založena na využívání silných stránek dítěte, na jeho zájmu a stylu učení (individuální pozorovací archy se vstupní diagnostikou), na práci s portfolii a spolupráci s rodinou. Charakteristika vzdělávacího programu K plnění výchovných a vzdělávacích úkolů je využíván vzdělávací program,,začít spolu (Step by step) pro předškolní vzdělávání. Program je rozpracován na základě znalosti úrovně dětí do třídního plánu práce. Ten zahrnuje témata vztahující se k ročnímu období, k aktuálním událostem v dané lokalitě a environmentální výchově. Organizační jednotkou je celé dopoledne. Vyučování je členěno do okruhů (bloků). Charakteristickým znakem je časté střídání rušných činností a klidné práce v centrech aktivit, náročnějších činností s méně náročnými,

4 uplatněním komunitního kruhu a hravých aktivit. Vyučovací bloky mají jasně stanovené cíle a obsah, úkoly jsou zadávány diferencovaně vzhledem k možnostem a schopnostem dětí. Organizace vyučování a struktura dne: Ranní kruh Společná práce - učení Práce v centrech aktivit Vycházka Hodnotící kruh Vzdělávací obsah Celoroční integrovaný vzdělávací projekt je schematický model vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Bloky projektu:,,objevujeme svět pro život 1. Jdeme do školy - moje rodina, škola, přípravný ročník, kamarádi, město ve kterém žiji 2. Co děláme celý den - povolání, peníze, ráno, v poledne a večer 3. Podzimní čas - počasí, moje tělo, moje zdraví, ovoce a zelenina 4. Vánoční čas - Mikuláš, pohádky, Vánoce, moje kniha 5. Zima, zima, zimička - zimní radovánky, zápis do 1. třídy, školní karneval 6. Jaro ťuká - jarní rostliny, Velikonoce, maminka má svátek, školní olympiáda 7. Mláďátka - domácí zvířátka, v ZOO, volně žijící zvířata, živá a neživá příroda 8. Děti a naše země - řeky, moře, rybník, Den dětí, planeta Země

5 Každý blok obsahuje cíl a očekávaný výstup z oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Vzdělávací cíle Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku a k jeho práci, k rodině, přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství. Rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami pro generaci 3. tisíciletí, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Průběžné vzdělávací cíle Týkají se oblastí práv dětí, sebeobsluhy, hygieny, socializace, sebepojetí, citů, vůle, chování, pěstování morálních a společenských hodnot, směřuje se k nim denně. Snažíme se budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Oceňujeme a podněcujeme rozvoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné. Patří k nim zejména: schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat schopnost kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost schopnost rozpoznávat problémy a řešit je představivost a tvořivost

6 zájem o odpovědnost vůči společenství, obcí, zemi a prostředí, ve kterém žijeme Okruhy základních poznatků s nimiž by se děti měly setkat: Výběr : je plně realizovatelný v podmínkách naší školy, tříd a je zabudován do bloků celoročního projektu,,objevujeme svět pro život. Dítě a jeho tělo části, smysly a funkce zdravé životní návyky - pohybové činnosti, zdravá výživa, hygiena ochrana osobního zdraví - čistota, zdraví,ochrana před škodlivými látkami bezpečí - úrazy, nebezpečí při hrách a činnostech sebeobsluha - hygiena, stolování,oblékání, úklid věci kolem nás - předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, náčiní a nářadí Dítě a jeho psychika dorozumívání mezi lidmi - řeč, slova, věty, zvuky, gesta, písmena, čísla,symboly sdělování - divadlo, TV, knížky, výstavy předměty a jejich vlastnosti - velikost, barva, tvar, chuť, vůně, zvuky číselné a matematické pojmy - číselná řada, číslice, zákl. geometr. tvary, množství elementární časové pojmy, souvislosti - dnes, včera, večer, ráno, roční období lidé a jejich vlastnosti - city, schopnosti, různost lidí já - osobnost Dítě a ten druhý

7 vztahy mezi lidmi - kamarádství, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí rodina - vazby v rodině, široká rodina, vztahy mezi prarodiči x rodiči škola - přípravný ročník: prostředí, vztahy mezi dětmi x mezi dospělými pravidla vzájemného chování - doma, ve škole, na veřejnosti Dítě a společnost pravidla vzájemného styku - spolupráce, ohleduplnost, slušnost, tolerance pracovní činnosti a role - nástroje, zaměstnání, pomůcky, předměty kultura a umění - kultura prostředí, zvyky, tradice, svět hudby, jak se lidé baví, naše vlast, multikultura Dítě a svět prostředí - domova, školní, okolí domova, město, příroda živá a neživá, doprava, lékař, změny v přírodě, životní prostředí a jeho ochrana, co je nebezpečné rozmanitost přírody a jeho světa - hory, řeky, světadíly, vesmír

8 Výstupy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura komunikační a slohová - správně vyslovovat, ovládach dech, tempo i intonaci řeči - domluvit se slovy, porozumět slyšenému - učit se nová slova a aktivně je používat, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách - sledovat a vyprávět příběh, pohádku Přípravná třída/ žák - částečně používá všechny jazykové roviny v praxi - pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno, předměty denního použití - naslouchá druhým dětem i dospělým - vede dialog a vyjadřuje svoje pocity i myšlenky - jednoduchou formou slovně hodnotí - naučí se zpaměti krátké texty a reprodukuje je - rozliší a vnímá význam jednoduchých obrázkových symbolů - orientuje se na ploše a v řádku - adekvátně pracuje s knihou Učivo: pojmové učení: spojení slova s obrázkem, základní pravidla komunikace, sdělování vlastních pocitů, komunikační žánry: pozdrav, omluva, grafomotorické cviky k uvolňování ruky, správné držení tužky.

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura jazyková výchova - vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - domluvit se slovy a porozumět slyšenému - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - sluchově rozliší počáteční a koncové hlásky ve slovech - pozná některá tiskací písmena (svoje jméno), sestaví slovo podle vzoru - používá aktivně nová slova - utvoří jednoduchý rým - orientuje se v některých nadřazených pojmech - orientuje se v knihách a encyklopediích - projevuje zájem o čtený text - dostatečná pozornost při poslechu textů Učivo: gymnastika mluvidel, rozvoj řečových schopností, sluchové rozlišení počátečních a koncových hlásek, tiskací písmena, složení svého jména.

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura literární výchova - domluvit se slovy a porozumět slyšenému - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat ho) - sledovat očima zleva doprava - poznat některá písmena číslice, popř. slova - projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, divadlo - naučí se zpaměti krátké texty - tvoří jednoduché věty k obrázkům - projevuje zájem o knížky a umí s nimi adekvátně pracovat - je seznámeno s prostředím knihovny - vyjádří svoji představu o příběhu - chápou vtip a přirozený humor - orientuje se na ploše a v řádku - soustředěně naslouchá četbě - projevuje zájem o divadelní představení Učivo: přednes říkanek, rozpočítadel, vyprávění podle obrázků, skládání a doplňování obrázků, dramatizace, správná manipulace s knihou.

11 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika - záměrně se soustředit a udržet pozornost dokončení činnosti - chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat - má vytvořenou prvotní představu o čísle - třídí předměty podle určené vlastnosti a porovnává soubory - vytvoří logickou řadu a odhaduje množství - používá čísla 1-5 k vyjádření počtu a pořadí - doplňuje vzestupně čísla má povědomí o číselné řadě do 10-ti - orientuje se v prostoru - pozná základní geometrické tvary - zvládá P-L orientaci Učivo: čísla 1,2,3,4,5; třídění podle velikosti, barvy, porovnávání: více-méně, větší menší, těžší lehčí, vyhledávání stejných dvojic, vyjádření počtu a pořadí čísel 1-5, číselná řada 1-5, nahoře, dole, vlevo, vpravo, trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník.

12 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informatika - vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - ovládá základní práci s interaktivní tabulí - má povědomí o moderní technice (PC, interakt. tabule, magnetofon, TV, telefon, DVD) Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost Vzdělávací obor: Prvouka - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i prostředí - navazovat kontakty s dospělým a komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho - orientovat se bezpečně ve známém prostředí - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý (svět lidí, přírody) - zná nejbližší členy své rodiny - zná svoje jméno, adresu a město, ve kterém žije - je seznámeno s využitím živé přírody - bezpečně se pohybuje při cestě do školy, v průběhu vycházek i doma - orientuje se v čase (roční období, dny v týdnu, časoprostorové vztahy) - vnímá svět lidí, jeho různorodost a multikulturu, svět živé i neživé přírody - má povědomí o významu životního prostředí a jeho ochraně, dbá o pořádek a čistotu ve svém okolí - umí pojmenovat části těla a některé orgány, má povědomí o těle a jeho vývoji - má povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí

13 Učivo: jméno, přijmení, adresa, naše město, bezpečná cesta do školy, orientace v budově školy, moje rodina, ráno, poledne, večer, roční období, proměny v přírodě, rostliny, zvířata kolem nás, ochrana životního prostředí, hromadné dopravní prostředky, bezpečné chování v silničním provozu, ochrana obyvatel při mimořádných událostech. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost Vzdělávací obor: Vlastivěda - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí - mít pověomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných prakt. ukázek v okolí dítěte - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka - mít povědomí o existencí různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru - orientuje se bezpečně ve známé prostředí a svém okolí - má osvojeny základní poznatky o svém nejbližším prostředí, městě a své vlasti, ve které žije - má povědomí o existenci různých národů, kultur a zemí, planetě Zemi a vesmíru - orientuje se v základních geografických pojmech (vodní toky, krajina a její prvky, seznámení s mapou) - je seznámeno s ochranou a péčí o životního prostředí - zná základní symboly státnosti (vlajka, hymna, st. znak, prezident)

14 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodověda - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu prakt. zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný - má povědomí o živé a neživé přírodě, pozoruje - zná základní druhy živočichů, jejich životní prostředí a elementární charakteristiku - má povědomí o různých druzích rostlin, stromů, jejich využití a ochraně - vnímá změny v přírodě vzhledem k ročním obdobím - ovládá základní pojmy týkající se biologie člověka, jeho vývoje a zdraví - rozlišuje základní prvky neživé přírody (kámen, hlína, písek, voda) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova - vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii - zapamatovat si různé zvuky běžně užívaných předmětů, zvířat a událostí, melodii, zvuky hudebních nástrojů, jednoduché taneční kroky, krátký rytmický celek, pořadí cviků nebo úkonů - zpívá písně samostatně, společně s učitelem i dětmi - vytleská rytmus říkadel - vyjádří doprovod k písním, říkadlům na dětské hudební nástroje - vyjádří pohybem rytmus a improvizuje na melodii - rozliší zvuky kolem sebe a tóny - pojmenuje některé hudební nástroje - napodobí jednoduché taneční variace

15 - má povědomí o základních hudebních žánrech Učivo: dechová a hlasová cvičení, hlasová hygiena, nácvik 5 písní, hudebně pohybové hry, rytmizace a vytleskávání slov a říkadel, doprovod na jednoduché hudební nástroje z Orffova instrumentáře, hudebně pohybové hry, improvizace na romskou hudbu, zvuk, tón, kvalita tónů: hluboký, vysoký, hudební nástroje: klavír, housle, buben. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova - ovládat koordinaci oko-ruka, zvládnout jemnou motoriku - zacházet s výtvarnými pomůckami, materiály a nástroji - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých výtvarných činnostech, myslet kreativně - rozeznává základní barvy a některé doplňkové barvy - zachycuje skutečnosti ze svého okolí - vyjadřuje svoji představivost a fantazii v tvořivých výtvarných činnostech - ovládá koordinaci oka a ruky, zvládá jemnou motoriku - používá správný úchop kreslicího náčiní - seznamuje se s vlastnostmi modelovací hmoty - umí adekvátně nachystat a uklidit své pracovní místo - seznamuje se a k tvorbě využívá různorodý materiál (papír, látku, přírodniny, dřevo atd.) - správně používá nůžky, lepidlo, vodové a temperové barvy, tuš atd.

16 Učivo: základní a doplňkové barvy, hry s barvou, výtvarné vyjádření okolního světa na základě vlastních prožitků, modelování:hnětení, válení, stlačování, vytahování, tvarování, kulička, váleček, základní technické dovednosti s jednoduchými nástroji při práci s modelovací hmotou, rozvoj jemné motoriky a grafomotorické dovednosti, základní technické dovednosti při práci s výtvarnými pomůckami i materiálem, rozvoj fantazie a představivosti ve výtvarném projevu. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturněhygienické a zdravotně-preventivní návyky - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - používá jednoduché pracovní nástroje - pracuje s různými druhy materiálů - skládá stavebnice, manipuluje s částmi celku (analýza x syntéza) - pečuje o rostliny - seznamuje se s pravidly stolování - umí se samostatně obléknout a svléknout - zvládá úklid svého pracovního místa Učivo: bezpečné zacházení s jednoduchými pracovními nástroji(nůžky, špejle), práce s drobným materiálem: papír, přírodniny, korálky, špejle, práce s modelovací hmotou a pískem, tvořivá, činnost: trhání, skládání, stříhání, lepení, obkreslování, mačkání, navlékání, hnětení, válení, stlačování, vytahování, sestavování modelů z LEGA, SEKA, PUZZLE, vývojová stádia: květina, živočich, člověk, péče o květiny ve třídě, objevy a pokusy, kultura stolování, dodržování pitného režimu.

17 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Tělesná výchova - zachovávat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - ovládat dechové svalstvo a sladit pohyb se zpěvem - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku - zvlíádat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturněhygienické a zdravotně-preventivní návyky - pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem - dbá o ochranu zdraví a bezpečí - snaží se o správné držení těla - zvládá základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci - zúčastňuje se pohybových her - má elementární znalosti v oblasti zdraví, pohybu, sportu - dbá na základní pravidla bezpečnosti - reaguje na domluvené pokyny a pravidla - využívá k činnostem všech smyslů - má povědomí o významu aktivního pohybu a zdravém životním stylu - bezpečně používá základní tělocvičné nářadí a náčiní - zvládá jednoduché hudebně-pohybové hry a dokáže je samostatně využít - umí pojmenovat části těla a některé orgány, má povědomí o těle a jeho vývoji Učivo: ochrana zdraví, pitný režim,vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, správné držení těla, zdravotní cviky, základy jógy, dechová cvičení, průpravné činnosti s míčem, švihadlem, základy atletiky: běh, skok, výskok, hod míčem, vyjádření melodie a rytmu pohybem, pohybové hry a soutěže s různým zaměřením, spolupráce při hrách, význam pohybu a sportu pro zdraví, zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v prostoru školy i při pobytu v přírodě, smluvené povely a signály.

18 Evaluační systém Přípravná třída nespadá do povinné školní docházky, a proto zde nenajdeme standardní klasifikaci. Přesto ve všech třech přípravných třídách nalezneme propracovaný systém hodnocení, který odpovídá především programu Začít spolu (Step by Step). Jedná se zejména o: Sebehodnocení Tvorbu portfolia Hodnocení Závěrečné slovní hodnocení Sebehodnocení Je realizováno zejména ke konci bloku center aktivit, kdy se děti setkávají v kruhu a prezentují výsledek své práce, eventuelně práci celého týmu, ve kterém pracovaly. Hodnotí, zda se jim práce dařila či nikoliv a hledají příčiny případného neúspěchu. Odvedenou práci dětem hodnotí také ostatní spolužáci a nakonec i učitel. Ten je také v průběhu sebehodnocení motivuje okruhem otázek týkajících se daného tématu. Tvorba portfolia Hotové práce si děti po sebezhodnocení zařazují do své složky tzv. portfolia. Jedná se zejména o pracovní listy, vlastní kresby, záznamy z různých měření či pozorování. Zde se práce během celého školního roku hromadí a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte. Před založením práce do portfolia opatřuje učitel list datem vzniku, eventuelně i poznámkou, jak dítě pracovalo. Po ukončení tematického celku lze z portfolia vytřídit na základě volby dítěte některé práce a svázat je do vhodně výtvarně zpracované knihy, která je jakýmsi završením dlouhodobé práce dítěte a jeho úsilí. Hodnocení Hodnocení učitelem je realizováno průběžně a to zejména pečlivým pozorováním dítěte při řízené i volné činnosti. Na začátku roku třídní učitel pozoruje, jaké má dítě předpoklady, vlastnosti, znalosti, zájmy a motivaci. Jaké bude mít předpoklady k učení a individuální potřeby.

19 Průběžně si zaznamenává postřehy o dítěti, kde hodnotí zejména intelektovou úroveň dítěte, schopnost řešit problémy, kreativitu, sociální zralost, schopnost samostatné práce dle zadání a další kompetence vyplývající ze ŠVP pro přípravnou třídu. Orientuje se na splněné cíle a dítěti poskytuje vždy zpětnou vazbu. Učitel zajišťuje, aby systematickou součástí učení bylo tzv. průbežné hodnocení (řízená reflexe a sebereflexe, portfolio apod.), které směřuje k sebehodnocení a přebírání zodpovědnosti za vlastní učení. Každý den poskytuje třídní učitel také zpětnou vazbu zákonným zástupcům dítěte. Informuje je o průběhu dne, chování dítěte a o jeho pokrocích. V přípravné třídě C 2x ročně probíhají tzv. individuální konzultace, na které jsou pozváni jak rodiče, tak samotné dítě. Společně zde hodnotí pokrok za uplynulé období. Možnost vyjádřit se k dané problematice má jak učitel, tak rodič i dítě samotné. Společně pak navrhují další kroky k úspěšnému vzdělávání v přípravné třídě. Závěrečné slovní hodnocení Jednou ročně (zpravidla v měsíci červnu) vypracovává třídní učitel přípravné třídy širší slovní hodnocení ke každému dítěti, kde vyhodnocuje jeho vývoj a posun během celého školního roku. Hodnocení zahrnuje zejména témata spojená se sociálním začleněním a adaptabilitou dítěte do třídního prostředí, celkové chování dítěte, sebeobsluhu a jeho rozvoj ve všech okruzích, které jsou dány školním vzdělávacím programem přípravné třídy. Celé slovní hodnocení je laděno pozitivně s vyjádřením podpory při dalším překonávání překážek a dotáhnutí eventuelních nedostatků. Závěrečné slovní hodnocení se zpracovává k rukám zákonných zástupců dítěte, ředitelství školy a k založení do dokumentace žáka.(informace pedagog 1.tř.)

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA

5. 5 UMĚNÍ A KULTURA 5. 5 UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu. Kulturu,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010

Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Dodatek k ŠVP ze dne 25. srpna 2010 Strana 4: Zřizovatel školy telefon: + 420 556 400 886 fax: +420 556 720 402 Strana 5: Velikost a úplnost školy Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka ve dvou třídách

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně

7.7 UMĚNÍ A KULTURA Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně 7.7 UMĚNÍ A KULTURA 7.7.1 Hudební výchova (HV) Charakteristika předmětu 1. a 2. stupně Hudební výchova je zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. 5. ročníku

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Základní škola Louny, Školní 2426 zřizuje v souladu s 47 školského zákona přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více