ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY -,,Objevujeme svět pro život Identifikační údaje ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, IČO: Statutární zástupce Základní školy a mateřské školy Brno, nám. 28. října 22: Mgr. Ludmila Altmanová Ředitelka: Mgr. Ludmila Altmanová jmenována dekretem OŠ KÚ Jihomoravského kraje č.j. OŠ/3394/2001 ze dne s účinností od Zpracovatel ŠVP PV pro přípravné třídy: Hana Dufková, Mgr. Zdeňka Párová Fax: Web:

2 OSMEC ODPOVĚDNOST SAMOSTATNOST MULTIKULTURA ELÁN CÍLEVĚDOMOST OSMEC - vzdělávací program ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 Vzdělávací obsah realizovaný v přípravných třídách je součástí školního vzdělávacího programu a je zpracován za přípravné třídy zvlášť. Ve ŠVP ZŠ jsou uvedeny výstupy přípravného ročníku, ke kterým směřujeme. Obecná charakteristika školy Škola se nachází v centru Brna a specializuje se na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - se sociálním znevýhodněním. Podařilo se nám vytvořit a uvést do života komplexní výchovně vzdělávací program. Pilířem tohoto programu je idea školy s celodenním programem. Naše škola má připravenu nabídku pro všechny věkové kategorie dětí (dvě MŠ, tři přípravné ročníky, devět ročníků ZŠ, kurz pro získání základního vzdělání). Ve škole pracují asistenti pedagogů a školní poradenské pracoviště. Škola využívá dvě budovy. Podmínky vzdělávání v přípravných třídách Přípravné třídy C, D, E jsou prostorné, světlé, teplé, vybaveny variabilním nábytkem s potřebným hygienickým zázemím a jsou umístěny v přízemí areálu školní budovy. Prostředí je estetické, podnětné, stimulující a dostatečně umožňuje rozvíjet smysl pro krásu, pořádek a čistotu. Třídy D a E jsou nadprůměrně vybaveny materiálně, videotechnikou a pomůckami. Třída C, vzhledem ke svému pozdějšímu vzniku, je vybavena funkčním, ale provizorním nábytkem prozatímně zapůjčeným ze školní družiny a mateřské školy. Děti si své osobní věci ukládají na chodbě v uzamykatelných skříňkách. Třída D má šatnu u své třídy a samotný prostor pro výuku tvoří jedna velká místnost rozdělena dle metodiky programu Začít spolu do jednotlivých center aktivit.. Třída E je rozdělena na dvě části - učebnu a hernu. Od sebe jsou odděleny příčkou a širokým průchodem. Třída má i vlastní šatnu, kabinet, zázemí pro učitelku, asistentku a místo pro pomůcky. K dispozici mají děti pomůcky a

3 hračky pro rozvoj všech oblastí. Přípravné třídy využívají tělocvičnu ZŠ. WC pro děti je dostupné pro všechny přípravné třídy v přízemí školy. Dětem je poskytována pravidelná logopedická péče. Spolupráce s rodinou je každodenní, rodiče děti předávají učitelce a také je odvádí domů ze školy. Vše k řešení probíhá bezprostředně a na individuální úrovni. Rodičům je umožněn pobyt ve třídě společně s dítětem během vzdělávání po celé dopoledne a aktivní zapojení rodiče do výuky samotné. Spolupráce s rodinou navazuje v Edukativně stimulačních skupinách, které probíhají pravidelně každý čtvrtek ve třídě C, D i E. Ve třídách D a E spolupracují po celou vyučovací dobu pedagogičtí asistenti. Ve třídě C je vzhledem k nižšímu počtu dětí přítomen pouze kmenový pedagog. Asistenti pomáhají při komunikaci s dětmi, při jejich aklimatizaci na školní prostředí, usnadňují kontakt s rodiči dětí a pomáhají při individuální výchovné práci. Spolu s učitelkou připravují rozmanité příležitosti sbližování komunity se školou a rovněž se starají o to, aby se děti přímo ve škole setkávaly s prvky vlastní kultury (aktivity sdružení NZPZ - DROM, Pavlač, Fara, Dživipen, taneční kroužek, spolupráce s partnerskými ZŠ).. Organizace vzdělávání Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů (vyplněním přihlášky) a vyšetření Pedagogicko psychologické poradny (PPP Kohoutova 4, Brno) během celého předcházejícího školního roku. Největší počet dětí je přijat v době zápisu dětí do prvních tříd. Třídy D a E jsou naplňovány do počtu 18-ti dětí ve věkovém složení 5 7 let. Třída C byla zřízena při minimálním počtu sedmi dětí a doplněna žáky prvních ročníků s dodatečným odkladem školní docházky. Přípravný ročník navštěvují převážně děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí minoritních skupin obyvatel, kterým byl udělen odklad školní docházky nebo dodatečný odklad z důvodů sociální, komunikační a dalších dílčích nezralostí. Děti ve většině případů nenavštěvovaly mateřskou školu nebo velmi nepravidelně. Pedagogická strategie je založena na využívání silných stránek dítěte, na jeho zájmu a stylu učení (individuální pozorovací archy se vstupní diagnostikou), na práci s portfolii a spolupráci s rodinou. Charakteristika vzdělávacího programu K plnění výchovných a vzdělávacích úkolů je využíván vzdělávací program,,začít spolu (Step by step) pro předškolní vzdělávání. Program je rozpracován na základě znalosti úrovně dětí do třídního plánu práce. Ten zahrnuje témata vztahující se k ročnímu období, k aktuálním událostem v dané lokalitě a environmentální výchově. Organizační jednotkou je celé dopoledne. Vyučování je členěno do okruhů (bloků). Charakteristickým znakem je časté střídání rušných činností a klidné práce v centrech aktivit, náročnějších činností s méně náročnými,

4 uplatněním komunitního kruhu a hravých aktivit. Vyučovací bloky mají jasně stanovené cíle a obsah, úkoly jsou zadávány diferencovaně vzhledem k možnostem a schopnostem dětí. Organizace vyučování a struktura dne: Ranní kruh Společná práce - učení Práce v centrech aktivit Vycházka Hodnotící kruh Vzdělávací obsah Celoroční integrovaný vzdělávací projekt je schematický model vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Bloky projektu:,,objevujeme svět pro život 1. Jdeme do školy - moje rodina, škola, přípravný ročník, kamarádi, město ve kterém žiji 2. Co děláme celý den - povolání, peníze, ráno, v poledne a večer 3. Podzimní čas - počasí, moje tělo, moje zdraví, ovoce a zelenina 4. Vánoční čas - Mikuláš, pohádky, Vánoce, moje kniha 5. Zima, zima, zimička - zimní radovánky, zápis do 1. třídy, školní karneval 6. Jaro ťuká - jarní rostliny, Velikonoce, maminka má svátek, školní olympiáda 7. Mláďátka - domácí zvířátka, v ZOO, volně žijící zvířata, živá a neživá příroda 8. Děti a naše země - řeky, moře, rybník, Den dětí, planeta Země

5 Každý blok obsahuje cíl a očekávaný výstup z oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Vzdělávací cíle Rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku a k jeho práci, k rodině, přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství. Rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým v souladu s všelidskými hodnotami pro generaci 3. tisíciletí, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným, základy pro zdravý život, význam životního prostředí pro život člověka a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Průběžné vzdělávací cíle Týkají se oblastí práv dětí, sebeobsluhy, hygieny, socializace, sebepojetí, citů, vůle, chování, pěstování morálních a společenských hodnot, směřuje se k nim denně. Snažíme se budovat základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21. století. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Oceňujeme a podněcujeme rozvoj těch charakteristických rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné. Patří k nim zejména: schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat schopnost kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost schopnost rozpoznávat problémy a řešit je představivost a tvořivost

6 zájem o odpovědnost vůči společenství, obcí, zemi a prostředí, ve kterém žijeme Okruhy základních poznatků s nimiž by se děti měly setkat: Výběr : je plně realizovatelný v podmínkách naší školy, tříd a je zabudován do bloků celoročního projektu,,objevujeme svět pro život. Dítě a jeho tělo části, smysly a funkce zdravé životní návyky - pohybové činnosti, zdravá výživa, hygiena ochrana osobního zdraví - čistota, zdraví,ochrana před škodlivými látkami bezpečí - úrazy, nebezpečí při hrách a činnostech sebeobsluha - hygiena, stolování,oblékání, úklid věci kolem nás - předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, náčiní a nářadí Dítě a jeho psychika dorozumívání mezi lidmi - řeč, slova, věty, zvuky, gesta, písmena, čísla,symboly sdělování - divadlo, TV, knížky, výstavy předměty a jejich vlastnosti - velikost, barva, tvar, chuť, vůně, zvuky číselné a matematické pojmy - číselná řada, číslice, zákl. geometr. tvary, množství elementární časové pojmy, souvislosti - dnes, včera, večer, ráno, roční období lidé a jejich vlastnosti - city, schopnosti, různost lidí já - osobnost Dítě a ten druhý

7 vztahy mezi lidmi - kamarádství, cizí lidé, ochrana osobního bezpečí rodina - vazby v rodině, široká rodina, vztahy mezi prarodiči x rodiči škola - přípravný ročník: prostředí, vztahy mezi dětmi x mezi dospělými pravidla vzájemného chování - doma, ve škole, na veřejnosti Dítě a společnost pravidla vzájemného styku - spolupráce, ohleduplnost, slušnost, tolerance pracovní činnosti a role - nástroje, zaměstnání, pomůcky, předměty kultura a umění - kultura prostředí, zvyky, tradice, svět hudby, jak se lidé baví, naše vlast, multikultura Dítě a svět prostředí - domova, školní, okolí domova, město, příroda živá a neživá, doprava, lékař, změny v přírodě, životní prostředí a jeho ochrana, co je nebezpečné rozmanitost přírody a jeho světa - hory, řeky, světadíly, vesmír

8 Výstupy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura komunikační a slohová - správně vyslovovat, ovládach dech, tempo i intonaci řeči - domluvit se slovy, porozumět slyšenému - učit se nová slova a aktivně je používat, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách - sledovat a vyprávět příběh, pohádku Přípravná třída/ žák - částečně používá všechny jazykové roviny v praxi - pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno, předměty denního použití - naslouchá druhým dětem i dospělým - vede dialog a vyjadřuje svoje pocity i myšlenky - jednoduchou formou slovně hodnotí - naučí se zpaměti krátké texty a reprodukuje je - rozliší a vnímá význam jednoduchých obrázkových symbolů - orientuje se na ploše a v řádku - adekvátně pracuje s knihou Učivo: pojmové učení: spojení slova s obrázkem, základní pravidla komunikace, sdělování vlastních pocitů, komunikační žánry: pozdrav, omluva, grafomotorické cviky k uvolňování ruky, správné držení tužky.

9 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura jazyková výchova - vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat - domluvit se slovy a porozumět slyšenému - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - sluchově rozliší počáteční a koncové hlásky ve slovech - pozná některá tiskací písmena (svoje jméno), sestaví slovo podle vzoru - používá aktivně nová slova - utvoří jednoduchý rým - orientuje se v některých nadřazených pojmech - orientuje se v knihách a encyklopediích - projevuje zájem o čtený text - dostatečná pozornost při poslechu textů Učivo: gymnastika mluvidel, rozvoj řečových schopností, sluchové rozlišení počátečních a koncových hlásek, tiskací písmena, složení svého jména.

10 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura literární výchova - domluvit se slovy a porozumět slyšenému - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat ho) - sledovat očima zleva doprava - poznat některá písmena číslice, popř. slova - projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, divadlo - naučí se zpaměti krátké texty - tvoří jednoduché věty k obrázkům - projevuje zájem o knížky a umí s nimi adekvátně pracovat - je seznámeno s prostředím knihovny - vyjádří svoji představu o příběhu - chápou vtip a přirozený humor - orientuje se na ploše a v řádku - soustředěně naslouchá četbě - projevuje zájem o divadelní představení Učivo: přednes říkanek, rozpočítadel, vyprávění podle obrázků, skládání a doplňování obrázků, dramatizace, správná manipulace s knihou.

11 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika - záměrně se soustředit a udržet pozornost dokončení činnosti - chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat - má vytvořenou prvotní představu o čísle - třídí předměty podle určené vlastnosti a porovnává soubory - vytvoří logickou řadu a odhaduje množství - používá čísla 1-5 k vyjádření počtu a pořadí - doplňuje vzestupně čísla má povědomí o číselné řadě do 10-ti - orientuje se v prostoru - pozná základní geometrické tvary - zvládá P-L orientaci Učivo: čísla 1,2,3,4,5; třídění podle velikosti, barvy, porovnávání: více-méně, větší menší, těžší lehčí, vyhledávání stejných dvojic, vyjádření počtu a pořadí čísel 1-5, číselná řada 1-5, nahoře, dole, vlevo, vpravo, trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník.

12 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informatika - vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - ovládá základní práci s interaktivní tabulí - má povědomí o moderní technice (PC, interakt. tabule, magnetofon, TV, telefon, DVD) Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost Vzdělávací obor: Prvouka - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i prostředí - navazovat kontakty s dospělým a komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho - orientovat se bezpečně ve známém prostředí - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý (svět lidí, přírody) - zná nejbližší členy své rodiny - zná svoje jméno, adresu a město, ve kterém žije - je seznámeno s využitím živé přírody - bezpečně se pohybuje při cestě do školy, v průběhu vycházek i doma - orientuje se v čase (roční období, dny v týdnu, časoprostorové vztahy) - vnímá svět lidí, jeho různorodost a multikulturu, svět živé i neživé přírody - má povědomí o významu životního prostředí a jeho ochraně, dbá o pořádek a čistotu ve svém okolí - umí pojmenovat části těla a některé orgány, má povědomí o těle a jeho vývoji - má povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí

13 Učivo: jméno, přijmení, adresa, naše město, bezpečná cesta do školy, orientace v budově školy, moje rodina, ráno, poledne, večer, roční období, proměny v přírodě, rostliny, zvířata kolem nás, ochrana životního prostředí, hromadné dopravní prostředky, bezpečné chování v silničním provozu, ochrana obyvatel při mimořádných událostech. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost Vzdělávací obor: Vlastivěda - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí - mít pověomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných prakt. ukázek v okolí dítěte - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný - mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka - mít povědomí o existencí různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru - orientuje se bezpečně ve známé prostředí a svém okolí - má osvojeny základní poznatky o svém nejbližším prostředí, městě a své vlasti, ve které žije - má povědomí o existenci různých národů, kultur a zemí, planetě Zemi a vesmíru - orientuje se v základních geografických pojmech (vodní toky, krajina a její prvky, seznámení s mapou) - je seznámeno s ochranou a péčí o životního prostředí - zná základní symboly státnosti (vlajka, hymna, st. znak, prezident)

14 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodověda - mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu prakt. zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný - má povědomí o živé a neživé přírodě, pozoruje - zná základní druhy živočichů, jejich životní prostředí a elementární charakteristiku - má povědomí o různých druzích rostlin, stromů, jejich využití a ochraně - vnímá změny v přírodě vzhledem k ročním obdobím - ovládá základní pojmy týkající se biologie člověka, jeho vývoje a zdraví - rozlišuje základní prvky neživé přírody (kámen, hlína, písek, voda) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova - vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii - zapamatovat si různé zvuky běžně užívaných předmětů, zvířat a událostí, melodii, zvuky hudebních nástrojů, jednoduché taneční kroky, krátký rytmický celek, pořadí cviků nebo úkonů - zpívá písně samostatně, společně s učitelem i dětmi - vytleská rytmus říkadel - vyjádří doprovod k písním, říkadlům na dětské hudební nástroje - vyjádří pohybem rytmus a improvizuje na melodii - rozliší zvuky kolem sebe a tóny - pojmenuje některé hudební nástroje - napodobí jednoduché taneční variace

15 - má povědomí o základních hudebních žánrech Učivo: dechová a hlasová cvičení, hlasová hygiena, nácvik 5 písní, hudebně pohybové hry, rytmizace a vytleskávání slov a říkadel, doprovod na jednoduché hudební nástroje z Orffova instrumentáře, hudebně pohybové hry, improvizace na romskou hudbu, zvuk, tón, kvalita tónů: hluboký, vysoký, hudební nástroje: klavír, housle, buben. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova - ovládat koordinaci oko-ruka, zvládnout jemnou motoriku - zacházet s výtvarnými pomůckami, materiály a nástroji - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých výtvarných činnostech, myslet kreativně - rozeznává základní barvy a některé doplňkové barvy - zachycuje skutečnosti ze svého okolí - vyjadřuje svoji představivost a fantazii v tvořivých výtvarných činnostech - ovládá koordinaci oka a ruky, zvládá jemnou motoriku - používá správný úchop kreslicího náčiní - seznamuje se s vlastnostmi modelovací hmoty - umí adekvátně nachystat a uklidit své pracovní místo - seznamuje se a k tvorbě využívá různorodý materiál (papír, látku, přírodniny, dřevo atd.) - správně používá nůžky, lepidlo, vodové a temperové barvy, tuš atd.

16 Učivo: základní a doplňkové barvy, hry s barvou, výtvarné vyjádření okolního světa na základě vlastních prožitků, modelování:hnětení, válení, stlačování, vytahování, tvarování, kulička, váleček, základní technické dovednosti s jednoduchými nástroji při práci s modelovací hmotou, rozvoj jemné motoriky a grafomotorické dovednosti, základní technické dovednosti při práci s výtvarnými pomůckami i materiálem, rozvoj fantazie a představivosti ve výtvarném projevu. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturněhygienické a zdravotně-preventivní návyky - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony - používá jednoduché pracovní nástroje - pracuje s různými druhy materiálů - skládá stavebnice, manipuluje s částmi celku (analýza x syntéza) - pečuje o rostliny - seznamuje se s pravidly stolování - umí se samostatně obléknout a svléknout - zvládá úklid svého pracovního místa Učivo: bezpečné zacházení s jednoduchými pracovními nástroji(nůžky, špejle), práce s drobným materiálem: papír, přírodniny, korálky, špejle, práce s modelovací hmotou a pískem, tvořivá, činnost: trhání, skládání, stříhání, lepení, obkreslování, mačkání, navlékání, hnětení, válení, stlačování, vytahování, sestavování modelů z LEGA, SEKA, PUZZLE, vývojová stádia: květina, živočich, člověk, péče o květiny ve třídě, objevy a pokusy, kultura stolování, dodržování pitného režimu.

17 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací oblast: Tělesná výchova - zachovávat správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru - ovládat dechové svalstvo a sladit pohyb se zpěvem - ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku - zvlíádat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturněhygienické a zdravotně-preventivní návyky - pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem - dbá o ochranu zdraví a bezpečí - snaží se o správné držení těla - zvládá základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci - zúčastňuje se pohybových her - má elementární znalosti v oblasti zdraví, pohybu, sportu - dbá na základní pravidla bezpečnosti - reaguje na domluvené pokyny a pravidla - využívá k činnostem všech smyslů - má povědomí o významu aktivního pohybu a zdravém životním stylu - bezpečně používá základní tělocvičné nářadí a náčiní - zvládá jednoduché hudebně-pohybové hry a dokáže je samostatně využít - umí pojmenovat části těla a některé orgány, má povědomí o těle a jeho vývoji Učivo: ochrana zdraví, pitný režim,vhodné oblečení a obutí pro pohybové aktivity, správné držení těla, zdravotní cviky, základy jógy, dechová cvičení, průpravné činnosti s míčem, švihadlem, základy atletiky: běh, skok, výskok, hod míčem, vyjádření melodie a rytmu pohybem, pohybové hry a soutěže s různým zaměřením, spolupráce při hrách, význam pohybu a sportu pro zdraví, zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech v prostoru školy i při pobytu v přírodě, smluvené povely a signály.

18 Evaluační systém Přípravná třída nespadá do povinné školní docházky, a proto zde nenajdeme standardní klasifikaci. Přesto ve všech třech přípravných třídách nalezneme propracovaný systém hodnocení, který odpovídá především programu Začít spolu (Step by Step). Jedná se zejména o: Sebehodnocení Tvorbu portfolia Hodnocení Závěrečné slovní hodnocení Sebehodnocení Je realizováno zejména ke konci bloku center aktivit, kdy se děti setkávají v kruhu a prezentují výsledek své práce, eventuelně práci celého týmu, ve kterém pracovaly. Hodnotí, zda se jim práce dařila či nikoliv a hledají příčiny případného neúspěchu. Odvedenou práci dětem hodnotí také ostatní spolužáci a nakonec i učitel. Ten je také v průběhu sebehodnocení motivuje okruhem otázek týkajících se daného tématu. Tvorba portfolia Hotové práce si děti po sebezhodnocení zařazují do své složky tzv. portfolia. Jedná se zejména o pracovní listy, vlastní kresby, záznamy z různých měření či pozorování. Zde se práce během celého školního roku hromadí a rodič či učitel se mohou kdykoli podívat na pokroky dítěte. Před založením práce do portfolia opatřuje učitel list datem vzniku, eventuelně i poznámkou, jak dítě pracovalo. Po ukončení tematického celku lze z portfolia vytřídit na základě volby dítěte některé práce a svázat je do vhodně výtvarně zpracované knihy, která je jakýmsi završením dlouhodobé práce dítěte a jeho úsilí. Hodnocení Hodnocení učitelem je realizováno průběžně a to zejména pečlivým pozorováním dítěte při řízené i volné činnosti. Na začátku roku třídní učitel pozoruje, jaké má dítě předpoklady, vlastnosti, znalosti, zájmy a motivaci. Jaké bude mít předpoklady k učení a individuální potřeby.

19 Průběžně si zaznamenává postřehy o dítěti, kde hodnotí zejména intelektovou úroveň dítěte, schopnost řešit problémy, kreativitu, sociální zralost, schopnost samostatné práce dle zadání a další kompetence vyplývající ze ŠVP pro přípravnou třídu. Orientuje se na splněné cíle a dítěti poskytuje vždy zpětnou vazbu. Učitel zajišťuje, aby systematickou součástí učení bylo tzv. průbežné hodnocení (řízená reflexe a sebereflexe, portfolio apod.), které směřuje k sebehodnocení a přebírání zodpovědnosti za vlastní učení. Každý den poskytuje třídní učitel také zpětnou vazbu zákonným zástupcům dítěte. Informuje je o průběhu dne, chování dítěte a o jeho pokrocích. V přípravné třídě C 2x ročně probíhají tzv. individuální konzultace, na které jsou pozváni jak rodiče, tak samotné dítě. Společně zde hodnotí pokrok za uplynulé období. Možnost vyjádřit se k dané problematice má jak učitel, tak rodič i dítě samotné. Společně pak navrhují další kroky k úspěšnému vzdělávání v přípravné třídě. Závěrečné slovní hodnocení Jednou ročně (zpravidla v měsíci červnu) vypracovává třídní učitel přípravné třídy širší slovní hodnocení ke každému dítěti, kde vyhodnocuje jeho vývoj a posun během celého školního roku. Hodnocení zahrnuje zejména témata spojená se sociálním začleněním a adaptabilitou dítěte do třídního prostředí, celkové chování dítěte, sebeobsluhu a jeho rozvoj ve všech okruzích, které jsou dány školním vzdělávacím programem přípravné třídy. Celé slovní hodnocení je laděno pozitivně s vyjádřením podpory při dalším překonávání překážek a dotáhnutí eventuelních nedostatků. Závěrečné slovní hodnocení se zpracovává k rukám zákonných zástupců dítěte, ředitelství školy a k založení do dokumentace žáka.(informace pedagog 1.tř.)

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova, 1. a 2. období Charakteristika předmětu Je realizován jako povinný předmět ve všech ročnících po jedné hodině týdně.

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více