Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: ŠVP Myšlení je hra Údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 228, Velké Heraltice Ředitelka školy: Mgr. Melanie Pustějovská IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Obecní úřad Opavská Velké Heraltice Kontakty: telefon: web: Mgr. Melanie Pustějovská ředitelka školy ŠVP projednán Školskou radou dne Platnost dokumentu od Základní dokument vydán dne Čj. ZŠ VH 122/2013 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Areál školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči žáků, se školskou radou, místními partnery, PPP a jinými institucemi ŠKOLNÍ DRUŽINA HISTORIE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Co chceme a kam směřujeme Priority školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Projekty Realizace obsahu tematických okruhů průřezového tématu projektem UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PODLE RVP Učební plán pro 1. stupeň Učební plán pro 2. stupeň PROFIL ŽÁKA PROFIL ŽÁKA PÁTÉ TŘÍDY PROFIL ŽÁKA DEVÁTÉ TŘÍDY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví

4 Člověk a svět práce Pracovní činnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY RUSKÁ KONVERZACE PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA EKOLOGICKÁ VÝCHOVA INFORMATIKA NÁBOŽENSTVÍ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ TŘÍDA TŘÍDA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VIZE ŠKOLY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ PŘÍLOHY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY EKONOMICKÉ, MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY Cíle výchovně vzdělávací činnosti Formy vzdělání Obsah vzdělávacího programu školní družiny OBSAH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Tematické celky BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Hygienické a bezpečnostní podmínky Psychosociální podmínky a režim dne SPOLUPRÁCE S RODIČI PLÁNOVANÉ ZÁMĚRY ZÁVĚR

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme školou s postupným ročníkem. Naše škola vzdělává 179 žáků, plánovaná kapacita je 250 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících v jedné třídě. Jsme tedy úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělávání. Součástí školy jsou: 1) školní družina, kterou navštěvuje 53 dětí. Kapacita školní družiny je 60 dětí. 2) výdejna stravy (strava dovážena ze školní jídelny Neplachovice) 3) dvě mateřské školy ve Velkých Heralticích a v Sádku, s kapacitou 77 dětí Areál školy Celý školní areál leží na okraji vesnice. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Školu tvoří dvě budovy hlavní a školní družina s výdejnou stravy. Základní škola je provozována ve dvoupatrové budově. Dovnitř můžeme vstoupit třemi vchody. Kromě hlavního vchodu ještě bočním, který nás po schodišti dovede do prostor tělocvičny. Dalším bočním vchodem vejdeme rovnou do přízemí a odtud vlevo do prostor šaten. K dispozici je 16 učeben, 8 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, která funguje zároveň jako kmenová třída, dále výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílen spojené s keramickou dílnou, počítačů a knihovny, která je upravená k výuce literární výchovy a aktuálně reaguje na čtenářské zájmy a potřeby žáků. Dále je k dispozici cvičná kuchyň. S rostoucím zájmem o ŠD byla otevřena dvě oddělení, jsou k dispozici dvě herny a nová učebna s hrami na xbox. K výuce tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu, která se nachází v hlavní budově a je bohatě využívána v podvečerních a večerních hodinách i veřejností. Pokud je příznivé počasí, výuka tělesné výchovy probíhá na školním hřišti, které tvoří atletická dráha a sektor pro skok daleký. Dále je k dispozici víceúčelové hřiště, které je využíváno zejména k míčovým hrám. Tohoto hřiště, i travnatou plochu kolem, využívají děti i k trávení volna v době velké přestávky a po vyučování také děti ze školní družiny. Vedle víceúčelového hřiště mohou žáci v hodinách tělesné výchovy nebo ve svém vlastním volnu využívat nově nainstalované posilovací prvky. Na vzhledu školy se velkou měrou podílejí i samotní žáci. Prostory chodeb a tříd si sami pod odborným vedením učitelek výtvarné výchovy zdobí výjevy z pohádek, bájí a vlastní literární činností. Na schodišti v mezipatrech se nachází panely s fotografiemi ze života školy. Na prvním stupni je chodba vybavena hracím koutkem, ve kterém mohou žáci trávit přestávky. V 1. patře školy je umístěn nápojový automat. Všichni vyučující sdílejí společně prostor sborovny Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, její statutární zástupce, 10 učitelů a dvě vychovatelky. Ve škole pracuje výchovný poradce, který je zároveň školním metodikem prevence a metodik ICT, který absolvoval studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. 5

6 Charakteristika žáků Naši školu navštěvují jak žáci z Velkých Heraltic, tak i z blízkého okolí. Tito žáci dojíždějí do školy autobusem, a to z Malých Heraltic, Košetic, Tábora, Sádku, dále ze Svobodných Heřmanic (spádová škola Svobodné Heřmanice 1. stupeň), Jamnice (spádová škola Stěbořice) a z Horního Benešova (spádová škola Horní Benešov). Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Tito žáci jsou doučováni pod dohledem odborně proškolených učitelek dyslektické asistentky. Od 6. ročníku jsou žáci plně integrovaní. Na základě vyšetření PPP a SPC pracují všechny děti se SPU podle IVP, pravidelně jsou prováděny kontroly a plnění IVP. Naším cílem je, aby se všichni mohli v budoucnu co nejsamostatněji zapojit do pracovního poměru, chceme je vést ke zvládání potřebných znalostí i dovedností nutných pro další vzdělávání. Vyučující podporují také žáky nadané a žáky se specifickými zájmy. Mají možnost projevit talent při plnění individuálních úkolů. Rozvoj zájmů podporuje i nabídka kroužků Dlouhodobé projekty Pravidelně každým rokem pořádáme několik projektů. Jedná se o projekty v rámci environmentálního vzdělávání Den Země, projekty mediální výchovy KNIHA, projekty zaměřené na volbu povolání, projekty pro plnění Minimálního preventivního programu, projekty na spolupráci s rodiči žáků Vánoce, Brouči jdou spát, Velikonoce. Podle zájmu chceme každý rok pořádat lyžařský výcvikový kurz pro žáky a 7.ročníku a co druhý rok celoškolní projekt Žijeme na planetě Zemi. Budeme pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou v Polsku Pavlovičky, Gosciecin Spolupráce s rodiči žáků, se školskou radou, místními partnery, PPP a jinými institucemi Spolupráce s rodiči se nadále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří, v době projektů s dílnami připravenými pro děti i jejich rodiče. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím školního časopisu, příspěvků do obecního zpravodaje, webových stránek školy a výzdobou ve škole. Při ZŠ je zřízena školská rada, která má šest členů dva pedagogové, dva zastupitelé a dva rodiče. Ta vykonává svoji činnost od Se školou velmi úzce spolupracuje SRPDŠ. Každá třída má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. Sama ZŠ každoročně zjišťuje názory rodičů na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou dotazníků. Výbor sdružení zve na své schůzky i zástupce vedení školy. Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP, SPC a OSPOD v Opavě, s Policií ČR a se sociální komisí při OÚ ve Velkých Heralticích. 6

7 2.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je základem řízení výchovy mimo vyučování. ŠD proto není volným pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním úkolem i cílem se stává zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době po vyučování. Klade si i za cíl, mimo výchovně vzdělávací činnosti, plnit i funkci sociální ( tzn. dohled nad žáky). Žáci jsou vedeni k uvědomělé organizaci svého volného času. Činnosti školní družiny Svou funkci mimo školní vyučování naplňuje ŠD činnostmi řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici: a) Činnosti odpočinkové Jejich cílem je odstranit únavu žáků, plní psychohygienické poslání. Do denního režimu bývají vřazeny během dne dle potřeby. Vždy jsou ale uplatněny po obědě. Tuto funkci přináší i klidové hry, či jiné zájmové činnosti, poslechové činnosti, dětská videotéka apod. b) Činnosti rekreační Kladou za cíl relaxaci po soustředění ve vyučování a regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny mohou být hry řízené i spontánní. Většinou se jedná o sezónní hry (sáňkování, hry v přírodě, pohybové hry v tělocvičně a na školním hřišti). c) Činnosti zájmové Jsou uplatňovány formou hry a odpočinku. Snaží se rozvíjet osobnost žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince. Řazeny mohou být jako činnosti kolektivní nebo individuální. pracovně zájmové činnosti ( práce s přírodninami, s textilem, práce s netradičními materiály, konstruktivní činnosti, základy šití a pletení,...) výtvarně zájmové činnosti ( kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou, koláže, netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD,...) přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě, ochrana životního prostředí- praktické činnosti, botanické pokusy, sběr kaštanů, žaludů,...) hudebně zájmové činnosti ( poslech hudby i její reprodukce, hudebně pohybové činnosti, volný tanec ) sportovní zájmové činnosti ( sportovní hry v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,...) společenskovědní zájmové činnosti ( osvojování základních společenských pravidel, prohlížení a četba literatury, práce s internetem,...) d) Příprava na vyučování Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mívá většinou tyto formy vypracování domácích úkolů ( pouze s písemným souhlasem rodičů) zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech Školní družina pro dojíždějící žáky Dojíždějícím žákům ze Svobodných Heřmanic (i z 2. stupně) je umožněno do odjezdu jejich autobusu pobývat ve ŠD. Mohou tak trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas. Žáci si zde mohou číst, vypracovávat domácí úkoly, hrát stolní a didaktické hry, malovat, vyrábět, povídat si apod. 7

8 2.3. HISTORIE ŠKOLY Po válce Školní budovy v jednotlivých obcích našeho obvodu nebyly v dobrém stavu. Nejdříve dali školní budovu do pořádku Košetičtí občané. Vyčistili ji, vylíčili a vyučování začalo jaksepatří - 1. září Dětí byla plná třída i učitele měli výborného. Byl jím Lubomír Březina, který pocházel z Beskyd. Také táborští neotáleli. Po vyčištění školy převzal správu školy 24. srpna 1945 opavský rodák, definitivní učitel Antonín Žídek, který zahájil vyučování 3. září Vyučování ztěžoval nedostatek učebnic a učebních pomůcek. Ve Velkých Heralticích se začalo učit 14. září v budově bývalé německé školy čp V den zahájení vyučování se 46 žákům představila učitelka Zita Kolomazníková. Nezůstala dlouho sama. 19. října byl pověřen správou školy učitel František Bjalek, který byl dekretem ze dne 12. listopadu 1945 ustanoven zatímním řídícím učitelem školy ve Velkých Heralticích. Po otevření měšťanské školy se počet dětí snížil a Zita Kolomazníková přechází na měšťanskou školu. V Malých Heralticích si museli na učitelku počkat. Teprve dekretem ze dne 19. ledna 1946 byla ustanovena na jednotřídní školu zatímní řídící učitelka Libuše Matoušková. Vyučování začalo 4. února se 13 dětmi. V Sádku se začalo vyučovat teprve 4. března Do té doby neměli učitele. Prvním poválečným učitelem byl Pavel Odehnal. 12. listopadu 1945 byla otevřena měšťanská škola ve Velkých Heralticích. Byla umístěna v bývalém klášteře Chudých sester sv. Františka vedle kostela. Správou této školy byl pověřen odborný učitel Antonín Košenda.,; A tak naše školy zaplavily děti. Byly to těžké začátky. Všechno muselo začít znovu. Od okresního osvětového inspektorátu obdržela heraltická škola filmovou promítačku na úzký film společně s radiopřijímačem. Tyto přístroje sloužily k výuce žáků i veřejnosti. Snad tady se traduje vřelý vztah správce školy Františka Bjalka k filmu a filmové projekci, který okamžitě pochopil účinnost filmu ve výchovné činnosti. Jednotný školský systém platí pro všechny děti do 15 let. Součástí se stává i mateřská škola. Jednotná škola byla tedy členěna na mateřskou školu, národní školu a střední školu. Tímto zákonem zanikla měšťanská škola. Nahradila ji škola střední. Jednotný školský systém byl dále upevněn novým školským zákonem o školské soustavě a vzdělání učitelů ze dne 24. dubna Touto reformou byly zřízeny osmileté střední školy. V roce 1959 vznikla základní devítiletá škola, na kterou pak navazovaly střední školy a odborná učiliště. Bylo přikročeno k revoluční přestavbě školství. Uskutečňuje se spojení školy se životem a výrobní praxí. Je to období, ve kterém uzavírají školy patronátní smlouvy s výrobními podniky. Tak např. Malé Heraltice s havíři Dolu Trojice, Velké Heraltice s Vítkovickými železárnami, Košetice s Masným průmyslem atd. Pracující pomáhají zřizovat školní dílny, jako např. ve Velkých Heralticích prostřednictvím učitele Pustějovského dodal n.p. Tatra školní dílně mnoho druhů nástrojů a nářadí, umožnil žákům exkurzi v jeho závodě. Vycházející žáci přímo na místě viděli prostředí dílen a skutečnou práci dělníků. Podobná situace byla i v zemědělství. Samotní učitelé nabízeli svoji pomoc, např. při výmlatu sběru makovic, jednocení řepy, ředitel školy Evžen Martiňák byl dlouhá léta pokladníkem JZD. Podzimní měsíce si již nedovedli představit bez bramborových brigád ve Velkých Heralticích, Sádku, Košeticích, Táboru a jinde. Seznamovali žáky se vším novým v zemědělství, od nových strojů přes exkurze až po nové odrůdy zeleniny, které se pěstovaly na školní zahradě, ošetřování ovocných stromů, pěstování léčivých bylin, které byly často zdrojem 8

9 reptání dětí. Ono při sběru heřmánku bolí záda a při sběru kozlíku zábly ruce, ale kdo nepotřebuje heřmánek a kozlíkové kapky? V roce 1976 vstupuje v platnost nová Československá výchovně vzdělávací soustava. Je zatím nejradikálnější přeměnou školství. Mění se nejen obsah výuky, ale především metody a formy práce. Důraz se klade na logické myšlení, na samostatnou a skupinovou práci, práci s odbornou literaturou, hledání příčin a souvislostí. Všichni učitelé prošli proškolením. Mezi základní a mateřskou školou je velmi úzká spolupráce, do které je zapojen i dětský lékař. Základní škola má 8 ročníků. Každý žák základní školy přechází do některého ze tří proudů středních škol: gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště. Čtyřleté studium na střední škole je ukončeno maturitou žák získá úplné středoškolské vzdělání, v kratším studiu získává neúplné středoškolské vzdělání. Je to systém otevřený, na sebe navazující, který si každý může doplnit dalším studiem až po absolvování vysoké školy. Již od roku 1945 se hovořilo o nutnosti výstavby nové školy. Po dlouhých letech jsme se jí dočkali. Jednotřídní škola v Košeticích byla zrušena již v roce 1961, v Malých Heralticích, Táboru a Sádku s otevřením nové školy k , kamenecká škola k Ještě jedna zvláštnost: od roku 1951 do roku 1956 byly žáky zdejší školy řecké děti. S nimi zde byli i řečtí učitelé a vychovatelé. Děti byly ubytovány v heraltickém zámku. Po válce se učilo ve třech budovách. Hlavní budova byla z bývalého kláštera u kostela. Zdivo bylo chladné, vlhké, sociální zařízení mimo školu naprosto nevyhovující, třídy málo prosvětlené, s malým lokálním topením. Nyní sídlí v budově Policie ČR. Druhá budova čp. 110 stála u hlavní cesty. Třídy byly prostorné. V budově byl až do roku 1961 byt ředitele školy. Po jeho odstěhování se z bytu stala pracovna chemie a fyziky a cvičná kuchyně. Dnes má v budově sídlo firma Harmonie a z části slouží budova jako ubytovna. Třetí budova byla vedle obchodu dnes je v ní kadeřnictví, zelenina a papírnictví. V této budově byly třídy malé, v 1. poschodí i rizikové, vzhledem k nosnosti stropu. Byl tam i byt pro svobodné učitelky. Školní zahrada byla za budovou čp. 110 a u kostela. Svého času měla škola i školní pozemek za kulturním domem. Pěstovala se zelenina a léčivé byliny. Tělocvična byla mimo školu ve staré Sokolovně vedle Obecního úřadu. Nová škola přinesla úplně jiné podmínky. Je za vesnicí, je zde klid. Třídy prostorné s kapacitou pro 36 dětí, prosluněné, teplé. Široké chodby, praktické šatny, odborná učebna chemie a fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílna pro kovo i dřevovýrobu, cvičná kuchyně s jídelničkou. Pyšnit se můžeme také velmi prostornou tělocvičnou. Součástí školy je i budova školní družiny. 9

10 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření školy Co chceme a kam směřujeme - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě - zavádíme do výuky efektivní metody (např. skupinové nebo projektové vyučování), kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - posilujeme výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický - vedeme žáky k uvědomělejšímu výběru a sebehodnocení při volbě povolání - vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů - vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel soužití mezi lidmi, aby se učili odpovědnosti - což je zásadní ctnost demokratického člověka, také vytváření morálních a etických hodnot - podporujeme rozvoj estetické výchovy a zájmových činností - chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Priority školy 1. Příprava žáků pro život 2. Komunikace 3. Strategie učení 4. Integrace žáků se specifickými potřebami 5. Zájmová činnost 10

11 Priority školy Cíl: Příprava žáka pro život Komunikace Strategie učení Integrace žáků se specifickými potřebami Zájmová činnost Charakteristika cíle všeobecné vzdělání příprava na studium na jiné škole adaptace žáka při přechodu z jiné školy nabyté vědomosti odpovídají hodnocení morální a etická výchova, hodnotový systém škola bez drog vedení žáků k dodržování pravidel a odpovědnosti výchova k uvědomělé kázni vztah k přírodě prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písmeně, výtvarnými prostředky, technickými prostředky) dodržování etiky komunikace, umění naslouchat sebepoznání jako základ vztahu s jinými práce v týmu jasná pravidla pro soužití ve škole atmosféra demokracie a přátelství tolerance spolupráce s rodiči učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě využití skupinového a projektového vyučování práce s přiměřeným učivem učí se logicky myslet sebehodnocení a sebekritika volba povolání prezentace vlastních výsledků tvořivost účast na organizaci vzdělávání řešení problémů osvojování základních pracovních dovedností a návyků individuální přístup k dětem náprava SPU práce s nadanými dětmi otevřenost a tolerance, rozvoj schopnosti empatie solidarita s druhými multikulturní výchova aktivní rozvoj fyzických a duševních schopností žáků estetický rozvoj organizace denního režimu ve prospěch žáků prevence kouření a drog reprezentace školy spolupráce s médii 11

12 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Hlavní a dílčí cíle školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání má žákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Instituce poskytující základní vzdělání mají podle RVP tyto cíle (KOMPETENCE): 1) umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení (KOMPETENCE K UČENÍ) 2) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 3) vést žáky k všestranné a účinné komunikaci (KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ) 4) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ) Co to například znamená v ZŠ a MŠ Velké Heraltice - v učení je kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - učit žáky třídit informace, rozlišit podstatné od méně podstatného - motivace pro celoživotní učení (ztráta zaměstnání) - řešení úkolů z praxe (ze života) - uvádět možnost studia i práce v zahraničí - hodnotit za to, co žák zvládá a ne to, co neumí, vést k sebehodnocení0 - vytvářet pozitivní vztah k informačním zdrojům (encyklopedie) pramenící s pochopením pro jejich praktický život - účast na různých soutěžích a olympiádách - učitel připravuje vyučování tak, aby žák hledal různá řešení, řešil netradiční problémové úlohy a dokázal své řešení obhájit - ve vhodných oblastech vzdělávání využívat netradiční úlohy (Scio, matematický Klokan, Pythagoriáda, přírodovědný klokan) - žák se zapojuje do soutěží, do problémů školního života; - využívat praktických aplikací získaných poznatků - zadávání zajímavých úkolů, řešení úkolů z praxe - učit žáky třídit informace, rozlišit podstatné od méně podstatného - využití projektových dnů k logickému řešení problémů - žáci si připravují různé aktivity pro své spolužáky (Heraltické bludiště, dopravní výchova, soutěže) - učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci - se spolužákem, s dospělým ve škole i mimo školu; - učíme žáka obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných - podpora komunikace s jinými školami - rozvíjet komunikace nejen v mateřském, ale i v cizích jazycích - učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc při učení; - žák prokáže schopnost střídat role ve skupině; - žák prezentuje řešený projekt, svou dovednost, schopnost respektovat dohodnutá pravidla chování, na jejichž formulaci se sami podílejí - sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a 12

13 5) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti (KOMPETENCE OBČANSKÉ) 6) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (KOMPETENCE PRACOVNÍ) úkolech - rozvíjet schopnost naslouchat druhým, uznat názor a zkušenosti druhého - respektovat úspěchy vlastních i druhých - učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu; - učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě škola vítá žáky z celého světa; - žák jedná zodpovědně a uvědoměle ve škole i na pobytové akci; - podporovat samostatnost v rozhodování, hledat nejvhodnější řešení - žáci jsou vedeni motivováni k aktivnímu zapojení do předmětu svět práce a ke zvládnutí hodnocení a sebehodnocení; - žáci se zapojují v poznávacích exkurzích a besed o volbě povolání (spolupráce s ÚP) - žáci se zapojují v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu a do vydávání školního časopisu 3.3. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola nabízí žákům, kteří mají speciální vzdělávací potřeby možnost vzdělání s individuálním přístupem k potřebám každého dítěte..rovněž vycházíme z již několikaleté zkušenosti, kdy se o tyto žáky staráme. Rozlišujeme tyto skupiny žáků: 1. Žáci se zdravotním postižením: a) žáci se specifickými poruchami učení b) žáci, kteří jsou přeřazeni na základě doporučení poradny s lehkým mentálním postižením c) žáci se smyslovými vadami 2. Žáci se zdravotním znevýhodněním 3. Žáci se sociálním znevýhodněním 4. Žáci mimořádně nadaní Každý žák je zařazován do skupin dle vyšetření a doporučení PPP nebo SPC. Vyhledávací činnost provádí informovaní učitelé na l. i 2. stupni. Žák je dále zařazen na základě žádosti rodičů a rozhodnutí ředitele školy. Každý žák má vypracován IVP, kde jsou rovněž dohodnuty povinnosti žáka a rodičů. IVP je vyhodnocován pravidelně na konci školního roku a pedagogická rada doporučuje další postup ve vzdělávání, spolupráci s rodiči, zároveň přihlíží k výsledkům dosavadního vzdělávání, závěrům a platnosti vyšetření. Evidenci a koordinaci těchto činností provádí výchovný poradce školy ve spolupráci s SPC, PPP, vedením školy, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. 13

14 1. Žáci se zdravotním postižením a) žáci se specifickými poruchami učení Tyto žáky integrujeme do běžných tříd s IVP, dohodou s rodiči a žákem o plnění IVP, pod vedením PPP a SPC. Informovaní učitelé tolerují žákovy potíže vyplývající z SPU. Náprava je prováděna 1x týdně ve zvláštní 3 4 členné skupině před nebo po vyučování s dyslektickou asistentkou, která se vyjadřuje ke klasifikaci žáka. Hodnocení výsledků tohoto vzdělávání provádí vyučující na konci školního roku ve spolupráci s ostatními učiteli nebo při končící platnosti vyšetření PPP či SPC. Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečujeme tyto podmínky: a) Ve vyučovacím procesu: - uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností - umožňujeme žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka - podporujeme nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami b) Ve vyučovacích předmětech: - pracujeme s žáky individuálně - zohledňujeme psychomotorický vývoj žáka - volíme texty odpovídající vyspělosti čtenáře - umožňujeme číst s okénkem - nevyvoláváme k dlouhému hlasitému čtení před třídou (podle stupně poruch) - preferujeme ústní projev a ústní zkoušení - snižujeme požadavky na písemné zpracování přečteného textu - preferujeme doplňovací cvičení, opisy a přepisy - píšeme diktáty po předchozí domácí přípravě, a to ve zkrácené formě a dáváme časový prostor pro opravu - předkládáme předtištěné kontrolní práce - zadáváme slohové práce v kratším rozsahu, po domácí přípravě - hodnotíme v sešitech obsahovou stránku nikoli úpravu a písmo - v cizím jazyku upřednostňujeme konverzaci - poskytujeme prodloužený výklad - slovní i jiné úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - uplatňujeme názor při osvojování a upevňování učiva - preferujeme činnostní vyučování - využíváme při práci PC i kalkulátor - 1. Žáci se zdravotním postižením b) žáci, kteří jsou přeřazeni na základě doporučení poradny s lehkým mentálním postižením c) žáci se smyslovými vadami Tyto žáky integrujeme v normální třídě pod vedením třídního učitele. O jejich zařazení rozhoduje vyšetření a doporučení SPC, či jiné k tomu určené poradny, žádost rodičů a rozhodnutí ředitele školy. Tito žáci mají na každý školní rok vypracovaný Individuální vzdělávací program, který vychází z typu zařazení, jejich individuálních vzdělávacích potřeb, možností a schopností. Do konce září běžného školního roku budou sestaveny IVP jednotlivých žáků, tematické plány, do nichž je třeba dle výstupů z jednání pedagogické rady začlenit projekty školy a průřezová témata, která se těchto žáků týkají. 14

15 2. Žáci se zdravotním znevýhodněním Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně ( s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). V některých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo IVP. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci. 3. Žáci se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstá většina žáků školy. Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Tito žáci jsou častěji ohrožení sociálně patologickými jevy. Proto těmto žákům budeme věnovat specifickou péči v potřebném rozsahu, např. osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, kulturou, zvyklostmi a tradicemi. Učitelé naší školy znají své žáky i jejich rodinné prostředí, dovedou volit vhodné přístupy a vytváří ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Dle potřeby poskytují individuální nebo skupinovou péči, odpovídající metody a formy práce. Velmi důležitá je zpětná vazba rodina žák učitel. 4. Žáci mimořádně nadaní Škola bude cíleně vyhledávat a podporovat mimořádně nadané žáky. Žák bude zařazen do takového programu vzdělávání, který bude vyhovovat jeho schopnostem a zájmům. Podmínky pro zařazení : mimořádné školní výsledky v oboru či oborech, psychologické vyšetření na základě souhlasu rodičů se zaměřením na IQ a předpokládaný talent žáka, dohoda s rodiči, souhlas ředitele školy. TU vypracuje ve spolupráci s VP a žákem IVP. Plnění programu bude vyhodnocováno 4x ročně na pedagogických radách a dle potřeb IVP korigován. Žáci si povedou portfólium svých prací. Dle jejich schopností a zájmů jim bude navrhován i způsob dalšího vzdělávání na výběrových školách. Pro úspěšné vzdělávání mimořádně nadaných žáků zabezpečujeme tyto podmínky: - doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah předmětů - zapojujeme žáky do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů - zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo - nabízíme žákům možnost uplatnění se i mimo školu (vědomostní i sportovní soutěže, olympiády, prezentace, ) - zájmové kroužky, např. v oboru výtvarném a hudebním, sportovní hry, práce na PC, případně doporučujeme kroužky, které jsou vhodné a dosažitelné mimo školu - umožňujeme žákům účastnit se ve výuce některých předmětů se staršími žáky Mnozí z našich žáků se podílejí svými výtvarnými díly na estetické výzdobě budovy školy. 15

16 3.4. Průřezová témata - tvoří povinnou součást základního vzdělávání - realizace zapracování do oblastí projektové dny Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo ni. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Minimální preventivní program je hlavním tematickým celkem, který zahrnuje protidrogovou prevenci a prevenci dalších sociálně patologických jevů a je součástí vzdělávacího procesu od 1. ročníku. Rozvíjí se rovněž spolupráce s policií. Škola klade důraz na smysluplné využití volného času a zažití úspěchu dětí formou možnosti výběru v zájmových kroužcích. Ochrana člověka za mimořádných situací výchova a vzdělávání žáků ve smyslu ochrany obyvatelstva za mimořádných situací je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech. Žáci se naučí poskytovat první pomoc přiměřeně svému věku, znají důležitá telefonní čísla, znají základní postupy při evakuaci, nácvik evakuace školy se provádí minimálně 1x ročně. Škola má vypracovaný plán evakuace, který je zveřejněný na chodbách, žáci jsou s ním seznámeni na začátku školního roku. Poučení o bezpečnosti zařazují vyučující na začátku školního roku a dle potřeby i během, o poučení provedou písemný záznam do žákovské knížky a třídní knihy. Projektové dny jsou organizovány dle celoročního plánu školy. Přednášky, besedy zařazovány aktuálně dle možností a potřeb školy. Výchova ke zdraví je součástí vzdělávacího procesu od 1. třídy a je součástí vzdělávacích oblastí. Volba povolání je realizována formou exkurzí, je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět na 1. stupni a Člověk a svět práce na 2. stupni. 16

17 Výchova demokratického občana Je realizována každoroční volbou třídních samospráv. Každý nový školní rok jsou žáci seznamováni se školním řádem.výchova k občanské odpovědnosti je prováděna soustavně ve vzdělávacích oblastech. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Cestou po světě v každém školním roce se vyhlašuje jeden celoškolní projekt. Je realizován v jednotlivých předmětech a výsledky jsou prezentovány formou plakátů a nástěnek na chodbách školy, event. na OÚ nebo v informační skříňce v obci. Den Země tematicky laděný jednodenní projekt v rámci jednotlivých tříd a předmětů (např. AJ, NJ, Z, Př., Člověk a JS ) Vánoce v Evropě dílny Vánočního ladění Přednášky, besedy Multikulturní výchova Třídnické hodiny, šikana, rasy, jiné kultury zkoumání vztahů ve třídě, jejich zpracování a vyhodnocení Environmentální výchova V rámci environmentální výchovy jsou zadávány projekty: Naučná stezka, Voda, přednášky, besedy. Mediální výchova Časopis: Smajlík (vydává redakční rada žáků) Informace do obecního časopisu Stříbrná lilie (čtvrtletně) Výstavy, dny otevřených dveří, webová stránka školy prezentace práce celé školy 17

18 Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Toto průřezové téma má formativní charakter, rozvíjí praktické dovednosti, využitelné v běžném životě. Klade si za cíl pomoci každému žákovi najít dobrý vztah k sobě samému i k ostatním lidem. Vychovává psychicky zdravé jedince, relativně odolné v boji se stresem, soutěží a konkurencí. OSV je typická právě tím, že se dotýká všech vzdělávacích oblastí. Nejvýrazněji se pak prosazuje ve vzdělávacích oblastech Jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Učivem se stává žák samotný. Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň ČJ PRV VV M Z, ČJ, PŘ NJ,TV NJ, PŘ TV Sebepoznání a sebepojetí PŘÍ ČJ,VV Seberegulace a sebeorganizace PRV TV ČJ PŘÍ PČ TV PČ TV Psychohygiena PRV PČ PČ OV Kreativita ČJ, TV TV VV VV INF INF Z, TV VV TV PČ,PŘ OV TV PŘ TV TV VV INF PŘ,PČ TV TV TV VV INF SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy PRV ČJ PČ PRV TV TV AJ AJ PŘÍ AJ D, ČJ, TV HV PRV VL D, ČJ TV NJ, ČJ, TV Komunikace PRV AJ AJ AJ NJ, ČJ NJ INF ČJ TV TV VV TV TV TV Kooperace a kompetice PRV PČ PČ PČ NJ,AJ TV INF NJ,AJ TV INF PČ MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika PRV VL PČ VL PČ TV TV PŘ TV PŘ TV ČJ,PŘ TV INF TV PŘ 18

19 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Toto průřezové téma slouží k formování základní občanské gramotnosti, která je charakterizována demokratickým způsobem řešení problémů a konfliktů, vědomím sounáležitosti práv a povinností jedince v demokraticky uspořádané společnosti. Vzorkem společenství založeného na demokratických principech spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti je právě škola a v jejím rámci též prostor pro praktický nácvik dovedností i postojů v třídním kolektivu. První kroky absolvují žáci již na počátku 1. ročníku, kdy se učí působit a najít své místo v komunitním kruhu. Postupně se též zapojují do práce v centrech aktivit, která jsou jednoduchým příkladem skupiny, jejíž součinnost je postavena na pochopení a rozvoji demokratických principů. V průběhu školní docházky pak stále vzrůstá význam dětského parlamentu jako samosprávného orgánu zástupců žáků všech tříd, který se podílí na fungování školy, je založen na demokratických zásadách a zprostředkovaně slouží jako pracovní sešit výchovy demokratického občana. Toto téma se úzce váže zejména ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni, Člověk a společnost na 2. stupni a také s dalšími průřezovými tématy Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Tematické okruhy Občanská společnost a škola 1. stupeň 2. stupeň PRV TV PRV ČJ AJ ČJ TV VV ČJ VV,ČJ ČJ PČ PČ Občan, občanská společnost a stát PRV PRV ČJ ČJ VL PŘÍ VL PŘÍ ČJ INF Z INF D NF Formy participace občanů v politickém životě VL VL Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ OV OV Z 19

20 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Toto průřezové téma prostupuje celým základním vzděláváním a jeho charakteristickým principem je výchova žáků jako evropských občanů, kteří jsou zodpovědnými a tvořivými osobnostmi. Hlavním úkolem a ambicí tohoto tématu je rozvoj žáků, v dospělosti schopných přizpůsobivosti v občanské a pracovní sféře, ale i v osobním životě. Žáci poznávají možnosti, které jim evropský a mezinárodní prostor poskytuje a toto poznání se stává přirozenou součástí jejich životních perspektiv. Téma výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, ale přitom respektuje naši národní identitu. V průběhu školní docházky posiluje vědomí žáků o tradičních evropských hodnotách, které se projevují v jednání žáků. Škola jako společenství v současném světě migrace je přirozenou příležitostí k projevům humanismu, svobodné lidské vůle, morálky a osobní zodpovědnosti. Praktickou příležitostí a projevem výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech je poznávání žáků - cizinců, soužití a budování vztahů s nimi, stírání hranic a bariér mezi lidmi. VEG je realizována na 1. stupni zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace. Na 2. stupni jej zahrnují zejména vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace. Zdrojem informací o životě a událostech v zemích Evropy, o nabídce vzdělávání a práce v Evropě, v navazování zahraničních kontaktů má své nezastupitelné místo vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie. Toto téma má blízko k dalším průřezovým tématům: Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova demokratického občana. Interpretace a prolínání těchto témat je pro žáky smysluplným propojením školního vzdělávání a aktuálního dění. Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá PRV HV ČJ 1. stupeň 2. stupeň PRV PČ ČJ ČJ PRV HV AJ VV PČ VL HV ČJ PČ NJ D AJ INF Z AJ INF NJ AJ INF PŘ NJ ČJ INF AJ PŘ Objevujeme Evropu a svět ČJ M VL VV TV Z Z, AJ OV AJ Jsme Evropané ČJ TV PŘÍ D,HV Z, HV Z, HV Z, HV, VV HV 20

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Adresa školy : Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola praktická Bochov,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÍČ K POZNÁNÍ Školní vzdělávací program Klíč k poznání je v souladu s dlouhodobou koncepcí vzdělávacích a výchovných cílů školy, včetně zabezpečení výuky

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více