Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: ŠVP Myšlení je hra Údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 228, Velké Heraltice Ředitelka školy: Mgr. Melanie Pustějovská IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Obecní úřad Opavská Velké Heraltice Kontakty: telefon: web: Mgr. Melanie Pustějovská ředitelka školy ŠVP projednán Školskou radou dne Platnost dokumentu od Základní dokument vydán dne Čj. ZŠ VH 122/2013 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Areál školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči žáků, se školskou radou, místními partnery, PPP a jinými institucemi ŠKOLNÍ DRUŽINA HISTORIE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Co chceme a kam směřujeme Priority školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Projekty Realizace obsahu tematických okruhů průřezového tématu projektem UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PODLE RVP Učební plán pro 1. stupeň Učební plán pro 2. stupeň PROFIL ŽÁKA PROFIL ŽÁKA PÁTÉ TŘÍDY PROFIL ŽÁKA DEVÁTÉ TŘÍDY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví

4 Člověk a svět práce Pracovní činnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY RUSKÁ KONVERZACE PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA EKOLOGICKÁ VÝCHOVA INFORMATIKA NÁBOŽENSTVÍ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ TŘÍDA TŘÍDA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VIZE ŠKOLY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ PŘÍLOHY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY EKONOMICKÉ, MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY Cíle výchovně vzdělávací činnosti Formy vzdělání Obsah vzdělávacího programu školní družiny OBSAH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Tematické celky BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Hygienické a bezpečnostní podmínky Psychosociální podmínky a režim dne SPOLUPRÁCE S RODIČI PLÁNOVANÉ ZÁMĚRY ZÁVĚR

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme školou s postupným ročníkem. Naše škola vzdělává 179 žáků, plánovaná kapacita je 250 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících v jedné třídě. Jsme tedy úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělávání. Součástí školy jsou: 1) školní družina, kterou navštěvuje 53 dětí. Kapacita školní družiny je 60 dětí. 2) výdejna stravy (strava dovážena ze školní jídelny Neplachovice) 3) dvě mateřské školy ve Velkých Heralticích a v Sádku, s kapacitou 77 dětí Areál školy Celý školní areál leží na okraji vesnice. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Školu tvoří dvě budovy hlavní a školní družina s výdejnou stravy. Základní škola je provozována ve dvoupatrové budově. Dovnitř můžeme vstoupit třemi vchody. Kromě hlavního vchodu ještě bočním, který nás po schodišti dovede do prostor tělocvičny. Dalším bočním vchodem vejdeme rovnou do přízemí a odtud vlevo do prostor šaten. K dispozici je 16 učeben, 8 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, která funguje zároveň jako kmenová třída, dále výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílen spojené s keramickou dílnou, počítačů a knihovny, která je upravená k výuce literární výchovy a aktuálně reaguje na čtenářské zájmy a potřeby žáků. Dále je k dispozici cvičná kuchyň. S rostoucím zájmem o ŠD byla otevřena dvě oddělení, jsou k dispozici dvě herny a nová učebna s hrami na xbox. K výuce tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu, která se nachází v hlavní budově a je bohatě využívána v podvečerních a večerních hodinách i veřejností. Pokud je příznivé počasí, výuka tělesné výchovy probíhá na školním hřišti, které tvoří atletická dráha a sektor pro skok daleký. Dále je k dispozici víceúčelové hřiště, které je využíváno zejména k míčovým hrám. Tohoto hřiště, i travnatou plochu kolem, využívají děti i k trávení volna v době velké přestávky a po vyučování také děti ze školní družiny. Vedle víceúčelového hřiště mohou žáci v hodinách tělesné výchovy nebo ve svém vlastním volnu využívat nově nainstalované posilovací prvky. Na vzhledu školy se velkou měrou podílejí i samotní žáci. Prostory chodeb a tříd si sami pod odborným vedením učitelek výtvarné výchovy zdobí výjevy z pohádek, bájí a vlastní literární činností. Na schodišti v mezipatrech se nachází panely s fotografiemi ze života školy. Na prvním stupni je chodba vybavena hracím koutkem, ve kterém mohou žáci trávit přestávky. V 1. patře školy je umístěn nápojový automat. Všichni vyučující sdílejí společně prostor sborovny Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, její statutární zástupce, 10 učitelů a dvě vychovatelky. Ve škole pracuje výchovný poradce, který je zároveň školním metodikem prevence a metodik ICT, který absolvoval studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. 5

6 Charakteristika žáků Naši školu navštěvují jak žáci z Velkých Heraltic, tak i z blízkého okolí. Tito žáci dojíždějí do školy autobusem, a to z Malých Heraltic, Košetic, Tábora, Sádku, dále ze Svobodných Heřmanic (spádová škola Svobodné Heřmanice 1. stupeň), Jamnice (spádová škola Stěbořice) a z Horního Benešova (spádová škola Horní Benešov). Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Tito žáci jsou doučováni pod dohledem odborně proškolených učitelek dyslektické asistentky. Od 6. ročníku jsou žáci plně integrovaní. Na základě vyšetření PPP a SPC pracují všechny děti se SPU podle IVP, pravidelně jsou prováděny kontroly a plnění IVP. Naším cílem je, aby se všichni mohli v budoucnu co nejsamostatněji zapojit do pracovního poměru, chceme je vést ke zvládání potřebných znalostí i dovedností nutných pro další vzdělávání. Vyučující podporují také žáky nadané a žáky se specifickými zájmy. Mají možnost projevit talent při plnění individuálních úkolů. Rozvoj zájmů podporuje i nabídka kroužků Dlouhodobé projekty Pravidelně každým rokem pořádáme několik projektů. Jedná se o projekty v rámci environmentálního vzdělávání Den Země, projekty mediální výchovy KNIHA, projekty zaměřené na volbu povolání, projekty pro plnění Minimálního preventivního programu, projekty na spolupráci s rodiči žáků Vánoce, Brouči jdou spát, Velikonoce. Podle zájmu chceme každý rok pořádat lyžařský výcvikový kurz pro žáky a 7.ročníku a co druhý rok celoškolní projekt Žijeme na planetě Zemi. Budeme pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou v Polsku Pavlovičky, Gosciecin Spolupráce s rodiči žáků, se školskou radou, místními partnery, PPP a jinými institucemi Spolupráce s rodiči se nadále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří, v době projektů s dílnami připravenými pro děti i jejich rodiče. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím školního časopisu, příspěvků do obecního zpravodaje, webových stránek školy a výzdobou ve škole. Při ZŠ je zřízena školská rada, která má šest členů dva pedagogové, dva zastupitelé a dva rodiče. Ta vykonává svoji činnost od Se školou velmi úzce spolupracuje SRPDŠ. Každá třída má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. Sama ZŠ každoročně zjišťuje názory rodičů na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou dotazníků. Výbor sdružení zve na své schůzky i zástupce vedení školy. Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP, SPC a OSPOD v Opavě, s Policií ČR a se sociální komisí při OÚ ve Velkých Heralticích. 6

7 2.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je základem řízení výchovy mimo vyučování. ŠD proto není volným pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním úkolem i cílem se stává zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době po vyučování. Klade si i za cíl, mimo výchovně vzdělávací činnosti, plnit i funkci sociální ( tzn. dohled nad žáky). Žáci jsou vedeni k uvědomělé organizaci svého volného času. Činnosti školní družiny Svou funkci mimo školní vyučování naplňuje ŠD činnostmi řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici: a) Činnosti odpočinkové Jejich cílem je odstranit únavu žáků, plní psychohygienické poslání. Do denního režimu bývají vřazeny během dne dle potřeby. Vždy jsou ale uplatněny po obědě. Tuto funkci přináší i klidové hry, či jiné zájmové činnosti, poslechové činnosti, dětská videotéka apod. b) Činnosti rekreační Kladou za cíl relaxaci po soustředění ve vyučování a regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny mohou být hry řízené i spontánní. Většinou se jedná o sezónní hry (sáňkování, hry v přírodě, pohybové hry v tělocvičně a na školním hřišti). c) Činnosti zájmové Jsou uplatňovány formou hry a odpočinku. Snaží se rozvíjet osobnost žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince. Řazeny mohou být jako činnosti kolektivní nebo individuální. pracovně zájmové činnosti ( práce s přírodninami, s textilem, práce s netradičními materiály, konstruktivní činnosti, základy šití a pletení,...) výtvarně zájmové činnosti ( kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou, koláže, netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD,...) přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě, ochrana životního prostředí- praktické činnosti, botanické pokusy, sběr kaštanů, žaludů,...) hudebně zájmové činnosti ( poslech hudby i její reprodukce, hudebně pohybové činnosti, volný tanec ) sportovní zájmové činnosti ( sportovní hry v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,...) společenskovědní zájmové činnosti ( osvojování základních společenských pravidel, prohlížení a četba literatury, práce s internetem,...) d) Příprava na vyučování Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mívá většinou tyto formy vypracování domácích úkolů ( pouze s písemným souhlasem rodičů) zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech Školní družina pro dojíždějící žáky Dojíždějícím žákům ze Svobodných Heřmanic (i z 2. stupně) je umožněno do odjezdu jejich autobusu pobývat ve ŠD. Mohou tak trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas. Žáci si zde mohou číst, vypracovávat domácí úkoly, hrát stolní a didaktické hry, malovat, vyrábět, povídat si apod. 7

8 2.3. HISTORIE ŠKOLY Po válce Školní budovy v jednotlivých obcích našeho obvodu nebyly v dobrém stavu. Nejdříve dali školní budovu do pořádku Košetičtí občané. Vyčistili ji, vylíčili a vyučování začalo jaksepatří - 1. září Dětí byla plná třída i učitele měli výborného. Byl jím Lubomír Březina, který pocházel z Beskyd. Také táborští neotáleli. Po vyčištění školy převzal správu školy 24. srpna 1945 opavský rodák, definitivní učitel Antonín Žídek, který zahájil vyučování 3. září Vyučování ztěžoval nedostatek učebnic a učebních pomůcek. Ve Velkých Heralticích se začalo učit 14. září v budově bývalé německé školy čp V den zahájení vyučování se 46 žákům představila učitelka Zita Kolomazníková. Nezůstala dlouho sama. 19. října byl pověřen správou školy učitel František Bjalek, který byl dekretem ze dne 12. listopadu 1945 ustanoven zatímním řídícím učitelem školy ve Velkých Heralticích. Po otevření měšťanské školy se počet dětí snížil a Zita Kolomazníková přechází na měšťanskou školu. V Malých Heralticích si museli na učitelku počkat. Teprve dekretem ze dne 19. ledna 1946 byla ustanovena na jednotřídní školu zatímní řídící učitelka Libuše Matoušková. Vyučování začalo 4. února se 13 dětmi. V Sádku se začalo vyučovat teprve 4. března Do té doby neměli učitele. Prvním poválečným učitelem byl Pavel Odehnal. 12. listopadu 1945 byla otevřena měšťanská škola ve Velkých Heralticích. Byla umístěna v bývalém klášteře Chudých sester sv. Františka vedle kostela. Správou této školy byl pověřen odborný učitel Antonín Košenda.,; A tak naše školy zaplavily děti. Byly to těžké začátky. Všechno muselo začít znovu. Od okresního osvětového inspektorátu obdržela heraltická škola filmovou promítačku na úzký film společně s radiopřijímačem. Tyto přístroje sloužily k výuce žáků i veřejnosti. Snad tady se traduje vřelý vztah správce školy Františka Bjalka k filmu a filmové projekci, který okamžitě pochopil účinnost filmu ve výchovné činnosti. Jednotný školský systém platí pro všechny děti do 15 let. Součástí se stává i mateřská škola. Jednotná škola byla tedy členěna na mateřskou školu, národní školu a střední školu. Tímto zákonem zanikla měšťanská škola. Nahradila ji škola střední. Jednotný školský systém byl dále upevněn novým školským zákonem o školské soustavě a vzdělání učitelů ze dne 24. dubna Touto reformou byly zřízeny osmileté střední školy. V roce 1959 vznikla základní devítiletá škola, na kterou pak navazovaly střední školy a odborná učiliště. Bylo přikročeno k revoluční přestavbě školství. Uskutečňuje se spojení školy se životem a výrobní praxí. Je to období, ve kterém uzavírají školy patronátní smlouvy s výrobními podniky. Tak např. Malé Heraltice s havíři Dolu Trojice, Velké Heraltice s Vítkovickými železárnami, Košetice s Masným průmyslem atd. Pracující pomáhají zřizovat školní dílny, jako např. ve Velkých Heralticích prostřednictvím učitele Pustějovského dodal n.p. Tatra školní dílně mnoho druhů nástrojů a nářadí, umožnil žákům exkurzi v jeho závodě. Vycházející žáci přímo na místě viděli prostředí dílen a skutečnou práci dělníků. Podobná situace byla i v zemědělství. Samotní učitelé nabízeli svoji pomoc, např. při výmlatu sběru makovic, jednocení řepy, ředitel školy Evžen Martiňák byl dlouhá léta pokladníkem JZD. Podzimní měsíce si již nedovedli představit bez bramborových brigád ve Velkých Heralticích, Sádku, Košeticích, Táboru a jinde. Seznamovali žáky se vším novým v zemědělství, od nových strojů přes exkurze až po nové odrůdy zeleniny, které se pěstovaly na školní zahradě, ošetřování ovocných stromů, pěstování léčivých bylin, které byly často zdrojem 8

9 reptání dětí. Ono při sběru heřmánku bolí záda a při sběru kozlíku zábly ruce, ale kdo nepotřebuje heřmánek a kozlíkové kapky? V roce 1976 vstupuje v platnost nová Československá výchovně vzdělávací soustava. Je zatím nejradikálnější přeměnou školství. Mění se nejen obsah výuky, ale především metody a formy práce. Důraz se klade na logické myšlení, na samostatnou a skupinovou práci, práci s odbornou literaturou, hledání příčin a souvislostí. Všichni učitelé prošli proškolením. Mezi základní a mateřskou školou je velmi úzká spolupráce, do které je zapojen i dětský lékař. Základní škola má 8 ročníků. Každý žák základní školy přechází do některého ze tří proudů středních škol: gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště. Čtyřleté studium na střední škole je ukončeno maturitou žák získá úplné středoškolské vzdělání, v kratším studiu získává neúplné středoškolské vzdělání. Je to systém otevřený, na sebe navazující, který si každý může doplnit dalším studiem až po absolvování vysoké školy. Již od roku 1945 se hovořilo o nutnosti výstavby nové školy. Po dlouhých letech jsme se jí dočkali. Jednotřídní škola v Košeticích byla zrušena již v roce 1961, v Malých Heralticích, Táboru a Sádku s otevřením nové školy k , kamenecká škola k Ještě jedna zvláštnost: od roku 1951 do roku 1956 byly žáky zdejší školy řecké děti. S nimi zde byli i řečtí učitelé a vychovatelé. Děti byly ubytovány v heraltickém zámku. Po válce se učilo ve třech budovách. Hlavní budova byla z bývalého kláštera u kostela. Zdivo bylo chladné, vlhké, sociální zařízení mimo školu naprosto nevyhovující, třídy málo prosvětlené, s malým lokálním topením. Nyní sídlí v budově Policie ČR. Druhá budova čp. 110 stála u hlavní cesty. Třídy byly prostorné. V budově byl až do roku 1961 byt ředitele školy. Po jeho odstěhování se z bytu stala pracovna chemie a fyziky a cvičná kuchyně. Dnes má v budově sídlo firma Harmonie a z části slouží budova jako ubytovna. Třetí budova byla vedle obchodu dnes je v ní kadeřnictví, zelenina a papírnictví. V této budově byly třídy malé, v 1. poschodí i rizikové, vzhledem k nosnosti stropu. Byl tam i byt pro svobodné učitelky. Školní zahrada byla za budovou čp. 110 a u kostela. Svého času měla škola i školní pozemek za kulturním domem. Pěstovala se zelenina a léčivé byliny. Tělocvična byla mimo školu ve staré Sokolovně vedle Obecního úřadu. Nová škola přinesla úplně jiné podmínky. Je za vesnicí, je zde klid. Třídy prostorné s kapacitou pro 36 dětí, prosluněné, teplé. Široké chodby, praktické šatny, odborná učebna chemie a fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílna pro kovo i dřevovýrobu, cvičná kuchyně s jídelničkou. Pyšnit se můžeme také velmi prostornou tělocvičnou. Součástí školy je i budova školní družiny. 9

10 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření školy Co chceme a kam směřujeme - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě - zavádíme do výuky efektivní metody (např. skupinové nebo projektové vyučování), kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - posilujeme výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický - vedeme žáky k uvědomělejšímu výběru a sebehodnocení při volbě povolání - vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů - vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel soužití mezi lidmi, aby se učili odpovědnosti - což je zásadní ctnost demokratického člověka, také vytváření morálních a etických hodnot - podporujeme rozvoj estetické výchovy a zájmových činností - chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Priority školy 1. Příprava žáků pro život 2. Komunikace 3. Strategie učení 4. Integrace žáků se specifickými potřebami 5. Zájmová činnost 10

11 Priority školy Cíl: Příprava žáka pro život Komunikace Strategie učení Integrace žáků se specifickými potřebami Zájmová činnost Charakteristika cíle všeobecné vzdělání příprava na studium na jiné škole adaptace žáka při přechodu z jiné školy nabyté vědomosti odpovídají hodnocení morální a etická výchova, hodnotový systém škola bez drog vedení žáků k dodržování pravidel a odpovědnosti výchova k uvědomělé kázni vztah k přírodě prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písmeně, výtvarnými prostředky, technickými prostředky) dodržování etiky komunikace, umění naslouchat sebepoznání jako základ vztahu s jinými práce v týmu jasná pravidla pro soužití ve škole atmosféra demokracie a přátelství tolerance spolupráce s rodiči učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě využití skupinového a projektového vyučování práce s přiměřeným učivem učí se logicky myslet sebehodnocení a sebekritika volba povolání prezentace vlastních výsledků tvořivost účast na organizaci vzdělávání řešení problémů osvojování základních pracovních dovedností a návyků individuální přístup k dětem náprava SPU práce s nadanými dětmi otevřenost a tolerance, rozvoj schopnosti empatie solidarita s druhými multikulturní výchova aktivní rozvoj fyzických a duševních schopností žáků estetický rozvoj organizace denního režimu ve prospěch žáků prevence kouření a drog reprezentace školy spolupráce s médii 11

12 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Hlavní a dílčí cíle školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání má žákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Instituce poskytující základní vzdělání mají podle RVP tyto cíle (KOMPETENCE): 1) umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení (KOMPETENCE K UČENÍ) 2) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 3) vést žáky k všestranné a účinné komunikaci (KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ) 4) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ) Co to například znamená v ZŠ a MŠ Velké Heraltice - v učení je kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - učit žáky třídit informace, rozlišit podstatné od méně podstatného - motivace pro celoživotní učení (ztráta zaměstnání) - řešení úkolů z praxe (ze života) - uvádět možnost studia i práce v zahraničí - hodnotit za to, co žák zvládá a ne to, co neumí, vést k sebehodnocení0 - vytvářet pozitivní vztah k informačním zdrojům (encyklopedie) pramenící s pochopením pro jejich praktický život - účast na různých soutěžích a olympiádách - učitel připravuje vyučování tak, aby žák hledal různá řešení, řešil netradiční problémové úlohy a dokázal své řešení obhájit - ve vhodných oblastech vzdělávání využívat netradiční úlohy (Scio, matematický Klokan, Pythagoriáda, přírodovědný klokan) - žák se zapojuje do soutěží, do problémů školního života; - využívat praktických aplikací získaných poznatků - zadávání zajímavých úkolů, řešení úkolů z praxe - učit žáky třídit informace, rozlišit podstatné od méně podstatného - využití projektových dnů k logickému řešení problémů - žáci si připravují různé aktivity pro své spolužáky (Heraltické bludiště, dopravní výchova, soutěže) - učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci - se spolužákem, s dospělým ve škole i mimo školu; - učíme žáka obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných - podpora komunikace s jinými školami - rozvíjet komunikace nejen v mateřském, ale i v cizích jazycích - učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc při učení; - žák prokáže schopnost střídat role ve skupině; - žák prezentuje řešený projekt, svou dovednost, schopnost respektovat dohodnutá pravidla chování, na jejichž formulaci se sami podílejí - sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a 12

13 5) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti (KOMPETENCE OBČANSKÉ) 6) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (KOMPETENCE PRACOVNÍ) úkolech - rozvíjet schopnost naslouchat druhým, uznat názor a zkušenosti druhého - respektovat úspěchy vlastních i druhých - učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu; - učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě škola vítá žáky z celého světa; - žák jedná zodpovědně a uvědoměle ve škole i na pobytové akci; - podporovat samostatnost v rozhodování, hledat nejvhodnější řešení - žáci jsou vedeni motivováni k aktivnímu zapojení do předmětu svět práce a ke zvládnutí hodnocení a sebehodnocení; - žáci se zapojují v poznávacích exkurzích a besed o volbě povolání (spolupráce s ÚP) - žáci se zapojují v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu a do vydávání školního časopisu 3.3. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola nabízí žákům, kteří mají speciální vzdělávací potřeby možnost vzdělání s individuálním přístupem k potřebám každého dítěte..rovněž vycházíme z již několikaleté zkušenosti, kdy se o tyto žáky staráme. Rozlišujeme tyto skupiny žáků: 1. Žáci se zdravotním postižením: a) žáci se specifickými poruchami učení b) žáci, kteří jsou přeřazeni na základě doporučení poradny s lehkým mentálním postižením c) žáci se smyslovými vadami 2. Žáci se zdravotním znevýhodněním 3. Žáci se sociálním znevýhodněním 4. Žáci mimořádně nadaní Každý žák je zařazován do skupin dle vyšetření a doporučení PPP nebo SPC. Vyhledávací činnost provádí informovaní učitelé na l. i 2. stupni. Žák je dále zařazen na základě žádosti rodičů a rozhodnutí ředitele školy. Každý žák má vypracován IVP, kde jsou rovněž dohodnuty povinnosti žáka a rodičů. IVP je vyhodnocován pravidelně na konci školního roku a pedagogická rada doporučuje další postup ve vzdělávání, spolupráci s rodiči, zároveň přihlíží k výsledkům dosavadního vzdělávání, závěrům a platnosti vyšetření. Evidenci a koordinaci těchto činností provádí výchovný poradce školy ve spolupráci s SPC, PPP, vedením školy, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. 13

14 1. Žáci se zdravotním postižením a) žáci se specifickými poruchami učení Tyto žáky integrujeme do běžných tříd s IVP, dohodou s rodiči a žákem o plnění IVP, pod vedením PPP a SPC. Informovaní učitelé tolerují žákovy potíže vyplývající z SPU. Náprava je prováděna 1x týdně ve zvláštní 3 4 členné skupině před nebo po vyučování s dyslektickou asistentkou, která se vyjadřuje ke klasifikaci žáka. Hodnocení výsledků tohoto vzdělávání provádí vyučující na konci školního roku ve spolupráci s ostatními učiteli nebo při končící platnosti vyšetření PPP či SPC. Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečujeme tyto podmínky: a) Ve vyučovacím procesu: - uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností - umožňujeme žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka - podporujeme nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami b) Ve vyučovacích předmětech: - pracujeme s žáky individuálně - zohledňujeme psychomotorický vývoj žáka - volíme texty odpovídající vyspělosti čtenáře - umožňujeme číst s okénkem - nevyvoláváme k dlouhému hlasitému čtení před třídou (podle stupně poruch) - preferujeme ústní projev a ústní zkoušení - snižujeme požadavky na písemné zpracování přečteného textu - preferujeme doplňovací cvičení, opisy a přepisy - píšeme diktáty po předchozí domácí přípravě, a to ve zkrácené formě a dáváme časový prostor pro opravu - předkládáme předtištěné kontrolní práce - zadáváme slohové práce v kratším rozsahu, po domácí přípravě - hodnotíme v sešitech obsahovou stránku nikoli úpravu a písmo - v cizím jazyku upřednostňujeme konverzaci - poskytujeme prodloužený výklad - slovní i jiné úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - uplatňujeme názor při osvojování a upevňování učiva - preferujeme činnostní vyučování - využíváme při práci PC i kalkulátor - 1. Žáci se zdravotním postižením b) žáci, kteří jsou přeřazeni na základě doporučení poradny s lehkým mentálním postižením c) žáci se smyslovými vadami Tyto žáky integrujeme v normální třídě pod vedením třídního učitele. O jejich zařazení rozhoduje vyšetření a doporučení SPC, či jiné k tomu určené poradny, žádost rodičů a rozhodnutí ředitele školy. Tito žáci mají na každý školní rok vypracovaný Individuální vzdělávací program, který vychází z typu zařazení, jejich individuálních vzdělávacích potřeb, možností a schopností. Do konce září běžného školního roku budou sestaveny IVP jednotlivých žáků, tematické plány, do nichž je třeba dle výstupů z jednání pedagogické rady začlenit projekty školy a průřezová témata, která se těchto žáků týkají. 14

15 2. Žáci se zdravotním znevýhodněním Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně ( s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). V některých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo IVP. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci. 3. Žáci se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstá většina žáků školy. Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Tito žáci jsou častěji ohrožení sociálně patologickými jevy. Proto těmto žákům budeme věnovat specifickou péči v potřebném rozsahu, např. osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, kulturou, zvyklostmi a tradicemi. Učitelé naší školy znají své žáky i jejich rodinné prostředí, dovedou volit vhodné přístupy a vytváří ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Dle potřeby poskytují individuální nebo skupinovou péči, odpovídající metody a formy práce. Velmi důležitá je zpětná vazba rodina žák učitel. 4. Žáci mimořádně nadaní Škola bude cíleně vyhledávat a podporovat mimořádně nadané žáky. Žák bude zařazen do takového programu vzdělávání, který bude vyhovovat jeho schopnostem a zájmům. Podmínky pro zařazení : mimořádné školní výsledky v oboru či oborech, psychologické vyšetření na základě souhlasu rodičů se zaměřením na IQ a předpokládaný talent žáka, dohoda s rodiči, souhlas ředitele školy. TU vypracuje ve spolupráci s VP a žákem IVP. Plnění programu bude vyhodnocováno 4x ročně na pedagogických radách a dle potřeb IVP korigován. Žáci si povedou portfólium svých prací. Dle jejich schopností a zájmů jim bude navrhován i způsob dalšího vzdělávání na výběrových školách. Pro úspěšné vzdělávání mimořádně nadaných žáků zabezpečujeme tyto podmínky: - doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah předmětů - zapojujeme žáky do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů - zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo - nabízíme žákům možnost uplatnění se i mimo školu (vědomostní i sportovní soutěže, olympiády, prezentace, ) - zájmové kroužky, např. v oboru výtvarném a hudebním, sportovní hry, práce na PC, případně doporučujeme kroužky, které jsou vhodné a dosažitelné mimo školu - umožňujeme žákům účastnit se ve výuce některých předmětů se staršími žáky Mnozí z našich žáků se podílejí svými výtvarnými díly na estetické výzdobě budovy školy. 15

16 3.4. Průřezová témata - tvoří povinnou součást základního vzdělávání - realizace zapracování do oblastí projektové dny Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo ni. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Minimální preventivní program je hlavním tematickým celkem, který zahrnuje protidrogovou prevenci a prevenci dalších sociálně patologických jevů a je součástí vzdělávacího procesu od 1. ročníku. Rozvíjí se rovněž spolupráce s policií. Škola klade důraz na smysluplné využití volného času a zažití úspěchu dětí formou možnosti výběru v zájmových kroužcích. Ochrana člověka za mimořádných situací výchova a vzdělávání žáků ve smyslu ochrany obyvatelstva za mimořádných situací je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech. Žáci se naučí poskytovat první pomoc přiměřeně svému věku, znají důležitá telefonní čísla, znají základní postupy při evakuaci, nácvik evakuace školy se provádí minimálně 1x ročně. Škola má vypracovaný plán evakuace, který je zveřejněný na chodbách, žáci jsou s ním seznámeni na začátku školního roku. Poučení o bezpečnosti zařazují vyučující na začátku školního roku a dle potřeby i během, o poučení provedou písemný záznam do žákovské knížky a třídní knihy. Projektové dny jsou organizovány dle celoročního plánu školy. Přednášky, besedy zařazovány aktuálně dle možností a potřeb školy. Výchova ke zdraví je součástí vzdělávacího procesu od 1. třídy a je součástí vzdělávacích oblastí. Volba povolání je realizována formou exkurzí, je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět na 1. stupni a Člověk a svět práce na 2. stupni. 16

17 Výchova demokratického občana Je realizována každoroční volbou třídních samospráv. Každý nový školní rok jsou žáci seznamováni se školním řádem.výchova k občanské odpovědnosti je prováděna soustavně ve vzdělávacích oblastech. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Cestou po světě v každém školním roce se vyhlašuje jeden celoškolní projekt. Je realizován v jednotlivých předmětech a výsledky jsou prezentovány formou plakátů a nástěnek na chodbách školy, event. na OÚ nebo v informační skříňce v obci. Den Země tematicky laděný jednodenní projekt v rámci jednotlivých tříd a předmětů (např. AJ, NJ, Z, Př., Člověk a JS ) Vánoce v Evropě dílny Vánočního ladění Přednášky, besedy Multikulturní výchova Třídnické hodiny, šikana, rasy, jiné kultury zkoumání vztahů ve třídě, jejich zpracování a vyhodnocení Environmentální výchova V rámci environmentální výchovy jsou zadávány projekty: Naučná stezka, Voda, přednášky, besedy. Mediální výchova Časopis: Smajlík (vydává redakční rada žáků) Informace do obecního časopisu Stříbrná lilie (čtvrtletně) Výstavy, dny otevřených dveří, webová stránka školy prezentace práce celé školy 17

18 Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Toto průřezové téma má formativní charakter, rozvíjí praktické dovednosti, využitelné v běžném životě. Klade si za cíl pomoci každému žákovi najít dobrý vztah k sobě samému i k ostatním lidem. Vychovává psychicky zdravé jedince, relativně odolné v boji se stresem, soutěží a konkurencí. OSV je typická právě tím, že se dotýká všech vzdělávacích oblastí. Nejvýrazněji se pak prosazuje ve vzdělávacích oblastech Jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Učivem se stává žák samotný. Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň ČJ PRV VV M Z, ČJ, PŘ NJ,TV NJ, PŘ TV Sebepoznání a sebepojetí PŘÍ ČJ,VV Seberegulace a sebeorganizace PRV TV ČJ PŘÍ PČ TV PČ TV Psychohygiena PRV PČ PČ OV Kreativita ČJ, TV TV VV VV INF INF Z, TV VV TV PČ,PŘ OV TV PŘ TV TV VV INF PŘ,PČ TV TV TV VV INF SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy PRV ČJ PČ PRV TV TV AJ AJ PŘÍ AJ D, ČJ, TV HV PRV VL D, ČJ TV NJ, ČJ, TV Komunikace PRV AJ AJ AJ NJ, ČJ NJ INF ČJ TV TV VV TV TV TV Kooperace a kompetice PRV PČ PČ PČ NJ,AJ TV INF NJ,AJ TV INF PČ MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika PRV VL PČ VL PČ TV TV PŘ TV PŘ TV ČJ,PŘ TV INF TV PŘ 18

19 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Toto průřezové téma slouží k formování základní občanské gramotnosti, která je charakterizována demokratickým způsobem řešení problémů a konfliktů, vědomím sounáležitosti práv a povinností jedince v demokraticky uspořádané společnosti. Vzorkem společenství založeného na demokratických principech spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti je právě škola a v jejím rámci též prostor pro praktický nácvik dovedností i postojů v třídním kolektivu. První kroky absolvují žáci již na počátku 1. ročníku, kdy se učí působit a najít své místo v komunitním kruhu. Postupně se též zapojují do práce v centrech aktivit, která jsou jednoduchým příkladem skupiny, jejíž součinnost je postavena na pochopení a rozvoji demokratických principů. V průběhu školní docházky pak stále vzrůstá význam dětského parlamentu jako samosprávného orgánu zástupců žáků všech tříd, který se podílí na fungování školy, je založen na demokratických zásadách a zprostředkovaně slouží jako pracovní sešit výchovy demokratického občana. Toto téma se úzce váže zejména ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni, Člověk a společnost na 2. stupni a také s dalšími průřezovými tématy Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Tematické okruhy Občanská společnost a škola 1. stupeň 2. stupeň PRV TV PRV ČJ AJ ČJ TV VV ČJ VV,ČJ ČJ PČ PČ Občan, občanská společnost a stát PRV PRV ČJ ČJ VL PŘÍ VL PŘÍ ČJ INF Z INF D NF Formy participace občanů v politickém životě VL VL Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ OV OV Z 19

20 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Toto průřezové téma prostupuje celým základním vzděláváním a jeho charakteristickým principem je výchova žáků jako evropských občanů, kteří jsou zodpovědnými a tvořivými osobnostmi. Hlavním úkolem a ambicí tohoto tématu je rozvoj žáků, v dospělosti schopných přizpůsobivosti v občanské a pracovní sféře, ale i v osobním životě. Žáci poznávají možnosti, které jim evropský a mezinárodní prostor poskytuje a toto poznání se stává přirozenou součástí jejich životních perspektiv. Téma výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, ale přitom respektuje naši národní identitu. V průběhu školní docházky posiluje vědomí žáků o tradičních evropských hodnotách, které se projevují v jednání žáků. Škola jako společenství v současném světě migrace je přirozenou příležitostí k projevům humanismu, svobodné lidské vůle, morálky a osobní zodpovědnosti. Praktickou příležitostí a projevem výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech je poznávání žáků - cizinců, soužití a budování vztahů s nimi, stírání hranic a bariér mezi lidmi. VEG je realizována na 1. stupni zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace. Na 2. stupni jej zahrnují zejména vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace. Zdrojem informací o životě a událostech v zemích Evropy, o nabídce vzdělávání a práce v Evropě, v navazování zahraničních kontaktů má své nezastupitelné místo vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie. Toto téma má blízko k dalším průřezovým tématům: Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova demokratického občana. Interpretace a prolínání těchto témat je pro žáky smysluplným propojením školního vzdělávání a aktuálního dění. Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá PRV HV ČJ 1. stupeň 2. stupeň PRV PČ ČJ ČJ PRV HV AJ VV PČ VL HV ČJ PČ NJ D AJ INF Z AJ INF NJ AJ INF PŘ NJ ČJ INF AJ PŘ Objevujeme Evropu a svět ČJ M VL VV TV Z Z, AJ OV AJ Jsme Evropané ČJ TV PŘÍ D,HV Z, HV Z, HV Z, HV, VV HV 20

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více