Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: ŠVP Myšlení je hra Údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice, příspěvková organizace Adresa školy: Školní 228, Velké Heraltice Ředitelka školy: Mgr. Melanie Pustějovská IČO: IZO: REDIZO: Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Obecní úřad Opavská Velké Heraltice Kontakty: telefon: web: Mgr. Melanie Pustějovská ředitelka školy ŠVP projednán Školskou radou dne Platnost dokumentu od Základní dokument vydán dne Čj. ZŠ VH 122/2013 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Areál školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty Spolupráce s rodiči žáků, se školskou radou, místními partnery, PPP a jinými institucemi ŠKOLNÍ DRUŽINA HISTORIE ŠKOLY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Co chceme a kam směřujeme Priority školy VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Projekty Realizace obsahu tematických okruhů průřezového tématu projektem UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN PODLE RVP Učební plán pro 1. stupeň Učební plán pro 2. stupeň PROFIL ŽÁKA PROFIL ŽÁKA PÁTÉ TŘÍDY PROFIL ŽÁKA DEVÁTÉ TŘÍDY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBDOBÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví

4 Člověk a svět práce Pracovní činnosti VOLITELNÉ PŘEDMĚTY RUSKÁ KONVERZACE PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA EKOLOGICKÁ VÝCHOVA INFORMATIKA NÁBOŽENSTVÍ OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ TŘÍDA TŘÍDA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VIZE ŠKOLY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ PŘÍLOHY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY EKONOMICKÉ, MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY Cíle výchovně vzdělávací činnosti Formy vzdělání Obsah vzdělávacího programu školní družiny OBSAH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Tematické celky BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Hygienické a bezpečnostní podmínky Psychosociální podmínky a režim dne SPOLUPRÁCE S RODIČI PLÁNOVANÉ ZÁMĚRY ZÁVĚR

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Jsme školou s postupným ročníkem. Naše škola vzdělává 179 žáků, plánovaná kapacita je 250 žáků. Výuka probíhá ve všech ročnících v jedné třídě. Jsme tedy úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělávání. Součástí školy jsou: 1) školní družina, kterou navštěvuje 53 dětí. Kapacita školní družiny je 60 dětí. 2) výdejna stravy (strava dovážena ze školní jídelny Neplachovice) 3) dvě mateřské školy ve Velkých Heralticích a v Sádku, s kapacitou 77 dětí Areál školy Celý školní areál leží na okraji vesnice. Okolí školy skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu. Školu tvoří dvě budovy hlavní a školní družina s výdejnou stravy. Základní škola je provozována ve dvoupatrové budově. Dovnitř můžeme vstoupit třemi vchody. Kromě hlavního vchodu ještě bočním, který nás po schodišti dovede do prostor tělocvičny. Dalším bočním vchodem vejdeme rovnou do přízemí a odtud vlevo do prostor šaten. K dispozici je 16 učeben, 8 z nich tvoří odborné učebny: chemie a fyziky, přírodopisu, která funguje zároveň jako kmenová třída, dále výtvarné výchovy, hudební výchovy, dílen spojené s keramickou dílnou, počítačů a knihovny, která je upravená k výuce literární výchovy a aktuálně reaguje na čtenářské zájmy a potřeby žáků. Dále je k dispozici cvičná kuchyň. S rostoucím zájmem o ŠD byla otevřena dvě oddělení, jsou k dispozici dvě herny a nová učebna s hrami na xbox. K výuce tělesné výchovy máme k dispozici tělocvičnu, která se nachází v hlavní budově a je bohatě využívána v podvečerních a večerních hodinách i veřejností. Pokud je příznivé počasí, výuka tělesné výchovy probíhá na školním hřišti, které tvoří atletická dráha a sektor pro skok daleký. Dále je k dispozici víceúčelové hřiště, které je využíváno zejména k míčovým hrám. Tohoto hřiště, i travnatou plochu kolem, využívají děti i k trávení volna v době velké přestávky a po vyučování také děti ze školní družiny. Vedle víceúčelového hřiště mohou žáci v hodinách tělesné výchovy nebo ve svém vlastním volnu využívat nově nainstalované posilovací prvky. Na vzhledu školy se velkou měrou podílejí i samotní žáci. Prostory chodeb a tříd si sami pod odborným vedením učitelek výtvarné výchovy zdobí výjevy z pohádek, bájí a vlastní literární činností. Na schodišti v mezipatrech se nachází panely s fotografiemi ze života školy. Na prvním stupni je chodba vybavena hracím koutkem, ve kterém mohou žáci trávit přestávky. V 1. patře školy je umístěn nápojový automat. Všichni vyučující sdílejí společně prostor sborovny Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, její statutární zástupce, 10 učitelů a dvě vychovatelky. Ve škole pracuje výchovný poradce, který je zároveň školním metodikem prevence a metodik ICT, který absolvoval studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. 5

6 Charakteristika žáků Naši školu navštěvují jak žáci z Velkých Heraltic, tak i z blízkého okolí. Tito žáci dojíždějí do školy autobusem, a to z Malých Heraltic, Košetic, Tábora, Sádku, dále ze Svobodných Heřmanic (spádová škola Svobodné Heřmanice 1. stupeň), Jamnice (spádová škola Stěbořice) a z Horního Benešova (spádová škola Horní Benešov). Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Tito žáci jsou doučováni pod dohledem odborně proškolených učitelek dyslektické asistentky. Od 6. ročníku jsou žáci plně integrovaní. Na základě vyšetření PPP a SPC pracují všechny děti se SPU podle IVP, pravidelně jsou prováděny kontroly a plnění IVP. Naším cílem je, aby se všichni mohli v budoucnu co nejsamostatněji zapojit do pracovního poměru, chceme je vést ke zvládání potřebných znalostí i dovedností nutných pro další vzdělávání. Vyučující podporují také žáky nadané a žáky se specifickými zájmy. Mají možnost projevit talent při plnění individuálních úkolů. Rozvoj zájmů podporuje i nabídka kroužků Dlouhodobé projekty Pravidelně každým rokem pořádáme několik projektů. Jedná se o projekty v rámci environmentálního vzdělávání Den Země, projekty mediální výchovy KNIHA, projekty zaměřené na volbu povolání, projekty pro plnění Minimálního preventivního programu, projekty na spolupráci s rodiči žáků Vánoce, Brouči jdou spát, Velikonoce. Podle zájmu chceme každý rok pořádat lyžařský výcvikový kurz pro žáky a 7.ročníku a co druhý rok celoškolní projekt Žijeme na planetě Zemi. Budeme pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou v Polsku Pavlovičky, Gosciecin Spolupráce s rodiči žáků, se školskou radou, místními partnery, PPP a jinými institucemi Spolupráce s rodiči se nadále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří, v době projektů s dílnami připravenými pro děti i jejich rodiče. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím školního časopisu, příspěvků do obecního zpravodaje, webových stránek školy a výzdobou ve škole. Při ZŠ je zřízena školská rada, která má šest členů dva pedagogové, dva zastupitelé a dva rodiče. Ta vykonává svoji činnost od Se školou velmi úzce spolupracuje SRPDŠ. Každá třída má možnost mít ve výboru sdružení svého zástupce. Sama ZŠ každoročně zjišťuje názory rodičů na dílčí problémy vzdělávání v ZŠ formou dotazníků. Výbor sdružení zve na své schůzky i zástupce vedení školy. Vedení školy a výchovný poradce úzce spolupracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP, SPC a OSPOD v Opavě, s Policií ČR a se sociální komisí při OÚ ve Velkých Heralticích. 6

7 2.2. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je základem řízení výchovy mimo vyučování. ŠD proto není volným pokračováním školního vyučování a ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním úkolem i cílem se stává zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků v době po vyučování. Klade si i za cíl, mimo výchovně vzdělávací činnosti, plnit i funkci sociální ( tzn. dohled nad žáky). Žáci jsou vedeni k uvědomělé organizaci svého volného času. Činnosti školní družiny Svou funkci mimo školní vyučování naplňuje ŠD činnostmi řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici: a) Činnosti odpočinkové Jejich cílem je odstranit únavu žáků, plní psychohygienické poslání. Do denního režimu bývají vřazeny během dne dle potřeby. Vždy jsou ale uplatněny po obědě. Tuto funkci přináší i klidové hry, či jiné zájmové činnosti, poslechové činnosti, dětská videotéka apod. b) Činnosti rekreační Kladou za cíl relaxaci po soustředění ve vyučování a regeneraci sil. Převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Zařazeny mohou být hry řízené i spontánní. Většinou se jedná o sezónní hry (sáňkování, hry v přírodě, pohybové hry v tělocvičně a na školním hřišti). c) Činnosti zájmové Jsou uplatňovány formou hry a odpočinku. Snaží se rozvíjet osobnost žáka po stránce estetické, pohybové (včetně jemné motoriky), společenské a ekologické. Umožňují plnit seberealizaci jedince. Řazeny mohou být jako činnosti kolektivní nebo individuální. pracovně zájmové činnosti ( práce s přírodninami, s textilem, práce s netradičními materiály, konstruktivní činnosti, základy šití a pletení,...) výtvarně zájmové činnosti ( kresba, malba, modelování, práce s keramickou hlínou, koláže, netradiční výtvarné techniky, výzdoba prostor ŠD,...) přírodovědné zájmové činnosti (pozorování ročních období a změn v přírodě, ochrana životního prostředí- praktické činnosti, botanické pokusy, sběr kaštanů, žaludů,...) hudebně zájmové činnosti ( poslech hudby i její reprodukce, hudebně pohybové činnosti, volný tanec ) sportovní zájmové činnosti ( sportovní hry v tělocvičně, na hřišti, v přírodě,...) společenskovědní zájmové činnosti ( osvojování základních společenských pravidel, prohlížení a četba literatury, práce s internetem,...) d) Příprava na vyučování Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností. Mívá většinou tyto formy vypracování domácích úkolů ( pouze s písemným souhlasem rodičů) zábavné procvičování učiva formou didaktických her, upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech Školní družina pro dojíždějící žáky Dojíždějícím žákům ze Svobodných Heřmanic (i z 2. stupně) je umožněno do odjezdu jejich autobusu pobývat ve ŠD. Mohou tak trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas. Žáci si zde mohou číst, vypracovávat domácí úkoly, hrát stolní a didaktické hry, malovat, vyrábět, povídat si apod. 7

8 2.3. HISTORIE ŠKOLY Po válce Školní budovy v jednotlivých obcích našeho obvodu nebyly v dobrém stavu. Nejdříve dali školní budovu do pořádku Košetičtí občané. Vyčistili ji, vylíčili a vyučování začalo jaksepatří - 1. září Dětí byla plná třída i učitele měli výborného. Byl jím Lubomír Březina, který pocházel z Beskyd. Také táborští neotáleli. Po vyčištění školy převzal správu školy 24. srpna 1945 opavský rodák, definitivní učitel Antonín Žídek, který zahájil vyučování 3. září Vyučování ztěžoval nedostatek učebnic a učebních pomůcek. Ve Velkých Heralticích se začalo učit 14. září v budově bývalé německé školy čp V den zahájení vyučování se 46 žákům představila učitelka Zita Kolomazníková. Nezůstala dlouho sama. 19. října byl pověřen správou školy učitel František Bjalek, který byl dekretem ze dne 12. listopadu 1945 ustanoven zatímním řídícím učitelem školy ve Velkých Heralticích. Po otevření měšťanské školy se počet dětí snížil a Zita Kolomazníková přechází na měšťanskou školu. V Malých Heralticích si museli na učitelku počkat. Teprve dekretem ze dne 19. ledna 1946 byla ustanovena na jednotřídní školu zatímní řídící učitelka Libuše Matoušková. Vyučování začalo 4. února se 13 dětmi. V Sádku se začalo vyučovat teprve 4. března Do té doby neměli učitele. Prvním poválečným učitelem byl Pavel Odehnal. 12. listopadu 1945 byla otevřena měšťanská škola ve Velkých Heralticích. Byla umístěna v bývalém klášteře Chudých sester sv. Františka vedle kostela. Správou této školy byl pověřen odborný učitel Antonín Košenda.,; A tak naše školy zaplavily děti. Byly to těžké začátky. Všechno muselo začít znovu. Od okresního osvětového inspektorátu obdržela heraltická škola filmovou promítačku na úzký film společně s radiopřijímačem. Tyto přístroje sloužily k výuce žáků i veřejnosti. Snad tady se traduje vřelý vztah správce školy Františka Bjalka k filmu a filmové projekci, který okamžitě pochopil účinnost filmu ve výchovné činnosti. Jednotný školský systém platí pro všechny děti do 15 let. Součástí se stává i mateřská škola. Jednotná škola byla tedy členěna na mateřskou školu, národní školu a střední školu. Tímto zákonem zanikla měšťanská škola. Nahradila ji škola střední. Jednotný školský systém byl dále upevněn novým školským zákonem o školské soustavě a vzdělání učitelů ze dne 24. dubna Touto reformou byly zřízeny osmileté střední školy. V roce 1959 vznikla základní devítiletá škola, na kterou pak navazovaly střední školy a odborná učiliště. Bylo přikročeno k revoluční přestavbě školství. Uskutečňuje se spojení školy se životem a výrobní praxí. Je to období, ve kterém uzavírají školy patronátní smlouvy s výrobními podniky. Tak např. Malé Heraltice s havíři Dolu Trojice, Velké Heraltice s Vítkovickými železárnami, Košetice s Masným průmyslem atd. Pracující pomáhají zřizovat školní dílny, jako např. ve Velkých Heralticích prostřednictvím učitele Pustějovského dodal n.p. Tatra školní dílně mnoho druhů nástrojů a nářadí, umožnil žákům exkurzi v jeho závodě. Vycházející žáci přímo na místě viděli prostředí dílen a skutečnou práci dělníků. Podobná situace byla i v zemědělství. Samotní učitelé nabízeli svoji pomoc, např. při výmlatu sběru makovic, jednocení řepy, ředitel školy Evžen Martiňák byl dlouhá léta pokladníkem JZD. Podzimní měsíce si již nedovedli představit bez bramborových brigád ve Velkých Heralticích, Sádku, Košeticích, Táboru a jinde. Seznamovali žáky se vším novým v zemědělství, od nových strojů přes exkurze až po nové odrůdy zeleniny, které se pěstovaly na školní zahradě, ošetřování ovocných stromů, pěstování léčivých bylin, které byly často zdrojem 8

9 reptání dětí. Ono při sběru heřmánku bolí záda a při sběru kozlíku zábly ruce, ale kdo nepotřebuje heřmánek a kozlíkové kapky? V roce 1976 vstupuje v platnost nová Československá výchovně vzdělávací soustava. Je zatím nejradikálnější přeměnou školství. Mění se nejen obsah výuky, ale především metody a formy práce. Důraz se klade na logické myšlení, na samostatnou a skupinovou práci, práci s odbornou literaturou, hledání příčin a souvislostí. Všichni učitelé prošli proškolením. Mezi základní a mateřskou školou je velmi úzká spolupráce, do které je zapojen i dětský lékař. Základní škola má 8 ročníků. Každý žák základní školy přechází do některého ze tří proudů středních škol: gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště. Čtyřleté studium na střední škole je ukončeno maturitou žák získá úplné středoškolské vzdělání, v kratším studiu získává neúplné středoškolské vzdělání. Je to systém otevřený, na sebe navazující, který si každý může doplnit dalším studiem až po absolvování vysoké školy. Již od roku 1945 se hovořilo o nutnosti výstavby nové školy. Po dlouhých letech jsme se jí dočkali. Jednotřídní škola v Košeticích byla zrušena již v roce 1961, v Malých Heralticích, Táboru a Sádku s otevřením nové školy k , kamenecká škola k Ještě jedna zvláštnost: od roku 1951 do roku 1956 byly žáky zdejší školy řecké děti. S nimi zde byli i řečtí učitelé a vychovatelé. Děti byly ubytovány v heraltickém zámku. Po válce se učilo ve třech budovách. Hlavní budova byla z bývalého kláštera u kostela. Zdivo bylo chladné, vlhké, sociální zařízení mimo školu naprosto nevyhovující, třídy málo prosvětlené, s malým lokálním topením. Nyní sídlí v budově Policie ČR. Druhá budova čp. 110 stála u hlavní cesty. Třídy byly prostorné. V budově byl až do roku 1961 byt ředitele školy. Po jeho odstěhování se z bytu stala pracovna chemie a fyziky a cvičná kuchyně. Dnes má v budově sídlo firma Harmonie a z části slouží budova jako ubytovna. Třetí budova byla vedle obchodu dnes je v ní kadeřnictví, zelenina a papírnictví. V této budově byly třídy malé, v 1. poschodí i rizikové, vzhledem k nosnosti stropu. Byl tam i byt pro svobodné učitelky. Školní zahrada byla za budovou čp. 110 a u kostela. Svého času měla škola i školní pozemek za kulturním domem. Pěstovala se zelenina a léčivé byliny. Tělocvična byla mimo školu ve staré Sokolovně vedle Obecního úřadu. Nová škola přinesla úplně jiné podmínky. Je za vesnicí, je zde klid. Třídy prostorné s kapacitou pro 36 dětí, prosluněné, teplé. Široké chodby, praktické šatny, odborná učebna chemie a fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílna pro kovo i dřevovýrobu, cvičná kuchyně s jídelničkou. Pyšnit se můžeme také velmi prostornou tělocvičnou. Součástí školy je i budova školní družiny. 9

10 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1. Zaměření školy Co chceme a kam směřujeme - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě - zavádíme do výuky efektivní metody (např. skupinové nebo projektové vyučování), kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu - posilujeme výuku cizích jazyků s důrazem především na jazyk anglický - vedeme žáky k uvědomělejšímu výběru a sebehodnocení při volbě povolání - vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů - vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel soužití mezi lidmi, aby se učili odpovědnosti - což je zásadní ctnost demokratického člověka, také vytváření morálních a etických hodnot - podporujeme rozvoj estetické výchovy a zájmových činností - chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi) - provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi - chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky Priority školy 1. Příprava žáků pro život 2. Komunikace 3. Strategie učení 4. Integrace žáků se specifickými potřebami 5. Zájmová činnost 10

11 Priority školy Cíl: Příprava žáka pro život Komunikace Strategie učení Integrace žáků se specifickými potřebami Zájmová činnost Charakteristika cíle všeobecné vzdělání příprava na studium na jiné škole adaptace žáka při přechodu z jiné školy nabyté vědomosti odpovídají hodnocení morální a etická výchova, hodnotový systém škola bez drog vedení žáků k dodržování pravidel a odpovědnosti výchova k uvědomělé kázni vztah k přírodě prostor pro střetávání a komunikaci různými formami (ústně, písmeně, výtvarnými prostředky, technickými prostředky) dodržování etiky komunikace, umění naslouchat sebepoznání jako základ vztahu s jinými práce v týmu jasná pravidla pro soužití ve škole atmosféra demokracie a přátelství tolerance spolupráce s rodiči učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě využití skupinového a projektového vyučování práce s přiměřeným učivem učí se logicky myslet sebehodnocení a sebekritika volba povolání prezentace vlastních výsledků tvořivost účast na organizaci vzdělávání řešení problémů osvojování základních pracovních dovedností a návyků individuální přístup k dětem náprava SPU práce s nadanými dětmi otevřenost a tolerance, rozvoj schopnosti empatie solidarita s druhými multikulturní výchova aktivní rozvoj fyzických a duševních schopností žáků estetický rozvoj organizace denního režimu ve prospěch žáků prevence kouření a drog reprezentace školy spolupráce s médii 11

12 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Hlavní a dílčí cíle školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání má žákům: pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Instituce poskytující základní vzdělání mají podle RVP tyto cíle (KOMPETENCE): 1) umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení (KOMPETENCE K UČENÍ) 2) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) 3) vést žáky k všestranné a účinné komunikaci (KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ) 4) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ) Co to například znamená v ZŠ a MŠ Velké Heraltice - v učení je kladen důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - učit žáky třídit informace, rozlišit podstatné od méně podstatného - motivace pro celoživotní učení (ztráta zaměstnání) - řešení úkolů z praxe (ze života) - uvádět možnost studia i práce v zahraničí - hodnotit za to, co žák zvládá a ne to, co neumí, vést k sebehodnocení0 - vytvářet pozitivní vztah k informačním zdrojům (encyklopedie) pramenící s pochopením pro jejich praktický život - účast na různých soutěžích a olympiádách - učitel připravuje vyučování tak, aby žák hledal různá řešení, řešil netradiční problémové úlohy a dokázal své řešení obhájit - ve vhodných oblastech vzdělávání využívat netradiční úlohy (Scio, matematický Klokan, Pythagoriáda, přírodovědný klokan) - žák se zapojuje do soutěží, do problémů školního života; - využívat praktických aplikací získaných poznatků - zadávání zajímavých úkolů, řešení úkolů z praxe - učit žáky třídit informace, rozlišit podstatné od méně podstatného - využití projektových dnů k logickému řešení problémů - žáci si připravují různé aktivity pro své spolužáky (Heraltické bludiště, dopravní výchova, soutěže) - učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci - se spolužákem, s dospělým ve škole i mimo školu; - učíme žáka obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných - podpora komunikace s jinými školami - rozvíjet komunikace nejen v mateřském, ale i v cizích jazycích - učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě (příprava setkávání), vzájemnou pomoc při učení; - žák prokáže schopnost střídat role ve skupině; - žák prezentuje řešený projekt, svou dovednost, schopnost respektovat dohodnutá pravidla chování, na jejichž formulaci se sami podílejí - sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a 12

13 5) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti (KOMPETENCE OBČANSKÉ) 6) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (KOMPETENCE PRACOVNÍ) úkolech - rozvíjet schopnost naslouchat druhým, uznat názor a zkušenosti druhého - respektovat úspěchy vlastních i druhých - učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu; - učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě škola vítá žáky z celého světa; - žák jedná zodpovědně a uvědoměle ve škole i na pobytové akci; - podporovat samostatnost v rozhodování, hledat nejvhodnější řešení - žáci jsou vedeni motivováni k aktivnímu zapojení do předmětu svět práce a ke zvládnutí hodnocení a sebehodnocení; - žáci se zapojují v poznávacích exkurzích a besed o volbě povolání (spolupráce s ÚP) - žáci se zapojují v zájmových aktivitách ve škole i mimo školu a do vydávání školního časopisu 3.3. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Škola nabízí žákům, kteří mají speciální vzdělávací potřeby možnost vzdělání s individuálním přístupem k potřebám každého dítěte..rovněž vycházíme z již několikaleté zkušenosti, kdy se o tyto žáky staráme. Rozlišujeme tyto skupiny žáků: 1. Žáci se zdravotním postižením: a) žáci se specifickými poruchami učení b) žáci, kteří jsou přeřazeni na základě doporučení poradny s lehkým mentálním postižením c) žáci se smyslovými vadami 2. Žáci se zdravotním znevýhodněním 3. Žáci se sociálním znevýhodněním 4. Žáci mimořádně nadaní Každý žák je zařazován do skupin dle vyšetření a doporučení PPP nebo SPC. Vyhledávací činnost provádí informovaní učitelé na l. i 2. stupni. Žák je dále zařazen na základě žádosti rodičů a rozhodnutí ředitele školy. Každý žák má vypracován IVP, kde jsou rovněž dohodnuty povinnosti žáka a rodičů. IVP je vyhodnocován pravidelně na konci školního roku a pedagogická rada doporučuje další postup ve vzdělávání, spolupráci s rodiči, zároveň přihlíží k výsledkům dosavadního vzdělávání, závěrům a platnosti vyšetření. Evidenci a koordinaci těchto činností provádí výchovný poradce školy ve spolupráci s SPC, PPP, vedením školy, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. 13

14 1. Žáci se zdravotním postižením a) žáci se specifickými poruchami učení Tyto žáky integrujeme do běžných tříd s IVP, dohodou s rodiči a žákem o plnění IVP, pod vedením PPP a SPC. Informovaní učitelé tolerují žákovy potíže vyplývající z SPU. Náprava je prováděna 1x týdně ve zvláštní 3 4 členné skupině před nebo po vyučování s dyslektickou asistentkou, která se vyjadřuje ke klasifikaci žáka. Hodnocení výsledků tohoto vzdělávání provádí vyučující na konci školního roku ve spolupráci s ostatními učiteli nebo při končící platnosti vyšetření PPP či SPC. Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečujeme tyto podmínky: a) Ve vyučovacím procesu: - uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností - umožňujeme žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám - zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků - uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka - podporujeme nadání a talent žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky - zkvalitňujeme připravenost pedagogických pracovníků pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami b) Ve vyučovacích předmětech: - pracujeme s žáky individuálně - zohledňujeme psychomotorický vývoj žáka - volíme texty odpovídající vyspělosti čtenáře - umožňujeme číst s okénkem - nevyvoláváme k dlouhému hlasitému čtení před třídou (podle stupně poruch) - preferujeme ústní projev a ústní zkoušení - snižujeme požadavky na písemné zpracování přečteného textu - preferujeme doplňovací cvičení, opisy a přepisy - píšeme diktáty po předchozí domácí přípravě, a to ve zkrácené formě a dáváme časový prostor pro opravu - předkládáme předtištěné kontrolní práce - zadáváme slohové práce v kratším rozsahu, po domácí přípravě - hodnotíme v sešitech obsahovou stránku nikoli úpravu a písmo - v cizím jazyku upřednostňujeme konverzaci - poskytujeme prodloužený výklad - slovní i jiné úlohy řešíme po společném přečtení, za pomoci učitele - klademe důraz na pochopení zadaného úkolu - uplatňujeme názor při osvojování a upevňování učiva - preferujeme činnostní vyučování - využíváme při práci PC i kalkulátor - 1. Žáci se zdravotním postižením b) žáci, kteří jsou přeřazeni na základě doporučení poradny s lehkým mentálním postižením c) žáci se smyslovými vadami Tyto žáky integrujeme v normální třídě pod vedením třídního učitele. O jejich zařazení rozhoduje vyšetření a doporučení SPC, či jiné k tomu určené poradny, žádost rodičů a rozhodnutí ředitele školy. Tito žáci mají na každý školní rok vypracovaný Individuální vzdělávací program, který vychází z typu zařazení, jejich individuálních vzdělávacích potřeb, možností a schopností. Do konce září běžného školního roku budou sestaveny IVP jednotlivých žáků, tematické plány, do nichž je třeba dle výstupů z jednání pedagogické rady začlenit projekty školy a průřezová témata, která se těchto žáků týkají. 14

15 2. Žáci se zdravotním znevýhodněním Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně ( s ohledem na únavu, momentální zdravotní stav). V některých případech lze ze zdravotních důvodů využít zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky nebo IVP. Důležitá je spolupráce s rodinou, individuální péče pedagogů a pochopení spolužáků. Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, poskytujeme individuální konzultace, pomáháme s pochopením učební látky, respektujeme časový prostor potřebný na rekonvalescenci. 3. Žáci se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstá většina žáků školy. Jsou to žáci z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Tito žáci jsou častěji ohrožení sociálně patologickými jevy. Proto těmto žákům budeme věnovat specifickou péči v potřebném rozsahu, např. osvojení českého jazyka, seznámení s českým prostředím, kulturou, zvyklostmi a tradicemi. Učitelé naší školy znají své žáky i jejich rodinné prostředí, dovedou volit vhodné přístupy a vytváří ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Dle potřeby poskytují individuální nebo skupinovou péči, odpovídající metody a formy práce. Velmi důležitá je zpětná vazba rodina žák učitel. 4. Žáci mimořádně nadaní Škola bude cíleně vyhledávat a podporovat mimořádně nadané žáky. Žák bude zařazen do takového programu vzdělávání, který bude vyhovovat jeho schopnostem a zájmům. Podmínky pro zařazení : mimořádné školní výsledky v oboru či oborech, psychologické vyšetření na základě souhlasu rodičů se zaměřením na IQ a předpokládaný talent žáka, dohoda s rodiči, souhlas ředitele školy. TU vypracuje ve spolupráci s VP a žákem IVP. Plnění programu bude vyhodnocováno 4x ročně na pedagogických radách a dle potřeb IVP korigován. Žáci si povedou portfólium svých prací. Dle jejich schopností a zájmů jim bude navrhován i způsob dalšího vzdělávání na výběrových školách. Pro úspěšné vzdělávání mimořádně nadaných žáků zabezpečujeme tyto podmínky: - doplňujeme, rozšiřujeme a prohlubujeme vzdělávací obsah předmětů - zapojujeme žáky do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů - zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo - nabízíme žákům možnost uplatnění se i mimo školu (vědomostní i sportovní soutěže, olympiády, prezentace, ) - zájmové kroužky, např. v oboru výtvarném a hudebním, sportovní hry, práce na PC, případně doporučujeme kroužky, které jsou vhodné a dosažitelné mimo školu - umožňujeme žákům účastnit se ve výuce některých předmětů se staršími žáky Mnozí z našich žáků se podílejí svými výtvarnými díly na estetické výzdobě budovy školy. 15

16 3.4. Průřezová témata - tvoří povinnou součást základního vzdělávání - realizace zapracování do oblastí projektové dny Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší spektrum dovedností. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo ni. V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Minimální preventivní program je hlavním tematickým celkem, který zahrnuje protidrogovou prevenci a prevenci dalších sociálně patologických jevů a je součástí vzdělávacího procesu od 1. ročníku. Rozvíjí se rovněž spolupráce s policií. Škola klade důraz na smysluplné využití volného času a zažití úspěchu dětí formou možnosti výběru v zájmových kroužcích. Ochrana člověka za mimořádných situací výchova a vzdělávání žáků ve smyslu ochrany obyvatelstva za mimořádných situací je průběžně zařazována do vyučovacího procesu během celé školní docházky ve všech předmětech. Žáci se naučí poskytovat první pomoc přiměřeně svému věku, znají důležitá telefonní čísla, znají základní postupy při evakuaci, nácvik evakuace školy se provádí minimálně 1x ročně. Škola má vypracovaný plán evakuace, který je zveřejněný na chodbách, žáci jsou s ním seznámeni na začátku školního roku. Poučení o bezpečnosti zařazují vyučující na začátku školního roku a dle potřeby i během, o poučení provedou písemný záznam do žákovské knížky a třídní knihy. Projektové dny jsou organizovány dle celoročního plánu školy. Přednášky, besedy zařazovány aktuálně dle možností a potřeb školy. Výchova ke zdraví je součástí vzdělávacího procesu od 1. třídy a je součástí vzdělávacích oblastí. Volba povolání je realizována formou exkurzí, je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět na 1. stupni a Člověk a svět práce na 2. stupni. 16

17 Výchova demokratického občana Je realizována každoroční volbou třídních samospráv. Každý nový školní rok jsou žáci seznamováni se školním řádem.výchova k občanské odpovědnosti je prováděna soustavně ve vzdělávacích oblastech. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Cestou po světě v každém školním roce se vyhlašuje jeden celoškolní projekt. Je realizován v jednotlivých předmětech a výsledky jsou prezentovány formou plakátů a nástěnek na chodbách školy, event. na OÚ nebo v informační skříňce v obci. Den Země tematicky laděný jednodenní projekt v rámci jednotlivých tříd a předmětů (např. AJ, NJ, Z, Př., Člověk a JS ) Vánoce v Evropě dílny Vánočního ladění Přednášky, besedy Multikulturní výchova Třídnické hodiny, šikana, rasy, jiné kultury zkoumání vztahů ve třídě, jejich zpracování a vyhodnocení Environmentální výchova V rámci environmentální výchovy jsou zadávány projekty: Naučná stezka, Voda, přednášky, besedy. Mediální výchova Časopis: Smajlík (vydává redakční rada žáků) Informace do obecního časopisu Stříbrná lilie (čtvrtletně) Výstavy, dny otevřených dveří, webová stránka školy prezentace práce celé školy 17

18 Integrace obsahu tematických okruhů průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA (OSV) Toto průřezové téma má formativní charakter, rozvíjí praktické dovednosti, využitelné v běžném životě. Klade si za cíl pomoci každému žákovi najít dobrý vztah k sobě samému i k ostatním lidem. Vychovává psychicky zdravé jedince, relativně odolné v boji se stresem, soutěží a konkurencí. OSV je typická právě tím, že se dotýká všech vzdělávacích oblastí. Nejvýrazněji se pak prosazuje ve vzdělávacích oblastech Jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Učivem se stává žák samotný. Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ Rozvoj schopností poznávání 1. stupeň 2. stupeň ČJ PRV VV M Z, ČJ, PŘ NJ,TV NJ, PŘ TV Sebepoznání a sebepojetí PŘÍ ČJ,VV Seberegulace a sebeorganizace PRV TV ČJ PŘÍ PČ TV PČ TV Psychohygiena PRV PČ PČ OV Kreativita ČJ, TV TV VV VV INF INF Z, TV VV TV PČ,PŘ OV TV PŘ TV TV VV INF PŘ,PČ TV TV TV VV INF SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí Mezilidské vztahy PRV ČJ PČ PRV TV TV AJ AJ PŘÍ AJ D, ČJ, TV HV PRV VL D, ČJ TV NJ, ČJ, TV Komunikace PRV AJ AJ AJ NJ, ČJ NJ INF ČJ TV TV VV TV TV TV Kooperace a kompetice PRV PČ PČ PČ NJ,AJ TV INF NJ,AJ TV INF PČ MORÁLNÍ ROZVOJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika PRV VL PČ VL PČ TV TV PŘ TV PŘ TV ČJ,PŘ TV INF TV PŘ 18

19 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA (VDO) Toto průřezové téma slouží k formování základní občanské gramotnosti, která je charakterizována demokratickým způsobem řešení problémů a konfliktů, vědomím sounáležitosti práv a povinností jedince v demokraticky uspořádané společnosti. Vzorkem společenství založeného na demokratických principech spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti je právě škola a v jejím rámci též prostor pro praktický nácvik dovedností i postojů v třídním kolektivu. První kroky absolvují žáci již na počátku 1. ročníku, kdy se učí působit a najít své místo v komunitním kruhu. Postupně se též zapojují do práce v centrech aktivit, která jsou jednoduchým příkladem skupiny, jejíž součinnost je postavena na pochopení a rozvoji demokratických principů. V průběhu školní docházky pak stále vzrůstá význam dětského parlamentu jako samosprávného orgánu zástupců žáků všech tříd, který se podílí na fungování školy, je založen na demokratických zásadách a zprostředkovaně slouží jako pracovní sešit výchovy demokratického občana. Toto téma se úzce váže zejména ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni, Člověk a společnost na 2. stupni a také s dalšími průřezovými tématy Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Tematické okruhy Občanská společnost a škola 1. stupeň 2. stupeň PRV TV PRV ČJ AJ ČJ TV VV ČJ VV,ČJ ČJ PČ PČ Občan, občanská společnost a stát PRV PRV ČJ ČJ VL PŘÍ VL PŘÍ ČJ INF Z INF D NF Formy participace občanů v politickém životě VL VL Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČJ OV OV Z 19

20 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH (VEG) Toto průřezové téma prostupuje celým základním vzděláváním a jeho charakteristickým principem je výchova žáků jako evropských občanů, kteří jsou zodpovědnými a tvořivými osobnostmi. Hlavním úkolem a ambicí tohoto tématu je rozvoj žáků, v dospělosti schopných přizpůsobivosti v občanské a pracovní sféře, ale i v osobním životě. Žáci poznávají možnosti, které jim evropský a mezinárodní prostor poskytuje a toto poznání se stává přirozenou součástí jejich životních perspektiv. Téma výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, ale přitom respektuje naši národní identitu. V průběhu školní docházky posiluje vědomí žáků o tradičních evropských hodnotách, které se projevují v jednání žáků. Škola jako společenství v současném světě migrace je přirozenou příležitostí k projevům humanismu, svobodné lidské vůle, morálky a osobní zodpovědnosti. Praktickou příležitostí a projevem výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech je poznávání žáků - cizinců, soužití a budování vztahů s nimi, stírání hranic a bariér mezi lidmi. VEG je realizována na 1. stupni zejména ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Jazyk a jazyková komunikace. Na 2. stupni jej zahrnují zejména vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace. Zdrojem informací o životě a událostech v zemích Evropy, o nabídce vzdělávání a práce v Evropě, v navazování zahraničních kontaktů má své nezastupitelné místo vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie. Toto téma má blízko k dalším průřezovým tématům: Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Výchova demokratického občana. Interpretace a prolínání těchto témat je pro žáky smysluplným propojením školního vzdělávání a aktuálního dění. Tematické okruhy Evropa a svět nás zajímá PRV HV ČJ 1. stupeň 2. stupeň PRV PČ ČJ ČJ PRV HV AJ VV PČ VL HV ČJ PČ NJ D AJ INF Z AJ INF NJ AJ INF PŘ NJ ČJ INF AJ PŘ Objevujeme Evropu a svět ČJ M VL VV TV Z Z, AJ OV AJ Jsme Evropané ČJ TV PŘÍ D,HV Z, HV Z, HV Z, HV, VV HV 20

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více