Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav adresa školy Sokolovská Mnichovo Hradiště právní forma příspěvková organizace IČ IZO identifikátor školy vedení školy kontakt ředitel: Mgr. Jiří Mazánek zástupce ředitele: Jiří Bína tel.: sekretariát, ředitelna fa: webové stránky: 1.2 Zřizovatel název zřizovatele Město Mnichovo Hradiště adresa zřizovatele Masarykovo náměstí Mnichovo Hradiště tel.: kontakt fa: Součásti školy kapacita Základní škola 640 žáků Školní družina 90 žáků 1.4 Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků Počet žáků oddělení na třídu na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,6 14,7 2. stupeň ZŠ ,4 11,6 Školní družina ,7 28,7

4 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky 11 učeben, 1 herna 16 (hudební, výtvarná výchova, chemie + fyzika, zeměpis, přírodopis, dějepis, matematika, český jazyk, 2 jazykové, rodinná výchova + vaření, keramická dílna, 1 pro výuku informatiky, 1 malá počítačová, 1 s interaktivní tabulí) Relaační areál na školní zahradě školního pozemku, 1 travnaté hřiště, 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem Sportovní hala BIOS (samostatná správní jednotka MěÚ) včetně malé posilovny, běžecká dráha za halou, zařízení pro pohybovou relaaci v suterénu a na chodbách školy 1 dílna, 1 pozemek Ve výborném stavu, průběžně obnovován, Žákovský nábytek v letošním školním roce zakoupeny výškově nastavitelné školní lavice a židle do jedné třídy Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Na dostatečné úrovni, technické zabezpečení sportovním nářadím apod. výuky tělesné výchovy nadstandardní Vybavení žáků učebnicemi a učebními tety Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 Učíme se pro život a osnov pro ZŠ Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Splňuje podmínky dle ŠVP ZV č. j. 443/07 pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj, opravy, údržba Učíme se pro život a osnov pro ZŠ Na dostatečné úrovni, dva dataprojektory, interaktivní tabule V letošním školním roce nebylo čerpáno z fondu rozvoje investičního majetku. Z oprav ve škole prováděných jsou to zejména: malířské, natěračské a instalatérské. Opravy zahradního domku, úprava herny na učebnu. Opravy investičního rázu plánovány nejsou Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt 1.7 Údaje o Sdružení rodičů školy Registrace Zaměření Kontakt Mgr. Marek Jansta, , tři stanovené schůzky ročně, operativní kontakty, financování školních akcí , , Komentář ředitele školy spolupráce s rodičovskou veřejností: Školská rada v novém složení (PharmDr. Miroslava Puncmanová vystřídala Vilmu Barusovou) se schází třikrát do roka, operativně pomáhá škole při získávání finančních prostředků, tvorbě rozpočtu i při jednání s rodiči. Model třídních schůzek (září, prosinec, duben plně vyhovuje. Prostřednictvím Sdružení rodičů školy se zvětšuje informovanost rodičů o škole, také ochota řešit problémy společně. Nenarostl ale zájem o konzultace a o návštěvy rodičů přímo v hodinách. Všechny základní akce jsou přístupné rodičům, největší zájem je o Vánoční jarmark, Den otevřených dveří a o Loučení s 9. třídami. Během tohoto školního roku 2008/09 nevznesla školská rada žádné připomínky ke školnímu vzdělávacímu programu.

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Název vzdělávacího programu Kód Zařazené třídy Školní vzdělávací program Základní vzdělávání č. j. 443/07 1., 2., 6., 7. Učíme se pro život Základní škola č. j / C/ , Komentář ředitele školy: Školní vzdělávací program Učíme se pro život je stále otevřený pro další inovaci i úpravy. Dá se ale říci, že je přínosem.

6 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 36 Počet učitelů ZŠ 20 pedagogů s plným úvazkem 6 pedagogů s částečným úvazkem 1 asistent pedagoga s polovičním úvazkem Počet pedagogických pracovníků přepočtených na úvazky: 23,75 Počet vychovatelů ŠD 2 vychovatelky s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem Počet pedagogických pracovníků školní družiny přepočtených na úvazky: 2,54 Celkový počet pracovníků přepočtených na úvazky: 26,79 Počet správních zaměstnanců 1 ekonomka 1 školník s částečným úvazkem 3 uklízečky s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným úvazkem Počet provozních pracovníků přepočtených na úvazky: 5,44 Komentář ředitele školy: Pracovní kolektiv školy se omlazuje, nemění se vysoké zastoupení žen. Také aprobovanost učitelů má nejvyšší procento. Získávání kvalitních učitelů zůstává problémem mladí nenastupují (chybí perspektiva), starší (důchodoví) jsou pro školu finanční zátěží.

7 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 95 Učitelé 2. stupně 80 Učitelé 2. stupně 75 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pracovníci podle věkové skladby do 30 let celkem - ženy let celkem - ženy 46 důch. věk celkem - ženy v důch. věku celkem - ženy celkem - ženy Kvalifik. učitelé Nekval. uč. VŠ Nekval. uč. SŠ Učitelé celkem Asistent pedagoga Vychovatelé Provozní prac Absence zaměstnanců ve školním roce v měsíci na 1. stupni na 2. stupni září říjen listopad prosinec 44 5 leden únor březen duben květen červen Absence celkem hodin na pedagogického pracovníka 34,1 hodiny

8 3.5 Přehled aprobovanosti výuky ve školním roce I. stupeň předmět celkem hodin aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 8/6 8/ Vlastivěda 6/8 6/ Hudební výchova Výtvarná výchova 14/12 14/ Praktické činnosti 12/14 12/ Tělesná výchova I. st. celkem II. stupeň předmět celkem hodin* aprob. hod. % neaprob. hod. % Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Anglický j. volit Německý j. volit Matematika IT, ITV, SVI Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní činnosti Prac. činn. volit Domácnost volit Chemie - seminář Zájmová TV Konverzace v AJ Mediální výchova Matematika-semin Český jazyk-sem Technické kresl II. stupeň celkem

9 4. Žáci 4.1 Celkový přehled počtu žáků ve školním roce k Třída A B A + B celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem I. stupeň celkem II. stupeň celkem ZŠ celkem Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6i let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 3 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední šk. odb. učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijat: z devátých ročníků z nižších ročníků 17 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 39 0 Komentář ředitele školy: Problém je v nízké naplněnosti tříd. Počet tříd zůstává nezměněn.

10 4.4 Školní družina Počet oddělení a žáků v oddělení Oddělení Počet žáků v oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Celkem Počet žáků docházejících do ŠD z jednotlivých ročníků 1. ročník ročník ročník ročník 8 5. ročník 1 Celkem 86 Komentář ředitele školy: Školní družina plní kvalitně funkci, pro kterou byla zřízena. Má k dispozici dokonalé zázemí a je rodiči velmi oceňována. Přesto musí dojít k větší provázanosti se vzděláním na 1. stupni ZŠ, příkladem je oblast Člověk a jeho svět.

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o prospěchu a chování 1. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Pochva la TU Důtka TU Chování Důtka ŘŠ 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A B A B II. st. celkem ZŠ v % ,34 45,09 0,58 19,36 62,72 5,49 2,31 1,16 0, Přehled o prospěchu a chování 2. pololetí Ročník Počet Klasifikace: žáků vyznamen. prospěli neprosp. dostat. Pochva la TU Důtka TU Chování Důtka ŘŠ 2. st. 3. st. 1. A B A B A B A B A B I. st. celkem A B A B A B A B II. st. celkem ZŠ v % ,56 49,85 0,59 19,17 71,68 4,13 3,83 1,47 0,29

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Školní rok Celkem hodin Z toho na 1. stupni Z toho na 2. stupni hodin hod./žák hodin hod./žák Počet neomluvených , ,88 hodin Počet omluvených hodin ,01 hodiny ,17 hodiny počet zameškaných 97,65 hodin na 1 žáka 5.3 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení 7., 9. 2 vadami řeči - 0 Tělesně postižení - 0 S kombinací postižení 1 1 S vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 6., 7., 8., S vývojovými poruchami chování 2., 5., 6. 3

13 5.4 Údaje o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Rozvrh hodin (psychohygiena) Navíc pohybové přestávky 25 minut za každého počasí venku (otužování). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny především na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Individuální vzdělávací plány. Spolupráce: výchovný poradce, ředitel, zástupce ředitele, pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Jedličkův ústav v Liberci, Speciální centrum Základní školy v Mnichově Hradišti. Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úlohy, konzultace, pravidelně se účastní soutěží. Školní řád, klasifikační řád Zpracován dle zásad MŠMT Informační systém vůči žákům a rodičům Zahajovací bulletin, webové stránky (častá aktualizace), školní časopis, informační panely, městský rozhlas, tři třídní schůzky ročně, možnost individuálního vstupu rodičů do vyučovacích hodin. Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Pouze spolupráce s PPP a SPC. Prevence sociálně patologických jevů Úzká spolupráce: škola, výchovná poradkyně, odbor sociálních věci a zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje, Pedagogicko psychologická poradna v Mladé Boleslavi, Policie ČR, Městská policie. Vyučující mají k dispozici materiály s protidrogovým zaměřením, časopisy (Prevence, Rodina a škola, Učitelské noviny), publikace s problematikou sociálně patologických jevů, konzultace s vedením školy, výchovnou poradkyní a protidrogovým preventivou, vyhledávání informací na internetu. Učitelé se řídili pokyny ředitele školy k zařazení tématu protidrogové prevence do učebních osnov a výchovných plánů. Jednalo se o tyto aktivity: řešení konfliktních situací, informace o následcích užívání drog, posilování sebedůvěry, odmítání činností s negativními důsledky a zdravý životní styl. Ve školním roce jsme si stanovili konkrétní cíle pro jednotlivé ročníky a školní družinu, které chceme uplatňovat i v dalších letech. V rámci předmětů se konaly také projekty a přednášky. V první polovině března proběhl na naší škole projektový den s názvem Jak se (ne)stát závislákem. Projekt byl určen žákům druhého stupně. Během školního roku měli žáci možnost pravidelně navštěvovat různé zájmové kroužky. Škola podporovala další organizace, které se zabývají mimoškolní činností dětí ZUŠ, občanské sdružení Spokojený domov, Klub dětí a mládeže. Prostřednictvím žákovské samosprávy se žáci podíleli na organizování školních aktivit. Své problémy mohli řešit pomocí schránky důvěry, na školní nástěnce a ve školním časopise publikovali své nápady, náměty a problémy. Zapojovali se do literárních, výtvarných a jiných soutěží s protidrogovou tematikou. Škola je zařazena do projektu Zdravá škola. Učitelé se podíleli na vytváření nového projektu. Docházelo tak a nadále dochází ke vzájemnému propojování tohoto projektu s preventivním programem sociálně patologických jevů. V letošním školním roce proběhly motivační programy pro žáky, které realizovalo občanské sdružení Harmonia Universalis. V programech pro 1. a 2. stupeň přiměřenou formou poukazovalo na problematiku zneužívání návykových látek, šikany, gamblerství, zneužívání ICT k agresi a vzájemných mezilidských vztahů. Klima školy Využití poznatků z členství Škol podporujících zdraví, ze zpracované autoevaluace školly. Vliv

14 školního parlamentu na odstraňování rizikových míst (úrazy atp.). Přijímaná opatření a vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu Uvedena v zápisech z pedagogických rad a zápisech výchovné poradkyně, provozních porad, učitelských úterků. Hospitační činnost: pracovníci počet hospitaci ředitel 18 zástupce ředitele 10 ostatní pracovníci 9 celkem 37 Průběh a výsledky vzdělávání Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání Soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Konkretizace cílů ve sledované výuce Návaznost probíraného učiva na předcházející témata Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Materiální podpora výuky Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem Podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků Účelnost využití pomůcek, učebnic a didaktické techniky Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Vyučovací formy a metody Řízení výuky, vnitřní členění hodin Sledování a plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance Možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, eperimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Účelnost výuky frontální, skupinové a individuální Vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací Účelnost aplikovaných metod Respektování individuálního tempa, možnost relaace žáků Forma kladení otázek Rozhodně ano Spíše ano rozptyl Rozhodně ne Spíše ne Motivace žáků Aktivita a zájem žáků o výuku Propojení teorie s praí (v činnostech žáků) Využívání zkušeností žáků Vliv hodnocení na motivaci žáků Využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace Osobní příklad pedagoga Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne

15 Interakce a komunikace Klima třídy Akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vzájemné respektování, výchova k toleranci Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Hodnocení žáků Věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení Respektování individuálních schopností žáků Využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků Ocenění pokroku Zdůvodnění hodnocení žáků učitelem Vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem Využití klasifikačního řádu Rozhodně ano Spíše ano Rozhodně ne Spíše ne Komentář ředitele školy: Školní vzdělávací program Učíme se pro život se uplatnil pro 1., 2., 6., 7. ročníky, vzdělávací program Základní škola byl náplní pro ročníky ostatní. Objevuje se snaha vést žáky k sebehodnocení, dbá se více na rozvoj osobnosti, žákům ve větší míře umožňujeme vyhledávání informací, snažíme se je vést k chápání souvislostí. V úvahu se samozřejmě berou připomínky a názory učitelů, co je třeba v programu změnit, ubrat nebo přidat. Konečně nastal zlom k lepšímu ve využívání počítačové a didaktické techniky. Vyučovací hodiny měly opět svou kvalitu, problémy s kázní žáků přetrvávají. Také pestrost výuky se uplatňuje ve větší míře, aktivita žáků ale spíše klesá. Projektová výuka i aktivní učení už zdomácněly. Hodnocení žáků ústní a písemné se jeví jako věcné a konkrétní, nechybí ani rozbory písemných zkoušení a práce s chybou. Stále se zlepšuje přístup k žákům se specifickými poruchami chování a učení, individuální schopnosti žáků však nejsou v plné míře někdy respektovány.

16 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci ve školním roce zúčastnili. Počet proškolených účastníků: 25 pedagogických pracovníků Vzdělávací akce byly hrazeny z prostředků poskytovaných KÚ Středočeského kraje. pracovník 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění --- kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti --- pedagogických věd b) Studium pedagogiky --- c) Studium pro asistenta --- pedagoga d) Studium pro ředitele škol --- e) Studium k rozšíření odborné --- kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost - - -í koordinace v oblasti ICT d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů Bukvičková Al. Hejnová T. Pförtnerová P. termín studia 02/ / /2009 instituce název akce Školní projekty na I. stupni Školní projekty na I. stupni Školní projekty na I. stupni 3 proškolení e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost Andeltová Kräuterová Mazánek 0 proškolených 03/ /2009 O6/2009 Interaktivní tabule a SW pro výuku AJ na ZŠ Výjezdní seminář pro ŘŠ g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Zahrádková Bukvičková Sv. Velichová H. Bukvičková Al. Bukvičková Sv. Dittrichová, Pospíšilová Vobořilová Dittrichová Pospíšilová Sluková Vobořilová Hanzlíková Hejnová T. Kneidlová Šritrová Zahrádková Bajerová Pospíšilová 3 proškolení / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2009 Netradiční hodiny ČJL Tvoříme s ekoatelirérem Tvoříme s ekoatelirérem Velikonoce v Mělníku Velikonoce v Mělníku Velikonoce v Mělníku Velikonoce v Mělníku Dekorování tetilu Dysgrafie grafomot. a opt. Dysgrafie grafomot. a opt. Vyučujeme podle ŠVP- Ch Projekty v ŠD Výuka prvouky nově Výuka prvouky nově Humor vhodinách ČJL Humor vhodinách ČJL Humor vhodinách ČJL Nové trendy v TV Učím v 1. třídě 19 proškolených 2. Samostudium ---

17 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů domov důchodců Modrý kámen, Městské muzeum, Policie ČR, knihovna, mateřské školy, občanské sdružení Spokojený domov Významné akce školy Vítání prvňáčků (34) Návštěva 1. třídy na školní zahradě MŠ Drakiáda Mikulášská nadílka, Vánoční ladění, Lucie Vítání nového roku Setkání s rodiči dětí z mateřské školy před zápisem do školy Den otevřených dveří se zápisem do 1. tříd Zápis do školy Masopustní rej Vynášení Moreny, Velikonoční kraslice Kuličkiáda Velikonoční soutěž o nejhezčí kraslici Výchovné koncerty Divadelní představení Barevný týden zakončený Čarodějnicemi Dětský den Druháci se loučí s pavilonem Školní výlety Ekurze Sportovní den Loučení s 9. třídami Celoškolní sportovní soutěže Soutěž o nejlepší sportovce školy ve školním roce Plavecký výcvik tříd v Mladé Boleslavi Sportovní kurz pro šesté třídy s náplní netradičních sportovních her, turistikou apod. Lyžařský výcvik sedmých tříd Týdenní soustředění sportovních tříd Klub mladých diváků I. a II. stupně (divadelní představení v Mladé Boleslavi, v Praze) Školní vánoční jarmark (výrobky i krátké vystoupení žáků), městský vánoční jarmark Den Země Dopravní soutěž Návštěvy výchovných koncertů a filmových představení aj. kulturních akcí Testování žáků 5. a 9. tříd Diplomka aneb Odejdi jako vítěz (prezentace žáků 9. tříd) Akce k prevenci sociálně patologických jevů Vitamíny (1. 9. ročník) (11) Sezame, otevři se (1. 5. r.) Na rovinu (6. 9. r.) Zdravý životní styl (1. 9. r.) Zdravá škola (1. 9. r.) Den Země (1. 9. r.) Bezpečné město (6. 9. r.) Město bez drog (6. 9. r.) Slunce svítí všem (7. 8. r.) Jak se (ne)stát závislákem (6. 8. r.)

18 Akce k environmentální výchově (9) Aja (2. 3. r.) Sběry léčivých bylin, kaštanů sběry papíru Testy Školy podporující zdraví Jednodenní výjezd 9. tříd Soutěž o nejhezčí třídu Pohádkový les žáků 9. tř. pro MŠ a I. st. Slunce svítí všem Jak se nestát závislákem Návštěva Úřadu práce žáků 9. tříd 7.2 Üčast žáků školy v soutěžích Název soutěže Počet žáků Matematická olympiáda 8 Pythagoriáda 93 Nejlepší hádankář matematická 44 Zeměpisná olympiáda 16 Dopravní soutěž 32 Výtvarné soutěže 20 Olympiáda v českém jazyce 8 Dějepisná olympiáda Účast žáků školy ve sportovních soutěžích Název soutěže Počet žáků Přespolní běh v Mn. Hradišti 20 Přespolní běh v Ml. Boleslavi 24 Zimní víceboj v Bakově n. Jiz. 16 Mc Donald s Cup 22 Laťka skok vysoký 25 Turnaj ve florbalu 140 Atletický trojboj, čtyřboj 28 Pohár rozhlasu v Ml. Boleslavi 38 Soft 12 Malá kopaná 22 Celkový počet soutěží ve školním roce: 18 Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: Péče o volný čas žáků Zájmové kroužky Počet zařazených žáků Anglický jazyk 8 Aranžérský 11 Flétna 11 Florbal (2 oddělení) 36 Grafika 8 Informatika a internet (2 oddělení) 17 Keramický 10 Německý 8 Rybářský (2 oddělení) 31 Sportovní 15 Šití a vaření 13 Taneční 16 Turistický Další aktivity školy, které významněji ovlivňují její činnost Projektové vyučování Aja (spolu s Policií ČR) B. Němcová - pohádky Zdravé zuby Praha hlavní město ČR O poslední vlaštovce

19 Podzimní, vánoční a velikonoční výstavky dětských prací Karneval Den společenských her Aprílová škola a pyžamiáda Den Země, ekurze do sběrného dvora, video o recyklaci odpadu Škola v přírodě Cvičení v přírodě Časopis Moje maminka Slabikářová slavnost Cvičení v přírodě, plavecký výcvik Kniha náš přítel Loučení s třídou (hry a nocování ve škole) 90 let založení českého státu EU poselstvo krále Jiřího Zdravá výživa Letem světem dějinami Dopravní výchova Pravěk člověk neandertálský Měření v přírodovědě Slovanské hradiště Vánoce Podnebné pásy Kvetoucí škola Písnička má zelenou Komentář ředitele školy: Objevuje se však úbytek těch, kteří jsou školu schopni reprezentovat

20 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce na škole neproběhla žádná inspekce.

21 9. Základní údaje o hospodaření školy 9.1 Rozpočet školy Rozpočet školy na rok 2009 upravený k Celkem Z toho KÚ, ref. školství Zřizovatel investice neinvestiční náklady, z toho: náklady na platy OON zákonné odvody FKSP učebnice, pomůcky ostatní provozní výdaje služby, cestovné atd Celkem vč. investic

22 9.2 Příjmy školy, SRŠ Příjmy ve školním roce / /2009 celkem za školní rok Školné - ŠD , , ,00 SRŠ při ZŠ ,00 0, ,00 Sponzoři 0,00 0,00 0,00 Ostatní 4 200, , ,00 VHČ , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Sdružení rodičů školy, šk. rok Příjmy od rodičů ,00 Ostatní příjmy ,00 za: sběry: ,00 jízdné+vstupné ,00 pitný režim 1 377,00 vánoční. j.: ,00 jiné: 1 173,00 Plánované výdaje ,00 za: LVK: ,00 SK: 4 600,00 DD,SD,ŠV: ,00 potisky,pam.listy: ,00 jízdné-plavání: ,00 jízdné-kmd I.st ,00 jízdné-kmdii.st ,00 ostatní jízdné: ,00 odměny-k.šk.r.: 5 400,00 odměny jiné: 6 000,00 reprez.a sběry: 5 000,00 květiny1.9., ,00 vánoční ladění: ,00 školní časopis: 2 000,00 ekurze 3.-9.tř.: 9 000,00 sportovci školy: 6 000,00 jednodenní záj.: ,00 sport.a jiné sout.: 8 000,00 bazén: 4 500,00 nápoje-den dětí: kulturní akce: , ,00 Skutečné výdaje ,00 za: LVK: ,00 SK: 3 800,00 Den dětí: 1 601,00 Sportovní den: 2 962,00 školní výlety: 9 130,00 jízdné+vstupné: ,00 odměny: ,00 květiny1.9., ,00 vánoční ladění: ,00 jednodenní záj.: ,00 jízdné-plavání: ,00 jízdné-kmd I.st.: 3 557,00 jízdné-kmdii.st ,00 sportovci školy: 4 102,00 ekurze,film.př.: ,00

23 9.3 Výdaje školy v Kč Výdaje školy v r. 2008, do Celkem Z toho Celkem Z toho v roce KÚ, Zřizovatel k KÚ, Zřizovatel ref. ref školství školství investiční výdaje neinvestiční výdaje celkem z toho: náklady na platy OON odvody na pojistné odvody na FKSP učebnice a uč. pomůcky ostatní provoz služby, cestovné DVPP VHČ z toho OPPP Mgr. Jiří Mazánek ředitel Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav V Mnichově Hradišti 30. července 2009

24 Přílohy

25 Seznam příloh: 1) Hospodaření - údaje o finančním vypořádání poskytnutých dotací v roce rozvaha - výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace Vše k ) ICT plán 3) Zahajovací bulletin školy 4) Fotografie a materiály ze školních akcí: - pozvánka na vánoční jarmark - výlet turistického kroužku - projekt Jak se (ne)stát závislákem - cykloturistika o hodině tělesné výchovy - Dětský den ve 4. A

26 Z a h a j o v a c í b u l l e t i n Základní školy Mnichovo Hradiště v Sokolovské ulici č. 254, pro školní rok aneb Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl COKOLI DÁ TI OSUD, TO SNÁŠEJ, A ZVÍTĚZÍŠ NAD NÍM Vedení školy: ředitel: Mgr. JIŘÍ MAZÁNEK, ČJ, TV zástupce ředitele: Jiří Bína, HV, TV vedoucí školní družiny: Jaroslava Velichová ekonomka školy: Dana Pförtnerová Učitelé: 1. A Mgr. Tereza Hejnová, 1. st., AJ 6. A Dagmar Švejdová, Př, VZ 1. B Jarmila Vopatová, 1. st. 6. B Petra Andeltová, AJ, VZ 2. A Mgr. Eva Pospíšilová, 1. st. 7. A Mgr. Hana Kořínková, NJ, D, VZ 2. B Mgr. Vlasta Dittrichová, 1. st. 7. B Mgr. Veronika Sluková, Ch, Z, TV, SVI, VZ, AJ 3. A Mgr. Alena Bajerová, 1. st. 8. A Mgr. Marcela Zahrádková, ČJ, VV, PČ 3. B Mgr. Svatava Bukvičková, 1. st., PČ 8. B Mgr. Alena Šritrová, ČJ, D, 4. A Mgr. Petra Pförtnerová, 1. st., AJ, IT, VV 9. A Mgr. Dagmar Frydrychová, M, Z 4. B Mgr. Alena Bukvičková, 1. st., vých. poradkyně 9. B Mgr. Hana Kneidlová, ČJ, OV, TV 5. A Mgr. Iva Hanzlíková, 1. st., PČ 5. B Mgr. Yvona Nedomová, 1. st., VV Jaroslava Doubravská, Ch, F, PČ Mgr. Marie Hejnová, M, OV, RV Mgr. Hana Kräuterová, AJ, TV Mgr. Jitka Mazánková, 1. st. Dana Pförtnerová, IT Mgr. Alena Švermová, M, F, PČ Školní družina: Helena Velichová, Andrea Vobořilová Školník: Karel Hnídek Úsek úklidu: pí.: Formáčková, Mužíčková v nové budově, Kochová ve staré budově, Fidlerová v pavilonu Sdružení rodičů školy: předseda Arnošt Vajzr Rada školy: Mgr. Marek Jansta, Mgr. Eva Pospíšilová, PharmDr.Miroslava Puncmanová Telefonujte na správná čísla PŘÁTELÉ JSOU LIDÉ, KTERÝM NEVADÍ, ZAVOLÁTE-LI JE TŘEBA VE ČTYŘI HODINY RÁNO. (Marlene Dietrich) webové stránky: Sekretariát: Ředitelna: Pavilon: FAX: BIOS: Školní jídelna: (kancelář v 2. ZŠ, přihlášky a odhlašování obědů Razítka a jiné úřednosti vyřídíte na sekretariátu v úředních hodinách v pondělí až pátek: 7:40 7:55 a v 9:40 9:50 hod.

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více