ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM

2 OBSAH 1. Úvod Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením 2.1. Tabulace učebního plánu pro I. stupeň Tabulace učebního plánu pro II. stupeň 3. Učební osnovy vyučovaných předmětů 3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura ročník Český jazyk a literatura ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Cizí jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Matematika ročník Matematika ročník Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Ekovýchova Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova ročník Hudební výchova ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova ročník Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti ročník Pracovní činnosti ročník Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Anglický jazyk (Dcj-Aj) Další cizí jazyk Německý jazyk (Dcj-Nj)

3 1. Úvod Před několika lety začali naši školu navštěvovat žáci, kteří byli vzděláváni podle osnov zvláštní školy. Ve spolupráci s SPC Žďár nad Sázavou se nám je podařilo integrovat do běžné třídy, v níž byli vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Při tvorbě vlastního ŠVP jsme si následně uvědomili, že podobné situace, kdy do třídy budou začleněni žáci s lehkým mentálním postižením, mohou nastat i v budoucnu a že bychom neradi tyto děti posílali do speciálních škol pokud to nebude nezbytně nutné. Vzhledem k blížícímu se konci platnosti osnov zvláštní školy před námi vyvstal nový úkol vytvořit k našemu ŠVP přílohu, která by v naší škole umožňovala vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tvorbě této přílohy jsme věnovali celý školní rok 2007/2008. Při práci jsme vycházeli z dokumentu nazvaného RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Před sebou jsme měli dva cíle za prvé vytvořit takový učební plán, který by byl blízký učebnímu plánu, podle nějž se učí třídy, do kterých budou žáci s LMP integrováni, a za druhé vytvořit osnovy, které by splňovaly požadavky RVP ZV-LMP. Tato příloha byla schválena na jednání pedagogické rady ZŠ Bobrová dne

4 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením 2.1 Tabulace učebního plánu pro I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk a literatura ročník I. stupeň Disponibilní dotace předmětu celkově Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní časová dotace celkem Počet hodin v ročníku

5 2.2 Tabulace učebního plánu pro II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Povinné předměty Vyučované předměty Český jazyk a literatura ročník 2. stupeň Disponibilní dotace předmětu celkově Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Ekovýchova Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty DCJ-Nj / Dílny DCJ-Nj / Výtvarný seminář DCJ-Nj / Technické kreslení Konverzace v Aj/ Výtvarný seminář Informatika / Práce v domácnosti Konverzace v Aj / Sportovní hry Cvičení z Čj a M / Informatika Koverzace v Aj / Přírodovědný seminář Konverzace v Nj / Společenskovědní seminář Disponibilní časová dotace celkem Počet hodin v ročníku

6 3. Učební osnovy vyučovaných předmětů 3.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. a) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět bude probírán v rámci výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura s časovou dotací: 1. ročník - 7 hodin, 2. ročník - 8 hodin, 3. ročník 8 hodin, 4.ročník - 7 hodin a 5. ročník - 6 hodin týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách. Mezi hlavní obecně vzdělávací cíle plněné při výuce patří postupné osvojování si strategie učení, motivace pro celoživotní vzdělávání, rozvoj komunikačních schopností, učení se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i ostatních. Komunikační a slohová výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Jazyk a jazyková výchova. Vzdělávací obsah předmětu je tvořen třemi tématickými celky: Čtení: Výuka vede žáky k chápání četby jako zdroje informací o světě a o sobě. Žáci se zdokonalují ve čtení, vyjadřují své pocity z četby, poslechu pořadu i představení. Používají poznatky z četby v dalších školních činnostech. Psaní: Výuka upevňuje základy hygienických návyků při psaní. Žáci zvládají psaní správných tvarů písmen a číslic, dbají na úhlednost, čitelnost a plynulost písemného projevu. Kontrolují si vlastní napsaný text. Součástí výuky jsou písemné formy společenského styku (adresa, pohlednice, blahopřání, dopis, vyplňování tiskopisů, aj.). Sloh: Výuka směřuje žáky k souvislému vyjadřování a k schopnosti kladení otázek. Žáci sestavují osnovy textů, vypravují podle pomůcek nebo na základě vlastních prožitků, domýšlí příběhy, popisují předměty, děje, Jsou vedeni k dodržování dějové posloupnosti, pořádku slov ve větě, spisovnému vyjadřování, k používání bohaté slovní zásoby. Ve vyučovacím předmětu jsou využívány převážně aktivní metody (motivační hry, skupinové práce, společná práce na projektech, činnosti zaměřené na sebehodnocení,..). Jako zdroj informací žákům slouží odborné knihy, výukové programy, internet. - 6

7 b) Výchovně vzdělávací strategie uplatňované ve vyučovacím předmětu Kompetence k učení: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení motivujeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, k porovnávání získaných výsledků Kompetence k řešení problému: K dosažení kompetence k řešení problému používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: rozvíjíme u žáků vnímání různých situací ve škole umožňujeme žákům vyhledávání informací vhodných k řešení problému vedeme žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků problému Kompetence komunikativní: K dosažení kompetence komunikativní používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vytváříme situace, v nichž se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek a názorů umožňujeme žákům se zapojit do diskuse Kompetence sociální a personální: K dosažení kompetence sociální a personální používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: navozujeme situace, v nichž se žáci učí spolupracovat v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat rozvíjíme u žáků pozitivní sebedůvěru Kompetence občanská: K dosažení kompetence občanské používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni seznamujeme žáky se základními environmentálními problémy Kompetence pracovní: K dosažení kompetence k pracovní používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel Evaluace: Znalosti a vědomosti žáků jsou ověřovány ústní (ústní zkoušení, diskuse k danému tématu, aj.) a písemnou formou (písemné plnění úkolů, zpracování jednoduchých písemných projevů,aj.). Součástí evaluace je také aktivní přístup a tvořivá práce ve skupinách, dvojicích. Důležitou roli hraje i sebehodnocení žáka a vzájemné posouzení výsledků činností spolužáků. - 7

8 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace ro č ní k Komunikační a slohová výchova 1.-5.ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Téma dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice - dodržovat správné tvary písmen spojovat písmena a slabiky převádět slova z mluvené do psané podoby dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět 1.ročník naslouchat partnerovi a dokázat reagovat správnými otázkami rozvíjet znělý hlas, dodržovat správnou artikulaci si osvojit základy techniky mluveného projevu, tvoření hlasu, dýchání a výslovnost spisovně se vyjadřovat 1.ročník Naslouchání Naslouchání spolužákům i učiteli, reprodukce mluveného, navázání dialogu Technika mluveného projevu Rozvoj zřetelného mluveného projevu, správná artikulace a intonace Mluvený projev na základě ilustrací Volba správného tempa řeči interpretace jednoduchého textu Přímá řeč,dialogy a dramatizace různých situací Správná výslovnost, frázování, melodie řeči Dramatizace různých životních situací Nácvik jednoduchých říkanek podle přednesu učitele Správné dýchání a tvoření hlasu v krátkých mluvených projevech Spisovné vyjadřování v mluvených i psaných projevech Navázání kontaktu s vyučujícím, se spolužákem, střídání role posluchače a mluvčího Základní komunikační žánrypozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva, sdělení krátké zprávy Pomocí textu s obrázky se sezna- 1.ročník Naslouchání, vedení dialogu Technika mluveného projevu Základní komunikační žánry Přesahy, souvislosti, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky MUV: Lidské vztahy: spolupráce, udržování tolerantních vztahů, princip slušného chování základní morální normy, tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého MV: Schopnosti úspěšně se zapojit do komunikace OSV: Komunikace:komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba) 8

9 osvojovat základní komunikační žánry, jako jsou: pozdrav, oslovení, omluva, prosba a poděkování, sdělovat krátké zprávy střídat role mluvčího a posluchače dodržovat správné sezení, držení psacího nářadí, vhodně zachámuje s nutností se omluvit za nepěkné chování Prakticky procvičuje různé druhy rozhovorů, rozhovor ve dvojici s kamarádem,s různými lidmi, klade důraz na zdvořilost Formulace omluvy,nutnost omluvit se za svoje nevhodné chování Reprodukce krátké pohádky, vedená otázkami a dramatizace Opakování krátkého sdělení, rozvíjení souvislého vyjadřování OSV:Rozvoj seberegulace a sebeorganizace,cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání číst s porozuměním text, přiměřeného rozsahu orientovat se v textu mít čtení jako zdroj informací Čtení textu Rozvíjení a zpřesnění zrakového a sluchového vnímání, formou cvičení a her Čtení obrázků zleva doprava Orientace na řádku, stránce Rozvoj fonetického sluchu Čtení jednoduchých vět, zpočátku doplněných obrázky Čtení psacího písma Základní hygienické návyky při čtení (správné sezení, hygiena zraku, správná poloha knihy) Sestavování správné posloupnosti obrázků, krátké vyprávění podle obrázkové osnovy,vyprávění o svých zážitcích Čtení s porozuměním sestavovat děj podle dějové posloupnosti, vyprávět jednoduchý příběh Písemný projev Technika psaní, sezení a držení psacího nářadí Rozvíjení psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace, která je nutná ke správnému psaní Vytváření potřebných hygienických, pracovních a estetických návyků Správné zacházení s psacím náčiním Nácvik psaní písmen a číslic podle norem 9

10 zet s grafickým materiálem dokázat si zkontrolovat text Prvky psacích písmen Psaní malých písmen, se kterými se žáci seznamují ve čtení, velká, pouze ta, která se od malých neodlišují tvarem Procvičování naučených písmen ve slabikách Opis, přepis a diktát písmen, slabik Opis slov 2.ročník 2.ročník dodržovat základní techniky mluveného projevu opravovat svoji nedbalou nebo nesprávnou výslovnost správně dýchat mluvit srozumitelně a plynule aktivně reagovat na slyšené patřičnými otázkami Technika mluveného projevu Použití různých komunikačních žánrů,pozdrav, poděkování, oslovení, omluva, prosba, vzkaz Interpretace zprávy, oznámení či vzkazu Přivolání pomoci telefonem Popis události podle obrázkové osnovy Pravidla vedení rozhovoru Omluva a správné chování v typických komunikačních situacích(pozdní příchod, zapomenutý domácí úkol) Gratulace Pravidla vedení rozhovoru, střídání rolí Různé druhy rozhovorů s lidmi, s kamarádem, důraz na zdvořilost Dialog a vhodné střídání rolí posluchače a vypravěče Používání vhodných mimojazykových prostředků Naslouchání, vedení dialogu Technika mluveného projevu Základní komunikační žánry nacvičovat správnou techniku čtení, postupně přecházet od vá- Základní hygienické návyky při čtení Čtení s porozuměním 10

11 zaného slabikování ke správnému plynulému čtení jednoduchých vět a krátkých textů orientovat se v textu,vyhledávat klíčová slova v textu, čtení by mělo být základním zdrojem informací Nácvik čtení zbývajících písmen, malých velkých, tiskacích a psacích Rozvoj fonetického sluchu Čtení vět jednoduchých skladbou a obsahem přiměřených schopnostem žáka Čtení textu s obrázkem Nácvik správné techniky čtení Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Přednes básní a lidových říkadel Interpretace textu Orientace v textu Vyhledávání klíčových slov procvičovat správné spojování písmen dodržovat správné sezení, držení psacího nářadí, vhodně zachází s grafickým materiálem dokázat si zkontrolovat text Písemný projev Technika psaní,sezení a držení psacího náčiní Psaní správných tvarů písmen a číslic Psací písmena, všechna malá písmena psací a velká pouze ta, která se od malých neodlišují tvarem Spojování slabik do slov a jednoduchých vět Opis psacího písma Přepis slabik, slov a jednoduchých vět Nácvik psaní písmen a číslic podle norem 3.ročník v rozhovoru zdvořile naslouchat 3.ročník Naslouchání Zdvořilé a věcné naslouchání Aktivní reagování na slyšené přiměřenými otázkami Respektování názorů druhých Naslouchání Technika mluveného 11

12 dodržovat základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání role mluvčího a posluchače dbát na správnou artikulaci v mluveném projevu správně dýchat, volit přiměřené tempo řeči zdvořile vystupovat a používat vhodné mimojazykové prostředky řeči vytvořit krátký projev na základě osobních zkušeností Technika mluveného projevu Správná artikulace a intonace Spisovné vyjadřování v mluvených i psaných projevech Správné dýchání, volení přiměřeného tempa řeči Navázání kontaktu s vyučujícím, se spolužákem, střídání role posluchače a mluvčího Základní komunikační žánry: pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva, sdělení krátké zprávy Sestaví správnou posloupnost obrázků projevu pozorně číst s porozuměním obsahu textu čtením získávat základní informace Čtení textu Pozorné čtení s porozuměním obsahu textu Hlasité a tiché čtení a předčítání Orientace v textu pomocí klíčových slov Získávání informací z textu Čtení s porozuměním upevňovat správné tvary písmen a číslic hledat a odstraňovat individuální nedostatky v písmu kontrolovat vlastní písemný projev Písemný projev Upevňování správných tvarů písmen a číslic Dokončit nácvik neprobraných velkých psacích písmen Spojování písmen do slabik, slova a psaní krátkých vět Opis psacího písma Přepis tištěného textu Psaní velkých písmen na začátku věty, vlastních jmen Opis psacího písma Psaní slov a vět podle nápovědi Odstranění individuálních nedostatků v písmu Nácvik psaní písmen a číslic podle norem 12

13 Kontrola vlastního písemného projevu Dbá na úpravu, čitelnost a úhlednost písma Opravuje chybný zápis ro čn ík tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 4.ročník soustředěně a pozorně naslouchat řeči druhých, respektovat jejich názory volit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 4.ročník Naslouchání Praktické a věcné naslouchání: pozorné, soustředěné, aktivní Respektování názorů druhých Technika mluveného projevu Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost); Naslouchání Technika mluveného projevu MED: Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou, faktickým a fiktivním obsahem mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování opsat jednoduché předměty,činnosti a děje vést správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku dodržovat spisovné vyjadřování Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) Telefonování, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma dodržovat dějovou posloupnost, pořádek slov ve větě dodržovat velikost a sklon písma psát čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě Formy společenského styku Vypravování Ilustrace podle dějové posloupnosti Reprodukce obsahu textu Písemný projev Psaní hůlkového písma, zpřesnění tvarů písmen a číslic, velikost, sklon písma a správné spojování Rozlišování štíhlosti písmen Poměr výšky písmen Spoje s, o, v, b, f Písemný projev MED: Tvorba mediálních sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení OSV: Komunikace: cvičení pozorování 13

14 Vratný tah Diakritická znaménka Úprava písemných prací, nadpis, okraje odstavce Přepis jednoduchého krátkého textu a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika a výraz řeči), dialog 5.ročník 5.ročník zdokonalovat své čtení a práci s textem vyhledávat informace a třídit je používat poznatky z četby v dalších školních činnostech Naslouchání Praktické a věcné naslouchání: pozorné, soustředěné, aktivní Čtení a reprodukce textu Práce s textem Naslouchání Čtení s porozuměním MED: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě využívat slovní zásobu reprodukovat obsah přiměřeně složitého sdělení Reprodukce textu přiměřeného rozsahu a složitosti volit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vést správně dialog, telefonický rozhovor dodržovat spisovné vyjadřování odlišit tvrzení od mínění dodržovat dějovou posloupnost, pořádek slov ve větě Technika mluveného projevu základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) Telefonování, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci Tvoření jednoduchých jazykových projevů Tvoření otázek Tvoření otázek a odpovědí na ně Technika mluveného projevu Popis jednoduchých předmětů Formy společenského styku Vypravování dodržovat velikost a sklon písma Písemný projev Písemný projev 14

15 psát čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě psát hůlkovým písmem Opakování a zdokonalování probraných tvarů písmen a číslic Plynulé psaní slov Automatizace psacího pohybu, uvolňovací cviky Dodržování tvaru a sklonu písma Zvyšování rychlosti psaní Úprava písemností Psaní římských číslic a hůlkového písma MED: Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na každodenní život, společnost, kulturu, role médií v každodenním životě jednotlivce 15

16 Český jazyk a literatura ročník Jazyková výchova Vzdělávací obsah Jazykové výchovy je tvořen pěti tématickými celky: Zvuková stránka jazyka: Výuka vede žáky k chápání národního jazyka (mateřského jazyka) jako nejdůležitější prostředek dorozumívání. Žáci si osvojují spisovné výslovnosti krátkých a dlouhých samohlásek, souhlásek a skupiny hlásek. Sluchově odlišují druhy vět, řeč přímou od věty uvozovací. V mluveném projevu žáci uvědoměle používají přiměřené tempo, správnou intonaci a přízvuk. Slovní zásoba a tvoření slov: Výuka je směřována k rozlišení slov dle jejich významu a k vyznačování slovních základů. Žáci třídí slova na slova nadřazená, podřazená, souřadná, na slova, která si jsou významem podobná, protikladná, souznačná, příbuzná (stavba slova). Dále rozlišují slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená, slova jednoznačná a mnohoznačná. Tvarosloví: Výuka seznamuje žáky s názvy slovních druhů. Žáci poznávají jednotlivé slovní druhy v textu, rozlišují slova ohebná a neohebná, skloňují podstatná jména, časují slovesa, určují mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves. Také se seznamují s druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek. Uvádí zástupce k jednotlivým slovním druhům. Skladba: Výuka je zaměřena k odlišení věty jednoduché od souvětí, k poznání základní skladební dvojice, k určení podmětu a přísudku a následné shodě přísudku s podmětem. Pozornost je také věnována interpunkci ve větách jednoduchý, v souvětích i u řeči přímé a věty uvozovací. Pravopis: Výuka vede žáky k osvojení základních pravidel českého pravopisu. Žáci uvědoměle používají i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách. Rozlišují obecná a vlastní jména, předložky a předpony s, z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Důraz je také kladen na shodu přísudku s podmětem. Ve vyučovacím předmětu jsou využívány převážně aktivní metody (motivační hry, skupinové práce, společná práce na projektech, činnosti zaměřené na sebehodnocení,..). Jako zdroj informací žákům slouží odborné knihy, výukové programy, internet. Výchovně vzdělávací strategie uplatňované ve vyučovacím předmětu Kompetence k učení: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení motivujeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, k porovnávání získaných výsledků Kompetence k řešení problémů: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: rozvíjíme u žáků vnímání různých situací ve škole umožňujeme žákům vyhledávání informací vhodných k řešení problému vedeme žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků problému Kompetence komunikativní: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vytváříme situace, v nichž se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek a názorů umožňujeme žákům se zapojit do diskuse Kompetence sociální a personální: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: navozujeme situace, v nichž se žáci učí spolupracovat v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat rozvíjíme u žáků sebedůvěru Kompetence občanské: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni rozvíjíme u žáků respekt a úctu k tradicím a kulturnímu a historickému dědictví Kompetence pracovní: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: motivujeme žáky k hodnocení pracovní činnosti z hlediska její kvality a funkčnosti vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel

17 Evaluace: Znalosti a vědomosti žáků budou ověřovány ústní (rozhovor, odpovědi na otázky) a písemnou formou (doplňovací cvičení, diktáty, písemné práce, domácí úkoly, aj.). Součástí evaluace je také aktivní přístup a tvořivá práce ve skupinách, dvojicích. Při hodnocení přihlížíme k individuálním schopnostem žáků

18 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace ro č ní k Jazyková výchova 1.-5.ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Téma znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 1.ročník sluchově rozlišovat hlásky,dbát na správnou výslovnost hlásek, rozvíjet znělou artikulaci hlasu rozvíjet znělý hlas a artikulované, srozumitelné mluvení 1.ročník Zvuková stránka jazyka Rozvíjení fonetického sluchu Rozvíjení a zpřesnění zrakového a sluchového vnímání, formou cvičení a her Slovní zásoba a tvoření slov Pravolevá orientace Pojmy nad, pod, vedle, u, za, vzadu, vpředu, uprostřed Čtení obrázků zleva doprava Orientace na řádku, stránce Rozvoj fonetického sluchu Analyticko-syntetické činnosti, věta, slovo, slabika, hláska Rozvoj fonetického sluchu Analýza a syntéza slabik Pravolevá orientace Pojmy nad, pod, před, vpředu, vzadu Členění slov na slabiky sluchově, vytleskáním Sluchová analýza a syntéza Přesahy, souvislosti, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky OSV:Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností, zapamatování číst a spojovat slabiky do slov Vyvození samohlásek a písmen(malých i velkých): a, e, i, o, u, y Rozlišování délek samohlásek Vyvození souhlásek a písmen(malých i velkých) m, l, v, s, j Čtení otevřených slabik a z nich utvořených dvojslabičných slov Nácvik čtení písmen Nácvik čtení slabiky otevřené Čtení slov s otevřenou slabikou OSV:Psychohygiena uvolnění, relaxace, hledání pomoci při potížích 2.ročník 2.ročník přečíst všechna písmena, malá, velká, tiskací i psací Nácvik čtení zbývajících písmen, malých velkých, tiskacích a psacích Rozvoj fonetického sluchu hry, vy- Nácvik čtení OSV:Rozvoj schopnosti poznávánícvičení smyslového

19 rozpoznat samohlásky a rozlišit délky číst slova s otevřenou a zavřenou slabikou tleskávání Čtení dvojslabičných a víceslabičných slov, složených z otevřených slabik Automatizace čtení jednoslabičných slov, les, ves, pes Čtení zavřených slov Čtení víceslabičných slov vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování a učení číst věty přiměřené schopnostem psát velká písmena ve vlastních jménech a na začátku věty 3.ročník Čtení vět jednoduchých skladbou a obsahem přiměřených schopnostem žáka Čtení textu s obrázkem Nácvik správné techniky čtení Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Přednes básní a lidových říkadel Interpretace textu Pravopis psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech 3.ročník Věta Psaní velkých písmen OSV:Psychohygiena: uvolnění relaxace, hledání pomoci při potížích,dovednosti pro dobré osobní naladění a dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času OSV:Kooperace a kompetice:rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže konkurence sluchově rozlišovat hlásky ukončit a prohloubit výcvik čtení poznat slovo, slabiku, hlásku a písmeno číst slabiky, dě-, tě-, ně-, bě-, pě-, vě-, mě-, di-, ti-, ni-,dy-, ty-, ny- zřetelně číst jednoduché věty s porozuměním správně číst předložky se slovem Sluchové rozlišování hlásek hry Výcvik čtení Ukončit a prohloubit výcvik čtení Slovo, slabika, hláska, písmeno Poznávání věty, slova, slabiky, hlásky a písmena Čtení slabik dě-, tě-, ně-, bě-, pě-, vě-, mě-, di-, ti-, ni-,dy-, ty-, ny- Zřetelné čtení jednoduchých vět s porozuměním Správné čtení předložek se slovem Tiché čtení Příprava nácviku tichého čtení Výcvik čtení Slovo, slabika, hláska, písmeno Tiché čtení OSV:Rozvoj schopnosti poznávání OSV:Řešení problémů a cvičení dovednosti pro učení a studium OSV:Psychohygiena OSV:Dovednosti zvládání stresových situací

20 nacvičovat si tiché čtení orientovat se ve větě tichým čtením přednášet krátké říkanky a básně, které se naučili zpaměti dramatizovat jednoduché přečtené texty psát velká písmena na začátku věty a u vlastních jmen Orientace tichým čtením ve větě Přednes básní a říkanek výrazný přednes říkanek a básní, které se naučili zpaměti Dramatizace textu dramatizace jednoduchých textů a kultura mluveného projevu Velká písmena psaní velkých písmen na začátku věty a vlastních jmen Dramatizace textu OSV:Kooperace a kompetice: OSV:Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, seberegulace situaci nesouhlasu, odporu apod./ OSV:Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV:Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí ro č ní k určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-něbě-pě-vě-mě řadit slova podle abecedy správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky 4.ročník rozeznávat slova stejného a opačného významu třídit slova uspořádat slova ve větě poznat začátek a konec věty v řeči a písmu poznat věty podle postoje mluvčího, oznamovací, tázací a rozkazovací Věta slovo Rozeznávání slov stejného a opačného významu Slova ve větě Význam slov Pořádek slov ve větě Druhy vět Věty podle postoje mluvčího Slovo slabika hláska, písmeno Členění slov na slabiky a hlásky Malá a velká písmena Význam slov Pořádek slov ve větě Druhy vět podle postoje mluvčího OSV:Psychohygiena OSV:Rozumové zpracování problému OSV:Kooperace a kompetice OSV:Podřízení se vedení a organizování práce skupiny OSV:Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět určovat samohlásky a souhlásky rozpoznávat délku samohlásek Samohlásky, souhlásky Délka samohlásek Druhy hlásek OSV:Zvládání učebních problémů vá

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA OTEVŘENÉ KOMUNIKACE DALŠÍ KROK Dodatek k ŠVP Škola otevřené komunikace č.j. 177/06 platnému od 1.9.2006, tento dodatek vstupuje v platnost 1.9.2013

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov ŠVP ZV Vše pod jednou střechou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, Blatenská ul. 540, okres

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více