ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM

2 OBSAH 1. Úvod Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením 2.1. Tabulace učebního plánu pro I. stupeň Tabulace učebního plánu pro II. stupeň 3. Učební osnovy vyučovaných předmětů 3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura ročník Český jazyk a literatura ročník Cizí jazyk Anglický jazyk Cizí jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Matematika ročník Matematika ročník Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Ekovýchova Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova ročník Hudební výchova ročník Výtvarná výchova Výtvarná výchova ročník Výtvarná výchova ročník Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti ročník Pracovní činnosti ročník Doplňující vzdělávací obory Další cizí jazyk Anglický jazyk (Dcj-Aj) Další cizí jazyk Německý jazyk (Dcj-Nj)

3 1. Úvod Před několika lety začali naši školu navštěvovat žáci, kteří byli vzděláváni podle osnov zvláštní školy. Ve spolupráci s SPC Žďár nad Sázavou se nám je podařilo integrovat do běžné třídy, v níž byli vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Při tvorbě vlastního ŠVP jsme si následně uvědomili, že podobné situace, kdy do třídy budou začleněni žáci s lehkým mentálním postižením, mohou nastat i v budoucnu a že bychom neradi tyto děti posílali do speciálních škol pokud to nebude nezbytně nutné. Vzhledem k blížícímu se konci platnosti osnov zvláštní školy před námi vyvstal nový úkol vytvořit k našemu ŠVP přílohu, která by v naší škole umožňovala vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tvorbě této přílohy jsme věnovali celý školní rok 2007/2008. Při práci jsme vycházeli z dokumentu nazvaného RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Před sebou jsme měli dva cíle za prvé vytvořit takový učební plán, který by byl blízký učebnímu plánu, podle nějž se učí třídy, do kterých budou žáci s LMP integrováni, a za druhé vytvořit osnovy, které by splňovaly požadavky RVP ZV-LMP. Tato příloha byla schválena na jednání pedagogické rady ZŠ Bobrová dne

4 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením 2.1 Tabulace učebního plánu pro I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk a literatura ročník I. stupeň Disponibilní dotace předmětu celkově Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní časová dotace celkem Počet hodin v ročníku

5 2.2 Tabulace učebního plánu pro II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Povinné předměty Vyučované předměty Český jazyk a literatura ročník 2. stupeň Disponibilní dotace předmětu celkově Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Informatika Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Ekovýchova Výtvarná výchova Hudební výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty DCJ-Nj / Dílny DCJ-Nj / Výtvarný seminář DCJ-Nj / Technické kreslení Konverzace v Aj/ Výtvarný seminář Informatika / Práce v domácnosti Konverzace v Aj / Sportovní hry Cvičení z Čj a M / Informatika Koverzace v Aj / Přírodovědný seminář Konverzace v Nj / Společenskovědní seminář Disponibilní časová dotace celkem Počet hodin v ročníku

6 3. Učební osnovy vyučovaných předmětů 3.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých složek vzájemně prolíná. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. a) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět bude probírán v rámci výuky vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura s časovou dotací: 1. ročník - 7 hodin, 2. ročník - 8 hodin, 3. ročník 8 hodin, 4.ročník - 7 hodin a 5. ročník - 6 hodin týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách. Mezi hlavní obecně vzdělávací cíle plněné při výuce patří postupné osvojování si strategie učení, motivace pro celoživotní vzdělávání, rozvoj komunikačních schopností, učení se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i ostatních. Komunikační a slohová výchova se realizuje ve vzdělávacím oboru Jazyk a jazyková výchova. Vzdělávací obsah předmětu je tvořen třemi tématickými celky: Čtení: Výuka vede žáky k chápání četby jako zdroje informací o světě a o sobě. Žáci se zdokonalují ve čtení, vyjadřují své pocity z četby, poslechu pořadu i představení. Používají poznatky z četby v dalších školních činnostech. Psaní: Výuka upevňuje základy hygienických návyků při psaní. Žáci zvládají psaní správných tvarů písmen a číslic, dbají na úhlednost, čitelnost a plynulost písemného projevu. Kontrolují si vlastní napsaný text. Součástí výuky jsou písemné formy společenského styku (adresa, pohlednice, blahopřání, dopis, vyplňování tiskopisů, aj.). Sloh: Výuka směřuje žáky k souvislému vyjadřování a k schopnosti kladení otázek. Žáci sestavují osnovy textů, vypravují podle pomůcek nebo na základě vlastních prožitků, domýšlí příběhy, popisují předměty, děje, Jsou vedeni k dodržování dějové posloupnosti, pořádku slov ve větě, spisovnému vyjadřování, k používání bohaté slovní zásoby. Ve vyučovacím předmětu jsou využívány převážně aktivní metody (motivační hry, skupinové práce, společná práce na projektech, činnosti zaměřené na sebehodnocení,..). Jako zdroj informací žákům slouží odborné knihy, výukové programy, internet. - 6

7 b) Výchovně vzdělávací strategie uplatňované ve vyučovacím předmětu Kompetence k učení: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení motivujeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, k porovnávání získaných výsledků Kompetence k řešení problému: K dosažení kompetence k řešení problému používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: rozvíjíme u žáků vnímání různých situací ve škole umožňujeme žákům vyhledávání informací vhodných k řešení problému vedeme žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků problému Kompetence komunikativní: K dosažení kompetence komunikativní používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vytváříme situace, v nichž se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek a názorů umožňujeme žákům se zapojit do diskuse Kompetence sociální a personální: K dosažení kompetence sociální a personální používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: navozujeme situace, v nichž se žáci učí spolupracovat v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat rozvíjíme u žáků pozitivní sebedůvěru Kompetence občanská: K dosažení kompetence občanské používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni seznamujeme žáky se základními environmentálními problémy Kompetence pracovní: K dosažení kompetence k pracovní používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel Evaluace: Znalosti a vědomosti žáků jsou ověřovány ústní (ústní zkoušení, diskuse k danému tématu, aj.) a písemnou formou (písemné plnění úkolů, zpracování jednoduchých písemných projevů,aj.). Součástí evaluace je také aktivní přístup a tvořivá práce ve skupinách, dvojicích. Důležitou roli hraje i sebehodnocení žáka a vzájemné posouzení výsledků činností spolužáků. - 7

8 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace ro č ní k Komunikační a slohová výchova 1.-5.ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Téma dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice - dodržovat správné tvary písmen spojovat písmena a slabiky převádět slova z mluvené do psané podoby dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět 1.ročník naslouchat partnerovi a dokázat reagovat správnými otázkami rozvíjet znělý hlas, dodržovat správnou artikulaci si osvojit základy techniky mluveného projevu, tvoření hlasu, dýchání a výslovnost spisovně se vyjadřovat 1.ročník Naslouchání Naslouchání spolužákům i učiteli, reprodukce mluveného, navázání dialogu Technika mluveného projevu Rozvoj zřetelného mluveného projevu, správná artikulace a intonace Mluvený projev na základě ilustrací Volba správného tempa řeči interpretace jednoduchého textu Přímá řeč,dialogy a dramatizace různých situací Správná výslovnost, frázování, melodie řeči Dramatizace různých životních situací Nácvik jednoduchých říkanek podle přednesu učitele Správné dýchání a tvoření hlasu v krátkých mluvených projevech Spisovné vyjadřování v mluvených i psaných projevech Navázání kontaktu s vyučujícím, se spolužákem, střídání role posluchače a mluvčího Základní komunikační žánrypozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva, sdělení krátké zprávy Pomocí textu s obrázky se sezna- 1.ročník Naslouchání, vedení dialogu Technika mluveného projevu Základní komunikační žánry Přesahy, souvislosti, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky MUV: Lidské vztahy: spolupráce, udržování tolerantních vztahů, princip slušného chování základní morální normy, tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého MV: Schopnosti úspěšně se zapojit do komunikace OSV: Komunikace:komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba) 8

9 osvojovat základní komunikační žánry, jako jsou: pozdrav, oslovení, omluva, prosba a poděkování, sdělovat krátké zprávy střídat role mluvčího a posluchače dodržovat správné sezení, držení psacího nářadí, vhodně zachámuje s nutností se omluvit za nepěkné chování Prakticky procvičuje různé druhy rozhovorů, rozhovor ve dvojici s kamarádem,s různými lidmi, klade důraz na zdvořilost Formulace omluvy,nutnost omluvit se za svoje nevhodné chování Reprodukce krátké pohádky, vedená otázkami a dramatizace Opakování krátkého sdělení, rozvíjení souvislého vyjadřování OSV:Rozvoj seberegulace a sebeorganizace,cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání číst s porozuměním text, přiměřeného rozsahu orientovat se v textu mít čtení jako zdroj informací Čtení textu Rozvíjení a zpřesnění zrakového a sluchového vnímání, formou cvičení a her Čtení obrázků zleva doprava Orientace na řádku, stránce Rozvoj fonetického sluchu Čtení jednoduchých vět, zpočátku doplněných obrázky Čtení psacího písma Základní hygienické návyky při čtení (správné sezení, hygiena zraku, správná poloha knihy) Sestavování správné posloupnosti obrázků, krátké vyprávění podle obrázkové osnovy,vyprávění o svých zážitcích Čtení s porozuměním sestavovat děj podle dějové posloupnosti, vyprávět jednoduchý příběh Písemný projev Technika psaní, sezení a držení psacího nářadí Rozvíjení psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace, která je nutná ke správnému psaní Vytváření potřebných hygienických, pracovních a estetických návyků Správné zacházení s psacím náčiním Nácvik psaní písmen a číslic podle norem 9

10 zet s grafickým materiálem dokázat si zkontrolovat text Prvky psacích písmen Psaní malých písmen, se kterými se žáci seznamují ve čtení, velká, pouze ta, která se od malých neodlišují tvarem Procvičování naučených písmen ve slabikách Opis, přepis a diktát písmen, slabik Opis slov 2.ročník 2.ročník dodržovat základní techniky mluveného projevu opravovat svoji nedbalou nebo nesprávnou výslovnost správně dýchat mluvit srozumitelně a plynule aktivně reagovat na slyšené patřičnými otázkami Technika mluveného projevu Použití různých komunikačních žánrů,pozdrav, poděkování, oslovení, omluva, prosba, vzkaz Interpretace zprávy, oznámení či vzkazu Přivolání pomoci telefonem Popis události podle obrázkové osnovy Pravidla vedení rozhovoru Omluva a správné chování v typických komunikačních situacích(pozdní příchod, zapomenutý domácí úkol) Gratulace Pravidla vedení rozhovoru, střídání rolí Různé druhy rozhovorů s lidmi, s kamarádem, důraz na zdvořilost Dialog a vhodné střídání rolí posluchače a vypravěče Používání vhodných mimojazykových prostředků Naslouchání, vedení dialogu Technika mluveného projevu Základní komunikační žánry nacvičovat správnou techniku čtení, postupně přecházet od vá- Základní hygienické návyky při čtení Čtení s porozuměním 10

11 zaného slabikování ke správnému plynulému čtení jednoduchých vět a krátkých textů orientovat se v textu,vyhledávat klíčová slova v textu, čtení by mělo být základním zdrojem informací Nácvik čtení zbývajících písmen, malých velkých, tiskacích a psacích Rozvoj fonetického sluchu Čtení vět jednoduchých skladbou a obsahem přiměřených schopnostem žáka Čtení textu s obrázkem Nácvik správné techniky čtení Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Přednes básní a lidových říkadel Interpretace textu Orientace v textu Vyhledávání klíčových slov procvičovat správné spojování písmen dodržovat správné sezení, držení psacího nářadí, vhodně zachází s grafickým materiálem dokázat si zkontrolovat text Písemný projev Technika psaní,sezení a držení psacího náčiní Psaní správných tvarů písmen a číslic Psací písmena, všechna malá písmena psací a velká pouze ta, která se od malých neodlišují tvarem Spojování slabik do slov a jednoduchých vět Opis psacího písma Přepis slabik, slov a jednoduchých vět Nácvik psaní písmen a číslic podle norem 3.ročník v rozhovoru zdvořile naslouchat 3.ročník Naslouchání Zdvořilé a věcné naslouchání Aktivní reagování na slyšené přiměřenými otázkami Respektování názorů druhých Naslouchání Technika mluveného 11

12 dodržovat základní komunikační pravidla oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání role mluvčího a posluchače dbát na správnou artikulaci v mluveném projevu správně dýchat, volit přiměřené tempo řeči zdvořile vystupovat a používat vhodné mimojazykové prostředky řeči vytvořit krátký projev na základě osobních zkušeností Technika mluveného projevu Správná artikulace a intonace Spisovné vyjadřování v mluvených i psaných projevech Správné dýchání, volení přiměřeného tempa řeči Navázání kontaktu s vyučujícím, se spolužákem, střídání role posluchače a mluvčího Základní komunikační žánry: pozdrav, oslovení, prosba, poděkování, omluva, sdělení krátké zprávy Sestaví správnou posloupnost obrázků projevu pozorně číst s porozuměním obsahu textu čtením získávat základní informace Čtení textu Pozorné čtení s porozuměním obsahu textu Hlasité a tiché čtení a předčítání Orientace v textu pomocí klíčových slov Získávání informací z textu Čtení s porozuměním upevňovat správné tvary písmen a číslic hledat a odstraňovat individuální nedostatky v písmu kontrolovat vlastní písemný projev Písemný projev Upevňování správných tvarů písmen a číslic Dokončit nácvik neprobraných velkých psacích písmen Spojování písmen do slabik, slova a psaní krátkých vět Opis psacího písma Přepis tištěného textu Psaní velkých písmen na začátku věty, vlastních jmen Opis psacího písma Psaní slov a vět podle nápovědi Odstranění individuálních nedostatků v písmu Nácvik psaní písmen a číslic podle norem 12

13 Kontrola vlastního písemného projevu Dbá na úpravu, čitelnost a úhlednost písma Opravuje chybný zápis ro čn ík tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči 4.ročník soustředěně a pozorně naslouchat řeči druhých, respektovat jejich názory volit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 4.ročník Naslouchání Praktické a věcné naslouchání: pozorné, soustředěné, aktivní Respektování názorů druhých Technika mluveného projevu Základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost); Naslouchání Technika mluveného projevu MED: Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce, rozdíl mezi reklamou a zprávou, faktickým a fiktivním obsahem mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování opsat jednoduché předměty,činnosti a děje vést správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku dodržovat spisovné vyjadřování Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) Telefonování, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma dodržovat dějovou posloupnost, pořádek slov ve větě dodržovat velikost a sklon písma psát čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě Formy společenského styku Vypravování Ilustrace podle dějové posloupnosti Reprodukce obsahu textu Písemný projev Psaní hůlkového písma, zpřesnění tvarů písmen a číslic, velikost, sklon písma a správné spojování Rozlišování štíhlosti písmen Poměr výšky písmen Spoje s, o, v, b, f Písemný projev MED: Tvorba mediálních sdělení: uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení OSV: Komunikace: cvičení pozorování 13

14 Vratný tah Diakritická znaménka Úprava písemných prací, nadpis, okraje odstavce Přepis jednoduchého krátkého textu a empatického a aktivního naslouchání, dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika a výraz řeči), dialog 5.ročník 5.ročník zdokonalovat své čtení a práci s textem vyhledávat informace a třídit je používat poznatky z četby v dalších školních činnostech Naslouchání Praktické a věcné naslouchání: pozorné, soustředěné, aktivní Čtení a reprodukce textu Práce s textem Naslouchání Čtení s porozuměním MED: Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě využívat slovní zásobu reprodukovat obsah přiměřeně složitého sdělení Reprodukce textu přiměřeného rozsahu a složitosti volit náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru vést správně dialog, telefonický rozhovor dodržovat spisovné vyjadřování odlišit tvrzení od mínění dodržovat dějovou posloupnost, pořádek slov ve větě Technika mluveného projevu základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost) Základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování) Telefonování, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci Tvoření jednoduchých jazykových projevů Tvoření otázek Tvoření otázek a odpovědí na ně Technika mluveného projevu Popis jednoduchých předmětů Formy společenského styku Vypravování dodržovat velikost a sklon písma Písemný projev Písemný projev 14

15 psát čitelně, úhledně a přiměřeně hbitě psát hůlkovým písmem Opakování a zdokonalování probraných tvarů písmen a číslic Plynulé psaní slov Automatizace psacího pohybu, uvolňovací cviky Dodržování tvaru a sklonu písma Zvyšování rychlosti psaní Úprava písemností Psaní římských číslic a hůlkového písma MED: Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv médií na každodenní život, společnost, kulturu, role médií v každodenním životě jednotlivce 15

16 Český jazyk a literatura ročník Jazyková výchova Vzdělávací obsah Jazykové výchovy je tvořen pěti tématickými celky: Zvuková stránka jazyka: Výuka vede žáky k chápání národního jazyka (mateřského jazyka) jako nejdůležitější prostředek dorozumívání. Žáci si osvojují spisovné výslovnosti krátkých a dlouhých samohlásek, souhlásek a skupiny hlásek. Sluchově odlišují druhy vět, řeč přímou od věty uvozovací. V mluveném projevu žáci uvědoměle používají přiměřené tempo, správnou intonaci a přízvuk. Slovní zásoba a tvoření slov: Výuka je směřována k rozlišení slov dle jejich významu a k vyznačování slovních základů. Žáci třídí slova na slova nadřazená, podřazená, souřadná, na slova, která si jsou významem podobná, protikladná, souznačná, příbuzná (stavba slova). Dále rozlišují slova spisovná a nespisovná, citově zabarvená, slova jednoznačná a mnohoznačná. Tvarosloví: Výuka seznamuje žáky s názvy slovních druhů. Žáci poznávají jednotlivé slovní druhy v textu, rozlišují slova ohebná a neohebná, skloňují podstatná jména, časují slovesa, určují mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves. Také se seznamují s druhy přídavných jmen, zájmen a číslovek. Uvádí zástupce k jednotlivým slovním druhům. Skladba: Výuka je zaměřena k odlišení věty jednoduché od souvětí, k poznání základní skladební dvojice, k určení podmětu a přísudku a následné shodě přísudku s podmětem. Pozornost je také věnována interpunkci ve větách jednoduchý, v souvětích i u řeči přímé a věty uvozovací. Pravopis: Výuka vede žáky k osvojení základních pravidel českého pravopisu. Žáci uvědoměle používají i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách. Rozlišují obecná a vlastní jména, předložky a předpony s, z, skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně. Důraz je také kladen na shodu přísudku s podmětem. Ve vyučovacím předmětu jsou využívány převážně aktivní metody (motivační hry, skupinové práce, společná práce na projektech, činnosti zaměřené na sebehodnocení,..). Jako zdroj informací žákům slouží odborné knihy, výukové programy, internet. Výchovně vzdělávací strategie uplatňované ve vyučovacím předmětu Kompetence k učení: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k poznávání smyslu a cíle učení motivujeme žáky k samostatnému pozorování a experimentování, k porovnávání získaných výsledků Kompetence k řešení problémů: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: rozvíjíme u žáků vnímání různých situací ve škole umožňujeme žákům vyhledávání informací vhodných k řešení problému vedeme žáky k hledání shodných, podobných a odlišných znaků problému Kompetence komunikativní: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vytváříme situace, v nichž se žáci učí naslouchat promluvám jiných lidí vedeme žáky k formulování vlastních myšlenek a názorů umožňujeme žákům se zapojit do diskuse Kompetence sociální a personální: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: navozujeme situace, v nichž se žáci učí spolupracovat v týmu, poskytnout pomoc nebo o ni požádat rozvíjíme u žáků sebedůvěru Kompetence občanské: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: vedeme žáky k uvědomování si svých práv a povinností ve škole i mimo ni rozvíjíme u žáků respekt a úctu k tradicím a kulturnímu a historickému dědictví Kompetence pracovní: K dosažení kompetence k učení používáme následující výchovné a vzdělávací strategie: motivujeme žáky k hodnocení pracovní činnosti z hlediska její kvality a funkčnosti vedeme žáky k dodržování vymezených pravidel

17 Evaluace: Znalosti a vědomosti žáků budou ověřovány ústní (rozhovor, odpovědi na otázky) a písemnou formou (doplňovací cvičení, diktáty, písemné práce, domácí úkoly, aj.). Součástí evaluace je také aktivní přístup a tvořivá práce ve skupinách, dvojicích. Při hodnocení přihlížíme k individuálním schopnostem žáků

18 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace ro č ní k Jazyková výchova 1.-5.ročník Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Téma znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech 1.ročník sluchově rozlišovat hlásky,dbát na správnou výslovnost hlásek, rozvíjet znělou artikulaci hlasu rozvíjet znělý hlas a artikulované, srozumitelné mluvení 1.ročník Zvuková stránka jazyka Rozvíjení fonetického sluchu Rozvíjení a zpřesnění zrakového a sluchového vnímání, formou cvičení a her Slovní zásoba a tvoření slov Pravolevá orientace Pojmy nad, pod, vedle, u, za, vzadu, vpředu, uprostřed Čtení obrázků zleva doprava Orientace na řádku, stránce Rozvoj fonetického sluchu Analyticko-syntetické činnosti, věta, slovo, slabika, hláska Rozvoj fonetického sluchu Analýza a syntéza slabik Pravolevá orientace Pojmy nad, pod, před, vpředu, vzadu Členění slov na slabiky sluchově, vytleskáním Sluchová analýza a syntéza Přesahy, souvislosti, mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky OSV:Rozvoj schopnosti poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností, zapamatování číst a spojovat slabiky do slov Vyvození samohlásek a písmen(malých i velkých): a, e, i, o, u, y Rozlišování délek samohlásek Vyvození souhlásek a písmen(malých i velkých) m, l, v, s, j Čtení otevřených slabik a z nich utvořených dvojslabičných slov Nácvik čtení písmen Nácvik čtení slabiky otevřené Čtení slov s otevřenou slabikou OSV:Psychohygiena uvolnění, relaxace, hledání pomoci při potížích 2.ročník 2.ročník přečíst všechna písmena, malá, velká, tiskací i psací Nácvik čtení zbývajících písmen, malých velkých, tiskacích a psacích Rozvoj fonetického sluchu hry, vy- Nácvik čtení OSV:Rozvoj schopnosti poznávánícvičení smyslového

19 rozpoznat samohlásky a rozlišit délky číst slova s otevřenou a zavřenou slabikou tleskávání Čtení dvojslabičných a víceslabičných slov, složených z otevřených slabik Automatizace čtení jednoslabičných slov, les, ves, pes Čtení zavřených slov Čtení víceslabičných slov vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování a učení číst věty přiměřené schopnostem psát velká písmena ve vlastních jménech a na začátku věty 3.ročník Čtení vět jednoduchých skladbou a obsahem přiměřených schopnostem žáka Čtení textu s obrázkem Nácvik správné techniky čtení Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Přednes básní a lidových říkadel Interpretace textu Pravopis psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech 3.ročník Věta Psaní velkých písmen OSV:Psychohygiena: uvolnění relaxace, hledání pomoci při potížích,dovednosti pro dobré osobní naladění a dobrý vztah k sobě samému, dobrá organizace času OSV:Kooperace a kompetice:rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže konkurence sluchově rozlišovat hlásky ukončit a prohloubit výcvik čtení poznat slovo, slabiku, hlásku a písmeno číst slabiky, dě-, tě-, ně-, bě-, pě-, vě-, mě-, di-, ti-, ni-,dy-, ty-, ny- zřetelně číst jednoduché věty s porozuměním správně číst předložky se slovem Sluchové rozlišování hlásek hry Výcvik čtení Ukončit a prohloubit výcvik čtení Slovo, slabika, hláska, písmeno Poznávání věty, slova, slabiky, hlásky a písmena Čtení slabik dě-, tě-, ně-, bě-, pě-, vě-, mě-, di-, ti-, ni-,dy-, ty-, ny- Zřetelné čtení jednoduchých vět s porozuměním Správné čtení předložek se slovem Tiché čtení Příprava nácviku tichého čtení Výcvik čtení Slovo, slabika, hláska, písmeno Tiché čtení OSV:Rozvoj schopnosti poznávání OSV:Řešení problémů a cvičení dovednosti pro učení a studium OSV:Psychohygiena OSV:Dovednosti zvládání stresových situací

20 nacvičovat si tiché čtení orientovat se ve větě tichým čtením přednášet krátké říkanky a básně, které se naučili zpaměti dramatizovat jednoduché přečtené texty psát velká písmena na začátku věty a u vlastních jmen Orientace tichým čtením ve větě Přednes básní a říkanek výrazný přednes říkanek a básní, které se naučili zpaměti Dramatizace textu dramatizace jednoduchých textů a kultura mluveného projevu Velká písmena psaní velkých písmen na začátku věty a vlastních jmen Dramatizace textu OSV:Kooperace a kompetice: OSV:Rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci, seberegulace situaci nesouhlasu, odporu apod./ OSV:Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV:Dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí ro č ní k určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-něbě-pě-vě-mě řadit slova podle abecedy správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky 4.ročník rozeznávat slova stejného a opačného významu třídit slova uspořádat slova ve větě poznat začátek a konec věty v řeči a písmu poznat věty podle postoje mluvčího, oznamovací, tázací a rozkazovací Věta slovo Rozeznávání slov stejného a opačného významu Slova ve větě Význam slov Pořádek slov ve větě Druhy vět Věty podle postoje mluvčího Slovo slabika hláska, písmeno Členění slov na slabiky a hlásky Malá a velká písmena Význam slov Pořádek slov ve větě Druhy vět podle postoje mluvčího OSV:Psychohygiena OSV:Rozumové zpracování problému OSV:Kooperace a kompetice OSV:Podřízení se vedení a organizování práce skupiny OSV:Řešení problémů a rozhodovací dovednosti dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět určovat samohlásky a souhlásky rozpoznávat délku samohlásek Samohlásky, souhlásky Délka samohlásek Druhy hlásek OSV:Zvládání učebních problémů vá

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více