Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T. G. Masaryka, příspěvková organizace Adresa školy: Ortenovo náměstí 34 / 1275 IČO: Bankovní spojení: / 0100 Telefon/fax: Adresa internetové stránky: Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Název zřizovatele: Městská část Praha 7, se sídlem Nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností: od Vedoucí a hospodářští pracovníci: Ředitel: Mgr. Martin Šmíd Zástupce ředitele školy: Ing. Monika Hodaňová Vedoucí vychovatelka ŠD: Marcela Hesová Vedoucí školní jídelny: Helena Ringlová Hospodářka: Hana Horáková Školník: František Gál Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací listiny): poskytování základního vzdělávání podle vzdělávacího programu základního vzdělávání Součásti školy: Základní škola Školní družina Školní jídelna 2. Přehled odborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Základní škola, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ortenovo náměstí 34/1275, Praha 7 Školní jídelna, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ortenovo náměstí 34/1275, Praha 7 Školní družina, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ortenovo náměstí 34/1275, Praha 7 2

3 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pedagogů, předmětů, které vyučovali a třídních učitelů: Mgr. Olga Janouchová, předměty 1. ročníku, třídní učitelka 1. třídy Mgr. Venuše Kratochvílová, předměty 2. ročníku, třídní učitelka 2. A třídy Mgr. Daniela Šlapáková, předměty 2. ročníku, třídní učitelka 2. B třídy Mgr. Ĺubica Oršulová, předměty 3. ročníku, třídní učitelka 3. třídy BcA. Lubor Vinický, předměty 4. ročníku, třídní 4. učitel třídy Božena Vinická, předměty 5. ročníku, třídní učitelka 5. třídy Mgr. Michaela Kovalová, český jazyk, anglický jazyk, třídní učitelka 6. třídy Lukáš Valenta, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika, matematika, fyzika, třídní učitel 7. třídy Ing. Bc. Monika Hodaňová, fyzika, matematika, od německý jazyk, třídní učitelka 8. třídy, zástupce ředitele, výchovný poradce PhDr. Martina Irová, chemie, přírodopis, výchova ke zdraví, od německý jazyk, třídní 9. třídy Mgr. Klára Soukupová, český jazyk, občanská výchova, dramatická výchova, pracovní činnosti, metodik prevence patologických jevů PhDr. Jana Hodurová, německý jazyk, dějepis, zeměpis, anglický jazyk, od dlouhodobě nemocná, ukončení prac.poměru k Mgr. Jana Kopičová, dějepis, zeměpis, od Kristýna Gallasová Pilecká, německý jazyk od do MgA. Dagmar Mádrová, výtvarná výchova, pracovní činnosti Mgr. Martin Šmíd, anglický jazyk, hudební výchova, ředitel školy Marcela Hessová, vedoucí školní družiny, vychovatelka Stanislava Kurešová, vychovatelka Zdenka Frýdecká, vychovatelka PhDr. Zuzana Vránová, mateřská dovolená, rodičovská dovolená Iva Kowalska, rodičovská dovolená Učitelský sbor se v průběhu školního roku 2011/2012 skládal ze 17 pedagogických zaměstnanců. Na 1. stupni pracovalo 6 učitelů na 2. stupni 9 učitelů a 2 učitelky byly na mateřské a rodičovské dovolené. Přehled nepedagogických zaměstnanců školy: Hana Horáková hospodářka školy František Gál školník Helena Ringlová vedoucí školní jídelny Anna Berendová vrátná Alena Zrubecká vrátná Elena Coufalová kuchařka Marie Koppová kuchařka Jiřina Šprýchalová kuchařka Kateřina Vobořilová kuchařka Květoslava Oláhová uklízečka Jana Kokyová uklízečka Olga Žigová uklízečka Libuše Znamenáčková PaM Jiří Caha hlavní účetní 3

4 4. Školní vzdělávací program školy a jeho zhodnocení Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 poskytuje svým žákům standardní základní vzdělání. Ve všech třídách se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (79-01-c /01). Ve školním roce 2011/2012 jsme dokončili nové přepracování školního vzdělávacího programu a nazvali jsme ho Škola příležitostí. Disponibilními hodinami, které byly původně přidělené tělesné výchově ve 3., 4. a 5. ročníku a výtvarné výchově v 8. ročníku, jsme posílili prvouku ve 3. ročníku, přírodovědu a vlastivědu ve 4. a 5. ročníku a matematiku v 8. ročníku. Místo volitelného předmětu v 7. ročníku se vyučovala informatika. Nově jsme zařadili mezi volitelné předměty předmět Literatura a umění a od dalšího školního roku zařadíme volitelný předmět Společenské vědy. Pro žáky 6., 8. a 9. ročníku probíhala Cvičení z českého jazyka, žáci 7. ročníku se mohli účastnit Cvičení z anglického jazyka a Cvičení z matematiky jako nepovinných předmětů. Mezi základní cíle vzdělávacího programu patří: Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. vybírat si a využívat vhodné způsoby, metody a strategie pro aktivní a efektivní učení, vyhledávat a třídit informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívat v procesu učení a v praktickém životě, využívat informační a komunikační prostředky a technologie. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy, samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky porovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro využití v budoucnosti, uvádět věci a znalosti do souvislostí a na základě toho si vytvářet komplexnější pohled na přírodní a společenské jevy, volit vhodné způsoby řešení úkolů, sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů, aplikovat osvědčené postupy při řešení obdobných nebo nových úkolů a situací. Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchat jiným a porozumět jim, obhajovat vlastní názor vhodnou a kultivovanou argumentací. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, spolupracovat ve skupině při řešení daného úkolu, podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a na utváření příjemné atmosféry v týmu, aktivně přispívat k diskusi, umět v diskusi obhajovat vlastní názor, ale i respektovat zkušenosti a názory jiných. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti, mít sebevědomé vystupování, pozitivní představu o sobě samém, ale současně schopnost vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory, 4

5 řešit praktické problémy a životní situace na základě pochopení principů, jimiž se společnost řídí, znát svá práva i povinnosti, schopnosti hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, schopnosti ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, vcítit se do situací ostatních a respektovat jejich přesvědčení nebo názory. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný, schopnosti ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních, používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení, dodržovat dohodnutá pravidla, povinnosti a závazky, rozhodovat se správně, zodpovědně a s ohledem na své zdraví i zdraví jiných, dle svých možností poskytnout účinnou pomoc v situacích ohrožujících život a zdraví. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, vnímat kulturní i historické dědictví jako významný fenomén, být vnímavý k tradicím a kulturním hodnotám jiných. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, rozvíjet své podnikatelské myšlení, orientovat se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru, chápat podstatu, cíl a riziko podnikání. 5

6 Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a Jazyková komunikace Vzdělávací obor DČD Celkem Český jazyk a literatura DČD Celkem Cizí jazyk Cizí jazyk II Matematika a aplikace Matematika Informatika a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Občanská výchova Fyzika Zeměpis Chemie Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Volitelné předměty Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní činnosti Celkem Rozmezí

7 5. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na výuku jazyků klade naše škola důraz. Vzdělávání v oblasti jazykové výchovy směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: chápání jazyka jako svébytného historického jevu, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa, a tedy jako důležitého sjednocujícího činitele národního společenství a jako důležitého a nezbytného nástroje celoživotního vzdělávání, rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako potenciálního zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství, vnímání a postupnému osvojování jazyka jako bohatého mnohotvárného prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a ke sdělování názorů, zvládnutí běžných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci interkulturní komunikace, samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého zaměření, získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama, individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. Vzdělávání v cizích jazycích je zaměřeno na: získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce, získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Výuka Anglického jazyka je realizována od 1. ročníku a to v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně v 1. a 2. ročníku a od 3. do 9. ročníku ve třech vyučovacích hodinách týdně. Na prvním stupni vyučovalo anglický jazyk pět a na druhém stupni dva pedagogové. Vyučující v 1. a 2. ročníku prošli jazykovým kurzem. Ve 3. ročníku vyučovala nejdříve plynule hovořící pedagožka a po jejím nástupu do pracovní neschopnosti plynule hovořící pedagog. Ve třídách od 4. ročníku do 9. ročníku vyučovali anglický jazyk aprobovaní učitelé angličtiny. V 1. pololetí školního roku jsme oživili výuku ve 2. a 5. ročníku rodilým mluvčím lektorem organizace Wattsenglish Ltd., která zajišťuje výuku rodilými mluvčími. Vzhledem k nespolehlivosti lektorů (pozdní příchody nebo úplná absence) jsme oslovili anglicky mluvící lektorku, dlouhodobě žijící ve Velké Británii a Spojených státech amerických, Gabrielu Doudovou, která od dubna vedla s dětmi kroužky anglického jazyka. Ta se jako lektorka velmi osvědčila a proto jsme s ní uzavřeli smlouvu na další školní rok na vedení kroužků a výuku anglického jazyka ve třetím ročníku. 7

8 Žáci 7. třídy měli nepovinný předmět Cvičení z anglického jazyka. V 7. až 9. ročníku se žáci na naší škole povinně učí také německý jazyk. Ve školním roce 2011/2012 ho vyučovala aprobovaná učitelka, ale v listopadu dlouhodobě onemocněla. Přijali jsme jinou učitelku na zástup, ta ovšem odešla ve zkušební době. Od března vyučovala německý jazyk zástupkyně ředitele. Žáci učící se cizí jazyk: Anglický jazyk Německý jazyk povinný předmět 1.stupeň povinný předmět 2.stupeň nepovinný předmět 2. stupeň Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy (počet vyznamenání, prospěli, neprospěli, opakující ročník, nehodnoceni, výsledky v soutěžích) Prospěch: 1. třída (24 žáků) 24 prospělo s vyznamenáním 2. A (12 žáků) 11 prospělo s vyznamenáním, 1 prospěl 2. B (12 žáků) 7 prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo 3. třída (15 žáků) 7 prospělo s vyznamenáním, 8 prospělo 4. třída (24 žáků) 14 prospělo s vyznamenáním, 9 prospělo, 1 neprospěl 5. třída (22 žáků) 17 prospělo s vyznamenáním, 5 prospělo 6. třída (15 žáků) 8 prospělo s vyznamenáním, 6 prospělo, 1 nehodnocen 7. třída (20 žáků) 6 prospělo s vyznamenáním, 13 prospělo, 1 neprospěl 8. třída (14 žáků) 4 prospěli s vyznamenáním, 9 prospělo, 1 neprospěl, 1 nehodnocen 9. třída (17 žáků) 2 prospěli s vyznamenáním, 15 prospělo Všichni žáci na škole jsou hodnoceni klasifikačním stupněm. Slovní hodnocení nebylo použito. Každoročně provádíme vlastní testování žáků 5. a 9. ročníku ze znalostí v českém jazyce, matematice a studijních předpokladech. Výsledky testování jsou následující: 5. ročník: Nejlepší žák Průměr třídy Český jazyk 95,23% 67,92% Matematika 90,00% 63,89% Studijní předpoklady 90,90% 56,81% 9. ročník Nejlepší žák Průměr třídy Český jazyk 80,00% 27,73% Matematika 78,13% 38,30% Studijní předpoklady 50,00% 27,60% 8

9 S výsledky na 2. stupni nejsme spokojeni. Je dán nejenom studijně slabšími žáky 9. třídy, ale na výsledku se podepsalo i střídání vyučujících v předchozích letech, a ačkoli pedagogický sbor je již stabilní, následky předchozích let se nepodařilo úplně odstranit. Chování: Na konci školního roku jsme hodnotili u osmi žáků chování 2. stupněm a u čtyř dokonce 3. stupněm z chování. Celkový počet zameškaných hodin je 23891, z toho omluveno bylo hodin, 471 hodin omluveno nebylo. 418 neomluvených hodin přitom měl jeden žák, jehož záškoláctví a chování jsme řešili s OSPOD a protože již splnil povinnou školní docházku, ačkoli chodil do 8. ročníku, nepovolili jsme mu ve školním roce 2012/2013 další docházku do naší školy. Na jednoho žáka připadá v průměru 128,4 omluvených hodin a 2,5 neomluvených hodin. 7. Uplatnění absolventů školy Naši žáci-absolventi byli přijati všichni bez problémů na školu, na kterou si podali přihlášku. Přehled škol, na které byli přijati a počet žáků přijatých na uvedenou školu je uveden v následující tabulce: Počet žáků Název a adresa školy 1 SOŠ stavební a zahradnická Učňovská 1/100, Praha 9 2 SOU Ohradní Ohradní 57, Praha 4 1 SPŠ Smíchovská Preslova 25, Praha 5 1 SPŠ dopravní Masná 18, Praha 1 3 SOŠ logistických služeb Učňovská 1/100, Praha 9 1 SPŠ dopravní Plzeňská 102/217, Praha 5 2 OA Holešovice Jablonského 333/3, Praha 7 1 OA Krupkovo náměstí Krupkovo náměstí 4, Praha 6 2 OA Heroldovy sady Heroldovy sady 1, Praha 10 1 SOŠ stavební a zahradnická Učňovská 1/100, Praha 9 1 SOU kadeřnické Karlínské náměstí 8/225, Praha 8 1 SŠ hotelnictví a gastronomie Hotelu International s.r.o. Koulova 1501/15, Praha 6 9

10 8. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace Věková struktura pedagogických pracovníků věk 20 a méně a více počet (fyz. osoby) k Další vzdělávání pedagogických pracovníků Prioritou školy je doplnění kvalifikace u nekvalifikovaných pedagogů, zvyšování počítačové gramotnosti, zavádění moderních a efektivních metod do výuky (práce s interaktivní tabulí), pořádání kolektivních školení. Finanční prostředky vyčleněné na DVPP jsou velmi nedostačující. Snažíme se využít jakékoli nabídky DVPP placené z jiných zdrojů, ale i tato nabídka je menší a menší. DVPP ve školním roce 2011/2012: Venuše Kratochvílová Jak můžeme odstranit grafomotorické obtíže u žáků ZŠ Lukáš Valenta Hrajeme si v matematice Lukáš Valenta Praha bezpečně online Lukáš Valenta První pomoc v tělesné výchově Klára Soukupová Praha bezpečně online všichni učitelé seminář Syndrom vyhoření Lukáš Valenta Univerzita Karlova - obor Informační technologie Technické informační technologie 11. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky na školní rok 2012/13 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky počet Po odeslání výkazů nám rodiče pěti dětí oznámili, že dítě nastoupí do jiné základní školy a na konci srpna k nám přestoupil jeden chlapec ze základní školy v Čelákovicích. 12. Hodnocení činnosti školních družin a klubů Ve školním roce 2010/2011 byly v provozu 3 oddělení školní družiny (celkem 76 žáků). Provoz školní družiny je zajištěn od hod. Ve školní družině probíhaly tři kroužky - sportovní kroužek, výtvarný kroužek a kroužek dovedných rukou. Kroužky v rámci ŠD jsou bezplatné. 10

11 Vychovatelky školní družiny připravily mnoho hodnotných akcí: pomoc při přípravě dárků a organizaci Dne otevřených dveří a při zápisu do 1. tříd sběr starého papíru návštěvy knihovny účast na vánočních akcích knihovny výstavky prací dětí ze ŠD na chodbách a v hernách výzdoba oken školy k různým příležitostem pravidelné návštěvy vánočních akcí výstavy, trhy, besídky školní kolo a obvodní kolo soutěže Superfarmář recitační soutěž turnaj ve vybíjené v rámci družiny i se žáky jiných škol Obsah výchovně vzdělávací činnosti je zpracován jako nabídka činností, ze které si vychovatelky vybírají podněty pro vlastní realizační plány a dílčí cíle, kterými plní hlavní cíle vycházející z kompetencí školního vzdělávacího programu. Vychovatelky mají dostatek prostoru k tvořivé práci, mohou ji volně přizpůsobovat v rámci svých oddělení konkrétním žákům a upravovat jej v souladu s jejich dosavadní poznatkovou zkušeností i s jejich aktuálními zájmy. Program školní družiny navazuje na rozvoj klíčových kompetencí a výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech, které ve spolupráci s činností ve školní družině pomáhají naplňovat výchovně vzdělávací strategie. Ve školním roce 2011/2012 proběhly tradiční akce naší školy: Spaní ve škole - 2. třídy a 7. třída. Škola v přírodě - žáci 2. tříd, 5. třídy, 6. třídy, 7. třídy a 9. třídy Bruslení na Harfě - 7. třída IQ park v Liberci - 4. třída Aquapark Čestlice žáci 2. stupně Botanikus žáci 1. stupně ZOO Plzeň 2. třídy Hvězdárna Ďáblice 5. třída Muzeum Betlému Karlštejn 1. stupeň Prezentace dokumentů o holocaustu 2. stupeň Turnaj v minikopané školy Prahy Turnaj škol P7 ve florbale Plavecko-běžecké závody školy Prahy Preventan Cup turnaj ve vybíjené P7 Návštěva Slovanské epopeje Vlastivědné a přírodovědné vycházky po Praze a okolí Návštěvy kina a divadla Pravidelné návštěvy knihovny doprovázené autorskými čteními 13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 u nás nebyla provedena žádná inspekční činnost ČŠI. 11

12 14. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou obsaženy v příloze č. 1 a č Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty) Zaměření poradenských služeb: poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí kariérové poradenství, volba školy poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi Výchovný poradce realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. Kariérové poradenství: Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. Psychologická péče: Na třídní učitele a výchovného poradce školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovný poradce školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky (mediace). Podporuje rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. V případě potřeby výchovný poradce kontaktuje Pedagogicko psychologickou poradnu pro Prahu 7 a 8 a zprostředkuje konzultaci zákonným zástupcům a žákům. Dále jsme spolupracovali s MČ Praha 7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, organizacemi: Odyssea, Drop-In, Sananim, 12

13 Triangl, Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proti kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie a na začátku školního roku jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání, které nám poskytuje průběžnou konzultační a poradenskou pomoc v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence sociálně patologických jevů a organizuje facilitované podpůrné skupiny, na nichž výchovná poradkyně konzultuje a vyměňuje zkušenosti s jinými pedagogy, dále nám CPIV nabízí semináře osvědčených lektorů v rámci DVPP. 16. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity V zájmu školy byla a je co nejlepší spolupráce s rodiči žáků. Třídní schůzky se konaly v listopadu a dubnu, v září byly třídní schůzky rodičů prvních tříd a v červnu rodičů budoucích prvních tříd, společné konzultace všech učitelů s rodiči v lednu a v červnu. Mimo tyto oficiální konzultace měl každý pedagog školy individuální konzultace po telefonické domluvě, či po domluvě prostřednictvím elektronické pošty. V každé třídě základní školy je tzv. důvěrník třídy, což je zástupce třídy z řad rodičů. Tito důvěrníci a sešli s vedením školy v listopadu a v dubnu na schůzce, kde informovali vedení o připomínkách, nápadech a zájmech rodičů ve třídách. Rodiče mají možnost se zúčastňovat různých akcí školy, jako jsou Divadelní festival, vernisáže Betlémská hvězda, Dne otevřených dveří a akcí školní družiny i každoročního slavnostního zakončení školního roku. Často bývá zástupce rodičů členem komise při soutěžích. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím prezentačních ploch ve škole a webových stránek školy, které byly zkvalitněny a rozšířeny. Ve škole pracuje Klub mladý Pražan. Výchovná poradkyně společně s učitelkami prvního i druhého stupně v rámci tohoto nadstandardního kroužku uskutečňuje pro zájemce z řad žáků a rodičů o víkendech vlastivědně - přírodovědné výlety po Praze. Škola úzce spolupracuje s Úřadem MČ Praha 7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, organizacemi Odyssea, Drop-In, Sananim, Triangl, Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proti kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie a CPIV. Ve škole je zřízena Školská rada ve složení 3 zástupců MČ Prahy 7, 3 zástupců za rodiče a 3 zástupců z řad pedagogů. Naše škola má vypracovaný plán spolupráce s Mateřskou školou U Uranie, který spočívá ve vzájemných návštěvách mateřské školy v základní škole a žáků základní školy v mateřské škole. Učitelky prvního stupně mohly konzultovat se svými kolegyněmi z MŠ své požadavky na připravenost žáků budoucích 1. tříd. Učitelka prvního stupně vedla přípravný kurz pro budoucí prvňáčky. Spolupracujeme se Základní školou Školská v Karviné, jejíž žáci k nám každoročně přijíždějí na prodloužený víkend a s níž plánujeme výměnné několikadenní pobyty a spoustu dalších akcí. Naše škola ve spolupráci s občanským sdružením Život dětem zorganizovala na naší škole akci "Srdíčkový den", děti a především vyučující koupí drobných předmětů přispěli na vybavení nemocnice. Školní družina a třídy prvního stupně spolupracovaly tradičně s Městskou knihovnou. Dlouhodobě spolupracujeme se Zoologickou zahradou Praha. Již několikátým rokem se zapojili do adopce zvířat. Tradičními akcemi naší školy je Výstava betlémů pořádaná v prosinci pod názvem Betlémská hvězda na které se podílejí základní školy, mateřské školy a jedinci z Prahy 7 a Prahy 8 a přehlídka školních amatérských divadelních souborů pod názvem Divadelní festival konaný v měsíci květnu ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 7 a základními a mateřskými školami Prahy 7. 13

14 Dále spolupracujeme s DDM Praha 7 pořádá vědomostní olympiády z různých oborů a soutěže, se Sdružením Tereza, vzdělávacím projektem Planeta Země 3000, hudební agenturou Forrest Gump, a dalšími. 17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Naše škola je několikátý školní rok zapojena do celostátního projektu Ovoce do škol a projektu Mléko do škol. Naše škola se zapojila do programu Adopce na dálku. Pro dívku z Ugandy jsme ve spolupráci s rodiči žáků vybrali určitou finanční částku a odevzdali ji Arcidiecézní charitě Praha, se kterou v této věci spolupracujeme. Jako všechny základní školy jsme se zúčastnili celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice. 18. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/2012 naše škola žádala o dva granty: 1. Interaktivní učebna přírodovědných předmětů, projekt vyhlášen Nadací ČEZ, první kolo výběrového řízení proběhlo na jaře 2012, naše žádost nebyla vybrána. 2. Přírodní učebna, projekt vyhlášen MŽP, zatím nemáme vyjádření. 3. Vývoj a výroba stolní hry s tématikou,,rozpočet domácnosti, vyhlášen ČSOB, zatím nemáme vyjádření 19. Zkušenosti s péčí o nadané žáky, žáci podle typu postižení, integrace žáků s dílčím výukovým oslabením Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Na základě doporučení PPP nebo SPC jsme v posledních letech neintegrovali žádného nadaného žáka. Máme žáky s nadprůměrným prospěchem a i ty motivujeme k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, ve kterých jsou výrazně nadprůměrní. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Škola se snaží nadaným studentům vytvářet příznivé sociální, emociální a pracovní klima. Nadaní žáci reprezentují školu v různých soutěžích. Nadané žáky vedeme k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Ve škole jsme měli ve školním roce několik žáků se školní neúspěšností, jejichž neúspěšnost není dána poruchami učení. Učitel pomáhal žákům se školní neúspěšností takto: zadává pravidelné úkoly, zadává práce pro domácí přípravu - dílčí úkoly odpovídající žákovým vzdělávacím možnostem, možnost plnit zadané úkoly ve školním podpůrném klubu za asistence pedagoga užívá podpůrné aktivity oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu používá podpůrné pomůcky při samostatné práci přehledy, tabulky, kalkulačky, nákresy, osy aj. dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu individuálně pracuje se žákem v rámci individuálních konzultací i v rámci vyučovací hodiny pomoc žákovi odstranit výrazné mezery v učivu, podpora při výuce při výkladu nového učiva 14

15 komunikuje s rodiči pravidelně, a to písemně prostřednictvím žákovské knížky, popřípadě pomocí pro tento účel zavedeného sešitu, ústně na pravidelných schůzkách (minimálně jednou během čtvrtletí), telefonicky dle nutnosti a potřeby Ve školním roce 2011/2012 jsme s poruchami učení integrovali 15 žáků (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, rysy ADHD). Tito žáci mají individuální přístup v rámci běžné třídy základní školy. Obsah vzdělávání se zásadně neodlišuje od vzdělávání ostatních žáků. Pedagogové mají zpracované individuální vzdělávací plány se zapracovanými doporučeními odborného pracovníka. Tyto plány podle potřeby mění a aktualizují. Individuální studijní plány učitelé konzultují s rodiči ve snaze získat je pro maximální spolupráci. Při klasifikaci integrovaných žáků je postupováno podle Pokynu MŠMT o vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Všechny materiály týkající se integrovaných žáků jsou soustředěny u výchovné poradkyně. Podmínky vzdělávání integrovaných dětí v naší škole: učitel, který zná a respektuje specifické problémy žáka, pravidla individuální práce se žákem, respektování jeho pracovního tempa, časté opakování probraného učiva přihlédnutí k charakteru poruchy při klasifikaci a hodnocení žáka ověřené postupy i nové metody náprav specifických poruch učení přehledné a strukturované prostředí, uspořádání třídy tak, aby mohly být uplatněny i potřeby žáka s edukativními problémy (nevyčleňovat jej, ale zabránit sekundárním poruchám chování), podmínky pro klidnou, samostatnou práci pravidelný režim dne (pravidelné procedury, jasně stanovená pravidla chování) pravidelná relaxace (uvolnění psychického napětí). dobrá komunikace školy s rodiči aktivní spolupráce s rodiči zaměřená na jednotnost přístupu vhodným způsobem vysvětlit ostatním dětem rozdílný přístup k hodnocení integrovaného žáka dát dítěti s integrací možnost zažít pocit úspěchu specifický přístup při hodnocení a klasifikaci integrovaných žáků se uplatňuje ve všech předmětech, do kterých se problémy promítají a kde se projevují 20. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky ) Ve školním roce 2010/2009 se v naší škole nabízely: a) volitelné předměty: Informatika volitelná pro 2. stupeň Dramatická výchova pro 2. stupeň Literatura a umění pro 2. Stupeň b) kroužky: pro 1. stupeň: Výtvarný kroužek Modelování z FIMO Paličkovaná krajka Fotbal Florbal Vaření Keramický kroužek Veselé zpívání Hra na zobcovou flétnu 15

16 Sportovní kroužek Vaření Angličtina Dovedné ruce Pro 2. stupeň Paličkovaná krajka c) nepovinné předměty Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z anglického jazyka 21. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Na naší škole nebyla otevřena přípravná třída, ale od února do konce května se každé pondělí odpoledne konal kroužek pro předškoláky v rámci akce S úsměvem do školy, kde paní učitelka budoucí první třídy připravovala budoucí prvňáčky na bezproblémový vstup do první třídy. Cílem školy bylo a je poskytnout všem žákům základní vzdělání, předcházet komunikačním a adaptačním obtížím, pomáhat ve výchovně vzdělávacím procesu žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, kde rodiče nejsou sami schopni svým dětem pomoci. Zároveň chceme aktivně zapojovat žáky do programu tak, aby se mohli seberealizovat a nehledali nevhodnou kompenzaci mimo školu. Nových žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí přichází na naši školu v každém školním roce několik. Důvodem je azylový dům poblíž školy a také několik ubytoven a hostelů v okolí školy, kam se přestěhovávají rodiny z různých částí republiky za prací. S nově příchozími žáky z těchto rodin nebyl problém, děti se adaptovaly rychle a začlenily se do kolektivu. Velkým přínosem pro rychlou adaptaci sociálně znevýhodněných žáků byla a je činnost bezprahového klubu Dixie, sídlícího v areálu školy a kde mnoho našich žáků tráví volný čas. Problémem ovšem zůstává finanční situace rodina nutnost školy poskytovat jim zdarma pracovní sešity a jiné materiály do výuky. Vypracovali jsme ŠVP pro předškolní vzdělávání a podali jsme žádost o schválení otevření přípravného ročníku ve školním roce 2013/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Určité procento žáků jsou cizí státní příslušníci. Tito žáci pochází z Vietnamu, Číny, z Ukrajiny, Běloruska, ze Srbska a Černé Hory, z Ruské federace, Kazachstánu a z Bulharské republiky. Všichni cizí státní příslušníci se velice dobře zapojují do vyučovacího procesu. Jediným problémem bývá zpočátku jazyková bariéra u nově příchozích. Jejich adaptabilita je však vysoká. Rozvrh je upraven tak, aby měli žáci posílenu výuku ČJ. Kromě ČJ ve své kmenové třídě navštěvují hodiny češtiny v nižších ročnících nebo doučování ČJ místo některých vyučovacích předmětů své kmenové třídy. V těchto hodinách je nutné zajistit individuální přístup. Cíle školy jsou: seznámení se zvukovou podobou českého jazyka nácvik správné výslovnosti a intonace co nejblíže jazykové normě vytváření a rozvíjení slovní zásoby rozvíjení dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a jednoduše na ně reagovat v řečové komunikaci v běžných školních a životních situacích 16

17 seznámení s psanou podobou českého jazyka a se vzájemnými souvislostmi psané a zvukové podoby seznamování se s reáliemi, zvyky a konvencemi české společnost začlenění žáka do kolektivu třídy U ostatních předmětů jsou cíle také zaměřeny především na rozvíjení slovní zásoby v daném předmětu, osvojování terminologie a praktické dovednosti, při kterých není jazyková bariéra na překážku. Ve školním roce 2011/2012 bylo na škole celkem 16 žáků (8,6 %) cizí státní příslušnosti. Složení cizích státních příslušníků: Ukrajina 3 žáci Bulharská lidová republika 2 žáci Vietnamská socialistická republika 2 žáci Pákistánská islámská republika 2 žáci Slovenská republika 2 žáci (stát EU) Ruská federace 1 žák Moldavská republika 1 žák Běloruská republika 1 žák Itálie 1 žák (stát EU) Americká Samoa 1 žák 23. Environmentální výchova V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu na základních školách a zasahuje do různých předmětů na prvním i druhém stupni. Praktická environmentální výchova má na naší škole nezastupitelné místo. Žáci a učitelé se pravidelně zapojují do sběru starého papíru, plastů a baterií, od května máme ve škole kontejner na vyřazené elektrospotřebiče. Ve třídách a na chodbách máme umístěné odpadkové koše na tříděný odpad na papír a na plast. Environmentální vzdělávání probíhá především jako součást vyučovacích předmětů: prvouka, přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, občanská výchova, vlastivěda, zeměpis, výchova ke zdraví. Prvky péče o životní prostředí se objevují samozřejmě i v dalších předmětech. Zúčastnili jsme se také charitativní sbírky starého oblečení (pod patronací Diakonie Broumov), které ještě někomu mohou posloužit nebo s nimi pracují členové chráněných dílen apod. 2. třída byla na ekologické vycházce podél Vltavy pořádané organizací Lesy hl. m. Prahy Střediskem ekologické výchovy. V rámci vycházky si žáci prohlídli také čističku odpadní vody v Ekotechnickém muzeu ve Stromovce. 24. Multikulturní výchova Základním cílem multikulturní výchovy a její podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí, která je dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou, náboženstvím, zkušeností, apod. a vytvářet prostor pro tolerantní a vstřícné soužití s nimi. Ve všech předmětech se děti učí dodržování zdvořilosti, komunikaci, smysluplné diskusi, konstruktivní spolupráci, kritickému myšlení a interaktivnímu přístupu. Žák si utváří postoje, trénuje dovednosti a schopnosti, pracuje s informacemi. Jako taková se tato problematika vyučuje a upevňuje v předmětech občanská výchova, prvouka, přírodověda a vlastivěda, do kterých je zakomponována v rámci vzdělávacího oboru Etická výchova, dále v předmětech Výchova ke zdraví, Přírodopis a Přírodověda, Dějepis, Zeměpis, Literatura a umění. Cíli výuky multikulturní výchovy jsou: pozitivní postoj k minoritám a k lidem různých národností tolerance náboženských vztahů 17

18 tolerantní a bezkonfliktní komunikace žáků informace o extremistických skupinách mládeže pravicový a levicový extremismus objektivní informace o odsunu sudetských Němců poznání kultury a života dalších národností a etnik žijících v ČR ve výuce akceptovat téma českoněmeckých vztahů poskytnout žákům kompletní informace o holocaustu seznámit žáky se vznikem xenofobie, extremismu a rasismu Naše škola se zapojila do programu Adopce na dálku. Pro dívku z Ugandy jsme ve spolupráci s rodiči žáků vybrali určitou finanční částku a odevzdali ji Arcidiecézní charitě Praha, se kterou v této věci spolupracujeme. 25. Prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů Minimální preventivní program ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, Praha 7, je především zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, specifickou protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. Program se snaží oslovit také žáky jiných škol Prahy 7. Naše škola získala grant od MČ Prahy 7 na preventivní projekt Váhy pro život zahrnující práci s dětmi, rodiči, vyučujícími a institucemi zabývajícími se problematikou prevence patologických jevů. Škola na tomto poli spolupracuje s MČ Praha 7, Odborem sociálním a zdravotnictví oddělením péče o rodinu a dítě a Odborem školství, Magistrátem hl. m. Prahy, Pedagogicko psychologickou poradnou pro Prahu 7 a 8, organizacemi Odyssea, Drop-In, Sananim, Triangl, Pyramidas, Alma femina, Filia, Koalice proti kouření, Městská policie hlavního města Prahy, Policie České republiky, Ymca klub Dixie (v areálu naší školy). Minimální preventivní program je zaměřen především na rozšiřování preventivních nabídek selektivních programů pro děti a mládež. Program zahrnuje jak hlavní akce školy, v zimním období akce s vánoční tématikou - letos to byla opět vernisáž betlémů - "Betlémská hvězda", v jarním období Divadelní festival neprofesionálních školních souborů všech škol Prahy 7, tak zahrnuje mnoho dalších menších akcí jako jsou módní přehlídky, kulturní vystoupení žáků při různých příležitostech, slavnostní zakončení školního roku pro děti i rodiče, účast na různých soutěžích a sportovních akcích apod. Cíle projektu vychovávat ke zdravému životnímu stylu na ZŠ tak, jak je uvedeno v dokumentu "Akční plán zdraví a životního prostředí ČR", který schválila vláda ČR nácvik sociálních dovedností, jejich schopnost obstát v rizikových situacích, odolnost proti negativním vlivům, zvyšování sociální kompetence dětí stmelování třídních kolektivů a nácvik tolerance seznamovat rodiče se základy drogové problematiky a s možností prevence rozšiřovat mimoškolní činnosti, které by měly vést ke snížení problémů s drogami zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků v oblasti prevence zvýšení pozornosti různým příznakům skrytého násilí, jak fyzického, tak psychického, které by mohly signalizovat šikanu. Prevence a vytvoření kolektivu se zásadou, že silný chrání slabšího, kolektiv, kde vládne duch práva a spravedlnosti Minimální preventivní program Váhy pro život je určen: pro žáky tříd pro žáky tříd 18

19 pro studenty regionu Prahy 7 pro rodiče žáků ZŠ a SŠ pro pedagogy Celý projekt je založen na interaktivní spolupráci se žáky, rodiči i pedagogy. Využívá se skupinové práce, besed, soutěží a samostatné práce v rámci zájmových kroužků. Veřejnost se informuje o projektu: na třídních schůzkách na nástěnkách ve věstníku Prahy 7 - Hobuletu informace na Pedagogických radách informace v den otevřených dveří Ve školním roce 2010/2011 jsme v rámci prevence rizikového chování realizovali tyto aktivity: Seznam akcí a přednášek protidrogivé prevence školní rok Stromovka Vítání prvňáčků akce MČ Praha 7 pro první třídy, 1. třída účast 23 žáků Přednáška Policie ČR AJAX, 2. A, 2. B účast 23 žáků Přednáška Jak se dělá časopis motivace pro volnočasové aktivity, 3. a 4. třída účast žáků Přednášky PYRAMIDAS 8. třída - Vztahy ve třídě a šikana, utužování kolektivu, 3 hodiny, účast 10 žáků, 9. třída - Vztahy ve třídě a šikana, utužování kolektivu, 3 hodiny, účast 18 žáků Přednáška Policie ČR AJAX - Dopravní výchova, 2. A, 2. B účast 20 žáků práce v kroužcích průběžně příprava betlémů na vernisáž Přednáška Alma Femina Alkohol a rizikové chování 8. třída dvouhodinová přednáška účast 12 žáků Přednáška Policie ČR AJAX Cizí člověk, 2. A, 2. B účast 20 žáků příprava betlémů na vernisáž Betlémská hvězda výstava betlémů vernisáž, celoškolní akce betlémy z 1. a 2. stupně, betlémy ze škol P 1, 7, 8, účast cca 90 žáků naší školy z 1. i 2. stupně, celková účast cca 150 dětí, vyrobeno 129 betlémů, výstava v termínu Přednáška Policie ČR AJAX, 2. A, 2. B účast 25 žáků Přednáška Policie ČR AJAX Loupež, 2. A, 2. B účast 22 žáků Přednáška Policie ČR AJAX Doprava, 2. A, 2. B účast 23 žáků Přednáška CPIV Podoby extrémismu a rasismu, 8. třída 11 žáků - dvouhodinová přednáška Přednáška CPIV Podoby extrémismu a rasismu, 9. třída 12 žáků - dvouhodinová přednáška Divadelní festival pro Prahu 7 - účast čáků z MŠ, ZŠ a SŠ Prahy žáci škol Prahy 7, počet účinkujících 170, celková účast diváků - cca Přednášky PYRAMIDAS: 6. třída - Vztahy ve třídě a šikana, utužování kolektivu 7. třída - Vztahy ve třídě a šikana, utužování kolektivu 8. třída - Drogy a drogová problematika 9. třída - Právo a trestí odpovědnost mladistvých Přednáška Policie ČR AJAX, 2. A, 2. B účast 26 žáků Raftování na Trojském kanále a Olympijský den, 6. a 7. třída 15 žáků Část plánovaných a objednaných přednášek se neuskutečnila z důvodů nedostatku financí MČ Praha 7, budou uskutečněny v následujícím školním roce. 19

20 26. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji K r a j kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí Ji Ji K V K L O P P S Ú Z C h h a y rá i M lo ar lz tř st lí e o o rl s lo b or m d e e e n l č m o o v e a o u ň d c s k e o v či é r vs u bi s o k k e s r a n hr e k c c k č ý ý m k a rs a a c os k k ý e ý v k d k le ý ý s s ý ec ý zs k k k k ý ý ý ý Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). Stejně jako v posledních třech letech jsme rodičům žáků předložili dotazník, který si vytvořila škola a který hodnotí prostředí školy, komunikaci, řešení problémů aj. Získali jsme 143 odpovědí, což je přes 77% rodičů. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. S potěšením můžeme zaznamenat celkové zlepšení i větší počet odpovídajících rodičů v porovnání s minulým školním rokem. 1. stupeň- 92 odpovědí ano nevím ne 1 Škola poskytuje kvalitní vzdělání 42% 39% 17% 1% 0% 2 Škola poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit 57% 32% 10% 1% 1% 3 Škola dobře komunikuje s rodiči 72% 17% 8% 3% 0% 4 Škola dobře řeší případné problémy mého dítěte 52% 29% 10% 5% 3% 5 Jsem spokojen s přístupem a komunikací s vedením školy 52% 27% 12% 9% 0% 6 Jsem spokojen s přístupem a komunikací třídního učitele 74% 18% 3% 3% 1% 7 Mám výhrady k některým učitelům 1% 3% 13% 33% 50% 8 Moje dítě má pozitivní vztah ke svým učitelům 77% 15% 4% 2% 1% 9 Učitelé mají pozitivní vztah k mému dítěti 74% 15% 7% 3% 1% 10 Škola se dobře prezentuje na veřejnosti 52% 16% 18% 7% 7% 11 Moje dítě se ve škole cítí bezpečně 47% 35% 12% 4% 2% 12 Moje dítě má nějaký problém se spolužáky ze své třídy 8% 7% 9% 26% 51% 13 Moje dítě má nějaký problém s žáky jiných tříd 3% 2% 9% 25% 61% 14 Škola na mně působí příjemným prostředím 55% 21% 8% 12% 4% Škola je dobře vybavena učeb. pomůckami vč. výpočetní 15 techniky 42% 23% 22% 9% 4% 16 Jsem spokojen s úrovní výuky cizích jazyků 60% 21% 5% 10% 4% 17 Škola vybavuje žáky kvalitními učebnicemi 68% 17% 7% 5% 2% 18 Škola provádí dobře prevenci kriminality mládeže 70% 10% 16% 4% 0% 20 spíše ano spíše ne

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více