Hodnocení studijních výsledků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení studijních výsledků"

Transkript

1 Bilingvní výuka Na základě povolení MŠMT ČR otevíráme od 1.září 2010 první třídu s bilingvní výukou v českém a anglickém jazyce. Zařadili jsme se tak do sítě bilingvních škol. Postupně od prvního ročníku bude v anglickém jazyce probíhat výuka všech předmětů, kromě českého jazyka. Česky se budou vyučovat i témata v ostatních předmětech, která se vztahují k české historii a geografii. Postupně budou mít ţáci k dispozici během školního roku české i anglické učebnice. Naším cílem je, aby si ţáci během prvních školních let navykli pracovat podle stálého rozvrhu a s pomocí rodičů se na jednotlivé hodiny v rozvrhu připravovali samostatně. Během prvního stupně se naučí nejprve s pomocí, později jiţ samostatně, vyhledávat informace, zpracovávat a prezentovat výsledky své práce, naslouchat nejen učitelům, ale i jeden druhému, spolupracovat na úkolech ve skupině, přijímat objektivní hodnocení, kritiku, pracovat s chybou. Ve druhém nebo ve třetím ročníku projdou plaveckým výcvikem. Čtvrtý a pátý ročník jiţ kladou vyšší nároky nejen na vlastní obsah vzdělávání, ale především jsou ţáci povedeni k větší samostatnosti a zodpovědnosti. Získané vědomosti, dovednosti a schopnosti budou dále rozvíjeny a prohlubovány tak, aby na konci prvního stupně byli všichni ţáci co nejlépe připraveni pro přestup na druhý stupeň základního vzdělávání, popřípadě na vybrané střední školy. První dva roky se bude angličtina opatrně a s rozmyslem prolínat všemi předměty (kromě předmětů povinně vyučovaných v češtině) a cílem bude sjednotit a pomalu rozšiřovat slovní zásobu. V rozvrhu je začleněn anglický jazyk jako nepovinný předmět jiţ od prvního ročníku. Od třetího ročníku je zařazen do rozvrhu jako plnohodnotný předmět a ţáci se mu budou věnovat tři hodiny týdně, a to tak, ţe dvě hodiny týdně budou náleţet další slovní zásobě a gramatice a třetí hodina bude věnována konverzaci. Na prvním stupni se také začíná s výukou informatiky, kde získají základy práce na počítači a seznámí se s moţnostmi jeho širokého vyuţití nejen k zábavě, ale především ho budou vnímat jako zdroj nových poznatků. Jiţ od 1. ročníku se všichni ţáci budou účastnit anglické konverzace s rodilým mluvčím v rámci odpolední zájmové činnosti, vţdy s citem tak, aby činnost ţáky obohatila, nikoliv přetíţila. Odpoledne děti s lektorem absolvují všechny nabízené aktivity zpěv s mikrofonem a kytarou, tanec, sportovní hry se spoustou zajímavých pomůcek. V PC učebně jsou k dispozici výukové programy, relaxační program, jako starší ţáci budou vyuţívat koutek čtení anglických textů. Plánované jsou vycházky, výlety, soutěţe, akce pro ţáky i rodiče a spousta dalších zajímavostí pro děti. 1

2 Náš projekt bilingvní výuky vyjadřuje myšlenku otevřenosti školy všem dětem a respektování individuality kaţdého ţáka. Menší počet ţáků ve třídách umoţňuje všem vyučujícím individuální přístup k dětem, k dětem cizích státních příslušníků, ale i k ţákům nadaným. Výuka předmětů vyučovaných v anglickém jazyce bude zajištěna pedagogickými pracovníky s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou činnost a s minimální jazykovou úrovní C1 vymezenou Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. V případě pedagogických pracovníků, kteří získali příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonávají, v anglickém jazyce, je tato úroveň vzdělání povaţována za postačující. Vzhledem k tomu, ţe kromě výuky jazyků je dalším naším cílem, který s jazyky úzce souvisí, multikulturní výchova, přistoupíme tímto způsobem i k tvorbě pedagogického sboru, který se skládá jak z učitelů českých, tak ze spolupracujících učitelů zahraničních (rodilých mluvčí). Rodilým mluvčím přitom rozhodně nemíníme nekvalifikovaného učitele, ale učitele s kvalifikací pro věkovou skupinu 5-12 let, jehoţ rodným jazykem je jazyk anglický, učitele ze zemí, kde je anglický jazyk jazykem úředním, případně učitele z dalších zemí, kteří mají kvalifikaci na výuku dětí ve věku 5-12 let a kvalifikaci na výuku anglického jazyka. V případě potřeby je učitelům, ţákům a rodičům k dispozici školní psycholog, který je připraven pomoci řešit vzdělávací a výchovné problémy dětí, vede také nápravy poruch učení. Tato spolupráce je přínosná nejen pro rodiče, ale i pro samotné pedagogy, zejména s ohledem na děti z důvodu náročnější výuky ve škole. Důraz je kladen na pozitivní vztah ţáků k celoţivotnímu vzdělávání a uplatnění nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností v praktickém ţivotě a v budoucí profesi. Pro koho jsou bilingvní třídy určeny 1. pro děti české národnosti, které se vzdělávají v bilingvních třídách MŠ 2. pro děti, které úspěšně projdou přijímacím řízením 3. pro mimořádně nadané ţáky Hodnocení studijních výsledků Hodnocení ţáků bude slovní, od 3. třídy kombinace slovního hodnocení a klasifikace. Vedle prospěchu bude rovněţ hodnoceno chování, sociální vztahy, aktivita a individuální zaměření ţáka. K hodnocení se připojí i pedagog ze školní druţiny, protoţe ze zkušenosti víme, ţe se některé děti v druţině chovají odlišně. Hodnocení ţáků bude rozděleno na následující části, které budou tvořit komplexní výstup: - Vysvědčení jako zpráva o znalostech - Charakteristika ţáka s ohledem na jeho chování, sociální projevy a vztah ke škole, sebekázeň, emocionální stabilita, ctiţádostivost, zodpovědnost, ochota začleňovat se do kolektivu, zralost, týmová spolupráce, sociální vztahy, tedy schopnost získávat kamarády, srdečnost, otevřenost, ohleduplnost, míra oblíbenosti v kolektivu atd. Ţáci v 1. a 2. třídě budou hodnoceni pouze slovně (hodnocení zpracovává třídní učitel). Od 3.třídy budou ţáci vedle slovního hodnocení výchov i klasifikováni. 2

3 Na konci prvního období 1. stupně (po 3.ročníku) budou ţákům zadány srovnávací testy Kalibro, stejně jako na konci druhého období 1. stupně (po 5. třídě). Učitelé, ţáci i rodiče uvidí, jaká je úroveň angličtiny v celostátním srovnání. Všichni ţáci budou mít ţákovské notýsky nebo ţákovské kníţky, do kterých bude učitel soustavně zapisovat jejich hodnocení, ve vyšších ročnících ţáci sami budou mít moţnost v určitých časových intervalech vypracovat sebehodnocení daného období a porovnávat s obdobím předešlým, pozorovat a rozpoznat úspěch a zlepšení, ke kterému v průběhu školního roku došlo. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Ţáci mají právo dělat chyby; uvědomění si chyby je příleţitost naučit se cokoliv lépe. Hodnocení pracovních výsledků učitelem během výuky bude mít podobu kombinace slovního hodnocení a klasifikace. Učitelé budou průběţně hodnotit výkony ţáků, dají jim dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru, který bude respektován. Při hodnocení ţáků bude přihlíţeno i k formální a estetické úrovni projevu. Rodiče budou informováni o práci svého dítěte průběţně, a to jak třídním učitelem, tak pedagogem ve školní druţině a v zájmových aktivitách. Schůzky s rodiči o prospěchu a chování ţáků svolává škola 3-5krát ročně nebo samostatně učitel podle potřeby. V případě výrazného zhoršení chování nebo prospěchu ţáka informuje učitel rodiče bez zbytečného odkladu. K jednání můţe být přizvána i ředitelka školy. Výstupem z kaţdého ročníku bude vysvědčení s doloţkou o absolvování bilingvní výuky a (slovní) hodnocení od učitele. O aktivitách školy a práci školy jsou rodiče informováni průběţně em a z webových stránek školy. Pedagogické rady probíhají pro všechny učitele společně. Učitelé česko-anglické sekce se budou scházet na pravidelných poradách, kde vyřeší svá specifika týkající se provozu, výchovně-vzdělávací činnosti a mimoškolních aktivit bilingvních tříd. Podle potřeby budou probíhat metodická setkání s jazykovou školou Wattsenglish. 1. pohovor s učitelkou anglického jazyka Zápis a přijímací pohovor 2. pohovor s psychologem nebo speciálním pedagogem 3. pohovor s logopedkou Dítě nemusí mít ţádné základy angličtiny. Děti české národnosti se vyučují odděleně českému jazyku. Cizinci budou mít český jazyk jako cizí jazyk. 3

4 Tabulka učebního plánu 1.stupně ZŠ Zpracované tematické plány přihlíţejí k cílovým kompetencím ţáků stanovených osnovami Počet vyučovacích hodin za týden Vyučovací předměty Ročník Minimální Disponib. časová časová dotace dotace Český jazyk ČJ Anglický jazyk AJ Nep.1 Nep Matematika M Informatika I Člověk a jeho svět ČS Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Praktické činnosti Pč Celkem Celkem vyučovacích hodin ročník Český jazyk 9 Výuka v českém jazyce Člověk a jeho svět 2 Výuka v českém jazyce Matematika 4 Výuka v anglickém jazyce Tělesná výchova 3 Výuka v anglickém jazyce Výtvarná výchova 1 Výuka v anglickém jazyce Anglický jazyk - nepovinný 1 Výuka v anglickém jazyce CELKEM 21+1 Výuka v čj 11 hod. Výuka v aj 10+1 hod. 2.ročník Český jazyk 9 Výuka v českém jazyce Člověk a jeho svět 2 Výuka v českém jazyce Matematika 5 Výuka v anglickém jazyce Tělesná výchova 3 Výuka v anglickém jazyce Výtvarná výchova 1 Výuka v anglickém jazyce 4

5 Anglický jazyk - nepovinný 1 Výuka v anglickém jazyce CELKEM 22+1 Výuka v čj 11 hod. Výuka v aj 11+1 hod. 3.ročník Český jazyk 8 Výuka v českém jazyce Člověk a jeho svět 2 Výuka v českém jazyce Matematika 5 Výuka v anglickém jazyce Tělesná výchova 3 Výuka v anglickém jazyce Výtvarná výchova 1 Výuka v anglickém jazyce Anglický jazyk 3 Výuka v anglickém jazyce CELKEM 24 Výuka v čj 10 hod. Výuka v aj 14 hod. 4.ročník Český jazyk 7 Výuka v českém jazyce Člověk a jeho svět 3 Výuka v českém jazyce Matematika 5 Výuka v anglickém jazyce Tělesná výchova 3 Výuka v anglickém jazyce Výtvarná výchova 2 Výuka v anglickém jazyce Anglický jazyk 3 Výuka v anglickém jazyce CELKEM 25 Výuka v čj 10 hod. Výuka v aj 15 hod. 5.ročník Český jazyk 7 Výuka v českém jazyce Člověk a jeho svět 4 Výuka v českém jazyce Matematika 5 Výuka v anglickém jazyce Tělesná výchova 2 Výuka v anglickém jazyce Výtvarná výchova 2 Výuka v anglickém jazyce Anglický jazyk 3 Výuka v anglickém jazyce Informatika 1 Výuka v anglickém jazyce CELKEM 26 Výuka v čj 11 hod. Výuka v aj 15 hod. 5

6 Naše škola ZŠ a MŠ Petra Strozziho je malá škola rodinného typu s 1. aţ 9. postupným ročníkem. Škola se nachází centru Karlína v blízkosti metra a MHD. Tvoří rozhraní mezi historickou a sídlištní výstavbou a barokní budova karlínské Invalidovny ji odděluje od Sokolovské ulice. Okolí školy je pro ţáky bezpečné, u školy se nachází pouze dvě jednosměrné ulice. Jde o pavilónovou školu, přechody mezi pavilóny jsou zastřešené. Škola je umístěna v klidném velmi rozlehlém přírodním areálu s nadstandardním sportovním zázemím. Škola je svým vybavením na dobré úrovni, pro ţáky a učitele je k dispozici počítačová učebna, učebna s interaktivní tabulí, několik dataprojektorů a mnoho dalších rozmanitých vyučovacích pomůcek. Dvě tělocvičny, které se nacházejí v samostatném pavilónu, jsou vybaveny speciálními umělými podlahami, určenými pro všechny halové sporty a disciplíny. Sociální zázemí (šatny, sprchy) jsou samozřejmostí. Moderní školní jídelnu vyuţívají i ţáci okolních škol. K dispozici je výběr ze dvou druhů jídel Školní družina a knihovna Vybavení školní druţiny slouţí pouze dětem navštěvujícím druţinu. Je k dispozici třída, pracovna na výtvarné činnosti s kuchyňkou. Ţáci bilingvních tříd budou v rámci odpoledních aktivit vyuţívat anglickou druţinu, kterou povede zkušený a proškolený lektor-rodilý mluvčí. Své sluţby nabízí i anglické rodinné centrum Aaada, které vyuţívají v našem areálu nejen ţáci naší školy, ale i ţáci a rodiče z okolí. Předškolní ţáčci jsou připravováni na předstup na základní školu, kde naváţí na jiţ získané znalosti. Školní knihovna je dostupná pro všechny ţáky školy. Mateřská škola Mateřská škola je dvoupodlaţní budova s bezbariérovým přístupem do přízemí. K dispozici jsou dvě oddělení s celkovou kapacitou školy 50 dětí. Areál školy je v klidném prostředí na okraji sídliště Invalidovna, s vlastní velkou zahradou vybavenou podle potřeb dětí předškolního věku. Mateřská škola jako právní subjekt existuje od ledna 1996 a v této budově byla po povodních uvedena do provozu 20.října Zahrada musela být přebudována do konce roku 2005 tak, aby vyhovovala podmínkám v EU. Hygienické podmínky školy i školní jídelny-výdejny odpovídají podmínkám vyhlášek EU. Jídlo je odebíráno ze školní kuchyně. Pro ţáky ZŠ a ostatní strávníky je v objektu školy moţnost stravování ve školní jídelně Obě třídy jsou heterogenní, bez integrace. Děti jsou přijímány podle kapacity i v průběhu školního roku, dosáhnou-li věku tří let. Od ledna 2005 jsou přednostně přijímány předškoláci. Při zápisu přihlíţíme k přání rodičů a specifickým potřebám dětí (sourozenci, kamarádi..) Adaptace nových dětí probíhá individuálně po vzájemné dohodě rodičů a třídních učitelek dítěte. Ve škole pracují 4 kvalifikované učitelky, dvě učitelky jsou logopedickými asistentkami pro děti předškolního věku. 6

7 Spolupráce s rodiči je realizována individuálními pohovory, informačními nástěnkami a konzultacemi s vedením školy. Rodiče jsou o práci dětí informováni třídními schůzkami s ukázkami výchovné práce s dětmi a po dohodě moţností přístupu rodičů do třídy Velkou výhodu vidíme v tom, ţe díky plánované spolupráci základní školy s mateřskou školou jsou předškolní děti seznámeni se školním prostředím jiţ v mateřské škole, před nástupem k povinné školní docházce. Rovněţ usilujeme o propojování některých projektů pro děti předškolního i školního věku tak, aby přechod na základní školu nepředstavoval pro děti velkou psychickou zátěţ. Společné pravidelné akce jsou v období Vánoc, kdy se celá škola i s rodiči sejde na předvánoční dílně, těsně před vánočními svátky si celá škola společně zazpívá koledy, kaţdoročně jsou i pro veřejnost připravované velikonoční dílny. Do činnosti MŠ se zapojí i ţáci vyšších ročníků ZŠ, např. v projektu Čteme na dobrou noc, kdy starší ţáci čtou dětem pohádky před poledním odpočinkem. V období druhého pololetí školního roku nabízíme předškolákům kurzy, kdy poprvé vyzkouší školní lavici, uslyší školní zvonění a pod vedeném paní učitelky si zahraji na velké školáky. Školní areál Mezi jednotlivými budovami jsou prostranství určená pro relaxaci o přestávkách - pingpongové stoly, lavičky, pískoviště, atrium, nachází se zde i tzv. školička v přírodě, která je za pěkného počasí vyuţívána i k výuce. V areálu školy jsou dvě víceúčelová sportovní hřiště (s umělým povrchem a umělým trávníkem), dále nové moderní fotbalové hřiště s trávníkem třetí generace a dětské hřiště s herními prvky na travnatém povrchu. Technické zázemí - šatny, sprchy jsou k dispozici. Celoroční provoz venkovních sportovišť zajišťuje správce. Naše plány Pro ţáky z bilingvních tříd plánujeme navázat spolupráci se školami s podobným výukovým programem. Pro děti by mohly být jiţ ve třetí třídě naplánované vzájemné návštěvy a společně by pak mohly strávit např. školu v přírodě. Tyto návštěvy a společně strávený čas by byly přínosné nejen pro děti, ale i pro učitele, kterým mohou dát moţnost vyměnit si nápady a zkušenosti. Inspirující pro všechny zúčastněné bude určitě pořádání sportovních akcí pro rodiče s dětmi, společné pracovní dílny, vzájemná kulturní představení a besídky u příleţitosti Vánoc, svátků jara, na konci školního roku, apod. Jako přínos chápeme i nutnost brát v úvahu náboţenské, národnostní a jiné rozdíly mezi lidmi. Velmi důleţitá je spolupráce s rodiči. Rodiče budou o výsledcích svých dětí informováni učiteli kdykoliv poţádají učitele o konzultaci. Školní vzdělávací program naší školy vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z analýzy vlastních moţností a schopností pedagogického sboru. Díky systematickému vzdělávání jednotlivých učitelů jsme byli schopni vypracovat svůj vlastní školní vzdělávací program. Po důkladné analýze dosavadní činnosti školy jsme formulovali cíle našeho ŠVP ZV. 7

8 Nabízíme kvalitní výuku, rodinné prostředí, velmi dobré materiální i technické zázemí, vstřícné, laskavé a vzdělané učitele. Na prvním místě jsou pro nás vztahy, atmosféra, ţáci, kteří chodí rádi do školy. Menší počet dětí ve třídách umoţňuje vyučujícím individuální přístup k dětem s poruchami učení a chování, k dětem cizích státních příslušníků, k ţákům ze sociálně znevýhodněného prostředí i k ţákům nadaným. Současné tradice školy Školní rok je a bude zahajován slavnostním přivítáním nových ţáků za přítomnosti rodičů. Noví prvňáčci vysazují svůj Strom prvňáčků, o který se budou po celou dobu školní docházky starat. Ukončení školního roku probíhá formou slavnosti a loučení se s ţáky, kteří odchází na vyšší stupeň škol. Během školního roku jsou jiţ tradičně konané školní akce i pro veřejnost v období Vánoc a Velikonoc. Projektové týdny Ve většině předmětů jsou součástí výuky samostatné projekty dětí, kde se rozvíjí jejich schopnost samostatně vytvářet a zpracovávat jiţ dříve získané znalosti a dovednosti a jejich uplatňování v praktickém ţivotě. Témata projektů vţdy souvisí s několika předměty a navazují i na ročníkové exkurze a významné události v daném období. Chtěli bychom, aby se některé projekty staly tradičními a kaţdoročně se opakovaly. Jejich cílem je nejen prezentovat práci školy, ale významně se podílet na plnění výchovných a vzdělávacích cílů školy. Zároveň by nám měly pomoci navázat uţší kontakty s rodiči a přáteli školy. Další projekty budou realizovány v rámci tříd podle úvahy třídního učitele tak, aby obohatily a zpestřily výuku a umoţnily jednotlivým ţákům se realizovat. Naším cílem je naučit děti samostatně vyuţívat získané znalosti jiţ během docházky na základní školu a vyuţívat je k dosaţení vlastních cílů. Chceme vychovat děti zdravě sebevědomé, které umí formulovat své myšlenky a názory. Děti, které veškeré teoretické znalosti získaly na základě praktických zkušeností, jenţ jim dovolí lépe pochopit i mezipředmětové souvislosti. Veškeré další informace Vám podá ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy, všechny kontakty jsou k dispozici na kontakty. 8

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Blansko, červen 2013-1 - Obsah: Strana 1. část: Identifikační údaje 4-6 1.1 Název školního vzdělávacího

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ

ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA, KTERÁ NÁS VŠECHNY BAVÍ Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace srpen 2007 Obsah Úvod 3 1 Identifikační údaje 4 1.1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV OBSAH 1. Identifikační údaje 1 2.Charakteristika školy.2 3.Charakteristika školního vzdělávacího programu.4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Soukromá základní Škola Hrou, s.r.o., Nad Kajetánkou 134/9, 169 00 Praha 6 Břevnov (S

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zřizovatel: Předkladatel: Město Nymburk Základní škola a Mateřská škola Nymburk Letců R.A.F. 1989 Adresa školy: Letců R.A.F. 1989

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj.

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Předmět inspekční činnosti. Charakteristika školy. čj. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-461/10B Název školy Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Adresa: Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor: 48510921 IČ: 600108007 Místo

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Otevřená škola I. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Otevřená škola I Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017

KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 KONCEPCE DALŠÍHO ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2012-2017 Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace vypracoval: Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy ÚVOD Koncepce dalšího

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018

Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání EVEREST 2013-2018 Obsah 1. Identifikační údaje... 6 1.1 Název ŠVP ZV:...

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více