Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková

2 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy, informace od pedagogů, informace od rodičů, informace od žáků) 4. Cíle vyplývající ze zmapované situace ( hlavní dlouhodobé cíle, specifické krátkodobé cíle) 5. Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů 5.1. Práce pedagogů ( přímá práce pedagogů, vzdělávání pedagogů, vzdělávání ŠMP, způsob spolupráce pedagogů) 5.2. Spolupráce s rodiči ( informace o činnosti ŠMP, možnosti spolupráce, aktivity pro rodiče) 5.3. Programy preventivních aktivit pro žáky ( informace o činnosti ŠMP a možnosti pomoci, preventivní aktivity realizované školou, preventivní aktivity realizované externími spolupracovníky či organizacemi, dlouhodobé preventivní aktivity, prevence reagující na konkrétní situaci, jednorázové aktivity, volnočasové aktivity) 5.4. Ostatní akce 5.5. Řešení přestupků ( školní řád, krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování, sankční řád) 5.6. Spolupráce s okolím ( odborníci a příslušné organizace) 5.7. Evidence a efektivita Evaluace preventivních opatření 5.8. Časový harmonogram aktivit 5.9. Finanční rozpočet na preventivní aktivity ( prostředky na netorné, DVPP, materiál) 6. Seznam platné školské legislativy ( zákony, metodické pokyny, vyhlášky) 7. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy 8. Seznam organizací zabývajících se problematikou primární prevence rizikového chování, organizací poskytující odbornou pomoc 9. Program proti šikanování 2

3 1. Úvod Základním principem preventivní strategie uplatňované v České republice, vyplývajícím ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti. Tento minimální preventivní program je sestaven podle pokynu MŠMT č. j / V tomto smyslu je preventivní intervence chápána jako proces zaměřený na zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, na rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Z toho vyplývá, že prioritou je prevence na školách a v oblasti volného času. Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou preventivní programy. 3

4 2. Charakteristika školy Zřizovatelem školy je obec Zbraslavice (Zbraslavice 7, Zbraslavice) v čele se starostou Ondřejem Havlovicem. Jedná se o základní školu, která poskytuje vzdělání podle RVP a školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. - škola má 154 žáků, z toho 82 chlapců a 72 dívek - školu navštěvují žáci ze Zbraslavic a velký počet žáků dojíždí z okolních vesnic Bohdaneč, Černíny, Bahno, Štipoklasy, Prostřední Ves, Vernýřov, Červené Janovice atd. - ve škole vyučuje 10 pedagogů s vysokoškolským vzděláním, 2 pedagogové s neukončeným vysokoškolským vzděláním a asistentka pedagoga u autistického chlapce v 8. třídě (zároveň vychovatelka ve školní družině) a asistentka pedagoga u autistické dívky v 1. třídě - ve školní družině pracují dvě vychovatelky se středoškolským vzděláním Primární protidrogovou prevencí se zabýváme intenzivně od roku 1996, kdy jsme poprvé zpracovali projekt pro nespecifickou a specifickou protidrogovou prevenci. Program je realizován s drobnými úpravami každý školní rok. V roce 2000 byl rozšířen o prevenci dalších projevů rizikového chování. Každý cyklus měl základní osnovu a byl doplňován zvláštními akcemi a besedami s odborníky. Rodiče byli na třídních schůzkách informováni o institucích, na které je možno se v případě potřeby obrátit. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně při pedagogických radách informováni o aktuální situaci na škole, týkající se této problematiky. 4

5 3. Zmapování současné situace ve škole Analýza aktuální situace na škole byla pravidelně vyhodnocována v každém školním roce pomocí rozhovorů se žáky. Stejným způsobem jsme zjišťovali i účinnost jednotlivých částí programu. V letošním roce budeme informace získávat: a) na základě dotazníků týkajících se sociálně patologických jevů b) na základě informací od rodičů a ostatních občanů c) na základě pozorování chování žáků, rozhovorů se žáky Zatím můžeme na základě předešlých zjištění konstatovat, že kouření tabáku není dětmi považováno za drogu a setkáváme s ním stále častěji už u žáků na 1. stupni (4. 5. třída). Konzumace alkoholu je v dotaznících běžně uváděná jako příležitostná i u žáků od 6. třídy. K těmto legálním drogám, bohužel, už dost často a rok od roku častěji přistupuje i marihuana a extáze (nejčastěji na diskotékách žáci od 9. třídy, ale i mladší). Žáci jsou s drogami konfrontováni, jsou pro ně běžně dostupné, a přestože vědí o jejich nebezpečí, ze zvědavosti s nimi experimentují. Bohužel věková hranice se stále snižuje. V letošním školním roce se nám jeví jako problematické především kolektivy 1. třídy, 4. třídy, 5. třídy a 6. třídy. V těchto kolektivech se nachází řada dětí se specifickými poruchami učení, stejně jako se značnými kázeňskými problémy. 5

6 3. Cíle vyplývající ze zmapované situace Za hlavní cíle primární prevence si klademe toto: poskytování informací rodičům a žákům o problematice prevence projevů rizikového chování a nabízení veškerých možností, jak je plně zapojit do vlastní realizace, výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí, vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného, xenofobního a diskriminačního chování, rozvoji a podpoře sociálních kompetencí, posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům, minimalizaci výskytu rizikového chování, vytváření nestresujícího prostředí pro přijetí jakéhokoliv žáka, vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do školních i mimoškolních aktivit, seznamování žáků s tématy antidiskriminace, nabízení účasti všem žákům na školních i mimoškolních aktivitách, nabízení možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc. Náš specifický krátkodobý cíl je omezení kázeňských problémů žáků 1., 4., 5. a 6. ročníku. 6

7 5. Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů 5.1. Práce pedagogů Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce a metodika prevence. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách a na schůzkách ve sborovnách hodnotí minulé období, konzultují problémy, navrhují řešení. Součástí práce pedagogů je i další vzdělávání Spolupráce s rodiči Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání, telefonu nebo u. Každý učitel píše zápisy z jednání s rodiči i s dětmi. Školní metodik prevence je rodičům k dispozici ve svých konzultačních hodinách nebo kdykoli po domluvě Programy preventivních aktivit pro žáky Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích. - Pobyty ve zdravotně příznivém prostředí - Školní výlety - Kulturní programy (kina, divadla, sport ) - Spolupráce s organizacemi zajišťujícími programy a projekty týkající se prevence projevů rizikového chování a/nebo podpory zdravého (fyzického i psychického) vývoje dětí - Nabídka kroužků - Žákovský parlament - Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, spolupráci napříč ročníky. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. Jde o princip peer programů, kde členové vrstevnické skupiny pomáhají v této skupině, přinášejí informace, návrhy řešení, podporu při řešení konfliktu atd. 7

8 Kontaktní místo ve škole a informační nástěnka V I. patře školy je místnost metodika prevence a výchovného poradce, o které žáci vědí a mohou se zastavit o přestávkách, případně po dohodě i během vyučování a poradit se. Zde je umístěn i telefonní kontakt na Linku bezpečí, PPP v Kutné Hoře a SVP v Kolíně a Schránka důvěry. Ke zprávám o školním parlamentu slouží informační nástěnka v přízemí. Další související informace jsou na nástěnce u ředitelny školy. Pravidelné školní aktivity a) V jednotlivých předmětech budou probírána následující témata zaměřená na primární prevenci: Český jazyk Literární výchova doporučování vhodné četby, starší i současné diskuse nad televizními pořady besedy o názorech žáků získání pro četbu jako koníčka naplňování volného času dětí důraz na komunikační výchovu Matematika rozvoj osobnosti, zejména kritičnost a odpovědnost Prvouka, přírodověda, vlastivěda ročník cyklicky rozvíjeno téma Výchova ke zdravému životnímu stylu, vždy s ohledem na věkové zvláštnosti 1. ročník téma: 1.3. Domov 8

9 1.4. Péče o sebe, bližní, ochrana před nemocí a úrazem, životospráva 2. ročník téma: 2.1. Blízký člověk, vztah k lidem, kamarád 2.2. Prevence zdraví, zdravý způsob života 3. ročník téma: 3.5. Člověk a příroda, příznivé a nepříznivé důsledky lidské činnosti 4. ročník téma: 4.4. Poznávání života v biotopech 4.5. Život člověka a jeho životní prostředí 5. ročník téma: 5.3. Jedinec a společenství, pomoc a solidarita, jak se lidé sdružují, party, volný čas a jeho využití 5.4. Žijeme v Evropě 5.7. Planeta lidí prevence zneužívání návykových látek, tabák, alkohol, drogy, škodlivé účinky na zdravý a rodinný život, způsob odmítání drogy, odolávání tlaku vrstevníků 2. stupeň ( ročník) Výchova demokratického občana 6. ročník- téma: Domov a rodina rodina jako základní přirozené prostředí života vztahy v rodině mezigenerační problémy, otázka vzájemné tolerance, téma: Naše vlast národy a národnosti, tolerance k odlišnosti, téma: Obec, region, země úcta k předkům, vlastenectví, pocit náležitosti, domova 7. ročník téma: Rodina, národ, vlast pochopení odlišností, jiné zvyky, tradice, téma: Majetek a bohatství pojmy: nečestné obohacování, zacházení s majetkem (gamblerství) majetková a sociální spravedlnost 9

10 odpovědnost za způsobenou škodu (vandalismus),téma: Přírodní bohatství a jeho ochrana lidské zásahy do krajiny- nenahraditelnost zničeného života, téma: Stát a právo práva povinnosti občanů právní norma jako vzor společenského chování člověka protispolečenské chování 8. ročník Látka 8. ročníku obsahuje minimum faktů, je zaměřena psychologicky, což je v tomto období (puberta) velmi nutné. Člověk nyní začíná vidět svět vlastníma očima, utváří si vlastní úsudky a je jistě velmi ovlivnitelný. Občanská výchova mu pomáhá začlenit se do společnosti dospělých. Mladý člověk nutně potřebuje pocit začlenění do určité společnosti. Z toho vyplývá nebezpečí náboženských sekt, různých společností orientovaných na drogy, alkohol, sex apod. téma: Člověk a dospívání Člověk hledající společenství Člověk hledající svůj svět Člověk hledající sám sebe Člověk a předpoklady spolužití 9. ročník téma: Smysl společenství Výchova ke zdraví Sdružování občanů Občan v právních vztazích Svět a Evropa Výchova k demokracii 6. ročník téma: Zdraví člověka a péče o ně druhy relaxace 10

11 duševní hygiena ochrana proti sexuálnímu zneužívání a týrání návykové látky a rizika závislosti kouření a alkoholismus další negativní jevy 7. ročník-téma: Společenské chování Na cestě za zdravím civilizační choroby prevence zneužívání návykových látek kouření, alkoholismus drogy sexuální výchova AIDS bezpečné chování v určitých situacích řešení krize, asertivita zdravá výživa 8. ročník- téma: Zdravý životní styl duševní hygiena negativní city autoregulační trénink asertivita drogové závislosti, tělesné a duševní dopady jiné druhy závislosti náročné životní situace a jejich řešení (šikana, týrání, rozvod) sexuální výchova (promiskuitní chování, pohlavní choroby, problém interrupce) 9. ročník téma: Prevence zneužívání návykových látek 11

12 nebezpečí užívání návykových osobní bezpečí zodpovědnost rodičů za zdravý vývoj dítěte etické zásady soužití ve společnosti morální a nemorální chování Český jazyk ročník: celá jedna ze tří částí osnov komunikační výchova literární výchova pěstování schopnosti rozeznat umělecké hodnoty Dějepis 9. ročník: téma: Civilizační problémy 20. století Přírodopis 8. ročník: celoročně: Biologie člověka Chemie 9. ročník: téma: Drogy, doping Tělesná, hudební a výtvarná výchova smysluplné využití a naplnění volného času Časové rozvržení jednotlivých témat je zakotveno v tematických plánech jednotlivých vyučujících. 12

13 b) Besedy - ve spolupráci s panem Alexandrem Štěpánovským (dětský křesťanský klub SAM, lektor organizace ACET) /témata : kyberšikana; šikana, sex, aids a vztahy; - promítání dokumentů na daná témata následuje diskuze/ - ve spolupráci s p. Radkem Pospíšilem ( lektor organizace ACET) - ve spolupráci se sdružením Harmonia Universalis - ve spolupráci s MÚ Kutná Hora c) Návštěvy divadelních a filmových představení, exkurze d) Kurz plavání pro žáky I. stupně e) Branné cvičení f) Školní výlety a exkurze g) Účast vybraných žáků na vědomostních a sportovních soutěžích h) Návštěva střediskové knihovny Mimoškolní aktivity jednotlivých vyučujících a) sportovní soutěže (Odbíjená, Fotbal, Kdo vyhraje) b) Svátek slabikáře 13

14 c) předvánoční obchůzky ( Barborky, Lucky, Mikuláš a čerti organizují žáci 9. ročníku pro děti z I. stupně) d) účast na projektu Zdravé zuby e) kroužky: flétna, vaření, dramatický kroužek, sportovní kroužek, Šikula, keramický kroužek e) škola poskytuje bezplatně prostor k provozování: kroužku mažoretek výtvarného kroužku výuce anglického jazyka florbalového kroužku 5.4. Ostatní akce Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy. - Vánoční výstava - Den Slabikáře - Vánoční besídky žáků I. stupně 5.5. Řešení přestupků Ve spojitosti s MPP bylo do vnitřního řádu školy zakotveno několik bodů: Žáci nebudou jakýmkoli způsobem poškozovat školní majetek. Úmyslné poškození bude oznámeno rodičům, kteří se postarají o opravu nebo nákup. Žáci mají povinnost chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků. Žáci mají zákaz nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky v areálu školy. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. 14

15 Žáci řeší všechny problémy bez použití fyzického násilí. Nikdy nebudou tolerovat šikanování. Ke druhým se chovají přátelsky, i když nejsou kamarády. Respektují druhé bez ohledu na jejich názor, fyzickou zdatnost nebo postižení. Přestupky jsou řešeny buď třídním učitelem, výchovným poradcem nebo pedagogickou radou podle závažnosti. Závažnější přestupky také řeší tým prevence ve složení: Mgr. Milena Kyzourová, ředitelka, Mgr. Anna Ruthová, výchovný poradce a Aneta Zdeňková, metodik prevence. Tým prevence si dle potřeby zve do školy rodiče a jednotlivé problémy řeší s dotčenými žáky. Výchovná opatření jsou udělována podle klasifikačního řádu Spolupráce s okolím a. OPPP Kutná Hora Mgr. Skalníková b. Obvodní a okresní oddělení Policie ČR, preventivní informační služba PIS c. Úřad práce (IPS) p. Přecechtělová d. Dětský křesťanský klub SAM p. Štěpánovský e. ACET p. Pospíšil f. Harmonia Universalis g. MÚ Kutná Hora 5.7. Evidence a efektivita Veškeré realizované aktivity evidujeme, žáci pod vedením učitele provádějí vlastní hodnocení, které odevzdávají ředitelce školy. Ta potom vyhodnocuje efektivitu jednotlivých akcí. Pokud metodik prevence řeší jakýkoli problém, o svém postupu provádí záznam. Efektivitu preventivního programu sledujeme pomocí dotazníků, slohových prací a možnosti využít schránku důvěry. Ostatní pedagogy informuje metodik prevence přímo před realizovanou akcí, a poté na poradách pedagogického sboru, kde také společně zhodnotí efektivitu akcí. 15

16 5.8. Časový harmonogram aktivit Pravidelné školní aktivity Název akce Témata v jednotlivých předmětech Program Harmonia Universalis Beseda pořádaná MÚ Kutná Hora Beseda s HIV pozitivním lektorem Divadlo, kino Exkurze Beseda o drogách Kurz plavání pro I. stupeň Branné cvičení Školní výlety Vědomostní a sportovní soutěže Časový plán průběžně podle tematických plánů říjen listopad leden průběžně průběžně Březen listopad - leden září květen, červen průběžně po celý školní rok Mimoškolní aktivity Název akce Vybíjená Časový plán 1x za pololetí Fotbal Kdo vyhraje? Vánoční besídky I. stupně Svátek slabikáře Předvánoční obchůzky 1x za pololetí říjen prosinec květen prosinec 16

17 5.9. Finanční rozpočet na preventivní aktivity Akce pro děti: Peer programy, přednášky, besedy, etické dílny - platí si sami žáci Kouření, alkohol a jiné drogy, materiály DVD dostáváme zdarma, max. 1000,-Kč na ostatní materiály Kouření, alkohol I. stupeň materiály - 500,-. Kč Akce pro PP: Semináře, přednášky, DVPP ,- Kč Metodický materiál - 0,- Kč Ostatní 1000,-Kč Celkem 3500,- Kč Tato částka byla projednána s vedením školy v rámci celého rozpočtu školy. Budeme se snažit získat i sponzorské dary. 17

18 6. Seznam platné školské legislativy Strategie prevence projevů rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století ( usnesení vlády č. 1066/2002 Sb.) Zákony č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) č. 383/2005 Sb. (/změna 106/2002/ o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních) č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělání č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních informací č. j / ) Metodické pokyny /99 Metodický pokyn k výchově pro projevům rasismu, xenofobie a intolerance / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení /2002 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Podklady školy Školní řád (Klasifikační řád) Minimální preventivní program Program proti šikanování Zápisy z jednání při řešení přestupku lékař, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR atd. 18

19 7. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy apod. Literatura Dacík, Tomáš, Rasy a rasismus, Cerm Brno 2000 Rybář, Radovan, Společenské soužití s národnostními menšinami ( Romové),Cerm Brno 2000 Chalupová Dana, Národnostní, náboženská a rasová diferenciace země, Cerm Brno 2000 Devět rad jak ušetřit, Sananim Praha 2002 Drogy, jak vlastně vypadají?, Medea Kultur Nešpor, Karel, Provazníková, Hana, Slovník prevence problémů působených návykovými látkami, Fortuna Praha 1996 My, drogy a Evropa, Medea Kultur Mládež, společnost a stát, MŠMT ČR Praha 1994 Urban, Eduard, Toxikománie, Avicenum Praha 1973 Nešpor, Karel, Mullerová, Marie, Jak přestat brát drogy, Fit in Praha 1997 Nešpor, Karel, Romantické období končí, Fit in Praha 1995 Metodika protidrogové prevence pro pedagogy, Národní centrum podpory zdraví Praha 1995 Nešpor, Karel, Týká se to i mne?, Fit in Praha 1992 Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Alkohol, drogy a Vaše děti, Besip Praha 1997 Presl, Jiří, Drogová závislost, Maxdorf Praha 1994 Nešpor, Karel, Csémy, Jiří, Pernicová, Hana, Prevence problémů působených návykovými látkami, Besip Praha 1994 Argus, Stuart, Sex, AIDS, vztahy, Avet ČR Hlinsko 2003 Johnson, Earvin, Jak se vyhnout AIDS, Národní centrum podpory zdraví Praha 1993 Co máme vědět o AIDS, Komenium Praha

20 Holub, Jiří, AIDS a my, Grada Avicenum Praha 1993 Brtníková, Marta a kol., Sex? AIDS!, Horizont Praha 1989 Váňová, Miroslava, Pedagogům o prevenci AIDS, České Budějovice DVD Řekni drogám ne! Jsme, jací jsme Dokumentární filmy o drogách Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu Sociální spoty Lidská práva Kdo jiný VHS Na zdraví! Řekni drogám ne! Drogová problematika, sexuální výchova Dospívání a menstruace Rodiče a svět drog Oči hadů I III Jeden svět na školách 1 3 Abeceda lidské sexuality Povídání o drogách Prevence AIDS Láska je láska Web 20

21

22 8. Seznam organizací zabývajících se problematikou primární prevence rizikového chování, organizací poskytujících odbornou pomoc Arkáda, Písek Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kladno Centrum prevence, Hodonín Centrum prevence pro děti a mládež (Charita Český Těšín) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s, Plzeň Dětský křesťanský klub SAM Institut Filia, Praha 2 K Centrum, Příbram Kappa-Help, Přerov KC Spektrum, Žďár nad Sázavou Klub Zámek, Třebíč Kotec, Cheb Linka bezpečí Linka důvěry dětského krizového centra Linka Vzkaz domů Meta Prevcentrum, Dačice Nadosah, Bystřice pod Pernštejnem Nízkoprahový klub Kotelna, Zruč nad Sázavou OSPOD OPD o.s. Povídej Kutná Hora P-centrum Olomouc Phénix, Prachatice 22

23 PIS Policie ČR Podané ruce, Brno Ponorka centrum prevence, Žďár nad Sázavou PPP SK Kutná Hora PPP a Zařízení pro další vzdělávání, Teplice Prev-centrum, Praha 6 Prezent, Strakonice Prospe, Praha 3 Prostor, Kolín Proxima sociale, Praha 12 R-ego, Slavičín Renarkon, Moravská Ostrava Sananim, Praha 13 Semiramis, Nymburk SVP Kolín Teen Challenge, Plzeň Tel. krizová intervence dospělým ( linka důvěry RIAPS, linka DONA, rodičovská linka) Vrakbar, Jihlava Život bez závislostí, Praha 3 23

24 9. Program proti šikanování Program proti šikanování je přílohou tohoto preventivního programu jako samostatný dokument. 24

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Opava, Mařádkova 15, 746 01 Opava. michal.vitasek@zsmaradkova.cz

Základní škola Opava, Mařádkova 15, 746 01 Opava. michal.vitasek@zsmaradkova.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Název a adresa školy: Základní škola Opava, Mařádkova 15, 746 01 Opava Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Michal Vitásek Telefon na ředitele: 734 854 515 E-mail na

Více

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Škola pro život školní rok 2014/2015 Střední škola umění a designu, stylu a módy a VOŠ Brno, Husova 10, pracoviště Francouzská 101 Minimální preventivní program Škola pro život školní rok 2014/2015 ředitel školy: ak.mal. Pavel Luffer koordinace

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014-2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 24-25 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ OPAVA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpracovala: Mgr. Marcela Hadamčíková 5.9.24 OBSAH ÚVOD 3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY. Stav školy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

2014-2015. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí 2014-2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014 2015 V souladu s dlouhodobou strategií prevence rizikového chování je vypracován školním metodikem prevence sociálně patologických jevů tento

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více