Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková

2 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy, informace od pedagogů, informace od rodičů, informace od žáků) 4. Cíle vyplývající ze zmapované situace ( hlavní dlouhodobé cíle, specifické krátkodobé cíle) 5. Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů 5.1. Práce pedagogů ( přímá práce pedagogů, vzdělávání pedagogů, vzdělávání ŠMP, způsob spolupráce pedagogů) 5.2. Spolupráce s rodiči ( informace o činnosti ŠMP, možnosti spolupráce, aktivity pro rodiče) 5.3. Programy preventivních aktivit pro žáky ( informace o činnosti ŠMP a možnosti pomoci, preventivní aktivity realizované školou, preventivní aktivity realizované externími spolupracovníky či organizacemi, dlouhodobé preventivní aktivity, prevence reagující na konkrétní situaci, jednorázové aktivity, volnočasové aktivity) 5.4. Ostatní akce 5.5. Řešení přestupků ( školní řád, krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování, sankční řád) 5.6. Spolupráce s okolím ( odborníci a příslušné organizace) 5.7. Evidence a efektivita Evaluace preventivních opatření 5.8. Časový harmonogram aktivit 5.9. Finanční rozpočet na preventivní aktivity ( prostředky na netorné, DVPP, materiál) 6. Seznam platné školské legislativy ( zákony, metodické pokyny, vyhlášky) 7. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy 8. Seznam organizací zabývajících se problematikou primární prevence rizikového chování, organizací poskytující odbornou pomoc 9. Program proti šikanování 2

3 1. Úvod Základním principem preventivní strategie uplatňované v České republice, vyplývajícím ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti. Tento minimální preventivní program je sestaven podle pokynu MŠMT č. j / V tomto smyslu je preventivní intervence chápána jako proces zaměřený na zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, na rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Z toho vyplývá, že prioritou je prevence na školách a v oblasti volného času. Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou preventivní programy. 3

4 2. Charakteristika školy Zřizovatelem školy je obec Zbraslavice (Zbraslavice 7, Zbraslavice) v čele se starostou Ondřejem Havlovicem. Jedná se o základní školu, která poskytuje vzdělání podle RVP a školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. - škola má 154 žáků, z toho 82 chlapců a 72 dívek - školu navštěvují žáci ze Zbraslavic a velký počet žáků dojíždí z okolních vesnic Bohdaneč, Černíny, Bahno, Štipoklasy, Prostřední Ves, Vernýřov, Červené Janovice atd. - ve škole vyučuje 10 pedagogů s vysokoškolským vzděláním, 2 pedagogové s neukončeným vysokoškolským vzděláním a asistentka pedagoga u autistického chlapce v 8. třídě (zároveň vychovatelka ve školní družině) a asistentka pedagoga u autistické dívky v 1. třídě - ve školní družině pracují dvě vychovatelky se středoškolským vzděláním Primární protidrogovou prevencí se zabýváme intenzivně od roku 1996, kdy jsme poprvé zpracovali projekt pro nespecifickou a specifickou protidrogovou prevenci. Program je realizován s drobnými úpravami každý školní rok. V roce 2000 byl rozšířen o prevenci dalších projevů rizikového chování. Každý cyklus měl základní osnovu a byl doplňován zvláštními akcemi a besedami s odborníky. Rodiče byli na třídních schůzkách informováni o institucích, na které je možno se v případě potřeby obrátit. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně při pedagogických radách informováni o aktuální situaci na škole, týkající se této problematiky. 4

5 3. Zmapování současné situace ve škole Analýza aktuální situace na škole byla pravidelně vyhodnocována v každém školním roce pomocí rozhovorů se žáky. Stejným způsobem jsme zjišťovali i účinnost jednotlivých částí programu. V letošním roce budeme informace získávat: a) na základě dotazníků týkajících se sociálně patologických jevů b) na základě informací od rodičů a ostatních občanů c) na základě pozorování chování žáků, rozhovorů se žáky Zatím můžeme na základě předešlých zjištění konstatovat, že kouření tabáku není dětmi považováno za drogu a setkáváme s ním stále častěji už u žáků na 1. stupni (4. 5. třída). Konzumace alkoholu je v dotaznících běžně uváděná jako příležitostná i u žáků od 6. třídy. K těmto legálním drogám, bohužel, už dost často a rok od roku častěji přistupuje i marihuana a extáze (nejčastěji na diskotékách žáci od 9. třídy, ale i mladší). Žáci jsou s drogami konfrontováni, jsou pro ně běžně dostupné, a přestože vědí o jejich nebezpečí, ze zvědavosti s nimi experimentují. Bohužel věková hranice se stále snižuje. V letošním školním roce se nám jeví jako problematické především kolektivy 1. třídy, 4. třídy, 5. třídy a 6. třídy. V těchto kolektivech se nachází řada dětí se specifickými poruchami učení, stejně jako se značnými kázeňskými problémy. 5

6 3. Cíle vyplývající ze zmapované situace Za hlavní cíle primární prevence si klademe toto: poskytování informací rodičům a žákům o problematice prevence projevů rizikového chování a nabízení veškerých možností, jak je plně zapojit do vlastní realizace, výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí, vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného, xenofobního a diskriminačního chování, rozvoji a podpoře sociálních kompetencí, posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům, minimalizaci výskytu rizikového chování, vytváření nestresujícího prostředí pro přijetí jakéhokoliv žáka, vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do školních i mimoškolních aktivit, seznamování žáků s tématy antidiskriminace, nabízení účasti všem žákům na školních i mimoškolních aktivitách, nabízení možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc. Náš specifický krátkodobý cíl je omezení kázeňských problémů žáků 1., 4., 5. a 6. ročníku. 6

7 5. Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů 5.1. Práce pedagogů Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce a metodika prevence. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách a na schůzkách ve sborovnách hodnotí minulé období, konzultují problémy, navrhují řešení. Součástí práce pedagogů je i další vzdělávání Spolupráce s rodiči Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání, telefonu nebo u. Každý učitel píše zápisy z jednání s rodiči i s dětmi. Školní metodik prevence je rodičům k dispozici ve svých konzultačních hodinách nebo kdykoli po domluvě Programy preventivních aktivit pro žáky Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích. - Pobyty ve zdravotně příznivém prostředí - Školní výlety - Kulturní programy (kina, divadla, sport ) - Spolupráce s organizacemi zajišťujícími programy a projekty týkající se prevence projevů rizikového chování a/nebo podpory zdravého (fyzického i psychického) vývoje dětí - Nabídka kroužků - Žákovský parlament - Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, spolupráci napříč ročníky. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. Jde o princip peer programů, kde členové vrstevnické skupiny pomáhají v této skupině, přinášejí informace, návrhy řešení, podporu při řešení konfliktu atd. 7

8 Kontaktní místo ve škole a informační nástěnka V I. patře školy je místnost metodika prevence a výchovného poradce, o které žáci vědí a mohou se zastavit o přestávkách, případně po dohodě i během vyučování a poradit se. Zde je umístěn i telefonní kontakt na Linku bezpečí, PPP v Kutné Hoře a SVP v Kolíně a Schránka důvěry. Ke zprávám o školním parlamentu slouží informační nástěnka v přízemí. Další související informace jsou na nástěnce u ředitelny školy. Pravidelné školní aktivity a) V jednotlivých předmětech budou probírána následující témata zaměřená na primární prevenci: Český jazyk Literární výchova doporučování vhodné četby, starší i současné diskuse nad televizními pořady besedy o názorech žáků získání pro četbu jako koníčka naplňování volného času dětí důraz na komunikační výchovu Matematika rozvoj osobnosti, zejména kritičnost a odpovědnost Prvouka, přírodověda, vlastivěda ročník cyklicky rozvíjeno téma Výchova ke zdravému životnímu stylu, vždy s ohledem na věkové zvláštnosti 1. ročník téma: 1.3. Domov 8

9 1.4. Péče o sebe, bližní, ochrana před nemocí a úrazem, životospráva 2. ročník téma: 2.1. Blízký člověk, vztah k lidem, kamarád 2.2. Prevence zdraví, zdravý způsob života 3. ročník téma: 3.5. Člověk a příroda, příznivé a nepříznivé důsledky lidské činnosti 4. ročník téma: 4.4. Poznávání života v biotopech 4.5. Život člověka a jeho životní prostředí 5. ročník téma: 5.3. Jedinec a společenství, pomoc a solidarita, jak se lidé sdružují, party, volný čas a jeho využití 5.4. Žijeme v Evropě 5.7. Planeta lidí prevence zneužívání návykových látek, tabák, alkohol, drogy, škodlivé účinky na zdravý a rodinný život, způsob odmítání drogy, odolávání tlaku vrstevníků 2. stupeň ( ročník) Výchova demokratického občana 6. ročník- téma: Domov a rodina rodina jako základní přirozené prostředí života vztahy v rodině mezigenerační problémy, otázka vzájemné tolerance, téma: Naše vlast národy a národnosti, tolerance k odlišnosti, téma: Obec, region, země úcta k předkům, vlastenectví, pocit náležitosti, domova 7. ročník téma: Rodina, národ, vlast pochopení odlišností, jiné zvyky, tradice, téma: Majetek a bohatství pojmy: nečestné obohacování, zacházení s majetkem (gamblerství) majetková a sociální spravedlnost 9

10 odpovědnost za způsobenou škodu (vandalismus),téma: Přírodní bohatství a jeho ochrana lidské zásahy do krajiny- nenahraditelnost zničeného života, téma: Stát a právo práva povinnosti občanů právní norma jako vzor společenského chování člověka protispolečenské chování 8. ročník Látka 8. ročníku obsahuje minimum faktů, je zaměřena psychologicky, což je v tomto období (puberta) velmi nutné. Člověk nyní začíná vidět svět vlastníma očima, utváří si vlastní úsudky a je jistě velmi ovlivnitelný. Občanská výchova mu pomáhá začlenit se do společnosti dospělých. Mladý člověk nutně potřebuje pocit začlenění do určité společnosti. Z toho vyplývá nebezpečí náboženských sekt, různých společností orientovaných na drogy, alkohol, sex apod. téma: Člověk a dospívání Člověk hledající společenství Člověk hledající svůj svět Člověk hledající sám sebe Člověk a předpoklady spolužití 9. ročník téma: Smysl společenství Výchova ke zdraví Sdružování občanů Občan v právních vztazích Svět a Evropa Výchova k demokracii 6. ročník téma: Zdraví člověka a péče o ně druhy relaxace 10

11 duševní hygiena ochrana proti sexuálnímu zneužívání a týrání návykové látky a rizika závislosti kouření a alkoholismus další negativní jevy 7. ročník-téma: Společenské chování Na cestě za zdravím civilizační choroby prevence zneužívání návykových látek kouření, alkoholismus drogy sexuální výchova AIDS bezpečné chování v určitých situacích řešení krize, asertivita zdravá výživa 8. ročník- téma: Zdravý životní styl duševní hygiena negativní city autoregulační trénink asertivita drogové závislosti, tělesné a duševní dopady jiné druhy závislosti náročné životní situace a jejich řešení (šikana, týrání, rozvod) sexuální výchova (promiskuitní chování, pohlavní choroby, problém interrupce) 9. ročník téma: Prevence zneužívání návykových látek 11

12 nebezpečí užívání návykových osobní bezpečí zodpovědnost rodičů za zdravý vývoj dítěte etické zásady soužití ve společnosti morální a nemorální chování Český jazyk ročník: celá jedna ze tří částí osnov komunikační výchova literární výchova pěstování schopnosti rozeznat umělecké hodnoty Dějepis 9. ročník: téma: Civilizační problémy 20. století Přírodopis 8. ročník: celoročně: Biologie člověka Chemie 9. ročník: téma: Drogy, doping Tělesná, hudební a výtvarná výchova smysluplné využití a naplnění volného času Časové rozvržení jednotlivých témat je zakotveno v tematických plánech jednotlivých vyučujících. 12

13 b) Besedy - ve spolupráci s panem Alexandrem Štěpánovským (dětský křesťanský klub SAM, lektor organizace ACET) /témata : kyberšikana; šikana, sex, aids a vztahy; - promítání dokumentů na daná témata následuje diskuze/ - ve spolupráci s p. Radkem Pospíšilem ( lektor organizace ACET) - ve spolupráci se sdružením Harmonia Universalis - ve spolupráci s MÚ Kutná Hora c) Návštěvy divadelních a filmových představení, exkurze d) Kurz plavání pro žáky I. stupně e) Branné cvičení f) Školní výlety a exkurze g) Účast vybraných žáků na vědomostních a sportovních soutěžích h) Návštěva střediskové knihovny Mimoškolní aktivity jednotlivých vyučujících a) sportovní soutěže (Odbíjená, Fotbal, Kdo vyhraje) b) Svátek slabikáře 13

14 c) předvánoční obchůzky ( Barborky, Lucky, Mikuláš a čerti organizují žáci 9. ročníku pro děti z I. stupně) d) účast na projektu Zdravé zuby e) kroužky: flétna, vaření, dramatický kroužek, sportovní kroužek, Šikula, keramický kroužek e) škola poskytuje bezplatně prostor k provozování: kroužku mažoretek výtvarného kroužku výuce anglického jazyka florbalového kroužku 5.4. Ostatní akce Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy. - Vánoční výstava - Den Slabikáře - Vánoční besídky žáků I. stupně 5.5. Řešení přestupků Ve spojitosti s MPP bylo do vnitřního řádu školy zakotveno několik bodů: Žáci nebudou jakýmkoli způsobem poškozovat školní majetek. Úmyslné poškození bude oznámeno rodičům, kteří se postarají o opravu nebo nákup. Žáci mají povinnost chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků. Žáci mají zákaz nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky v areálu školy. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. 14

15 Žáci řeší všechny problémy bez použití fyzického násilí. Nikdy nebudou tolerovat šikanování. Ke druhým se chovají přátelsky, i když nejsou kamarády. Respektují druhé bez ohledu na jejich názor, fyzickou zdatnost nebo postižení. Přestupky jsou řešeny buď třídním učitelem, výchovným poradcem nebo pedagogickou radou podle závažnosti. Závažnější přestupky také řeší tým prevence ve složení: Mgr. Milena Kyzourová, ředitelka, Mgr. Anna Ruthová, výchovný poradce a Aneta Zdeňková, metodik prevence. Tým prevence si dle potřeby zve do školy rodiče a jednotlivé problémy řeší s dotčenými žáky. Výchovná opatření jsou udělována podle klasifikačního řádu Spolupráce s okolím a. OPPP Kutná Hora Mgr. Skalníková b. Obvodní a okresní oddělení Policie ČR, preventivní informační služba PIS c. Úřad práce (IPS) p. Přecechtělová d. Dětský křesťanský klub SAM p. Štěpánovský e. ACET p. Pospíšil f. Harmonia Universalis g. MÚ Kutná Hora 5.7. Evidence a efektivita Veškeré realizované aktivity evidujeme, žáci pod vedením učitele provádějí vlastní hodnocení, které odevzdávají ředitelce školy. Ta potom vyhodnocuje efektivitu jednotlivých akcí. Pokud metodik prevence řeší jakýkoli problém, o svém postupu provádí záznam. Efektivitu preventivního programu sledujeme pomocí dotazníků, slohových prací a možnosti využít schránku důvěry. Ostatní pedagogy informuje metodik prevence přímo před realizovanou akcí, a poté na poradách pedagogického sboru, kde také společně zhodnotí efektivitu akcí. 15

16 5.8. Časový harmonogram aktivit Pravidelné školní aktivity Název akce Témata v jednotlivých předmětech Program Harmonia Universalis Beseda pořádaná MÚ Kutná Hora Beseda s HIV pozitivním lektorem Divadlo, kino Exkurze Beseda o drogách Kurz plavání pro I. stupeň Branné cvičení Školní výlety Vědomostní a sportovní soutěže Časový plán průběžně podle tematických plánů říjen listopad leden průběžně průběžně Březen listopad - leden září květen, červen průběžně po celý školní rok Mimoškolní aktivity Název akce Vybíjená Časový plán 1x za pololetí Fotbal Kdo vyhraje? Vánoční besídky I. stupně Svátek slabikáře Předvánoční obchůzky 1x za pololetí říjen prosinec květen prosinec 16

17 5.9. Finanční rozpočet na preventivní aktivity Akce pro děti: Peer programy, přednášky, besedy, etické dílny - platí si sami žáci Kouření, alkohol a jiné drogy, materiály DVD dostáváme zdarma, max. 1000,-Kč na ostatní materiály Kouření, alkohol I. stupeň materiály - 500,-. Kč Akce pro PP: Semináře, přednášky, DVPP ,- Kč Metodický materiál - 0,- Kč Ostatní 1000,-Kč Celkem 3500,- Kč Tato částka byla projednána s vedením školy v rámci celého rozpočtu školy. Budeme se snažit získat i sponzorské dary. 17

18 6. Seznam platné školské legislativy Strategie prevence projevů rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století ( usnesení vlády č. 1066/2002 Sb.) Zákony č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) č. 383/2005 Sb. (/změna 106/2002/ o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních) č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělání č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních informací č. j / ) Metodické pokyny /99 Metodický pokyn k výchově pro projevům rasismu, xenofobie a intolerance / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení /2002 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Podklady školy Školní řád (Klasifikační řád) Minimální preventivní program Program proti šikanování Zápisy z jednání při řešení přestupku lékař, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR atd. 18

19 7. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy apod. Literatura Dacík, Tomáš, Rasy a rasismus, Cerm Brno 2000 Rybář, Radovan, Společenské soužití s národnostními menšinami ( Romové),Cerm Brno 2000 Chalupová Dana, Národnostní, náboženská a rasová diferenciace země, Cerm Brno 2000 Devět rad jak ušetřit, Sananim Praha 2002 Drogy, jak vlastně vypadají?, Medea Kultur Nešpor, Karel, Provazníková, Hana, Slovník prevence problémů působených návykovými látkami, Fortuna Praha 1996 My, drogy a Evropa, Medea Kultur Mládež, společnost a stát, MŠMT ČR Praha 1994 Urban, Eduard, Toxikománie, Avicenum Praha 1973 Nešpor, Karel, Mullerová, Marie, Jak přestat brát drogy, Fit in Praha 1997 Nešpor, Karel, Romantické období končí, Fit in Praha 1995 Metodika protidrogové prevence pro pedagogy, Národní centrum podpory zdraví Praha 1995 Nešpor, Karel, Týká se to i mne?, Fit in Praha 1992 Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Alkohol, drogy a Vaše děti, Besip Praha 1997 Presl, Jiří, Drogová závislost, Maxdorf Praha 1994 Nešpor, Karel, Csémy, Jiří, Pernicová, Hana, Prevence problémů působených návykovými látkami, Besip Praha 1994 Argus, Stuart, Sex, AIDS, vztahy, Avet ČR Hlinsko 2003 Johnson, Earvin, Jak se vyhnout AIDS, Národní centrum podpory zdraví Praha 1993 Co máme vědět o AIDS, Komenium Praha

20 Holub, Jiří, AIDS a my, Grada Avicenum Praha 1993 Brtníková, Marta a kol., Sex? AIDS!, Horizont Praha 1989 Váňová, Miroslava, Pedagogům o prevenci AIDS, České Budějovice DVD Řekni drogám ne! Jsme, jací jsme Dokumentární filmy o drogách Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu Sociální spoty Lidská práva Kdo jiný VHS Na zdraví! Řekni drogám ne! Drogová problematika, sexuální výchova Dospívání a menstruace Rodiče a svět drog Oči hadů I III Jeden svět na školách 1 3 Abeceda lidské sexuality Povídání o drogách Prevence AIDS Láska je láska Web 20

21

22 8. Seznam organizací zabývajících se problematikou primární prevence rizikového chování, organizací poskytujících odbornou pomoc Arkáda, Písek Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kladno Centrum prevence, Hodonín Centrum prevence pro děti a mládež (Charita Český Těšín) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s, Plzeň Dětský křesťanský klub SAM Institut Filia, Praha 2 K Centrum, Příbram Kappa-Help, Přerov KC Spektrum, Žďár nad Sázavou Klub Zámek, Třebíč Kotec, Cheb Linka bezpečí Linka důvěry dětského krizového centra Linka Vzkaz domů Meta Prevcentrum, Dačice Nadosah, Bystřice pod Pernštejnem Nízkoprahový klub Kotelna, Zruč nad Sázavou OSPOD OPD o.s. Povídej Kutná Hora P-centrum Olomouc Phénix, Prachatice 22

23 PIS Policie ČR Podané ruce, Brno Ponorka centrum prevence, Žďár nad Sázavou PPP SK Kutná Hora PPP a Zařízení pro další vzdělávání, Teplice Prev-centrum, Praha 6 Prezent, Strakonice Prospe, Praha 3 Prostor, Kolín Proxima sociale, Praha 12 R-ego, Slavičín Renarkon, Moravská Ostrava Sananim, Praha 13 Semiramis, Nymburk SVP Kolín Teen Challenge, Plzeň Tel. krizová intervence dospělým ( linka důvěry RIAPS, linka DONA, rodičovská linka) Vrakbar, Jihlava Život bez závislostí, Praha 3 23

24 9. Program proti šikanování Program proti šikanování je přílohou tohoto preventivního programu jako samostatný dokument. 24

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217. Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2005/2006 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Táňa Nersesjan Mgr. Libor

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola L. Kuby, L. Kuby 48 České Budějovice 370 07 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno 2014/2015 Zpracovatel: Mgr. Jarmil Müller Realizátor: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Odpovědný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu

Úvod. Cíl minimálního preventivního programu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Minimální preventivní program Č.j.: Účinnost od: 1.10.2012 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín

Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín Základní škola Vsetín,Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2006-2007 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Minimální preventivní program 2011/2012. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2011/2012 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Mgr. Radana Vařejková Mgr. Libor Slováček Vsetín 2011 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Radim Mikulka, školní metodik prevence OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2. ORGÁNY ŠKOLY NEBO ORGANIZACE, KTERÉ

Více

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová Školní rok: 204/205 Minimální preventivní program Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010. Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 2009/2010 Mgr. Radana Vařejková, metodik prevence Mgr. Libor Slováček, ředitel školy 1) ÚVOD Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217, 755 01 Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2007/2008 Školní metodik prevence: Mgr. Radana Vařejková Ředitel školy: Mgr.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více