Minimální preventivní program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program Škola: ZŠ Zbraslavice Období: šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková

2 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Zmapování současné situace ve škole (sociální okolí školy, informace od pedagogů, informace od rodičů, informace od žáků) 4. Cíle vyplývající ze zmapované situace ( hlavní dlouhodobé cíle, specifické krátkodobé cíle) 5. Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů 5.1. Práce pedagogů ( přímá práce pedagogů, vzdělávání pedagogů, vzdělávání ŠMP, způsob spolupráce pedagogů) 5.2. Spolupráce s rodiči ( informace o činnosti ŠMP, možnosti spolupráce, aktivity pro rodiče) 5.3. Programy preventivních aktivit pro žáky ( informace o činnosti ŠMP a možnosti pomoci, preventivní aktivity realizované školou, preventivní aktivity realizované externími spolupracovníky či organizacemi, dlouhodobé preventivní aktivity, prevence reagující na konkrétní situaci, jednorázové aktivity, volnočasové aktivity) 5.4. Ostatní akce 5.5. Řešení přestupků ( školní řád, krizový plán a postup školy při výskytu rizikových forem chování, sankční řád) 5.6. Spolupráce s okolím ( odborníci a příslušné organizace) 5.7. Evidence a efektivita Evaluace preventivních opatření 5.8. Časový harmonogram aktivit 5.9. Finanční rozpočet na preventivní aktivity ( prostředky na netorné, DVPP, materiál) 6. Seznam platné školské legislativy ( zákony, metodické pokyny, vyhlášky) 7. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy 8. Seznam organizací zabývajících se problematikou primární prevence rizikového chování, organizací poskytující odbornou pomoc 9. Program proti šikanování 2

3 1. Úvod Základním principem preventivní strategie uplatňované v České republice, vyplývajícím ze Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období , je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti. Tento minimální preventivní program je sestaven podle pokynu MŠMT č. j / V tomto smyslu je preventivní intervence chápána jako proces zaměřený na zvyšování sociální kompetence dětí a mládeže, na rozvoj dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Z toho vyplývá, že prioritou je prevence na školách a v oblasti volného času. Základními nástroji k dosažení těchto cílů jsou preventivní programy. 3

4 2. Charakteristika školy Zřizovatelem školy je obec Zbraslavice (Zbraslavice 7, Zbraslavice) v čele se starostou Ondřejem Havlovicem. Jedná se o základní školu, která poskytuje vzdělání podle RVP a školního vzdělávacího programu Škola pro všechny. - škola má 154 žáků, z toho 82 chlapců a 72 dívek - školu navštěvují žáci ze Zbraslavic a velký počet žáků dojíždí z okolních vesnic Bohdaneč, Černíny, Bahno, Štipoklasy, Prostřední Ves, Vernýřov, Červené Janovice atd. - ve škole vyučuje 10 pedagogů s vysokoškolským vzděláním, 2 pedagogové s neukončeným vysokoškolským vzděláním a asistentka pedagoga u autistického chlapce v 8. třídě (zároveň vychovatelka ve školní družině) a asistentka pedagoga u autistické dívky v 1. třídě - ve školní družině pracují dvě vychovatelky se středoškolským vzděláním Primární protidrogovou prevencí se zabýváme intenzivně od roku 1996, kdy jsme poprvé zpracovali projekt pro nespecifickou a specifickou protidrogovou prevenci. Program je realizován s drobnými úpravami každý školní rok. V roce 2000 byl rozšířen o prevenci dalších projevů rizikového chování. Každý cyklus měl základní osnovu a byl doplňován zvláštními akcemi a besedami s odborníky. Rodiče byli na třídních schůzkách informováni o institucích, na které je možno se v případě potřeby obrátit. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně při pedagogických radách informováni o aktuální situaci na škole, týkající se této problematiky. 4

5 3. Zmapování současné situace ve škole Analýza aktuální situace na škole byla pravidelně vyhodnocována v každém školním roce pomocí rozhovorů se žáky. Stejným způsobem jsme zjišťovali i účinnost jednotlivých částí programu. V letošním roce budeme informace získávat: a) na základě dotazníků týkajících se sociálně patologických jevů b) na základě informací od rodičů a ostatních občanů c) na základě pozorování chování žáků, rozhovorů se žáky Zatím můžeme na základě předešlých zjištění konstatovat, že kouření tabáku není dětmi považováno za drogu a setkáváme s ním stále častěji už u žáků na 1. stupni (4. 5. třída). Konzumace alkoholu je v dotaznících běžně uváděná jako příležitostná i u žáků od 6. třídy. K těmto legálním drogám, bohužel, už dost často a rok od roku častěji přistupuje i marihuana a extáze (nejčastěji na diskotékách žáci od 9. třídy, ale i mladší). Žáci jsou s drogami konfrontováni, jsou pro ně běžně dostupné, a přestože vědí o jejich nebezpečí, ze zvědavosti s nimi experimentují. Bohužel věková hranice se stále snižuje. V letošním školním roce se nám jeví jako problematické především kolektivy 1. třídy, 4. třídy, 5. třídy a 6. třídy. V těchto kolektivech se nachází řada dětí se specifickými poruchami učení, stejně jako se značnými kázeňskými problémy. 5

6 3. Cíle vyplývající ze zmapované situace Za hlavní cíle primární prevence si klademe toto: poskytování informací rodičům a žákům o problematice prevence projevů rizikového chování a nabízení veškerých možností, jak je plně zapojit do vlastní realizace, výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a za životní prostředí, vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného, xenofobního a diskriminačního chování, rozvoji a podpoře sociálních kompetencí, posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům, minimalizaci výskytu rizikového chování, vytváření nestresujícího prostředí pro přijetí jakéhokoliv žáka, vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do školních i mimoškolních aktivit, seznamování žáků s tématy antidiskriminace, nabízení účasti všem žákům na školních i mimoškolních aktivitách, nabízení možností, jak se samostatně rozhodovat a jak hledat pomoc. Náš specifický krátkodobý cíl je omezení kázeňských problémů žáků 1., 4., 5. a 6. ročníku. 6

7 5. Postupy, opatření a aktivity k dosažení vytyčených cílů 5.1. Práce pedagogů Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce a metodika prevence. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách a na schůzkách ve sborovnách hodnotí minulé období, konzultují problémy, navrhují řešení. Součástí práce pedagogů je i další vzdělávání Spolupráce s rodiči Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání, telefonu nebo u. Každý učitel píše zápisy z jednání s rodiči i s dětmi. Školní metodik prevence je rodičům k dispozici ve svých konzultačních hodinách nebo kdykoli po domluvě Programy preventivních aktivit pro žáky Aktivity pořádané pro žáky, které podporují dobré vztahy, umožňují seberealizaci a učení se v reálných situacích. - Pobyty ve zdravotně příznivém prostředí - Školní výlety - Kulturní programy (kina, divadla, sport ) - Spolupráce s organizacemi zajišťujícími programy a projekty týkající se prevence projevů rizikového chování a/nebo podpory zdravého (fyzického i psychického) vývoje dětí - Nabídka kroužků - Žákovský parlament - Rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití. Je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy, spolupráci napříč ročníky. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. Jde o princip peer programů, kde členové vrstevnické skupiny pomáhají v této skupině, přinášejí informace, návrhy řešení, podporu při řešení konfliktu atd. 7

8 Kontaktní místo ve škole a informační nástěnka V I. patře školy je místnost metodika prevence a výchovného poradce, o které žáci vědí a mohou se zastavit o přestávkách, případně po dohodě i během vyučování a poradit se. Zde je umístěn i telefonní kontakt na Linku bezpečí, PPP v Kutné Hoře a SVP v Kolíně a Schránka důvěry. Ke zprávám o školním parlamentu slouží informační nástěnka v přízemí. Další související informace jsou na nástěnce u ředitelny školy. Pravidelné školní aktivity a) V jednotlivých předmětech budou probírána následující témata zaměřená na primární prevenci: Český jazyk Literární výchova doporučování vhodné četby, starší i současné diskuse nad televizními pořady besedy o názorech žáků získání pro četbu jako koníčka naplňování volného času dětí důraz na komunikační výchovu Matematika rozvoj osobnosti, zejména kritičnost a odpovědnost Prvouka, přírodověda, vlastivěda ročník cyklicky rozvíjeno téma Výchova ke zdravému životnímu stylu, vždy s ohledem na věkové zvláštnosti 1. ročník téma: 1.3. Domov 8

9 1.4. Péče o sebe, bližní, ochrana před nemocí a úrazem, životospráva 2. ročník téma: 2.1. Blízký člověk, vztah k lidem, kamarád 2.2. Prevence zdraví, zdravý způsob života 3. ročník téma: 3.5. Člověk a příroda, příznivé a nepříznivé důsledky lidské činnosti 4. ročník téma: 4.4. Poznávání života v biotopech 4.5. Život člověka a jeho životní prostředí 5. ročník téma: 5.3. Jedinec a společenství, pomoc a solidarita, jak se lidé sdružují, party, volný čas a jeho využití 5.4. Žijeme v Evropě 5.7. Planeta lidí prevence zneužívání návykových látek, tabák, alkohol, drogy, škodlivé účinky na zdravý a rodinný život, způsob odmítání drogy, odolávání tlaku vrstevníků 2. stupeň ( ročník) Výchova demokratického občana 6. ročník- téma: Domov a rodina rodina jako základní přirozené prostředí života vztahy v rodině mezigenerační problémy, otázka vzájemné tolerance, téma: Naše vlast národy a národnosti, tolerance k odlišnosti, téma: Obec, region, země úcta k předkům, vlastenectví, pocit náležitosti, domova 7. ročník téma: Rodina, národ, vlast pochopení odlišností, jiné zvyky, tradice, téma: Majetek a bohatství pojmy: nečestné obohacování, zacházení s majetkem (gamblerství) majetková a sociální spravedlnost 9

10 odpovědnost za způsobenou škodu (vandalismus),téma: Přírodní bohatství a jeho ochrana lidské zásahy do krajiny- nenahraditelnost zničeného života, téma: Stát a právo práva povinnosti občanů právní norma jako vzor společenského chování člověka protispolečenské chování 8. ročník Látka 8. ročníku obsahuje minimum faktů, je zaměřena psychologicky, což je v tomto období (puberta) velmi nutné. Člověk nyní začíná vidět svět vlastníma očima, utváří si vlastní úsudky a je jistě velmi ovlivnitelný. Občanská výchova mu pomáhá začlenit se do společnosti dospělých. Mladý člověk nutně potřebuje pocit začlenění do určité společnosti. Z toho vyplývá nebezpečí náboženských sekt, různých společností orientovaných na drogy, alkohol, sex apod. téma: Člověk a dospívání Člověk hledající společenství Člověk hledající svůj svět Člověk hledající sám sebe Člověk a předpoklady spolužití 9. ročník téma: Smysl společenství Výchova ke zdraví Sdružování občanů Občan v právních vztazích Svět a Evropa Výchova k demokracii 6. ročník téma: Zdraví člověka a péče o ně druhy relaxace 10

11 duševní hygiena ochrana proti sexuálnímu zneužívání a týrání návykové látky a rizika závislosti kouření a alkoholismus další negativní jevy 7. ročník-téma: Společenské chování Na cestě za zdravím civilizační choroby prevence zneužívání návykových látek kouření, alkoholismus drogy sexuální výchova AIDS bezpečné chování v určitých situacích řešení krize, asertivita zdravá výživa 8. ročník- téma: Zdravý životní styl duševní hygiena negativní city autoregulační trénink asertivita drogové závislosti, tělesné a duševní dopady jiné druhy závislosti náročné životní situace a jejich řešení (šikana, týrání, rozvod) sexuální výchova (promiskuitní chování, pohlavní choroby, problém interrupce) 9. ročník téma: Prevence zneužívání návykových látek 11

12 nebezpečí užívání návykových osobní bezpečí zodpovědnost rodičů za zdravý vývoj dítěte etické zásady soužití ve společnosti morální a nemorální chování Český jazyk ročník: celá jedna ze tří částí osnov komunikační výchova literární výchova pěstování schopnosti rozeznat umělecké hodnoty Dějepis 9. ročník: téma: Civilizační problémy 20. století Přírodopis 8. ročník: celoročně: Biologie člověka Chemie 9. ročník: téma: Drogy, doping Tělesná, hudební a výtvarná výchova smysluplné využití a naplnění volného času Časové rozvržení jednotlivých témat je zakotveno v tematických plánech jednotlivých vyučujících. 12

13 b) Besedy - ve spolupráci s panem Alexandrem Štěpánovským (dětský křesťanský klub SAM, lektor organizace ACET) /témata : kyberšikana; šikana, sex, aids a vztahy; - promítání dokumentů na daná témata následuje diskuze/ - ve spolupráci s p. Radkem Pospíšilem ( lektor organizace ACET) - ve spolupráci se sdružením Harmonia Universalis - ve spolupráci s MÚ Kutná Hora c) Návštěvy divadelních a filmových představení, exkurze d) Kurz plavání pro žáky I. stupně e) Branné cvičení f) Školní výlety a exkurze g) Účast vybraných žáků na vědomostních a sportovních soutěžích h) Návštěva střediskové knihovny Mimoškolní aktivity jednotlivých vyučujících a) sportovní soutěže (Odbíjená, Fotbal, Kdo vyhraje) b) Svátek slabikáře 13

14 c) předvánoční obchůzky ( Barborky, Lucky, Mikuláš a čerti organizují žáci 9. ročníku pro děti z I. stupně) d) účast na projektu Zdravé zuby e) kroužky: flétna, vaření, dramatický kroužek, sportovní kroužek, Šikula, keramický kroužek e) škola poskytuje bezplatně prostor k provozování: kroužku mažoretek výtvarného kroužku výuce anglického jazyka florbalového kroužku 5.4. Ostatní akce Akce pro žáky i širší rodičovskou veřejnost, které podporují spolupráci rodiny a školy. - Vánoční výstava - Den Slabikáře - Vánoční besídky žáků I. stupně 5.5. Řešení přestupků Ve spojitosti s MPP bylo do vnitřního řádu školy zakotveno několik bodů: Žáci nebudou jakýmkoli způsobem poškozovat školní majetek. Úmyslné poškození bude oznámeno rodičům, kteří se postarají o opravu nebo nákup. Žáci mají povinnost chránit si své zdraví a zdraví svých spolužáků. Žáci mají zákaz nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky v areálu školy. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. 14

15 Žáci řeší všechny problémy bez použití fyzického násilí. Nikdy nebudou tolerovat šikanování. Ke druhým se chovají přátelsky, i když nejsou kamarády. Respektují druhé bez ohledu na jejich názor, fyzickou zdatnost nebo postižení. Přestupky jsou řešeny buď třídním učitelem, výchovným poradcem nebo pedagogickou radou podle závažnosti. Závažnější přestupky také řeší tým prevence ve složení: Mgr. Milena Kyzourová, ředitelka, Mgr. Anna Ruthová, výchovný poradce a Aneta Zdeňková, metodik prevence. Tým prevence si dle potřeby zve do školy rodiče a jednotlivé problémy řeší s dotčenými žáky. Výchovná opatření jsou udělována podle klasifikačního řádu Spolupráce s okolím a. OPPP Kutná Hora Mgr. Skalníková b. Obvodní a okresní oddělení Policie ČR, preventivní informační služba PIS c. Úřad práce (IPS) p. Přecechtělová d. Dětský křesťanský klub SAM p. Štěpánovský e. ACET p. Pospíšil f. Harmonia Universalis g. MÚ Kutná Hora 5.7. Evidence a efektivita Veškeré realizované aktivity evidujeme, žáci pod vedením učitele provádějí vlastní hodnocení, které odevzdávají ředitelce školy. Ta potom vyhodnocuje efektivitu jednotlivých akcí. Pokud metodik prevence řeší jakýkoli problém, o svém postupu provádí záznam. Efektivitu preventivního programu sledujeme pomocí dotazníků, slohových prací a možnosti využít schránku důvěry. Ostatní pedagogy informuje metodik prevence přímo před realizovanou akcí, a poté na poradách pedagogického sboru, kde také společně zhodnotí efektivitu akcí. 15

16 5.8. Časový harmonogram aktivit Pravidelné školní aktivity Název akce Témata v jednotlivých předmětech Program Harmonia Universalis Beseda pořádaná MÚ Kutná Hora Beseda s HIV pozitivním lektorem Divadlo, kino Exkurze Beseda o drogách Kurz plavání pro I. stupeň Branné cvičení Školní výlety Vědomostní a sportovní soutěže Časový plán průběžně podle tematických plánů říjen listopad leden průběžně průběžně Březen listopad - leden září květen, červen průběžně po celý školní rok Mimoškolní aktivity Název akce Vybíjená Časový plán 1x za pololetí Fotbal Kdo vyhraje? Vánoční besídky I. stupně Svátek slabikáře Předvánoční obchůzky 1x za pololetí říjen prosinec květen prosinec 16

17 5.9. Finanční rozpočet na preventivní aktivity Akce pro děti: Peer programy, přednášky, besedy, etické dílny - platí si sami žáci Kouření, alkohol a jiné drogy, materiály DVD dostáváme zdarma, max. 1000,-Kč na ostatní materiály Kouření, alkohol I. stupeň materiály - 500,-. Kč Akce pro PP: Semináře, přednášky, DVPP ,- Kč Metodický materiál - 0,- Kč Ostatní 1000,-Kč Celkem 3500,- Kč Tato částka byla projednána s vedením školy v rámci celého rozpočtu školy. Budeme se snažit získat i sponzorské dary. 17

18 6. Seznam platné školské legislativy Strategie prevence projevů rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století ( usnesení vlády č. 1066/2002 Sb.) Zákony č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) č. 383/2005 Sb. (/změna 106/2002/ o výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních) č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) Vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělání č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních informací č. j / ) Metodické pokyny /99 Metodický pokyn k výchově pro projevům rasismu, xenofobie a intolerance / Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování dětí a mládeže / Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení /2002 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Podklady školy Školní řád (Klasifikační řád) Minimální preventivní program Program proti šikanování Zápisy z jednání při řešení přestupku lékař, třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR atd. 18

19 7. Seznam dostupné odborné a metodické literatury, videotéka, web stránky, časopisy apod. Literatura Dacík, Tomáš, Rasy a rasismus, Cerm Brno 2000 Rybář, Radovan, Společenské soužití s národnostními menšinami ( Romové),Cerm Brno 2000 Chalupová Dana, Národnostní, náboženská a rasová diferenciace země, Cerm Brno 2000 Devět rad jak ušetřit, Sananim Praha 2002 Drogy, jak vlastně vypadají?, Medea Kultur Nešpor, Karel, Provazníková, Hana, Slovník prevence problémů působených návykovými látkami, Fortuna Praha 1996 My, drogy a Evropa, Medea Kultur Mládež, společnost a stát, MŠMT ČR Praha 1994 Urban, Eduard, Toxikománie, Avicenum Praha 1973 Nešpor, Karel, Mullerová, Marie, Jak přestat brát drogy, Fit in Praha 1997 Nešpor, Karel, Romantické období končí, Fit in Praha 1995 Metodika protidrogové prevence pro pedagogy, Národní centrum podpory zdraví Praha 1995 Nešpor, Karel, Týká se to i mne?, Fit in Praha 1992 Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav, Alkohol, drogy a Vaše děti, Besip Praha 1997 Presl, Jiří, Drogová závislost, Maxdorf Praha 1994 Nešpor, Karel, Csémy, Jiří, Pernicová, Hana, Prevence problémů působených návykovými látkami, Besip Praha 1994 Argus, Stuart, Sex, AIDS, vztahy, Avet ČR Hlinsko 2003 Johnson, Earvin, Jak se vyhnout AIDS, Národní centrum podpory zdraví Praha 1993 Co máme vědět o AIDS, Komenium Praha

20 Holub, Jiří, AIDS a my, Grada Avicenum Praha 1993 Brtníková, Marta a kol., Sex? AIDS!, Horizont Praha 1989 Váňová, Miroslava, Pedagogům o prevenci AIDS, České Budějovice DVD Řekni drogám ne! Jsme, jací jsme Dokumentární filmy o drogách Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu Sociální spoty Lidská práva Kdo jiný VHS Na zdraví! Řekni drogám ne! Drogová problematika, sexuální výchova Dospívání a menstruace Rodiče a svět drog Oči hadů I III Jeden svět na školách 1 3 Abeceda lidské sexuality Povídání o drogách Prevence AIDS Láska je láska Web 20

21

22 8. Seznam organizací zabývajících se problematikou primární prevence rizikového chování, organizací poskytujících odbornou pomoc Arkáda, Písek Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kladno Centrum prevence, Hodonín Centrum prevence pro děti a mládež (Charita Český Těšín) Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s, Plzeň Dětský křesťanský klub SAM Institut Filia, Praha 2 K Centrum, Příbram Kappa-Help, Přerov KC Spektrum, Žďár nad Sázavou Klub Zámek, Třebíč Kotec, Cheb Linka bezpečí Linka důvěry dětského krizového centra Linka Vzkaz domů Meta Prevcentrum, Dačice Nadosah, Bystřice pod Pernštejnem Nízkoprahový klub Kotelna, Zruč nad Sázavou OSPOD OPD o.s. Povídej Kutná Hora P-centrum Olomouc Phénix, Prachatice 22

23 PIS Policie ČR Podané ruce, Brno Ponorka centrum prevence, Žďár nad Sázavou PPP SK Kutná Hora PPP a Zařízení pro další vzdělávání, Teplice Prev-centrum, Praha 6 Prezent, Strakonice Prospe, Praha 3 Prostor, Kolín Proxima sociale, Praha 12 R-ego, Slavičín Renarkon, Moravská Ostrava Sananim, Praha 13 Semiramis, Nymburk SVP Kolín Teen Challenge, Plzeň Tel. krizová intervence dospělým ( linka důvěry RIAPS, linka DONA, rodičovská linka) Vrakbar, Jihlava Život bez závislostí, Praha 3 23

24 9. Program proti šikanování Program proti šikanování je přílohou tohoto preventivního programu jako samostatný dokument. 24

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Úvod: Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost.

Úvod: Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Hana Meredová Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav Starovičky 123 691 03 Úvod: Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Projekty, které byly pro rok 2009 podpořeny v rámci Programu II a III:

Projekty, které byly pro rok 2009 podpořeny v rámci Programu II a III: Projekty, které byly pro rok 2009 podpořeny v rámci Programu II a III: č. Předkladatel Název projektu Schválená částka v Kč D2 Prevent, o.s. Strakonice Specifická primární drogová prevence pro Jihočeský

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více