Vánoční číslo 2014/2015. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční číslo 2014/2015. Myšmaš. aneb my, z Masarykovy školy"

Transkript

1 Vánoční číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

2 Prvňáčci - čtvrtina školního roku je za námi Jak se daří našim prvňáčkům po třech měsících ve škole? Denně je vídám usměvavé, plné energie a chuti dozvědět se něco nového. Nedalo mi to a poloţila jsem jim tři otázky, na které mi nadšeně odpovídali. A výsledek? Moc se jim líbí druţina, tabule ve třídě, divadelní představení, vycházky, dokonce i paní učitelka. Mezi nejoblíbenější předměty patří téměř stoprocentně tělocvik, za ním následuje výtvarná výchova, angličtina, matematika, hudební výchova, prvouka a čeština. Jak na otázky odpovídaly některé děti z 1. A? 1. Těšil(a) ses do první třídy? 2. Co tě doposud ve škole nejvíce zaujalo? 3. Které předměty tě baví? Kristinka Humpálová: 1. ano 2. druţina, divadelní představení, vycházka do přírody 3. tělocvik, hudební výchova, matematika, český jazyk, angličtina Matyáš Müller: 1. ano 2. den se strašidly, celá škola, druţina 3. tělocvik, výtvarná výchova Elenka Střízková: 1. ano 2. druţina 3. všechny Kubík Francisty: 1. ne, nevěděl jsem, co mě čeká 2. druţina 3. výtvarná výchova, matematika, angličtina, čeština Zuzanka Kadlecová: 1. ano 2. tabule, paní učitelka 3. výtvarná výchova, čeština, angličtina, tělocvik L. Pohnanová Den se strašidly v 1. A. 2

3 Druháci na školním statku V září jsme si byli prohlédnout školní statek v Dobešicích, kde pořádala SZeŠ Písek Den otevřených dveří. Viděli jsme tam spoustu zajímavostí - např. stříhání ovcí, kování koní a podobně. Také jsme viděli mnoho zvířat například osly, koně, krávy, ovce, kozy, prasata a drůbeţ. Dokonce jsme měli moţnost povozit se v kočáře taţeným koňmi. Moc se nám tam líbilo a těšíme se, ţe se tam zase někdy dojedeme vláčkem podívat. 3

4 Třeťáci zkoumali moře "V moři je místa dost...". To zpívá pan Jaromír Nohavica. My jsme to společně zkoumali ve 3. B. Ţije tam a plave spousta ryb a rybiček i paryb a chobotnic, krabů a hvězdic a medúz a všelijaké další havěti. Na hladině je místo pro nejrůznější lodě a lodičky i koráby a ponorky. A navíc se o vodě všeho druhu krásně zpívá. 4

5 Ţáci 4. A vymýšlejí zábavné kvízy a soutěţe Vyber správnou odpověď: 1. Co je to chmel? a) Liána b) Jídlo c) Město 2. Kolik obratlů na krku má člověk? a) 3 b) 12 c) 7 3. Co je to kýč? a) Pití b) Líbivé dílo c) Nástroj 4. Co je to Ţamberk? a) Chlapecké jméno b) Řeka c) Město 5. Kdo je to diabetik? a) Ten, kdo trpí cukrovkou b) Alkoholik c) Ten, kdo neumí číst 6. Co je to bučina? a) bučící kráva V. Černá, M. Nováková b) bukový les c) tyč z bambusu K. Šlapáková, S. Krejčová Hádej: Která rostlina otevírá zámky? (petrklíč) Která rostlina má v sobě pivo a přesto voní? (pivoňka) Která rostlina má málo barvy? (bledule) 5

6 Podzimní náladu vyjádřily páté třídy ve verších Kouzlo Tomášek Jícha Brzy se stmívá a vítr sviští, ze stromů padá barevné listí. Zvířátka v lese potravu sbírají, podzim je tady, draci ho vítají. Zima se blíţí tiše a potají Podzim Kačenka Bicanová Uţ se zase barví listí do červena, do zlata, je to pro něj velké štěstí ţe nepadá do bláta! Slunce totiţ svítí, ještě kaţdý den, do pavoučích sítí je list zapleten. Vyrobíme draka ze špejlí a papíru je to natotata, uţ se točí ve víru! Větřík mírně pofukuje nad loukou i nad polem, drak ve vzduchu poletuje, my ho sledujem Pavučinka Tomášek Jícha Podzim je tady, draci se pouští, kosík vystrkuje zobáček z houští. Pavučina vzduchem letí, dívá se na úsměvy dětí. Podzimní čas Vandička Jiříková Pouštění draka kaţdého zláká z blízkého parku havran kráká. Vítr fouká, listí padá, já v tom listí chodím ráda. Mlhy a déšť k podzimu patří, ale s deštníkem to bude snazší. Louţe, déšť a bláto, podzimní čas stojí za to. Podzim Natálka Zedníčková Podzim klepe na dveře, kdo je asi otevře? Paní máma zezdola, za chvíli nás zavolá. Pojďte všichni k oknu, podzim uţ je tu. Za chvilku jsou Vánoce a kapr plave v potoce. Listí Natka Zedníčková Padá listí padá, podzim se sem vkrádá. Nastává to období, kdy nás listí pozlobí. My se ale nezlobíme, ţe opadá, dobře víme. Máme na to techniku, vozíme ho k rybníku. Také hodně prší, to nám hýbe s duší. Čekáme, ţe zakrátko, objeví se poupátko. 6

7 Větrníkový den v 7. A Ţáci 2. stupně ZŠ T. G. Masaryka Písek se zapojili do akce na podporu nemocných cystickou fibrózou a vyrobili v pátek papírové větrníky, ze kterých měli obrovskou radost. Jejich nadšení zachycuje tato fotografie. Mgr. Jana Stará Obrázek na téma Vánoce nakreslila v programu Malování ţákyně 7. A Miloslava Ťupová 7

8 9.třída Jsme ţákyně 9. B. Naše třída se v letošním roce sešla v úplně jiném počtu. Do loňského roku nás bylo ve třídě 17 a díky malému počtu ţáků jsme se spojili s bývalou 9. A a nyní je nás ve třídě 32. Prvních pár dní to bylo hrozné, neţ jsme si vůbec zvykli na to, ţe jsme v tak hojném počtu. Tvořili se různé partičky a všichni jsme si vyprávěli záţitky z prázdnin. Asi po týdnu uţ se vše začalo zlepšovat. Po adaptačním kurzu, kterým jsme v září prošli, si myslíme, ţe je z nás konečně ta správná třída. Bavíme se kaţdý s kaţdým. První pocity, kdyţ jsme vešli do školy, byly neuvěřitelné. Nikdo jsme nedokázali uvěřit, ţe z nás uţ jsou deváťáci. Byli jsme plní očekávání z toho, co všechno přijde. Pro některé z nás to bylo úţasné, ale pro některé zklamání. Pocity z nové třídy byly smíšené. Kluci, kteří přešli ze sportovní třídy, byli na tak velký počet zvyklí, ale my ostatní jsme byli úplně vyjukaní z toho, kolik nás tam je. Co myslíte vy? Jaké je to být deváťákem? Pro spoustu ţáků je to něco velkého a cítí se jako velký kluk/holka. Někteří to ani nevnímají a těší se, aţ základní školu dokončí a půjdou na nějakou střední školu. Nejtěţší na 9. třídě je zvolit si budoucí povolání. Mnoho z nás v tom stále ještě nemá jasno a školu vybranou nemá. Někteří ţáci si to rozhodli na exkurzi v Českých Budějovicích, kde probíhal od program,,vzdělání a řemeslo. V areálu bylo mnoho škol, které nás zaujaly. Asi nejméně se všichni těšíme na konec školního roku, kdy nás čeká loučení. Spousta z nás se zná uţ odmalinka a vídáme se kaţdý den. Jsme na sebe jako kolektiv zvyklí a najednou vše bude jiné. Uţ nikdy nezasedneme do lavic jako ţáci třídy 9. B. Kaţdý z nás bude plný očekávání z nové školy a občas se mu po starém dobrém kolektivu zasteskne. Jako ţáci třídy 9. B doufáme, ţe aţ se kaţdý z nás rozběhne někam do světa, vy jako mladší spoluţáci na nás bude vzpomínat v dobrém a aţ se třeba někde ve městě potkáme, nevyhnete se nám z daleka. Těšíme se na zbytek školního roku a doufáme, ţe si ho ještě hodně uţijeme. Ţákyně 9. B: Michaela Brousilová a Adéla Micková 8

9 ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD- ŠD PROJEKT KREATIVITA VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ SE DĚTEM VELICE LÍBIL V naší školní druţině proběhl v období měsíců únor aţ listopad 2014 zajímavý projekt pod názvem Kreativita ve ŠD. Škola na realizaci získala finanční částku Kč z Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeţí pro rok Děti měly moţnost si v praktických činnostech vyrobit náhrdelníky a náramky z korálků, drátkovat za pouţití barevných perel rybičky, hvězdičky a jiné krásné tvary, vymodelovat a zapéci si korálky z Fima, tvořit barevné obrázky ze zaţehlovacích korálků, zasportovat si v přírodní tělocvičně, změřit své síly při sportovních turnajích a v neposlední řadě ověřit si znalosti druţstev při vědomostních soutěţích. Jinou aktivitou bylo vytvořit podle vlastní fantazie z konstrukčních stavebnic Lego, Variant, Seva, Cheva, Konstruktér a některých dalších zajímavé tvary jako jeřáby, auta, kočáry nebo třeba domy. O tom, ţe se jim to povedlo, se mohla veřejnost a rodiče dětí přesvědčit na uspořádané výstavě. Součástí projektu bylo také vyhlášení výtvarné soutěţe pod názvem Naše město Písek. Nejhezčí výtvarné práce byly po zásluze odměněny. Zdokonalování motorické zručnosti při hrách s konstruktivními stavebnicemi se mnohým můţe hodit v budoucnosti moţná i při výběru povolání. Celý projekt se dětem velice líbil, naučily se tvořit z nových materiálů, rozvíjet vlastní fantazii, změřily si znalosti a síly ve sportovních a vědomostních soutěţích a vytvořily zajímavá díla ze stavebnic, prostě volný čas byl kreativně vyuţitý podle hesla Kdo si hraje, nezlobí. Za ŠD Vladimíra Votavová. 9

10 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- 3.MŠ- Radostný podzim ve 3.MŠ Říká se, ţe PODZIM je smutný a uplakaný. To však neplatí pro naši 3. MŠ, u nás je to naopak. PODZIM k nám vnesl radostnou atmosféru. Děti si uţily spoustu legrace při pouštění draků, tvoření barevných podzimníčků i legračních strašidýlek. Hrály si a tvořily z přírodnin, pomáhaly při sklizni ořechů. Poznaly zvyky i tradice tohoto období a pochutnaly si na opečených bramborách, buřtech i štrúdlu. 10

11 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- 6.MŠ- Podzim s Andělkou a Lojzíčkem v 6. MŠ Letošní rok jsme mezi sebe přivítali dva malé kamarády. Maňásci Lojzíček s Andělkou jsou sourozenci, se kterými zaţíváme spoustu legrace a nejedno dobrodruţství. Pomáhají nám vnímat svět kolem nás a zároveň nás společnými záţitky učí, co je v ţivotě důleţité a jak vzácná je síla přátelství. Pomoc lesním zvířátkům S Lojzíčkem, Andělkou a jejich veverčí kamarádkou Zuzkou jsme se nejprve vydali navštívit a poznat lesní zvířátka. V lese ale v tomto podzimním období zavládl velký zmatek. Protoţe zima uţ se pomalu blíţí, lesní obyvatelé mají nejvyšší čas pospíšit si s přípravou zimních zásob. Proto jsme nemeškali, zavolali pány myslivce a společně jsme všechno s úsměvem zvládli. Výlov rybníka Také výlov rybníka jsme si velmi uţili. Lojzíček s Andělkou se nejprve nezachovali moc pěkně, pohádali se spolu o rybku, kterou ulovili. Ale protoţe rybička byla zlatá, slíbila jim, ţe kdyţ ji pustí zpátky do vody, splní jim přání. A s tím, co by si měli nejvíce přát, si věděly rady naše šikovné dětičky. Tím vzácným přáním bylo, aby uţ se spolu nikdy nehádali. Čas jablíčkových vůní Jelikoţ víme, ţe bez práce nejsou koláče, jablíčka jsme nejprve očesali a následně si na nich s chutí pochutnali. A ţe byla sladká jako z marcipánu. 11

12 Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost I letošní školní rok pokračujeme v naší činnosti se zaměřením na ekologické aktivity. Hned v září jsme navázali na poznávání našich přírodních zajímavostí exkurzí do CHKO Třeboňsko. Výjezd byl opět odměnou a další motivací pro ţáky, kteří aktivně pracují v rámci Ekoparlamentu a vedou své třídy v ekologické činnosti. Letos je jejich největším úkolem zjištění ekologického stavu školy ekologická analýza v rámci programu Ekoškola. Rovněţ stále pečujeme a zvelebujeme zahradu v čase, který nám naše výuka dovolí. Během podzimu jsme připravili zahradu na zimní období vegetačního klidu. Poprvé bude také zazimovávat naše nově vybudované jezírko Doufejme, ţe i všechny vodní rostliny, které byly na březích jezírka vysázeny, přeţijí zimní období. V průběhu letošního roku máme v plánu vybudovat další prvky multifunkční školní zahrady, které si děti přály v rámci projektové dokumentace na zahradě mít. Letos bychom se chtěli zaměřit na proutěné iglú v centrální části zahrady a také vysázet některé další rostliny. Samozřejmě budeme v jarních měsících obnovovat záhon letniček a pečovat o ostatní zeleň. Uvidíme na jaře v rámci projektového dne i při běţné činnosti, jak se nám aktivity povedou. Vše také záleţí na finančních prostředcích, které škola pro tyto aktivity získá. Dík patří všem, kteří se na úpravách zahrady podíleli. Mgr. Marta Bakalová, koordinátorka projektu 12

13 Rozvoj pracovních a technických dovedností ţáků ZŠ T.G. Masaryka Písek Projekt CZ.1.07/1.1.10/ v rámci Globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Letošní pokračování rozvoje technických a praktických dovedností při projektovém dnu Dílny probíhalo ještě ve větší míře ve spolupráci se SOU a SOŠ Písek tak, aby ţáci poznali i vlastní prostředí učiliště a jeho zázemí pro praxi. Praktické činnosti byly opět poznamenané předvánočním obdobím, výrobou dárků a tedy připomenutím atmosféry Vánoc. Některé stanoviště vedli jiţ tradičně učitelé, jiné zase odborní lektoři z SOU a SOŠ Písek, popřípadě jiní odborníci. Vyrobili jste řadu krásných předmětů, naučili jste se mnoha novým činnostem a věřím, ţe je vyuţijete při vánočních přípravách s vašimi blízkými. V průběhu roku se budou zvláště ţáci vyšších ročníků seznamovat s různými moţnostmi technických a řemeslných povolání opět formou exkurzí do podniků a firem i v některých předmětech výuky tak, aby volba jejich budoucího povolání byla co nejlepší podle jejich přání a samozřejmě také nezbytných schopností. Mgr. Marta Bakalová manaţer projektu 13

14 EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO-EKO Ekoparlament - Ekoškola Ţáci naší školy podnikali na podzim roku 2014 spoustu aktivit. Během celého podzimu probíhali pravidelně kaţdý měsíc schůzky Ekoparlamentu, na kterých jsme probírali všechny aktuality a dění ve škole, ale také jsme si trochu hráli. Hned na konci září jsme se za odměnu za práci v Ekoparlamentu zúčastnili dvoudenního výletu na Třeboňsko. První den jsme se podívali na rašeliniště NPR Červené Blato a do PR Branské Doubí. Druhý den jsme se zaměřili v CHKO Třeboňsko na ekosystémy vytvořené lidmi. Pravidelně kaţdý měsíc probíhaly ve škole ekohlídky. V říjnu nás navštívily ekotýmy ze ZŠ J.K.Tyla a ze ZŠ Chyšky. Vyměnili jsme si s nimi zkušenosti a popovídali si o činnosti na školách. V týdnu listopadu probíhal ve škole barevný týden. Výherce čekala malá sladká odměna a výsledek je započítán do celkové soutěţe tříd. Celý listopad pracovaly třídy na ekologické analýze zjištění ekologického stavu školy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí a dopravy. Kaţdá třída seznámí se svými výsledky ostatní na plakátě v koridoru. Zpracování bylo hodnoceno a započteno třídě do soutěţe. Za Ekoparlament Štěpánka Ţáková, 8.A 14

15 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Co se nám povedlo - Za finanční účasti města Písek, FAČR ČR a společnosti AISIN máme od školního roku 2014/2015 nové venkovní sportoviště pro tělesnou výchovu i aktivity ŠD. - Současně jsme vyměnili okna ve velké tělocvičně a rekonstruovali rozvody teplé a studené vody na 2. stupni. - Úspěšně jsme zahájili nový školní rok. - V okresním finále ve florbalu chlapců 8. a 9. tříd vyhráli naši ţáci všechna utkání a to bez obdrţeného gólu. Postoupili do krajského finále. Školu reprezentovali: Pavel Řeřicha, Tomáš Schwamberger, Jan Matiášek, Robin Rákosník, Ondřej Hora, Patrik Srb, Petr Had, Vít Šimůnek, Ondřej Duchoň, Miroslav Rychlík, David Janoušek. - Chlapci z naší školy se zúčastnili soutěţe THINK BLUE. CUP. ve florbalu pro 1. stupeň ZŠ, v které obsadili pěkné 3. místo. Školu reprezentovali: Filip Turek, Jiří Balogh, Václav Kouba, Jakub Drůbek, Simon Čechota, Jan Brůţek, Václav Hrneček, Dominik Řehoř, Patrik Kovanda, Martin Souhrada, Alexandr Hořánek, Jakub Kozák, Pavel Sumerauer, Tomáš Louţenský a Pavel Holub. - Podpořili jsme celorepublikovou akci Větrníkový den zaměřenou na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou pořádanou neziskovou organizací Klub nemocných cystickou fibrózou. Akce byla součástí Evropského dne pro cystickou fibrózu. - Zapojili jsme se do projektu Krokus, který přibliţuje ţákům ve věku let na celém světě tematiku holocaustu a pomáhá zvyšovat povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. - Ve sbírce pro Fond Sidus bylo vybráno na 1. stupni 813 Kč, tyto peníze byly věnovány nemocným dětem. Co se nám nepovedlo - Někteří ţáci nadále dělají bez důvodu ve škole nepořádek, mluví sprostě a i jinak narušují klid školy. 15

16 Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky- Rubriky-Rubriky- Den válečných veteránů Dne jiţ po šesté navštívili ţáci naší školy pietní akci ke Dni válečných veteránů. Ţáci 9. B se spolu s ostatními účastníky shromáţdili uţ tradičně na Vojenském hřbitově na Číţovské cestě v Písku, kde uctili památku padlým v obou světových válkách. Symbolickou báseň Na polích flanderských přednesla Anna Říhová. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Naše přání všem čtenářům Myšmaše Milí čtenáři, Vánoce jsou zase přede dveřmi a my bychom především rádi poděkovali všem ţákům a vyučujícím, kteří svými příspěvky umoţnili vznik tohoto vánočního čísla. Zároveň přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce, plné splněných přání, hodně radosti a štěstí z chvil proţitých s Vašimi blízkými a do nového roku mnoho zdraví a štěstí! Za redakci: Pavel Kolář, Iva Sartoriová, Marie Pixová a Ludmila Mlsková Navštivte: 16

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy

jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy jarní číslo 2014/2015 Myšmaš aneb my, z Masarykovy školy 1 Prvňáčci na Cestě úhoře Ve středu 13. května jsme navštívili interaktivní hřiště ve Vodňanech s názvem Cesta úhoře. Zde jsme se prostřednictvím

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Stop novým automatům ve městě

Stop novým automatům ve městě Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 5 květen 2012 Aktuality Město Organizace Sport Mateřinky ve městě Jak bude vypadat park? Hospic sv. Štěpána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Charakteristika školy Organizační schéma Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva - byla předána ke schválení školské radě dne 15. 9. 2014. -

Více

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI

UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI UŽŠÍ VÝBĚR PROJEKTŮ VE TŘECH KATEGORIÍCH V CENĚ GRATIAS TIBI 2014 ZA OBČANSKOU AKTIVITU MLADÝCH LIDÍ OVLIVŇUJÍCÍ POZITIVNĚ ŽIVOT VE SPOLEČNOSTI WWW.GRATIASTIBI.CZ KATEGORIE I: ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Bezpečnější

Více

Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 )

Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 ) Č.5 ( kv ě te n/ č er ve n 2 0 15 ) Č a s o p i s D E V Í T K A O B S A H : Kam se dostali deváťáci 2 Pohádkový les 3 Zájezd do Polska 4 McDonald Cup 6 Palačinkování 7 Písně jsou jako ptáci 8 Na Úřadu

Více