Výroční zpráva 2013 / 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 / 2014"

Transkript

1 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, Moravská Třebová tel.: Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 1

2 Obsah 1. Základní charakteristika školy Charakteristika jednotlivých částí školy 1.2 Údaje o školské radě 1.3 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2. Přehled učebních plánů Základní škola speciální 2. 2 Základní škola praktická 2. 3 Praktická škola 3. Speciálně pedagogické centrum Údaje o zaměstnancích školy Zaměstnanci a osobní asistence 4. 2 Další vzdělávání 4. 3 Grantové úkoly a další programy 4. 4 Pedagogické praxe 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Mateřská škola speciální 5. 2 Základní škola speciální 5. 3 Základní škola praktická 5. 4 Zápis do 1.ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické 5. 5 Praktická škola 5. 6 Zápis do 1.ročníku Praktické školy 5. 7 Internát a školní družina 6. Údaje o výsledcích žáků Mateřská škola speciální 6. 2 Základní škola speciální Základní škola praktická 6. 4 Praktická škola 6. 5 Předměty speciální péče 6. 6 Internát a školní družina 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích kontrol provedené ČSI a kontrolách Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Celoškolní projekty 8. 2 Nejvýznamnější akce celoškolního charakteru zasahující do života města i kraje 8. 3 Prezentační akce 8. 4 Zájmové kroužky 8. 5 Další akce jednotlivých úseků školy 2

3 1. Základní charakteristika školy Název Adresa : Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová : Komenského 287, Moravská Třebová Výše uvedený subjekt se sestává z následujících částí : Mateřská škola speciální Základní škola speciální Základní škola praktická Praktická škola Speciálně pedagogické centrum Internát Školní družina Školní jídelna Tento subjekt byl zřízen jako příspěvková organizace. 1.1 Charakteristika jednotlivých částí školy 1.Mateřská škola speciální Poskytuje výchovu a vzdělání dětem s opožděným psychosociálním vývojem, dětem mentálně retardovaným, zrakově postiženým, dětem s vadami řeči a dětem s kombinací těchto vad. 2. Základní škola speciální Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Má deset ročníků. 3. Základní škola praktická Je určena pro žáky s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat v základní škole. Poskytuje žákům výchovu a vzdělání způsobem přiměřeným jejich postižení. Přednostně jsou do ní umisťovány děti se smyslovým či tělesným handicapem. Má devět ročníků. 4. Praktická škola Je zřízena s dvouletou přípravou. Praktická škola s dvouletou přípravou vzdělává a vychovává absolventy ZŠP nebo ty, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku ZŠP a absolventy ZŠS zejména v oblastech vaření, šití a odívání, péče o dítě, péče o domácnost, pěstitelství. Připravuje je k výkonu jednoduchých činností a k bazálnímu zvládnutí těchto oborů. Je ukončena závěrečnou zkouškou a vysvědčením. 5. Speciálně pedagogické centrum Nabízí své služby dětem od tří let po dobu školní docházky (maximálně do ukončení VOŠ), jejich rodinám a školám. Teritoriální působnost centra zahrnuje Pardubický kraj v zabezpečení potřeb zrakově postižených klientů a region Moravskotřebovska a Jevíčska v oblasti logopedické péče a handicapovaných dětí obecně. Logopedická péče je dětem s vadou řeči poskytována individuálně v rámci logopedické ambulance v termínech daných Organizačním řádem SPC. K začalo jako organizační součást SPC pracovat středisko pro koordinaci logopedické péče v rámci Pardubického kraje. 6. Internát Poskytuje ubytování dětem, které z důvodu velké vzdálenosti či z důvodů sociálních nemohou být ubytováni v místě svého trvalého bydliště. Zaměřuje se na zvládání běžných návyků 7. Školní družina Zabezpečuje odpolední výchovnou péči o docházející děti. Je určena především žákům 1.stupně, s přihlédnutím k mentálním schopnostem ji mohou navštěvovat i starší děti. 8. Školní jídelna Poskytuje celodenní stravu internátním dětem a obědy dětem docházejícím. 3

4 1.2 Údaje o školské radě Výroční zpráva 2012/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová Členky Školské rady Martina Čížková (rodiče a žáci), Tereza Tempírová (pedagogičtí pracovníci) a Věra Nápravníková (zřizovatel) se v průběhu školního roku 2013/2014 sešly celkem 4x a to: 6. 9., 26.9, a V rámci těchto setkání Školská rada projednávala a následně schvalovala: Výroční zprávu 2012/13, nový ŠVP pro MŠ speciální, změny a úpravy v ŠVP (4. verze úvodní společné části a 2. verze pro družinu, ubytovací zařízení a ZŠ speciální). V průběhu těchto jednání byly členky Školské rady také postupně seznamovány se stavebními úpravami v interiéru i exteriérech školy a s nezbytnými personálními změnami. 1.3 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole působí ZO ČMOS PŠ, která sdružuje 5 pracovníků školy. S odborovou organizací je pravidelně uzavírána kolektivní smlouva. Předsedkyně ZO ČMOS PŠ má možnost se zúčastňovat porad vedení školy. Je přítomna jednání, která se týkají pracovně právních vztahů. Každoročně se účastní školení k pracovně právním vztahům a školské legislativy. 4

5 2. Přehled učebních plánů 2.1.Základní škola speciální Výroční zpráva 2012/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová a) ŠVP ZŠS č.j.203/ Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu pro základní školu speciální - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální (dále jen ŠVP ZŠS), vytvořeného na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a pod názvem ŠVP ZŠS č.j.203/2008. Učební plán pro 1. stupeň ZŠS Vyučovací předmět Ročník Celkem předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Věcné učení Estetická výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Terapie Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních hodin Učební plán pro 2. stupeň ZŠS Vyučovací předmět Ročník Celkem předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Estetická výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní vyučování Terapie Celková povinná časová dotace Z toho disponibilních hodin Poznámka: +1 jde o počet hodin, o které je předmět posílen z disponibilní časové dotace. Zdůvodnění těchto hodin je uvedeno v ŠVP ZŠS v poznámkách k učebnímu plánu. 5

6 b) ŠVP ZŠS č.j.203/ vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu pro základní školu speciální - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální (dále jen ŠVP ZŠS), vytvořeného na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, vydaného ředitelkou školy podle 5 odst.3 školského zákona dne pod názvem ŠVP ZŠS č.j.203/2008. Učební plán pro rehabilitační program základní školy speciální Vyučovací Ročník Celkem předmět předmět Rozumová výchova Řečová výchova Smyslová výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pohybová výchova Rehabilitační tělesná výchova Pracovní výchova Terapie Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních Poznámka: poznámky k učebnímu plánu jsou uvedeny v ŠVP ZŠS Žáci s logopedickou vadou byli zahrnuti do individuální logopedické péče, která byla poskytována v rozsahu 3 hodiny týdně. Zdravotní TV byla poskytována dětem s indikací v rozsahu 3 hodiny týdně. Individuální tyflopedická péče nebyla poskytována. U žáků pracujících podle rehabilitačního programu byla uplatňována speciálně pedagogická diagnostika, jako podklad pro vytvoření co nejoptimálnějšího individuálního vzdělávání. 2.2 Základní škola praktická ŠVP ZV (ZŠ praktická; č.j. 114/2007) Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vydaného ředitelkou školy podle 5 odst.3 školského zákona dne pod názvem a číslem jednacím ŠVP ZV (ZŠ praktická; č.j. 114/2007). Vzdělávací obor ŠVP - Učební plán pro 1. stupeň Ročník 6

7 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vyučovací předmět Celkem předmět Z toho DČD Český jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce ŠVP - Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací Ročník předmět Celkem předmě t Z toho DČD Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rýsování Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Občanská výchova Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních Poznámka: +1 jde o počet hodin, o které je předmět posílen z disponibilní časové dotace. Zdůvodnění těchto hodin je uvedeno v ŠVP ZV pro ZŠ praktickou v poznámkách k učebnímu plánu. 7

8 Žáci s logopedickou vadou byli zahrnuti do individuální logopedické péče, která byla poskytována v rozsahu 3 hodiny týdně. Zdravotní TV byla poskytována dětem s indikací v rozsahu 3 hod.týdně. Individuální tyflopedická péče byla poskytována v rozsahu 1 hod. týdně Praktická škola a) Učební plán praktické školy dvouleté - pro žáky přijaté nejpozději ve školním roce 2011/2012 Tento učební plán byl schválen MŠMT ČR dne 9. prosince 2004, č.j / s platností od 1. září ročník 2.ročník Povinné předměty Český jazyk a literatura 2 2 Občanská výchova 1 1 Matematika 2 2 Výtvarná výchova 2 2 Hudební výchova 1 1 Tělesná výchova 2 2 Odborně praktické předměty Rodinná výchova 4 4 Ruční práce 5 5 Příprava pokrmů 5 5 Volitelné předměty Pěstitelství 2 2 Český jazyk 1 1 Matematika 1 1 Celkem Hodinová dotace předmětu Praktická cvičení( 3 hod.) byla po schválení ŘŠ rozdělena takto: Ruční práce 1 hod. Příprava pokrmů 1 hod. Pěstitelství 1 hod Hodinová dotace předmětu Výběrové předměty( 3 hod.) byla po schválení řš rozdělena takto: Matematika 1 hod. Český jazyk 1 hod. Pěstitelství 1 hod b) ŠVP SV (PrŠ; č.j. 54/2012) - pro žáky přijaté od školního roku 2013/2014 Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu praktické školy dvouleté. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro střední vzdělávání (dále jen ŠVP SV) vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu praktické školy dvouleté, vydaného ředitelkou školy podle 5 odst.3 školského zákona dne pod názvem a číslem jednacím ŠVP SV (PrŠ; č.j. 54/2012). Učební plán Praktické školy dvouleté Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh Vyučovací předmět Ročník Celkem předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Český jazyk a literatura literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika Matematika aplikace Informační a Informační a Informatika komunikační technologie komunikační technologie Člověk a Základy Občanská výchova společnost společenských věd Umění a kultura Umění a kultura Hudební výchova Z toho DČD Výtvarná výchova

9 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Odborné zaměření Rodinná výchova 3 3 Výživa a příprava Příprava pokrmů pokrmů Odborné obory Ruční práce podle profilace školy Pěstitelství Člověk a příroda Základy přírodních věd Základy přírodních věd Relaxační techniky Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilní časová dotace Poznámka: +1 jde o počet hodin, o které je předmět posílen z disponibilní časové dotace. Zdůvodnění těchto hodin je uvedeno v ŠVP SV pro praktickou školu dvouletpu v poznámkách k učebnímu plánu. Vysvětlivky: DČD - disponibilní časová dotace Žáci s logopedickou vadou byli zahrnuti do individuální logopedické péče, která byla poskytována v rozsahu 2 hodin týdně. Zdravotní TV byla poskytována dětem s indikací v rozsahu 3 hod.týdně. Individuální tyflopedická péče nebyla poskytována. Škola využívá ke zpracovávání údajů program Online. 9

10 3. Speciálně pedagogické centrum pro ZP v Moravské Třebové V SPC pracují dva speciální pedagogové, krajská koordinátorka logopedie v Pardubickém kraji,speciální pedagog logoped na půl úvazku a na půl úvazku psycholog.její činnost probíhá převážně na detašovaném pracovišti ve Svitavách nebo v terénu. Poskytuje konzultace oblastním koordinátorkám a provádí depistáže v MŠ. Vzhledem k její činnosti výrazně vzrostl objem činností spojených s logopedií a s koordinací logopedických služeb v Pardubickém kraji. Při této činnosti spolupracuje s ostatními krajskými koordinátory, zúčastňuje se odborných seminářů a porad organizovaných MŠMT. V současné době je zcela zřejmé, že Pardubický kraj situaci v oblasti dětí s NKS zcela nezvládá. Došlo přesně k tomu, na co krejská koordinátorka upozorňovala již loňském i předloňském roce. Systém vytvořený v roce 2010 a 2011 celokrajově v podstatě nefunguje. Poněkud lepší stav je na Svitavsku, Moravskotřebovsku a Ústeckoorlicku. Zcela nevyhovující pak na Pardubicku, Chrudimsku a Přeloučsku. Proto v červnu 2014 proběhlo jednání mezi zástupci SPC a zástupkyní KÚ. Výstupem tohoto jednání by měl být jasně zpracovaný materiál, který ukáže jak na současný stav logopedické péče v Pk, tak hlavně doporučí aktuální kroky k jeho zlepšení. Je však zřejmé, že bez změny celého poradenského systému žádné dílčí kroky situaci nevyřeší, pouze prodlouží současný neuspokojivý stav. Vedoucí SPC i nadále spolupracuje s Krajským úřadem v Pardubicích konkrétně s oddělením organizační a vzdělávání odboru školství a kultury. Během školního roku probíhala pravidelná tyflopedická péče a reedukace integrovaných žáků a žáků školy. Probíhala také supervize, z SPC ve Skutči, která provádí výuku POSP u dvou žáků ZŠ speciální ve Skutči.. Pracovníci školy se podíleli na materiálech pro ASPC a Pardubický kraj. Souhrnný přehled o klientech a činnosti SPC od 1.září 2013 do 30. června 2014 Celkem JO MR SP ZP VŘ TP PAS Komb. Ostatní Z běžných škol mateřská škola Z běžných škol Základní školy Z běžných škol Střední školy Z běžných škol Konzervatoře Z běžných škol Vyšší odborné Ze speciálních škol Mateřské školy Ze speciálních škol Základní školy Ze speciálních škol Střední školy Ze speciálních škol Konzervatoře Ze speciálních škol Vyšší odborné Rodiny, školsky nezařazení z toho včasná intervence (do 3 let) z toho v předškolním věku z toho vzdělávaní podle $ 42 šk.zák z toho dospělí klienti z toho jiné Celkem JO jednorázově ošetření VŘ vady řeči MP- mentálně postižení Komb. - kombinované postižení SP- sluchově postižení Ostatní -klienti, kteří si vybrali SPC jako poradenské pracoviště ZP- zrakově postižení Z toho Počet celkem Ambulantně V terénu 1

11 Individální činnost s klienty Komplexní vyšetření Jiná individuální péče Psychologická vyšetření Psychologická intervence a Speciálně pedagogická vyšetření Speciálně pedagogická intervence a Sociálně právní poradenství Konzultace k IVP Jiné individuální činnosti 0307 a Individuální činnosti se zákonnými zástupci 0310 a Skupinové činnosti se zákonnými zástupci 0310 b Skupinové činnosti s klienty Depistáže Služby pedagogům Publikační a osvětová činnost, metodické materiály Propagační, dotazníkové a informační akce Projekty pro školy Stáže studentů Pobytové akce Počet osobodní pracovníků centra Odborné podklady pro vzdělávací opatření Doporučení k integraci Individuální vzdělávací plány Seznam psychologických vyšetření v SPC Mor.Třebová ve šk. r. 2013/2014 CELKOVÝ POČET PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ ZREALIZOVÁNÝCH V SPC : 61 Klienti SPC v dlouhodobé péči: 28 Klienti SPC jednorázové ambulantní služby: 33, z toho 17 žáků SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová (seznam vyšetřených klientů SPC je uložen v PC programu PPP profesionál) Počet konzultací: Učitelé a vedení školy: 165 Rodiče : 64 Žáci : 84 (včetně krizových intervencí) Ostatní : 28 (soc. odbor, pedopsychiatr, další odborná prac.) SPC: 117 (zákonní zástupci a učitelé klientů) Návštěvy v rodinách žáků: 0, veškerá jednání s rodiči a žáky probíhala na půdě školy. Záznamy s případových konferencí jsou součástí dokumentace metodičky prevence a zapsány ve výkazech výchovné poradkyně. 4. Údaje o zaměstnancích školy 1

12 4.1. Zaměstnanci a osobní asistence Tyto údaje jsou platné ke dni Výroční zpráva 2012/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová Zaměstnanci fyzický stav úvazky Pracovníků celkem: z toho mužů: na MD a RD dlouhodobě nemocní nepl.volno na dobu neurčitou Pedagogičtí pracovníci celkem z toho učitelé z toho vychovatelé z toho pracovníci SPC z toho ped.as. Nepedagogičtí prac. celkem THP dělnická povolání , ,52 24,41 2,59 3 7,48 1,48 6 Poznámka : Počet pracovníků celkem nekoresponduje se součtem v jednotlivých oddílech, neboť někteří pracovníci mají částečné úvazky v různých pracovních zařazeních. Osobní asistence Osobní asistence byla zajištěna z prostředků ÚP/2/. Dvě osobní asistentky pracovaly v ZŠ speciální. Pedagogická asistence Pedagogická asistence byla zajištěna z prostředků MŠMT přímé náklady. Pedagogické asistentky byly zařazeny v jedné třídě ZŠ speciální (1), v jedné třídě ZŠ praktické (1) a na internátě (3). Pedagogické asistentky vykonávaly přesně stanovené postupy zaměřené na speciálně vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby žáků, které měly v péči Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků Pracovníkům školy bylo umožněno vzdělávání různými způsoby. Studium - Zaměstnanci zvyšují či rozšiřují svou kvalifikaci formou několika semestrového studia. Konference Pedagogičtí pracovníci se účastnili celkem čtyř konferencí, jedna byla přímo organizována školou. Jednorázová vzdělávací akce pro všechny ped. pracovníky v letošním roce se uskutečnily supervize pro pedagogické pracovníky a práce s operačním systémem Windows 8. Školení a semináře - pořádané zejména PC Pardubice, CCVJ Pardubice, NIDV, IPPP Praha a SŠ Svitavy. Celkem se různého typu vzdělávání účastnilo 16 zaměstnanců, kteří absolvovali celkem 39 vzdělávacích akcí. Návštěvy a konzultace v jiných školách v letošním roce se neuskutečnily. Návštěvy a konzultace pedagogů z jiných škol byla uskutečněna celkem 1 návštěva tří pedagogů ze ZŠ Moravská Třebová (ČS. armády 179) a dále 1 návštěva ze ZŠ Třebářov. Celkem 18 studentů středních, vyšších odborných či vysokých škol vykonalo v našem zařízení řízenou praxi Grantové úkoly a další programy Název Vyhlašovatel Zpracovatel Požadovaná Částka Přiznaná částka Kompenzační učební pomůcky MŠMT Moravcová Recit.soutěž a Kukátko Pardubický kraj Moravcová Voda je náš kamarád Pardubický kraj Laštůvková Školní akademie a soutěže Město MT Moravcová Karneval na ledě Město MT Weissová Příběhy v lidových písních Město MT Miková Ozdravný pobyt Město MT Ottová

13 Třebovské zpívání Město MT Chadimová Sportovní den spojený s jízdou Město MT Weissarová na koních Údržba lokalit v MT Zdravé město MT Kopunczová Voda je náš kamarád Zdravé město MT Laštůvková Realizované vzdělávací granty ESF Název číslo Doba trvání Forma účasti Finanční podpora Názorně CZ.1.07/1.5.00/ Příjemce dotace Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pedagogické praxe, rekvalifikace Během školního roku 2013/2014 probíhala praxe studentů na různých úsecích školy. Jednalo se celkem o 18 praktikantů a 4 rekvalifikace Vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Podle požadavků vysílající školy plnili odbornou průběžnou, souvislou nebo blokovou praxi v oblastech sociálně výchovná činnost, speciální pedagogika, předškolní a mimoškolní pedagogika. 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 5.1. Mateřská škola speciální V MŠSp pracují 3 učitelky, z toho 1 na částečný úvazek. Logopedickou péči zajišťuje v rozsahu 5 hodiny týdně promovaný logoped. Každé dítě v průběhu roku pracuje podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu. Zapsáno k bylo 13 dětí, v průběhu školního roku nastoupily 2 děti a 1 dítě ukončilo docházku do MŠ. K bylo zapsáno 14 dětí. Do první třídy ZŠ Kostelní náměstí Moravská Třebová odchází 0 žáků. Do první třídy ZŠ Křižovatka Moravská Třebová odchází 2 žáci Do první třídy ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová odchází 2 žáci Povinná školní docházka byla na základě pedagogicko psychologického vyšetření odložena 0 dětem Ke konci školního roku ukončují docházku do naší MŠ Základní škola speciální Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v základní škole speciální ve třech třídách. V I.tř. byli žáci vyučováni dle ŠVP ZŠS - Rehabilitačního programu. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracoval 1 žák, který byl vzděláván individuálně v domácím prostředí. K bylo zapsáno celkem 20 žáků, v průběhu roku se situace nezměnila. K ukončili povinnou školní docházku celkem 3 žáci, 2 žáci absolvováním 10. ročníku, 1 žák absolvováním 9. ročníku Základní škola praktická Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka všech ročníků základní školy praktické. Vzdělávání ve všech ročnících probíhá podle ŠVP ZV (ZŠ praktická, č.j. 114/2007). Celkem 9 žáků bylo vzděláváno podle IVP RVP ZŠ. 1

14 K bylo zapsáno do ZŠ praktické celkem v devíti postupných ročnících ( celkem 5 tříd) 41 žáků. V průběhu školního roku nastoupilo 5 žáků a odešli celkem 4 žáci. K bylo zapsáno 42 žáků ZŠ praktické. V základní škole praktické k ukončilo povinnou školní docházku absolvováním 9. ročníku celkem 7 žáků. V 8. ročníku ukončila školní docházku 1 žákyně Zápis do 1.ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické Na základě zápisu do Základní školy, zrealizovaného dne , vyšetření školní zralosti a připravenosti (způsobilosti) pro školu a na základě výsledků psychologického vyšetření byly do I. postupného ročníku zapsány tyto děti: Vzdělávací program ŠVP ZŠS: 1 žák OŠD nebyl v rámci zápisu realizován Praktická škola Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka i praktická cvičení ve třech třídách. Rozložený ročník mělo 18 žáků (práce dle IVP), K bylo zapsáno celkem 19 žáků. Závěrečné zkoušky úspěšně absolvovali 3 žáci 2.ročníku, všichni z oblasti přípravy pokrmů, a ukončili tak studium praktické školy. Ke dni bylo zapsáno 16 žáků Přijímací řízení do 1.ročníku PrŠ Na základě přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté vyhlášeného bylo v prvním kole přijato 7 žáků Na základě oznámení rodičů 1 žákyně nenastoupí z důvodu nástupu na jinou školu Internát a školní družina Internát: Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin podle mentality a zájmů. Všichni byli žáky SZŠ, ZŠ praktické a PrŠ Mor.Třebová. Zapsáno k bylo 19 (z toho 8 dívek), K bylo zapsáno 18 žáků (z toho 8 dívek). Školní družina: Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin. Zapsáno k bylo 23 žáků (z toho 6 dívek), V průběhu školního roku nastoupil 2 žáci a 2 žáci se odhlásili.k bylo zapsáno 23 žáků (z toho 7 dívek). 6. Údaje o výsledcích žáků 6.1. Mateřská škola speciální V MŠSp pracovaly ve školním roce 2013/14 tři učitelky. Logopedickou péči zajišťovala v rozsahu 5 hodin týdně promovaná logopedka. Každé dítě v průběhu roku pracovalo podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který byl připravován ve spolupráci se školní psycholožkou a logopedkou. Individuální plány každého dítěte byly průběžně konzultovány se školní psycholožkou 1x za půl roku a byly předkládány ke kontrole ředitelce školy a 1

15 konzultovány s rodiči jednotlivých žáků. Písemné hodnocení na závěr školního roku je součástí dokumentace dítěte.individuální programy byly plněny dle celkových schopností a možností dětí a byly splněny nebo částečně splněny. Konkrétní výsledky plnění jsou uvedeny v IVP každého dítěte, které je součástí dokumentace MŠ Základní škola speciální Ve školním roce (k ) pracovalo podle ŠVP ZŠS - Rehabilitačního programu 5 žáků, Ostatní žáci pracovali podle ŠVP ZŠS. Všichni žáci byli na vysvědčení hodnoceni slovně. Individuální vzdělávací plán (dále IVP) plnil 1 žák. IVP byl připravován na základě spec. pedagog. vyšetření školní psycholožky ve spolupráci s třídní učitelkou, Individuální plán byl vyhodnocován 1x za půl roku a byl předkládán ke kontrole ředitelce školy. Hodnocení na vysvědčení vycházelo z míry plnění IVP. Individuální program byl plněn dle mentálních možností žáka, byl částečně splněn s pomocí učitelky. Konkrétní výsledky plnění IVP jsou součástí pedagogické dokumentace. V 1. pololetí byla udělena 1 pochvala ředitelky školy za příkladnou práci ve vyučování. Pochvala třídního učitele byla udělena 16 žákům. Důtka třídního učitele či ředitelky školy nebyla udělena. Ve 2. pololetí byla udělena pochvala ředitelky školy 2 žákům za reprezentaci školy a zlepšení sebeobsluhy a za snahu ve vyučování, ochotu a pracovitost. Pochvala třídního učitele byla udělena 16 žákům. Důtka třídního učitele či ředitelky školy nebyla udělena. Hodnocení ZŠS 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Třída I. II. III. Ročník Počet žáků k Práce dle IVP (počet dětí) Vyznamenání H o d n o c e n í Prospěl Neprospěl Neklasifikován Slovní hodnocení Práce dle Rehabilitačního vzděl. programu Počet žáků k Práce dle IVP (počet dětí) Vyznamenání H o d n o c e n í Prospěl Neprospěl Neklasifikován Slovní hodnocení Práce dle Rehabilitačního vzděl. programu CELKEM: Chování a absence ZŠS 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Třída Ročník Pochvaly TU C h o v á n í A b s e n c e C h o v á n í A b s e n c e Pochvaly ŘŠ Důtky TU Důtky ŘŠ Snížená známka Omluveno Neomluveno Celkem Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtky TU Důtky ŘŠ Snížená známka Omluveno Neomluveno Celkem I

16 II. III CELKEM: Základní škola praktická Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV (ZŠ praktická; č.j. 114/2007). Výuka podle IVP se v letošním roce na ZŠ praktické uskutečnila u žáků, kteří byli vyučování podle ŠVP pro ZŠ, jednalo se o 9 žáků. V 1.pololetí nebyla udělena pochvala ředitelky školy. Pochvala třídního učitele byla udělena 9 žákům. Důtka třídního učitele byla udělena 7 žákům. Důtka ředitelky školy nebyla udělena. Ve 2. pololetí byly uděleny pochvaly ředitelky školy za reprezentaci školy a vzorné chování. Pochvaly třídního učitele byly uděleny 16 žákům.. Ve 2. pololetí byla udělena důtka ředitele školy se sníženým 2. stupněm z chování 2 žákům za nevhodné chování ke spolužačce, 2 žákům za hrubé chování ke spolužákům a neustálé porušování školního řádu. Důtka třídního učitele byla udělena 3 žákům. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více