Výroční zpráva 2013 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013 / 2014"

Transkript

1 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, Moravská Třebová tel.: Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou dne: 1

2 Obsah 1. Základní charakteristika školy Charakteristika jednotlivých částí školy 1.2 Údaje o školské radě 1.3 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2. Přehled učebních plánů Základní škola speciální 2. 2 Základní škola praktická 2. 3 Praktická škola 3. Speciálně pedagogické centrum Údaje o zaměstnancích školy Zaměstnanci a osobní asistence 4. 2 Další vzdělávání 4. 3 Grantové úkoly a další programy 4. 4 Pedagogické praxe 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Mateřská škola speciální 5. 2 Základní škola speciální 5. 3 Základní škola praktická 5. 4 Zápis do 1.ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické 5. 5 Praktická škola 5. 6 Zápis do 1.ročníku Praktické školy 5. 7 Internát a školní družina 6. Údaje o výsledcích žáků Mateřská škola speciální 6. 2 Základní škola speciální Základní škola praktická 6. 4 Praktická škola 6. 5 Předměty speciální péče 6. 6 Internát a školní družina 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích kontrol provedené ČSI a kontrolách Údaje o školních a mimoškolních aktivitách Celoškolní projekty 8. 2 Nejvýznamnější akce celoškolního charakteru zasahující do života města i kraje 8. 3 Prezentační akce 8. 4 Zájmové kroužky 8. 5 Další akce jednotlivých úseků školy 2

3 1. Základní charakteristika školy Název Adresa : Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová : Komenského 287, Moravská Třebová Výše uvedený subjekt se sestává z následujících částí : Mateřská škola speciální Základní škola speciální Základní škola praktická Praktická škola Speciálně pedagogické centrum Internát Školní družina Školní jídelna Tento subjekt byl zřízen jako příspěvková organizace. 1.1 Charakteristika jednotlivých částí školy 1.Mateřská škola speciální Poskytuje výchovu a vzdělání dětem s opožděným psychosociálním vývojem, dětem mentálně retardovaným, zrakově postiženým, dětem s vadami řeči a dětem s kombinací těchto vad. 2. Základní škola speciální Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Má deset ročníků. 3. Základní škola praktická Je určena pro žáky s takovými rozumovými nedostatky, pro které se nemohou vzdělávat v základní škole. Poskytuje žákům výchovu a vzdělání způsobem přiměřeným jejich postižení. Přednostně jsou do ní umisťovány děti se smyslovým či tělesným handicapem. Má devět ročníků. 4. Praktická škola Je zřízena s dvouletou přípravou. Praktická škola s dvouletou přípravou vzdělává a vychovává absolventy ZŠP nebo ty, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku ZŠP a absolventy ZŠS zejména v oblastech vaření, šití a odívání, péče o dítě, péče o domácnost, pěstitelství. Připravuje je k výkonu jednoduchých činností a k bazálnímu zvládnutí těchto oborů. Je ukončena závěrečnou zkouškou a vysvědčením. 5. Speciálně pedagogické centrum Nabízí své služby dětem od tří let po dobu školní docházky (maximálně do ukončení VOŠ), jejich rodinám a školám. Teritoriální působnost centra zahrnuje Pardubický kraj v zabezpečení potřeb zrakově postižených klientů a region Moravskotřebovska a Jevíčska v oblasti logopedické péče a handicapovaných dětí obecně. Logopedická péče je dětem s vadou řeči poskytována individuálně v rámci logopedické ambulance v termínech daných Organizačním řádem SPC. K začalo jako organizační součást SPC pracovat středisko pro koordinaci logopedické péče v rámci Pardubického kraje. 6. Internát Poskytuje ubytování dětem, které z důvodu velké vzdálenosti či z důvodů sociálních nemohou být ubytováni v místě svého trvalého bydliště. Zaměřuje se na zvládání běžných návyků 7. Školní družina Zabezpečuje odpolední výchovnou péči o docházející děti. Je určena především žákům 1.stupně, s přihlédnutím k mentálním schopnostem ji mohou navštěvovat i starší děti. 8. Školní jídelna Poskytuje celodenní stravu internátním dětem a obědy dětem docházejícím. 3

4 1.2 Údaje o školské radě Výroční zpráva 2012/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová Členky Školské rady Martina Čížková (rodiče a žáci), Tereza Tempírová (pedagogičtí pracovníci) a Věra Nápravníková (zřizovatel) se v průběhu školního roku 2013/2014 sešly celkem 4x a to: 6. 9., 26.9, a V rámci těchto setkání Školská rada projednávala a následně schvalovala: Výroční zprávu 2012/13, nový ŠVP pro MŠ speciální, změny a úpravy v ŠVP (4. verze úvodní společné části a 2. verze pro družinu, ubytovací zařízení a ZŠ speciální). V průběhu těchto jednání byly členky Školské rady také postupně seznamovány se stavebními úpravami v interiéru i exteriérech školy a s nezbytnými personálními změnami. 1.3 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Ve škole působí ZO ČMOS PŠ, která sdružuje 5 pracovníků školy. S odborovou organizací je pravidelně uzavírána kolektivní smlouva. Předsedkyně ZO ČMOS PŠ má možnost se zúčastňovat porad vedení školy. Je přítomna jednání, která se týkají pracovně právních vztahů. Každoročně se účastní školení k pracovně právním vztahům a školské legislativy. 4

5 2. Přehled učebních plánů 2.1.Základní škola speciální Výroční zpráva 2012/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová a) ŠVP ZŠS č.j.203/ Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu pro základní školu speciální - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální (dále jen ŠVP ZŠS), vytvořeného na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální. Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a pod názvem ŠVP ZŠS č.j.203/2008. Učební plán pro 1. stupeň ZŠS Vyučovací předmět Ročník Celkem předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Věcné učení Estetická výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Terapie Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních hodin Učební plán pro 2. stupeň ZŠS Vyučovací předmět Ročník Celkem předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Estetická výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní vyučování Terapie Celková povinná časová dotace Z toho disponibilních hodin Poznámka: +1 jde o počet hodin, o které je předmět posílen z disponibilní časové dotace. Zdůvodnění těchto hodin je uvedeno v ŠVP ZŠS v poznámkách k učebnímu plánu. 5

6 b) ŠVP ZŠS č.j.203/ vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu pro základní školu speciální - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální (dále jen ŠVP ZŠS), vytvořeného na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální - Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, vydaného ředitelkou školy podle 5 odst.3 školského zákona dne pod názvem ŠVP ZŠS č.j.203/2008. Učební plán pro rehabilitační program základní školy speciální Vyučovací Ročník Celkem předmět předmět Rozumová výchova Řečová výchova Smyslová výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pohybová výchova Rehabilitační tělesná výchova Pracovní výchova Terapie Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních Poznámka: poznámky k učebnímu plánu jsou uvedeny v ŠVP ZŠS Žáci s logopedickou vadou byli zahrnuti do individuální logopedické péče, která byla poskytována v rozsahu 3 hodiny týdně. Zdravotní TV byla poskytována dětem s indikací v rozsahu 3 hodiny týdně. Individuální tyflopedická péče nebyla poskytována. U žáků pracujících podle rehabilitačního programu byla uplatňována speciálně pedagogická diagnostika, jako podklad pro vytvoření co nejoptimálnějšího individuálního vzdělávání. 2.2 Základní škola praktická ŠVP ZV (ZŠ praktická; č.j. 114/2007) Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP ZV) vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, vydaného ředitelkou školy podle 5 odst.3 školského zákona dne pod názvem a číslem jednacím ŠVP ZV (ZŠ praktická; č.j. 114/2007). Vzdělávací obor ŠVP - Učební plán pro 1. stupeň Ročník 6

7 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vyučovací předmět Celkem předmět Z toho DČD Český jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Informatika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce ŠVP - Učební plán pro 2. stupeň Vyučovací Ročník předmět Celkem předmě t Z toho DČD Český jazyk Anglický jazyk Matematika Rýsování Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Občanská výchova Pracovní vyučování Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilních Poznámka: +1 jde o počet hodin, o které je předmět posílen z disponibilní časové dotace. Zdůvodnění těchto hodin je uvedeno v ŠVP ZV pro ZŠ praktickou v poznámkách k učebnímu plánu. 7

8 Žáci s logopedickou vadou byli zahrnuti do individuální logopedické péče, která byla poskytována v rozsahu 3 hodiny týdně. Zdravotní TV byla poskytována dětem s indikací v rozsahu 3 hod.týdně. Individuální tyflopedická péče byla poskytována v rozsahu 1 hod. týdně Praktická škola a) Učební plán praktické školy dvouleté - pro žáky přijaté nejpozději ve školním roce 2011/2012 Tento učební plán byl schválen MŠMT ČR dne 9. prosince 2004, č.j / s platností od 1. září ročník 2.ročník Povinné předměty Český jazyk a literatura 2 2 Občanská výchova 1 1 Matematika 2 2 Výtvarná výchova 2 2 Hudební výchova 1 1 Tělesná výchova 2 2 Odborně praktické předměty Rodinná výchova 4 4 Ruční práce 5 5 Příprava pokrmů 5 5 Volitelné předměty Pěstitelství 2 2 Český jazyk 1 1 Matematika 1 1 Celkem Hodinová dotace předmětu Praktická cvičení( 3 hod.) byla po schválení ŘŠ rozdělena takto: Ruční práce 1 hod. Příprava pokrmů 1 hod. Pěstitelství 1 hod Hodinová dotace předmětu Výběrové předměty( 3 hod.) byla po schválení řš rozdělena takto: Matematika 1 hod. Český jazyk 1 hod. Pěstitelství 1 hod b) ŠVP SV (PrŠ; č.j. 54/2012) - pro žáky přijaté od školního roku 2013/2014 Tento učební plán byl vytvořen na základě rámcového učebního plánu praktické školy dvouleté. Je součástí Školního vzdělávacího programu pro střední vzdělávání (dále jen ŠVP SV) vytvořeného na základě Rámcově vzdělávacího programu praktické školy dvouleté, vydaného ředitelkou školy podle 5 odst.3 školského zákona dne pod názvem a číslem jednacím ŠVP SV (PrŠ; č.j. 54/2012). Učební plán Praktické školy dvouleté Vzdělávací oblast Vzdělávací okruh Vyučovací předmět Ročník Celkem předmět Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Český jazyk a literatura literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika Matematika aplikace Informační a Informační a Informatika komunikační technologie komunikační technologie Člověk a Základy Občanská výchova společnost společenských věd Umění a kultura Umění a kultura Hudební výchova Z toho DČD Výtvarná výchova

9 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Rodinná výchova Odborné zaměření Rodinná výchova 3 3 Výživa a příprava Příprava pokrmů pokrmů Odborné obory Ruční práce podle profilace školy Pěstitelství Člověk a příroda Základy přírodních věd Základy přírodních věd Relaxační techniky Celková povinná časová dotace v ročníku Z toho disponibilní časová dotace Poznámka: +1 jde o počet hodin, o které je předmět posílen z disponibilní časové dotace. Zdůvodnění těchto hodin je uvedeno v ŠVP SV pro praktickou školu dvouletpu v poznámkách k učebnímu plánu. Vysvětlivky: DČD - disponibilní časová dotace Žáci s logopedickou vadou byli zahrnuti do individuální logopedické péče, která byla poskytována v rozsahu 2 hodin týdně. Zdravotní TV byla poskytována dětem s indikací v rozsahu 3 hod.týdně. Individuální tyflopedická péče nebyla poskytována. Škola využívá ke zpracovávání údajů program Online. 9

10 3. Speciálně pedagogické centrum pro ZP v Moravské Třebové V SPC pracují dva speciální pedagogové, krajská koordinátorka logopedie v Pardubickém kraji,speciální pedagog logoped na půl úvazku a na půl úvazku psycholog.její činnost probíhá převážně na detašovaném pracovišti ve Svitavách nebo v terénu. Poskytuje konzultace oblastním koordinátorkám a provádí depistáže v MŠ. Vzhledem k její činnosti výrazně vzrostl objem činností spojených s logopedií a s koordinací logopedických služeb v Pardubickém kraji. Při této činnosti spolupracuje s ostatními krajskými koordinátory, zúčastňuje se odborných seminářů a porad organizovaných MŠMT. V současné době je zcela zřejmé, že Pardubický kraj situaci v oblasti dětí s NKS zcela nezvládá. Došlo přesně k tomu, na co krejská koordinátorka upozorňovala již loňském i předloňském roce. Systém vytvořený v roce 2010 a 2011 celokrajově v podstatě nefunguje. Poněkud lepší stav je na Svitavsku, Moravskotřebovsku a Ústeckoorlicku. Zcela nevyhovující pak na Pardubicku, Chrudimsku a Přeloučsku. Proto v červnu 2014 proběhlo jednání mezi zástupci SPC a zástupkyní KÚ. Výstupem tohoto jednání by měl být jasně zpracovaný materiál, který ukáže jak na současný stav logopedické péče v Pk, tak hlavně doporučí aktuální kroky k jeho zlepšení. Je však zřejmé, že bez změny celého poradenského systému žádné dílčí kroky situaci nevyřeší, pouze prodlouží současný neuspokojivý stav. Vedoucí SPC i nadále spolupracuje s Krajským úřadem v Pardubicích konkrétně s oddělením organizační a vzdělávání odboru školství a kultury. Během školního roku probíhala pravidelná tyflopedická péče a reedukace integrovaných žáků a žáků školy. Probíhala také supervize, z SPC ve Skutči, která provádí výuku POSP u dvou žáků ZŠ speciální ve Skutči.. Pracovníci školy se podíleli na materiálech pro ASPC a Pardubický kraj. Souhrnný přehled o klientech a činnosti SPC od 1.září 2013 do 30. června 2014 Celkem JO MR SP ZP VŘ TP PAS Komb. Ostatní Z běžných škol mateřská škola Z běžných škol Základní školy Z běžných škol Střední školy Z běžných škol Konzervatoře Z běžných škol Vyšší odborné Ze speciálních škol Mateřské školy Ze speciálních škol Základní školy Ze speciálních škol Střední školy Ze speciálních škol Konzervatoře Ze speciálních škol Vyšší odborné Rodiny, školsky nezařazení z toho včasná intervence (do 3 let) z toho v předškolním věku z toho vzdělávaní podle $ 42 šk.zák z toho dospělí klienti z toho jiné Celkem JO jednorázově ošetření VŘ vady řeči MP- mentálně postižení Komb. - kombinované postižení SP- sluchově postižení Ostatní -klienti, kteří si vybrali SPC jako poradenské pracoviště ZP- zrakově postižení Z toho Počet celkem Ambulantně V terénu 1

11 Individální činnost s klienty Komplexní vyšetření Jiná individuální péče Psychologická vyšetření Psychologická intervence a Speciálně pedagogická vyšetření Speciálně pedagogická intervence a Sociálně právní poradenství Konzultace k IVP Jiné individuální činnosti 0307 a Individuální činnosti se zákonnými zástupci 0310 a Skupinové činnosti se zákonnými zástupci 0310 b Skupinové činnosti s klienty Depistáže Služby pedagogům Publikační a osvětová činnost, metodické materiály Propagační, dotazníkové a informační akce Projekty pro školy Stáže studentů Pobytové akce Počet osobodní pracovníků centra Odborné podklady pro vzdělávací opatření Doporučení k integraci Individuální vzdělávací plány Seznam psychologických vyšetření v SPC Mor.Třebová ve šk. r. 2013/2014 CELKOVÝ POČET PSYCHOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ ZREALIZOVÁNÝCH V SPC : 61 Klienti SPC v dlouhodobé péči: 28 Klienti SPC jednorázové ambulantní služby: 33, z toho 17 žáků SZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová (seznam vyšetřených klientů SPC je uložen v PC programu PPP profesionál) Počet konzultací: Učitelé a vedení školy: 165 Rodiče : 64 Žáci : 84 (včetně krizových intervencí) Ostatní : 28 (soc. odbor, pedopsychiatr, další odborná prac.) SPC: 117 (zákonní zástupci a učitelé klientů) Návštěvy v rodinách žáků: 0, veškerá jednání s rodiči a žáky probíhala na půdě školy. Záznamy s případových konferencí jsou součástí dokumentace metodičky prevence a zapsány ve výkazech výchovné poradkyně. 4. Údaje o zaměstnancích školy 1

12 4.1. Zaměstnanci a osobní asistence Tyto údaje jsou platné ke dni Výroční zpráva 2012/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová Zaměstnanci fyzický stav úvazky Pracovníků celkem: z toho mužů: na MD a RD dlouhodobě nemocní nepl.volno na dobu neurčitou Pedagogičtí pracovníci celkem z toho učitelé z toho vychovatelé z toho pracovníci SPC z toho ped.as. Nepedagogičtí prac. celkem THP dělnická povolání , ,52 24,41 2,59 3 7,48 1,48 6 Poznámka : Počet pracovníků celkem nekoresponduje se součtem v jednotlivých oddílech, neboť někteří pracovníci mají částečné úvazky v různých pracovních zařazeních. Osobní asistence Osobní asistence byla zajištěna z prostředků ÚP/2/. Dvě osobní asistentky pracovaly v ZŠ speciální. Pedagogická asistence Pedagogická asistence byla zajištěna z prostředků MŠMT přímé náklady. Pedagogické asistentky byly zařazeny v jedné třídě ZŠ speciální (1), v jedné třídě ZŠ praktické (1) a na internátě (3). Pedagogické asistentky vykonávaly přesně stanovené postupy zaměřené na speciálně vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby žáků, které měly v péči Další vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků Pracovníkům školy bylo umožněno vzdělávání různými způsoby. Studium - Zaměstnanci zvyšují či rozšiřují svou kvalifikaci formou několika semestrového studia. Konference Pedagogičtí pracovníci se účastnili celkem čtyř konferencí, jedna byla přímo organizována školou. Jednorázová vzdělávací akce pro všechny ped. pracovníky v letošním roce se uskutečnily supervize pro pedagogické pracovníky a práce s operačním systémem Windows 8. Školení a semináře - pořádané zejména PC Pardubice, CCVJ Pardubice, NIDV, IPPP Praha a SŠ Svitavy. Celkem se různého typu vzdělávání účastnilo 16 zaměstnanců, kteří absolvovali celkem 39 vzdělávacích akcí. Návštěvy a konzultace v jiných školách v letošním roce se neuskutečnily. Návštěvy a konzultace pedagogů z jiných škol byla uskutečněna celkem 1 návštěva tří pedagogů ze ZŠ Moravská Třebová (ČS. armády 179) a dále 1 návštěva ze ZŠ Třebářov. Celkem 18 studentů středních, vyšších odborných či vysokých škol vykonalo v našem zařízení řízenou praxi Grantové úkoly a další programy Název Vyhlašovatel Zpracovatel Požadovaná Částka Přiznaná částka Kompenzační učební pomůcky MŠMT Moravcová Recit.soutěž a Kukátko Pardubický kraj Moravcová Voda je náš kamarád Pardubický kraj Laštůvková Školní akademie a soutěže Město MT Moravcová Karneval na ledě Město MT Weissová Příběhy v lidových písních Město MT Miková Ozdravný pobyt Město MT Ottová

13 Třebovské zpívání Město MT Chadimová Sportovní den spojený s jízdou Město MT Weissarová na koních Údržba lokalit v MT Zdravé město MT Kopunczová Voda je náš kamarád Zdravé město MT Laštůvková Realizované vzdělávací granty ESF Název číslo Doba trvání Forma účasti Finanční podpora Názorně CZ.1.07/1.5.00/ Příjemce dotace Projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pedagogické praxe, rekvalifikace Během školního roku 2013/2014 probíhala praxe studentů na různých úsecích školy. Jednalo se celkem o 18 praktikantů a 4 rekvalifikace Vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Podle požadavků vysílající školy plnili odbornou průběžnou, souvislou nebo blokovou praxi v oblastech sociálně výchovná činnost, speciální pedagogika, předškolní a mimoškolní pedagogika. 5. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí 5.1. Mateřská škola speciální V MŠSp pracují 3 učitelky, z toho 1 na částečný úvazek. Logopedickou péči zajišťuje v rozsahu 5 hodiny týdně promovaný logoped. Každé dítě v průběhu roku pracuje podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu. Zapsáno k bylo 13 dětí, v průběhu školního roku nastoupily 2 děti a 1 dítě ukončilo docházku do MŠ. K bylo zapsáno 14 dětí. Do první třídy ZŠ Kostelní náměstí Moravská Třebová odchází 0 žáků. Do první třídy ZŠ Křižovatka Moravská Třebová odchází 2 žáci Do první třídy ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová odchází 2 žáci Povinná školní docházka byla na základě pedagogicko psychologického vyšetření odložena 0 dětem Ke konci školního roku ukončují docházku do naší MŠ Základní škola speciální Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v základní škole speciální ve třech třídách. V I.tř. byli žáci vyučováni dle ŠVP ZŠS - Rehabilitačního programu. Podle individuálního vzdělávacího plánu pracoval 1 žák, který byl vzděláván individuálně v domácím prostředí. K bylo zapsáno celkem 20 žáků, v průběhu roku se situace nezměnila. K ukončili povinnou školní docházku celkem 3 žáci, 2 žáci absolvováním 10. ročníku, 1 žák absolvováním 9. ročníku Základní škola praktická Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka všech ročníků základní školy praktické. Vzdělávání ve všech ročnících probíhá podle ŠVP ZV (ZŠ praktická, č.j. 114/2007). Celkem 9 žáků bylo vzděláváno podle IVP RVP ZŠ. 1

14 K bylo zapsáno do ZŠ praktické celkem v devíti postupných ročnících ( celkem 5 tříd) 41 žáků. V průběhu školního roku nastoupilo 5 žáků a odešli celkem 4 žáci. K bylo zapsáno 42 žáků ZŠ praktické. V základní škole praktické k ukončilo povinnou školní docházku absolvováním 9. ročníku celkem 7 žáků. V 8. ročníku ukončila školní docházku 1 žákyně Zápis do 1.ročníku ZŠ speciální a ZŠ praktické Na základě zápisu do Základní školy, zrealizovaného dne , vyšetření školní zralosti a připravenosti (způsobilosti) pro školu a na základě výsledků psychologického vyšetření byly do I. postupného ročníku zapsány tyto děti: Vzdělávací program ŠVP ZŠS: 1 žák OŠD nebyl v rámci zápisu realizován Praktická škola Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka i praktická cvičení ve třech třídách. Rozložený ročník mělo 18 žáků (práce dle IVP), K bylo zapsáno celkem 19 žáků. Závěrečné zkoušky úspěšně absolvovali 3 žáci 2.ročníku, všichni z oblasti přípravy pokrmů, a ukončili tak studium praktické školy. Ke dni bylo zapsáno 16 žáků Přijímací řízení do 1.ročníku PrŠ Na základě přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté vyhlášeného bylo v prvním kole přijato 7 žáků Na základě oznámení rodičů 1 žákyně nenastoupí z důvodu nástupu na jinou školu Internát a školní družina Internát: Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin podle mentality a zájmů. Všichni byli žáky SZŠ, ZŠ praktické a PrŠ Mor.Třebová. Zapsáno k bylo 19 (z toho 8 dívek), K bylo zapsáno 18 žáků (z toho 8 dívek). Školní družina: Žáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin. Zapsáno k bylo 23 žáků (z toho 6 dívek), V průběhu školního roku nastoupil 2 žáci a 2 žáci se odhlásili.k bylo zapsáno 23 žáků (z toho 7 dívek). 6. Údaje o výsledcích žáků 6.1. Mateřská škola speciální V MŠSp pracovaly ve školním roce 2013/14 tři učitelky. Logopedickou péči zajišťovala v rozsahu 5 hodin týdně promovaná logopedka. Každé dítě v průběhu roku pracovalo podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu, který byl připravován ve spolupráci se školní psycholožkou a logopedkou. Individuální plány každého dítěte byly průběžně konzultovány se školní psycholožkou 1x za půl roku a byly předkládány ke kontrole ředitelce školy a 1

15 konzultovány s rodiči jednotlivých žáků. Písemné hodnocení na závěr školního roku je součástí dokumentace dítěte.individuální programy byly plněny dle celkových schopností a možností dětí a byly splněny nebo částečně splněny. Konkrétní výsledky plnění jsou uvedeny v IVP každého dítěte, které je součástí dokumentace MŠ Základní škola speciální Ve školním roce (k ) pracovalo podle ŠVP ZŠS - Rehabilitačního programu 5 žáků, Ostatní žáci pracovali podle ŠVP ZŠS. Všichni žáci byli na vysvědčení hodnoceni slovně. Individuální vzdělávací plán (dále IVP) plnil 1 žák. IVP byl připravován na základě spec. pedagog. vyšetření školní psycholožky ve spolupráci s třídní učitelkou, Individuální plán byl vyhodnocován 1x za půl roku a byl předkládán ke kontrole ředitelce školy. Hodnocení na vysvědčení vycházelo z míry plnění IVP. Individuální program byl plněn dle mentálních možností žáka, byl částečně splněn s pomocí učitelky. Konkrétní výsledky plnění IVP jsou součástí pedagogické dokumentace. V 1. pololetí byla udělena 1 pochvala ředitelky školy za příkladnou práci ve vyučování. Pochvala třídního učitele byla udělena 16 žákům. Důtka třídního učitele či ředitelky školy nebyla udělena. Ve 2. pololetí byla udělena pochvala ředitelky školy 2 žákům za reprezentaci školy a zlepšení sebeobsluhy a za snahu ve vyučování, ochotu a pracovitost. Pochvala třídního učitele byla udělena 16 žákům. Důtka třídního učitele či ředitelky školy nebyla udělena. Hodnocení ZŠS 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Třída I. II. III. Ročník Počet žáků k Práce dle IVP (počet dětí) Vyznamenání H o d n o c e n í Prospěl Neprospěl Neklasifikován Slovní hodnocení Práce dle Rehabilitačního vzděl. programu Počet žáků k Práce dle IVP (počet dětí) Vyznamenání H o d n o c e n í Prospěl Neprospěl Neklasifikován Slovní hodnocení Práce dle Rehabilitačního vzděl. programu CELKEM: Chování a absence ZŠS 1. POLOLETÍ 2. POLOLETÍ Třída Ročník Pochvaly TU C h o v á n í A b s e n c e C h o v á n í A b s e n c e Pochvaly ŘŠ Důtky TU Důtky ŘŠ Snížená známka Omluveno Neomluveno Celkem Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Důtky TU Důtky ŘŠ Snížená známka Omluveno Neomluveno Celkem I

16 II. III CELKEM: Základní škola praktická Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV (ZŠ praktická; č.j. 114/2007). Výuka podle IVP se v letošním roce na ZŠ praktické uskutečnila u žáků, kteří byli vyučování podle ŠVP pro ZŠ, jednalo se o 9 žáků. V 1.pololetí nebyla udělena pochvala ředitelky školy. Pochvala třídního učitele byla udělena 9 žákům. Důtka třídního učitele byla udělena 7 žákům. Důtka ředitelky školy nebyla udělena. Ve 2. pololetí byly uděleny pochvaly ředitelky školy za reprezentaci školy a vzorné chování. Pochvaly třídního učitele byly uděleny 16 žákům.. Ve 2. pololetí byla udělena důtka ředitele školy se sníženým 2. stupněm z chování 2 žákům za nevhodné chování ke spolužačce, 2 žákům za hrubé chování ke spolužákům a neustálé porušování školního řádu. Důtka třídního učitele byla udělena 3 žákům. 1

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 2015/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ - Moravská Třebová

Výroční zpráva 2015/ Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ - Moravská Třebová Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316 055 Výroční zpráva 2015 / 2016 Tato

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva 2014 / 2015

Výroční zpráva 2014 / 2015 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316 055 Výroční zpráva 2014 / 2015 Tato

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více