Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Charakteris<ka školy Materiálně technické zajištění školy Přehled oborů vzdělávání Učební plány Volitelné předměty Kroužky a zájmová činnost Školní parlament Popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o žácích Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Úspěchy v soutěžích a olympiádách Výsledky přijímacího řízení Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení školy do mezinárodních ak<vit Projekty školy Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Spolupráce školy s dalšími subjekty, prezentace školy Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech Tinancovaných z cizích zdrojů

3 9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Stavba nové budovy Závěr Seznam příloh Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada Název školy: Základní škola Dobřichovice Adresa školy: 5. května 40, , Dobřichovice 2

4 IČO: Kontakty: tel: Web: IZO: fax: e- mail: Právní forma: příspěvková organizace Vedení školy: Ředitel: Mgr. Bohuslav Stejskal zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Pavlína Seidlerová zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Eva Škvorová Zřizovatel: Název: Město Dobřichovice Adresa: Vítova 61, , Dobřichovice Kontakt: tel: fax: Web: e- mail: Školská rada: Funguje od ve složení: Mgr. Irena Syblíková, DiS. Jindra Solničková, Mgr. Jana Babicová zástupci pedagogů Renata Bartoníčková, Adéla Kándlová, Irena Nolová zástupci obce Václav Pěkný, Martina Janoušová, Barbora Tesařová zástupci rodičů Charakteristika školy Základní škola Dobřichovice je plně organizovaná škola s kapacitou 540 žáků. Je jedinou školou ve městě a kromě dobřichovických dětí ji navštěvují i žáci z okolních obcí. Poskytuje všeobecné základní vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku v běžných a specializovaných třídách. 3

5 Školní rok: 2012/2013 Průměrný počet žáků na třídu (bez specializovaných tříd): 22,7 V letošním školním roce byly otevřeny dvě první třídy. Celkový počet tříd Počet žáků celkem: 483 Počet tříd: 21 běžných 2 specializované Počet oddělení školní družiny: 5 školy se oproti předchozímu školnímu roku nezměnil. V devátém ročníku se vzdělávalo 28 žáků v jedné třídě. Třídy a žáci podle ročníků běžné třídy: Číslo řádku Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky Celkem Dívky A b Celkem z toho 1.stupeň v tom 1. r r r r r r r r r

6 Třídy a žáci podle ročníků speciální třídy: Počet tříd Počet žáků z celku žáci opakující celkem dívky celkem dívky Celkem z toho 1. st Materiálně technické zajištění školy Objekt školy tvoří 3 samostatné budovy. Budova prvního stupně (Raisova ulice 794), budova druhého stupně (5. května 40), každá původně o 12 učebnách a budova dílen se školním pozemkem (Ruská 10). V tomto školním roce začala na budově 2. stupně probíhat rekonstrukce, čím se dočasně snížil počet učeben na 10. Součástmi školy jsou školní družina s kapacitou 140 žáků a školní jídelna s kapacitou 600 jídel. Nedostatkem školy je, že nevlastní svoji tělocvičnu. Na tělesnou výchovu si pronajímá prostory Sokola Dobřichovice. Kromě učeben k výuce pracovních činností disponuje škola dalšími 9ti odbornými učebnami (fyzika - chemie, dvě počítačové pracovny, z nich jedna s knihovnou, přírodopis, kreslírna, učebna hudební výchovy, učebna cizích jazyků, školní kuchyňka, keramická dílna). Na odborné učebny navazují kabinety a bohaté sbírky učebních pomůcek, které jsou průběžně doplňovány o nové. Škola je dobře vybavena moderními učebnicemi, výukovými software a výpočetní technikou. V počítačové učebně se nachází celkem 20 pracovních stanic, pro práci ve třídě jsou pak k dispozici další počítače po jednom v každé třídě. V 10 učebnách (osm na 2. stupni a dvě na prvním stupni) se nachází interaktivní tabule. V letošním školním roce došlo k rozšiřování počítačové sítě do kabinetů i učeben, kde je dostupný všechen software nainstalovaný v rámci počítačové sítě 5

7 a rovněž neomezený vysokorychlostní přístup na internet. Byly pořízeny další nové LCD monitory. Významnou součástí školy je školní knihovna. Ve školním roce ji navštívilo celkem 476 žáků, kteří si vypůjčili celkem 564 knih. Knihovna byla otevřena každé úterý a středu, mezi půl druhou a půl čtvrtou. Nejčastěji navštěvovali knihovnu žáci 2.B, 2.C a 3.A, kteří si půjčovali První a Druhé čtení, pohádkové knížky a odborné encyklopedie. Dívky ze čtvrtých tříd nejvíce zaujala edice Dívčí čtení. Čtenáři z S II. si oblíbili komiksy (příloha č. 14). V měsících prosinec a leden probíhalo v knihovně hlasité čtení spojené s výkladem, které seznamovalo dětské čtenáře s našimi i světovými dětskými autory. Naše knihovna se 5. dubna také zúčastnila Noci s Andersenem. Celá noc byla věnována paní Heleně Zmatlíkové. Četlo se, kreslilo a zase četlo z krásných knih, které ilustrovala tato oblíbená česká ilustrátorka. Akce se zúčastnili žáci, kteří se v projektu Březen měsíc knihy umístili v jednotlivých třídách na prvním místě. NEJVÍCE půjčované tituly: první čtení s poučením, kriminální příběhy a mini příběhy k řešení, klasické pohádky, odborné encyklopedie - většinou o přírodě, komiksy. 2. Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy: všechny běžné třídy: ŠVP Škola pro Evropu, č.j. 279/06 třídy S1, S2: ŠVP ZV pro žáky s lehkým mentálním postižením (příloha ŠVP ZV) ŠVP Škola pro Evropu V tomto školním roce se vyučovalo v ročníku 469 žáků podle vzdělávacího programu Škola pro Evropu, který si škola zpracovala podle svých podmínek. Ve dvou specializovaných třídách se vzdělávalo 12 žáků podle přílohy 6

8 vzdělávacího programu ŠVP ZV pro žáky s LMP, 1 žákyně podle ŠVP ZV pro obor vzdělávání základní škola speciální a jeden žák podle ŠVP ZV Škola pro Evropu. Vzdělávací oblast Vyučované předměty Časová dotace Z toho disponibilní Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informatika a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Informatika (J) Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti celkem: Učební plány a) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 1. st. Od šestého ročníku si žáci volí ze dvou studijních směrů a to buď druhý cizí jazyk, nebo informatiku. Informatika jako nový předmět učebního plánu je vyučován na prvním stupni v pátém ročníku a na druhém stupni v sedmém a devátém ročníku (pouze žáci, kteří si jej nevybrali jako studijní směr). Žáci, kteří si vyberou Informatiku jako svůj studijní směr, mají tento předmět zařazen v každém ročníku s dotací dvou hodin týdně. b) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola 2. st. 7

9 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučované předměty Český jazyk a literatura Časová dotace Z toho disponibilní dotace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informatika a komunikačn í technologie Matematika Informatika 1 1 c) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola praktická Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství a zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Volitelné p. Druhý cizí jazyk nebo Informatika celkem: Celkem hodin Oblasti Předměty Souče t 8

10 Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura 7 Matematika Dle učebního plánu Školní vzdělávací program Škola pro Evropu příloha upravující vzdělávání žáků s LMP byli vzděláváni žáci ročníku ve specializovaných třídách. Výuka tělesné výchovy probíhala společně se žáky běžných tříd. Průřezová téma byla zařazována průběžně dle plánů jednotlivých vzdělávacích oblastí a v rámci projektových dnů. V předmětech prvouka a přírodověda se díky prostředkům získaným z projektu EU peníze školám realizovala individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů. d) ŠVP Škola pro Evropu obor vzdělávání základní škola praktická Informační a kom. Technologie Informatika Člověk a jeho svět Umění a kultura Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní vyučování Celkem hodin Oblasti Předměty Souče t 2 9

11 Jazyk a jazyková komunikace Naše škola se řadí mezi školy se zaměřením na výuku cizích jazyků. Stěžejním jazykem je anglický jazyk. Žáci, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, si mohou v šesté třídě rozšířit své vědomosti o německý nebo francouzský jazyk v rámci povinně volitelného předmětu s časovou dotací dvě hodiny v šesté třídě, tři hodiny v sedmé třídě, čtyři hodiny v osmé třídě a tři hodiny v deváté třídě. Předmět Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk od třetího ročníku a bude od šestého ročníku doplněn druhým cizím jazykem. Je mu vyčleněna časová dotace tři hodiny týdně ve třetím a čtvrtém ročníku, čtyři hodiny týdně v pátém ročníku a čtyři hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Žáci jsou na hodiny anglického jazyka děleni do skupin v každém ročníku. Rozdělení do skupin probíhá podle celkového prospěchu žáka. V rámci RVP byl anglický jazyk zařazen do programu pro žáky s LMP s časovou dotací dvě hodiny týdně. Anglický jazyk je spjat s průřezovými tématy, která jsou v něm realizována v běžných hodinách, na akcích školy, v projektech: Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom. technologie Informatika Člověk a příroda Člověk a společnost Umění a kultura Člověk a zdraví Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Dějepis Občanská nauka Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Praktické činnosti

12 MKV Multikulturalita VGS Objevujeme Evropu a svět OSV Kreativita VDO Občanská společnost a škola MV Kritické čtení a vnímání sdělení, Interpretace vztahu a vnímání mediálního sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Produktivní činnosti Cílem jazykové výuky je umožnit dětem komunikovat i mimo hranice České republiky, což nabylo na důležitosti se vstupem ČR do EU a s procesem globalizace a sbližováním národů v Evropě i mimo hranice Evropy. Výuka jazyků na naší škole je zaměřena především na osvojení si komunikačních dovedností mluvenou i psanou formou. Nedílnou součástí výuky je samozřejmě gramatika daného jazyka tak, aby žáci komunikovali i formálně správně. V letošním roce měli žáci možnost porovnat si své jazykové znalosti mezi sebou prostřednictvím srovnávacích testů, které se konaly v listopadu a v květnu. Výsledkem jsme zjistili, že žáci jsou správně zařazeni do skupin své úrovně a druhé kolo testů též potvrdilo znalostní vzestup. Výuka je doplněna poznatky z různých oblastí života národů a států, v nichž se daným jazykem hovoří. V hodinách se děti seznamují s historií, kulturou, geogratií, hospodářstvím apod. Při výuce dbáme též na správnou výslovnost a přízvuk, které jsou důležité pro správné porozumění a významové pochopení jazyka v kontextu. Žáci mají k dispozici zvukové nahrávky, obrazové materiály, časopisy, počítačové výukové programy. Často je do výuky zařazováno projektové vyučování, kdy žáci zhodnotí vše, co se již naučili, a dle svých schopností a zájmů dosavadní znalosti a dovednosti rozšiřují. Předmět je realizován v učebně i na akcích školy mimo budovu jako jsou výměnné pobyty. Letos se konal týdenní lyžařský výcvik v Alpách (příloha č. 1 ). Co se týče programu pro žáky s LMP, výuka probíhá jednotně podle programu, který vytvořila Rada Evropy v roce Začínáme úrovní A1. Vzhledem k tomu, že na naší škole je velký počet žáků s různě závažnými vývojovými poruchami učení, pracujeme s dětmi převážně ve skupinách, kde mohou optimálně využít svých schopností. 11

13 V letošním školním roce začal vyučovat jednu hodinu angličtiny týdně v každé třídě od 6. do 9. lektor (rodilý mluvčí) Volitelné předměty Ve školním roce 2012/2013 si žáci od 6. ročníku vybírali ze dvou volitelných předmětů druhý cizí jazyk a informatika. Tyto předměty mají až do 9. ročníku v časové dotaci celkem 9 hodin Kroužky a zájmová činnost Škola organizovala v tomto školním roce tyto zájmové kurzy a semináře. Keramika Počítače (2. 3. ročník, ročník) Angličtina (pro prvňáky, pro druháky) Angličtina s rodilým mluvčím Cvičení pro učení ročník (jóga pro děti, relaxace, dramatika) Dramatický kroužek Grafomotorika Celkem kurzy navštěvovalo 182 dětí Školní parlament Žákovský parlament se skládá ze zástupců tříd, kteří jsou voleni vždy na 1 školní rok. Parlament se scházel přibližně jednou měsíčně. Žáci se vyjadřovali k nejrůznějším problémům školy, vedli diskuze, zorganizovali šest soutěží pro děti v odpoledních hodinách. 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy 12

14 Školní rok: 2012/2013 Nepedagogičtí Počet odcházejících zaměstnanci zaměstnanců: 5 Nepedagogičtí zaměstnanci Počet pedagogických pracovníků celkem: 42 z toho ve školní družině 5 Počet správních zaměstnanců celkem: 16 Počet zaměstnanců ve školní jídelně: 6 Školní jídelna Správní zaměstnanci Fyzický počet 6 16 Přepočtený počet 6 6 Hospodářka školy Účetní Vedoucí školní jídelny Školnice Pedagogičtí zaměstnanci Přepočtený počet 31,7 4,35 1,5 0,25 0,25 *Díky /inančním prostředkům získaným z projektu ESF EU peníze školám jsme nově zřídili funkci speciálního pedagoga a rozšířili působení školního psychologa. Seznam pedagogických zaměstnanců školy: Ing. Zuzana Klimešová Irena DuTková Jana Sochacká učitelé vychovatelé asistenti ped. Ing. Hana Kráslová speciální pedagog* psycholog* Fyzický počet Jméno a příjmení Funkce Stupeň vzdělání Aprobace 13

15 Mgr. Bohuslav Stejskal ředitel VŠ M F Mgr. Eva Škvorová zástupce ředitele 2. st. VŠ Fj Vv Mgr. Pavlína Seidlerová zástupce ředitele 1. st. VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Babicová učitelka VŠ spec. Mgr. Iveta Černá učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Radka Habešová učitelka VŠ Čj Ov Mgr. Kateřina Hejná učitelka VŠ Aj, spec. Jana Janoušová vychovatelka SŠ ŠD Ing. Šárka Jindřichová učitelka VŠ bez aprob. Mgr. Taťána Kaločová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Lucie Kálalová učitelka VŠ M - Z Mgr. Jana Klimtová učitelka, VP VŠ Čj - Ov Mgr. Lucie Kneidlová učitelka VŠ Pp - Tv Vladislava Korandová ved. vychovatelka SŠ ŠD Ing. Hana Kráslová učitelka VŠ Aj Bc. Kateřina Kubásková učitelka SŠ (stud. VŠ) Aj, spec. Mgr. Lenka Kustošová učitelka VŠ spec. Mgr. Vratislava Kutílková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Dita Laudová učitelka VŠ 1. stupeň Jana Macelová učitelka SŠ bez aprob. Richard Majer učitel SŠ bez aprob. Mgr. Václav Mlejnek učitel VŠ Hv Jossie Muller učitelka VŠ Aj Mgr. Božena Musilová učitelka VŠ 1.stupeň Soňa Nečesaná učitelka SŠ bez aprob. Mgr. Marie Nováková učitelka VŠ Čj - Vv PhDr. Marcela Oujiřová učitelka VŠ M - Ch Mgr. Daniela Paletová učitelka VŠ 1. stupeň Libuše Pecharová vychovatelka SŠ ŠD Michael Prentice učitel VŠ Aj Mgr. Anna Skotáková učitelka VŠ M - F 14

16 DiS. Jindra Solničková učitelka Vyšší odb. bez aprob. Mgr. Miloslava Spilková učitelka VŠ Pv Ing. Jan Syblík učitel VŠ M - Inf Mgr. Irena Syblíková učitelka VŠ D - Rj Mgr. Romana Šindlářová učitelka VŠ 1. stupeň Eliška Šulcová vychovatelka SŠ ŠD Mgr. Hana Švédová učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Hana Tomšíková učitelka VŠ Z - Rj Mgr. Hana Tuháčková učitelka VŠ 1. stupeň Mgr. Jana Vejvodová učitelka VŠ 1. stupeň Jitka Vosková vychovatelka SŠ ŠD Aprobovanost výuky Předměty s nejvyšší aprobovaností: Čj, M, Př, D, Pč, F, Vv, Ch, Fj, Hv - 100%. Předmět s nejnižší aprobovaností: Aj 68 %. Z hlediska kvalitikovanosti lze říct, že s postupem doby se aprobovanost stále zvyšuje. Neaprobovaně vyučované hodiny jsou především všechny hodiny, které mají ve svých úvazcích výše uvedení pracovníci bez náležitého vzdělání. Většinou se jedná o Aj, ale vzhledem k tomu, že tito učitelé nemají velké úvazky, nemají velký vliv na celkovou aprobovanost. Důvody neaprobovanosti výuky jsou následující: pro daný předmět je velmi obtížné získat aprobovaného učitele (angličtina) pedagog vyučuje předmět na velmi vysoké úrovni, přestože nemá příslušnou aprobaci Zaměstnanci na mateřské dovolené Mgr. Lenka Košťálová 15

17 Ustanovení metodických orgánů školy Název Vedoucí Metodické sdružení 1. Stupně Metodické sdružení spec. tříd Předmětová komise českého jazyka Předmětová komise matematiky Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise výchovy k občanství Metodik prevence 3.1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogů je jednou z priorit školy. Vedení školy organizuje společné vzdělávací akce a vysílá jednotlivé pedagogy podle oblastí a témat, která jsou potřebná pro realizaci školního vzdělávacího programu. Jedná se především o témata z oblasti modernizace pedagogického procesu, obecnějších pedagogicko- psychologických dovedností, prožitkové pedagogiky, či práce s třídou. Ve školním roce 2012/2013 se zapojili do DVPP všichni učitelé. Ing. Šárka Jindřichová DiS. Jindra Solničková Mgr. Jana Klimtová Mgr. Jana Babicová Ing. Hana Kráslová Mgr. Radka Habešová Ing. Hana Kráslová Mnoho kurzů, které absolvují naši učitelé, jsou pro účastníky zdarma (hrazené prostřednictvím EU), nicméně Tinancování DVPP tvoří v rozpočetu školy velkou částku. Škola investovala do DVPP v tomto školním roce ,- Kč. Problémem je také to, že vzdělávací akce probíhají v pracovní době a tudíž škola 16

18 musí vynakládat další mzdové prostředky na suplování, které ovšem nejsou nikým hrazeny. Nemalé Tinanční prostředky věnuje škola taktéž nákupu odborné literatury, včetně odborných učitelských a předmětových periodik. Seznam absolvovaných školení Název školení Počet účastníků Stížnosti- předcházení a řešení (M. Veselá) 28 Prevence ve škole co dělat, když (M. Veselá) 2 Současné trendy v edukaci žáků s ADHD syndromem 1 Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti 1 Decoupage 3 Jak učit historii na 1. stupni (Fraus) 1 Jak učit na 1. stupni historii, AMV, o.p.s. 1 Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJL 1 Kritické myšlení čteme s nečtenáři 3 Kritické myšlení 2 Čteme dětem, pracujeme s knížkou (Učitelské centrum) 1 Channel Crossings, kurz angličtiny 2 Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1. Stupni 1 Problematika intergrace dítěte s poruchou autistického spektra 1 Recykling - ze starého nové (Descartes) 1 Integrované dítě v hodinách ČJ (Descartes) 1 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost na 1. st. ZŠ 1 Genetická metoda čtení (Step by step Česká republika, o.s.) 1 Zážitek v literatuře (Descartes) 1 Zájmová činnost ve školní družině (Portal) 1 Rozumíme penězům (AISIS, o.s.) 2 Svatojánské léto pro pedagogy 1 17

19 Tvorba - tvořivost hra (Sdružení pro tvořivou dramatiku) 1 Agresivita a šikana ve škole (Z. Martínek, CEVAP) 1 Skleněný talíř (Dílna pro tvořivé "U BÍLÉ PANÍ") 1 Manipulace s předměty - prostředek rozvoje matematického myšlení žáků (Fraus) 1 Dva dny s didaktikou matematiky 1 ActivInspire - tvorba výukových materiálů Údaje o žácích Vývoj počtu dětí na zařízení za posledních 18

20 1995/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Zápis k povinné školní docházce Zápis do prvních tříd pro školní rok 2013/2014 proběhl v úterý Vzhledem ke kapacitě školy jsme byli nuceni přijmout pouze děti do dvou tříd, když zájem byl mnohem vyšší. Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těšily všechny paní učitelky z prvního stupně. Žáci 8. a 9. tříd pomáhali při organizaci a starali se o děti, které čekaly, až na ně přijde řada. U zápisu bylo potřeba ukázat, že děti umí nějakou básničku nebo písničku, trošku počítat, kreslit, odliší a pojmenují barvy, zapamatují si jednoduchý rytmus, poznají, když jsou dva obrázky stejné nebo se maličko liší. Paní učitelky si přitom také všímaly, jestli správně vyslovují všechny hlásky. i Zápis 2013: Počet prvních tříd: 2 Počet přijatých žáků: 56 z toho počet dětí po odkladu školní docházky: Počet odkladů pro školní rok 2013/2014:

21 4.2. Údaje o výsledcích vzdělávání a testování žáků Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním 304 Prospěl 169 Neprospěl 10 Nehodnocen 0 Stupeň hodnocení chování velmi dobré 475 Uspokojivé 6 Neuspokojivé 2 Podrobný přehled prospěchu školy (viz příloha č. 1). V průběhu školního roku proběhlo ve škole následující testování: Scio testy 9. tříd. Výsledky žáků v matematice a českém jazyce odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Ve všech testovaných oblastech jsme výkony předstihli víc než 60% zúčastněných škol (příloha č. 3). Testy SCIO Eskalátor v 8. třídách zaměřené na čtenářskou gramotnost v ČJ. ProTi testy pro zájemce z 9. třídy. Provedla je školní psycholožka přímo ve škole. Po vyhodnocení byli rodiče i žák pozváni k předání výsledků testování na osobní konzultaci. Srovnávací testy AJ děti tříd porovnaly své znalosti z angličtiny napříč skupinami. 20

22 K volbě povolání využívali žáci v průběhu 8. a 9. ročníku konzultace s výchovným poradcem, půjčování příruček, materiály na nástěnce, ve třídě (volně byly k dispozici propagační a informační materiály jednotlivých škol). Další možností získat aktuální informace a orientaci na trhu práce i vzdělávání byla beseda na úřadu práce pro žáky současných 8. tříd. Rodiče žáků 9. třídy byli o způsobu přijímacího řízení a aktuální nabídce škol informováni na třídních schůzkách Úspěchy v soutěžích a olympiádách Soutěž Kolo Umístění Jméno, třída Olympiáda z Dějepisu okresní 2. Váňová Anna, 9. Recitační soutěž (př. 13) okresní 1. Polanecká V., 5.A Matematická olympiáda okresní 1. Hubená K, 5.C Pythagoriáda okresní Sgalitzer K., 5.A, Hubená K., 5.C Atletický čtyřboj okresní 1. Girgová H., 6.S1 Atletický trojboj okresní 2. družstvo 3., 4. a 5. tř. Lední minihokej (př. 12) okresní 1. hoši 1.B Recitační soutěž krajské 1. Simandlová A., 1.B Helpíkův pohár krajské 4., 10., A, 5.B, 5.C Atletický čtyřboj krajské 2. Girgová H., 6.S1 Helpíkův pohár (př. 4) celorepublikové 12. Lopata J., Stašík M., 5.C Kopaná okresní 1. Kopaná (př. 6) krajské 2. Košíková okresní Výsledky přijímacího řízení 21

23 Z 9. ročníků bylo přijato 29 žáků v prvním kole přijímacího řízení, 1 žák ve druhém kole. Na víceletá gymnázia se hlásilo celkem 24 žáků, přijato bylo ročník Střední školy s maturitními obory 25 z toho gymnázia 3 Střední školy s učebními obory 4 Víceletá gymnázia z 5. tříd ze 7. tříd přihlášeno Přijato Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 5.1. Zapojení školy do mezinárodních aktivit Výměnný program s německou školou Spolupráce s partnerskou školou v Eschwege letos proběhla v březnu formou společného lyžařského setkání v rakouském Schladmingu. Žáci obou škol tak trávili společný týden nejen pro zkvalitnění lyžařských umění, ale též, aby se procvičili anglickou konverzaci (příloha č. 11). Výměnný pobyt se nám letos po 16 letech spolupráce nepodařilo uskutečnit pro malý zájem žáků. Výměnný program s francouzskou školou 22

24 V červnu navštívily naše děti Villieu Loyes Mollon, partnerskou obec Dobřichovic ve Francii. Společně s hostitelskými rodinami navštívili některá zajímavá místa, jako například Annecy, Lyon či Pérouge. Přátelství mezi obcemi trvá již 16 let, žáci naší školy pravidelně tuto obec navštěvují a Francouzi zase jezdí k nám. Mezi některými vzniklo přátelství, které udržují i mimo rámec oticiálních návštěv. Lyžařský kurz Schladming Naše škola již tradičně pořádá ve spolupráci s neziskovou společností JEKA (Belgie) lyžařské pobyty v Alpách. Letos se tohoto lyžařského kurzu probíhajícího od do účastnilo 32 dětí pod vedením pana ředitele Bohuslava Stejskala, paní zástupkyně Pavlíny Seidlerové a paní uč. Lucie Kneidlové. Žáci se zdokonalili, či někteří teprve začali s lyžováním v jedné z nejpopulárnějších oblastí rakouských Alp ve Schladmingu. Dle hodnocení většiny z nich byly nejlepší dvě věci, lyžování a společné večerní programy. A to je velice důležité. Zájezd do Anglie pro zájemce z třídy 5.2. Projekty školy Ve školním roce 2012/2013 byly na 1. stupni organizovány pravidelné akce výuka plavání pro 2. a 3. ročník (Beroun a Hořovice), bruslařský kurz 4. A,B,C, 2. A,C, sběr víček a papíru. Peníze získané sběrem starého papíru dětí prvního stupně pomohly k zakoupení dalších herních prvků na školní zahradě. Zvláštní akcí byla letos Čarodějná škola. Žáci 9. ročníku připravili v poslední dubnový den ve spolupráci s učiteli 1. stupně pro děti z prvního stupně třídy s čarodějnou výukou (příloha č. 9). Letos bylo celkem 5 tříd na škole v přírodě (3. A,C, 4. A,B,C). Vícedenní exkurze se zúčastnily třídy 2. A,C, 5. A. Žáci, kteří se umístili na prvním místě v projektu Březen měsíc knihy strávili ve škole Noc s Andersenem, tentokrát věnovanou tvorbě H. Zmatlíkové (příloha č. 10). Děti ze 4. tříd se v výchově učily pravidlům chování v silničním provozu. Dopravní 23

25 Kromě těchto společných akcí děti navštívily řadu divadelních představení, koncerty, výstavy, muzea, účastnily se Hoblinkových dílen, kde se učily pracovat se dřevem a nezapomněli jsme ani na charitativní akce letos jsme také během Stonožkového týdne malovali přání k Vánocům pro mezinárodní organizaci On your feet. Další projekty a akce na 1. stupni: Školní olympiáda 1. stupeň a 9. Ročník (příloha č. 19) Vánoční zpívání Vánoční trhy Les ve škole - škola v lese Dobřichovické hudební jaro - koncert malého symfonického orchestru Péťa a vlk (příloha č. 5) Projekt Stromy Koncert historických nástrojů Třídní karneval (2. B) Oslavy narozenin dětí Vycházky do přírody Les ve škole Kurz první pomoci (Helpík) 5. Ročník Na druhém stupni se uskutečnily tyto projekty a akce: Osobnostní a sociální výchova všechny ročníky II. stupně. Aktivity zaměřené na rozvíjení koordinace, kompetice a kooperace proběhly v prvním týdnu v září ve třídních kolektivech. Rozumíme penězům v rámci projektu Tinančního vzdělávání absolvovali v průběhu školního roku žáci 8. a 9. tříd celkem 8 projektových dnů (příloha č. 17) 24

26 Březen měsíc knihy - v hodinách literatury a čtení žáci dokončovali vybraný příběh (povídku, pohádku, bajku ) Práce byly doplněny ilustrací. Nejlepší práce se staly součástí almanachu. Branný den - následoval po vzájemném proškolení žáky (podle ročníků rozděleni na stanoviště: topogratie, zasažení el.proudem, požár a povodeň, zasažení chemickou látkou, zdravověda) a následném poučení pedagogem (proškolení o bezpečnosti při branném cvičení, nastudování trasy podle mapy, organizace skupin), již druhým rokem se zapojili i žáci 5. tříd Vánoční trhy 8. AB, prodej výrobků vzešlých z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností, který organizují děti za podpory učitelů. Výtěžek je tradičně věnován podpoře charitativních projektů. Absolventská slavnost slavnostní zakončení docházky na základní školu, 9. (příloha č. 20) Klub mladých diváků ročník. Možnosti shlédnout divadelní představení v rámci KMD využívalo letos 24 žáků. Sportovní den pro ročník organizován žáky 9.ročníku ve spolupráci s třídní učitelkou a Sokolem Dobřichovice nabídl žákům II. stupně i letos možnost zasoutěžit si za třídu v míčových hrách (volejbal, fotbal, přehazovaná, vybíjená, pétanque) Dobřichovická míle letos se uskutečnil již 16. ročník tradičního běhu s účastí přibližně 300 závodníků, což znamená nárůst závodníků o 50 oproti předešlému ročníku. Bohatý doprovodný program (příloha č. 7). Sběr papíru a víček z PET lahví probíhal v průběhu celého školního roku. Vysbírané peníze použili žáci I. stupně na zakoupení nové prolézačky na školní zahradu, třídy II. stupně si peníze spoří např. na výlety či na absolventskou slavnost. Úřad práce žáci 8. a 9. tříd seznámení se s možnostmi úřadu, testy zaměřené na volbu povolání. Žáci 8. a 9. třídy SI návštěvy dnů otevřených dveří středních škol. Exkurze do čističky odpadních vod (žáci 8. a 9. tříd), do SPŠCHT (9. roč.). Projekt Bible - žáci 2. stupně četli příběhy ze Starého zákona a povídali si o nich. Poté shlédli netradiční divadelní představení divadla DNO s názvem Hospodin aneb kdopak by se Boha bar. Školy v přírodě týdenní pobyty v přírodě nebo jednodenní výlety v okolí Dobřichovic. Přednáška Mayové třídy 2.stupně absolvovaly přednášku Olgy Vilímkové doplněnou fotogratiemi a výstavou s tematikou Mayů Planetárium Praha, program Noční obloha 6.AB 25

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více