d) (údaje k ) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně)."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO ŠKOLNÍ ROK 2002/2003

2 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65, Brno , právní subjekt, IČO: b) Zřizovatel: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje c) Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Strašák, Šlapalova 95, Zbraslav d) (údaje k ) Školní rok 2002/2003 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Přepočtený počet učitelů Počet žáků na učitele 1. stupeň ,1 16,8 21,5 2. stupeň ,8 14,8 14,0 Celkem ,7 31,4 18,1 Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). Škola nemá žádné speciální ani vyrovnávací třídy. Součástí školy je školní družina. Družina má 7 oddělení se 175 žáky. e) Datum zařazení do sítě škol: f) Kapacita - školy: 575 žáků - školní družiny: 175 žáků (Počet vychovatelů 7 / přepočtených 6,1.) h) Vzdělávací program školy: Název zvoleného vzdělávacího programu číslo jednací v ročníku Obecná škola 12035/97-20 I. IX. V ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne , čj /92-2. Volitelné předměty: náboženská výchova, etická výchova, základy práce s počítačem, technické praktikum, pěstitelská výchova, přírodovědné praktikum F-Ch, přírodovědné praktikum Ch-Př, dějepisné a zeměpisné praktikum, literární praktikum, konverzace Aj, Nj. Nepovinné předměty: náboženská výchova na I. stupni, náboženská výchova a etická výchova v VI. ročníku, informatika, sborový zpěv. ch) Mimoškolní aktivity: kroužky - keramický, rozhlasový, divadelní, biblický, sportovní, házená, country tance, aerobic, ve spolupráci se ZUŠ Veveří taneční oddělení pro žáky ročníku. Ve škole pracuje Rada školy (zřízená podle 17a, odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb.) a žákovský parlament, při škole je zřízeno Občanské sdružení, škola vydává časopis Školní ozvěny. 2

3 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 1. Učitelé fyzický / přepočtený počet Celkový počet učitelů 34 / 31,4 Kvalifikovanost (pedagogická způsobilost) 95,0 % Aprobovanost (odborná způsobilost) 81,8 % Pracující důchodci 2 / 1,36 Nekvalifikovaní pracovníci 5 (2 učitelé - úvazek 0,55 a 1,05 a 3 vychovatelky) 2. Počet absolventů, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 z toho pedagogicky způsobilých 0 3. Počet učitelů, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 4 4. Odcházející pedagogičtí pracovníci: Odešli Na jinou školu Mimo školství Starobní důchod (studium) 2 5. Věkové složení pedagogických pracovníků: Učitelé Věk Mui eny do 35 let let 3 10 nad 50 let - 2 pracující důchodci pobírající důchod - 2 pracující důchodci nepobírající důchod - - mateřská dovolená - 2 rodičovská dovolená - 2 Celkem

4 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Borkovcová Jana kurz protidrogových koordinátorů; (PdF MU Brno) , 3.6. Crhová Jaroslava Modelová výuka matematiky, Pedagogické centrum Brno leden červen Duroňová Ida Malá regionální konference regionální výchovy; DEV Lipka, Duroňová Kateřina Kurz zdravotníků Greplová Irena Spolupráce školy a rodiny; PPP Zachova, Grombířová Marie Holíková Maria němčina - konverzační kurz, Pedagogické centrum Brno jazykový kurz anglického jazyka; English Center Klima školy; ČP spol. Brno Horová Jarmila Spolupráce školy a rodiny; PPP Zachova, Chlachulová Jana Kurz pracovních činností, Centrum volného času Lužánky, Kabátková Lucie Program celoživotního vzdělávání, doplňující pedagogické studium k získání učitelské způsobilosti pro předměty čeština estetika, státní závěrečná zkouška; FF MU Brno Kočí Jaroslava Seminář k etické výchově, Kolář Petr Kurz instruktorů lyžařského výcviku,

5 Kučerová Miroslava Sestra Magdaléna Dramatická výchova a literatura; Pedagogické centrum Brno, 8.11., Edukativně stimulačn skupiny, 1.4. Program reedukačních skupin; PPP Zachova, Terénní vlastivědná exkurze, DEV Lipka, Mašová Veronika Dyskalkulie; PPP Kohoutova, Nosková Marie Songs and Theatre in the classroom, Labyrint, Výuka cizích jazyků pro děti s SPU, Labyrint, , seminář k výuce anglického jazyka Sestra Edita Tests and quiezes; Labyrint, Individuální vzdělávací program, Odehnalová Vladimíra Pluskalová Lucie Práce s dětmi v cizích jazycích; PPP Kohoutova, Rašovská Iveta Dramatická výchova a literatura; Pedagogické centrum Brno, Rousová Bohumila Dopravní výchova, DDM Dornych, 1.4. Skalník Jaromír Strašák Zdeněk Proměny geografie a výuky zeměpisu, Pedagogické centrum Brno, Změny odměňování pedagogických pracovníků, Belscholae, Strategické plánování; Pedagogické centrum Brno, 7.5. Péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami chování; PPP Zachova, Zkušenosti s projektem školní psychologie, Počítačové školení úrovně Z1; GML Brno Sestra Hedvika Spolupráce školy a rodiny; PPP Zachova,

6 Počítačové školení úrovně Z1; GML Brno Široká Markéta seminář ČJ; Zelinková, Výuka cizích jazyků pro děti s SPU, Labyrint, Xenofobie, jazykový kurz anglického jazyka; English Center Šťastná Eva Valentová Radka Zavadilová Hana Počítačové školení úrovně Z1; GML Brno 7. Romský asistent: NE Jiný asistent: NE 6

7 III. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Prospěch: Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Opakují s vyzn * Celkem za I. stupeň ** ** 0 Celkem za II. stupeň * Opakuje jeden žák z V. ročníku; z důvodu velkého počtu zameškaných hodin (zdravotní důvody) nebylo možné provést klasifikaci. ** Opravné zkoušky vykonají tři žáci; dva ze VII. ročníku MATEMATIKA a ČESKÝ JAZYK; MATEMATIKA a jeden z IX. ročníku NĚMECKÝ JAZYK. Klasifikační zkoušky nevykonal ádný ák. 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet Procento ze žáků školy , ,29 V I. pololetí: Ve II. pololetí: 2-1 hoch (9.A) a 4 dívky (4.C, 4.C, 9.A, 9.A). 2 5 hochů (5.B, 7.A, 7.A, 7.B, 7.B); 3 2 hoši (7.A, 9.A) a 1 dívka (9.A). 3. Celkový počet neomluvených hodin: 1. pololetí 110; 2. pololetí 20. Průměr na jednoho žáka činí 0,23 neomluvených hodin za rok. 7

8 4. Přijímací zkoušky na SŠ (údaje v procentech z počtu žáků příslušného ročníku) Školní rok Gymnázia, studium: SOŠ SOU 2002/ leté 6 leté 8 leté Počty přihlášeno 26 41,7% 3 6% 49 66,2% 23 47,9% 5 10,4% žáků přijato 19 27,0% 1 2% 27 36,5% 16 33,3% 4 8,3% (v procentech počet úspěšných žáků z počtu žáků hlásících se na příslušný typ školy) GYMNÁZIA Počty žáků 4 leté z 5. ročníku 8 leté z 6. a 7. ročníku přihlášeno % % % přijato 19 73,1% 27 55,0% 4 36,4% 9. ROČNÍK 1. termín 2. termín počet žáků G SOŠ SOU G SOŠ SOU 9.A B celkem Všem dětem se specifickými vývojovými poruchami byla věnována patřičná péče. 108 žáků bylo hodnoceno podle pokynu MŠMT čj /98-24 a dalších 11 žáků bylo integrováno: třída 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B SPU integr Žáci třetích tříd s vývojovými poruchami navštěvovali speciální doučovací kroužek pod odborným vedením uč. I. Rašovské; žáci II. stupně měli v případě nepochopení učiva u všech pedagogů možnost navštěvovat konzultační hodiny. 6. Počet absolventů CMcZŠ: IX. ročník nižší ročníky celkem počet žáků % z celkového počtu žáků 8,45% - 8,45% 8

9 7. V letošním roce jsme provedli testování žáků komplexní evaluační analýzu firmy SCIO. Testování se zúčastnili všichni žáci od 5. do 9. ročníku. Jedná se o srovnávací testy, které nevypovídají o kvalitě vědomostí, ale slouží ke srovnání s ostatními školami v republice. Pro 5. třídy byl přichystán test všeobecných studijních předpokladů, z českého jazyka a matematiky. Žáci 6. tříd absolvovali test z přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia (z českého jazyka a matematiky) a test všeobecných studijních předpokladů. To umožnilo srovnání nejen v rámci 6. tříd, ale i s loňskými uchazeči o studium na osmiletých gymnáziích. Žáci 8. ročníku absolvovali test všeobecných studijních předpokladů. V 9. třídách proběhlo komplexní testování zahrnující test všeobecných studijních předpokladů a testy z ČJ, M, F, CH, PŘ, NJ, AJ, D, Z. Nevýhodou bylo, že z důvodu ověřování kvality testů v devátém ročníku zbylo na samotné provedení málo času. Výsledky závěrečných testů jsou tím zkreslené. Výstupy poskytují souhrnné přehledy za školu a za jednotlivé třídy, umožňují porovnání s vrstevníky v rámci republiky, ale také porovnání výsledků studia s osobními předpoklady. Při delší časové řadě potom sledování prospěchu jednotlivých žáků, případně předmětů. Výsledky testování 5. a 9. ročníku jsou uvedeny v Příloze 3. Naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. Všechny výsledky 5. a 6. tříd jsou nad celostátním průměrem! (viz. Příloha 3) 9

10 IV. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ Ve školním roce 2002/2003 nebyla na naší škole provedena kontrola ČŠI. V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE Počet Počet odvolání o odkladu povinné docházky 16 0 o povolení k přezkoušení při nesouhlasu rodičů s klasifikací 0 0 o dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 Údaje o přijímacím řízení: Do 1. ročníku pro školní rok 2003/2004 bylo přijato 70 žáků (34 hochů a 36 dívek). I. a) počty VI. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH počet / úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 / 0,96 pedagogika psychologie VŠ psycholog speciální pedagog 1 / 0* 0 VŠ * Funkci speciálního pedagoga zastává paní učitelka Iveta Rašovská, vede speciální doučovací kroužek. b) věková struktura do 35 let let 50 let důchod. věk výchovný poradce psycholog speciální pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků výchovný poradce 0 psycholog 0 speciální pedagog 0 II. Na poradenské služby ve škole nebyly čerpány finanční prostředky z uvedených zdrojů (státní rozpočet formou grantů, jiné zdroje Magistrátu města Brna). 10

11 VII. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE a) Materiální a prostorové vybavení Škola má k dispozici: - 23 kmenových tříd, - v nich jsou zařízeny odborné učebny Ch a PŘ, F, Z a D, Hv, - odbornou učebnu technické výchovy, Vv s keramickou pecí, jazykovou učebnu, počítačovou učebnu, - školní a pedagogickou knihovnu, - napojení na internet, - 2 tělocvičny, - učebnu v přírodě, - divadelní sál, - učebnu s přípravnou pro pěstitelství, nářaďovnu, školní zahradu, - 3 školní hřiště, - odpočinkovou plochu se sportovním vybavením, - 2 herny ŠD, - školní kuchyni a jídelnu, - zubní středisko. b) Protidrogová prevence Prevence proti projevům násilí, rasismu a xenofobie Škola má vypracovaný minimální protidrogový program. Důraz klademe na dostatečnou nabídku pozitivních alternativ k využití volného času, na výchovu ke zdravotnímu životnímu stylu a duchovní formaci. Protidrogovým koordinátorem a preventistou je Jana Borkovcová. Protidrogové problematice byla věnována speciální témata v hodinách přírodovědy i vlastivědy, rodinné, občanské a etické výchovy. Žáci obdrželi propagační informační materiály, absolvovali besedy s pracovníky Městské policie a nadace Podané ruce (p. Voříšek), zúčastnili se programu na téma tolerance, partnerské vztahy. Žákům školy slouží schránky důvěry umístěné na každém poschodí, nástěnka ve vestibulu školy a ve 3. poschodí s aktuálními informacemi a pravidelná setkání žákovského parlamentu. Schránka důvěry je žáky využívána velmi sporadicky. Koordinátorka využívá tyto formy práce: písemná sdělení rodičům, konzultace s PPP, besedy s Policií ČR (Trestná činnost páchaná dětmi a mládeží ) a s Městskou policií Brno, konzultace se SPC, konzultace s KHS, pohovory se žáky. Spolupracuje s třídními učiteli, výchovným poradcem. Poznatky přenáší do života školy; informace předává konzultacemi, osvětovým materiálem. Absolvovala Kurz pro metodiky prvence sociálně patologických jevů. V letošním školním roce jsme řešili na podnět rodičů šikanu ve 4.B s prvky rasizmu (práce se třídou a s jednotlivci) je třeba říct, že šikanou zde rozumíme chování, které neslo prvky počáteční šikany, nikoliv tělesné; prvky rasizmu spočívají v tom, že žáci používají nevhodné výroky zaměřené na německý původ žákyně, spíš bez rasistického úmyslu. Zachytili 11

12 jsme a řešili šikanu u hochů v 7.B (práce s jednotlivci, počáteční stadium šikany způsobené malou přizpůsobivostí žáka v kolektivu). Řešili jsme kouření žáků (1 případ, 9. třída důtka ) a záškoláctví (1 případ, 9. třída 2. stupeň z chování); v jednom případě, hoch z 9. třídy, šlo o kombinaci obou prohřešků (3. stupeň z chování). Nutno říct, že šikanou zde rozumíme prvky počáteční šikany, nikoliv tělesné. Nedaří se dostatečně motivovat žáky k účasti v soutěžích s protidrogovou problematikou, cílem pro další rok je zlepšení informovanosti rodičů o metodice protidrogové prevence a jevů s tím souvisejících. Z důvodu kvalitního využití volného času pro žáky budeme hledat způsob, jak zpřístupnit sportoviště i v odpoledních hodinách. Je nutné zaměřit se na vztahy učitel žák a žák žák. K dispozici je výzkum sociálního klimatu třídy pedagogickopsychologickou poradnou. A jako nutné se jeví zlepšit informovanost žáků v oblasti sociálně patologických jevů. c) Výchova k volbě povolání V projektu Obecná škola jsou témata výchovy k volbě povolání zahrnuta do předmětů Rodinná výchova a Občanská výchova. Dále je 10 hodin v každé třídě druhého stupně věnováno předmětu Úvod do světa práce, který seznamuje žáky s rozsahem oborů lidské činnosti: 6. ročník úřady a instituce v městě Brně; 7. ročník komunikace s úřady, kulturní a církevní organizace ; 8. ročník poznání řemesel, úřad práce, závislost mezi vzděláním a nezaměstnaností; 9. ročník typy středních škol, vyhledávání zaměstnání, příprava na konkurz. Při volbě povolání spolupracuje se žáky rovněž výchovný poradce. Žáci 8. a 9. tříd navštívili Veletrh středních škol. d) Výjezdy žáků pobyty - Seznamovací výlet, Prudká, 6.B, ; - Seznamovací výlet, Prudká, 6.A ; - Výlet na faru v Čučicích, 8.A, ; - Lyžařský výcvikový kurs pro žáky 7. tříd v termínu od do se konal v Jablonném v Orlických horách; - Víkendové pobyty žáků na školní faře v Dlouhé Lhotě; - Výlety všech třídních kolektivů; - Zájezd vybraných žáků do Francie,

13 VIII. PÉČE O TALENTOVANÉ ŽÁKY Český jazyk Cizí jazyky - individuální vedení, rozšiřující úkoly, práce v redakční radě školního časopisu a v rozhlasovém vysílání, účast v olympiádě Čj a literárních soutěžích, soutěž Já básnička - rozšiřující úkoly projekt Jazykové dny, příprava cizojazyčné akademie, účast v konverzační soutěži, celoroční cizojazyčný projekt, volitelný předmět konverzace v Aj a Nj Přírodopis, chemie - zavedení přírodovědného praktika, účast v olympiádě Bi, Ch, ekologický Týden Země. Dějepis, zeměpis Tělesná výchova Výtvarná výchova Matematika Pracovní výchova Hudební výchova Práce s PC - praktikum D-Z, setkání s významnými osobnostmi, účast v soutěži Eurorébus a v olympiádě D i Z - celoškolní sportovní soutěže, sportovní hry, házená, aerobic, účast v turnajích: florbal, malá kopaná, miniolympiáda 1. a 2. tříd, olympiáda ŠD, volejbal, vybíjená, zapojení do městské atletické soutěže, sportovní dny školy, Šplhoun roku pro I. stupeň, turnaj ve stolním tenisu, fotbalové utkání učitelé versus 9. třídy, plavání 2. a 3. tříd, bruslení 4. tříd - ilustrace školního časopisu, výtvarné soutěže (Mosty mezi městy, Pražské Jezulátko, Matice svatohostýnská), práce na výzdobě školy - účast žáků v soutěžích Klokan, Pythagoriáda a matematická olympiáda, řešení problémových úkolů a úloh, matematická miniolympiáda pro IV. ročník - úprava školní zahrady, zajištění květinové výzdoby školy, práce na učebně v přírodě, práce na renovaci školního nábytku, dveří, renovace lavic, rekonstrukce a opravy zařízení školy, výroba WC na školní faru - nabídka nepovinného předmětu sborový zpěv pro žáky I. stupně, školní sbor, vystoupení na nám. Svobody při brněnských Vánocích a při školních slavnostech, soutěž Skřivánek, soutěž Zlatý kos - práce na školním časopisu, na celoročním projektu Náš region, nepovinný předmět informatika, přístup na internet ve výuce i po vyučování Dramatická výchova - školní žákovské divadlo Druhý stupeň pracoval během školního roku na projektu Náš region, který zpracovával tématiku poznávání okolí školní fary ze všech hledisek (zeměpis, přírodopis, historie, literatura, ) a zasahoval tedy do různých předmětů. 13

14 IX. PREZENTACE ŠKOLY a) Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity školy září Výukový program v ZOO 4.A Divadlo V: Rumcajs 2.A, 2.B, 2.C, 5.A, 5.B, 5.C DEV Lipka: Jak roste chléb 1.A říjen Divadlo V: Rumcajs 5.A, 5.B, 5.C DDM Komín: Babiččina pec na chléb 4.A, 4.B, 4.C CVČ Lužánky: Okruh městem Brnem 5.A, 5.B, 5.C divadlo Radost: Psaníčko na cestách 3.A, 3.B, 3.C Miniolympiáda školní družina Mahenovo divadlo: Kat a blázen 9.A, 9.B beseda žáků s dětskou lékařkou 5.A, 5.B, 5.C CVĆ Lužánky: Biásek - Josef Lada 3.C listopad Divadlo V: Maková panenka 1A, 1.B, 1.C Mahenova knihovna školní družina Den k výročí 17. listopadu 2. stupeň Korespondenční soutěž k výročí 17. listopadu 2. stupeň CVČ Lužánky: Biásek Macourek, Born 3.A, 3.B, 3.C Divadlo Radost: Dostavník do Lordsburghu 5.A, 5.B, 5.C prosinec Svátek sv. Mikuláše Brněnské Vánoce vystoupení pěveckého sboru na náměstí Svobody DEV Lipka: Není odpad jako odpad 6.A Jazyková soutěž, německý jazyk Vánoční akademie Vánoční sportovní den CVČ Lužánky: O človíčkovi 3.A, 3.B, 3.C CVČ Lužánky: Václav Čtvrtek 2.A, 2.B, 2.C HaP MK: Zvířata a hvězdy 2A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C KD Rubín: Harry Potter a tajemná komnata 5.A 14

15 vystoupení v Domově důchodců Kociánka 2.B, 2.C oslava Vánoc ve třídách leden dějepisná olympiáda 2. stupeň Divadlo Radost: Staré pověsti české 6.A, 6.B lyžařský výcvikový kurz 7. třídy DDM Komínek: Rok na vsi 3.B CVĆ Lužánky: Biásek - Páni kluci 5.C CVĆ Lužánky: Do nebíčka 5.A, 5.B CVČ Lužánky: Josef Lada 3.B, 3.C HaP MK: Vesmírné divadlo 4.A, 4.B, 4.C CVČ Lužánky: Biásek Zdeněk Smetana 3.B CVČ Lužánky: Okruh městem Brnem 4.C Zápis do prvních tříd pro školní rok 2003/2004 ředitelská písemka 9. tříd matematická olympiáda 5. tříd HaP MK: Kde se koupe Měsíc 1.A, 1.B, 1.C DEV Lipka: Není odpad jako odpad 6.B únor celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila beseda s cestovatelem Martinem Mikyskou třídy DEV Lipka: Jak roste chléb 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 5.C karneval ŠD ŠD DDM Komín: Rok na vsi 3.A, 3.C Divadlo V: Rumcajs 1.A, 1.B, 1.C CVČ Lužánky: turnaj v šachu vybraní žáci CVČ Lužánky: Biásek Ať žijí duchové 5.A DEV Lipka: Život lesa 3.A, 3.B Matematická miniolympiáda 4.A, 4.B, 4.C ZŠ Veveří: Konverzační soutěž v anglickém vybraní žáci jazyce celostátní testování SCIO 5. a 9. třídy Pěvecká soutěž Skřivánek 1. stupeň Biologická olympiáda II. stupeň 15

16 březen Mahenova knihovna 2.A, 2.B, 2.C, 3.C DDM Komín: Rok na vsi 3.C DDM Komín: Moravská dědina 3.A Pythagoriaáda vybraní žáci chemická olympiáda vybraní žáci Studio V: Maková panenka 2.A, 2.B, 2.C CVČ Lužánky: Biásek Zdeněk Miler 1.A Beseda s Městskou policií třídy 1. stupně Jazykové dny třídy CVČ Lužánky: Biásek Už zase skáču přes kaluže 5.C duben DEV Lipka: Babka bylinářka 4.A, 4.B CVČ Lužánky: Jaroslav Němeček a Čtyřlístek 5.A, 5.B, 5.C DEV Lipka: Kaňonem Kohoutovického potoka 9.A, 9.B PaH MK: Živá planeta 8.A, 8.B CVČ Lužánky: Vycházka městem Brnem 3.B, 4.A Matematická olympiáda, městské kolo vybraní žáci CVČ Lužánky: Biásek Zdeněk Miler 1.C návštěvy dětí z MŠ 1.B Velikonoční koncert 1. stupeň turnaj městské části v malé kopané Beseda s Policií ČR 7.a, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B Mahenova knihovna 3.C, 4.A, 4.B,, 4.C, 5.B Křest žáků naší školy 3 žáci Divadlo Radost: Rychlé šípy 5.A, 5.B, 5.C CVČ Lužánky: Biásek Zdeněk Svěrák 8.A, 8.B Setkání chrámových sborů Týden Země (akce jsou uvedeny v Příloze 2) všichni Olympiáda ŠD vybraní žáci DEV Lipka: Šaty dělají člověka 5.B brigáda na školní faře v Dlouhé Lhotě 16

17 květen Sněhurka a 7 trpaslíků žáci Mahenova knihovna 1.A, 1.B, 1.C DEV Lipka: Život lesa 7.A CVČ Lužánky: Jaroslav Němeček a Čtyřlístek 5.C Sportovní olympiáda ŠD, městské kolo vybraní žáci DEV Lipka: Šaty dělají člověka 5.A testy SCIO Den otevřených dveří 7. ročník CVČ Lužánky: Biásek Otesánek 9.A, 9.B CVČ Lužánky: Vycházka městem Brnem 4.C, 5.B Biblická soutěž, okresní kolo Pouť rodin na Vranov Janáčkovo divadlo: Sněhurka 2.a, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C soutěž Já, básnička fotografování Den civilní obrany 1. stupeň HaP MK: Živá planeta 5.A, 5.B, 5.C KD Rubín: Rockový koncert 9.a, 9.B zahraniční zájezd do Francie vybraní žáci CVČ Lužánky: Biásek Sekora - Týrlová 5.C Žáci školy: Sněhurka a 7 trpaslíků; představení pro farnost a představení pro dětský dům Tereza Pouť na Vranov 5.C schůzka Krajské asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů První svaté přijímání žáků naší školy 40 žáků červen Den dětí Sportovní den Mahenova knihovna 5.A, 5.B DDM Dornych: Dopravní výchova na PC 4.A, 4.B, 4.C Šplhoun roku soutěž ve šplhu na laně 1. stupeň DDM Komín: Les a roční období 4.A, 4.B, 4.C, 5.A Žáci naší školy: Sněhurka a 7 trpaslíků 1. stupeň Vila Tugendhat 4.A, 4.B, 4.C 17

18 Kapucínská kaple ŠD, 3. oddělení Slavnostní zasedání žákovského parlamentu Dopravní hřiště Řečkovice 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C CVČ Lužánky: Vycházka městem Brnem 4.B výjezd na školní faru v Dlouhé Lhotě 9.A, 9.B víkendová brigáda na faře v Dlouhé Lhotě 8.B ZOO 5.C slavnostní zakončení školního roku u sv. Augustina b) Prezentace školy na veřejnosti - vydávání časopisu Školní ozvěny - Brněnské Vánoce - vystoupení na nám. Svobody - Vánoční akademie - návštěva dětí z MŠ Bílého - celoškolní slavnost svátku sv. Cyrila - Den otevřených dveří CMcZŠ - Týden jazyků a Jazyková akademie - Výjezdní zasedání AŠCŠ, Hejnice - internet - webové stránky - účast v soutěži Mosty mezi městy - pořádání okresního kola biblické soutěže Bible a my - turnaj v malé kopané základní kolo, CMcZŠ - spolupráce s Pedagogickou fakultou MU náslechy studijních skupin dr. Filové - sběr brýlí a známek pro misie - adopce na dálku. 18

19 c) Soutěže pořádané ve škole konverzační soutěž v Aj konverzační soutěž v Nj Jazykové dny Korespondenční soutěž k výročí 17. listopadu dějepisná olympiáda ( žáků) zeměpisná olympiáda ( žáků) biologická olympiáda chemická olympiáda Matematická miniolympiáda 4. tříd matematická olympiáda 5. tříd Pythagoriáda celostátní testování SCIO třídy Já, básnička recitační soutěž pro I. stupeň Skřivánek recitační soutěž pro I. stupeň Biblická soutěž Šplhoun roku šplh na laně pro I. stupeň Školní fotbalová liga chlapci II. stupně Miniolympiáda ŠD Vánoční sportovní den sportovní den Den Dětí d) Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích okresní kolo dějepisné olympiády zeměpisná olympiáda - městské kolo městské kolo matematické olympiády městské kolo konverzační soutěže v Nj městské kolo konverzační soutěže v Aj okresní kolo Biblické soutěže Monika Vaňková (9.B) obsadila 1. místo Filip Pokorný 13. místo Zdeněk Jakub 5. místo Monika Vaňková 7. místo, kat. IIA Tereza Jakubíčková 9. místo, kat. IA Zdeňka Sedláková 4. místo, kat. IIA I. kategorie 1. místo Pavla Doleželová, 2. místo Martin Halík 19

20 výtvarná a literární soutěž Proč mám svou rodinu rád Vánoce dětí 2002, Pražské Jezulátko výtvarná soutěž Marice svatohostýnské výtvarná soutěž Típni to, Liga proti rakovině Turnaj brněnských ZŠ v šachu 56 účastníků II. kategorie 3. místo Štěpán Verbík II. kategorie 2. místo Markéta Kadlecová, 3. místo Tiffany Clarková žáci 4.C třídy (Acibiskupství olomoucké) Martin Halík 1. místo v kategorii originalita 23 žáků Václav Haičman 2. místo v kategorii 6. a 7. tříd Václav Ondračka 2. místo celkově, 1. místo v kategorii mladších Erik Zemene 6. místo Michaela Bínová 23. místo David Máchal 25. místo celkově, 6. místo v kategorii mladších Marie Kurialová 31. místo Dominik Lipták 19. místo Jindřich Navrátil 55. místo e) Spolupracující organizace Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium Biblická společnost Mahenova knihovna Centrum volného času Lužánky Diecézní Mateřská škola Všetičkova Charita Brno Městská policie Brno Dům ekologické výchovy Lipka Občanské sdružení Masarykova čtvrť farnost Staré Brno Pedagogická fakulta MU Brno, Dr. Filová farnost sv. Augustina Pedagogicko-psychologická poradna Zachova 20

21 f) Praxe studentů VŠ na CMcZŠ říjen studenti PF MU Brno, studijní skupina Dr. Fillové Sestra Hedvika, Maria Holíková říjen hromadná praxe studentů CmcPgŠ na naší škole (od října do ledna) Lenka Otřísalová říjen Lydie Brychtová, CM SPGŠaG, VHC2 Sestra Markéta říjen studentka IV. ročníku PdF UP Olomouc Magdaléna Cetkovská, studijní obor ČJ KV Sestra Edita říjen pedagogická praxe M. Grůzová, PdF MU Brno I. stupeň listopad průběžná praxe studentek IV. ročníku PdF MU Brno, studijní obor I. stupeň ZŠ K. Koukalová, L. Follerová Sestra Hedvika listopad praxe posluchačky PdF MU Markéta Široká únor pedagogická praxe posluchačky PdF MU Vladimíra Odehnalová průběžná praxe studentky IV. ročníku PdF UP Olomouc Martiny Kazdové, studijní obor I. stupeň ZŠ květen květen květen souvislá praxe studentky III. ročníku PdF UP Olomouc Kristiny Vlachové, studijní obor I. stupeň ZŠ, specializace SPP pedagogická praxe posluchače teologické fakulty Karla Jedličky, obor teologie, NÁB souvislá praxe K. Koukalové, IV. ročník PdF MU Brno, studijní obor I. stupeň Eva Šťastná Eva Šťastná Sestra Mlada Sestra Hedvika květen studentka CM SpgŠaG Lydie Brychtová ve ŠD Lenka Otřísalová 21

22 XI. DUCHOVNÍ ŽIVOT - školní mše: zapojení žáků; počet žáků na mši během roku výrazně klesl; problémem je chování žáků během mše, zvláště při celoškolních slavnostech - mše ve školní kapli (budova SpgŠaG) na této mši naopak počet žáků stoupl - meditace ve školní kapli o velké přestávce - dětské poutě do kláštera na Starém Brně - modlitební společenství učitelů a žáků - volitelný předmět náboženská a etická výchova - zavedení biblického kroužku - příprava ke sv. křtu a sv. přijímání; byly pokřtěny 3 děti z naší školy a prvního svatého přijímání se zúčastnilo našich žáků - celoškolní oslava svátku sv. Cyrila - knihovna duchovní literatury - rozhlasová soutěž při pravidelném vysílání - duchovní obnova pro učitele, církevní domov Petrinum - pouť rodičů, dětí a učitelů na Vranov - pouť některých tříd na Vranov - biblická soutěž Bible a my; okresní kolo pořádala naše škola - výtvarná soutěž Pražské Jezulátko - svátek sv. Mikuláše 22

23 XII. ZÁVĚR Některé problémy, které vyžadují do budoucna změny a hledání řešení. Kázeň žáků a vandalství Kázeň se zhoršila, výrazně se zvýšil počet zničených věcí pomůcek, nábytku. Vzrostl počet krádeží, jak v odpoledních hodinách, tak během výuky, aniž by se podařilo zjistit, kdo, kdy, a jak krádeže provádí, zda je to žák školy nebo cizí člověk. Přijali jsme organizační opatření proti krádežím, schválili doplňky k řádu školy a zřídili výstražný systém. Příliš to nepomohlo. Pro příští školní rok je tedy nutné budovu zajistit. Stejně tak zavést systém, který zabrání vandalství. Práce se žáky se specifickými poruchami učení Práce je náročná. Učitelé se snaží diagnostikovat každou poruchu a získat podklady, které by jim umožnily se žáky kvalitně pracovat. Potom se ale vyskytují třídy s až třetinovým podílem těchto dětí. Z toho důvodu chceme posílit nápravu poruch učení zavedením speciálních kroužků a dalším vzděláváním pedagogů. Spolupráce s rodiči probíhala těmito formami: - hromadné schůzky - hovorové hodiny, schůzka s rodiči žáků, kteří se hlásili na střední školy, schůzka k lyžařskému výcvikovému kurzu, schůzka s rodiči 7.B zaměřená na řešení kázeňských a výchovných problémů; - individuální schůzky s rodiči zaměřené na řešení špatného prospěchu a kázeňských problémů žáků učitelé, výchovný poradce, vedení školy; - neformální schůzky rodiče poskytli škole četné náměty a pomoc. Spolupráci rodičů se školou můžeme hodnotit jako pozitivní a vstřícnou; zapojují se do práce Rady školy a Sdružení CMcZŠ, přicházejí a návrhy na zlepšení činnosti školy a podporují školu finančně. V letošním roce jsme zavedli Diplom ředitele ocenění spojené s věcným darem pro žáky, kteří se zvlášť výrazně zasloužili o dobré jméno školy nebo vykonali výjimečný čin. Diplom obdrželi Pavel Šimák (5.C) za pohotové zajištění první pomoci při úrazu kamaráda a Monika Vaňková (9.B) za častou a úspěšnou reprezentaci školy (6. místo a 7. místo v konverzační soutěži Nj, 3. místo v městském kole zeměpisné olympiády 2001, 11. místo v oblastním kole chemické olympiády 2003; 3. místo v okresním kole 2000, 1. místo 23

24 v okresním kole 2003 a 11. místo v regionálním kole 2003 dějepisné olympiády, místo v okresním a 26. místo v celostátním kole soutěže Eurorébus 2002.) PŘÍLOHY Příloha 1: Příloha 2: Příloha 3: Hodnocení Minimálního preventivního programu Týden Země Výsledky testů SCIO 24

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Obsah. B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole. Příloha 4: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné

Obsah. B) Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve škole. Příloha 4: Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2004/ 2005 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP

Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012. Charakteristika školy a hlavní cíle MPP. Realizace MPP Minimální preventivní plán pro ZŠ Pňovice na školní rok 2011/2012 Charakteristika školy a hlavní cíle MPP ZŠ Pňovice je úplná základní škola. Na 1. stupni je 51 žáků. Spojeny do jedné třídy jsou 1. a 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více